Click here to load reader

Objektno-orijentisani pristupi u modelima · PDF fileObjektno-orijentisani pristupi u modelima podataka Objektno-orijentisani i objektno-relacioni sistemi Objektno-orijentisani pristupi

 • View
  241

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Objektno-orijentisani pristupi u modelima · PDF fileObjektno-orijentisani pristupi u modelima...

 • Objektno-orijentisani pristupi

  u modelima podataka

  Objektno-orijentisani i objektno-

  relacioni sistemi

  Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

  Sistemi baza podataka

 • 2 / 144

  Sadraj

  Motivacija

  Osnovni objektno-orijentisani koncepti

  Objektno-orijentisani model podataka

  Objektno-relacioni model podataka

  Poreenje objektnih modela podataka

  Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • Motivacija

  Problemi relacionih baza podataka

  problem ogranienog broja tipova podataka

  integer, date, string, itd.

  pogodan za tradicionalne sisteme

  koji obuhvataju dominantno alfanumerike (tekstualno

  orijentisane) podatke

  problem brzog rasta koliine podataka

  postaju kritine odreene karakteristike SUBP-ova

  kontrola konkurentnog izvravanja

  oporavak od greaka

  indeksiranje

  performanse upita

  izraajnost upitnog jezika

  3 / 144 Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • Motivacija

  Zahtevi nove generacije aplikacija

  esta upotreba kompleksnih podataka

  tradicionalno smetenih izvan baze podataka

  datoteke operativnog sistema

  specijalizovane strukture podataka

  zahtev za proirenjem SUBP-ova konceptom

  kompleksnog tipa

  novi domeni primene

  CAM/CAD sistemi

  geoinformacioni sistemi

  multimedijalni sistemi

  4 / 144 Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • Motivacija

  Reenje

  upotreba objektno-orijentisanih koncepata u bazama

  podataka

  Baze podataka sa OO konceptima podravaju

  laku integraciju sa OO programskim jezicima

  kompleksne tipove

  za smetanje velikih podataka

  slike, video, veliki tekstualni podaci itd.

  duge transakcije

  specifikaciju strukture i operacija nad podacima

  5 / 144 Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • Motivacija

  Baze podataka sa OO konceptima

  Objektno-orijentisane baze podataka

  nastale pod uticajem objektno-orijentisanih programskih

  jezika

  jezici proireni funkcionalnostima SUBP-ova

  alternativa relacionim bazama

  kompleksni tipovi igraju glavnu ulogu

  Objektno-relacione baze podataka

  proirenje relacionih baza

  predstavljaju objedinjenje relacione i objektne paradigme

  6 / 144 Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • 7 / 144

  Sadraj

  Motivacija

  Osnovni objektno-orijentisani koncepti

  Objektno-orijentisani model podataka

  Objektno-relacioni model podataka

  Poreenje objektnih modela podataka

  Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • Osnovni objektno-orijentisani koncepti

  Pojam objektno-orijentisano (OO)

  potie od objektno-orijentisanih programskih jezika

  kasne 1960. godine jezik SIMULA

  1970. godine Smaltalk

  isti objektno-orijentisani jezik

  1979. godine C++

  hibridni objektno-orijentisani jezik

  1991. godine Python

  viestruke paradigme

  1995. godine Java

  2000. godine C#

  8 / 144 Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • Osnovni objektno-orijentisani koncepti

  Osnovna OO pravila

  svaki entitet iz realnog sveta modeluje se objektom

  svaki objekat poseduje jedinstveni identifikator

  svaki objekat je instanca i okarakterisan je atributima

  i metodama

  skup atributa je osnova strukture objekta

  vrednost atributa moe predstavljati objekat ili skup objekata

  skup metoda definie ponaanje

  vrednosti atributa definiu stanje objekta

  promena ili pristup stanju vri se slanjem poruka

  pozivanjem metoda nad objektom

  9 / 144 Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • Osnovni objektno-orijentisani koncepti

  Osnovna OO pravila

  objekti koji zadovoljavaju istu osobinu (predikat)

  grupiu se u jednu klasu

  svaki objekat je instanca klase kojoj pripada

  svi objekti klase zadovoljavaju istu strukturu i ponaanje,

  definisano klasom

  klasa se moe definisati specijalizacijom jedne ili

  vie postojeih klasa

  potklasa nasleuje atribute i metode natklase

  10 / 144 Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • Objekat

  privremeni objekat

  objekat koji postoji samo tokom izvrenja programa, u

  memorijskoj zoni programa

  ogranienog ivotnog veka, najdue do zavretka programa

  perzistentni objekat

  objekat koji je uskladiten u bazi podataka

  ima neogranien ivotni vek

  sa obezbeenim pristupom od strane vie programa

  11 / 144 Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

  Osnovni objektno-orijentisani koncepti

 • Osnovni objektno-orijentisani koncepti

  Klasa

  skup atributa (promenljivih, varijabli)

  koncept atributa analogan je konceptu atributa u relacionom

  modelu

  atribut moe biti vidljiv izvan klase i skriven

  skup operacija

  operacija predstavlja specifikaciju ponaanja objekta

  operacija se moe izvriti nad objektima date klase

  objekat predstavlja skup vrednosti atributa klase

  nad kojim se mogu primenjivati operacije klase

  vrednostima skrivenih atributa ne moe se pristupiti direktno

  ve korienjem namenski specificiranih operacija

  princip enkapsulacije

  12 / 144 Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • Osnovni objektno-orijentisani koncepti

  Glavni koncepti OO modela

  identitet objekta

  konstruktor tipa

  enkapsulacija operacija

  kompatibilnost izmeu programskih jezika

  hijerarhija tipova i nasleivanje

  ekstent

  polimorfizam operacija

  13 / 144 Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • 14 / 144

  Osnovni objektno-orijentisani koncepti

  Identitet objekta

  Strukture kompleksnih tipova

  Enkapsulacija i skladitenje objekata

  Hijerarhija tipova i nasleivanje

  Polimorfizam operacija

  Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • Identitet objekta

  Cilj OO modela podataka

  da svaki realni entitet bude predstavljen jednim

  objektom u BP

  za razliku od relacionog modela podataka, kod kojeg jedan

  realni entitet moe biti dekomponovan u vie torki relacija

  efekat: olakano ouvanje integriteta i identiteta objekta

  Jedinstvena identifikacija objekta

  tipino identifikator objekta

  eng. object identificator (OID)

  nije vidljiv korisnicima

  jedinstven za svaki objekat

  koristi se za uspostavljanje veza izmeu objekata

  15 / 144 Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • Identitet objekta

  Identifikator objekta

  nepromenljiv

  vrednost identifikatora objekta uvek je stalna

  od momenta kreiranja, do momenta unitenja objekta

  ne zavisi od vrednosti ostalih atributa objekta

  svaka vrednost OID-a iskoriava se samo jednom

  vrednosti OID-ova izbrisanih objekata ne koriste se nikada

  ponovo

  16 / 144 Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • Identitet objekta

  Identifikator objekta

  nain formiranja vrednosti OID-a

  upotrebom fizike adrese objekta

  problem nastaje prilikom promene adrese

  pointer sa stare adrese na novu adresu

  karakteristian za prve OO SUBP-ove

  poboljane performanse dobavljanja objekata

  upotrebom long integer tipa

  uobiajeno u savremenim OO SUBP-ovima

  omogueno je prevoenje vrednosti OID-a u fiziku adresu

  objekta

  upotreba hash map preslikavanja

  17 / 144 Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • Identitet objekta

  Literal (vrednost)

  nad primitivnim (prostim) tipom podatka

  moe da egzistira kao poseban koncept

  literal sa OID-om

  literal kojem je pridruena vrednost OID-a

  identine vrednosti literala mogu biti oznaene razliitim

  vrednostima OID-a

  karakteristino za prve OO modele

  literal bez OID-a

  nad primitivnim (prostim) tipom podatka, koji moe da

  egzistira iskljuivo u okviru objekta

  ne moe se referencirati direktno, kao objekat

  karakteristino za savremene OO modele

  18 / 144 Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • 19 / 144

  Osnovni objektno-orijentisani koncepti

  Identitet objekta

  Strukture kompleksnih tipova

  Enkapsulacija i skladitenje objekata

  Hijerarhija tipova i nasleivanje

  Polimorfizam operacija

  Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • Strukture kompleksnih tipova

  Tip objekta i tip literala

  definie strukturu objekta, odnosno literala

  skup atributa koji opisuje neki entitet iz realnog sveta

  moe da bude proizvoljne kompleksnosti

  u relacionim sistemima, podaci o jednom entitetu

  nalaze se, esto, u vie torki razliitih relacija

  u objektnim sistemima dozvoljeno je definisanje

  kompleksnih tipova putem konstruktora tipa

  atomiki konstruktor

  konstruktor torke (srukture)

  konstruktor kolekcije

  konstruktor tipa predstavlja pravilo za kreiranje novih

  tipova, upotrebom postojeih

  20 / 144 Objektno-orijentisani pristupi u modelima podataka

 • Strukture kompleksnih tipova

  Konstruktor tipa

  atomiki konstruktor

Search related