Click here to load reader

Objava patenata

 • View
  299

 • Download
  24

Embed Size (px)

Text of Objava patenata

 • HRVATSKI GLASNIK INTELEKTUALNOG VLASNITVA 15/2015

  17.07.2015.

  REPUBLIKA HRVATSKA DRAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNITVO

 • SADRAJ - PATENTI Objava prijava patenata 1 Kazalo brojeva prijava patenata 2 Kazalo klasifikacijskih oznaka prijava patenata prema MKP 2 Kazalo podnositelja prijava patenata 2 Objava zahtjeva za priznanje patenata provedbom postupka potpunog ispitivanja prijava patenata 3 Objava zahtjeva za priznanje patenata bez potpunog ispitivanja prijava patenata (konsenzualni patenti) 4 Objava patenata 5 Kazalo brojeva patenata 6 Kazalo klasifikacijskih oznaka patenata prema MKP 7 Kazalo nositelja patenata 8 Objava konsenzualnih patenata 9 Kazalo brojeva konsenzualnih patenata 10 Kazalo klasifikacijskih oznaka konsenzualnih patenata prema MKP 10 Kazalo nositelja konsenzualnih patenata 11 Objava upisa promjena u Registru prijava patenata 12 Objava upisa promjena u Registru patenata 13 Objava zahtjeva za nastavak postupka 15 Objava prestanaka vrijednosti patenata 16 Objava zahtjeva za proirenje europskih prijava patenata 18 Kazalo brojeva zahtjeva za proirenje europskih prijava patenata 19 Kazalo klasifikacijskih oznaka zahtjeva za proirenje europskih prijava patenata prema MKP 20 Kazalo podnositelja zahtjeva za proirenje europskih prijava patenata 21 Objava proirenih europskih patenata 22 Kazalo brojeva proirenih europskih patenata 23 Kazalo klasifikacijskih oznaka proirenih europskih patenata prema MKP 23 Kazalo nositelja proirenih europskih patenata 24 Objava izmijenjenih proirenih europskih patenata 25 Kazalo brojeva izmijenjenih proirenih europskih patenata 26 Kazalo klasifikacijskih oznaka izmijenjenih proirenih europskih patenata prema MKP 26 Kazalo nositelja izmijenjenih proirenih europskih patenata 27 Objava upisa promjena u Registru patenata 28 Objava prestanaka vrijednosti proirenih europskih patenata 30 Objava europskih patenata 32 Kazalo brojeva europskih patenata 38 Kazalo klasifikacijskih oznaka europskih patenata prema MKP 39 Kazalo nositelja europskih patenata 42 Objava upisa promjena u Registru patenata 44 Objava prestanaka vrijednosti europskih patenata 45 Objava ispravaka podataka iz objavljenih europskih patenata 46 Objava podataka o izdavanju Svjedodbi 47 Kazalo proizvoda za koje su izdane Svjedodbe 48 Kazalo nositelja Svjedodbi 49 Objava upisa promjena u Registru zahtjeva za izdavanje Svjedodbi 50

 • SADRAJ - IGOVI Objava prijava igova 1 Kazalo brojeva prijava igova 69 Kazalo klasifikacijskih oznaka prijava igova 70 Kazalo podnositelja prijava igova 72 Objava upisa promjena u Registru prijava igova 73 Objava informacija o meunarodnim registracijama igova za koje je zatraena zatita u Republici Hrvatskoj 77 Objava igova 86 Kazalo brojeva igova 89 Kazalo klasifikacijskih oznaka igova 90 Kazalo nositelja igova 91 Objava upisa promjena u Registru igova 92 Objava produenja vrijednosti registracija igova 95 SADRAJ INDUSTRIJSKA OBLIJA/INDUSTRIJSKI DIZAJN Objava registracija industrijskog dizajna 1 Kazalo brojeva industrijskih dizajna 7 Kazalo klasifikacijskih oznaka industrijskih dizajna 8 Kazalo nositelja industrijskih dizajna 9 Objava produenja vrijednosti priznatih prava 10 Objava prestanka vrijednosti priznatih prava 11

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  1

  Objava prijava patenata

  (51) MKP (10) HR P20140024 A2 G01M 99/00 (2011.01) (21) P20140024A (22) 09.01.2014. (43) 17.07.2015. (54) UREAJ ZA ISPITIVANJE POKRETNIH DIJELOVA

  NAMJETAJA DEVICE FOR TESTING MOVEABLE FURNITURE PARTS (71)(72) Ivica Grbac, Zagorska 67, 10000 Zagreb, HR Gojko Nikoli, Jordanovac 119, 10000 Zagreb, HR Marko Krajnovi, Josipa Pupaia 4, 10000 Zagreb, HR (57) Predmetni izum odnosi se na ureaj za ispitivanje pokretnih dijelova namjetaja na trajnost i udar. Pokretna letva (1.4) slobodno se pomie u smjeru svoje osi voena kuglinim leajima (1.9) montiranim na kuitu (1.3). Pomak se ostvaruje zupastim remenom (1.5) uvrenim na krajevima pokretne letve (1.4) kojeg pomie remenica (1.2) postavljena na vratilu koranog motora (1.1). Upravljakim ureajem (4.7) programira se: duina hoda s poetkom i zavretkom kretanja, brzinom kretanja tijekom puta, veliinom sile, te brojanjem broja ciklusa rada. Na sredini kuita (1.3) uvreno je rame koje omoguuje okretanje oko osi X i Y, a privruje se na nosivom stupu (4.3). Zglobna aka (2.2) postavljena na kraju pokretne letve (1.4) s okretanjem u osima X i Z, omoguuje spajanje s pokretnim dijelovima namjetaja. Ureaj za udarno ispitivanje koristi zupasti remen (3.5) za povezivanje ispitnih dijelova i utega (4.2) preko remenice za zupasti remen ureaja za udar (3.1) koja se u trenutku ispitivanja otputa polugom (3.9). Ravna remenica (3.13) omoguuje ispitivanja nisko postavljenih ladica.

  (51) MKP (10) HR P20140037 A2 G06K 9/00 (2006.01) (21) P20140037A (22) 13.01.2014. (43) 17.07.2015. (54) QCARDS ITA QCARDS READER (71)(72) Antun Radovi, Barakovieva 18, 21000 Split, HR (57) QCARDS ITA obuhvaa vanjsko kuite koje se sastoji od oploja (1), prednje stranice (2), stranje stranice (3) i dna (5). U kuite je ugraen nosa kartice (4) koji fiksira udaljenost QR koda/drugog optikog uzorka od kamere i omoguava trenutno oitavanje QR koda/drugog optikog uzorka, kamera s led diodama (7) koja skenira i potom alje sliku QR koda/drugog optikog uzorka s kartice mini raunalu (6) i mini raunalo (6) koje procesira sliku i poduzima unaprijed odreene akcije.

  (51) MKP (10) HR P20140013 A2 G06Q 50/22 (2012.01) (21) P20140013A (22) 07.01.2014. (43) 17.07.2015. (54) SUSTAV ZA PREGLED MEDICINSKIH PODATAKA NA

  TELEVIZORU SYSTEM FOR VIEWING MEDICAL DATA ON TV SET (71)(72) Mario Kova, Grahorova 22, 10000 Zagreb, HR (57) Sustav za pregled medicinskih podataka na televizoru rjeava problem kad korisnik, npr. starija osoba, eli pregledavati podatke iz sustava mobilnog zdravstva ili sustava e-zdravstva ili slati podatke u takve sustave. Sustav se zasniva na tome da podsustav za prikaz podataka (2) vri komunikaciju sa ostalim dijelovima sustava tako da na osnovu identifikatora naredbe korisnika koja moe biti podatkovna, glasovna ili gesta koja se prepoznaje u ureaju za udaljeno upravljanje (22), posebna programska aplikacija pridruena raunalu (24) zdruuje identifikator te naredbe s drugim potrebnim podacima i alje prema sredinjem serveru (3) ili ureaju za prikupljanje medicinskih podataka (1), koji traene podatke vraaju u podsustav za prikaz podataka (2), koji podatke provjerava i obrauje na raunalu (23) koritenjem posebne programske aplikacije pridruene raunalu(24) te koje, u obliku prilagoenom korisniku, prikazuje na ekranu televizora (21).

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  2

  Kazalo brojeva prijava patenata

  Broj prijave MKP patenta (21) (51) P20140013A G06Q 50/22 (2012.01)

  Broj prijave MKP patenta (21) (51) P20140024A G01M 99/00 (2011.01)

  Broj prijave MKP patenta (21) (51) P20140037A G06K 9/00 (2006.01)

  Kazalo klasifikacijskih oznaka prijava patenata prema Meunarodnoj klasifikaciji patenata

  MKP (51)

  Broj prijave patenta (21)

  Naziv izuma (54)

  G01M 99/00 (2011.01) P20140024A UREAJ ZA ISPITIVANJE POKRETNIH DIJELOVA NAMJETAJA

  DEVICE FOR TESTING MOVEABLE FURNITURE PARTS G06K 9/00 (2006.01) P20140037A QCARDS ITA

  QCARDS READER G06Q 50/22 (2012.01) P20140013A SUSTAV ZA PREGLED MEDICINSKIH PODATAKA NA TELEVIZORU

  SYSTEM FOR VIEWING MEDICAL DATA ON TV SET

  Kazalo podnositelja prijava patenata

  Podnositelj prijave patenta (71)

  MKP (51)

  Broj prijave patenta (21)

  Naziv izuma (54)

  Grbac, Ivica, HR G01M 99/00 (2011.01) P20140024A UREAJ ZA ISPITIVANJE POKRETNIH DIJELOVA

  NAMJETAJA Kova, Mario, HR G06Q 50/22 (2012.01) P20140013A SUSTAV ZA PREGLED MEDICINSKIH PODATAKA NA

  TELEVIZORU Krajnovi, Marko, HR G01M 99/00 (2011.01) P20140024A UREAJ ZA ISPITIVANJE POKRETNIH DIJELOVA

  NAMJETAJA Nikoli, Gojko, HR G01M 99/00 (2011.01) P20140024A UREAJ ZA ISPITIVANJE POKRETNIH DIJELOVA

  NAMJETAJA Radovi, Antun, HR G06K 9/00 (2006.01) P20140037A QCARDS ITA

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  3

  Objava zahtjeva za priznanje patenata provedbom postupka potpunog ispitivanja prijava patenata MKP (51)

  Broj prijave patenta (21)

  Datum podnoenja zahtjeva

  Prijava objavljena u HGIV-u br.

  Ime(na) podnositelja zahtjeva i prebivalite ili tvrtka i sjedite

  Naziv izuma (54)

  B41J 2/175 (2006.01) P20150053A 06.07.2015 9/2015 Seiko Epson Corporation, 4-1,

  Nishi-shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokio, JP

  SPREMNIK ZA TISKARSKI MATERIJAL I PLOICA PRIVRENA NA SPREMNIK ZA TISKARSKI MATERIJAL

  G09B 29/04 (2006.01) PK20050825A 08.07.2015 8/2007 Janusz Przeorek, ul. Jedziecka 1/11, 01-461 Warszawa, PL

  NAIN IZRAIVANJA SEGMENTNE TABLICE, POSEBNO KARTE ILI PLANA

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  4

  Objava zahtjeva za priznanje patenata bez potpunog ispitivanja prijava patenata (konsenzualni patenti) MKP (51)

  Broj prijave patenta (21)

  Datum podnoenja zahtjeva

  Prijava objavljena u HGIV-u br.

  Ime(na) podnositelja zahtjeva i prebivalite ili tvrtka i sjedite

  Naziv izuma (54)

  F16B 1/02 (2006.01) P20130627A 23.06.2015 2/2015 Slavko Crnogorac, Naselje

  aplja IV-46, 35000 Slavonski Brod, HR

  DEMONTANA VIEKRATNO UPORABLJIVA TIPLA

  F16B 1/02 (2006.01) P20130628A 23.06.2015 2/2015 Slavko Crnogorac, Naselje aplja IV-46, 35000 Slavonski Brod, HR

  DVOSTRANA DEMONTANA VIEKRATNO UPORABLJIVA TIPLA S PRIVRSNIM VIJKOM

  G01M 99/00 (2011.01) P20140024A 22.04.2015 15/2015 Ivica Grbac, Zagorska 67, 10000 Zagreb, HR Gojko Nikoli, Jordanovac 119, 10000 Zagreb, HR Marko Krajnovi, Josipa Pupaia 4, 10000 Zagreb, HR

  UREAJ ZA ISPITIVANJE POKRETNIH DIJELOVA NAMJETAJA

  G06K 9/00 (2006.01) P20140037A 17.04.2015 15/2015 Antun Radovi, Barakovieva 18, 21000 Split, HR

  QCARDS ITA

  H02K 3/28 (2006.01) P20131148A 02.07.2015 12/2015 Mate Ala, Triljska 51, 21000 Split, HR

  ELEKTRONIKI UPRAVLJAN ELEKTRINI MOTOR S TOROIDALNO NAMOTANIM SVICIMA

  H02N 11/00 (2006.01) P20130637A 06.07.2015 2/2015 Matko Zuani, Alojzija Stepinca 24, 21403 Sutivan, HR

  MOTOR S PERMANENTNIM MAGNETIMA

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  5

  Objava patenata

  (51) MKP (10) HR P20080421 B1 A61K 45/06 (2006.01) A61K 31/137 (2006.01) A61K 45/00 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 43/00 (2006.01) (11) P20080421 (45) 17.07.2015. (21) P20080421A (22) 28.08.2008. (43) 31.12.2008. (86) PCT/JP07/051887; 05.02.2007. (87) WO07/091501; 16.08.2007. (31) 2006-027883 (32) 06.02.2006. (33) JP (54) TERAPIJSKO SREDSTVO ZA UPALNU BOLEST CRIJEVA KOJE

  KAO AKTIVNI SASTOJAK SADRI DERIVAT 2-AMINO-1,3-PROPANDIOLA, ILI POSTUPAK ZA LIJEENJE UPALNE BOLESTI CRIJEVA

  THERAPEUTIC AGENT FOR INFLAMMATORY BOWEL DISEASE COMPRISING 2-AMINO-1,3-PROPANAEDIOL DERIVATIVE AS ACTIVE INGREDIENT, AND METHOD FOR TREATMENT OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

  (73) Kyorin Pharmaceutical Co., LTD., 5, Kanda Surugadai 2-chome, Chiyoda-ku, 101-8311 Tokyo, JP

  (72) Tokutarou Yasue, 2399-1 Nogi, nogi-machi, Shimotsuga-gun, 329-0114 Tochigi, JP

  Ryotaro Kojima, 3-1, Tsurugaoka 5-chome, Fujimino-shi, 356-8511 Saitama, JP

  Koichi Nakamaru, 3-1, Tsurugaoka 5-chome, Fujimino-shi, 356-8511 Saitama, JP

  (74) ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR (57) Spoj 2-amino-2-[4-(3-benziloksifeniltio)-2-klorofenil]etil-1,3-propandiol ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol ili hidrat, naznaen time da je za uporabu u lijeenju ili prevenciji upalne bolesti crijeva. Prijava sadri jo 3 patentna zahtjeva.

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  6

  Kazalo brojeva patenata

  Broj patenta MKP (11) (51) PK20080421 A61K 45/06 (2006.01) A61K 31/137 (2006.01) A61K 45/00 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 43/00 (2006.01)

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  7

  Kazalo klasifikacijskih oznaka patenata prema Meunarodnoj klasifikaciji patenata

  MKP (51)

  Broj patenta (11)

  Naziv izuma (54)

  A61K 31/137 (2006.01) PK20080421 TERAPIJSKO SREDSTVO ZA UPALNU BOLEST CRIJEVA KOJE KAO AKTIVNI SASTOJAK

  SADRI DERIVAT 2-AMINO-1,3-PROPANDIOLA, ILI POSTUPAK ZA LIJEENJE UPALNE BOLESTI CRIJEVA THERAPEUTIC AGENT FOR INFLAMMATORY BOWEL DISEASE COMPRISING 2-AMINO-1,3-PROPANAEDIOL DERIVATIVE AS ACTIVE INGREDIENT, AND METHOD FOR TREATMENT OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

  A61K 45/00 (2006.01) PK20080421 TERAPIJSKO SREDSTVO ZA UPALNU BOLEST CRIJEVA KOJE KAO AKTIVNI SASTOJAK SADRI DERIVAT 2-AMINO-1,3-PROPANDIOLA, ILI POSTUPAK ZA LIJEENJE UPALNE BOLESTI CRIJEVA THERAPEUTIC AGENT FOR INFLAMMATORY BOWEL DISEASE COMPRISING 2-AMINO-1,3-PROPANAEDIOL DERIVATIVE AS ACTIVE INGREDIENT, AND METHOD FOR TREATMENT OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

  A61K 45/06 (2006.01) PK20080421 TERAPIJSKO SREDSTVO ZA UPALNU BOLEST CRIJEVA KOJE KAO AKTIVNI SASTOJAK SADRI DERIVAT 2-AMINO-1,3-PROPANDIOLA, ILI POSTUPAK ZA LIJEENJE UPALNE BOLESTI CRIJEVA THERAPEUTIC AGENT FOR INFLAMMATORY BOWEL DISEASE COMPRISING 2-AMINO-1,3-PROPANAEDIOL DERIVATIVE AS ACTIVE INGREDIENT, AND METHOD FOR TREATMENT OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

  A61P 1/00 (2006.01) PK20080421 TERAPIJSKO SREDSTVO ZA UPALNU BOLEST CRIJEVA KOJE KAO AKTIVNI SASTOJAK SADRI DERIVAT 2-AMINO-1,3-PROPANDIOLA, ILI POSTUPAK ZA LIJEENJE UPALNE BOLESTI CRIJEVA THERAPEUTIC AGENT FOR INFLAMMATORY BOWEL DISEASE COMPRISING 2-AMINO-1,3-PROPANAEDIOL DERIVATIVE AS ACTIVE INGREDIENT, AND METHOD FOR TREATMENT OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

  A61P 43/00 (2006.01) PK20080421 TERAPIJSKO SREDSTVO ZA UPALNU BOLEST CRIJEVA KOJE KAO AKTIVNI SASTOJAK SADRI DERIVAT 2-AMINO-1,3-PROPANDIOLA, ILI POSTUPAK ZA LIJEENJE UPALNE BOLESTI CRIJEVA THERAPEUTIC AGENT FOR INFLAMMATORY BOWEL DISEASE COMPRISING 2-AMINO-1,3-PROPANAEDIOL DERIVATIVE AS ACTIVE INGREDIENT, AND METHOD FOR TREATMENT OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  8

  Kazalo nositelja patenata Nositelj patenta (73)

  MKP (51)

  Broj patenta (11)

  Naziv izuma (54)

  Kyorin Pharmaceutical Co., LTD., JP A61K 45/06 (2006.01)

  A61K 31/137 (2006.01) A61K 45/00 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 43/00 (2006.01)

  PK20080421 TERAPIJSKO SREDSTVO ZA UPALNU BOLEST CRIJEVA KOJE KAO AKTIVNI SASTOJAK SADRI DERIVAT 2-AMINO-1,3-PROPANDIOLA, ILI POSTUPAK ZA LIJEENJE UPALNE BOLESTI CRIJEVA

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  9

  Objava konsenzualnih patenata

  (51) MKP (10) HR P20130010 B3 A01D 34/412 (2006.01) A01G 3/033 (2006.01) (11) PK20130010 (45) 17.07.2015. (21) P20130010A (22) 11.02.2013. (43) 15.08.2014. (54) ROTACIJSKA KOSA ZA MOTOKULTIVATOR ROTATING CUTTERS FOR MOTOCULTIVATOR (73)(72) Dragutin Maeruh, Hrenik 13, 10454 Krai, HR (57) Rotacijska kosa za motokultivator, koja obuhvaa nosa pogona (2) na kojem se nalaze dva kuita s leajevima (31) za uleitenje pogonske osovine (34) preko koje se povezuje vratilo motokultivatora s homokinetikim zglobom (26), gdje je taj zglob (26) povezan s pogonskom remenicom (7) koja uz pomo gonjene remenice (8) multiplicira broj okretaja, te se moment prenosi na osovinu noa (9), naznaena time, da se prijenos momenta s pogonskog vratila koje se nalazi pod kutem od 45 stupnjeva u odnosu na ravninu pogonske remenice (7), vri pomou homokinetikog zgloba (26). Prijava sadri jo 3 patentna zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20140463 B3 A23L 1/10 (2006.01) A21D 13/02 (2006.01) (11) PK20140463 (45) 17.07.2015. (21) P20140463A (22) 26.05.2014. (43) 01.08.2014. (86) PCT/RU12/001021; 05.12.2012. (87) WO13/085432; 13.06.2013. (31) 2011149653 (32) 06.12.2011. (33) RU (54) POSTUPAK PROIZVODNJE GOTOVIH PREHRAMBENIH

  PROIZVODA ILI POLUPROIZVODA METHOD FOR PRODUCING A FOOD PRODUCT OR

  SEMIFINISHED FOOD PRODUCT (73)(72) Yury Gennadyevich Staroverov, st. Cheluskinskaja 4-24, 111250

  Moskva, RU (74) PATENT PROJEKT d.o.o., akovec, HR (57) Postupak proizvodnje gotovih prehrambenih proizvoda ili poluproizvoda, naznaen time da osigurava uvoenje u sastav proizvoda ili poluproizvoda zrnaste komponente, koja je dobivena potapanjem u vodi najmanje jedne vrste itarica s naknadnim mljevenjem nabubrenog zrna, pri emu se mljevenje ostvaruje na takav nain da izlazna temperatura mase iz ureaja za mljevenje ne prelazi 60C, a namakanje se odvija pri temperaturi vode od 0C do 45C do faze bubrenja, pri emu sila saimanja u rasponu od 1,47 N do 107,91 N dovodi do plastine deformacije ne manje od 80 % zrnja. Prijava sadri jo 1 patentni zahtjev.

  (51) MKP (10) HR P20130066 B3 A23L 1/212 (2006.01) A23L 1/325 (2006.01) (11) PK20130066 (45) 17.07.2015. (21) P20130066A (22) 25.01.2013. (43) 01.08.2014. (54) PREHRAMBENI PROIZVOD OD PAPRIKE I SLANIH INUNA FOODSTUFF MADE OF PEPPER AND SALTY ANCHOVY (73)(72) ivko Drain, Biskupa Frane Frania 78, 21214 Katel

  Kambelovac, HR (74) DIATUS, drutvo inovatora Split, Split, HR (57) Prehrambeni proizvod od paprike i slanih inuna, naznaen time, da se sastoji od slatko kiselo ljute paprike, fileta slanog inuna i

  suncokretovog ulja; da je filet slanog inuna smotan u rolu; da je smotani filet slanog inuna umetnut u slatko kiselo ljutu papriku; da se slatko kiselo ljute paprike s umetnutim filetom slanog inuna slau u teglu i prekriju suncokretovim uljem. Prijava sadri jo 4 patentna zahtjeva.

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  10

  Kazalo brojeva konsenzualnih patenata

  Broj konsenzualnog MKP patenta (11) (51) P20130010 A01D 34/412 (2006.01) A01G 3/033 (2006.01)

  Broj konsenzualnog MKP patenta (11) (51) P20130066 A23L 1/212 (2006.01) A23L 1/325 (2006.01)

  Broj konsenzualnog MKP patenta (11) (51) P20140463 A23L 1/10 (2006.01) A21D 13/02 (2006.01)

  Kazalo klasifikacijskih oznaka konsenzualnih patenata prema Meunarodnoj klasifikaciji patenata

  MKP (51)

  Broj konsenzualnog patenta (11)

  Naziv izuma (54)

  A01D 34/412 (2006.01) P20130010 ROTACIJSKA KOSA ZA MOTOKULTIVATOR

  ROTATING CUTTERS FOR MOTOCULTIVATOR A01G 3/033 (2006.01) P20130010 ROTACIJSKA KOSA ZA MOTOKULTIVATOR

  ROTATING CUTTERS FOR MOTOCULTIVATOR A21D 13/02 (2006.01) P20140463 POSTUPAK PROIZVODNJE GOTOVIH PREHRAMBENIH PROIZVODA ILI POLUPROIZVODA

  METHOD FOR PRODUCING A FOOD PRODUCT OR SEMIFINISHED FOOD PRODUCT A23L 1/10 (2006.01) P20140463 POSTUPAK PROIZVODNJE GOTOVIH PREHRAMBENIH PROIZVODA ILI POLUPROIZVODA

  METHOD FOR PRODUCING A FOOD PRODUCT OR SEMIFINISHED FOOD PRODUCT A23L 1/212 (2006.01) P20130066 PREHRAMBENI PROIZVOD OD PAPRIKE I SLANIH INUNA

  FOODSTUFF MADE OF PEPPER AND SALTY ANCHOVY A23L 1/325 (2006.01) P20130066 PREHRAMBENI PROIZVOD OD PAPRIKE I SLANIH INUNA

  FOODSTUFF MADE OF PEPPER AND SALTY ANCHOVY

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  11

  Kazalo nositelja konsenzualnih patenata

  Nositelj konsenzualnog patenta (73)

  MKP (51)

  Broj konsenzualnog patenta (11)

  Naziv izuma (54)

  Drain, ivko, HR A23L 1/212 (2006.01)

  A23L 1/325 (2006.01) P20130066 PREHRAMBENI PROIZVOD OD PAPRIKE I SLANIH

  INUNA Maeruh, Dragutin, HR A01D 34/412 (2006.01)

  A01G 3/033 (2006.01) P20130010 ROTACIJSKA KOSA ZA MOTOKULTIVATOR

  Staroverov, Yury Gennadyevich, RU A23L 1/10 (2006.01) A21D 13/02 (2006.01)

  P20140463 POSTUPAK PROIZVODNJE GOTOVIH PREHRAMBENIH PROIZVODA ILI POLUPROIZVODA

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  12

  Objava upisa promjena u Registru prijava patenata Promjena imena/naziva podnositelja prijava patenata Broj prijave patenta (21)

  Raniji zapis Novi zapis Datum upisa promjene

  P20051020A Redx Pharma Limited, Floor 9, Lowry House, 17

  Marble Street, M2 3AW Manchester, GB Redx Pharma PLC, Floor 9, Lowry House, 17 Marble Street, M2 3AW Manchester, Greater Manchester, GB

  08.07.2015

  Prijenos prava Broj prijave patenta (21)

  Raniji zapis Novi zapis Datum upisa promjene

  P20130224A Senko uljevi, Petra Zrinskog 4, 51000 Rijeka, HR MASSEC d.o.o., Drugi odvojak Hrusta 5, 51260

  Crikvenica, HR 07.07.2015

  P20131184A KOSTELA d.o.o., ikovii 75A, 51215 Kastav, HR MASSEC d.o.o., Drugi odvojak Hrusta 5, 51260 Crikvenica, HR

  07.07.2015

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  13

  Objava upisa promjena u Registru patenata Promjena imena/naziva nositelja patenata/konsenzualnih patenata Broj patenta (11)

  Raniji zapis Novi zapis Datum upisa promjene

  PK20020158 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-

  Strasse 2, 78467 Konstanz, DE Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20020158 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20020158 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20020345 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20020345 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20020345 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20020346 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20020346 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20020346 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20030410 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20030410 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20030410 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20030493 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20030493 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20030493 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20040909 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  07.07.2015

  PK20040909 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  07.07.2015

  PK20040909 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  07.07.2015

  PK20041211 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  07.07.2015

  PK20041211 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  07.07.2015

  PK20041211 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  07.07.2015

  PK20050062 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  07.07.2015

  PK20050062 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  07.07.2015

  PK20050062 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  07.07.2015

  PK20050399 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  07.07.2015

  PK20050399 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  07.07.2015

  PK20050399 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  07.07.2015

  PK20050579 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  07.07.2015

  PK20050579 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  07.07.2015

  PK20050579 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  07.07.2015

  PK20050580 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  08.07.2015

  PK20050580 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  08.07.2015

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  14

  Broj patenta (11)

  Raniji zapis Novi zapis Datum upisa promjene

  PK20050580 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467

  Konstanz, DE Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  08.07.2015

  PK20050611 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  08.07.2015

  PK20050611 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  08.07.2015

  PK20050611 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  08.07.2015

  PK20050917 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20050917 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20050917 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20110940 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20110940 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20110940 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  PK20140893 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  30.06.2015

  PK20140893 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  30.06.2015

  PK20140893 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  30.06.2015

  Prijenos prava Broj patenta (11)

  Raniji zapis Novi zapis Datum upisa promjene

  PK20120990 Bristol-Myers Squibb Company, Route 206 and

  Province Line Road, Princeton, NJ 05843-4000, US Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

  08.07.2015

  PK20130532 UCL Business Plc., The Network Building, 97 Tottenham Court Road, W1T 4TP London, GB

  Canbex Therapeutics Limited, The Network Building, 97 Tottenham Court Road, W1T 4TP London, GB

  08.07.2015

  PK20140169 ProFibrix BV, Zernikedreef 9, 2333 CK Leiden, NL WINDFIN BV, Waaier 38, 2451 Leimuiden, NL 10.07.2015 PK20140767 Sanset Gida Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim

  Sirketi, Istinye Mah. Balabandere Cad. No: 14, 34460 Sariyer/Istanbul, TR

  Montero Gida Sanayi Ve Ticaret A.S., Istinye Mah. Balabandere Cad. No: 14, 34460 Sariyer/Istanbul, TR

  07.07.2015

  PK20141229 Lucra 96 S.r.l., Cascina Postino, 26818 Villanova Sillaro, IT

  CESARO MAC.IMPORT S.R.L., Via delle Industrie 28, 30020 Eraclea (Venezia), IT

  08.07.2015

  Upis licencije

  Broj patenta (11)

  Davatelj licencije (73)

  Stjecatelj licencije

  Vrsta licencije

  Datum upisa promjene

  PK20130677 Yeda Research and Development Co. Ltd.,

  P. O. Box 95, 76100 Rehovot, IL Teva Pharmaceutical Industries Ltd., P.O. Box 1142, 91010 Jerusalem, IL

  iskljuiva 08.07.2015

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  15

  Objava zahtjeva za nastavak postupka - patenata/konsenzualnih patenata Broj patenta (11)

  Podnositelj zahtjeva za nastavak postupka

  Datum primitka zahtjeva za nastavak postupka

  P20020491 Intelligent Engineering (Bahamas) Limited, Bahamas body corporate of Bahamas International Trust Building, Bank Lane, P.O.Box N8188, Nasau, BS 1.7.2015

  Objava nastavaka postupka - patenata/konsenzualnih patenata Broj patenta (11)

  Podnositelj zahtjeva za nastavak postupka

  Vrsta rjeenja

  Datum donoenja rjeenja o nastavku postupka

  P20020491

  Intelligent Engineering (Bahamas) Limited, Bahamas body corporate of Bahamas International Trust Building, Bank Lane, P.O.Box N8188, Nasau, BS

  usvojen 7.7.2015

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  16

  Objava prestanaka vrijednosti patenata/ konsenzualnih patenata Broj patenta (11)

  MKP (51)

  Datum prestanka vrijednosti patenta

  Patent objavljen u HGIV-u br.

  Naziv izuma (54)

  P950334 H01K 9/08 (2006.01) 13.06.2015 1/2000 VIENAMJENSKA ARULJA S DVOSTRUKIM ARNIM NITIMA

  ZA DIFUZNI I USMJERENI SNOP SVJETLA P950335 H01K 9/08 (2006.01) 13.06.2015 1/2000 VIENAMJENSKA ARULJA S DVOSTRUKIM ARNIM NITIMA

  ZA DIFUZNI ILI USMJERENI SNOP SVJETLA P950336 H01K 9/08 (2006.01) 12.06.2015 5/2000 VIENAMJENSKA ARULJA S DVOSTRUKIM ARNIM NITIMA

  ZA DIFUZNI I USMJERENI SNOP SVJETLA P950349 A61K 9/26 (2006.01)

  A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01)

  20.06.2015 3/2002 VIEJEDININI DOZNI OBLICI U TABLETAMA I

  P950382 C07H 19/052 (2006.01) A61K 31/70 (2006.01)

  06.07.2015 6/2000 TERAPEUTSKI SPOJEVI

  P950397 A61K 47/12 (2006.01) A61K 31/505 (2006.01)

  10.07.2015 2/2002 VODENI PRIPRAVCI RISPERIDONA

  P950401 C07D 401/12 (2006.01) C07D 235/28 (2006.01)

  12.07.2015 2/2004 POSTUPAK ZA SINTEZU SUPSTITUIRANIH SULFOKSIDA

  P990397 G07F 19/00 (2006.01) G07F 7/08 (2006.01) G07F 7/10 (2006.01)

  22.12.2014 7/2006 KORISNIKI UPRAVLJAN PROGRAMSKI KONTROLER SMART CARD ITAA

  P20010456 B65D 83/14 (2006.01) B67D 1/04 (2006.01)

  14.12.2014 5/2009 SPREMNIK ZA ISTAKANJE FLUIDA, UKLJUUJUI UREAJ ZA REGULACIJU TLAKA S KORAKOM ZA AKTIVIRANJE

  P20010514 C07D 235/18 (2006.01) A61K 31/4184 (2006.01) A61P 9/12 (2006.01) A61P 9/10 (2006.01)

  07.01.2015 1/2010 POLIMORFNI OBLICI TELMISARTANA, POSTUPAK ZA NJIHOVU PROIZVODNJU I NJIHOVA UPOTREBA ZA PROIZVODNJU LIJEKA

  P20020547 C07D 471/04 (2006.01) C07D 487/04 (2006.01) C07D 519/00 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/4985 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 17/06 (2006.01) A61P 29/00 (2006.01)

  27.12.2014 6/2011 AZAINDOLI

  P20020549 C07K 14/47 (2006.01) A61K 47/48 (2006.01) C12N 15/12 (2006.01) C12N 5/10 (2006.01) C07K 16/18 (2006.01) G01N 33/53 (2006.01) C12Q 1/68 (2006.01) A61K 38/17 (2006.01)

  15.12.2014 9/2013 DNA KOJA KODIRA NOVI RG1 POLIPEPTID

  P20020664 C07D 235/18 (2006.01) A61K 31/415 (2006.01) A61P 25/28 (2006.01) C07D 405/04 (2006.01) C07D 401/04 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) C07D 417/04 (2006.01) C07D 401/12 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

  12.01.2015 3/2012 PRIMJENA 1,2-DIARILBENZIMIDAZOLA PRI UTVRIVANJU OBOLJENJA POVEZANIH SA AKTIVACIJOM STANICA MIKROGLIJE

  P20030428 B44D 3/12 (2006.01) 11.12.2014 7/2008 POSUDA ZA TEKUINE KOJE SE KORISTE U LIILAKIM RADOVIMA

  P20030471 C07C 15/107 (2006.01) C07D 307/80 (2006.01)

  10.12.2014 7/2011 2-BUTIL-3-(4-[3-(DIBUTILAMINO)PROPOKSI]BENZOIL)-5-NITROBENZOFURAN HIDROKLORID I NJEGOVI PRIPRAVCI

  P20030472 C07D 307/79 (2006.01) C07D 307/80 (2006.01)

  10.12.2014 1/2006 METANSULFONAMID-BENZOFURAN, POSTUPAK PRIPRAVLJANJA I NJEGOVA UPORABA KAO MEUPRODUKTA SINTEZE

  P20030502 C07D 451/10 (2006.01) 12.12.2014 9/2011 POSTUPAK ZA PROIZVODNJU ANTIHOLINERGNOG SREDSTVA TIOTROPIJ BROMIDA

  P20031093 A61M 29/00 (2006.01) 30.12.2014 2/2008 PROIRIVA URETRE P20031094 A61B 1/01 (2006.01)

  A61B 1/307 (2006.01) A61B 10/00 (2006.01)

  30.12.2014 11/2007 UVODNICA CISTOSKOPA

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  17

  Broj patenta (11)

  MKP (51)

  Datum prestanka vrijednosti patenta

  Patent objavljen u HGIV-u br.

  Naziv izuma (54)

  P20050547 C13B 10/08 (2011.01)

  A23N 1/00 (2006.01) C13B 10/00 (2011.01) C13B 10/10 (2011.01) C13B 20/00 (2011.01) B01D 11/04 (2006.01) C13B 15/00 (2011.01)

  18.12.2014 13/2013 POSTUPAK DOBIVANJA SASTOJAKA IZ BIOLOKOG MATERIJALA

  P20050665 A01K 13/00 (2006.01) A01K 23/00 (2006.01)

  18.12.2014 16/2014 MREASTI POKRIVA, KAO PRIDRNA ORMA NAPRAVA ZA SKUPLJANJE URINA KOD KONJA

  PK20080011 G05D 16/20 (2006.01) A43B 17/03 (2006.01)

  10.01.2014 11/2010 UREAJ ZA KONTROLIRANO PUNJENJE, MJERENJE I ODRAVANJE TLAKA ZRAKA U EKSPANDIRAJUIM KOMORAMA OBUE I ODJEE

  PK20080649 C04B 18/22 (2006.01) C04B 16/02 (2006.01) C04B 14/38 (2006.01)

  12.12.2014 9/2011 GRAEVINSKE SMJESE NA BAZI CEMENTA I/ILI VAPNA, GUME I DRUGIH POMONIH MATERIJALA

  PK20090674 A61B 5/04 (2006.01) 17.12.2014 5/2012 DETEKTOR LAI S PROIRENIM BROJEM MJERNIH PARAMETARA

  PK20110937 A47J 37/04 (2006.01) A47J 37/07 (2006.01)

  13.12.2014 1/2013 POKRETNI UREAJ ZA PEENJE S RANJEM NA ELEKTRINI I MEHANIKI POGON

  PK20110949 B01D 53/62 (2006.01) C04B 5/06 (2006.01)

  19.12.2014 26/2014 POSTUPAK TRAJNOG VEZIVANJA CO2 U KARBONATE (Ca,Mg)CO3 S POMOU TROSKE IZ ELEKTROELIANE

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  18

  Objava zahtjeva za proirenje europskih prijava patenata

  (51) MKP A61K 39/00 (2006.01) (97) EP 2805728 A61K 39/395 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) G01N 33/53 (2006.01) C07K 16/24 (2006.01) (96) EP 14164624.0 23.12.2004. (97) EP 2805728, 26.11.2014. 201448, En (31) 532130 P (32) 23.12.2003. (33) US (54) Novel anti-IL 13 antibodies and uses thereof (71) Genentech, Inc., 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, US (72) Fung, Sek Chung Michael, 922 Beacon Square Court, No. 425,

  Gaithersburg, MD 20878, US Moyle, Matthew, 5 Betagrass Lane, Newtown, CT 06470, US Lu, Mason, 5015 Darnell St., Houston, TX 77096, US Yan, Changning, 1800 El Paseo, No.306, Houston, TX 77054, US Singh, Sanjaya, 4 Owl Ridge Lane, Sandy Hook, CT 06482, US Huang, Dan, 291 Forest Drive South, Short Hills, NJ 07078, US

  (51) MKP A61K 39/395 (2006.01) (97) EP 2808032 C07K 16/18 (2006.01) G01N 33/577 (2006.01) A61P 25/28 (2006.01) (96) EP 14166211.4 08.12.2006. (97) EP 2808032, 03.12.2014. 201449, En (31) 05027092 (32) 12.12.2005. (33) EP 06014729 14.07.2006. EP 06020766 02.10.2006. EP (54) A beta 1-42 specific monoclonal antibodies with therapeutic

  properties (71) AC Immune S.A., EPFL Innovation Park Building B, 1015

  Lausanne, CH (72) Greferath, Ruth, Am Ziegelhof 2, 77694 Kehl, DE Hickman, David, Route de Vallaire 1, 1025 St-Sulpice, CH Muhs, Andreas, Chemin des Alouettes 12, 1053 Cugy, CH Pfeifer, Andrea, Route de Fenil 16A, 1806 St. Lgier, CH Nicolau, Claude, 166 Greenwood Street, Newton, MA 02459, US

  (51) MKP C12Q 1/68 (2006.01) (97) EP 2806035 (96) EP 14169894.4 17.02.2005. (97) EP 2806035, 26.11.2014. 201448, En (31) 546075 P (32) 18.02.2004. (33) US (54) Methods and materials using signaling probes (71) Chromocell Corporation, 685 U.S. Highway One, North Brunswick,

  NJ 08902, US (72) Shekdar, Kambiz, 44 Gramercy Park North, Apt. 3D, New York, NY

  10010, US Sawchuk, Dennis J., 183 North Martine Avenue, Fanwood, NJ

  07023, US Montez, Jason M., 1017 Jefferson Street, Apt. 219, Hoboken, NJ

  07030, US

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  19

  Kazalo brojeva zahtjeva za proirenje europskih prijava patenata

  Broj objave europske MKP prijave patenta (97) (51) EP 2805728 A61K 39/00 (2006.01)

  A61K 39/395 (2006.01)

  A61P 35/00 (2006.01) G01N 33/53 (2006.01) C07K 16/24 (2006.01) EP 2806035 C12Q 1/68 (2006.01)

  EP 2808032 A61K 39/395 (2006.01)

  C07K 16/18 (2006.01)

  G01N 33/577 (2006.01)

  A61P 25/28 (2006.01)

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  20

  Kazalo klasifikacijskih oznaka zahtjeva za proirenje europskih prijava patenata prema Meunarodnoj klasifikaciji patenata

  MKP Broj objave europske Naziv izuma prijave patenta (51) (97) (54) A61K 39/00 (2006.01) EP 2805728 Novel anti-IL 13 antibodies and uses thereof A61K 39/395 (2006.01) EP 2805728 Novel anti-IL 13 antibodies and uses thereof A61K 39/395 (2006.01) EP 2808032 A beta 1-42 specific monoclonal antibodies with therapeutic properties A61P 25/28 (2006.01) EP 2808032 A beta 1-42 specific monoclonal antibodies with therapeutic properties A61P 35/00 (2006.01) EP 2805728 Novel anti-IL 13 antibodies and uses thereof C07K 16/18 (2006.01) EP 2808032 A beta 1-42 specific monoclonal antibodies with therapeutic properties C07K 16/24 (2006.01) EP 2805728 Novel anti-IL 13 antibodies and uses thereof C12Q 1/68 (2006.01) EP 2806035 Methods and materials using signaling probes G01N 33/53 (2006.01) EP 2805728 Novel anti-IL 13 antibodies and uses thereof G01N 33/577 (2006.01) EP 2808032 A beta 1-42 specific monoclonal antibodies with therapeutic properties

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  21

  Kazalo podnositelja zahtjeva za proirenje europskih prijava patenata

  Podnositelj europske MKP Broj objave europske Naziv izuma prijave patenta prijave patenta (71) (51) (97) (54) AC Immune S.A., CH A61K 39/395 (2006.01)

  C07K 16/18 (2006.01) G01N 33/577 (2006.01) A61P 25/28 (2006.01)

  EP 2808032 A beta 1-42 specific monoclonal antibodies with therapeutic properties

  Chromocell Corporation, US C12Q 1/68 (2006.01) EP 2806035 Methods and materials using signaling probes Genentech, Inc., US A61K 39/00 (2006.01)

  A61K 39/395 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) G01N 33/53 (2006.01) C07K 16/24 (2006.01)

  EP 2805728 Novel anti-IL 13 antibodies and uses thereof

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  22

  Objava proirenih europskih patenata

  (51) MKP (10) HR P20150480 T1 A61K 39/395 (2006.01) A61P 29/00 (2006.01) C07K 16/24 (2006.01) (11) P20150480 (46) 17.07.2015. (21) P20150480T (22) 04.05.2015. (96) EP 10174725.1 04.08.2005. (97) EP 2366405, 21.09.2011. 201138, En (97) EP 2366405, 25.02.2015. 201509, En (31) 0417487 (32) 05.08.2004. (33) GB (62) 05770286.2 ; 04.05.2005. (54) ANTI-IL-17 ANTITIJELA IL-17 ANTAGONISTIC ANTIBODIES (73) Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH (72) Franco E. Di Padova, Kluenenfeldstrasse 45, 4127 Birsfelden, CH Hermann Gram, Am Bischofsacker 20, 79576 Weil am Rhein, DE Hans Hofstetter, Chrischonaweg 92, 4125 Riehen, CH Margit Jeschke, Grenzacher Str. 10, 4058 Basel, CH Jean-Michel Rondeau, Novartis Pharma AG Postfach, 4002 Basel,

  CH Wim Van Den Berg, Ridderlaan 12, 6584 CB Molenhoek, NL (74) ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR (57) IL-17 veue antitijelo ili njegov fragment koji sadri varijabilne regije i tekog (VH) i lakog lanca (VL) za uporabu u terapiji ankilozantnog spondilitisa, pri emu spomenuto IL-17 veue antitijelo ili njegov fragment sadre najmanje jedno mjesto za vezanje antigena koje sadri: a VH koji sadri u slijedu hipervarijabilne regije CDR1, CDR2 i CDR3, pri emu spomenutom CDR1 pripada aminokiselinski slijed SEQ ID NO:1, CDR2 pripada aminokiselinski slijed SEQ ID NO:2 i CDR3 pripada aminokiselinski slijed SEQ ID NO:3, gdje hipervarijabilne regije odgovaraju Kabatovoj definiciji; ili VH koji sadri u slijedu hipervarijabilne regije CDR1-x, CDR2-x i CDR3-x, pri emu CDR1-x pripada aminokiselinski slijed SEQ ID NO:11, CDR2-x pripada aminokiselinski slijed SEQ ID NO:12 i CDR3-x pripada aminokiselinski slijed SEQ ID NO:13, gdje hipervarijabilne regije odgovaraju Chothijevoj definiciji b VL koji sadri u slijedu hipervarijabilne regije CDR1',CDR2' i CDR3', pri emu CDR1' pripada aminokiselinski slijed SEQ ID NO:4, CDR2' pripada aminokiselinski slijed SEQ ID NO:5 i CDR3' pripada aminokiselinski slijed SEQ ID NO:6. Patent sadri jo 5 patentnih zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20150641 T1 C07K 16/28 (2006.01) A61P 37/00 (2006.01) (11) P20150641 (46) 17.07.2015. (21) P20150641T (22) 15.06.2015. (96) EP 11196172.8 07.02.2005. (97) EP 2511297, 17.10.2012. 201242, En (97) EP 2511297, 08.04.2015. 201515, En (31) 541911 P (32) 06.02.2004. (33) US 547584 P 26.02.2004. US 553948 P 18.03.2004. US 599014 P 06.08.2004. US 614471 P 01.10.2004. US (62) 05769690.8 ; 07.02.2005. (54) ANTI -CD38 HUMANA ANTITIJELA I NJIHOVE UPORABE ANTI-CD38 HUMAN ANTIBODIES AND USES THEREFOR (73) MorphoSys AG, Lena-Christ-Strasse 48, 82152

  Martinsried/Mnchen, DE (72) Michael Tesar, Karolingerstrasse 26, 82362 Weilheim, DE

  Ute Jger, Wiener Platz 8, 81667 Mnchen, DE (74) ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR (57) Humano ili humanizirano antitijelo ili njegov fragment koje/koji sadri antigen-veuu regiju koji se specifino vee za epitop CD38, pri emu epitopa sadri jednu ili vie aminokiselinskih ostataka sadranih u jednom ili vie aminokiselinskih nizova uzetih sa popisa aminokiselinskih nizova 44-66, 82-94, 142-154, 148-164, 158-170, ili 192-206 CD38 (SEQ ID NO: 22). Patent sadri jo 17 patentnih zahtjeva.

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  23

  Kazalo brojeva proirenih europskih patenata

  Broj patenta MKP (11) (51) P20150480 A61K 39/395 (2006.01) A61P 29/00 (2006.01) C07K 16/24 (2006.01)

  Broj patenta MKP (11) (51) P20150641 C07K 16/28 (2006.01) A61P 37/00 (2006.01)

  Kazalo klasifikacijskih oznaka proirenih europskih patenata prema Meunarodnoj klasifikaciji patenata

  MKP (51)

  Broj patenta (11)

  Naziv izuma (54)

  A61K 39/395 (2006.01) P20150480 ANTI-IL-17 ANTITIJELA

  IL-17 ANTAGONISTIC ANTIBODIES A61P 29/00 (2006.01) P20150480 ANTI-IL-17 ANTITIJELA

  IL-17 ANTAGONISTIC ANTIBODIES A61P 37/00 (2006.01) P20150641 ANTI -CD38 HUMANA ANTITIJELA I NJIHOVE UPORABE

  ANTI-CD38 HUMAN ANTIBODIES AND USES THEREFOR C07K 16/24 (2006.01) P20150480 ANTI-IL-17 ANTITIJELA

  IL-17 ANTAGONISTIC ANTIBODIES C07K 16/28 (2006.01) P20150641 ANTI -CD38 HUMANA ANTITIJELA I NJIHOVE UPORABE

  ANTI-CD38 HUMAN ANTIBODIES AND USES THEREFOR

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  24

  Kazalo nositelja proirenih europskih patenata

  Nositelj patenta (73)

  MKP (51)

  Broj patenta (11)

  Naziv izuma (54)

  MorphoSys AG, DE C07K 16/28 (2006.01)

  A61P 37/00 (2006.01) P20150641 ANTI -CD38 HUMANA ANTITIJELA I NJIHOVE

  UPORABE Novartis AG, CH A61K 39/395 (2006.01)

  A61P 29/00 (2006.01) C07K 16/24 (2006.01)

  P20150480 ANTI-IL-17 ANTITIJELA

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  25

  Objava izmijenjenih proirenih europskih patenata

  (51) MKP (10) HR P20080386 T4 C09J 123/20 (2006.01) E04B 1/76 (2006.01) E04D 13/16 (2006.01) C08K 7/04 (2006.01) (11) P20080386 (46) 17.07.2015. (21) P20080386T (22) 08.08.2008. (86) PCT/EP2005000488 19.01.2005. (96) EP 05701042.3 19.01.2005. (87) WO2005068574, 28.07.2005. (97) EP 1709132, 11.10.2006. 200641, En (97) EP 1709132, 21.05.2008. 200821, En (31) 36445204 (32) 19.01.2004. (33) PL 36631904 16.03.2004. PL (54) POSTUPAK PROIZVODNJE PANELA OD MINERALNE VUNE PROCESS FOR MANUFACTURING PANELS OF MINERAL

  WOOL (73) Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene,

  DK (72) Zbigniew Nowak, Rockwool Polska, ul. Kwiatowa 14, 66-131

  Cigacice, PL (74) Hraste & Partneri odvjetniko drutvo, Zagreb, HR (57) Postupak spajanja zajedno povrina dva elementa nainjena od mineralnih vlakana, gdje se dva elementa izrezana iz mree od mineralnih vlakana, tako da su mineralna vlakna od kojih su nainjeni elementi uglavnom orijentirana paralelno u odnosu na povrine koje treba spojiti, gdje se postupak sastoji u primjeni ljepila na jednu ili obje povrine koje treba spojiti zajedno, naznaen time to je ljepilo ljepilo u obliku vrue taline s talitem od 50 do 200C, te to se ljepilo primjenjuje na jednu ili obje povrine koje treba spojiti rasprivanjem. Patent sadri jo 17 patentnih zahtjeva.

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  26

  Kazalo brojeva izmijenjenih proirenih europskih patenata

  Broj patenta MKP (11) (51) P20080386 C09J 123/20 (2006.01) E04B 1/76 (2006.01) E04D 13/16 (2006.01) C08K 7/04 (2006.01)

  Kazalo klasifikacijskih oznaka izmijenjenih proirenih europskih patenata prema Meunarodnoj klasifikaciji patenata

  MKP (51)

  Broj patenta (11)

  Naziv izuma (54)

  C08K 7/04 (2006.01) P20080386 POSTUPAK PROIZVODNJE PANELA OD MINERALNE VUNE

  PROCESS FOR MANUFACTURING PANELS OF MINERAL WOOL C09J 123/20 (2006.01) P20080386 POSTUPAK PROIZVODNJE PANELA OD MINERALNE VUNE

  PROCESS FOR MANUFACTURING PANELS OF MINERAL WOOL E04B 1/76 (2006.01) P20080386 POSTUPAK PROIZVODNJE PANELA OD MINERALNE VUNE

  PROCESS FOR MANUFACTURING PANELS OF MINERAL WOOL E04D 13/16 (2006.01) P20080386 POSTUPAK PROIZVODNJE PANELA OD MINERALNE VUNE

  PROCESS FOR MANUFACTURING PANELS OF MINERAL WOOL

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  27

  Kazalo nositelja izmijenjenih proirenih europskih patenata

  Nositelj patenta (73)

  MKP (51)

  Broj patenta (11)

  Naziv izuma (54)

  Rockwool International A/S, DK C09J 123/20 (2006.01)

  E04B 1/76 (2006.01) E04D 13/16 (2006.01) C08K 7/04 (2006.01)

  P20080386 POSTUPAK PROIZVODNJE PANELA OD MINERALNE VUNE

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  28

  Objava upisa promjena u Registru patenata Promjena imena/naziva nositelja europskih patenta Broj patenta (11)

  Raniji zapis Novi zapis Datum upisa promjene

  P20080640 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-

  Strasse 2, 78467 Konstanz, DE Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  30.06.2015

  P20080640 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  30.06.2015

  P20100086 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  30.06.2015

  P20100086 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  30.06.2015

  P20100086 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  30.06.2015

  P20110126 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  30.06.2015

  P20110126 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  30.06.2015

  P20110126 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  30.06.2015

  P20120754 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  01.07.2015

  P20120754 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  01.07.2015

  P20120754 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  01.07.2015

  P20121005 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  P20121005 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  P20121005 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  P20130828 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  P20130828 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  P20130828 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  P20130982 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  P20130982 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  P20130982 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  P20140073 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  P20140073 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  P20140073 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  P20140257 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  30.06.2015

  P20140257 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  30.06.2015

  P20140257 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  30.06.2015

  P20140707 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  P20140707 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  P20140707 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  P20140892 Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  29

  Broj patenta (11)

  Raniji zapis Novi zapis Datum upisa promjene

  P20140892 Nycomed Germany Holding GmbH, Byk-Gulden-

  Strasse 2, 78467 Konstanz, DE Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  P20140892 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  Nycomed Asset Management GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

  06.07.2015

  Prijenos prava Broj patenta (11)

  Raniji zapis Novi zapis Datum upisa promjene

  P20110194 Bristol-Myers Squibb Company, Route 206 &

  Province Line Road, Princeton, NJ 08543-4000, US Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

  08.07.2015

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  30

  Objava prestanaka vrijednosti proirenih europskih patenata Broj patenta (11)

  MKP (51)

  Datum prestanka vrijednosti patenta

  Patent objavljen u HGIV-u br.

  Naziv izuma (54)

  P20070357 C07D 277/46 (2006.01)

  C07D 417/14 (2006.01) A61K 31/427 (2006.01)

  11.01.2015 10/2007 DERIVATI TIAZOLA I NJIHOVA UPORABA

  P20080175 A61K 31/381 (2006.01) A61P 25/16 (2006.01)

  23.12.2014 6/2008 SUPSTITUIRANI 2-AMINOTETRTALINI, NAMIJENJENI PREVENTIVNOM LIJEENJU PARKINSONOVE BOLESTI

  P20090234 C07D 213/74 (2006.01) A61K 31/435 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 17/00 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) A61P 29/00 (2006.01)

  17.12.2014 5/2009 PIPERAZINI KORISNI ZA LIJEENJE BOLI

  P20090663 B65D 83/14 (2006.01) B65D 81/26 (2006.01)

  11.01.2015 1/2010 UREAJ ZA UPRAVLJANJE TLAKOM U SPREMNIKU

  P20100007 A61K 31/352 (2006.01) A61K 31/353 (2006.01) A61K 31/357 (2006.01) A61P 29/00 (2006.01)

  19.12.2014 2/2010 UPOTREBA BENZO-SPOJENIH HETEROCIKLIKIH DERIVATA SULFAMIDA ZA LIJEENJE BOLI

  P20100216 A61K 9/20 (2006.01) A61K 9/16 (2006.01) A61K 31/415 (2006.01) A61P 9/12 (2006.01)

  09.01.2015 5/2010 KRUTI FARMACEUTSKI PRIPRAVAK KOJI SADRI IRBESARTAN

  P20100320 A47J 31/36 (2006.01) 18.12.2014 7/2010 UREAJ ZA PRIPREMANJE NAPITKA S MEHANIZMOM ZA ZATVARANJE KOJI SE MOE PRILAGOAVATI

  P20100381 E21D 21/00 (2006.01) 14.12.2014 8/2010 PRIKUPLJANJE FLUIDA P20100517 A61K 9/36 (2006.01)

  A61K 31/165 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 3/04 (2006.01) A61P 9/00 (2006.01) A61P 25/20 (2006.01) A61P 25/24 (2006.01)

  14.12.2014 10/2010 ORODISPERZIBILNE FARMACEUTSKE SMJESE ZA ORALNU, OROMUKOZALNU ILI SUBLINGVALNU PRIMJENU AGOMELATINA

  P20100641 C07D 409/14 (2006.01) A61K 31/381 (2006.01) A61K 31/4178 (2006.01) A61K 31/4436 (2006.01) A61K 31/4439 (2006.01) A61K 31/444 (2006.01) A61K 31/496 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01)

  11.12.2014 12/2010 IMIDAZOLIDINONILAMINOPIRIMIDINSKI SPOJEVI ZA LIJEENJE RAKA

  P20110200 A61K 31/381 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01)

  22.12.2014 4/2011 UPORABA TIOTROPIJEVIH SOLI U LIJEENJU UMJERENO POSTOJANE ASTME

  P20110384 A61K 31/353 (2006.01) A61K 31/357 (2006.01) A61P 25/18 (2006.01) A61P 25/24 (2006.01)

  19.12.2014 6/2011 UPORABA DERIVATA BENZO-KONDENZIRANIH HETEROCIKLIKIH SULFAMIDA ZA LIJEENJE MANIJE I BIPOLARNOG POREMEAJA

  P20110538 C07D 487/08 (2006.01) C07D 519/00 (2006.01) A61K 31/416 (2006.01) A61K 31/551 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) A61P 9/00 (2006.01)

  07.01.2015 8/2011 DERIVATI 1,4-DIAZABICIKLO[3.2.1]OKTANKARBOKSAMIDA, NJIHOVO DOBIVANJE I NJIHOVA UPOTREBA U TERAPIJI

  P20120018 A61K 31/353 (2006.01) A61K 31/357 (2006.01) A61P 25/02 (2006.01) A61P 25/08 (2006.01) A61P 25/14 (2006.01) A61P 25/16 (2006.01)

  19.12.2014 1/2012 UPORABA DERIVATA BENZO-KONDENZIRANIH HETEROCIKLIKIH SULFAMIDA KAO NEUROZATITNIH SREDSTAVA

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  31

  Broj patenta (11)

  MKP (51)

  Datum prestanka vrijednosti patenta

  Patent objavljen u HGIV-u br.

  Naziv izuma (54)

  P20120161 C07D 317/58 (2006.01)

  C07F 7/08 (2006.01) C07D 295/22 (2006.01) C07D 213/42 (2006.01) C07D 213/74 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01) A61K 31/496 (2006.01) A61P 37/00 (2006.01) A61P 29/00 (2006.01) C07D 211/96 (2006.01) C07D 243/08 (2006.01)

  19.12.2014 3/2012 AMINO CIKLIKI DERIVATI SULFONILA I NJIHOVA UPORABA KAO INHIBITORA MMP

  P20120228 A61K 31/7076 (2006.01) A61K 38/21 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01)

  20.12.2014 4/2012 KLADRIBINSKI REIM ZA LIJEENJE MULTIPLE SKLEROZE

  P20120656 C07D 231/56 (2006.01) A61K 31/416 (2006.01) A61K 31/4709 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 17/06 (2006.01) A61P 29/00 (2006.01) A61P 37/00 (2006.01) C07D 401/12 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01) C07D 405/12 (2006.01) C07D 409/12 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) C07D 417/12 (2006.01)

  20.12.2014 9/2012 DERIVATI INDAZOLIL AMIDA ZA LIJEENJE POREMEAJA POSREDOVANIH GLUKOKORTIKOIDNIM RECEPTOROM

  P20131156 C07D 209/52 (2006.01) 18.12.2014 1/2014 POSTUPAK PRIPREME (1R,2S,5S)-N-[(1S)-3-AMINO-1-(CIKLOBUTILMETIL)-2,3-DIOKSOPROPIL]-3-[(2S)-2-[[[(1,1-DIMETILETIL)AMINO]-KARBONIL]AMINO]-3,3-DIMETIL-1-OKSOBUTIL]-6-6-DIMETIL-3-AZABICIKLO[3.1.0]HEKSAN-2-KARBOKSAMIDA

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  32

  Objava europskih patenata

  (51) MKP (10) HR P20150545 T1 A61F 2/42 (2006.01) A61F 2/30 (2006.01) (11) P20150545 (46) 17.07.2015. (21) P20150545T (22) 21.05.2015. (86) PCT/EP2012059517 22.05.2012. (96) EP 12723646.1 22.05.2012. (87) WO2012160070, 29.11.2012. , En (97) EP 2713958, 09.04.2014. 201415, En (97) EP 2713958, 04.03.2015. 201510, En (31) MI20110951 (32) 26.05.2011. (33) IT (54) FLEKSIBILNO KIRURKI IMPLATABILNO SREDSTVO,

  NAPRAVLJENO OD OBLOENOG SILIKONA, ZA SPAJANJE FALANGI, METAKARPALNO-FALANGEALNIH ILI METATARZALNO-FALANGEALNIH KOSTIJU U ARTROPLASTINOJ KIRURGIJI

  FLEXIBLE SURGICALLY IMPLANTABLE DEVICE, MADE OF COATED SILICONE, FOR JOINING PHALANXES, METACARPUS-PHALANX OR METATARSUS-PHALANX BONES IN ARTHROPLASTY SURGERY

  (73)(72) Antonio Sambusseti, Via San Predengo, 13, 26100 Cremona, IT (74) ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR (57) Kirurko implantabilno jednodijelno sredstvo (1; 10) napravljeno od inertnog elastinog i fleksibilnog materijala, a prvenstveno silikona, za spajanje falangi, metakarpalno-falangealnih ili metatarzalno-falangealnih kostiju ake ili stopala u artroplastinoj kirurgiji, pri emu se spomenuto jednodijelno sredstvo u biti sastoji od veeg sredinjeg dijela (2) izvedenog sa debljim dijelom (5), ija dorzalna povrina je kontinualna, bez udubljenja ili usjeka, ima konkavnost navie ili nanie i ima kanal (6) koji se prua popreno, a u kojem je sredinje izvedeno udubljenje (7), dva izduena nosea dijela (3,4) koji imaju manji popreni presjek i krajeve koji se suavaju i pruaju se sa spomenutog veeg sredinjeg dijela (2), jedan nasuprot drugom, a spomenuto udubljenje (7) omoguava pribliavanje dva izduena nosea dijela (3,4) tokom savijanja spomenutog sredstva (1; 10), pri emu spomenuti vei sredinji dio (2) i/ili spomenuti deblji dio (5) djeluje kao arka tokom spomenutog pribliavanja, naznaeno time to je spomenuto jednodijelno sredstvo (1,10) obloeno najmanje jednim slojem koji formira tanki film turbostratificiranog pirolitikog ugljika koji ima debljinu manju ili jednaku 10 mikrona, dobijen fizikim taloenjem iz plinske faze (PVD). Patent sadri jo 7 patentnih zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20150479 T1 A61K 39/145 (2006.01) (11) P20150479 (46) 17.07.2015. (21) P20150479T (22) 04.05.2015. (86) PCT/IL2008001062 03.08.2008. (96) EP 08789738.5 03.08.2008. (87) WO2009016639, 05.02.2009. (97) EP 2173376, 14.04.2010. 201015, En (97) EP 2173376, 25.03.2015. 201513, En (31) 953498 P (32) 02.08.2007. (33) US (54) MULTIMERINA MULTIEPITOPSKA CJEPIVA PROTIV

  INFLUENCE MULTIMERIC MULTIEPITOPE INFLUENZA VACCINES (73) Biondvax Pharmaceuticals Ltd., Weizmann Science Park, 14

  Einstein Street (4th floor), P.O. Box 4143, 74140 Ness-ziona, IL (72) Tamar Ben-Yedidia, 6 Hazait Street, 76804 Mazkeret Batya, IL Yossi Singer, 6 Hatirosh Street, 73127 Hashmonaim, IL (74) ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR

  (57) Multimerini multiepitopni polipeptid koji sadri vie kopija vie epitopa peptida virusa influence organizirane u konfiguraciju odabranu iz naizmjeninih sekvencijalnih polimerinih struktura (X1X2X3..X9)n i bloka kopolimerne strukture (X1)n(X2)n(X3)n...(X9)n, pri emu je n u svakom pojavljivanju neovisno cjelina od 3-5; i svaki od X1-X9 je razliiti epitop virusa influence odabran iz skupine koja se sastoji od HA 354-372 koji odgovara E1 i SEQ ID BR: 82, HA 91-108 odgovara E2 i SEQ ID BR: 48, M1 2-12 odgovara E3 i SEQ ID BR: 25, HA 150-159 odgovara E4 i SEQ ID BR: 52, HA 143-149 odgovara E5 i SEQ ID BR: 51, NP 206-229 odgovara E6 i SEQ ID BR: 64, HA 307-319 odgovara E7, i SEQ ID BR: 59, NP 335-350 odgovara E8 i SEQ ID BR: 69, i NP 380-393 odgovara E9 i SEQ ID BR: 70. Patent sadri jo 9 patentnih zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20150618 T1 A61K 45/06 (2006.01) A61K 31/728 (2006.01) A61K 31/738 (2006.01) A61P 27/06 (2006.01) (11) P20150618 (46) 17.07.2015. (21) P20150618T (22) 09.06.2015. (96) EP 13194011.6 22.11.2013. (97) EP 2737908, 04.06.2014. 201423, En (97) EP 2737908, 11.03.2015. 201511, En (31) PD20120360 (32) 30.11.2012. (33) IT (54) VISOKOELASTINI GELOVI PRI OPERACIJAMA OKA VISCOELASTIC GELS IN OPHTHALMIC SURGERY (73) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A., Via Ponte della Fabbrica 3/A, 35031

  Abano Terme, IT (72) Davide Renier, c/o FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.Via Ponte della

  Fabbrica, 3/A, 35031 Abano Terme (PD), IT Cristian Guarise, Via Ponte della Fabbrica, 3/A, 35031 Abano

  Terme (PD), IT (74) Odvjetniko drutvo MODRUAN & FILIPI, Zagreb, HR (57) Viskoelastini gelovi i hidrogelovi naznaeni time da su pripravljeni od samoumreene hialuronske kiseline (ACP, engl. autocrosslinked hyaluronic acid) s 1,4-butandiol-diglicil-eterom BDDE (HBC) masenih omjera od 5:95 do 50:50, za upotrebu pri operacijama oka kao antifibrotini gelovi. Patent sadri jo 13 patentnih zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20150459 T1 A61K 9/00 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 9/20 (2006.01) (11) P20150459 (46) 17.07.2015. (21) P20150459T (22) 28.04.2015. (86) PCT/US2008082324 04.11.2008. (96) EP 08848154.4 04.11.2008. (87) WO2009061713, 14.05.2009. (97) EP 2217205, 18.08.2010. 201033, En (97) EP 2217205, 04.03.2015. 201510, En (31) 985668 P (32) 06.11.2007. (33) US (54) FARMACEUTSKI PRIPRAVCI NA BAZI SUPERSTRUKTURA

  ANTAGONISTA/BLOKATORA ANGIONTENZINSKIH RECEPTORA (ARB) I INHIBITORA NEUTRALNE ENDOPEPTIDAZE (NEP)

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  33

  DUAL-ACTING PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS BASED ON SUPERSTRUCTURES OF ANGIOTENSIN RECEPTOR ANTAGONIST/BLOCKER (ARB) AND NEUTRAL ENDOPEPTIDASE (NEP) INHIBITOR

  (73) Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH (72) Suliman Al-Fayoumi, 31 Knollwood Drive, 07960 Morristown, NJ,

  US Jiahui Hu, 92 Bradley Lane, 08807 Bridgewater, NJ, US Natrajan Kumaraperumal, 40-B Byrne Court, 07470 Wayne, NJ, US Alan Edward Royce, RR 4 Box 9LE, 18353 Saylorsburg, PA, US Colleen Ruegger, 89 Poplar Drive, 07950 Morris Plains, NJ, US Erika Aina Zannou, 12 Mary Ellen Drive, 08820 Edison, NJ, US (74) ZMP IP d.o.o., Zagreb, HR (57) vrsti oralni dozirni oblik u obliku tablete koji sadri: a Spoj Na3 [3-((1S,3R)-1-bifenil-4-ilmetil-3-etoksikarbonil-1-butilkarrbamoil)propionat-(S)-3'-metil-2'-(pentanoil{2''-(tetrazol-5-ilat)bifenil-4'-ilmetil}amino)butirat]hemipentahidrat u koncentraciji 4-90% mase pripravka; i b Najmanje jedan farmaceutski prihvatljiv ekscipijens Pri emu je Spoj prisutan u dozi jaine 100, 200 ili 400 mg koja odgovara pojedinanoj koliini kombinirane valsartan slobodne kiseline i etilnog estera (2R, 4S)-5-bifenil-4-il-5-(3-karboksi.propionilamino)-2-metilpentanske kiseline u omjeru 1:1 po dozirnom obliku, i navedena tableta je oblik trenutnog oslobaanja koja pokazuje in vitro profil oslobaanja, kada se mjeri USP metodom lopatice na 50 okretaja/min u 900 mL 0,05M fosfatnog pufera pH 6,8 i na 370,5C, takav da je nakon 10 min otputeno 10-100%(mase) valsartan slobodne kiseline ili njene farmaceutski prihvatljive soli, nakon 20 min je otputeno 30-100%(mase) valsartan slobodne kiseline ili njene farmaceutski prihvatljive soli te je nakon 30 min je otputeno 40-100%(mase) valsartan slobodne kiseline ili njene farmaceutski prihvatljive soli. Patent sadri jo 4 patentna zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20150542 T1 B07C 5/342 (2006.01) (11) P20150542 (46) 17.07.2015. (21) P20150542T (22) 20.05.2015. (86) PCT/EP2011061071 30.06.2011. (96) EP 11745496.7 30.06.2011. (87) WO2012001133, 05.01.2012. , De (97) EP 2588255, 08.05.2013. 201319, De (97) EP 2588255, 25.02.2015. 201509, De (31) 102010030908 (32) 02.07.2010. (33) DE (54) POSTUPAK ZA KLASIFIKACIJU OBJEKATA SADRANIH U

  PARTIJAMA SJEMENA I NJEGOVA UPORABA ZA PROIZVODNJU SJEMENA

  METHOD FOR CLASSIFYING OBJECTS CONTAINED IN SEED LOTS AND CORRESPONDING USE FOR PRODUCING SEED

  (73) Strube GmbH & Co. KG, Hauptstr. 1, 38387 Sllingen, DE (72) Antje Wolff, Oeverdieker Weg 32, 23669 Timmendorfer Strand, DE (74) Odvjetniko drutvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR (57) Postupak za klasifikaciju (704) objekata (3) sadranih u partijama sjemena, gdje su karakteristike objekata (3) odreene koristei najmanje jedan neinvazivni proces (702, 703), naznaen time da se proces segmentiranja svjetlosti (702) koristi kao najmanje jedan neinvazivni proces (602, 603), kojim se objekti (3) mjere trodimenzionalno, pri emu se prostorno protezanje i/ili volumen i/ili prostorni oblik i/ili kvaliteta povrine objekata odreuje kao najmanje jedna prostorna karakteristika objekata (3) i time da se karakteristike dobivene procesom laserskog segmentiranja svjetlosti (702) ili procesom laserskog segmentiranja svjetlosti (702) i barem jo jednim neinvazivnim procesom (602, 603) koji se koriste zajedno za opisivanje objekata (3) kako bi ih se klasificiralo. Patent sadri jo 10 patentnih zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20150626 T1 B29C 63/02 (2006.01) B25F 1/00 (2006.01) B25G 1/10 (2006.01) (11) P20150626 (46) 17.07.2015. (21) P20150626T (22) 11.06.2015. (86) PCT/NL2011050798 24.11.2011. (96) EP 11791638.7 24.11.2011. (87) WO2012074384, 07.06.2012. (97) EP 2646220, 09.10.2013. 201341, En (97) EP 2646220, 20.05.2015. 201521, En (31) 2005805 (32) 02.12.2010. (33) NL

  (54) APLIKATOR ZA FOLIJU ZA NANOENJE FOLIJE NA RAVNU POVRINU

  FOIL APPLICATOR FOR APPLYING FOIL ON A SURFACE (73) Mhlenbruch Beheer B.V., Schanspoort 18, 4791 HC Klundert, NL (72) Ferdinand Mhlenbruch, Schanspoort 18, 4791 HC Klundert, NL (74) PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR (57) Aplikator za foliju konstruiran za primjenu samoljepljive folije na povrinu, kao to je karoserija automobila, koji obuhvaa: - ruku (2); i - pritisni rub (5) konstruiran da prema dolje pritie samoljepljivu foliju na povrinu, pri emu je ruka (2) izduena i pritisni rub (5) lei pod kutom u odnosu na uzduni smjer ruke, naznaen time da ima - najmanje jedan uglavnom kukasti spojni element (7; 8), - uglavnom trokutasti dra (4) koji odreuje pritisni rub (5), navedeni dra je spojen s rukom (2), te najmanje jedna od strana draa (4) ima zakrivljenu stranu koja definira kukasti spojni element (7; 8), gdje se zakrivljena strana trokutastog oblika draa (4) i kraj pritisnog ruba (5) meusobno pribliavaju. Patent sadri jo 9 patentnih zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20150404 T1 B65D 77/04 (2006.01) (11) P20150404 (46) 17.07.2015. (21) P20150404T (22) 13.04.2015. (96) EP 12193094.5 16.11.2012. (97) EP 2623435, 07.08.2013. 201332, De (97) EP 2623435, 14.01.2015. 201503, De (31) 102012100801 (32) 31.01.2012. (33) DE (54) SLOIVI PALETNI SPREMNIK STACKABLE PALLET CONTAINER (73) Sotralentz Packaging S.A.S., 3, rue de Bettwiller, 67320 Drulingen,

  FR (72) Thibaut Butruille, 80, rue Principale, 67290 Petersbach, FR Hubert Willig, Rue de France 72, 57200 Sarre Guerines, FR (74) eljka Mrdea, Rijeka, HR (57) Sloivi paletni spremnik za transport i / ili skladitenje tekuih i / ili sipkih medija, s najmanje - jednom paletom (1), - unutarnjim plastinim spremnikom (2) koji je postavljen na paletu (1) i - ianog okvira vanjskog kuita (3) od elinih ipki kao podupiraa, koje okruuju unutarnji plastini spremnik (2), a koji se sastoji od vodoravnih ipki mree (6) i okomitih ipki mree (7), koje su meusobno spojene na tokama preklapanja (8), strukturno formirajui mreu, pri emu je iani okvir vanjskog kuita (3), na svojim bonim povrinama, izveden sa okomito produenim pojaanjima formiranim kao montanim lijebnim profilima (9), koji su privreni na bonim povrinama ianog okvira kuita i po mogunosti stre prema unutarnjem spremniku a otvoreni su sa vanjske strane, naznaen time da su okomito orijentirani ljebni profili izvedeni s udubljenjem na njihovim gornjim krajevima okrenutim prema unutarnjem spremniku. Patent sadri jo 17 patentnih zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20150614 T1 B66D 1/74 (2006.01) B66D 1/50 (2006.01) B66D 1/52 (2006.01) (11) P20150614 (46) 17.07.2015. (21) P20150614T (22) 08.06.2015. (86) PCT/NO2012000031 23.03.2012. (96) EP 12714090.3 23.03.2012. (87) WO2012128637, 27.09.2012. (97) EP 2688832, 29.01.2014. 201405, En (97) EP 2688832, 11.03.2015. 201511, En (31) 20110436 (32) 23.03.2011. (33) NO (54) UREAJ ZA ZATEZANJE UETA A DEVICE FOR TIGHTENING ROPE (73) Flamek Ltd, Reiten 49, 6060 Hareid, NO (72) Karl Fredrik Sandvik, FlaMek Ltd, Reiten 49, 6060 Hareid, NO (74) PETOEVI d.o.o., Zagreb, HR (57) Ureaj za zatezanje ueta, ureaj koji se sastoji od dva ili vie kotaa (6, 6), a svaki kota (6, 6) koji se upravlja motorom (7, 7) ima sposobnost lomljenja (10), pri emu je ue (10) da bi se moglo zategnuti rasporeeno na nain da se sekvencijalno naslanja na povrinu kotaa od ureaja kotaa, te da su kotai (6, 6) pokretljivi radi mijenjanja kuta ueta oko svakog kotaa, naznaen time, da su kotai (6, 6) rasporeeni u parovima na rotacijskom nosau (2), da je navedeni rotacijski nosa (2) u mogunosti rotirati izmeu prvog rotacijskog

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  34

  poloaja u kojem ue (10) moe neometano prolaziti izmeu para kotaa (6, 6) i drugog, promjenjivog rotacijskog poloaja u kojem se ue (10) namotava u biti na jednaki dodirni kut oko kotaa. Patent sadri jo 9 patentnih zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20150613 T1 C07D 213/16 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 9/00 (2006.01) (11) P20150613 (46) 17.07.2015. (21) P20150613T (22) 08.06.2015. (86) PCT/EP2012055364 27.03.2012. (96) EP 12711858.6 27.03.2012. (87) WO2012130821, 04.10.2012. , En (97) EP 2691371, 05.02.2014. 201406, En (97) EP 2691371, 18.03.2015. 201512, En (31) 11305348 (32) 29.03.2011. (33) EP 201161500342 P 23.06.2011. US (54) SOL BENZOJEVE KISELINE OTAMIKSABANA BENZOIC ACID SALT OF OTAMIXABAN (73) SANOFI, 54, rue La Botie, 75008 Paris, FR (72) Norbert Nagel, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926

  Frankfurt am Main, DE Bruno Baumgartner, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926

  Frankfurt am Main, DE Harald Berchtold, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926

  Frankfurt am Main, DE Timothy Ayers, c/o sanofi-aventis1041 Route 202-206, Mail Code:

  BWD-303A, 8807 Bridgewater, NJ, US (74) PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR (57) Sol benzojeve kiseline metil (2R,3R)-2-{3-[amino(imino)metil]benzil}-3-{[4-(1-oksidopiridin-4-il)benzoil]amino} butanoata. Patent sadri jo 8 patentnih zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20150518 T1 C07D 235/18 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) A61K 31/4184 (2006.01) A61P 31/04 (2006.01) (11) P20150518 (46) 17.07.2015. (21) P20150518T (22) 14.05.2015. (86) PCT/GB2009002792 01.12.2009. (96) EP 09795514.0 01.12.2009. (87) WO2010063996, 10.06.2010. (97) EP 2373631, 12.10.2011. 201141, En (97) EP 2373631, 25.02.2015. 201509, En (31) 0821913 (32) 02.12.2008. (33) GB (54) ANTIBAKTERIJSKI SPOJEVI ANTIBACTERIAL COMPOUNDS (73) Summit Therapeutics plc, 85B Park Drive, Milton Park, Abingdon,

  OX14 4RY Oxfordshire, GB (72) Francis Xavier Wilson, Summit Corporation PLC, 91 Milton Park,

  Abingdon, OX14 4RY Oxfordshire, GB Peter David Johnson, Summit Corporation PLC, 91 Milton Park,

  Abingdon, OX14 4RY Oxfordshire, GB Richard Vickers, Summit Corporation PLC, 91 Milton Park,

  Abingdon, OX14 4RY Oxfordshire, GB Richard Storer, Summit Corporation PLC, 91 Milton Park, Abingdon,

  OX14 4RY Oxfordshire, GB Graham Michael Wynne, Summit Corporation PLC, 91 Milton Park,

  Abingdon, OX14 4RY Oxfordshire, GB Alan Geoffrey Roach, Summit Corporation PLC, 91 Milton Park,

  Abingdon, OX14 4RY Oxfordshire, GB Olivier De Moor, Summit Corporation PLC, 91 Milton Park,

  Abingdon, OX14 4RY Oxfordshire, GB Colin Richard Dorgan, Summit Corporation PLC, 91 Milton Park,

  Abingdon, OX14 4RY Oxfordshire, GB Paul James Davis, Summit Corporation PLC, 91 Milton Park,

  Abingdon, OX14 4RY Oxfordshire, GB (74) PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR (57) Spoj s formulom (I):

  pri emu: L1 je izravna veza; R1 i R2 su svaki neovisno odabrani od H i proizvoljno supstituiranog C1-6 alkila, arila, heteroarila, karbociklila i heterociklila, proizvoljna supstitucija je s jednim ili vie supstituenata odabranih od halo, CN, NO2, R6, OR6, N(R6)2, COR6, CO2R6, SO2R6, NR7COR6, NR7CO2R6, NR7SO2R6, NR7CONR6R7, CONR6R7 i SO2NR6R7, uz uvjet da barem jedan od R1 i R2 je cikliki; svaki R5 je neovisno odabran od H, halo, C1-6 alkil, OR7, N(R7)2, CN i NO2; X1 i X2 su svaki neovisno odabrani od N i CR3; X3 je odabran od NR4, O i S; X4 je NH; i R3 je odabran od H, halo i C1-6 alkil; R4 je odabran od H i C1-6 alkila; R6 je odabran od H, C1-C6 alkila, C2-C6 alkenila, C2-C6 alkinila, C4-C7 karbociklila, C4-C7 heterociklila i 5- ili 6- lanog arila ili heteroarila, od kojih svaki moe biti po izboru supstituiran s jednim ili vie halo atoma; i R7 je odabran od vodika i C1-C4 alkila, od kojih svaki je po izboru supstituiran s jednim ili vie halo atoma; ili njegov farmaceutski prihvatljiv N-oksid, sol, hidrat ili solvat naznaen time da je za uporabu u postupku lijeenja: infekcije s Clostridium difficile ili bolesti povezane s Clostridium difficile (CDAD) koja je odabrana od: (a) kolitisa; (b) pseudomembranskog kolitisa; te (c) proljeva uzrokovanog s Clostridium difficile. Patent sadri jo 13 patentnih zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20150462 T1 C07D 249/12 (2006.01) A61K 31/4196 (2006.01) A61K 31/454 (2006.01) A61K 31/4545 (2006.01) A61K 31/46 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61K 31/5386 (2006.01) A61K 31/553 (2006.01) A61P 7/10 (2006.01) A61P 9/12 (2006.01) A61P 17/02 (2006.01) A61P 17/14 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) A61P 25/08 (2006.01) A61P 25/14 (2006.01) A61P 25/16 (2006.01) A61P 25/18 (2006.01) A61P 25/22 (2006.01) A61P 25/28 (2006.01) A61P 25/36 (2006.01) A61P 29/00 (2006.01) (11) P20150462 (46) 17.07.2015. (21) P20150462T (22) 29.04.2015. (86) PCT/JP2011072556 30.09.2011. (96) EP 11829344.8 30.09.2011. (87) WO2012043791, 05.04.2012. (97) EP 2623499, 07.08.2013. 201332, En (97) EP 2623499, 22.04.2015. 201517, En (31) 2010224233 (32) 01.10.2010. (33) JP 2011054500 11.03.2011. JP (54) DERIVAT 1,2,4-TRIAZOLONA 1,2,4-TRIAZOLONE DERIVATIVE (73) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD, 24-1 Takada 3-chome

  Toshima-ku, 170-8633 Tokyo, JP (72) Takeshi Kuwada, c/o Taisho Pharmaceutical Co. Ltd.24-1 Takada

  3-chomeToshima-ku, 170-8633 Tokyo, JP Mitsukane Yoshinaga, c/o Taisho Pharmaceutical Co. Ltd.24-1

  Takada 3-chomeToshima-ku, 170-8633 Tokyo, JP Tomoko Ishizaka, c/o Taisho Pharmaceutical Co. Ltd.24-1 Takada

  3-chomeToshima-ku, 170-8633 Tokyo, JP Daisuke Wakasugi, c/o Taisho Pharmaceutical Co. Ltd.24-1 Takada

  3-chomeToshima-ku, 170-8633 Tokyo, JP Shin-ichi Shirokawa, c/o Taisho Pharmaceutical Co. Ltd.24-1

  Takada 3-chomeToshima-ku, 170-8633 Tokyo, JP Nobutaka Hattori, c/o Taisho Pharmaceutical Co. Ltd.24-1 Takada

  3-chomeToshima-ku, 170-8633 Tokyo, JP Youichi Shimazaki, c/o Taisho Pharmaceutical Co. Ltd.24-1 Takada

  3-chomeToshima-ku, 170-8633 Tokyo, JP Naoki Miyakoshi, c/o Taisho Pharmaceutical Co. Ltd., 24-1 Takada

  3-chome Toshima-ku, 170-8633 Tokyo, JP (74) PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR (57) Derivat 1,2,4-triazolona prikazan s Formulom (1A):

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  35

  u Formuli (1A), R1 predstavlja C1-5 alkil proizvoljno supstituiran s jednom do tri skupine odabrane iz skupine koju ine hidroksi, halogeni atomi, cijano, C3-7 cikloalkil, i C1-5 alkoksi; C3-7 cikloalkil, ili 4- do 8-lani zasieni heterocikal; R2 predstavlja atom vodika ili C1-5 alkil; R3 predstavlja aril ili heteroaril proizvoljno supstituiran s jednom ili dvije skupine odabrane iz skupine koju ine C1-5 alkoksi, C1-5 alkil, halogeni atomi, trifluorometil, trifluorometoksi, cijano, hidroksi, difluorometoksi, i C1-5 alkilsulfonil; R4 i R5 mogu biti isti ili razliiti i svaki predstavlja atom vodika, C1-5 alkil proizvoljno supstituiran s jednom do tri skupine odabrane iz skupine koju ine hidroksi, halogeni atomi, cijano, C3-7 cikloalkil, i C1-5 alkoksi; C3-7 cikloalkil, ili 4- do 8-lani zasieni ili nezasieni heterocikal koji u prstenu sadri jedan ili vie atoma duika, kisika, ili sumpora proizvoljno supstituiran s jednom ili dvije skupine odabrane iz skupine koju ine hidroksi, C1-5 alkil, C1-5 alkoksi, halogeni atomi, cijano, C2-5 alkanoil, te trifluorometil; ili R4 i R5 proizvoljno, zajedno sa susjednim duikovim atomom, tvore 4- do 8-lani zasieni ili nezasieni heterocikal koji proizvoljno u prstenu sadri jedan ili vie atoma duika, kisika, ili sumpora, pored susjednog duikovog atoma, u prstenu proizvoljno supstituiran s jednom ili dvije skupine odabrane iz skupine koju ine hidroksi, C1-5 alkil proizvoljno supstituiran s jednim ili dva hidroksi; C1-5 alkoksi, halogenim atomima, cijano, C2-5 alkanoil, okso, aminokarbonilom, mono-C1-5 alkilaminokarbonilom, di-C1-5 alkilaminokarbonilom, trifluorometilom, i amino proizvoljno supstituiran s jednom ili dvije skupine odabrane iz skupine koju ine C1-5 alkil i C2-5 alkanoil; i 4- do 8-lani zasieni ili nezasieni heterocikal koji proizvoljno ima C1-5 alkilensku skupinu koja unakrsno povezuje dva razliita atoma ugljika u prstenu ili tvore 2-oksa-6-azaspiro[3.3]hept-6-il ili 7-oksa-2-azaspiro[3.5]non-2-il; A predstavlja fenilen ili 6-lani heteroarilen proizvoljno supstituiran s jednim ili dvije skupine odabrane od halogenih atoma i C1-5 alkoksi; X predstavlja jednostruku vezu, -O-, ili -NR6-; R6 predstavlja atom vodika, C1-5 alkil, ili C2-5 alkanoil; Ra predstavlja atom vodika ili C1-5 alkil; i n je cijeli broj od 0 do 3, ili farmaceutski prihvatljiva sol derivata 1,2,4-triazolona. Patent sadri jo 12 patentnih zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20150639 T1 C07K 1/36 (2006.01) C07K 16/24 (2006.01) C07K 14/245 (2006.01) (11) P20150639 (46) 17.07.2015. (21) P20150639T (22) 15.06.2015. (86) PCT/GB2011001129 27.07.2011. (96) EP 11745810.9 27.07.2011. (87) WO2012013930, 02.02.2012. , En (97) EP 2598516, 05.06.2013. 201323, En (97) EP 2598516, 25.03.2015. 201513, En (31) 201012599 (32) 27.07.2010. (33) GB (54) POSTUPAK ZA PROIAVANJE PROTEINA PROCESS FOR PURIFYING PROTEINS (73) UCB Biopharma SPRL, 60, Alle de la Recherche, 1070 Brussels,

  BE (72) Gavin Barry Wild, IPD, UCB Celltech 208 Bath Road, SL1 3WE

  Slough, Berkshire, GB (74) Odvjetniko drutvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR (57) Postupak za proiavanje rekombinantnog proteina iz gram-negativnog bakterijskog uzorka stanice domaina ili njezinog ekstrakta pri emu navedena stanica domaina izraava rekombinantni protein i rekombinantnu disulfid izomerazu DsbC; pri emu postupaka sadri: a) podeavanje pH uzorka stanice domaina, ili njezinog ekstrakta do pH 5 ili manje da se istaloi rekombinantna disulfid izomeraza; i b) odvajanje istaloene rekombinantne disulfid izomeraze iz rekombinantnog proteina da se proizvede uzorak rekombinantnog proteina. Patent sadri jo 24 patentna zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20150566 T1 C12N 15/113 (2010.01) A61K 31/7125 (2006.01) (11) P20150566 (46) 17.07.2015.

  (21) P20150566T (22) 27.05.2015. (86) PCT/US2010046781 26.08.2010. (96) EP 10749570.7 26.08.2010. (87) WO2011031520, 17.03.2011. , En (97) EP 2470656, 04.07.2012. 201227, En (97) EP 2470656, 06.05.2015. 201519, En (31) 275252 P (32) 27.08.2009. (33) US 240553 P 08.09.2009. US (54) KOMPOZICIJA ZA INHIBICIJU EKSPRESIJE GENA I NJEGOVA

  UPOTREBA COMPOSITION FOR INHIBITING GENE EXPRESSION AND

  USES THEREOF (73) Idera Pharmaceuticals, Inc., 167 Sidney Street, 02319 Cambridge,

  MA, US (72) Sudhir Agrawal, 61 Lamplighter Drive, 01545 Shrewsbury, MA, US Ekambar Kandimalla, 6 Candlewood Lane, 01772 Southboro, MA,

  US Millikarjuna Putta, 824 Arboretum Way, 01803 Burlington, MA, US Tao Lan, 995 Massachusetts Avenue Apt. 206, 02476 Arlington,

  MA, US Lakshmi Bhagat, 1550 Worcester Street Unit 605, 01702

  Farmingham, MA, US Daqing Wang, 7 Selfridge Road, 01730 Bedford, MA, US Dong Yu, 25 Indian Pond Road, 01581 Westboro, MA, US (74) Gordana Turkalj, Zagreb, HR Tatjana Sui, Zagreb, HR (57) Sintetski spoj na bazi oligonukleotida koji sadri dva oligonukleotida koji su komplementarni jednolananoj RNA sekvenci, naznaen time da su oligonukleotidi povezani na svojim 5'-krajevima, tako da spoj na bazi oligonukleotida ima dva dostupna 3'-kraja i da spoj na bazi oligonukleotida specifino hibridizira na i inhibira ekspresiju jednolanane RNA sekvence. Patent sadri jo 16 patentnih zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20150594 T1 C12N 5/071 (2010.01) A61K 35/28 (2015.01) (11) P20150594 (46) 17.07.2015. (21) P20150594T (22) 03.06.2015. (86) PCT/EP2013052692 11.02.2013. (96) EP 13707295.5 11.02.2013. (87) WO2013117761, 15.08.2013. , En (97) EP 2758523, 30.07.2014. 201431, En (97) EP 2758523, 11.03.2015. 201511, En (31) 201202319 (32) 10.02.2012. (33) GB (54) STROMALNE MATINE STANICE STROMAL STEM CELLS (73) Orbsen Therapeutics Limited, Orbsen Building University Road,

  Galway, IE (72) Stephen Joseph Elliman, National University of Ireland Galway

  University Road, Galway, IE (74) Gordana Turkalj, Zagreb, HR Tatjana Sui, Zagreb, HR (57) Populacija stromalnih matinih stanica sisavca, naznaena time da je 30% ili vie stanica pozitivno na Syndecan-2. Patent sadri jo 20 patentnih zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20150628 T1 E04G 23/02 (2006.01) (11) P20150628 (46) 17.07.2015. (21) P20150628T (22) 11.06.2015. (96) EP 12190463.5 29.10.2012. (97) EP 2586935, 01.05.2013. 201318, En (97) EP 2586935, 18.03.2015. 201512, En (31) BO20110611 (32) 28.10.2011. (33) IT (54) POSTUPAK ARMIRANJA ZIDNE STRUKTURE I

  ODGOVARAJUI SUSTAV ARMATURE METHOD FOR REINFORCING A WALL STRUCTURE AND

  CORRESPONDING REINFORCEMENT SYSTEM (73) UAB "Leonard, Gef Baltic, Gef", Aguonu G. 5-8, 03213 Vilnius, LT (72) Gianfranco Forcucci, c/o UAB ''Leonardo, Gef Baltic, Gef''', Aguonu

  G. 5-8, 03213 Vilnius, LT (74) PETOEVI d.o.o., Zagreb, HR (57) Postupak armiranja zidne strukture, naznaen time, da navedeni postupak obuhvaa: - buenje vie poprenih otvora (39, 40) u zidnoj strukturi (1) prema unaprijed odreenom rasporedu;

 • HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnitva 22, 15/2015 - PATENTI

  36

  - primjenu, na najmanje jednoj strani (4a, 5a) zidne strukture (1), veeg broja ploa (811), a svaka od njih ima barem jedan odgovarajui provrt (13,21,22,28, 33), i odgovarajui broj oica (14, 23, 24, 29, 34, 37), tako da je provrt (13, 21, 22, 28, 33) svake ploe (8-11) u biti koaksijalan u odnosu na odgovarajui otvor spomenutih poprenih otvora (39, 40); - umetanje, u svaki popreni otvor (39, 40), odgovarajue cilindrine ipke s navojem (41), tako da najmanje jedan slobodni kraj potonje stri iz otvora (13, 21, 22, 28, 33) ploe (8-11), koaksijalno s poprenim otvorom (39, 40); - uvrivanje svake ploe (8-11) na kraju odgovarajue ipke (41) s pomou matice s navojem (42), tako da ploa (8-11) nalijee na zidnu strukturu (1); - ubacivanje morta u poprene otvore (39, 40); - vezivanje svake ploe (8-11) na najmanje dio susjednih ploa (8-11) pomou odgovarajuih zatvorenih spiralnih spojnica (12), od kojih svaka prolazi kroz jednu od oica (14, 23, 24, 29 , 34, 37) navedene ploe (8-11), i jednu od oica (14, 23, 24, 29, 34, 37) odgovarajue susjedne ploe (8-11). Patent sadri jo 12 patentnih zahtjeva.

  (51) MKP (10) HR P20150627 T1 F03B 13/18 (2006.01) (11) P20150627 (46) 17.07.2015. (21) P20150627T (22) 11.06.2015. (86) PCT/IB2011055221 21.11.2011. (96) EP 11807745.2 21.11.2011. (87) WO2012066521, 24.05.2012. (97) EP 2640964, 25.09.2013. 201339, En (97) EP 2640964, 15.04.2015. 201516, En (31) TO20100920 (32) 19.11.2010. (33) IT (54) UREAJ ZA PRETVARANJE ENERGIJE GIBANJA MORSKIH

  VALOVA DEVICE FOR CONVERTING THE POWER OF SEA WAVE

  MOTION (73) C.N.A. Meccanica S.r.l., Strada Fantasia 61/1, Leini (Torino), IT (72) Dario Dicembrino, c/o C.N.A. Meccanica S.r.l., Strada Fantasia

  61/1, 10040 Leini (Torino), IT Domenico Campanale, c/o C.N.A. Meccanica S.r.l., Strada Fantasia

  61/1, 10040 Leini (Torino), IT (74) PETOEVI d.o.o., Zagreb, HR (57) Ureaj za pretvaranje energije gibanja morskih valova, koji ukljuuje: - plovak (5, 50), koji se, u uporabi, moe pomicati u suprotnosti s ubrzanjem sile tee kao odgovor na gibanje vala; - ulazno vratilo (19) i izlazno vratilo (2), koji se mogu zakretati oko svojih osi (18, 3); - prvi prijenosni sklop (6, 13, 15, 16, 17) za prijenos gibanja navedenog plovka (5), u naizmjeninom rotacijskom kretanju navedenog ulaznog vratila (