26
Obaveze popisivača

Obaveze popisivača

  • Upload
    blade

  • View
    62

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Obaveze popisivača. Cjeline koje se obrađuju:. Obaveze popisivača PRIJE popisivanja Obaveze popisivača TOKOM popisivanja Obaveze popisivača NAKON popisivanja Dio „Popunjava popisivač“. Obaveze popisivača PRIJE popisivanja. Obavezno prisustvo obuci za popisivače - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Obaveze popisivača

Obaveze popisivača

Page 2: Obaveze popisivača

Cjeline koje se obrađuju:

• Obaveze popisivača PRIJE popisivanja• Obaveze popisivača TOKOM popisivanja• Obaveze popisivača NAKON popisivanja

• Dio „Popunjava popisivač“

Page 3: Obaveze popisivača

Obaveze popisivača PRIJE popisivanja

• Obavezno prisustvo obuci za popisivače• Upoznaje se sa Uputstvom za popisivače i

općinske/gradske instruktore• Da nakon obuke od općinskog /gradskog instruktora

primi kutiju odgovarajućeg popisnog kruga sa obrascima P-1, P-2, P-3 i Skicom popisnog kruga.

• Prije početka popisivanja, popisivač zajedno sa općinskim/gradskim instruktorom treba da obiđe granice popisnog kruga koji mu je dodjeljen

• U saradnji sa općinskim/gradskim instruktorom organizira rad i kretanje u popisnom krugu

Page 4: Obaveze popisivača

Obaveze popisivača TOKOM popisivanja

• Da popiše svaku osobu, svako domaćinstvo i svaku jedinicu za stanovanje u okviru dodjeljenog popisnog kruga, u skladu sa Uputstvom

• Popisivač mora obići svaki objekat koji se nalazi unutar popisnog kruga za koji je zadužen i popisati ga, kao i sve osobe koje žive unutar tih objekata, u skladu sa Uputstvom

• Popisivač treba da se predstavi, da potvrdi svoj identitet i da objasni cilj posjete

• Da pokaže akreditaciju, ovlaštenje za popisivača (P-5) i lični dokument (ličnu kartu ili pasoš) i pročita tekst iz Uputstva

Page 5: Obaveze popisivača

Obaveze popisivača TOKOM popisivanja

• Dobro jutro/dan/veče;• Moje ime je ..............; • (Pokaže ovlaštenje za popisivača, akreditaciju i ličnu kartu);• Dolazim ispred Agencije za statistiku BiH/Federalnog zavoda za

statistiku/Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske i angažovan sam kao popisivač na provođenju popisa;

• Cilj popisa je da se prikupe demografski, obrazovni, ekonomski i drugi podaci o osobama, kao i osnovni podaci o domaćinstvima i jedinicama za stanovanje;

• Podaci koje prikupljam predstavljaju službenu tajnu i koristiće se samo u statističke svrhe;

• Trebalo bi da razgovaram sa osobama iz vašeg domaćinstva koje mi mogu dati potrebne podatke;

• Prema Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH obavezni ste dati tačne podatke koji se traže u Popisu;

• Moguće je da će vaše domaćinstvo posjetiti ovlaštene osobe koje kontrolišu moj rad;

• Zahvaljujem za saradnju i učešće u Popisu.

Page 6: Obaveze popisivača

Obaveze popisivača TOKOM popisivanja

• Popisivač treba u obrasce da upisuje podatke isključivo na osnovu izjava lica koja daju podatke.

• Popisivač ne smije utjecati na ispitanika u smislu sugerisanja ili navođenja pri davanju odgovora.

• Redosljed postavljanja pitanja se ne smije mijenjati u odnosu na redoslijed pitanja na obrascima

• Popisivač ne smije sam mijenjati i ispravljati odgovore bez saglasnosti ispitanika i van domaćinstva na koje se podaci odnose.

Page 7: Obaveze popisivača

Obaveze popisivača TOKOM popisivanja

• Ukoliko u jedinici za stanovanje nije zatekao nikoga, ili je zatekao samo osobe koje nisu u stanju da mu pruže potrebne podatke ostaviće obavještenje o ponovnom dolasku

• Ukoliko popisivač ne pronađe domaćinstvo na datoj adresi uprkos obilascima tri puta i ostavljanju obavještenja, a od komšija je saznao da neko zaista živi u tom stanu, i neće se vratiti do kraja popisa obavještava instruktora i sa njme obilaze taj stan

• Ako domaćinstvo odbije saradnju, popisivač je dužan da o tome obavjesti svog općinskog/gradskog instruktora

• Ako pojedine osobe u stanu odbiju da se popišu, popisivač je dužan da o tome obavijesti svog općinskog/gradskog instruktora

Page 8: Obaveze popisivača

Obaveze popisivača TOKOM popisivanja

• Popisivač je obavezan da se redovno sastaje sa općinskim/gradskim instruktorom

• Ukoliko naiđe na slučaj za koji ne može naći riješenje dužan je da se obrati svom instruktoru

• Ne dozvoli pristup popisnom materijalu drugim osobama • Da pоdаtke prikupljеne u pоpisu trajno čuva kao

službenu tajnu (član 15. Zakona o popisu). • Prikupljene pojedinačne podatke popisivač može

predati samo svom općinskom/gradskom instruktoru kao popisni materijal.

Page 9: Obaveze popisivača

Obaveze popisivača NAKON popisivanja

• Da pregleda i sredi popisni materijal i izračuna rezultate za popisni krug u skladu sa Uputstvom

• Da svom općinskom/gradskom instruktoru preda sređeni popisni materijal skladu sa Uputstvom

• Ukoliko općinski/gradski instruktor pri pregledu popisnog materijala ustanovi da postoje određene greške, popisivač je dužan da ih ispravi na način objašnjen u Uputstvu

Page 10: Obaveze popisivača

Dio „Popunjava popisivač“

• Zbog njihove važnosti, dijelove “Popunjava popisivač” na obrascima P2 i P1 popisivač sa posebnom pažnjom popunjava kod svoje kuće po okončanju terenskog rada za taj dan.

Page 11: Obaveze popisivača

Broj domaćinstava u stanuu stanu stanuje jedno domaćinstvo

u stanu stanuju dva ili više domaćinstava,

u stanu privremeno prisutne osobeprivremeno nenaseljen, prazan, koristi se samo za

obavljanje djelatnosti ili se radi o stanu koji se koristi za odmor i rekreaciju

drugi stan koji koristi jedno domaćinstvo na istoj adresi kolektivna domaćinstva

u kolektivnom stanu stanuje jedno ili više privatnih domaćinstava

Upisati broj domaćinstava u stanu 1, 2, 3 ...

Ne upisuje se ništa

Broj 1 za svako privatno domaćinstvo na svakom P-2

Dio „Popunjava popisivač“ na P-2

Page 12: Obaveze popisivača

Ako u jednom stanu stanuje jedno domaćinstvo, onda se upisuje broj 1

Ako u jednom stanu stanuje dva ili više domaćinstava, onda se na prvom P-2 (na kojem su popunjeni podaci o stanu) upisuje ukupan broj domaćinstava u stanu, a na ostalim P-2 (za druga domaćinstva) se ne upisuje ništaPrvi P-2

1

3

Drugi P-2

Broj domaćinstava u stanu

Page 13: Obaveze popisivača

Broj osoba u stanu

u stanu stanuje jedno domaćinstvo u stanu stanuju dva ili više domaćinstava

u stanu privremeno prisutne osobekolektivna domaćinstva

privremeno nenaseljen, prazan, koristi se samo za obavljanje djelatnosti ili se radi o stanu koji se koristi za

odmor i rekreacijudrugi stan koji koristi jedno domaćinstvo na istoj adresi

u kolektivnom stanu stanuje jedno ili više privatnih domaćinstava

Upisati broj osoba u stanu 1, 2, 3 ...

Ne upisuje se ništa

Broj osoba za svako privatno domaćinstvo na svakom P-2

Page 14: Obaveze popisivača

Broj osoba u stanu

1 porodica

2 porodicaOsoba ne pripada porodici

privremeno prisutna osoba

Broj osoba u stanu u ovom slučaju je 8

8

Ako u jednom stanu stanuje jedno domaćinstvo, onda broj osoba u stanu odgovara broju osoba upisanih u Spisak osoba, uključujući i privremeno prisutne osobe

1

Page 15: Obaveze popisivača

Prvi P-2 Drugi P-2

Broj osoba se upisuje samo na prvom Obrascu P-2

+

P-2 na kojem su upisani podaci o jedinici za stanovanje

52

Ako u jednom stanu stanuju dva ili više domaćinstava, broj osoba u stanu jednak je zbiru broja osoba upisanih u Spisak osoba na oba obrasca P-2. U ovom slučaju ovaj broj upisuje se samo na obrazac P-2 na koji su upisani podaci o jedinici za stanovanje.

Page 16: Obaveze popisivača

Broj članova domaćinstvau stanu stanuje jedno domaćinstvo

u stanu stanuju dva ili više domaćinstava u kolektivnom stanu stanuje jedno ili više privatnih

domaćinstava

privremeno nenaseljen, prazan, koristi se samo za obavljanje djelatnosti ili se radi o stanu koji se koristi za

odmor i rekreacijudrugi stan koji koristi jedno domaćinstvo na istoj adresi

u stanu privremeno prisutne osobekolektivna domaćinstva

Upisati broj članova domaćinstva za svako domaćinstvo na svakom od P-2

Ne upisuje se ništa

Page 17: Obaveze popisivača

Broj članova domaćinstva u ovom slučaju je 7

8

Broj članova domaćinstavaAko u jednom stanu stanuje jedno domaćinstvo, onda broj članova domaćinstva odgovara zbiru broja osoba koje čine to domaćinstvo.

1 7

1 porodica

2 porodicaOsoba ne pripada porodici

privremeno prisutna osoba

Page 18: Obaveze popisivača

– Ako u jednom stanu stanuju dva ili više domaćinstava, onda se broj članova domaćinstva upisuje, za svako domaćinstvo posebno, na svakom obrascu P-2 tj., koliko ima domaćinstava u stanu toliko ima i Upitnika za domaćinstvo i stan, a za svako se posebno na P-2 upisuje broj članova tog domaćinstva.

Jedan stan

Prvo domaćinstvo

Drugo domaćinstvo

Prvi P-2

Drugi P-2

5

2

72

Broj domaćinstava u stanu i broj osoba u stanu se ne upisuje na drugom P-2

Page 19: Obaveze popisivača

Dio „Popunjava popisivač“ na P-1

• U slučaju kolektivnog domaćinstva na svim pripadajućim popisnicama polja

– Odnos prema nosiocu domaćinstva“, – Redni broj porodice“ i – Položaj člana u porodici

NE POPUNJAVAJU SE

Page 20: Obaveze popisivača

Odnos prema nosiocu domaćinstva

• Šifra odnosa prema osobi na kojoj se vodi domaćinstvo se prepisuje iz kolone 7 u „Spisku osoba” (P-2)

1

Page 21: Obaveze popisivača

Redni broj porodice

1 1

• Šifra rednog broja porodice se prepisuje iz kolone 8 u „Spisku osoba“

Page 22: Obaveze popisivača

Položaj člana u porodici

Dio „Popunjava popisivač“ na P-1

1 1 1

Šifra položaja člana u porodici prepisuje se iz kolone 9 u „Spisku osoba”

Page 23: Obaveze popisivača

Format SMS poruke koju šalje svaki popisivač za svoj PK na kraju radnog dana je sljedeći:

ŠIFRA_PKrazmakBROJ_P1razmakBROJ_STANOVArazmakBROJ _DOMAĆINSTAVA

OBAVEZA POPISIVAČA • Popisivač šalje SMS poruku gore prikazanog formata sa brojem popisanih osoba,

stanova i domaćinstava u tom danu – prebrojati obrasce. • Broj telefona na koji treba da šalje poruku dobiće od svog opštinskog instruktora.

SMS poruka se šalje isključivo sa broja telefona koji je prijavio PKLS-u. • Ako pošalje poruku sa drugog broja telefona dobiće obavještenje da telefonski broj

nije prepoznat. • Popisivač je obavezan poslati ovu poruku svaki dan nakon završenog terenskog rada

najkasnije do 22:00. • Ukoliko popisvač ima probleme sa slanjem SMS izvještaja ili nema mobilni telefon

dužan je navedeni izvještaj prosljediti svom općinskom instruktoru.

Page 24: Obaveze popisivača

SMS poruka

• Ukoliko jedan PK dijeli više popisivača, svaki popisivač šalje informaciju o broju popisanih jedinica za dio za koji je on zadužen.

• Ukoliko ni općinski instruktor nije u mogućnosti poslati SMS poruku, obavezan je doći u prostorije PKLS-a najkasnije do 21:00 gdje će se unijeti izvještaj u web aplikaciju CMIS sistema.

• Informacija o podjeli PK u toku popisa mora biti dostavljena PKLS koji će promjenu unijeti u CMIS . Uputstvo za korišćenje CMIS-a biće dostupno u prostorijama PKLS-a.

Page 25: Obaveze popisivača

Primjer sms poruke

SMS – poruka

032 23 11 8Šifra PK Broj

licaBroj

stanovaBroj

domaćinstava

Page 26: Obaveze popisivača

HVALA NA PAŽNJI !!!