Click here to load reader

O SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 2013. · PDF file 2018. 12. 10. · Bilten o sigurnosti cestovnog prometa 2013. _____ 2 Ministarstvo unutarnjih poslova skrbi o stanju sigurnosti cestovnog

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of O SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 2013. · PDF file 2018. 12. 10. · Bilten o...

 • REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

  BILTEN

  O SIGURNOSTI

  CESTOVNOG PROMETA

  2013.

  ISSN 1331-2863 XL. GODINA

  ZAGREB, 2014.

 • Nakladnik

  Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske Glavno tajništvo ministarstva Sluţba za strateško planiranje, analitiku i razvoj

  Za nakladnika

  Ivan Meštrović Urednica

  Ana Đanić

  Pripremio

  Mladen Markobašić

  Lektorica

  Kornelija Baloković Krklec Grafiĉko oblikovanje

  Vladimir Buzolić – Stegu Tisak

  AKD – Agencija za komercijalnu djelatnost, Savska c. 31

  MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR

  Naklada

  550 primjeraka

 • SADRŢAJ UVOD .......................................................................................................................... 1 1. OPĆI PREGLED SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA ................................... 8 2. RASPROSTRANJENOST PROMETNIH NESREĆA ........................................... 18 3. VRIJEME DOGAĐANJA PROMETNIH NESREĆA ............................................. 25 4. PROMETNE NESREĆE PREMA OBILJEŢJIMA ................................................. 28

  4.1. Vrste prometnih nesreća u 2013. godini ........................................................ 28 4.2. Prometne nesreće po kategorijama i znaĉajkama cesta ............................... 30 4.3. Prometne nesreće prema meteorološkim uvjetima i stanju kolnika ............... 35 4.4. Prometne nesreće prema vrsti vozila............................................................. 39

  5. UZROCI PROMETNIH NESREĆA ....................................................................... 41 6. NASTRADALI SUDIONICI PROMETNIH NESREĆA .......................................... 43

  6.1. Nastradali sudionici prometnih nesreća prema svojstvu u 2013. godini ........ 43 6.2. Nastradali sudionici prema spolu ................................................................... 43 6.3. Nastradali sudionici prema mjestu stradavanja u 2013. godini ..................... 44 6.4. Nastradali sudionici prema dobi ..................................................................... 44 6.5. Nastradali strani drţavljani ............................................................................. 46 6.6. Nastradali sudionici prema korištenju sigurnosnog pojasa i zaštitne kacige . 47

  7. VOZAĈI KOJI SU PROUZROĈILI PROMETNU NESREĆU ............................... 49 8. KAZNENA DJELA U PROMETU ......................................................................... 53 9. PREKRŠAJI U PROMETU UTVRĐENI NADZOROM ......................................... 54 PRILOZI

  I. Sigurnost prometa po policijskim postajama u 2013. godini .............................. 57 II. Dobna i spolna struktura registriranih vozaĉa motornih vozila na dan 31.12.2013. godine ............................................................................................... 60 III. Registrirana motorna vozila na dan 31.12. ...................................................... 61 IV. Prometne nesreće po policijskim upravama (2004. - 2013.) .......................... 64 V. Prometne nesreće po mjesecima (2004. - 2013.) ............................................ 67 VI. Prometne nesreće po danima u tjednu (2004. - 2013.) ................................... 70 VII. Prometne nesreće prema satima u danu (2004. - 2013.)............................... 72 VIII. Prometne nesreće prema obiljeţjima nesreće (2004. - 2013.) ..................... 74 IX. Prometne nesreće prema znaĉajkama ceste (2004. - 2013.) ......................... 78 X. Prometne nesreće prema meteorološkim uvjetima (2004. - 2013.) ................. 81 XI. Prometne nesreće prema stanju kolnika (2004. - 2013.) ................................ 83 XII. Prometne nesreće prema uvjetima vidljivosti (2004. - 2013.) ........................ 85 XIII. Prometne nesreće prema vrsti vozila (2004. - 2013.) ................................... 87 XIV. Vrste vozila koja su sudjelovala u prometnim nesrećama (2004. - 2013.) ... 89 XV. Uzroci prometnih nesreća (2004. - 2013.) ..................................................... 91 XVI. Nastradale osobe prema svojstvu (2004. - 2013.) ........................................ 98 XVII. Dobna struktura nastradalih osoba (2004. - 2013.) ..................................... 99 XVIII. Dobna struktura nastradalih pješaka (2004. - 2013.) ................................ 100 XIX. Dobna struktura nastradalih vozaĉa (2004.- 2012.) ................................... 101 XX. Dobna struktura nastradalih vozaĉa bicikla (2004. - 2013.) ......................... 102 XXI. Dobna struktura nastradalih vozaĉa i putnika mopeda (2004. - 2013.) ...... 103 XXII. Dobna struktura nastradalih vozaĉa i putnika motocikla (2004. - 2013.) ... 105 XXIII. Dobna struktura nastradalih vozaĉa i putnika osobnih vozila ................... 107

 • (2004. - 2013.) ..................................................................................................... 107 XXIV. Dobna struktura nastradalih vozaĉa i putnika autobusa (2004. - 2013.) .. 109 XXV. Dobna struktura nastradalih vozaĉa i putnika tramvaja (2004. - 2013.) .... 111 XXVI. Dobna struktura nastradalih vozaĉa i putnika teretnih vozila ................... 113 (2004. - 2013.) ..................................................................................................... 113 XXVII. Dobna struktura nastradalih vozaĉa i putnika traktora (2004. - 2013.).... 115 XXVIII. Dobna struktura vozaĉa koji su skrivili prometnu nesreću (2004. - 2013.) ................................................................................................................ 117 XXIX. Vozaĉki staţ vozaĉa koji su skrivili prometnu nesreću (2004. – 2013.) ... 119 XXX. Vozaĉi koji su skrivili prometnu nesreću prema vrsti vozila (2004. - 2013.) ............................................................................................................................ 121 PROMETNE NESREĆE KOJE SU SKRIVILI MLADI VOZAĈI (16 - 24 GODINE) I POSLJEDICE TIH NESREĆA ............................................................................ 122 (2004. - 2013.) ..................................................................................................... 122 I. Prometne nesreće koje su skrivili mladi vozaĉi i posljedice po danima ........... 123 II. Prometne nesreće koje su skrivili mladi vozaĉi i posljedice po satima ........... 124 III. Prometne nesreće koje su skrivili mladi vozaĉi i posljedice prema vrsti prometnih nesreća .............................................................................................. 126 IV. Uzroci prometnih nesreća koje su skrivili mladi vozaĉi i posljedice .............. 128 V. Prometne nesreće koje su skrivili mladi vozaĉi prema vrsti vozila ................ 133 VI. Prometne nesreće koje su skrivili mladi vozaĉi pod utjecajem alkohola, droge i bez poloţenog vozaĉkog ispita i nastradale osobe u tim nesrećama ............... 134

  POJMOVNIK ........................................................................................................... 136

 • Tisuće mrtvih na cestama predstavlja - statistiku, smrt jednog ĉovjeka – dramu.

 • Bilten o sigurnosti cestovnog prometa 2013. ____________________________________________________________________________________

  1

  UVOD Motorizirani cestovni promet jedno je od bitnih obiljeţja suvremene civilizacije. Sve dobrobiti ovog fenomena, naţalost, i nadalje plaćamo visokom cijenom nepoţeljnog ljudskog stradanja. Osim individualnih tragedija, i društvo trpi velike gubitke zbog prometnih nesreća. U posljednjih deset godina na hrvatskim se cestama prosjeĉno dogodilo 52 tisuća prometnih nesreća. U 29 posto nesreća stradavale su osobe. Godišnje je u prometu prosjeĉno stradavala 21 tisuće ljudi. Od tog broja 80 posto prošlo je s lakšim tjelesnim ozljedama. Teške tjelesne ozljede zadobilo je 18 posto osoba, dok je dva posto osoba godišnje pogibalo, što je prosjeĉno godišnje 526 osoba. Prema najniţim procjenama struĉnjaka za osiguranja i ekonomskih analitiĉara, Hrvatska danas zbog prometnih nesreća ima izravan gubitak društvenih vrijednosti najmanje u iznosu od dva posto BDP-a, dok su posredni gubici višestruki. Prema stupnju društvene opasnosti i posljedicama, nesigurnost u prometu gotovo bi se mogla izjednaĉiti s kriminalitetom. Iako su gubici zbog kriminaliteta brojĉano izraţeno nešto veći, a zbog namjernog djelovanja potencijalno opasniji, nesigurnost cestovnog prometa to nadmašuje u nenadoknadivim i nepopravljivim gubicima, a to su poginuli i teško ozlijeĊeni u prometu. Od ukupnog broja teško ozlijeĊenih osoba u prometnim nesrećama oko pet posto osoba ostaju trajni stopostotni invalidi, što je godišnje više od dvjestotinjak ljudi. Deset posto njih trpi trajne posljedice, a najĉešće se radi o osobama mlaĊe ţivotne dobi. Da bi se stanje sigurnosti u cestovnom prometu podignulo na višu razinu, društvo mora uloţiti znatno više napora u poboljšanje prometne infrastrukture i razvitak prometne kulture. Znatan dio tog napora pripada policiji koja svojim aktivnostima treba utjecati na povećanje prometne discipline svih sudionika.

  Od tri bitna ĉimbenika za sigurnost prometa (sudionici, vozila i ceste), prometna kultura svih sudionika - a posebno vozaĉa - najbrţe moţe smanjiti tragiĉne posljedice. Ona ne traţi toliko financijskih sredstava, koliko svjeţe ideje te