Click here to load reader

O R D I N Nr - anp.gov.roanp.gov.ro/penitenciarul-slobozia/wp-content/uploads/sites/37... · PDF fileîn temeiul art. 16 alin (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of O R D I N Nr -...

 • O R D I N Pentru aprobarea Regulamentului

  privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

  Ministrul Justiţiei,

  Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu modificările şi completările ulterioare,

  în temeiul art. 16 alin (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 raportat la art. 6 pct. IV din Hotărârea Guvernului României nr. 652/2009, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

  ministrul justiţiei emite următorul ordin: Art. 1 - Se aprobă Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere din

  subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. 2 - Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorii de unităţi vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

  Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziţii contrare privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor îşi încetează aplicabilitatea.

  Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul justiţiei Cătălin - Marian Predoiu

  Bucureşti, 24 iunie 2010 Nr. 1.676/C.

 • 2

  Anexa

  Regulament privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

  Titlul I Dispoziţii generale

  Capitolul I

  Definirea unor termeni

  Art 1. (1) Prezentul Regulament privind siguranţa penitenciarelor, denumit în continuare

  Regulament, are drept scop organizarea şi executarea serviciului de pază, escortare, însoţire şi supraveghere a persoanelor private de libertate din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

  (2) În sensul prezentului Regulament termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) persoane private de libertate - persoanele condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, arestate preventiv, precum şi la cele sancţionate cu măsura educativă a internării într-un centru de reeducare; b) loc de deţinere - penitenciare, penitenciare-spital, penitenciare pentru minori şi tineri, penitenciare pentru femei şi centrele de reeducare din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; c) Regulament de aplicare a Legii - Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006; d) Lege - Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (3) În sensul prezentului Regulament, referirea la o funcţie din nomenclatorul de funcţii al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor implică şi persoanele care îndeplinesc atribuţii specifice acesteia astfel:

  a) termenul director adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar se referă şi la şeful serviciului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar din unităţile care nu au prevăzută în statul de organizare funcţia de director adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar;

  b) termenul directorul adjunct educaţie şi asistenţă psihosocială se referă şi la şeful serviciului educaţie şi asistenţă psihosocială din unităţile care nu au prevăzută în statul de organizare funcţia de director adjunct educaţie şi asistenţă psihosocială;

  c) termenul de şef de tură se referă atât la ofiţerul de serviciu din unităţile care nu au prevăzută în statul de organizare funcţia de şef de tură cât şi la educatorul coordonator din centrele de reeducare;

  d) responsabilul de zonă este ofiţerul sau agentul numit de directorul locului de deţinere care coordonează activitatea unui anumit segment de activitate, ca de exemplu şef de secţie, şef de schimb, ofiţer instructor acces, escortare, puncte de lucru sau acordare drepturi la pachet, vizită şi corespondenţă;

  e) termenul de şef ierarhic se referă la şefii cărora personalul li se subordonează pe o anumită linie de muncă, chiar şi temporar. Şeful ierarhic cu funcţia imediat superioară unui subordonat se numeşte şef nemijlocit.

 • 3

  Capitolul II Principii, metode şi misiuni de realizare a siguranţei locurilor de deţinere

  Art. 2 (1) În serviciul de pază, escortare, însoţire şi supraveghere se repartizează

  personal care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cunoştinţele şi deprinderile necesare executării îndatoririlor specifice funcţiei; b) este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru executarea serviciului. (2) Pentru abaterile disciplinare şi infracţiunile săvârşite în timpul executării

  serviciului, începerea cercetării se face numai după schimbarea din post a persoanei în cauză, dispusă de către şeful nemijlocit.

  Art. 3 Executarea serviciului de pază, escortare, însoţire şi supraveghere a persoanelor

  private de libertate obligă personalul locului de deţinere: a) să respecte întocmai îndatoririle generale şi sarcinile specifice, conform fişei sau

  carnetului postului; b) să respecte programul orar al unităţii; c) să informeze imediat şefii ierarhici cu privire la starea de sănătate şi capacitatea

  de muncă; d) să informeze, de îndată, conducerea unităţii despre schimbarea numărului de

  telefon la care poate fi contactat; e) să prezinte legitimaţia de serviciu la intrarea şi ieşirea din unitate; f) să se supună controlului alcoolemiei cu aparate specifice; g) să se supună controlului antiterorist şi de specialitate; h) să se supună testării psihologice; i) să-şi însuşească şi să-şi perfecţioneze continuu cunoştinţele de specialitate în

  mod individual şi prin participarea la sesiunile de formare profesională şi să aplice întocmai prevederile legale în activitatea pe care o desfăşoară;

  j) să manifeste exigenţă, hotărâre, spirit de iniţiativă şi capacitate de analiză în îndeplinirea sarcinilor încredinţate;

  k) să cunoască, să păstreze şi să folosească în condiţii corespunzătoare armamentul şi mijloacele tehnice din dotare;

  l) să manifeste vigilenţă faţă de acţiunile persoanelor private de libertate, să cunoască starea de spirit a acestora, să comunice imediat şefilor nemijlociţi încercările persoanelor private de libertate de a se sustrage de la regimul executării pedepsei, luând măsuri de prevenire a incidentelor;

  m) să participe în mod direct la procesul de recuperare socială a persoanelor private de libertate, folosind toate mijloacele şi procedeele de influenţare pozitivă a acestora, acţionând în conformitate cu prevederile legale;

  n) să fie în măsură să acorde primul ajutor persoanelor private de libertate sau altor persoane aflate în dificultate; o) să nu permită persoanelor private de libertate să fumeze în alte locuri decât cele stabilite în acest sens;

  p) să pretindă persoanelor private de libertate în orice împrejurare să respecte regulile de ordine interioară şi să îndeplinească obligaţiile ce le revin;

  r) să respingă încercările de corupere din partea persoanelor private de libertate sau a altor persoane, informând imediat şefii ierarhici;

  s) să respecte prevederile prezentului Regulament; t) să aibă în toate împrejurările o conduită conformă cu dispoziţiile Legii nr.

  293/2004, Codul deontologic al personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii.

 • 4

  Art. 4 Efectivele necesare pentru paza, escortarea, însoţirea şi supravegherea

  persoanelor private de libertate se stabilesc de către conducerea fiecărui loc de deţinere, avându-se în vedere:

  a) profilul locului de deţinere; b) numărul, categoria, regimul de executare şi riscul pe care îl prezintă persoanele

  private de libertate pentru siguranţa penitenciarului; c) mărimea perimetrului, natura şi compartimentarea construcţiilor locului de

  deţinere şi caracteristicile terenului înconjurător; d) numărul instanţelor de judecată şi organelor de urmărire penală deservite,

  amplasarea, frecvenţa prezentării şi distanţele până la acestea; e) numărul şi suprafaţa punctelor de lucru unde se prestează activităţi productive; f

Search related