of 196 /196
VODIČ O EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJAMA CO 2 NOVIH OSOBNIH VOZILA DOSTUPNIH ZA KUPOVINU U REPUBLICI HRVATSKOJ Zagreb, ožujak 2021. godine

O EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJAMA CO2

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of O EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJAMA CO2

I EMISIJAMA CO2
Zagreb, oujak 2021. godine
Za nakladnika Sanda Šimi Petrinjak
Glavni i odgovorni urednik Branko Turi
Pripremio Mladen Markobaši
Lektorica Ivanka Jelenc
Naklada 384 primjerka
Priprema i tisak
SADRAJ
1. UVOD 4 11 Potrošnja goriva 4 12 Klimatske promjene 4 13 Promet i klima 9 14 Vozila, njihove emisije ugljikova dioksida i ostalih štetnih plinova 10 15 Oznaka ekonominosti potrošnje goriva i emisija ugljikova dioksida 13
2. SAVJETI ZA ŠTEDNJU GORIVA 14
3. POPIS MODELA NOVIH OSOBNIH VOZILA DOSTUPNIH NA TRIŠTU U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI, VRSTA NJIHOVA POGONA, POTROŠNJE GORIVA I EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA 16
31 Tablica modela novih osobnih vozila dostupnih na trištu u Republici Hrvatskoj u 2021 godini (abecednim redom), vrsta njihova pogona, potrošnje goriva (l/100 km ili m3/100 km) i emisija ugljikova dioksida (g/km) 17
32 Popis deset modela novih osobnih vozila najekonominijih po potrošnji goriva i po vrijednostima specifinih emisija CO2 186
33 Popis modela novih osobnih vozila po markama najekonominijih po potrošnji goriva i po vrijednostima specifinih emisija CO2 188
4. IZVORI PODATAKA ZA VODI O EKONOMINOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJAMA UGLJIKOVA DIOKSIDA 195
4
1. UVOD
Na temelju Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Pravilnika o dostupnosti podataka potrošaima o ekonominosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila (NN 7/15), ministarstvo nadleno za sigurnost prometa na cestama, poetkom svake godine izrauje i izdaje Vodi o ekonominosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila dostupnih za kupovinu u Republici Hrvatskoj, dok je ministarstvo nadleno za zaštitu okoliša odgovorno za provedbu i funkcioniranje programa informiranja potrošaa o ekonominosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila i izradu uvodnog teksta
U Vodiu se navode podaci o slubeno utvrenoj specifinoj potrošnji goriva i specifinim emisijama ugljikova dioksida (CO2) svakog modela novih osobnih vozila dostupnih na hrvatskom trištu
Cilj Vodia je kupcima osobnih automobila pruiti tone, slubene podatke, koji e im pomoi u izboru vozila, planiranju buduih troškova za gorivo, ali i omoguiti aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša i smanjivanju staklenikog efekta, odnosno klimatskih promjena, izborom vozila s manjim emisijama CO2, koji je glavni stakleniki plin, i drugih štetnih tvari
Vodi sadri i savjete vozaima za pravilno korištenje i redovito odravanje osobnih vozila te navodi vozake navike koje smanjuju potrošnju goriva i emisije CO2 (izbjegavanje agresivne vonje, vonja pri manjoj brzini, anticipirano koenje, odgovarajui tlak u gumama, skraivanje vremena rada motora u praznom hodu, izbjegavanje optereivanja prekomjernim teretom) U Uvodu su ukratko objašnjeni uinci emisija staklenikih plinova i doprinosa emisija staklenikih plinova iz motornih vozila na klimatske promjene do kojih se došlo na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja, upute potrošaima o mogunosti odabira i korištenja razliitih vrsta motornih goriva i zahtjevi zakonodavstva na razini Europske unije po pitanju smanjenja emisija CO2 u podsektoru Prometa
1.1. Potrošnja goriva Smanjenje potrošnje goriva omoguuje znatnu uštedu novca tijekom vremena Ako se smanji potrošnja
goriva za samo jednu litru na sto prijeenih kilometara i ako se godišnje u prosjeku prijee 15 tisua kilometara, a uz pretpostavku da je prosjena cijena goriva devet kuna po litri, moe se uštedjeti oko 1 350 kuna godišnje
Vrijednosti potrošnje goriva za sve modele osobnih vozila koji su dostupni na trištu Republike Hrvatske navedene su u ovom Vodiu u tablicama 31, 32 i 33 od 17 stranice nadalje Vrijednosti potrošnje goriva utvrene su u skladu s ispitnim postupkom koji je jednak na cijelom podruju Europske unije
1.2. Klimatske promjene Klimatski sustav Zemlje odreuju mnogi odnosi izmeu Suneva zraenja i glavnih sastavnica klimatskog
sustava - hidrosfere, kriosfere, atmosfere, litosfere i biosfere Promjenom kemijskog sastava atmosfere kao i
5
promjenom koncentracije pojedinih sastojaka atmosfere narušava se ravnotea klimatskog sustava Zemljina klima stalno se mijenja zbog razliitih astronomskih i drugih fizikalnih i kemijskih imbenika Od poetka industrijske revolucije sredinom 18 stoljea, a posebno u posljednjih stotinu godina, došlo je do velikog poveanja broja stanovnika na Zemlji i pojaavanja ljudske aktivnosti Izgaranje fosilnih goriva (u proizvodnji energije, prometu, poljoprivredi itd) doprinosi poveanju koncentracije ugljikova dioksida i drugih plinova u atmosferi i tako utjee na jaanje staklenikog efekta i globalno zagrijavanje
Glavni pokazatelj klimatskih promjena je porast temperature Zemljine površine
Glavni uzrok ovog globalnog zatopljenja je poveanje koncentracije staklenikih plinova u Zemljinoj atmosferi Prema Petom izvješu o procjeni - Promjena klime (IPCC Fifth Assessment Report – Climate Change, AR5, 2014) Meuvladinog tijela za klimatske promjene (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), globalna temperatura e do kraja 21 stoljea vjerojatno porasti izmeu 0,3 i 4,8 °C Poveanje razine staklenikih plinova u atmosferi kljuni je pokreta klimatskih promjena, a njihove atmosferske koncentracije odraavaju ravnoteu izmeu emisija koje su posljedica ovjekova djelovanja i neto ponora u biosferu i oceane
Preliminarno izvješe o stanju globalne klime u 2020 godini Svjetske meteorološke organizacije (WMO) (State of the Global Climate 2020 - Provisional Report), donosi sljedee podatke
a) Prosjena globalna temperatura od sijenja do listopada 2020 godine bila je 1,2 ± 0,1 °C iznad razine u baznom razdoblju od 1850 do 1900 godine Kad se završe analize mjerenja, 2020 godina e vjerojatno biti jedna od tri najtoplije godine na globalnoj razini i po tome vrlo blizu 2016 godini, koja je bila najtoplija godina U Europi, razdoblje od sijenja do listopada 2020 godine bilo je najtoplije zabiljeeno razdoblje do sada
b) U 2019 godini koncentracija staklenikih plinova ponovo je dostigla nove rekorde i iznosila je: 410,5 ± 0,2 ppm CO2, 1 877 ± 2 ppb CH4 i 332,0 ± 0,1 ppb N2O, a to je 148 % CO2, 260 % CH4 i 123 % N2O od koncentracija tih staklenikih plinova u predindustrijskom razdoblju (prije 1750 godine) Privremeno smanjenje emisija u 2020 godini vezano uz mjere poduzete kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, vjerojatno e dovesti do samo blagog smanjenja godišnje stope rasta koncentracije CO2 Podaci u stvarnom vremenu s odreenih lokacija, ukljuujui lokalitet Mauna Loa (Havaji) i lokalitet Cape Grim (Tasmanija) ukazuju da su se razine CO2, CH4 i N2O nastavile poveavati i u 2020 godini
c) Globalna srednja razina mora u 2020 godini slina je onoj u 2019 godini Gledano po pojedinim regijama razina mora i dalje raste nejednoliko Najjai regionalni trendovi tijekom razdoblja od sijenja 1993 do sijenja 2020 godine uoeni su na junoj hemisferi
Nastavno na spomenuto, ponavljamo da je u listopadu 2019 godine, globalna razina mora dostigla svoju do sada najvišu vrijednost od poetka visoko preciznih mjerenja u sijenju 1993 godine, a njen je glavni uzrok otapanje ledenog pokrivaa (prosjeni porast razine mora je procijenjen na 3,24 ± 0,3 mm/god tokom 27-godišnjeg razdoblja, ali brzina povišenja razine mora je tokom vremena sve vea) Promatranja 11 satelitskih misija koje prate ledeni pokriva Grenlanda i Antarktika i izrauni na temelju njih, otkrivaju da ova podruja gube led šest puta bre nego što je to bio sluaj 1990- ih (poevši od 1990-tih, Grenland i Antarktika zajedno izgubili su 6,4 bilijuna tona leda) i ako se
6
nastavi trenutni trend topljenja ledenog pokrivaa, on e se poeti podudarati s “najgorim” scenarijem Meuvladinog tijela za klimatske promjene (IPCC) od dodatnih 17 cm povišenja razine mora do 2100 godine Projekcije IPCC-a pokazuju da bi porast razine mora mogao do kraja ovoga stoljea dovesti 400 milijuna ljudi u obalnim podrujima u opasnost od godišnjih poplava, ukljuujui i Republiku Hrvatsku
d) Zbog poveanja temperature morske vode dolazi do smanjenja koliine otopljenog kisika u morskoj vodi (deoksigenacija) pa se procjenjuje da je od sredine 20 stoljea koliina otopljenog kisika u morskoj vodi pala za 1 – 2 % (2,4 – 4,8 Pmola ili 77 x 109 – 145 x 109 tona) i to kako na puini tako i u priobalju, ukljuujui estuarije i poluotvorena mora
e) Ocean iz atmosfere apsorbira oko 23 % godišnjih antropogenih emisija CO2 te na taj nain pomae ublaenju utjecaja klimatskih promjena na Zemlji Meutim, kao posljedica otapanja CO2 u morskoj vodi, dolazi do sniavanja njene pH vrijednosti što se oznaava kao acidifikacija (zakiseljavanje) oceana Acidifikacija oceana utjee na mnoge organizme i usluge ekosustava, ugroavajui sigurnost izvora hrane ugroavanjem ribarstva i akvakulture Kako se acidifikacija oceana poveava, sposobnost ocena da apsorbira nove koliine CO2 iz atmosfere se smanjuje i tako znatno oteava ulogu oceana u ublaenju klimatskih promjena (Slika 1.)
Slika 1. Globalna srednja pH vrijednost površine oceana. Osjenano podruje ukazuje na procijenjenu nesigurnost u svakoj procjeni. (Preuzeto iz State of the Global Climate 2020 - Provisional Report Svjetske meteorološke organizacije.)
Prema izvješu IPCC SR15 potrebno je ograniiti rast globalne temperature do najviše 1,5 °C iznad razine u predindustrijskom razdoblju kako bi se oko 2050 godine postigle neto nula emisije CO2, što je jedan od ciljeva Pariškog sporazuma Napominjemo kako klimatska neutralnost u 2050 godini oznaava ravnoteu izmeu antropogenih emisija CO2 i prirodnih spremnika koji upijaju CO2 (šume, pašnjaci i dr) To znai da bi razliitim
7
mjerama trebalo emisije iz svih sektora pribliiti nuli, dok bi preostale emisije koje e još uvijek postojati u nekim sektorima (poljoprivreda, promet) trebalo pokriti mjerama za poveanje prirodnih spremnika koji upijaju CO2 ili tehnološkim postupcima kao što je hvatanje i korištenje ugljika (Carbon Capture and Utilization, CCU) i hvatanje i skladištenje ugljika (Carbon Capture and Storage, CCS)
Klimatske promjene imati e sve snanije negativne uinke, barem u iduih pet desetljea, što naglašava potrebu za ulaganjem u ublaavanje i prilagodbu klimatskim promjenama U tom kontekstu osobito znaenje ima ispunjavanje obaveza prema Pariškom sporazumu i dostizanje više razine ambicije u smanjenju emisija
Republika Hrvatska je stranka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) i Kyotskog protokola i imala je obvezu smanjenja emisija staklenikih plinova za 5 % u razdoblju od 2008 do 2012 godine u odnosu na razinu emisija u baznoj 1990 godini, što je i ostvarila Pariškim sporazumom, usvojenim u Parizu 12 prosinca 2015 godine, dugorono su odreene obveze smanjenja/ogranienja emisija nakon 2020 godine Pariški sporazum je globalni sporazum i pravno obvezujui za sve drave svijeta, ukljuujui i Republiku Hrvatsku, koja ga je ratificirala (Zakon o potvrivanju Pariškog sporazuma, NN MU 3/17)
Republika Hrvatska e do 2030 godine primjenjivati okvir klimatske i energetske politike Europske unije do 2030 godine Klimatsko-energetski paket Europske unije ukljuuje EU sustav trgovanja emisijskim jedinicama (Emissions Trading System, EU ETS), ciljeve za obnovljive izvore energije i energetsku uinkovitost Republika Hrvatska je do 2030 godine dobila i godišnje kvote emisija (Annual Emission Allocations, AEA) iz sektora izvan sustava trgovanja emisijskim jedinicama staklenikih plinova koji ukljuuje sektore poljoprivrede, prometa, gospodarenja otpadom itd i te kvote se ne smiju prekoraiti Ukoliko godišnje emisije staklenikih plinova neke drave lanice Europske unije (pa tako i Republike Hrvatske) premaše vrijednost dodijeljene godišnje kvote emisija staklenikih plinova, ona na trištu emisijskim jedinicama mora kupiti AEA jedinice u onoj koliini koliko su joj emisije premašile dodijeljenu godišnju kvotu emisija Godišnje emisije staklenikih plinova Republike Hrvatske su do sada uvijek bile ispod dodijeljene kvote emisija To znai da u razdoblju od 2021 do 2030 godine, Republika Hrvatska mora smanjiti svoje emisije staklenikih plinova iz sektora izvan sustava trgovanja emisijama staklenikih plinova za 7 % u odnosu na njene emisije u 2005 godini
Uredbom o obvezujuem godišnjem smanjenju emisija staklenikih plinova u dravama lanicama od 2021 do 2030 i Uredbom o ukljuivanju emisija i uklanjanja staklenikih plinova iz sektora Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF) u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030 godine, pridonosi se mjerama u podruju klime za ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma Prema LULUCF-uredbi svaka drava lanica pa tako i Republika Hrvatska, mora osigurati takve uvjete da od 2021 do 2030 godine emisije staklenikih plinova u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva ne premašuju njihova uklanjanja
Premijeri drava lanica usvojili su u prosincu 2019 godine cilj postizanja klimatske neutralnosti u Europskoj uniji do 2050 godine Kako bi se uspio postii taj zadani cilj, u prosincu 2020 godine usvojen je novi, poveani cilj smanjenja emisija u Europskoj uniji od -55 % do 2030 godine U skladu s tim ciljem, tijekom ove godine zapoeti e se s prilagoavanjem cijelog zakonodavstva Europske unije, što e na kraju rezultirati obavezom poveanja smanjenja emisija staklenikih plinova u svim sektorima, ukljuujui i podsektor Prometa
8
Zbog sveobuhvatnosti djelovanja klimatskih promjena Republika Hrvatska je ranjiva na klimatske promjene kao i sve druge zemlje svijeta i ima interes djelatno pridonositi globalnim naporima za prilagodbu klimatskim promjenama i ublaavanje klimatskih promjena Glavni cilj je smanjivanje emisija staklenikih plinova bez ugroavanja gospodarskoga razvoja, konkurentnosti tvrtki, individualnoga standarda i zaposlenosti
Republika Hrvatska kao punopravna lanica Europske unije izravno primjenjuje propise Europske unije povezane s klimatskim promjenama i energetikom, provodei mjere za njihovu primjenu, a meu kojima posebno vano mjesto zauzima izrada i aktivno provoenje dugoronih strategija Stoga je Ministarstvo gospodarstva i odrivog razvoja izradilo nacrt prijedloga Strategije niskougljinog razvoja (NUS) Republike Hrvatske do 2030 s pogledom na 2050 godinu kojom se odreuje put Republike Hrvatske prema konkurentnom gospodarstvu s niskom emisijom staklenikih plinova, a koja je upuena u proceduru usvajanja na Vladi, a potom i u Saboru Ovaj dokument sveobuhvatna je gospodarska, razvojna i okolišna strategija koja obuhvaa inovacije, transfer naprednih tehnologija, znaajne strukturne promjene i mjere u svim sektorima, ukljuujui i podsektor Prometa Kako Strategija niskougljinog razvoja utjee na sve gospodarske grane, usklaena je s novom Strategijom energetskog razvoja i s Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom U tijeku je izrada Akcijskog plana za provedbu Niskougljine strategije u koji e biti ugraene mjere energetske i klimatske politike do 2025 godine te rokovi i financijska sredstva za njihovu primjenu
Glavni izvori staklenikih plinova su: izgaranje fosilnih goriva, industrijski procesi, odlaganje otpada, poljoprivredna proizvodnja i stoarstvo, dok sjea šuma ima višestruki utjecaj na poveanje koncentracije staklenikih plinova Naime, izgaranje drva izvor je emisija staklenikih plinova u atmosferu, a pri tome se istodobno smanjuje kapacitet najmonijeg prirodnog mehanizma za uklanjanje CO2 iz atmosfere - fotosinteze zelenih autotrofnih organizama
Glavni stakleniki plin proizveden djelovanjem ovjeka je ugljikov dioksid Kao i u veini zemalja najznaajniji antropogeni izvori emisija ugljikova dioksida u Republici Hrvatskoj su: procesi izgaranja fosilnih goriva u prometu i za potrebe proizvodnje elektrine energije i/ili topline te industrijski procesi
Prema preliminarnom Izvješu o inventaru emisija staklenikih plinova (NIR 2021) ukupne emisije svih staklenikih plinova (ugljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov monoksid (N2O), HFC (fluorougljikovodici), perfluorirani spojevi (PFC), sumporov heksafluorid (SF6), dušikov trifluorid (NF3)) 2019 godine u Republici Hrvatskoj iznosile su 23 564,2 kt CO2eq (ne ukljuujui emisije i ponore u sektoru LULUCF), što je za 63,7 kt CO2eq više nego 2018 godine
Meu plinovima najvei doprinos emisijama staklenikih plinova (ne ukljuujui sektor LULUCF) imale su emisije CO2 sa 75,48 % (a potom emisije CH4 s 15,12 %, N2O sa 7,26 % te emisije HFC-a, PFC-a i SF6 s 2,14 %)
Najvei doprinos ukupnim emisijama staklenikih plinova u 2019 godini bio je iz sektora Energetike i iznosio je 69,7 % (unutar kojeg se nalazi i podsektor Prometa) Slijede emisije iz sektora Poljoprivrede s 11,5 %, Industrijskih procesa i uporabe proizvoda s 11,4 % i Otpada sa 7,4 %
Sektor Energetike je glavni uzrok antropogenih emisija staklenikih plinova, to jest ima najvei doprinos emisijama staklenikih plinova u Republici Hrvatskoj, koje su u 2019 godini bile za 0,02 % više od emisija iz tog sektora u 2018 godini i za 23,5 % nie u usporedbi s emisijama iz tog sektora u 1990 godini U ovom
9
sektoru najvei dio emisija nastaje upravo kao posljedica izgaranja fosilnih goriva u prometu, koje su u 2019 godini iznosile 40,1 % ukupnih emisija iz sektora Energetike Napominjemo da se Izvješe o Inventaru emisija staklenikih plinova (NIR), koji je glavni izvor podataka o emisijama staklenikih plinova u Republici Hrvatskoj (i kao takav predaje se Tajništvu UNFCCC-a 15 travnja i Europskoj komisiji 15 oujka), izrauje svake godine za dvije godine unatrag pa su tako u trenutno dostupnom preliminarnom NIR-u 2021 preliminarni podaci za 2019 godinu) Konani e podaci biti dostupni u lipnju 2021 godine
Mjere za smanjenje emisija staklenikih plinova su: korištenje obnovljivih izvora energije, poveanje energetske uinkovitosti, promjena tehnologija u industriji, izbjegavanje i odvojeno prikupljanje otpada kao i energetsko korištenje otpada, energetski uinkovita izolacija zgrada, korištenje javnog prijevoza i prijevoznih sredstava koja troše manje goriva te pošumljavanje
1.3. Promet i klima Razvijen i djelotvoran promet robe i putnika uvjet je za uspješan gospodarski razvoj suvremenog društva
Promet je istodobno bitna gospodarska grana koja pridonosi turizmu, gospodarskom rastu, zapošljavanju, jaanju konkurentnosti i stvaranju dobiti Meutim, pozitivne uinke prometa nuno je promatrati i u odnosu na injenicu da je on istodobno i izvor niza problema kao što su: oneišenje zraka, buka, prometne nesree, prometna zagušenja, visoke emisije CO2 i gubitak kontinuiteta biotopa
Promet je veliki izvor emisija CO2, ali i drugih staklenikih plinova kao što su CH4 i N2O Promet ukljuuje emisije iz cestovnog, zranog, eljeznikog, pomorskog i rijenog prometa
Cestovni promet ukljuuje sve tipove osobnih automobila, lakih gospodarskih vozila, teških gospodarskih vozila, autobusa, mopeda i motocikala Ovi pokretni izvori koriste razliite vrste tekuih i plinovitih goriva, uglavnom benzin i dizel, te emitiraju znaajne koliine staklenikih plinova i oneišivaa zraka U razdoblju od 2008 do 2014 godine, emisije iz cestovnog prometa bile su neznatno smanjene zbog manje potrošnje goriva uzrokovane ekonomskom krizom u Republici Hrvatskoj, kao i provedbe mjera za smanjenje emisija CO2
Mjere za smanjenje emisija staklenikih plinova u prometu su: • propisivanje graninih vrijednosti sastavnica i znaajki kvalitete tekuih naftnih goriva; • informiranje potrošaa o ekonominosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila; • poticanje potencijalnih kupaca da prilikom kupovine vozila vode rauna i o tome koliko vozila troše
goriva i kolike su im emisije staklenikih plinova; • provedba pilot projekata i uspostava sustava izobrazbe vozaa cestovnih vozila za ekološku vonju; • korištenje biogoriva u prijevozu; • financijski poticaji za kupnju hibridnih i elektrinih vozila; • razvoj infrastrukture za elektrina vozila; • razvoj odrivih prometnih sustava u urbanim podrujima
Osim mjera za smanjenje emisija iz vozila, uinkovite su i mjere kojima se cestovni promet zamjenjuje drugim oblicima prijevoza
10
U 2020 godini registrirano je 2 261 274 motorna vozila, od ega su 77,2% (1 746 285) osobna vozila, 3,4% mopedi i 3,6% motocikli
U 2020 godini registrirano je 1 314 osobnih vozila, 1 190 mopeda, 379 motocikala i 166 teretnih vozila na elektrini pogon, odnosno 7 381 osobno vozilo, dva mopeda, dva motocikla i 19 teretnih vozila na hibridni pogon U odnosu na 2019 godinu to je poveanje ukupnog broja vozila na elektrini i hibridni pogon od 44,3%
1.4. Vozila, njihove emisije CO2 i ostalih štetnih plinova Motori s unutarnjim izgaranjem emitiraju razliite štetne tvari: dušikove okside (NOx), hlapive organske
spojeve (HOS), sumporove okside (SOx), ugljikov monoksid (CO), staklenike plinove, sitne estice (PM10, PM2,5), teške metale, benzen i druge štetne tvari Emisije su primarno ovisne o tehnologiji vozila/motora i svojstvima goriva
Prema Europskoj agenciji za okoliš (European Environment Agency, EEA) emisije iz podsektora Prometa u Europskoj uniji ne smanjuju se dovoljno kako bi se ograniio njihov utjecaj na okoliš i klimu Promet ostaje znaajan izvor oneišenja zraka, posebno esticama (PM) i dušikovim dioksidom, iako su se, zahvaljujui poduzetim mjerama, te emisije u posljednjem desetljeu smanjile Promet je i glavni izvor okolišne buke u Europskoj uniji
Na razini Europske unije, a prema podacima Europske agencije za okoliš, od 2007 do 2013 godine emisije su se svake godine smanjivale Meutim, otad su emisije staklenikih plinova iz prometa (ukljuujui meunarodno zrakoplovstvo, ali bez pomorskog prometa) u porastu i danas ine oko etvrtine ukupnih emisija staklenikih plinova u Europskoj uniji Emisije se poveavaju unato poboljšanju uinkovitosti vozila To poveanje je u skladu s poveanjem razine gospodarske aktivnosti (mjereno bruto domaim proizvodom) i poveanjem potranje za prijevozom putnika i tereta U podsektoru Prometa nije zabiljeen isti postupni pad emisija kao u ostalim sektorima Naime, emisije iz prometa su se poele smanjivati tek u 2007 godini i dalje su vee nego u baznoj 1990 godini Unutar ovog podsektora, daleko najvee emisije u Europskoj uniji upravo su iz cestovnog prometa
Laka gospodarska vozila i osobni automobili najvei su izvor emisija staklenikih plinova iz prometa u Europskoj uniji Osobni automobili su odgovorni za oko 12 %, a laka gospodarska vozila za oko 2,5 % ukupnih emisija CO2 u Europskoj uniji Europska unija je uspostavila sveobuhvatni pravni okvir za smanjenje emisija CO2 iz lakih gospodarskih vozila i osobnih automobila kao dio napora za osiguranje smanjenja emisija staklenikih plinova prema Pariškom sporazumu Zakonodavni okvir Europske unije postavio je obvezujue ciljeve smanjenja emisija CO2 za laka gospodarska vozila i osobne automobile Predvia se kako e se prosjene emisije svake godine smanjivati kako e industrija vozila provoditi mjere u svrhu postizanja tih ciljeva Kad je rije o potrošnji goriva, cilj za 2021 godinu je potrošnja od oko 4,1 litre benzina/100 km, odnosno 3,6 litara dizela/100 km
U studenome 2017 godine Europska komisija je predstavila zakonodavni prijedlog kojim su odreeni novi standardi za emisije CO2 za osobne automobile i laka komercijalna vozila nakon 2020 godine Predloeni ciljevi postavljeni su za prosjene emisije novih osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila u Europskoj uniji u odreenoj kalendarskoj godini od 2025 godine, sa stroim ciljevima koji e se primjenjivati od 2030 godine
11
Prijedlog ukljuuje i mehanizam za poticanje uvoenja vozila s niskim i nultim emisijama Osobna vozila proizvedena 1995 godine imala su prosjene emisije CO2 oko 180 g CO2/km, a ona proizvedena 2003 godine oko 164 g CO2/km Proizvoai su takoer duni osigurati da njihov novi vozni park ne emitira više od 95 g CO2/ km do 2021 godine U travnju 2019 godine Europski parlament i Vijee usvojili su Uredbu (EU) 2019/631 kojom se postavljaju novi standardi emisija CO2 za osobne automobile i laka gospodarska vozila
Radi korištenja boljih naina odreivanja razine emisija oneišivaa i CO2 iz vozila te potrošnje goriva, Europska unija je postupno od 2017 do 2020 godine promijenila ispitni regulatorni postupak za vozila tako što je s NEDC sustava testiranja vozila (New European Driving Cycle) prešla na WLTP sustav testiranja vozila (Worldwide harmonized light vehicles test procedures) WLTP ispitni postupak je stroi i precizniji sustav testiranja vozila od NEDC ispitnog postupka, te daje realistinije vrijednosti emisija CO2 i potrošnje goriva vozila
WLTP ispitni postupak uvodio se postupno: od 1 rujna 2017 godine za odreena osobna vozila i od 1 rujna 2018 godine za nova osobna vozila Donošenjem Uredbe (EU) 2017/1152 o utvrivanju metodologije za odreivanje korelacijskih parametara nunih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka u pogledu lakih gospodarskih vozila, od 1 rujna 2018 godine mjerenja emisija CO2 i potrošnje goriva za sva nova vozila obavljaju se prema WLTP ispitnom postupku, a od 1 sijenja 2019 godine drave lanice Europske unije trebaju za izvješivanje potrošaa upotrebljavati samo vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO2 prema WLTP ispitnom postupku Budui da se ciljevi smanjenja emisija CO2, koje proizvoai automobila moraju ispuniti do 2021 godine, temelje na starom NEDC ispitnom postupku, podaci dobiveni novim WLTP ispitnim postupkom koreliraju se u vrijednosti emisija prema NEDC sustavu testiranja vozila To su tzv korelirane NEDC vrijednosti, koje su korištene do kraja 2020 godine Kako su WLTP ispitnim postupkom uvedeni stroi ispitni uvjeti i dobivaju se realnije vrijednosti specifine potrošnje goriva i specifinih emisija CO2, koji bolje odgovaraju suvremenim uvjetima vonje i tehnologijama u vozilima, ovako dobivene vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO2 su u prosjeku za sve modele i tipove vozila više od onih dobivenih prijašnjim NEDC sustavom testiranja vozila
U svibnju 2018 godine Europska komisija je usvojila prijedlog Uredbe kojom se po prvi puta postavljaju standardi emisija CO2 za teška gospodarska vozila (kamioni i autobusi) u Europskoj uniji Za utvrivanje emisija CO2 i potrošnje goriva teških gospodarskih vozila ukupne mase iznad 3 500 kg Europska komisija je razvila novi simulacijski alat pod nazivom VECTO (Vehicle Energy Consumption calculation TOol) te je njegova upotreba obavezna za nove kamione odreenih kategorija od 1 sijenja 2019 godine Od 2019 godine podaci o emisijama CO2 i potrošnji goriva utvreni VECTO-om, zajedno s ostalim povezanim parametrima, moraju se pratiti i o njima je potrebno izvješivati Europsku komisiju te moraju biti javno dostupni za svaki od tih novih tipova kamiona
Strategija mobilnosti s niskim emisija ima za cilj poboljšanje kvalitete zraka, smanjenje razine buke, smanjenje razina prometnih zagušenja i poboljšanje sigurnosti prometa, a kroz korištenje automobila koji troše manje energije, uspostavu bolje infrastrukture za alternativna goriva, uspostavu boljih veza izmeu naina prijevoza te vee sigurnosti i manje zastoja zahvaljujui uvoenju digitalnih tehnologija Prioritetna podruja djelovanja u okviru ove strategije su:
a) poveanje uinkovitost prometnog sustava na najbolji mogui nain pomou digitalnih tehnologija, utvrivanja cijena prilagoavanjem potrošnji (smart pricing) i daljnjim poticanjem prelaska na naine transporta s niim emisijama,
12
b) ubrzanje razvoja alternativnih oblika energije s niskim emisijama prilagoenih potrebama transporta, poput naprednih biogoriva, elektrine energije, vodika i obnovljivih sintetikih goriva te uklanjanjem prepreka za elektrifikaciju prometa i
c) prelazak na korištenje vozila s nultom emisijom (iako e biti potrebna daljnja poboljšanja motora s unutarnjim izgaranjem, Europska unija treba ubrzati prijelaz na korištenje vozila s niskim i nultim emisijama)
Gradovi i lokalne vlasti igrat e kljunu ulogu u ostvarivanju ove strategije i oni ve provode poticaje za alternativnu energiju i vozila s niskim emisijama, potiu aktivne oblike putovanja (biciklizam i pješaenje), javni prijevoz te sheme zajednikog korištenja automobila radi smanjenja zagušenja i oneišenja
Na poticaj Ministarstva gospodarstva i odrivog razvoja od 2014 godine na snazi je sustav kojim se obraun plaanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon provodi s obzirom na emisije CO2 i oneišujuih tvari u zrak iz motornih vozila Sustav se vodi prema naelu oneišiva plaa u kojem su naknade za vozila s veim emisijama vee, a naknade za kategorije vozila sa smanjenim emisijama manje, ime se kupci motiviraju i usmjeravaju na donošenje odluke o kupnji uinkovitijih novih vozila s manjim emisijama CO2 Ovim je propisima nadograen dosadašnji sustav i obraun se provodi s obzirom na emisije CO2 i oneišujuih tvari u zrak iz motornih vozila, a ne kao dosad ovisno o vrsti motora i pogonskog goriva, radnom obujmu motora i starosti vozila
Poetkom 2017 godine u Republici Hrvatskoj je stupila na snagu nova Uredba o kvaliteti tekuih naftnih goriva i nainu praenja i izvješivanja te metodologiji izrauna emisija staklenikih plinova u ivotnom vijeku isporuenih goriva i energije prema kojoj su dobavljai tekuih naftnih goriva i energije u trenutku uvoza, unosa i proizvodnje goriva ili energije stavljenih na hrvatsko trište obveznici smanjenja i praenja emisija staklenikih plinova u ivotnom vijeku goriva i energije namijenjene za cestovni promet i promet unutarnjim plovnim putovima Krajem 2019 godine sve spomenute odredbe prenesene su iz spomenute uredbe u Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) Ove godine e biti donesen i Pravilnik o nainu praenja i izvješivanja te metodologiji izrauna emisija staklenikih plinova u ivotnom vijeku isporuenih goriva i energije
Kako bi mjere za smanjenje emisija staklenikih plinova bile uinkovite, potrebno je potencijalne kupce novih vozila potanko obavješivati Zbog toga ve od 1999 godine u Europskoj uniji postoji obveza oznaavanja ekonominosti potrošnje vozila i emisija CO2 iz novih osobnih automobila u skladu s Direktivom 1999/94/EZ o dostupnosti podataka za potrošae o ekonominosti potrošnje goriva i emisijama CO2 u vezi s prodajom novih osobnih automobila U Republici Hrvatskoj je 2015 godine u skladu s tim direktivama donesen Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonominosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila (NN 7/15) prema kojemu svaki dobavlja novih osobnih vozila namijenjenih prodaji u Republici Hrvatskoj na svakom prodajnom mjestu, ukljuujui i promidbene sajmove, mora osigurati podatke o ekonominosti potrošnje goriva i emisijama CO2
Kako bi se potrošai informirali o ogranienoj mogunosti usporeivanja podataka iz prijašnjih vodia (u kojima su navedeni podaci dobiveni NEDC ispitnim postupkom) s novim Vodiem za 2021 godinu (u kojem su
13
navedeni podaci dobiveni WLTP ispitnim postupkom), a iz razloga što su rezultati testiranja WLTP postupkom obino viši, jer su ispitni uvjeti ovog novog ispitnog postupka stroi i dobivaju se realnije vrijednosti specifine potrošnje goriva i specifinih emisija CO2, Europska komisija je donijela Preporuke 2017/948 o primjeni vrijednosti potrošnje goriva i emisiji CO2 homologiranih i izmjerenih prema Globalno usklaenom ispitnom postupku za laka vozila kad se potrošae informira na temelju Direktive 1999/94/EZ (‘’Slubeni list Europske unije’’, br 142/100 od 2 lipnja 2017)
1.5. Oznaka ekonominosti potrošnje goriva i emisija CO2 Dobavlja je duan za svaki model novog osobnog vozila, koji stavlja na hrvatsko trište radi prodaje ili
davanja u leasing, izraditi oznaku ekonominosti potrošnje goriva i emisija CO2
Oznaka ekonominosti potrošnje goriva i emisija CO2 sadri: • model osobnog vozila: marku, tip, varijantu ili izvedbu modela i vrstu motornog goriva (motorni
benzin ili dizelsko gorivo); • brojanu vrijednost potrošnje goriva izraenu u litrama na 100 kilometara (l/100 km) ili u m3 na 100
kilometara (m3/100 km) i zaokruenu na jedno decimalno mjesto; • brojanu vrijednost emisija CO2 izraenu u gramima po kilometru (g/km) i zaokruenu na najblii
cijeli broj; • tekst koji glasi:
‘’Vodi o ekonominosti potrošnje goriva i emisijama CO2 koji sadrava podatke za sve modele novih osobnih vozila dostupan je bez naknade na svim prodajnim mjestima’’
‘’Pored uinkovitosti potrošnje goriva vozila, nain vonje i drugi imbenici netehnike prirode utjeu na potrošnju goriva i emisije CO2 osobnog vozila CO2 je glavni stakleniki plin odgovoran za globalno zatopljenje’’
Oznaka ekonominosti potrošnje goriva i emisija CO2 mora biti izraena u veliini 297 mm x 210 mm (A4) na podlozi bijele boje Tekstualni dio mora biti jasan, pregledan i crne boje
Vodi o ekonominosti potrošnje goriva i emisijama CO2 dostupan je i na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova
14
2. SAVJETI ZA ŠTEDNJU GORIVA
Izbjegavajte agresivnu vonju Agresivna vonja ukljuuje nagla ubrzanja i intenzivno koenje elite li vozilo što prije ubrzati do eljene brzine, za to ete morati uloiti više energije Kada ete vozilo htjeti usporiti ili zaustaviti, uloenu energiju koenjem ete morati pretvoriti u toplinu i izbaciti je u okoliš
U uvjetima gradske vonje izbjegavajte pretjecanje Vozite li u gradskoj guvi, pretjecanjem vozila ispred vašeg vozila ionako ete se nai iza nekog drugog vozila Dolaskom na cilj, spoznat ete kako je ušteda na vremenu zanemariva
Kad je mogue, ubacite u višu brzinu Za svaki okretaj motor mora dobiti odreenu koliinu goriva Što se motor bre okree, eše dobiva gorivo Stoga u vonji, kako ne biste postizali preveliku brzinu vrtnje motora, nastojte voziti u što višoj brzini mjenjaa koju dopušta vuna sposobnost motora
Ako je vaše vozilo njime opremljeno, poštujte indikator promjene stupnja mjenjaa Osobna vozila tipno odobrena nakon 1 studenog 2012 godine moraju biti opremljena indikatorom promjene stupnja mjenjaa Indikator promjene stupnja mjenjaa vizualnim putem upozorava vozaa kad treba ubaciti u višu brzinu, kako bi se smanjila ukupna potrošnja goriva vozila
U gradskim uvjetima vonje vozilo rashlaujte spuštenim prozorima, a na otvorenoj cesti koristite klimatizacijski ureaj Pri veim brzinama spušteni prozori pogoršavaju aerodinamika svojstva vozila, a za pogon klimatizacijskog ureaja koristi se dio snage motora neovi sno o brzini vozila Zato je uputno da pri manjim brzinama, na primjer u gradskoj vonji, unutrašnjost vozila rashlaujete spuštanjem prozora, a pri vonji na otvorenoj cesti prozore drite zatvorenima i koristite klimatizacijski ureaj Klimatizacijski ureaj ne koristite kad je to nepotrebno, na primjer ako je jednaka ili slina temperatura zraka u vozilu i izvan vozila
Provjeravajte tlak u gumama vozila Gume se tijekom vonje stalno deformiraju, a za tu deformaciju potrebno je potrošiti energiju Što je tlak guma blie tlaku koji preporua proizvoa vozila, gume e se manje deformirati i kao posljedica toga manje e se energije trošiti na njihovo deformiranje Prenizak tlak guma nepovoljno utjee zbog jaeg trošenja guma i vee potrošnje goriva
Predviajte promet nekoliko koraka unaprijed Ako ve izdaleka uoite da nailazite na crveno svjetlo na semaforu, oštar zavoj ili neku situaciju koja ne zahtijeva naglo koenje, otpustite papuicu gasa i koliko je mogue, prije uporabe konica, pustite da motor usporava vozilo
15
Ako je vaše vozilo njime opremljeno, na otvorenoj cesti koristite tempomat Odravanjem ustaljene brzine troši se najmanje goriva Tempomat svojim regulacijskim sustavima odrava ugoenu brzinu vozila na najbolji nain
Izbjegavajte prometne guve U prometnim guvama troši se puno goriva, jer se tada od vozila trai više kretanja iz mirovanja, ubrzavanja, koenja i rada motora u praznom hodu Takav nain vonje poveava potrošnju goriva, jer se za svako ubrzanje potroši puno energije Ako je ikako mogue, izbjegavajte vonju u onim vremenima kada su guve najvee Ako baš morate putovati u vrijeme najveih guvi, pokušajte isplanirati put cestama koje su manje optereene vozilima
Ne optereujte vozilo nepotrebno Svaka masa kojom se vozilo dodatno optereuje zahtijeva više goriva za njezino ubrzavanje i vonju Ispraznite prtljani i putniki prostor od nepotrebnih stvari Krovni nosai i kutije, osim što su dodatna masa, nepovoljno utjeu na aerodinaminost vozila pa to znatno poveava potrošnju goriva na brzinama veim od 90 km/h Ako vam stvarno nisu potrebni, skinite krovne nosae i kutije
Odravajte svoje vozilo na odgovarajui nain Prljavi filtri za zrak i gorivo, korištenje motornog ulja neodgovarajue gradacije, neispravne brizgaljke goriva, neugoen rasplinja, razlozi neprolaenja ekotesta na tehnikom pregledu itd, osim što skrauju ivotni vijek motora, poveavaju i potrošnju goriva Vodite brigu o redovitim servisima svoga vozila
16
3. POPIS MODELA NOVIH OSOBNIH VOZILA DOSTUPNIH NA TRIŠTU U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI, VRSTA NJIHOVA POGONA, POTROŠNJE GORIVA I EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA
Kratice korištene u tablici
H – hibridni pogon
E – elektrini pogon
* Za vozila opremljena pogonom na ukapljeni naftni plin ili komprimirani prirodni plin potrošnja goriva se u tablicama izraava u m3/100km
17
3.1. Tablica potrošnje goriva i emisija ugljikova dioksida modela novih osobnih vozila dostupnih na trištu u Republici Hrvatskoj u 2021. godini (abecednim redom), vrsta njihova pogona, potrošnje goriva (l/100 km ili m3/100 km) i emisije ugljikova dioksida (g/km)
NAPOMENA:
Od 1 rujna 2017 godine nova se vozila homologiraju primjenom Globalno usklaenog ispitnog postupka za laka vozila (WLTP), novog i realnijeg ispitnog postupka za mjerenja potrošnje goriva i emisija CO2 Od 1 rujna 2018 godine WLTP je potpuno zamijenio ispitni postupak Novi europski vozni ciklus (NEDC) Vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO2 izmjerene WLTP ispitnim postupkom esto su više od vrijednosti izmjerenih NEDC ispitnim postupkom, jer su ispitni uvjeti sliniji stvarnima
Ciljevi smanjenja emisija CO2 koje su proizvoai automobila morali ispuniti do 2021 godine, temeljili su se na starom NEDC ispitnom postupku Od uvoenja novog WLTP ispitnog postupka u rujnu 2017, vrijednosti CO2 dobivene WLTP ispitnim postupkom prevedene su na NEDC ekvivalentne vrijednosti (tzv korelirane NEDC vrijednosti) kako bi se mogle pratiti usklaenosti s ciljevima smanjenja emisija CO2 koje je postavila Europska unija Ove korelirane NEDC vrijednosti vrijedile su još 2020 godine, a od 1 sijenja 2021 godine i ciljevi smanjenja emisija biti e u potpunosti usklaeni s WLTP ispitnim postupkom
Zbog gore navedenoga, za sva nova vozila navedene su vrijednosti potrošnje goriva i specifinih emisija CO2 dobivene WLTP ispitnim postupkom u stupcu ‘’Kombinirano’’
Iznimno, posebno su oznaena asteriskom (*) starija nova osobna vozila gdje su navedeni stari podaci dobiveni starim NEDC ispitnim postupkom u stupcu ‘’Kombinirano’’
Marka i model Vrsta motornog
goriva Potrošnja goriva
595 14 Turbo 16v 107kW E6D B 6,7-7,1   153-161
595 99kW B 7,2-7,6   162-169
595 Competizione MT 132kW B 6,9   156
595 Competizione TCT 132kW B 7,0-7,3   160-165
595 Pista 118kW MT B 8   177
595 Turismo 120kW MT B 6,6-7,0   150-160
595 Turismo 120kW TCT B 6,6-7,0   150-159
595 Turismo 121kW TCT B 6,6-7,0   150-159
595C 14 Turbo 16v 107kW E6D B 6,7-7,1   153-161
595C 99kW B 7,2-7,6   162-169
595C Competizione MT 132kW B 6,9   156
595C Competizione TCT 132kW B 7,0-7,3   160-165
595C Pista 118kW MT B 8   177
595C Turismo 120kW MT B 6,6-7,0   150-160
595C Turismo 120kW TCT B 6,6-7,0   150-159
18
goriva Potrošnja goriva
Alfa Romeo Giulia 20 Turbo 148kW B 7,2-7,7   163-175
Giulia 20 Turbo 206 kW B 7,0-7,7   159-174
Giulia 20 Turbo 206kW Q4 B 7,6-8,4   171-190
Giulia 22 JTDm 118kW D 4,8-5,3   126-142
Giulia 22 JTDm 140kW D 4,8-5,3   126-142
Giulia QV 29 V6 B 10,0-10,3   228-233
Stelvio 20 Turbo 148kW Q4 E6D B 8,4-9,2   189-208
Stelvio 20 Turbo 206kW Q4 E6D B 8,3-9,1   186-206
Stelvio 22 JTDm 140kW Q4 E6D D 5,9-6,5   154-171
Stelvio 22 JTDm 154kW Q4 E6D D 5,9-6,5   154-171
Stelvio QV 29 V6 E6D B 11,8   267
Audi A1 SB 25TFSI Advanced B 5,6 - 127
A1 SB 25TFSI S line B 5,7 - 129
A1 SB 25TFSI S tr Advanced B 5,9 - 133
A1 SB 25TFSI S tr S line B 6 - 136
A1 SB 30TFSI S line B 5,5 - 126
A1 SB 30TFSI S tr S line B 5,9 - 134
A1 SB 35TFSI S tr S line B 6,1 - 139
A3 Limousine 30TDI D 4,3 - 112
A3 Limousine 30TDI Advanced D 4,4 - 116
A3 Limousine 30TDI Advanced + D 4,4 - 116
A3 Limousine 30TDI Edition10 D 4,3 - 112
A3 Limousine 30TDI S line D 4,4 - 114
A3 Limousine 30TDI S line + D 4,4 - 114
A3 Limousine 30TDI S tronic Edition10 D 4,5 - 118
A3 Limousine 30TDI Select D 4,3 - 112
A3 Limousine 30TFSI B 5,3 - 120
A3 Limousine 30TFSI Advanced B 5,4 - 123
A3 Limousine 30TFSI Advanced + B 5,4 - 124
A3 Limousine 30TFSI Edition10 B 5,3 - 120
A3 Limousine 30TFSI S line B 5,4 - 122
A3 Limousine 30TFSI S line + B 5,4 - 122
A3 Limousine 30TFSI S tr B 5 - 113
A3 Limousine 30TFSI S tr Advanced B 5,1 - 117
A3 Limousine 30TFSI S tr Advanced + B 5,1 - 117
A3 Limousine 30TFSI S tr Edition10 B 5 - 113
A3 Limousine 30TFSI S tr S line B 5,1 - 115
A3 Limousine 30TFSI S tr S line + B 5,1 - 115
A3 Limousine 30TFSI S tr Select B 5 - 113
A3 Limousine 30TFSI Select B 5,3 - 120
A3 Limousine 35TDI S tr D 4,5 - 117
A3 Limousine 35TDI S tr Advanced + D 4,6 - 121
19
goriva Potrošnja goriva
[l/100 km] Potrošnja goriva
[m3/100 km] Emisija CO2
[g/km] A3 Limousine 35TDI S tr S line D 4,6 - 119
A3 Limousine 35TDI S tr S line + D 4,6 - 120
A3 Limousine 35TDI S tr Select D 4,5 - 118
A3 Limousine 35TFSI B 5,5 - 125
A3 Limousine 35TFSI Advanced B 5,7 - 129
A3 Limousine 35TFSI Advanced + B 5,7 - 129
A3 Limousine 35TFSI S line B 5,6 - 127
A3 Limousine 35TFSI S line + B 5,6 - 127
A3 Limousine 35TFSI S tr B 5,5 - 124
A3 Limousine 35TFSI S tr Advanced B 5,6 - 128
A3 Limousine 35TFSI S tr Advanced + B 5,6 - 128
A3 Limousine 35TFSI S tr S line B 5,6 - 126
A3 Limousine 35TFSI S tr S line + B 5,6 - 126
A3 Limousine 35TFSI S tr Select B 5,5 - 124
A3 Limousine 35TFSI Select B 5,5 - 125
A3 Limousine35TDI S tr Advanced D 4,6 - 121
A3 SB 30TDI D 4,4 - 115
A3 SB 30TDI Advanced D 4,5 - 118
A3 SB 30TDI Advanced+ D 4,5 - 119
A3 SB 30TDI Edition10 D 4,4 - 115
A3 SB 30TDI Edition10 D 4,6 - 121
A3 SB 30TDI S line D 4,5 - 117
A3 SB 30TDI S line+ D 4,5 - 118
A3 SB 30TDI Select D 4,4 - 115
A3 SB 30TFSI B 5,4 - 124
A3 SB 30TFSI Advanced B 5,6 - 127
A3 SB 30TFSI Advanced+ B 5,6 - 127
A3 SB 30TFSI Edition10 B 5,4 - 124
A3 SB 30TFSI S line B 5,5 - 126
A3 SB 30TFSI S line+ B 5,5 - 126
A3 SB 30TFSI S tr B 5,1 - 116
A3 SB 30TFSI S tr Advanced B 5,3 - 120
A3 SB 30TFSI S tr Advanced+ B 5,3 - 120
A3 SB 30TFSI S tr Edition10 B 5,1 - 116
A3 SB 30TFSI S tr S line B 5,2 - 119
A3 SB 30TFSI S tr S line+ B 5,2 - 119
A3 SB 30TFSI S tr Select B 5,1 - 116
A3 SB 30TFSI Select B 5,4 - 124
A3 SB 35TDI S tr D 4,6 - 120
A3 SB 35TDI S tr Advanced D 4,7 - 123
A3 SB 35TDI S tr Advanced+ D 4,7 - 123
A3 SB 35TDI S tr S line D 4,7 - 122
A3 SB 35TDI S tr S line+ D 4,7 - 122
A3 SB 35TDI S tr Select D 4,6 - 120
A3 SB 35TFSI B 5,6 - 128
20
goriva Potrošnja goriva
A3 SB 35TFSI Advanced+ B 5,8 - 132
A3 SB 35TFSI S line B 5,8 - 130
A3 SB 35TFSI S line+ B 5,8 - 131
A3 SB 35TFSI S tr B 5,6 - 127
A3 SB 35TFSI S tr Advanced B 5,7 - 130
A3 SB 35TFSI S tr Advanced+ B 5,8 - 131
A3 SB 35TFSI S tr S line B 5,7 - 129
A3 SB 35TFSI S tr S line+ B 5,7 - 130
A3 SB 35TFSI S tr Select B 5,6 - 127
A3 SB 35TFSI Select B 5,6 - 128
A3 SB 40TFSI e S tr H 1 - 24
A3 SB 40TFSI e S tr Advanced H 1 - 25
A3 SB 40TFSI e S tr Advanced + H 1 - 25
A3 SB 40TFSI e S tr S line H 1 - 25
A3 SB 40TFSI e S tr S line + H 1 - 25
A3 SB 40TFSI e S tr Select H 1 - 24
A4 30TDI S tr D 4,7 - 122
A4 30TDI S tr Advanced D 4,7 - 124
A4 30TDI S tr Advanced+ D 4,8 - 125
A4 30TDI S tr S line D 4,8 - 126
A4 30TDI S tr S line+ D 4,8 - 126
A4 30TDI S tr Select D 4,8 - 125
A4 35TDI S tr D 4,7 - 123
A4 35TDI S tr Advanced D 4,8 - 126
A4 35TDI S tr Advanced+ D 4,8 - 126
A4 35TDI S tr S line D 4,9 - 127
A4 35TDI S tr S line+ D 4,9 - 127
A4 35TDI S tr Select D 4,8 - 126
A4 35TFSI B 6 - 137
A4 35TFSI Advanced B 6,1 - 139
A4 35TFSI Advanced+ B 6,1 - 140
A4 35TFSI S line B 6,2 - 141
A4 35TFSI S line+ B 6,2 - 141
A4 35TFSI S tr B 6,1 - 138
A4 35TFSI S tr Advanced B 6,2 - 141
A4 35TFSI S tr Advanced+ B 6,2 - 141
A4 35TFSI S tr S line B 6,3 - 143
A4 35TFSI S tr S line+ B 6,3 - 143
A4 35TFSI S tr Select B 6,2 - 142
A4 35TFSI Select B 6,1 - 140
A4 40TDI quattro S tr D 5,2 - 136
A4 40TDI quattro S tr Advanced D 5,2 - 136
A4 40TDI quattro S tr Advanced+ D 5,2 - 136
A4 40TDI quattro S tr S line D 5,2 - 137
21
goriva Potrošnja goriva
[l/100 km] Potrošnja goriva
[m3/100 km] Emisija CO2
[g/km] A4 40TDI quattro S tr S line+ D 5,2 - 137
A4 40TDI quattro S tr Select D 5,2 - 136
A4 40TDI S tr D 5,1 - 135
A4 40TDI S tr Advanced D 5,1 - 134
A4 40TDI S tr Advanced+ D 5,1 - 135
A4 40TDI S tr S line D 5,2 - 136
A4 40TDI S tr S line+ D 5,2 - 136
A4 40TDI S tr Select D 5,1 - 135
A4 40TFSI quattro S tr B 6,4 - 145
A4 40TFSI quattro S tr Advanced B 6,4 - 144
A4 40TFSI quattro S tr Advanced+ B 6,4 - 145
A4 40TFSI quattro S tr S line B 6,4 - 146
A4 40TFSI quattro S tr S line+ B 6,4 - 146
A4 40TFSI quattro S tr Select B 6,4 - 145
A4 40TFSI S tr B 6,2 - 142
A4 40TFSI S tr Advanced B 6,2 - 141
A4 40TFSI S tr Advanced+ B 6,2 - 141
A4 40TFSI S tr S line B 6,3 - 143
A4 40TFSI S tr S line+ B 6,3 - 143
A4 40TFSI S tr Select B 6,2 - 142
A4 Allroad 40TDI quattro S tr D 5,6 - 147
A4 Allroad 40TDI quattro S tr Advanced+ D 5,6 - 147
A4 Avant 30TDI S tr D 4,8 - 127
A4 Avant 30TDI S tr Advanced D 4,9 - 128
A4 Avant 30TDI S tr Advanced+ D 4,9 - 128
A4 Avant 30TDI S tr S line D 4,9 - 129
A4 Avant 30TDI S tr S line+ D 4,9 - 129
A4 Avant 30TDI S tr Select D 4,9 - 128
A4 Avant 35TDI S tr D 4,9 - 128
A4 Avant 35TDI S tr Advanced D 4,9 - 129
A4 Avant 35TDI S tr Advanced+ D 5 - 130
A4 Avant 35TDI S tr S line D 5 - 130
A4 Avant 35TDI S tr S line+ D 5 - 131
A4 Avant 35TDI S tr Select D 5 - 130
A4 Avant 35TFSI B 6,2 - 142
A4 Avant 35TFSI Advanced B 6,3 - 143
A4 Avant 35TFSI Advanced+ B 6,3 - 143
A4 Avant 35TFSI S line B 6,3 - 144
A4 Avant 35TFSI S line+ B 6,3 - 144
A4 Avant 35TFSI S tr B 6,3 - 143
A4 Avant 35TFSI S tr Advanced B 6,4 - 145
A4 Avant 35TFSI S tr Advanced+ B 6,4 - 145
A4 Avant 35TFSI S tr S line B 6,4 - 146
A4 Avant 35TFSI S tr S line+ B 6,4 - 146
A4 Avant 35TFSI S tr Select B 6,4 - 146
22
goriva Potrošnja goriva
[g/km] A4 Avant 35TFSI Select B 6,3 - 144
A4 Avant 40 TFSI quattro S tr S line+ B 6,6 - 149
A4 Avant 40 TFSI S tr S line+ B 6,5 - 147
A4 Avant 40TDI quattro S tr D 5,3 - 140
A4 Avant 40TDI quattro S tr Advanced D 5,3 - 139
A4 Avant 40TDI quattro S tr Advanced+ D 5,3 - 140
A4 Avant 40TDI quattro S tr S line D 5,4 - 140
A4 Avant 40TDI quattro S tr S line+ D 5,4 - 141
A4 Avant 40TDI quattro S tr Select D 5,3 - 140
A4 Avant 40TDI S tr D 5,3 - 139
A4 Avant 40TDI S tr Advanced D 5,3 - 138
A4 Avant 40TDI S tr Advanced+ D 5,3 - 138
A4 Avant 40TDI S tr S line D 5,3 - 139
A4 Avant 40TDI S tr S line+ D 5,3 - 139
A4 Avant 40TDI S tr Select D 5,3 - 139
A4 Avant 40TFSI quattro S tr B 6,5 - 148
A4 Avant 40TFSI quattro S tr Advanced B 6,5 - 148
A4 Avant 40TFSI quattro S tr Advanced+ B 6,5 - 148
A4 Avant 40TFSI quattro S tr S line B 6,5 - 149
A4 Avant 40TFSI quattro S tr Select B 6,5 - 148
A4 Avant 40TFSI S tr B 6,4 - 146
A4 Avant 40TFSI S tr Advanced B 6,4 - 145
A4 Avant 40TFSI S tr Advanced+ B 6,4 - 145
A4 Avant 40TFSI S tr S line B 6,4 - 146
A4 Avant 40TFSI S tr Select B 6,4 - 146
A5 Coupé 35TDI S tr S line D 4,8 - 126
A5 Coupé 35TDI S tr S line+ D 4,8 - 126
A5 Coupé 35TDI S tronic Advanced D 4,8 - 125
A5 Coupé 35TDI S tronic Advanced+ D 4,8 - 126
A5 Coupé 35TFSI Advanced B 6,1 - 139
A5 Coupé 35TFSI Advanced+ B 6,1 - 139
A5 Coupé 35TFSI S line B 6,1 - 139
A5 Coupé 35TFSI S line+ B 6,2 - 140
A5 Coupé 35TFSI S tr Advanced B 6,2 - 140
A5 Coupé 35TFSI S tr Advanced+ B 6,2 - 141
A5 Coupé 35TFSI S tr S line B 6,2 - 141
A5 Coupé 35TFSI S tr S line+ B 6,2 - 142
A5 Coupé 40TDI quattro S tr Advanced D 5,2 - 135
A5 Coupé 40TDI quattro S tr Advanced+ D 5,2 - 135
A5 Coupé 40TDI quattro S tr S line+ D 5,2 - 136
A5 Coupé 40TDI quattro S tronic S line D 5,2 - 135
A5 Coupé 40TDI S tr Advanced D 5,1 - 133
A5 Coupé 40TDI S tr Advanced+ D 5,1 - 134
A5 Coupé 40TDI S tr S line D 5,1 - 134
A5 Coupé 40TDI S tr S line+ D 5,1 - 134
23
goriva Potrošnja goriva
[l/100 km] Potrošnja goriva
[m3/100 km] Emisija CO2
[g/km] A5 Coupé 40TFSI quattro S tr Advanced B 6,3 - 144
A5 Coupé 40TFSI quattro S tr Advanced+ B 6,3 - 144
A5 Coupé 40TFSI quattro S tr S line B 6,4 - 144
A5 Coupé 40TFSI quattro S tr S line+ B 6,4 - 145
A5 Coupé 40TFSI S tr Advanced B 6,2 - 140
A5 Coupé 40TFSI S tr Advanced+ B 6,2 - 141
A5 Coupé 40TFSI S tr S line B 6,2 - 141
A5 Coupé 40TFSI S tr S line+ B 6,2 - 141
A5 Coupé 45TFSI quattro S tr Advanced B 7,8 - 178
A5 Coupé 45TFSI quattro S tr Advanced + B 7,8 - 178
A5 Coupé 45TFSI quattro S tr S line B 7,8 - 178
A5 Coupé 45TFSI quattro S tr S line + B 7,9 - 179
A5 Coupé 50TDI quattro tip Advanced D 6,8 - 179
A5 Coupé 50TDI quattro tip Advanced+ D 6,8 - 179
A5 Coupé 50TDI quattro tip S line D 6,8 - 179
A5 Coupé 50TDI quattro tip S line+ D 6,9 - 180
A5 SB 35TDI S tr Advanced D 4,9 - 128
A5 SB 35TDI S tr Advanced+ D 4,9 - 128
A5 SB 35TDI S tr S line D 4,9 - 128
A5 SB 35TDI S tr S line+ D 4,9 - 129
A5 SB 35TDI S tr Select D 4,8 - 125
A5 SB 35TDI S tronic D 4,7 - 124
A5 SB 35TFSI B 6 - 138
A5 SB 35TFSI Advanced B 6,2 - 141
A5 SB 35TFSI Advanced+ B 6,2 - 141
A5 SB 35TFSI S line B 6,2 - 142
A5 SB 35TFSI S line+ B 6,3 - 142
A5 SB 35TFSI S tr B 6,1 - 139
A5 SB 35TFSI S tr Advanced B 6,3 - 143
A5 SB 35TFSI S tr Advanced+ B 6,3 - 143
A5 SB 35TFSI S tr S line B 6,3 - 144
A5 SB 35TFSI S tr S line+ B 6,4 - 144
A5 SB 35TFSI S tr Select B 6,1 - 140
A5 SB 35TFSI Select B 6,1 - 138
A5 SB 40TDI quattro S tr D 5,1 - 134
A5 SB 40TDI quattro S tr Advanced D 5,2 - 137
A5 SB 40TDI quattro S tr Advanced+ D 5,3 - 138
A5 SB 40TDI quattro S tr S line D 5,3 - 138
A5 SB 40TDI quattro S tr S line+ D 5,3 - 138
A5 SB 40TDI quattro S tr Select D 5,1 - 134
A5 SB 40TDI S tr D 5 - 132
A5 SB 40TDI S tr Advanced D 5,2 - 135
A5 SB 40TDI S tr Advanced+ D 5,2 - 136
A5 SB 40TDI S tr S line D 5,2 - 136
A5 SB 40TDI S tr S line+ D 5,2 - 137
24
goriva Potrošnja goriva
[g/km] A5 SB 40TDI S tr Select D 5,1 - 133
A5 SB 40TFSI quattro S tr B 6,3 - 143
A5 SB 40TFSI quattro S tr Advanced B 6,4 - 146
A5 SB 40TFSI quattro S tr Advanced+ B 6,4 - 146
A5 SB 40TFSI quattro S tr S line B 6,5 - 147
A5 SB 40TFSI quattro S tr S line+ B 6,5 - 147
A5 SB 40TFSI quattro S tr Select B 6,3 - 143
A5 SB 40TFSI S tr B 6,1 - 139
A5 SB 40TFSI S tr Advanced B 6,3 - 143
A5 SB 40TFSI S tr Advanced+ B 6,3 - 143
A5 SB 40TFSI S tr S line B 6,3 - 144
A5 SB 40TFSI S tr S line+ B 6,4 - 144
A5 SB 40TFSI S tr Select B 6,1 - 140
A5 SB 45TFSI quattro S tr B 7,6 - 173
A5 SB 45TFSI quattro S tr Advanced B 7,9 - 180
A5 SB 45TFSI quattro S tr Advanced + B 7,9 - 180
A5 SB 45TFSI quattro S tr S line B 7,9 - 180
A5 SB 45TFSI quattro S tr S line + B 8 - 181
A5 SB 45TFSI quattro S tr Select B 7,6 - 173
A5 SB 50TDI quattro tip D 6,6 - 174
A5 SB 50TDI quattro tip Advanced D 6,9 - 182
A5 SB 50TDI quattro tip Advanced+ D 7 - 182
A5 SB 50TDI quattro tip S line D 7 - 182
A5 SB 50TDI quattro tip S line+ D 7 - 183
A5 SB 50TDI quattro tip Select D 6,7 - 174
A6 40TDI quattro S tr D 5,6 - 146
A6 40TDI quattro S tr Comfort D 5,6 - 147
A6 40TDI quattro S tr Design D 5,6 - 147
A6 40TDI quattro S tr Dynamic D 5,6 - 148
A6 40TDI quattro S tr Select D 5,6 - 147
A6 40TDI quattro S tr Sport D 5,6 - 147
A6 40TDI S tr D 5,4 - 142
A6 40TDI S tr Comfort D 5,4 - 142
A6 40TDI S tr Design D 5,4 - 142
A6 40TDI S tr Dynamic D 5,5 - 143
A6 40TDI S tr Select D 5,4 - 142
A6 40TDI S tr Sport D 5,4 - 142
A6 45TDI quattro S tr Comfort D 6,4 - 168
A6 45TDI quattro S tr Design D 6,4 - 168
A6 45TDI quattro S tr Dynamic D 6,4 - 169
A6 45TDI quattro S tr Select D 6,4 - 168
A6 45TDI quattro S tr Sport D 6,4 - 168
A6 45TDI quattro S tronic D 6,4 - 167
A6 45TFSI quattro S tr B 7,6 - 172
A6 45TFSI quattro S tr Comfort B 7,6 - 174
25
goriva Potrošnja goriva
[g/km] A6 45TFSI quattro S tr Design B 7,6 - 173
A6 45TFSI quattro S tr Dynamic B 7,6 - 174
A6 45TFSI quattro S tr Select B 7,6 - 173
A6 45TFSI quattro S tr Sport B 7,6 - 173
A6 45TFSI S tr B 7,2 - 165
A6 45TFSI S tr Comfort B 7,3 - 166
A6 45TFSI S tr Design B 7,3 - 165
A6 45TFSI S tr Dynamic B 7,3 - 166
A6 45TFSI S tr Select B 7,3 - 165
A6 45TFSI S tr Sport B 7,3 - 165
A6 50TDI quattro tip D 6,8 - 178
A6 50TDI quattro tip Comfort D 6,8 - 179
A6 50TDI quattro tip Design D 6,8 - 178
A6 50TDI quattro tip Dynamic D 6,8 - 179
A6 50TDI quattro tip Select D 6,8 - 179
A6 50TDI quattro tip Sport D 6,8 - 178
A6 55TFSI quattro S tr B 8,1 - 184
A6 55TFSI quattro S tr Comfort B 8,2 - 186
A6 55TFSI quattro S tr Design B 8,1 - 185
A6 55TFSI quattro S tr Dynamic B 8,2 - 186
A6 55TFSI quattro S tr Select B 8,1 - 185
A6 55TFSI quattro S tr Sport B 8,1 - 185
A6 Allroad 45TDI quattro S tr D 6,7 - 176
A6 Allroad 45TDI quattro S tr Select D 6,7 - 176
A6 Allroad 50TDI quattro tip D 7,1 - 186
A6 Allroad 50TDI quattro tip Select D 7,1 - 187
A6 Allroad 55TDI quattro tip D 7 - 184
A6 Allroad 55TDI quattro tip Select D 7 - 184
A6 Avant 40TDI quattro S tr D 5,8 - 151
A6 Avant 40TDI quattro S tr Comfort D 5,8 - 152
A6 Avant 40TDI quattro S tr Design D 5,8 - 151
A6 Avant 40TDI quattro S tr Dynamic D 5,8 - 152
A6 Avant 40TDI quattro S tr Select D 5,8 - 151
A6 Avant 40TDI quattro S tr Sport D 5,8 - 152
A6 Avant 40TDI S tr D 5,6 - 147
A6 Avant 40TDI S tr Comfort D 5,7 - 148
A6 Avant 40TDI S tr Design D 5,6 - 148
A6 Avant 40TDI S tr Dynamic D 5,7 - 149
A6 Avant 40TDI S tr Select D 5,6 - 148
A6 Avant 40TDI S tr Sport D 5,6 - 148
A6 Avant 45TDI quattro S tr D 6,6 - 173
A6 Avant 45TDI quattro S tr Comfort D 6,6 - 173
A6 Avant 45TDI quattro S tr Design D 6,6 - 173
A6 Avant 45TDI quattro S tr Dynamic D 6,6 - 173
A6 Avant 45TDI quattro S tr Select D 6,6 - 173
26
goriva Potrošnja goriva
[l/100 km] Potrošnja goriva
[m3/100 km] Emisija CO2
[g/km] A6 Avant 45TDI quattro S tr Sport D 6,6 - 173
A6 Avant 45TFSI quattro S tr B 7,8 - 178
A6 Avant 45TFSI quattro S tr Comfort B 7,9 - 179
A6 Avant 45TFSI quattro S tr Design B 7,8 - 178
A6 Avant 45TFSI quattro S tr Dynamic B 7,9 - 179
A6 Avant 45TFSI quattro S tr Select B 7,8 - 178
A6 Avant 45TFSI quattro S tr Sport B 7,8 - 178
A6 Avant 45TFSI S tr B 7,5 - 171
A6 Avant 45TFSI S tr Comfort B 7,6 - 172
A6 Avant 45TFSI S tr Design B 7,5 - 171
A6 Avant 45TFSI S tr Dynamic B 7,6 - 172
A6 Avant 45TFSI S tr Select B 7,5 - 172
A6 Avant 45TFSI S tr Sport B 7,5 - 171
A6 Avant 50TDI quattro tip D 7 - 184
A6 Avant 50TDI quattro tip Comfort D 7 - 184
A6 Avant 50TDI quattro tip Design D 7 - 184
A6 Avant 50TDI quattro tip Dynamic D 7 - 185
A6 Avant 50TDI quattro tip Select D 7 - 184
A6 Avant 50TDI quattro tip Sport D 7 - 184
A6 Avant 55TFSI quattro S tr B 8,3 - 189
A6 Avant 55TFSI quattro S tr Comfort B 8,4 - 191
A6 Avant 55TFSI quattro S tr Design B 8,4 - 191
A6 Avant 55TFSI quattro S tr Dynamic B 8,4 - 191
A6 Avant 55TFSI quattro S tr Select B 8,4 - 190
A6 Avant 55TFSI quattro S tr Sport B 8,4 - 190
A7 SB 40TDI quattro S tr D 5,6 - 147
A7 SB 40TDI quattro S tr Dynamic D 5,9 - 155
A7 SB 45TFSI quattro S tr B 7,6 - 173
A7 SB 45TFSI quattro S tr Dynamic B 8 - 181
A7 SB 45TFSI S tr B 7,3 - 165
A7 SB 45TFSI S tr Dynamic B 7,7 - 174
A7 SB 50TDI quattro tip D 6,8 - 179
A7 SB 50TDI quattro tip Dynamic D 7,2 - 189
A7 SB 50TDI quattro tip Dynamic D 7,1 - 186
A7 SB 55TFSI quattro S tr B 8,2 - 186
A7 SB 55TFSI quattro S tr Dynamic B 8,5 - 194
A8 50TDI quattro tip D 7 - 184
A8 55TFSI quattro tip B 9,1 - 206
A8 60TFSI quattro tip B 11 - 251
A8 60TFSIe quattro tip H 2,4 - 55
A8 Lang 50TDI quattro tip D 7,1 - 186
A8 Lang 55TFSI quattro tip B 9,2 - 208
A8 Lang 60TFSI quattro tip B 11,1 - 253
A8 Lang 60TFSIe quattro tip H 2,4 - 56
e-tron 50 quattro Advanced E - - -
27
goriva Potrošnja goriva
e-tron 55 quattro Advanced E - - -
e-tron 55 quattro S line E - - -
e-tron S E - - -
e-tron SB 50 quattro S line E - - -
e-tron SB 55 quattro Advanced E - - -
e-tron SB 55 quattro S line E - - -
e-tron Sportback S E - - -
Q2 30TDI S line+ D 4,7 - 124
Q2 30TDI S tr Advanced+ D 4,8 - 125
Q2 30TDI S tr S line+ D 4,8 - 126
Q2 30TDI S tr Select D 4,8 - 125
Q2 30TDI Select D 4,7 - 123
Q2 30TFSI Advanced + B 5,8 - 132
Q2 30TFSI S line + B 5,8 - 132
Q2 30TFSI Select B 5,7 - 130
Q2 35TDI quattro S tr Advanced + D 5,3 - 140
Q2 35TDI quattro S tr S line + D 5,4 - 140
Q2 35TDI quattro S tr Select D 5,3 - 139
Q2 35TFSI Advanced + B 5,9 - 133
Q2 35TFSI S line + B 5,9 - 134
Q2 35TFSI S tr Advanced + B 6,1 - 138
Q2 35TFSI S tr S line + B 6,1 - 138
Q2 35TFSI S tr Select B 6 - 137
Q2 35TFSI Select B 5,8 - 132
Q3 35TDI quattro S tr D 5,9 - 154
Q3 35TDI quattro S tr Advanced D 5,9 - 154
Q3 35TDI quattro S tr Advanced+ D 5,9 - 154
Q3 35TDI quattro S tr S line D 5,9 - 155
Q3 35TDI quattro S tr S line+ D 5,9 - 156
Q3 35TDI quattro S tr Select D 5,9 - 154
Q3 35TDI S tr D 5,4 - 141
Q3 35TDI S tr Advanced D 5,4 - 141
Q3 35TDI S tr Advanced+ D 5,4 - 142
Q3 35TDI S tr S line D 5,5 - 143
Q3 35TDI S tr S line+ D 5,5 - 143
Q3 35TDI S tr Select D 5,4 - 141
Q3 35TFSI B 6,5 - 147
Q3 35TFSI Advanced B 6,5 - 148
Q3 35TFSI Advanced+ B 6,5 - 148
Q3 35TFSI S line B 6,5 - 149
Q3 35TFSI S line+ B 6,6 - 149
Q3 35TFSI S tr B 6,4 - 146
28
goriva Potrošnja goriva
Q3 35TFSI S tr Advanced+ B 6,5 - 148
Q3 35TFSI S tr S line B 6,6 - 149
Q3 35TFSI S tr S line+ B 6,6 - 149
Q3 35TFSI S tr Select B 6,5 - 146
Q3 35TFSI Select B 6,5 - 147
Q3 40TDI quattro S tr D 6,2 - 161
Q3 40TDI quattro S tr Advanced D 6,2 - 161
Q3 40TDI quattro S tr Advanced+ D 6,2 - 162
Q3 40TDI quattro S tr S line D 6,2 - 163
Q3 40TDI quattro S tr S line+ D 6,2 - 163
Q3 40TDI quattro S tr Select D 6,2 - 161
Q3 45 TFSIe S tronic H 1,6 - 37
Q3 45 TFSIe S tronic S line H 1,7 - 39
Q3 45 TFSIe S tronic S line+ H 1,7 - 39
Q3 45 TFSIe S tronic Select H 1,6 - 37
Q3 SB 35TDI quattro S tr D 5,9 - 154
Q3 SB 35TDI quattro S tr S line D 5,9 - 155
Q3 SB 35TDI quattro S tr S line+ D 5,9 - 156
Q3 SB 35TDI quattro S tr Select D 5,9 - 155
Q3 SB 35TDI S tr S line D 5,4 - 142
Q3 SB 35TDI S tr S line+ D 5,5 - 143
Q3 SB 35TDI S tr Select D 5,4 - 142
Q3 SB 35TDI S tronic D 5,4 - 142
Q3 SB 35TFSI B 6,5 - 147
Q3 SB 35TFSI S line B 6,5 - 148
Q3 SB 35TFSI S line+ B 6,5 - 148
Q3 SB 35TFSI S tr B 6,5 - 147
Q3 SB 35TFSI S tr S line B 6,5 - 148
Q3 SB 35TFSI S tr S line+ B 6,5 - 148
Q3 SB 35TFSI S tr Select B 6,5 - 147
Q3 SB 35TFSI Select B 6,5 - 147
Q3 SB 40TDI quattro S tr D 6,2 - 162
Q3 SB 40TDI quattro S tr S line D 6,2 - 163
Q3 SB 40TDI quattro S tr S line+ D 6,2 - 164
Q3 SB 40TDI quattro S tr Select D 6,2 - 163
Q3 SB 45 TFSIe S tronic H 1,6 - 37
Q3 SB 45 TFSIe S tronic S line H 1,7 - 38
Q3 SB 45 TFSIe S tronic S line+ H 1,7 - 38
Q3 SB 45 TFSIe S tronic Select H 1,6 - 38
Q5 35TDI S tronic D 5,7 - 148
Q5 35TDI S tronic Advanced D 5,6 - 147
Q5 35TDI S tronic Advanced + D 5,7 - 149
Q5 35TDI S tronic S line D 5,6 - 148
Q5 35TDI S tronic S line + D 5,7 - 149
29
goriva Potrošnja goriva
Q5 40TDI quattro S tr D 6,4 - 167
Q5 40TDI quattro S tr Advanced D 6,3 - 166
Q5 40TDI quattro S tr Advanced + D 6,4 - 168
Q5 40TDI quattro S tr S line D 6,3 - 166
Q5 40TDI quattro S tr S line + D 6,4 - 168
Q5 40TDI quattro S tr Select D 6,5 - 169
Q5 45TFSI quattro S tr B 8,4 - 192
Q5 45TFSI quattro S tr Advanced B 8,4 - 191
Q5 45TFSI quattro S tr Advanced + B 8,5 - 193
Q5 45TFSI quattro S tr S line B 8,4 - 191
Q5 45TFSI quattro S tr S line + B 8,5 - 193
Q5 45TFSI quattro S tr Select B 8,5 - 194
Q5 50TDI quattro tip D 8,2 - 214
Q5 50TDI quattro tip Advanced D 8,1 - 212
Q5 50TDI quattro tip Advanced + D 8,2 - 215
Q5 50TDI quattro tip S line D 8,1 - 213
Q5 50TDI quattro tip S line + D 8,2 - 215
Q5 50TDI quattro tip Select D 8,3 - 217
Q5 SB 35TDI S tr Advanced D 5,7 - 148
Q5 SB 35TDI S tr Advanced + D 5,7 - 151
Q5 SB 35TDI S tr S line D 5,7 - 148
Q5 SB 35TDI S tr S line + D 5,7 - 151
Q5 SB 40TDI quattro S tr Advanced D 6,3 - 166
Q5 SB 40TDI quattro S tr Advanced + D 6,4 - 169
Q5 SB 40TDI quattro S tr S line D 6,3 - 166
Q5 SB 40TDI quattro S tr S line + D 6,4 - 169
Q5 SB 45TFSI quattro S tr Advanced B 8,4 - 191
Q5 SB 45TFSI quattro S tr Advanced + B 8,5 - 194
Q5 SB 45TFSI quattro S tr S line B 8,4 - 191
Q5 SB 45TFSI quattro S tr S line + B 8,5 - 194
Q5 SB 50TDI quattro tip Advanced D 8,1 - 212
Q5 SB 50TDI quattro tip Advanced + D 8,2 - 215
Q5 SB 50TDI quattro tip S line D 8,1 - 212
Q5 SB 50TDI quattro tip S line + D 8,2 - 215
Q7 45TDI quattro tip D 8 - 211
Q7 45TDI quattro tip Comfort D 8 - 211
Q7 45TDI quattro tip S line D 8 - 210
Q7 45TDI quattro tip S line+ D 8,1 - 211
Q7 50TDI quattro tip D 8 - 211
Q7 50TDI quattro tip Comfort D 8 - 211
Q7 50TDI quattro tip S line D 8 - 210
Q7 50TDI quattro tip S line+ D 8,1 - 211
Q7 55TFSI quattro tip B 10,4 - 236
Q7 55TFSI quattro tip Comfort B 10,4 - 236
30
goriva Potrošnja goriva
[g/km] Q7 55TFSI quattro tip S line B 10,3 - 235
Q7 55TFSI quattro tip S line+ B 10,4 - 236
Q7 55TFSIe quattro tip H 2,6 - 58
Q7 55TFSIe quattro tip Comfort H 2,6 - 58
Q7 55TFSIe quattro tip S line H 2,5 - 57
Q7 55TFSIe quattro tip S line+ H 2,6 - 58
Q7 60TFSIe quattro tip S line H 2,6 - 59
Q7 60TFSIe quattro tip S line+ H 2,6 - 60
Q8 45TDI quattro tip Select D 8,1 - 213
Q8 50TDI quattro tip Select D 8,1 - 213
Q8 55TFSI quattro tip Select B 10,3 - 235
Q8 55TFSIe quattro tip Select H 2,9 - 66
Q8 60TFSIe quattro tip Select H 2,9 - 65
RS 6 Avant quattro tiptronic B 12,5 - 283
RS 7 Sportback B 12,2 - 278
RS Q3 Sportback TFSI quattro S tronic B 9,6 - 218
RS Q3 TFSI quattro S tronic B 9,6 - 217
RS Q8 quattro tiptronic B 13,2 - 300
S3 Limousine TFSI quattro S tronic B 7,8 - 177
S3 Sportback TFSI quattro S tronic B 8 - 183
S6 Avant TDI quattro tiptronic D 7,2 - 190
S6 TDI quattro tiptronic D 7 - 184
S7 Sportback TDI quattro tiptronic D 7,2 - 187
S8 TFSI B 11,5 - 261
SQ2 TFSI quattro S tronic B 8,4 - 190
SQ5 SB quattro tip D 8,3 - 216
SQ5 TDI quattro tip tronic D 8,2 - 216
SQ7 TFSI quattro tiptronic B 11,9 - 271
SQ8 TFSI quattro tiptronic B 12,6 - 286
BMW
31
goriva Potrošnja goriva
32
goriva Potrošnja goriva
33
goriva Potrošnja goriva
34
goriva Potrošnja goriva
120d xDrive F1H 7N51 IAW500B0 D 5,2 - 6   137 - 157
120d xDrive F1H 7N51 IAW500BS D 5,2 - 6   137 - 157
120d xDrive F1H 7N51 IAW500L0 D 5,2 - 6   137 - 157
120d xDrive F1H 7N51 IAW500LS D 5,2 - 6   137 - 157
120d xDrive F1H 7N51 IAW500M0 D 5,2 - 6   137 - 157
120d xDrive F1H 7N51 IAW500MS D 5,2 - 6   137 - 157
120d xDrive F1H 7N51 IAW508B0 D 5,2 - 6   137 - 157
120d xDrive F1H 7N51 IAW508BS D 5,2 - 6   137 - 157
120d xDrive F1H 7N51 IAW508L0 D 5,2 - 6   137 - 157
120d xDrive F1H 7N51 IAW508LS D 5,2 - 6   137 - 157
120d xDrive F1H 7N51 IAW508M0 D 5,2 - 6   137 - 157
120d xDrive F1H 7N51 IAW508MS D 5,2 - 6   137 - 157
120i F1H 7K51 IAW500B0 D 5,9 - 7   135 - 160
120i F1H 7K51 IAW500BG D 5,9 - 7   135 - 160
120i F1H 7K51 IAW500BS D 5,9 - 7   135 - 160
120i F1H 7K51 IAW500BT D 5,9 - 7   135 - 160
120i F1H 7K51 IAW500L0 D 5,9 - 7   135 - 160
120i F1H 7K51 IAW500LG D 5,9 - 7   135 - 160
120i F1H 7K51 IAW500LS D 5,9 - 7   135 - 160
120i F1H 7K51 IAW500LT D 5,9 - 7   135 - 160
120i F1H 7K51 IAW500M0 D 5,9 - 7   135 - 160
120i F1H 7K51 IAW500MG D 5,9 - 7   135 - 160
120i F1H 7K51 IAW500MS D 5,9 - 7   135 - 160
120i F1H 7K51 IAW500MT D 5,9 - 7   135 - 160
120i F1H 7K51 IAW508B0 D 5,9 - 7   135 - 160
120i F1H 7K51 IAW508BG D 5,9 - 7   135 - 160
120i F1H 7K51 IAW508BS D 5,9 - 7   135 - 160
35
goriva Potrošnja goriva
216d F2GC 11AM IAW50000 D 4,4-5,4   116-140
216d F2GC 11AM IAW5000S D 4,4-5,4   116-140
216d F2GC 11AM IAW500L0 D 4,4-5,4   116-140
216d F2GC 11AM IAW500LS D 4,4-5,4   116-140
216d F2GC 11AM IAW50800 D 4,4-5,4   116-140
216d F2GC 11AM IAW5080S D 4,4-5,4   116-140
216d F2GC 11AM IAW508L0 D 4,4-5,4   116-140
216d F2GC 11AM IAW508LS D 4,4-5,4   116-140
216d Gran Tourer F2GT 6W51 IAW500B0 D 4,8-5,6   125-147
216d Gran Tourer F2GT 6W51 IAW500L0 D 4,8-5,6   125-147
216d Gran Tourer F2GT 6W51 IAW500M0 D 4,8-5,6   125-147
216d Gran Tourer F2GT 6W51 IAW700B0 D 4,8-5,6   125-147
216d Gran Tourer F2GT 6W51 IAW700L0 D 4,8-5,6   125-147
216d Gran Tourer F2GT 6W51 IAW700M0 D 4,8-5,6   125-147
216d Gran Tourer F2GT 6W51 IHW500B0 D 4,7-5,5   123-144
216d Gran Tourer F2GT 6W51 IHW500L0 D 4,7-5,5   123-144
216d Gran Tourer F2GT 6W51 IHW500M0 D 4,7-5,5   123-144
216d Gran Tourer F2GT 6W51 IHW700B0 D 4,7-5,5   123-144
216d Gran Tourer F2GT 6W51 IHW700L0 D 4,7-5,5   123-144
216d Gran Tourer F2GT 6W51 IHW700M0 D 4,7-5,5   123-144
216i Active Tourer F2AT 2X91 IHW500B0 B 6-7   136-160
216i Active Tourer F2AT 2X91 IHW500BT B 6-7   136-160
216i Active Tourer F2AT 2X91 IHW500L0 B 6-7   136-160
216i Active Tourer F2AT 2X91 IHW500LT B 6-7   136-160
36
goriva Potrošnja goriva
218d F2GC 31AM IAW50000 D 4,8-5,6   127-148
218d F2GC 31AM IAW5000S D 4,8-5,6   127-148
218d F2GC 31AM IAW500L0 D 4,8-5,6   127-148
218d F2GC 31AM IAW500LS D 4,8-5,6   127-148
218d F2GC 31AM IAW50800 D 4,8-5,6   127-148
218d F2GC 31AM IAW5080S D 4,8-5,6   127-148
218d F2GC 31AM IAW508L0 D 4,8-5,6   127-148
218d F2GC 31AM IAW508LS D 4,8-5,6   127-148
218d F2GC 31AM IAW5R000 D 4,8-5,6   127-148
218d F2GC 31AM IAW5R00S D 4,8-5,6   127-148
218d F2GC 31AM IAW5R0L0 D 4,8-5,6   127-148
218d F2GC 31AM IAW5R0LS D 4,8-5,6   127-148
218d F2GC 31AM IAW5R800 D 4,8-5,6   127-148
218d F2GC 31AM IAW5R80S D 4,8-5,6   127-148
218d F2GC 31AM IAW5R8L0 D 4,8-5,6   127-148
218d F2GC 31AM IAW5R8LS D 4,8-5,6   127-148
218d F2GC 31AM IHW50000 D 4,6-5,4   120-141
218d F2GC 31AM IHW5000S D 4,6-5,4   120-141
218d F2GC 31AM IHW500L0 D 4,6-5,4   120-141
37
goriva Potrošnja goriva
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IAW500B0 D 5,1-5,9   133-155
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IAW500L0 D 5,1-5,9   133-155
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IAW500M0 D 5,1-5,9   133-155
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IAW5R0B0 D 5,1-5,9   133-155
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IAW5R0L0 D 5,1-5,9   133-155
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IAW5R0M0 D 5,1-5,9   133-155
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IAW700B0 D 5,1-5,9   133-155
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IAW700L0 D 5,1-5,9   133-155
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IAW700M0 D 5,1-5,9   133-155
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IAW7R0B0 D 5,1-5,9   133-155
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IAW7R0L0 D 5,1-5,9   133-155
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IAW7R0M0 D 5,1-5,9   133-155
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IHW500B0 D 4,9-5,7   128-149
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IHW500L0 D 4,9-5,7   128-149
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IHW500M0 D 4,9-5,7   128-149
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IHW5R0B0 D 4,9-5,7   128-149
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IHW5R0L0 D 4,9-5,7   128-149
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IHW5R0M0 D 4,9-5,7   128-149
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IHW700B0 D 4,9-5,7   128-149
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IHW700L0 D 4,9-5,7   128-149
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IHW700M0 D 4,9-5,7   128-149
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IHW7R0B0 D 4,9-5,7   128-149
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IHW7R0L0 D 4,9-5,7   128-149
218d Gran Tourer F2GT 6W91 IHW7R0M0 D 4,9-5,7   128-149
218d xDrive Active Tourer F2AT 6U11 IAW500B0 D 5,4-6,2   141-162
218d xDrive Active Tourer F2AT 6U11 IAW500L0 D 5,4-6,2   141-162
218d xDrive Active Tourer F2AT 6U11 IAW500M0 D 5,4-6,2   141-162
218d xDrive Gran Tourer F2GT 6X11 IAW500B0 D 5,4-6,2   141-162
218d xDrive Gran Tourer F2GT 6X11 IAW500L0 D 5,4-6,2   141-162
218d xDrive Gran Tourer F2GT 6X11 IAW500M0 D 5,4-6,2   141-162
218d xDrive Gran Tourer F2GT 6X11 IAW700B0 D 5,4-6,2   141-162
218d xDrive Gran Tourer F2GT 6X11 IAW700L0 D 5,4-6,2   141-162
38
goriva Potrošnja goriva
218d xDrive Gran Tourer F2GT 6X11 IAW700M0 D 5,4-6,2   141-162
218i 1C 11DE IAW40000 B 7,1-8   162-182
218i 1C 11DE IAW40700 B 7,1-8   162-182
218i 1C 11DE IAW40800 B 7,1-8   162-182
218i 1C 11DE IHW40000 B 7,2-8,1   164-184
218i 1C 11DE IHW40700 B 7,2-8,1   164-184
218i 1C 11DE IHW40800 B 7,2-8,1   164-184
218i 1C 31CL IAW40000 B 7,1-8   162-182
218i 1C 31CL IAW40700 B 7,1-8   162-182
218i 1C 31CL IAW40800 B 7,1-8   162-182
218i 1C 31CL IHW40000 B 7,2-8,1   164-184
218i 1C 31CL IHW40700 B 7,2-8,1   164-184
218i 1C 31CL IHW40800 B 7,2-8,1   164-184
218i Active Tourer F2AT 6S11 IAW500B0 B 5,9-7   135-159
218i Active Tourer F2AT 6S11 IAW500BT B 5,9-7   135-159
218i Active Tourer F2AT 6S11 IAW500L0 B 5,9-7   135-159
218i Active Tourer F2AT 6S11 IAW500LT B 5,9-7   135-159
218i Active Tourer F2AT 6S11 IAW500M0 B 5,9-7   135-159
218i Active Tourer F2AT 6S11 IAW500MT B 5,9-7   135-159
218i Active Tourer F2AT 6S11 IHW500B0 B 5,9-7   135-158
218i Active Tourer F2AT 6S11 IHW500BT B 5,9-7   135-158
218i Active Tourer F2AT 6S11 IHW500L0 B 5,9-7   135-158
218i Active Tourer F2AT 6S11 IHW500LT B 5,9-7   135-158
218i Active Tourer F2AT 6S11 IHW500M0 B 5,9-7   135-158
218i Active Tourer F2AT 6S11 IHW500MT B 5,9-7   135-158
218i F2GC 11AK IAW50000 B 5,6-6,8   127-155
218i F2GC 11AK IAW5000S B 5,6-6,8   127-155
218i F2GC 11AK IAW500L0 B 5,6-6,8   127-155
218i F2GC 11AK IAW500LS B 5,6-6,8   127-155
218i F2GC 11AK IAW50800 B 5,6-6,8   127-155
218i F2GC 11AK IAW5080S B 5,6-6,8   127-155
218i F2GC 11AK IAW508L0 B 5,6-6,8   127-155
218i F2GC 11AK IAW508LS B 5,6-6,8   127-155
218i F2GC 11AK IHW50000 B 5,6-6,8   127-155
218i F2GC 11AK IHW5000S B 5,6-6,8   127-155
218i F2GC 11AK IHW500L0 B 5,6-6,8   127-155
218i F2GC 11AK IHW500LS B 5,6-6,8   127-155
218i F2GC 11AK IHW50800 B 5,6-6,8   127-155
218i F2GC 11AK IHW5080S B 5,6-6,8   127-155
218i F2GC 11AK IHW508L0 B 5,6-6,8   127-155
218i F2GC 11AK IHW508LS B 5,6-6,8   127-155
218i Gran Tourer F2GT 6V71 IAW500B0 B 5,9-7   135-159
218i Gran Tourer F2GT 6V71 IAW500BT B 5,9-7   135-159
218i Gran Tourer F2GT 6V71 IAW500L0 B 5,9-7   135-159
218i Gran Tourer F2GT 6V71 IAW500LT B 5,9-7   135-159
39
goriva Potrošnja goriva
40
goriva Potrošnja goriva
220d F2GC 51AM IAW50000 D 4,9-5,7   128-150
220d F2GC 51AM IAW5000S D 4,9-5,7   128-150
220d F2GC 51AM IAW500L0 D 4,9-5,7   128-150
220d F2GC 51AM IAW500LS D 4,9-5,7   128-150
220d F2GC 51AM IAW50800 D 4,9-5,7   128-150
220d F2GC 51AM IAW5080S D 4,9-5,7   128-150
220d F2GC 51AM IAW508L0 D 4,9-5,7   128-150
220d F2GC 51AM IAW508LS D 4,9-5,7   128-150
220d F2GC 51AM IAW5R000 D 4,9-5,7   128-150
220d F2GC 51AM IAW5R00S D 4,9-5,7   128-150
220d F2GC 51AM IAW5R0L0 D 4,9-5,7   128-150
220d F2GC 51AM IAW5R0LS D 4,9-5,7   128-150
220d F2GC 51AM IAW5R800 D 4,9-5,7   128-150
220d F2GC 51AM IAW5R80S D 4,9-5,7   128-150
220d F2GC 51AM IAW5R8L0 D 4,9-5,7   128-150
220d F2GC 51AM IAW5R8LS D 4,9-5,7   128-150
220d Gran Tourer F2GT 6X31 IAW500B0 D 5,1-5,9   133-155
220d Gran Tourer F2GT 6X31 IAW500L0 D 5,1-5,9   133-155
220d Gran Tourer F2GT 6X31 IAW500M0 D 5,1-5,9   133-155
220d Gran Tourer F2GT 6X31 IAW700B0 D 5,1-5,9   133-155
220d Gran Tourer F2GT 6X31 IAW700L0 D 5,1-5,9   133-155
220d Gran Tourer F2GT 6X31 IAW700M0 D 5,1-5,9   133-155
220d xDrive Active Tourer F2AT 6U51 IAW500B0 D 5,4-6,2   142-162
220d xDrive Active Tourer F2AT 6U51 IAW500L0 D 5,4-6,2   142-162
220d xDrive Active Tourer F2AT 6U51 IAW500M0 D 5,4-6,2   142-162
220d xDrive F2GC 71AM IAW50000 D 5,2-5,9   135-155
220d xDrive F2GC 71AM IAW5000S D 5,2-5,9   135-155
220d xDrive F2GC 71AM IAW500L0 D 5,2-5,9   135-155
220d xDrive F2GC 71AM IAW500LS D 5,2-5,9   135-155
220d xDrive F2GC 71AM IAW50800 D 5,2-5,9   135-155
220d xDrive F2GC 71AM IAW5080S D 5,2-5,9   135-155
220d xDrive F2GC 71AM IAW508L0 D 5,2-5,9   135-155
220d xDrive F2GC 71AM IAW508LS D 5,2-5,9   135-155
220d xDrive Gran Tourer F2GT 6X51 IAW500B0 D 5,4-6,2   142-162
220d xDrive Gran Tourer F2GT 6X51 IAW500L0 D 5,4-6,2   142-162
220d xDrive Gran Tourer F2GT 6X51 IAW500M0 D 5,4-6,2   142-162
220d xDrive Gran Tourer F2GT 6X51 IAW700B0 D 5,4-6,2   142-162
220d xDrive Gran Tourer F2GT 6X51 IAW700L0 D 5,4-6,2   142-162
220d xDrive Gran Tourer F2GT 6X51 IAW700M0 D 5,4-6,2   142-162
220i 1C 2H51 IAW40000 B 7,1-8   161-182
220i 1C 2H51 IAW40700 B 7,1-8   161-182
220i 1C 2H51 IAW40800 B 7,1-8   161-182
220i 1C 2M31 IAW40000 B 7,1-8   161-182
41
goriva Potrošnja goriva
220i Active Tourer F2AT 6S31 IAW500B0 B 6,1-7,1   139-162
220i Active Tourer F2AT 6S31 IAW500BT B 6,1-7,1   139-162
220i Active Tourer F2AT 6S31 IAW500L0 B 6,1-7,1   139-162
220i Active Tourer F2AT 6S31 IAW500LT B 6,1-7,1   139-162
220i Active Tourer F2AT 6S31 IAW500M0 B 6,1-7,1   139-162
220i Active Tourer F2AT 6S31 IAW500MT B 6,1-7,1   139-162
220i F2GC 31AK IAW50000 B 5,9-7   135-160
220i F2GC 31AK IAW5000S B 5,9-7   135-160
220i F2GC 31AK IAW500L0 B 5,9-7   135-160
220i F2GC 31AK IAW500LS B 5,9-7   135-160
220i F2GC 31AK IAW50800 B 5,9-7   135-160
220i F2GC 31AK IAW5080S B 5,9-7   135-160
220i F2GC 31AK IAW508L0 B 5,9-7   135-160
220i F2GC 31AK IAW508LS B 5,9-7   135-160
220i Gran Tourer F2GT 6V51 IAW500B0 B 6,1-7,1   139-162
220i Gran Tourer F2GT 6V51 IAW500BT B 6,1-7,1   139-162
220i Gran Tourer F2GT 6V51 IAW500L0 B 6,1-7,1   139-162
220i Gran Tourer F2GT 6V51 IAW500LT B 6,1-7,1   139-162
220i Gran Tourer F2GT 6V51 IAW500M0 B 6,1-7,1   139-162
220i Gran Tourer F2GT 6V51 IAW500MT B 6,1-7,1   139-162
220i Gran Tourer F2GT 6V51 IAW700B0 B 6,1-7,1   139-162
220i Gran Tourer F2GT 6V51 IAW700BT B 6,1-7,1   139-162
220i Gran Tourer F2GT 6V51 IAW700L0 B 6,1-7,1   139-162
220i Gran Tourer F2GT 6V51 IAW700LT B 6,1-7,1   139-162
220i Gran Tourer F2GT 6V51 IAW700M0 B 6,1-7,1   139-162
220i Gran Tourer F2GT 6V51 IAW700MT B 6,1-7,1   139-162
225i xDrive Active Tourer F2AT 6S71 IAW500B0 B 6,9-7,6   158-174
225i xDrive Active Tourer F2AT 6S71 IAW500BT B 6,9-7,6   158-174
225i xDrive Active Tourer F2AT 6S71 IAW500L0 B 6,9-7,6   158-174
225i xDrive Active Tourer F2AT 6S71 IAW500LT B 6,9-7,6   158-174
225i xDrive Active Tourer F2AT 6S71 IAW500M0 B 6,9-7,6   158-174
225i xDrive Active Tourer F2AT 6S71 IAW500MT B 6,9-7,6   158-174
225xe iPerformance F2AT 6Y31 IAW50000 H 1,5-2   34-46
230i 1C 2H71 IAW40000 B 7,1-8,1   162-185
230i 1C 2H71 IAW40800 B 7,1-8,1   162-185
230i 1C 2M51 IAW40000 B 7,1-8,1   162-185
230i 1C 2M51 IAW40800 B 7,1-8,1   162-185
316d G3K 6M51 IAA500B0 D 4,7-5,7   124-149
316d G3K 6M51 IAA500K0 D 4,7-5,7   124-149
316d G3K 6M51 IAA507B0 D 4,7-5,7   124-149
316d G3K 6M51 IAA507K0 D 4,7-5,7   124-149
316d G3K 6M51 IAA508B0 D 4,7-5,7   124-149
316d G3K 6M51 IAA508K0 D 4,7-5,7   124-149
42
goriva Potrošnja goriva
43
goriva Potrošnja goriva
44
goriva Potrošnja goriva
45
goriva Potrošnja goriva
46
goriva Potrošnja goriv