O D L U K U o komunalnom redu - buzet.hr (4) Troإ،ak nabave, postavljanja i odrإ¾avanja natpisnih ploؤچa

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of O D L U K U o komunalnom redu - buzet.hr (4) Troإ،ak nabave, postavljanja i odrإ¾avanja...

 • PRIJEDLOG NACRTA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU GRADA BUZETA

  Na temelju lanka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne

  novine, broj 68/18), lanka 10. Zakona o zatiti od buke (Narodne novine broj 41/16), lanka 33. Prekrajnog zakona (Narodne novine broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17), te lanka 19. Statuta Grada Buzeta (Slubene novine Grada Buzeta, broj 7/17, proieni tekst), Gradsko vijee Grada Buzeta, na sjednici odranoj dana __________, donijelo je:

  O D L U K U o komunalnom redu

  I. OPE ODREDBE

  lanak 1.

  Ovom Odlukom za podruje Grada Buzeta propisuju se komunalni red i mjere za njegovo provoenje, obvezan je za sve fizike i pravne osobe koje stalno ili povremeno borave na podruju Grada Buzeta, a naroito su propisane odredbe o: - ureenju naselja

  - odravanju istoe i uvanju javnih povrina, - koritenju javnih povrina, - skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom, - uklanjanju snijega i leda, - uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, - zatita od buke, - obveze JLS prema Zakonu o graevinskoj inspekciji (NN br.153/13), - mjera za provoenje komunalnog reda i - kaznenim odredbama.

  lanak 2.

  (1) Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizike

  osobe na podruju Grada. (2) Javnim povrinama u smislu ove Odluke smatraju se javne zelene povrine,

  pjeake staze, pjeake zone, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, sportska i djeja igralita, javne prometne povrine i sline povrine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi, dijelovi javnih cesta koji prolaze kroz naselja kada se ti dijelovi cesta ne odravaju kao javne ceste prema posebnom zakonu, te ostale povrine koje imaju status javnog dobra, u vlasnitvu su Grada ili u privatnom vlasnitvu, a koriste se kao javne povrine.

  (3) Kao javne povrine u smislu ove Odluke poblie se naznauju: prometne povrine: povrine javne namjene kojima se osigurava odvijanje prometa te prolaz i pristup nekretninama kao to su ulice, dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje ukoliko se ne odravaju prema posebnom zakonu, nerazvrstane ceste u naselju, trgovi, etalita, javni prolazi (kroz zgrade i izmeu zgrada), nogostupi, parkiralita, kolodvori, okretita, pjeake staze i zone te biciklistike staze, javna stubita, te ostale

 • povrine na kojima se odvija promet, zelene povrine javne namjene: drvoredi, ivice, travnjaci, cvjetnjaci, zatitne zelene povrine, zeleni pojas i odmorita uz prometne povrine, parkovi i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, gradske ume, skupine samoniklih stabala te rekreacijske povrine, i ostale povrine namijenjene javnoj uporabi sukladno njihovoj namjeni.

  lanak 3.

  Pokretnim stvarima, ije postavljanje utjee na ureenje naselja, smatraju se: - vrtni paviljon, - montani kiosk do 12 m2, - montani objekti (graevine privremenog karaktera) - nadstrenice za sklanjanje ljudi u prometu, - djeje igralite, - panoi, transparenti, jarboli za zastave i plakati, - oglasne i informacijske ploe, stupovi i ormarii - prometna i gospodarsko-turistika signalizacija, - izlobeni ormarii, - reklame (samostojee i konzolni nosai), - tende, - zatitni stupii i ograde, - tandovi, naprave i vozila za prodaju na kotaima (npr. naprave i vozila na kotaima

  za prodaju pia, napitaka, sladoleda i ambulantnu prodaju robe, te ambulantno pruanje usluga, pei za peenje plodina, sanduci za ienje obue, vage za vaganje ljudi i sline naprave),

  - pokretne naprave (npr. stolovi, klupe, suncobrani, pokretne ograde, cvjetne vaze i druge naprave postavljene ispred ugostiteljskih odnosno obrtnikih radnji, te cirkusi, zabavne radnje, luna-parkovi i sline naprave),

  - oprema i ureaji (satelitske antene, klima ureaji i sl.).

  II. UREENJE NASELJA

  lanak 4.

  Ureenjem naselja, uz odredbe utvrene dokumentima prostornog ureenja, zakona o zatiti kulturnih dobara i gradnje, te odgovarajuih podzakonskih propisa, u smislu ove Odluke smatra se:

  1. Oznaavanje naselja, ulica, trgova i obiljeavanje zgrada, 2. Ureenje i odravanje vanjskih dijelova zgrada i okunica, fasada, balkona te

  izloga, 3. Postavljanje natpisa, turistike i gospodarske signalizacije, reklama, zatitnih

  naprava, plakata i oglasa, 4. Odravanje javne rasvjete, 5. Uvjeti prijevoza i odlaganja materijala iz iskopa i neopasnog graevinskog otpada, 6. Odravanje djejih i sportskih igralita, komunalnih objekata i ureaja i urbane

  opreme u opoj uporabi, 7. Dranje ivotinja, 8. Odvodnja otpadnih voda, ienje septikih jama i odvoz fekalija.

 • 1. Oznaavanje naselja, ulica, trgova i obiljeavanje zgrada

  lanak 5.

  (1) Naselja, ulice, trgovi, sela i zaseoci moraju biti vidljivo oznaeni natpisnim

  ploama. (2) Nazive ulica (gradskih naselja) i trgova odreuje gradsko vijee Grada Buzeta

  posebnom Odlukom. lanak 6.

  (1) Natpisne ploe s nazivom naselja, sela i zaseoka postavljaju se na glavnim

  ulazima u naselje. (2) Natpisne ploe s nazivom ulica i trgova moraju biti postavljene na svakom

  ulazu u ulicu, odnosno trg i na svakom krianju. (3) Izgled natpisnih ploa s nazivima ulica i trgova u zatienim kulturnim

  cjelinama utvruje se u dogovoru s nadlenim Konzervatorskim odjelom. (4) Troak nabave, postavljanja i odravanja natpisnih ploa iz ovog lanka snosi

  Grad Buzet.

  lanak 7.

  (1) Svaka zgrada u naseljima mora biti obiljeena kunim brojem. (2) Kune brojeve odreuje nadleni Ured za katastar. (3) Troak nabave, postavljanja i odravanja ploica s oznakom kunih brojeva

  snosi vlasnik zgrade. (4) Ploica s kunim brojem postavlja se, mijenja ili skida temeljem odobrenja

  nadlenog javnopravnog tijela. Ploicu nabavlja, postavlja i odrava vlasnik o svome troku. Ploicu s kunim brojem vlasnik mora postaviti najkasnije do poetka koritenja zgrade. (4) Ploice s kunim brojevima zabranjeno je postavljati, mijenjati ili skidati bez odobrenja nadlenog javnopravnog tijela.

  lanak 8.

  U sluaju promjene naziva ulice, trga ili kunog broja, natpisne ploe s oznakom

  istih moraju se zamijeniti novima najkasnije u roku 60 dana od preimenovanja/promjene.

  2. Ureenje i odravanje vanjskih dijelova zgrada i okunica zgrada

  lanak 9.

  (1) Vlasnici, odnosno, korisnici zgrada duni su na zgradama na podruju Grada

  Buzeta odravati u tehnikom, funkcionalnom i estetskom pogledu ispravnima vanjske dijelove zgrada koje su okrenute javnoj povrini na nain da iste ne nagruju izgled naselja, da ne ometaju i ugroavaju pjeaki i kolni promet, te smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

 • (2) Sve naprave i ostale pokretnine (konzolne reklame, klima ureaji, nosai s vazama za cvijee, tende i sl.) izvan gabarita zgrade iznad javne povrine moraju biti postavljeni na nain da ne ugroavaju pjeaki i kolni promet na javnoj povrini.

  (3) U cilju ureenja naselja, oslikavanje fasada reklamama i oglaavanje reklama zvunim signalima od strane fizikih i pravnih osoba podlijee ishodovanju odobrenja nadlenog javnopravnog tijela Grada Buzeta.

  (4) Po vanjskim dijelovima zgrade zabranjeno je arati, crtati ili ih na drugi nain prljati ili nagrivati. Iznimno, uz odobrenje nadlenog javnopravnog tijela dozvoljava se oslikavanje pojedinih vanjskih dijelova zgrade ili drugih objekata.

  lanak 10.

  (1) Vlasnici, odnosno, korisnici zgrada na podruju Grada Buzeta duni su

  odravati okunicu (okoli) zgrada, ukljuujui i ogradu prema javnoj povrini na nain da ne ometa koritenje javne povrine.

  (2) Na nekretninama koje granie s javnom povrinom ili su vidljive s javne povrine nije dozvoljeno skladitenje niti odlaganje komunalnog otpada, glomaznog otpada, te raznog otpadnog materijala (otpadno drvo, bioloki otpad od podrezivanja, eljezo, limovi, olupine vozila, i sl.).

  (3) U podrujima zatienih kulturnih cjelina i starogradskih jezgara oblikovanje postavljenih pokretnih stvari iz lanka 3. ove Odluke na javnim povrinama i u okunicama objekata svih namjena koje se nalaze uz javnu povrinu mora biti kompatibilno s ambijentom u koji se postavlja, te je obvezno ishoenje miljenja nadlenog Konzervatorskog odjela glede izgleda i oblikovanja istih.

  lanak 11.

  (1) Ako se okunica (okoli) objekata i drugih nekretnina u vlasnitvu privatnih

  fizikih i pravnih osoba nalaze u naselju i u takvom su stanju da ugroavaju javnu povrinu ili ometaju njezino koritenje, ugroavaju sigurnost i zdravlje puanstva ili ugroavaju prirodu i okoli, komunalni redar moe rjeenjem naloiti tim fizikim i pravnim osobama poduzimanje nunih mjera.

  (2) Ukoliko su vanjski dijelovi graevine neuredni, prljavi i oteeni, cvijee i ukrasno bilje dri se na nain da ugroava sigurnost ljudi i imovine, postavljeni ureaji i oprema ometaju pjeaki i cestovni promet, komunalni redar e narediti mjere za otklanjanje nedostataka. Ukoliko nedostaci ne budu otklonjeni u zadanom roku, po nalogu komunalnog redara otkloniti e ih ovlatena pravna ili fizika osoba na teret i rizik vlasnika ili korisnika.

  (3) Prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo namjenski za to odreeno mjesto, moraju