O D L U K A o komunalnom redu (pročišćeni tekst)

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of O D L U K A o komunalnom redu (pročišćeni tekst)

 • O D L U K A o komunalnom redu

  (proieni tekst)1

  I. OPE ODREDBE

  lanak 1. U cilju ureivanja naselja, odravanja istoe, uvanja i koritenja javnih povrina, skupljanja komunalnog otpada, odvoza i postupanja sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih naprava i objekata na javnim povrinama na podruju Grada Staroga Grada, ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provoenje. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizike osobe, fizike osobe obrtnike kao i osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost, te pravne osobe.

  lanak 2.

  Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju slijedee znaenje:

  1. javne povrine su povrine u opoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se:

  - javne prometne povrine (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, trgovi, etnice, pjeaki prolazi, nogostupi, plonici, parkiralita, mostovi, podvonjaci, nadvonjaci, pothodnici, nathodnici, stajalita javnog gradskog prometa i sline povrine);

  - javne zelene povrine (parkovi, park-ume, drvoredi, ivice, dendroloki i cvjetni rasadnici, travnjaci, skupine stabala, djeja igralita, rekreacijske povrine, zelene povrine uz cestu u naselju, zelene povrine uz javni objekt i sline povrine);

  - ostale povrine (otvorene trnice, kopneni dijelovi pomorskog dobra odreeni zakonom koji su po svojoj prirodi namijenjeni opoj uporabi trajektno i brodsko pristanite, plae i sline povrine, povrine uz objekte koji su namijenjeni za javne priredbe i druge sline povrine);

  2. pokretne naprave su lako prijenosni objekti koji slue za prodaju raznih artikala ili obavljanje odreenih usluga, tandovi, klupe, kolica i slino, naprave za prodaju pia, napitaka i sladoleda, hladnjaci za sladoled, metalne i druge konstrukcije kao prodajni prostor ili prostor za uslunu djelatnost, ambulantne, ugostiteljske i sline prikolice, otvoreni ankovi, naprave za igranje, automati, pei i naprave za peenje plodina, spremita za priruni alat i materijal, pozornice (bine) i sline naprave, stolovi, stolice, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno u njihovoj neposrednoj blizini, vaze za cvijee, te atori povodom raznih manifestacija, cirkusi, luna parkovi, zabavne radnje, automobili u funkciji prezentacija i promocija ili kao lutrijski zgodici, uvarske, montane i sline kuice, zatitne naprave na izlozima, tende, suncobrani i slino;

  3. kiosk je prijenosni tipski objekt lagane konstrukcije koji se moe u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinano ili u grupi, a slui za obavljanje gospodarske i druge djelatnosti;

  4. komunalni objekti, oprema i ureaji u opoj uporabi su: javna rasvjeta, gradski informativni panoi, javni satovi, javni zahodi, vodoskoci, fontane, spomenici, spomen ploe, skulpture, klupe, znakovi obavijesti i zabrane, javne telefonske govornice, potanski sanduii i slini objekti i ureaji;

  1 Odluka o komunalnom redu (Slubeni glasnik Grada Starog Grada, broj 5/10) Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu (Slubeni glasnik Grada Starog Grada, broj 12/11)

 • 2

  5. reklame u smislu ove Odluke obuhvaaju: reklamne zastave, reklamna platna, transparente, reklamne panoe i druge prigodne natpise, reklamne vitrine, elektrine ekrane s natpisima, jumbo plakate, reklamne ormarie, reklamne table, jarbole za zastave i slino;

  6. parkovna oprema za parkove, djeja igralita i druge zelene povrine su: pjeanici, ljuljake, tobogani, penjalice, vrtuljci, sline naprave za igru djece, klupe, stolovi, parkovne ogradice, koarice za smee i slino;

  U smislu ove Odluke upravno tijelo Grada Staroga Grada nadleno za komunalne poslove je Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada.

  II. UREENJE NASELJA lanak 3.

  Pod ureenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se: ureenost zgrada graevina, javnih i drugih povrina u opoj uporabi, postavljanje pokretnih naprava, kioska i slinih objekata, komunalnih objekata i ureaja u opoj uporabi i drugih objekata na javnim povrinama, koji svojim izgledom i smjetajem utjeu na ukupan izgled i ureenost naselja, a osobito:

  - vanjski dijelovi zgrada graevine; - izlozi, natpisi, reklame i plakati; - ureenje ograda, zelenila, dvorita i slinih povrina; - pokretne naprave, kiosci, reklame i druge naprave na zemljitu u vlasnitvu pravnih i fizikih osoba; - ureenje javnih zelenih povrina; - komunalni objekti i ureaji u opoj uporabi; - ploe s imenom naselja, ulica, trgova i ploice s brojevima zgrada; - stajalita, parkiralita, trnice, ribarnice, groblja; - sanitarno komunalne mjere ureenja naselja;

  1. Vanjski dijelovi zgrada graevine

  lanak 4.

  Vanjski dijelovi zgrada graevina (proelja, balkoni, terase, ulazna vrata, garana vrata, prozori, odvodni kanali /oluci/, krovovi, dimnjaci i drugo) moraju se odravati, te biti uredni i ispravni. Vanjske dijelove zgrade graevine, koji svojim izgledom (zbog dotrajalosti, loma, neispravnosti, nagrenosti grafitima i slino) nagruju opi izgled odreene ulice ili trga, vlasnici zgrada moraju urediti, odravati, popravljati i obojiti na nain da se odravani dijelovi zgrade svojim materijalom, bojom i izgledom uklapaju u cjeloviti izgled zgrade. Zabranjeno je unitavati proelja zgrada graevina, te po njima ispisivati poruke i obavijesti, crtati, arati i na drugi nain ih prljati i nagrivati.

  lanak 5.

  Na prozorima, balkonima, terasama, ogradama i drugim dijelovima zgrada graevina, neposredno okrenutim prema ulici ili trgu zabranjeno je vjeati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe ili druge predmete i ureaje, ako se time ometa ili onemoguava prolaz pjeaka. Na prozorima, balkonima, terasama i drugim slinim dijelovima zgrade u pravilu se dri cvijee i ukrasno bilje. Antene i drugi ureaji za prijem zemaljskih i satelitskih programa, klima ureaji, rashladni i solarni ureaji, moraju se postaviti na nain da nisu vidljivi sa javne povrine, a iznimno uz suglasnost nadlenog upravnog tijela Grada Staroga Grada mogu se postaviti i na drugi nain.

  lanak 6. Vlasnik, odnosno korisnik zgrade graevine koja ima svojstvo pojedinanog nepokretnog kulturnog dobra ili se nalazi na podruju zatiene kulturno-povijesne cjeline u smislu odgovarajuih odredbi Zakona o zatiti i ouvanju kulturnih dobara (NN, broj: 69/99, 151/03, 157/03 i 87/09) ili zatienog dijela prirode u smislu Zakona o zatiti prirode (NN70/05 i 139/08), duan je za sve zahvate na vanjskim dijelovima graevina ishoditi odobrenje nadlenog upravnog tijela za zatitu spomenika kulture, odnosno za zatitu prirode.

 • 3

  Zabranjeno je bilo kakvo izvoenje zahvata na vanjskim dijelovima zgrada graevina iz stavka 1. ovog lanka bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadlenog upravnog tijela iz stavka 1. ovoga lanka, oteivanje zgrada graevina, ispisivanje poruka, grafita, djelomino bojanje proelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku proelja, izvoenje razliitih instalacija i postavljanje ureaja .

  lanak 7.

  Zgrada graevina koja svojim izgledom zbog oteenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova, nagruje opi izgled ulice i naselja mora se urediti u tijeku godine u kojoj je ta okolnost utvrena, prema nalogu upravnog tijela Grada Staroga Grada nadlenog za komunalne poslove. 2. Izlozi, natpisi, reklame i plakati

  lanak 8. Izlozi, izlobeni ormarii i slino (u daljnjem tekstu: izlozi) slue izlaganju robe i moraju biti tehniki i estetski oblikovani, odgovarajue osvijetljeni i u skladu s izgledom zgrade i okolia. Korisnik izloga duan je izlog drati urednim i istim. Korisnik izloga ne smije u izlogu drati ambalau ili skladititi robu. Zabranjeno je unitavati izloge, te po njima ispisivati poruke i obavijesti, crtati, arati i na drugi ih nain prljati ili nagrivati. Iznimno, na izlozima je doputeno isticati privremene obavijesti o prigodnim i sezonskim snienjima. Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora kojeg ne koristi, duan je izlog toga prostora prekriti neprozirnim materijalom ili na drugi nain onemoguiti uvid u unutranjost poslovnog prostora. Zabranjeno je izlaganje robe izvan izloga, odnosno poslovnog prostora (na vratima, prozorima, okvirima izloga, proeljima zgrada i slino). Iznimno, upravno tijelo Grada Staroga Grada nadleno za komunalne poslove moe posebnim rjeenjem odobriti izlaganje robe iz prethodnog stavka izvan izloga i na drugim mjestima.

  lanak 9. Pravne i fizike osobe na poslovnu prostoriju u kojoj posluju istiu ime (naziv tvrtku) pod kojim sudjeluju u pravnom prometu (u daljnjem tekstu: tvrtka), u skladu s posebnim propisima. Osobe iz stavka 1. ovog lanka moraju tvrtku odravati istom, urednom i itljivom. Osobe iz stavka 1. ovoga lanka dune su ukloniti tvrtku postavljenu na poslovnu prostoriju u kojoj se ulazi neposredno s javne povrine u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno od prestanka koritenja poslovnog prostora. Ukoliko pravne i fizike osobe ne uklone tvrtku u roku iz stavka 3. ovog lanka, ona e biti uklonjena nalogom upravnog tijela Grada Staroga Grada nadlenog za komunalne poslove, putem tree osobe na troak tih pravnih i fizikih osoba.

  lanak 10.

  Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora moe na ulino proelje objekta u kojem koristi poslovni prostor postaviti natpis s imenom poslovnog subjekta, obrta, imenom poslovnog prostora ili obavijest o djelatnosti koju obavlja u poslovnom prostoru (u daljnjem tekstu: natpis) Natpis mora biti tehniki i estetski oblikovan, uredan, a tekst pravopisno ispravno napisan. Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 1. ovog lanka duan je ukloniti natpis u roku 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno od prestanka koritenja poslovnog prostora. Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 3. ovog lanka ne ukloni natpis u