Nytt storfengsel p¥ Agder - faglige beregninger

 • View
  224

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sammenligning av nye alternativer for fengsel. Av Oxford Research for Agderbyen Eiendomsutvikling AS.

Text of Nytt storfengsel p¥ Agder - faglige beregninger

 • Nytt storfengsel p Agder faglige beregninger

  1.[Tittel] Feil! Bokmerke er ikke definert.

  Nytt storfengsel p Agder faglige beregninger Vektlegging av nrhetsprinsippet og konsekvenser av nrhet for relevante samarbeidsaktrer

 • Nytt storfengsel p Agder faglige beregninger

  Nytt storfengsel p Agder faglige beregninger

  Prosjektbeskrivelse Oxford Research har i dette prosjektet gjennomfrt

  en faktabasert analyse hvor vi har sammenlignet konsekvenser av nrhet fra samarbeidsaktrer til al-ternativene for lokalisering av nytt fengsel i Agder. I

  denne analysen har vi diskutere nrhetsprinsippet, samarbeidsaktrer og herunder transportmengden

  disse aktrene har til og fra fengselet. Til slutt har vi gi et overslag av potensielle kostnader knyttet til

  transportmengden.

  Oppdragsgiver Agderbyen Eiendomsutvikling AS

  Prosjektteam Senioranalytiker Jon Pachen Knudsen

  Analytiker Marte Tobro Researcher Katrine Skrunes

  Om Oxford Research Knowledge for a better society

  Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser,

  evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktrer kan f et bedre grunnlag for sine beslutninger.

  Vi kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med kreativ idutvikling for tilfre vre kunder ny kunnskap. Vrt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nrings- og regionalutvikling, forskning og utdanning samt velferds-

  og utdanningspolitikk.

  Oxford Research ble grunnlagt i 1995 og har selskaper i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Oxford Research er

  en del av Oxfordgrupen og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet.

  Oxford Research AS stre Strandgate 1 4623 Kristiansand

  Norge (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no www.oxford.no

 • Innhold

  Sammendrag 1

  1. Bakgrunn og beskrivelse av oppdrag 1

  1.1 Bakgrunn for oppdraget 1

  1.2 Kapasitetutfordringer 1

  1.3 Dagens situasjon i Agder 1

  1.4 Nrhetsprinsippet 2

  1.5 Plassering av nytt fengsel 3

  2. Samarbeidsaktrer 4

  2.1 Reise til tingrett 5

  2.2 Frivillige organisasjoner 5

  2.3 De ansatte 7

  2.4 Helse og sykehus 7

  2.5 NAV og avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ara) 8

  2.6 Agder friomsorgskontor 8

  2.7 Andre aktrer 8

  3. Relevante hensyn 10

  3.1 Brannsikkerhet 10

  3.2 Miljpvirkning 11

  3.3 Politiets tidsbruk 11 3.3.1 Varetektsfengsling 12

  5. Et overslag av transportmengde 13

  5.1 Kostnader 13 5.1.1 Verdsetting av kostnader ved tjenestereiser 13

  5.2 Nverdi av kostnader 14

  5.3 Strekninger i modellen 14

  6. Konklusjon 15 Utsatte aktrer 16

  7. Vedlegg 17

  8. Litteraturliste 22

 • 1

  Nytt storfengsel p Agder faglige beregninger

  Sammendrag

  I flge Statlige planretningslinjer for samordnet bo-lig-, areal-, og transportplanlegging (2014) er det et ml at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnskonomisk effektiv ressursut-nyttelse. Dette prosjektet inneholder en faktabasert analyse hvor flere av alternativene for lokalisering av nytt storfengsel i Agder sammenlignes. I sammenlig-ningen har vi fokusert p nrhet av relevante samar-beidsaktrer og transportmengden til fengselet.

  Av de relevante samarbeidsaktrene er det noen som er mer srbar for lokaliseringen av fengselet enn andre. Frivillige organisasjoner er en av disse. Siden arbeidet til disse organisasjonene er basert p frivil-lighet er det nrliggende anta at aktivitetsmengden deres i fengslene er srbar for avstand p reisevei. Om denne blir for lang, er det sannsynlig at frre vil nske opprettholde aktivitetene her. I henhold til St.meld. nr. 37 (2007-2008) har det i mange r vrt politisk enighet om at frivillige organisasjoner er vik-tige samarbeidspartnere i arbeidet med hjelpe straf-fedmte finne tilbake til sin rolle og tilhrighet i lokalsamfunnet. Derfor vil en reduksjon i deres til-bud vre svrt negativt for fengslene.

  For at dagens ansatte skal ha mulighet til fortsette arbeide for Kriminalomsorgen m det nye fengselet legges til en lokalisering som er tilgjengelig innen en rimelig tid. Det samme gjelder for prrende av de innsatte i fengslene. Vi kan anta de prrende er bo-satt i den sentralitetsgraden som gjelder for hele be-folkningen. Dersom reisetiden til fengselet blir for lang kan vi anta at det blir vanskeligere for prrende beske de innsatte.

  Per dags dato bruker politiet svrt mye tid og ressur-ser p fangetransport for innsatte i varetekt. P grunn av sprengt kapasitet i fengslene i Agder m mange av

  de innsatte midlertidig plasseres i andre fasiliteter, of-test i Rogaland. Fra Agder politidistrikt har vi ftt oppgitt at de brukte omkring 4500 timeverk p fangetransport i 2014.

  Gjennom utregningene av priser og frekvenser har Oxford Research konkludert at en ny lokalisering p Kjerlingland i Lillesand er det mest kostnadseffektive alternativet.

  ESTIMERTE TIMEVERK PER R BRUKT P FANGETRANSPORT AV POLITIET

  Kilde: Oxford Research AS og Agder politidistrikt

  0

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  6000

  7000

  8000

  9000

  10000

 • 1

  Nytt storfengsel p Agder faglige beregninger

  1. Bakgrunn og beskrivelse av oppdrag

  P vegne av oppdragsgiver Agder Eiendomsutvikling AS har Oxford Research gjennomfrt en beregning av konsekvenser og kostnader av nrhet blant alter-nativene for lokalisering av nytt fengsel i Agder. Oppdragsgiver representerer lokalisering p Kjer-lingland i Lillesand kommune, men nsker at det blir gjennomfrt en faktabasert analyse hvor flere av al-ternativene for lokalisering sammenlignes. I sam-menligningen har vi fokusert p nrhet av relevante samarbeidsaktrer og transportmengden til fengse-let.

  1.1 BAKGRUNN FOR OPPDRAGET

  I flge Statlige planretningslinjer for samordnet bo-lig-, areal-, og transportplanlegging (2014) er det et ml at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnskonomisk effektiv ressursut-nyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkav-vikling. Herunder er det presisert at utbyggingsmnster og transportsystem br fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljvennlige transportformer (Statlige planretningslin-jer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanleg-ging, 2014, s. 1).

  I denne sammenheng har vi sett nrmere p hvor fengselets ulike samarbeidsaktrer er lokalisert og viktigheten av nrhet til fengselet for disse aktrene. Det flger av sammenhengen at dette m vurderes i det regionale perspektivet som jo er fengselets ned-slagsfelt.

  1.2 KAPASITETUTFORDRINGER

  I St.meld. nr. 12 (2014-2015) er det gjort en vurde-ring av soningskapasiteten i Norge totalt sett, i tillegg til en analyse av behovet for soningsplasser og geo-grafisk plassering av disse. I denne stortingsmel-dingen konkluderes det med at det er behov for ett nytt fengsel i Agder, som vil tilsvare en kapasitets-kning p ca. 180 soningsplasser, sammenlignet med situasjonen i dag. Dette vil utgjre tilsammen 300 so-ningsplasser i Agderfylkene, ved den nye ordningen.

  Stortingsmeldingen presenterer tre aktuelle utford-ringer nr det gjelder straffegjennomfringskapasitet i Norge i dag. Frst og fremst viser prognoser at det er behov for ke kapasiteten i fengslene med 1000 plasser innen 2040, hvorav 550 av disse innen 2020. Den andre utfordringen kriminal-omsorgen str ovenfor er et behov for erstatte ca. 1000 av dagens fengselsplasser med nye, som flge av drlig stand p noe av kriminalomsorgens bygningsmasser. Den tredje utfordringen omhandler et behov for avvikle soningsk. Behovet for flere fengselsplasser kommer primrt som flge av befolkningsveksten.

  Et langsiktig ml i mte med kapasitetsutfordringene er redusere fengslingsker og ventetid for soning. Det er nskelig ha flere varetektsplasser til rdig-het for politiet utenfor lange transportavstander, samt forbedre innholdet i straffegjennomfringen. Det ansls at den viktigste rsaken til kt behov for fengselsplasser er at det har vrt et kende antall dommer over ett r. Denne veksten kan videre se ut til henge sammen med grenseoverskridende og or-ganisert kriminalitet, som har vrt et kende pro-blem grunnet strre mobilitet over landegrensene. Det forventes bde antall dommer over ett r og bru-ken av varetektsfengsling vil vre hyt ogs i rene fremover (St. meld nr.12, 2014-2015, s. 28).

  1.3 DAGENS SITUASJON I AGDER

  Dagens fengsler i Agder er organisert i fem lokasjo-ner, som til sammen utgjr 152 soningsplasser. Disse lokasjonene utgjr Kristiansand fengsel, Arendal fengsel, Arendal fengsel avd. Hvet, Arendal fengsel avd. Kleivgrend og Arendal fengsel avd. Evje.

  I kapasitetsplanen til kriminalomsorgen (2012) vur-deres fengslene i bde Arendal og Kristiansand ikke vre bygningsmessig tilpasset kravene til moderne fengselsbygg. P bakgrunn av dette er det blitt gjen-nomfrt en konseptvalgutredning med sikte p av-vikle dagens bygg og erstatte disse enhetene med ny kapasitet. I denne utredningen fremkommer det at det forventes en underkapasitet i fengslene i Agder-fylkene i 2016, hvor gapet mellom behov og kapasitet nr det gjelder fengselsplasser er beregnet til 102. Av

 • 2

  Nytt storfengsel p Agder faglige beregninger

  utredningen kommer det videre frem at utfordringer bde ved soningsk og varetekt er strre i Agderfyl-kene og Rogaland, enn i andre deler av landet. En konsekvens her er mer frakt og utveksling av fanger og domfelte p tvers av regioner og politidistrikt. Det konkluderes dermed i utredningen med at Srvest re-gionen ser ut til ha det strste behovet for kapasi-tetskning fremover (Vennemo