Click here to load reader

Nyt Norden

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gennem samarbejdet i Nordisk Ministerråd har de nordiske lande siden oprettelsen i 1971 opnået mange væsentlige resultater til gavn for borgerne i Norden. Det nordiske samarbejde må imidlertid være i fortsat fornyelse for at sikre, at samarbejdet på langt sigt forbliver et stærkt redskab for de nordiske regeringer til at håndtere politiske udfordringer. På baggrund af mandat fra den nordiske samarbejdskomité, NSK, fremlagte Nordisk Ministerråds generalsekretær i april 2014 rapporten Nyt Norden, som indeholder en række anbefalinger til de nordiske samarbejdsministre med det formål • At styrke det nordiske samarbejde på ministerniveau, så der bliver mere politisk indhold • At sikre et effektivt sekretariat som støtter op om det politiske samarbejde • At skabe et nyt nordisk budget som er et reelt styrings- og prioriteringsredskab • At få mere nordisk nytte ud af Ministerrådets projekt- og programvirksomhed • At sikre en bedre styring af de nordiske institutioner.

Text of Nyt Norden

 • Nyt NordenAfrapportering p generalsekretrens moderniseringsopdrag

  Ved Stranden 18DK-1061 Kbenhavn Kwww.norden.org

  Gennem samarbejdet i Nordisk Ministerrd har de nordiske lande siden oprettelsen i 1971 opnet mange vsentlige resultater til gavn for borgerne i Norden. Det nordiske samarbejde m imidlertid vre i fortsat fornyelse for at sikre, at samarbejdet p langt sigt forbliver et strkt redskab for de nordiske regeringer til at hndtere politiske udfordringer.

  P baggrund af mandat fra den nordiske samarbejdskomit, NSK, fremlagte Nordisk Ministerrds generalsekretr i april 2014 rapporten Nyt Norden, som indeholder en rkke anbefalinger til de nordiske samarbejdsministre med det forml:

  At styrke det nordiske samarbejde p ministerniveau, s der bliver mere politisk indhold At sikre et effektivt sekretariat som sttter op om det politiske samarbejde At skabe et nyt nordisk budget som er et reelt styrings- og prioriteringsredskab At f mere nordisk nytte ud af Ministerrdets projekt- og programvirksomhed At sikre en bedre styring af de nordiske institutioner.

  Samarbejdsministrene behandlede Nyt Norden rapportens anbefalinger den 26. juni 2014 og vedtog p den baggrund en ambitis reformpakke, som skal sikre, at samarbejdet i Nordisk Ministerrd forbliver et strkt og relevant redskab for de nordiske regeringer i mdet med nye politiske udfordringer.

  Dette genoptryk af Nyt Norden rapporten indeholder samarbejdsministrenes reformpakke og gr det dermed muligt at se anbefalingerne og baggrunden for disse sammen med samarbejdsministrenes beslutninger.

  Nyt Norden

  ANP2014:754ISBN 978-92-893-3805-9

  Med saMarbejdsMinistrenes

  beslutninger

  ANP2014:754

  2014754 omslag.indd 1 23-09-2014 13:18:04

 • Nyt Norden

  Afrapportering p generalsekretrens moderniseringsopdrag

  (med samarbejdsministrenes beslutninger)

  ANP 2014:754

 • Nyt Norden Afrapportering p generalsekretrens moderniseringsopdrag (med samarbejdsministrenes beslutninger)

  ISBN 978-92-893-3805-9

  http://dx.doi.org/10.6027/ANP2014-754 ANP 2014:754

  Nordisk Ministerrd 2014

  Layout: Hanne Lebech Omslagsfoto: ImageSelect

  Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: 150

  Printed in Denmark

  www.norden.org/da/publikationer

  Det nordiske samarbejde

  Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbej-

  det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Frerne, Grnland og land.

  Det nordiske samarbejde er bde politisk, konomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspil-

  ler i det europiske og internationale samarbejde. Det nordiske fllesskab arbejder for et strkt Norden i et strkt Europa.

  Det nordiske samarbejde nsker at styrke nordiske og regionale interesser og vrdier i en global

  omverden. Flles vrdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner.

  Nordisk Ministerrd

  Ved Stranden 18

  1061 Kbenhavn K Telefon (+45) 3396 0200

  www.norden.org

 • Indholdsfortegnelse

  Forord......................................................................................................................................................... 7

  1. Tid til forandring ............................................................................................................................. 9 1.1 Mandat og proces for moderniseringsarbejdet ................................................... 12 1.2 Tidligere analyser ........................................................................................................... 13 1.3 Oversigt over rapportens anbefalinger .................................................................. 13 Samlet oversigt over rapportens anbefalinger ................................................................. 14

  2. Styrkelse af det nordiske samarbejde p ministerniveau................................................... 23 2.1 Ministerrdets rolle: Mere fokus p strategi og politik .................................... 26 2.2 Et nyt nordisk budget som styrings- og prioriteringsvrktj ....................... 38 2.3 Et mere sammenhngende nordisk samarbejde ............................................... 49

  3. Et effektivt sekretariat ............................................................................................................... 59 3.1 Generalsekretrens initiativret og pligt .............................................................. 60 3.2 Enklere og mere effektiv administration og kommunikation ........................ 61 3.3 t sekretariat .................................................................................................................... 73

  4. Mere nordisk nytte af Ministerrdets projekt- og programvirksomhed ................. 75 4.1 Tidligere indsatser for at styrke projektvirksomheden ................................... 75 4.2 Kriterier for bevilling af midler til projekter og programmer........................ 80 4.3 Frre projekter flere sammenhngende programmer ................................ 81 4.4 Faststtelse af forml og ml..................................................................................... 83 4.5 Styrkelse af opflgningen p projekter og programmer .................................. 86 4.6 Styrke nyttiggrelsen af projektresultater ............................................................ 87

  5. Bedre styring af de nordiske institutioner ......................................................................... 91 5.1 De nordiske institutioner i dag .................................................................................. 91 5.2 Styringen af de nordiske institutioner .................................................................... 92 5.3 Effektivisering af institutionernes administration ........................................... 103 5.4 Sekretariatets understttelse af institutionerne ............................................... 106

  6. Administrative og konomiske konsekvenser af moderniseringsinitiativerne .................................................................................................. 107 6.1 Initiativer til administrativ udvikling i Ministerrdssekretariatet ............. 108

 • Bilag 1: Samlet forslag til revision af Nordisk Ministerrds forretningsorden og forretningsordenen for Nordisk Ministerrds sekretariat ......................... 109

  Bilag 2: Samlet oversigt over forslag til ndringer af konomireglementet ............. 119

  Bilag 3: Oversigt over tidligere analyser af Nordisk Ministerrd ................................... 131

  Bilag 4: Dr. Jur. Frederik Harhoffs notat om fortolkningen af Helsingforsaftalens artikel 62 ..................................................................................... 135

  Bilag 5 Oversigt over ministerrd og nordiske institutioner ............................................ 139

  Bilag 6: Samarbejdsministrenes reformpakke ...................................................................... 141

  Bilag 7: Forretningsordener for Nordisk Ministerrd og Nordisk Ministerrds sekretariat som vedtaget af MR-SAM ....................................................................... 151

 • Forord

  Da jeg i forret 2013 tiltrdte som generalsekretr for Nordisk

  Ministerrd, fik jeg et vigtigt mandat til at se p mulighederne for at

  effektivisere og modernisere samarbejdet i Nordisk Ministerrd. Bag-

  grunden var regeringernes nske om et mere dynamisk og politisk

  indholdstungt samarbejde, som stttes op af effektive og mlrettede

  beslutningsprocesser og administrativ praksis.

  P baggrund af et omfattende analysearbejde i sekretariatet frem-

  lagde jeg i april 2014 rapporten Nyt Norden for de nordiske samarbejds-

  ministre. I den fremlagde jeg 39 konkrete anbefalinger med det forml:

  At styrke det nordiske samarbejde p ministerniveau, s der bliver

  mere politisk indhold

  At sikre et effektivt sekretariat som sttter op om det politiske

  samarbejde

  At skabe et nyt nordisk budget som er et reelt styrings- og

  prioriteringsredskab

  At f mere nordisk nytte ud af Ministerrdets projekt- og

  programvirksomhed

  At sikre en bedre styring af de nordiske institutioner.

  Samarbejdsministrene behandlede Nyt Norden rapportens anbefalin-

  ger den 26. juni 2014 og vedtog p den baggrund en ambitis reform-

  pakke, som skal sikre, at samarbejdet i Nordisk Ministerrd forbliver et

  strkt og relevant redskab for de nordiske regeringer i mdet med nye

  politiske udfordringer.

  I lyset af den store interesse for reformarbejdet har jeg fundet det hen-

  sigtsmssigt at genoptrykke Nyt Norden rapporten med samarbejdsmi-

  nistrenes reformpakke som bilag 6. Dermed er det muligt at se anbefalin-

  gerne og baggrunden for disse sammen med samarbejdsministrenes be-

  slutninger.

 • 8 Nyt Norden

  Jeg er meget glad for at st i spidsen for en organisation i forandring. Vi

  vil i Nordisk Ministerrds sekretariat i den kommende tid lgge os i selen

  for at gennemfre samarbejdsministrenes beslutninger, s vi p bedst

  mulige mde kan medvirke til virkeliggrelsen af samarbejdsministrenes

  vision om et grnselst, et innovativt, et synligt og et udadvendt Norden.

  Dagfinn Hybrten

  Generalsekretr

 • 1. Tid til forandring

  Gennem samarbejdet i Nordisk Ministerrd har de nordiske lande i lbet

  af rene opnet mange vsentlige resultater til gavn for borgerne i Nor-

  den: Pasunionen, det flles arbejdsmarked, socialkonventionen, det

  flles uddannelses

Search related