nyhedsmagasin - .fransk katedral. 20 Uddrag af SMUK kalender Nyhedsmagasinet â€‌Slesvigske Musikkorpsâ€‌

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of nyhedsmagasin - .fransk katedral. 20 Uddrag af SMUK kalender Nyhedsmagasinet...

nyhedsmagasin

NR 29SEP. 2018

SMUK

Det nye flles gavekort kan benyttes i 89 forretninger

og spisesteder i

Haderslev Kommune

Se mere p: www.haderslev-butikker.dk

KRE LSER

Prv engang at kigge p kalenderen p bagsiden af det-te nyhedsmagasin. P mange mder tegner kalenderen et godt billede af SMUK - Slesvigske Musikkorps. Et billede af et hjt aktivitetsniveau og et billede af stor alsidighed.

Mere end 40 udadvendte aktiviteter p godt og vel tre mneder - og lg s dertil musikernes individuelle og kol-lektive forberedelse.

Alsidige aktiviteter spndende fra Regentmodtagelser, militre parader, historiske mrkedage og gudstjenester over instruktive koncerter for Forsvaret til populre og folkelige koncerter i musik- og koncerthuse. Aktiviteter i Danmark, Frankrig, Polen og Afghanistan.

Dette aktivitetsniveau og denne alsidighed er p mange mder et varemrke for SMUK. Vi nsker at vre dr, hvor der er brug for os, og vi nyder at lse de mangear-tede opgaver.

I SMUK lgger vi stor vgt p at alle vores aktivite-ter har et militrt islt, for vi mener det, nr vi kalder SMUK for Forsvarets Musikalske Ambassadr, og vi er bevidste om, at vores opgaver er at afspejle Forsvaret som en moderne, men samtidig traditionsbrende virk-somhed.

Jeg hber, I vil nyde at lse om SMUK og om musikkorp-sets aktiviteter her i den 29. udgave af SMUK Nyhedsma-gasin. Tak til alle, der sttter op om SMUK og som m-der os ved musikkorpsets mange aktiviteter. En srlig tak skal lyde til vores trofaste medlemmer af SMUK Sttte-forening og ikke mindst til sttteforeningens bestyrelse for en uundvrlig sttte i hverdagen.

Rasmus Frandsen

Orkesterchef - SMUK.

SMUK NYHEDSMAGASIN 03

KRE MEDLEMMER

SMUK med styrket identitet og profil og kom med til Braine

Med forsvarsaftalen for 2018 2023 str det nu klart, at Slesvigske Fodregiment genopstr i Haderslev, og at SMUK atter bliver en del af regimentet. Set med snder-jyske briller giver det helt klart basis for en styrket iden-titet og profil, der markerer samhrigheden mellem mu-sikkorpset og Syd- og Snderjylland.

I r markeres 100-ret for afslutningen af 1. Verdenskrig den 11. november med en rkke arrangementer natio-nalt og internationalt. I Danmark gennemfres det nati-onale arrangement i Mindeparken i Aarhus, og i Snder-jylland bl.a. i Haderslev og Snderborg. SMUK deltager i det traditionsrige arrangement i Braine i Frankrig, idet SMUKs koncert i katedralen i Braine er en gave fra de fire snderjyske kommuner. SMUK er dermed med til at stte fokus p en vigtig del af Danmarkshistorien og holde den levende p et sted, hvor mere end 5.000 sn-derjyder mistede livet. Gaven er ogs et udtryk for, at SMUK er hele landsdelens musikkorps. Til lejligheden er der komponeret et nyt vrk, som opfres i katedralen.

SMUK Sttteforenings tur til Braine 9. 12. november har allerede modtaget mange tilmeldinger, idet turen gi-ver en enestende mulighed for deltagelse i ceremo-nierne, overvre SMUKs koncert og besge de histori-ske steder. I skrivende stund er der stadig enkelte ledige pladser. Se yderligere oplysninger andetsteds i bladet.

P gensyn til de mange aktiviteter i resten af 2018.

Fordi noget er vrd at kmpe for

KELLER NIELSEN

Formand for SMUK Sttteforening

INDHOLD

03 Kre lser Forord ved Rasmus Frandsen, orkesterchef.

03 Kre medlemmer Forord ved Keller Nielsen, formand for SMUK Sttteforening.

04 Slesvigske Musikhus 10 r I r er det 10 r siden, Slesvigske Musikhus blev indviet. Det fejres med bde reception og bent hus.

06 SMUK Efterrskoncert Publikum kommer tt p en stor amerikansk komponist, der i r kunne vre fyldt 100 r.

08 Masser af julestemning I december er der trngsel og alarm. Ogs SMUK har travlt i denne mned. Orkesteret forsmmer dog ikke at sikre den gode julestemning bde hjemme og ude.

Igen i r skal musikere fra SMUK til Kabul og Polen

10 Portrt af en medarbejder I SMUK er Bo Valbjrn blevet genforenet med sin gamle folkeskolelrer. Selv var han mere til at sl p tromme end at terpe lektier. Og han forsger fortsat at afdkke nye musikalske sider af sit trommespil.

11 SMUK Nytrskoncert SMUK Nytrskoncert byder p en dansende dirigent, et ungt supertalent og en rutineret hitmager. Og s er der gensyn med populrt konferencier par.

12 Kort nyt om kommende koncerter, begivenheder m.v. Ls bl.a. om de populre seniorkoncerter og om mange af vrige arrangementer SMUK deltager i.

16 Frste Verdenskrig SMUK er med, nr 100 ret for afslutningen p Frste Verdenskrig bliver markeret ikke langt fra der, hvor blodet fra tusindvis af unge mnd, herunder snderjyder, farvede jorden rd.

I anledning af 100 ret giver SMUK blandt andet koncert i en fransk katedral.

20 Uddrag af SMUK kalender

Nyh

edsm

agas

inet

S

lesv

igsk

e M

usik

korp

s

Udg

ivet

af S

MU

K K

once

rtfo

nd

i sam

arbe

jde

med

Sle

svig

ske

Mus

ik-

korp

s og

SM

UK S

ttt

efor

enin

g

Bla

d nr

.: 2

9U

dgiv

et:

Sep

tem

ber

2018

Opl

ag:

2.5

00 e

ksem

plar

erLa

yout

: K

S C

entr

et A

pS,

Vejle

Tryk

: H

ader

slev

Sti

ftsb

ogtr

ykke

ri

Red

akti

on:

Jaco

b Sve

ndse

n, j

ourn

alis

t R

asm

us F

rand

sen,

SM

UK

Hen

rik

Rn

now

, S

MU

KB

ent

Gra

vers

en,

SM

UK

Vag

n M

eck,

St

ttef

oren

inge

n

Mag

asin

et u

dkom

mer

to

gang

e r

-lig

t. B

lade

t ud

send

es g

rati

s ti

l med

-le

mm

er a

f St

ttef

oren

inge

n fo

r Sle

svig

ske

Mus

ikko

rps.

Bla

det

kan

endv

ider

e k

bes

ved

henv

ende

lse

til s

ttt

efor

enin

gen.

Sty

kpri

s kr

. 40

,- e

x. f

orse

ndel

se.

Det

er

form

let

med

bla

det

at u

dbre

de k

end-

skab

et t

il Sle

svig

ske

Mus

ikko

rps

og m

usik

-ko

rpse

ts k

once

rtak

tivi

tete

r.G

engi

vels

e er

till

adt

med

kild

eang

ivel

se.

N

ste

num

mer

af bl

adet

udk

omm

er

mar

ts 2

019

SM

UK K

once

rtfo

ndPo

stbo

ks 1

059

6100

Had

ersl

evTl

f.: 7

2 82

69

00

SM

UK S

ttt

efor

enin

gPo

stbo

ks 1

059

6100

Had

ersl

evTl

f.: 6

1 78

11

32

ww

w.S

MU

Km

usik

.dk

Forud for opfrelsen af Slesvigske Musikhus var en arbejdsgruppe bestende af Haderslevs davrende borgmester, Jens Christian Gjesing, den davrende chef for Telegrafregimentet, Ib Bager og musiker ved Slesvigske Musikkorps, Henrik Rnnow i tt dia-log med bestyrelsen for A.P. Mller Fonden. Fonden var fra starten positiv indstillet overfor projektet og p mange mder er Slesvigske Musikhus opfrt helt i Hr. Mllers nd.

Her er brugt naturlige materialer som tegl og tr, her er der klet for detaljerne, og her er det gode hndvrk i fokus. Ud over Slesvigske Musikkorps benytter bl.a. Haderslev Musikforening og Haderslev Musikskole Slesvigske Musikhus.

Slesvigske Musikhus er tegnet af Zeni Arkitekterne i Aabenraa.

JUBILUMSRECEPTION OG BENT HUS

Slesvigske Musikhus 10 rs jubilum markeres ved en lukket reception onsdag den 21. novem-ber kl. 10.00.

Samme dag er der bent hus i tidsrummet 14.00 til 17.00.

Slesvigske Musikkorps, Haderslev Musikskole, Trio Corde di gioia og Acavoca str for underholdningen.

Her er alle velkomne

Efter at have haft til huse p Haderslev Kaserne i lo-kaler, der p ingen mder var velegnede for musik-korpset, og efter i en rrkke at have brugt kaser-nens gymnastiksal som velokale, blev Slesvigske Musikhus det hjemsted, musikkorpset havde drmt om i revis. En drm, der blev realiseret takket v-re en vsentlig donation fra A.P. Mller og Hustru Chastine Mc-Kinney Mllers Fond til almene For-maal samt takket vre sttte fra Forsvaret og Hader-slev Kommune.

Slesvigske Musikhus er bygget helt efter musikkorp-sets nsker og rummer, ud over administrationslo-kaler, omkldningsfaciliteter og velokaler for mu-sikerne. Husets hjerte er den store vesal, der med sin fantastiske akustik egner sig til stort set alle mu-sikgenrer og som ogs flittigt bruges som k