Click here to load reader

Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven …winlaw.dk/uploads/tx_wlviden/Brush-up_udbudsreglerne.pdf• Anvendelse af fortrykte tro- og love erklæringer • Anvendelse

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven...

 • WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 [email protected] WWW.WINLAW.DK

  Tirsdag den 30. oktober 2012 Kl. 13.00 – 16.00

  Trine Bøgelund-Kjær

  Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet

 • Program

  •  Kl. 13.00 – 14.15 Kursus

  •  Kl. 14.15 – 14.45 Netværk med kaffe og kage

  •  Kl. 14.45 – 16.00 Kursus fortsat

 • Dagsorden

  •  Håndhævelsesreglerne - de ændrede muligheder for skrappere sanktioner for overtrædelse af udbudsreglerne

  •  Allerede indgåede kontrakter kan annulleres •  Andre sanktioner/bøder til de ordregivende myndigheder •  Implementeringsreglerne •  Ændringer/nyheder på vej

  –  Annonceringsreglerne i Tilbudslovens § 15 A –  Udbudsdirektiverne

  •  Forenklede regler •  Mulighed for at udnytte flere former for udbud

 • Brush-up

  •  Antallet af sager der indgives til Klagenævnet for Udbud er stigende:

  •  2010: 82 klager •  2011: 109 klager •  2012: 83 klager indtil dato

  •  Hvorfor stigende klagelyst ? •  Er det for nemt at klage ? •  Klagegebyret er steget til 10.000 kr.

 • Brush-up (2)

  •  Inden man klager til Klagenævnet for Udbud skal man overveje nøje, hvad man få ud af at klage

  •  Erstatning for udregning af tilbud ? •  Erstatning for tabt avance ? •  At beslutningen om tildeling annulleres ? •  At en allerede indgået kontrakt erklæres uden virkning ? •  Kan det betale sig at klage – kan man opnå det med

  klagen, man ønsker ?

 • Håndhævelsesloven

  •  Loven trådte i kraft 1. juli 2010 •  Mulighed for at tillægge en klage opsættende virkning •  Annullation af tildelingsbeslutning •  Annullation af allerede indgåede kontrakter

  –  Ansvarsfraskrivelsesklausuler ? •  Pålæggelse af alternative sanktioner, f.eks. bøder •  Erstatning

  –  Negativ kontraktsinteresse –  Positiv opfyldelsesinteresse

 • Opsættende virkning

  •  Betydningen af opsættende virkning

  •  Udbudsprocessen stoppes og ordregiveren må ikke underskrive kontrakten med ”vinderen”

  •  Interessant at opnå, idet klageren kan få korrigeret

  udbudsprocessen og dermed opnå at være med i processen og muligvis vinde kontrakten

 • Opsættende virkning (2)

  •  Indgives en klage i standstill perioden, har klagen automatisk opsættende virkning indtil Klagenævnet har truffet afgørelse herom (§ 12 stk. 2) (10-15 dage)

  •  Afgørelse herom skal træffes inden 30 kalenderdage •  Opsættende virkning kan kun tillægges, hvor ”særlige

  grunde taler herfor”

 • Opsættende virkning (3)

  •  ”særlige grunde” – tre betingelser skal være opfyldt •  Der skal foreligge Fumus boni juris (en umiddelbar

  vurdering af klagen skal føre til, at klagen har noget på sig)

  •  Der skal foreligge uopsættelighed (opsættende virkning skal være nødvendig for at afværge et alvorligt og uopretteligt tab for klageren)

  •  En interesseafvejning skal tale for opsættende virkning (klagerens interesse i, at der tillægges klagen opsættende virkning skal veje tungere end indklagedes interesse i det modsatte)

 • Opsættende virkning (4)

  •  I 2012 er der indtil dato tillagt 1 (én) klage opsættende virkning

  •  Kendelse af 30. juli 2012 (NCC Construction Danmark A/S mod Egedal Kommune) –  + fumus: Vindende tilbud ukonditionsmæssigt, idet det indeholdt

  forbehold hvorefter man var forpligtet til at afvise dette tilbud –  + uopsættelighed: det vil være overordentlig svært for klager at

  dokumentere sit tab som følge af udbudsbetingelserne –  + interesseafvejning – interesse i at udbudsprocessen ikke

  standses overfor klagers interesse i standsning af processen, da lovliggørelse af processen fortsat er mulig.

 • Annullation af tildelingsbeslutning

  •  Indgribende sanktion, idet ordregivers beslutning omgøres

  •  Beslutning om udvælgelse af deltagere i prækvalifikation •  Beslutning om at et tilbud er ukonditionsmæssigt •  Beslutning om tildeling af kontrakten

 • Annullation af tildelingsbeslutning (2)

  •  Ved beslutningen om annullation lægges vægt på tre forhold:

  –  Overtrædelsens grovhed –  Har klageren udvist passivitet –  Afvejning af de samfundsmæssige konsekvenser af en

  annullation overfor klagers beskyttelsesbehov

 • Annullation af tildelingsbeslutninger (2) Tilfældegrupper

  •  Ukonditionsmæssige tilbud udpeget som vindere

  –  Kendelse af 27. juni 2012 (Byggefirmaet Brdr. Petersen A/S mod Guldborgsund Kommune)

  •  Det bedste tilbud skal afvises, hvis der ikke er konditionsmæssigt –  kendelse af 5. september 2012 (Volvo Busser Danmark A/S mod

  Bornholms Regionskommune) •  Det vindende tilbud indeholdt ulovlige forbehold

  –  Kendelse af 25. maj 2011 (Kjæhr og Trillingsgaard A/S mod Kerteminde Forsyning Renovation)

  •  Prissætning af forbehold underkendt

 • Annullation af tildelingsbeslutning (3) Tilfældegrupper

  •  Grove overtrædelser

  –  Kendelse af 28. juni 2012 (Gambro Danmark mod Region Sjælland)

  –  Kendelse af 19. september 2012 (Fresenius Medical Care Danmark A/S mod Region Hovedstaden)

  –  Kendelse af 20. september 2012 (Fresenius Medical Care Danmark A/S mod Region Hovedstaden)

 • Erstatning

  •  Klagenævnet for Udbud kan pålægge den ordregivende myndighed at betale erstatning til den forbigåede, men ”rigtige” tilbudsgiver, såfremt der foreligger en kvalificeret overtrædelse af udbudsreglerne

  •  Betingelser:

  –  Der skal være årsagssammenhæng mellem overtrædelsen af udbudsreglerne og tabet

  –  Tabet skal være påregneligt for den ordregivende myndighed –  Tabet skal dokumenteres

 • Erstatning (2)

  •  Eksempler, hvor Klagenævnet har pålagt den ordregivende myndighed at betale erstatning

  –  Kendelse af 4. september 2012 (Kjæhr og Trillingsgaard A/S

  mod Kerteminde Forsyning Renovation A/S) –  Kendelse af 17. juli 2012 (Activ Care A/S mod Billund Kommune)

 • Erstatning (3)

  •  Eksempler på, at man ikke får erstatning

  –  Kendelse af 3. september 2012 (Nørmark Privathospital mod Region Sjælland (”egen skyld” da der ikke var årsagsforbindelse mellem overtrædelsen af udbudsreglerne og det påståede tab)

 • Andre økonomiske sanktioner (bøder ?)

  •  Endnu ingen eksempler, men muligheden foreligger •  Har været gjort gældende et par gange – senest i de to

  kendelser fra henholdsvis 19. og 20. september 2012 (Fresenius Medical Care Danmark A/S mod Region Hovedstaden) –  Afvist, idet pålæggelse af økonomisk sanktion kræver, at

  udbuddet er omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet

 • Uden virkning

  •  Definition/betydning –  Tilbudsloven/udbudsdirektivet ?

  •  Meget indgribende sanktion at annullere en allerede

  indgået kontrakt •  Forholdet til kontraktparter, der oplever at en

  underskrevet kontrakt mellem to parter kan gøres virkningsløs af et Klagenævn

 • Uden virkning (2)

  •  Eksempler: •  Kendelse af 20. juni 2012 (Tecan Nordic AB mod

  Statens Serum Institut) –  Udbud af pippetteringsrobotter –  Forbehold mod mindstekrav (garanti)

  •  Kendelse af 20. august 2012 (Intego A/S mod NRGi Net A/S –  Manglende udbud af monteringsarbejde i forbindelse med udbud

  af ca. 150.000 el-målere

 • Uden virkning (3)

  •  Kan man som ordregivende virksomhed beskytte sig mod ”uden virkning” ?

  •  Ansvarsfraskrivelser ?

  •  Bestemmelse om ingen erstatning i kontrakter ?

  •  Profylaksebekendtgørelse ? –  Håndhævelseslovens § 4

 • Uden virkning (4)

  •  Udgangspunkt i dansk ret: generelt formulerede ansvarsforbehold er uden betydning og lægges derfor ikke til grund

  •  Eksempel:

  –  Kendelse af 29. juli 2011 (Socialmedicinsk Tolkeservice A/S mod Region Hovedstaden)

  •  Ordregivers ansvarsfrihed kan gyldigt aftales i udbudte kontrakter, der senere erklæres for uden virkning

  •  Bestemmelsen retter sig alene mod tilbudsgivere, der uretmæssigt får tildelt en kontrakt

 • Implementeringsbekendtgørelsen

  •  § 12 om afhjælpning af formelle mangler

  •  Kan alle formelle fejl afhjælpes ? •  Hvilke tilfælde ?

  –  § 12 stk. 2 –  Revisor Beierholm –  Anlægsgartner Gottlieb

 • Tips og tricks ved udbud

  •  Hvad kan man som rådgiver for ordregivende myndigheder have i tankerne ved udbud

  •  Udenlandske tilbudsgivere ? •  Anvendelse af fortrykte tro- og love erklæringer •  Anvendelse af ”moderselskabs” garanti

  –  Kendelse af 26. juli 2012 (Adams Transport Co ApS mod Udenrigsministeriet)

 • Annullering af udbud

  •  Ret til at aflyse eller annullere et udbud kræver en saglig begrundelse: –  Væsentlige fejl i udbudsmaterialet –  Ordregivers overtrædelse af udbudsdirektivet –  Væsentlige fejl i proceduren i øvrigt –  Manglende sammenhæng mellem den til rådighed værende

  økonomi og indholdet af det vindende tilbud –  Manglende tilfredsstillende tilbud f.eks. fordi den tilbudte løsning

  ikke er den mest hensigtsmæssige –  Ingen af tilbuddene er konditionsmæssige –  Antallet af tilbud ikke højt nok til at sikre effektiv konkurrence –  De indkomne tilbud indeholder forbehold

 • Annullering af udbud (2)

  •  Der foreligger ingen pligt til kontrahering (ingen kan have berettigede forventninger)

  •  Der foreligger en pligt til at aflyse eller annullere et udbud, såfremt der er uafhjælpelige fejl: –  Positiv eller negativ diskrimination –  Ulovlige tildelingskriterier –  Ulovlige krav til ydelsen eller lignende

  •  Adgang til erstatning ? –  Udregningsvederlag eller erstatning for tabt avance ?

 • Væsentlig kendelse

  •  Uden virkning - grov overtrædelse af udbudsreglerne –  Kendelse af 23. marts 2011 (AV Form A/S – 12-by-gruppens

  Indkøbscentral) –  Klagenævnet for Udbud afviste at erklære kontrakten for uden

  virkning, idet Klagenævnet ikke mente at have kompetence hertil –  Sagen anket til Vestre Landsret der afsagde dom 3. juli 2012

  •  Landsretten fandt derimod, at der var hjemmel til at erklære kontrakten for uden virkning, idet ordregiver i kontrakten havde taget forbehold for at kunne bringe kontrakten til ophør

  •  Landsretten fandt også, at ordregiver var forpligtet til at gøre brug af et sådan forbehold

 • Ændringer på vej

  •  Tilbudsloven –  Annonceringspligten i Tilbudslovens §15 A

  •  Udbudsdirektivet –  Større mulighed for at små og mellemstore virksomheder kan

  ”komme til fadet” –  Større mulighed for at anvende direktivets alle udbudsformer

  •  Konkurrencepræget dialog •  Udbud efter forhandling

 • Afslutning – tak for i dag

  •  Flere spørgsmål:

  Trine Bøgelund-Kjær Winsløw advokatfirma

  [email protected] 40 35 73 71