of 2 /2
u menceburinya pada tahun 1979. "Perkembangan neurosains dan sains otak kebanyalkannya dilihat se- bagai sebahagian daripada neurologi, pembedahan saraf dan psikiatri se- hingga tahun 2000 apabila asas dan neurosains gunaan atau kertas kerja sains otak muncul secara perlahan-la- han di Malaysia. "Analisis melalui penerbitan jurnal menunjukkan bahawa kedudukan Ma- laysia dalam bidang. neurosains masih rendah berbanding negara-negara Asia lain. Sebagai contoh, negara kita mempunyai populasi pendu- duk seramai 26 juta orang tetapi hanya mempunyai ku- rang daripada 100 pakar saintis neuro. "Justeru, untuk menyele- saikan masalah ini, jumlah saintis neuro perlu diting- katkan dengan nisbah 10 bagi setiap 100,000 penduduk menjelang tahun 2020," jelas Jafri yang pernah menerima Anugerah Saintis Muda Ne- gara pada tahun 1999 kerana kejayaannya dalam bidang sains neuro. Selain Jafri, pakar yang berucap dan membentang- kan kertas kerja termasuk- lah Dr. Quenten Schwarz da- ri Universiti Adelaide, Aus- tralia; Prof. Madya Dr. Ong Wei-Yi (Uroversiti Kebang- KING HWA saan Singapura); Prof. Datin Dr. Norlinah Mohamed Ib- rahim (Universiti Kebangsaan Malay- sia); Dr. Mohd. Feizel A1siddiq Mohd. Fakharuddin (UPM) dan Dr. Mattbew Robert Johnson (Universiti Notting- ham, cawangan Malaysia). Antara topik yang dibincangkan ia- lab memaharni keaslian perkembangan neuro terhadap penyakit psikiatri, per- kembangan penyakit Parkinson dan penyakit epilepsi dalam kalangan ka- nak-kanak. Tambah Michael, pada hari kedua acara terbabit melibatkan masyarakat luar seperti pelajar sekolah, kanak-ka- nak dan ibu bapa. AKTIVITimembina sara! olak dalam kalangan kanak-kanak pada program ini mampu membentuk minat mereka dalam bidang neurosains. menjadi doktor. Berlangsung selama dua hari, prog- ram Pesta Neuro 2013 yang dirasmikan oleh Dekan FPSK; Prof. Dr. Norlijah Othman bermatlamat untuk menye- diakan ruang perkongsian minda me- ngenai input terkini dalam bidang ne- urosains. Ia merangkumi ilmu ten tang sel-sel otak yang seeara bersendirian dan ber- kelompok berfungsi serta berinteraksi sesama sendiri. Sel-sel otak ini juga berinteraksi de- ngan saraf tunjang yang terdiri da- ripada saraf spina medula dan cabang- cabangnya hinggalah ke saraf periferi. Kongsi kepakaran Pada masa yang sama, prog- ram itu diadakan untuk mem- perkukuh jaringan penyelidi- kan dan mempromosi kepa- karan serta fasiliti neurosains di FPSK. Pengerusi Pesta Neuro 2013, Dr. Ling King Hwa atau lebih JAFRI dikenaJi sebagsi Michael ber- kata, enam panel yang terdiri daripada pakar neurosains kil- nikal dan bukan k1inikal telah menyampaikan ·syarahan ma- sing-masing dalam satu semi- nar nenrosams. Seminar ini melibatkan pe- nyertaan daripada pakar kli- nikaJ, pakar akademik, saintis, pel ajar pasca siswazah dan pe- gawai kesihatan bersekutu. Sementara itu, Pengarah Pusat Pe- nyelidikan dan Perkhidmatan Neuro- sains (P3Neuro), Kampus Kesihatan, Universiti Sains Malaysia, Prof. Dr. Jafri Malin Abdullah telah menyam- paikan syarahan bertajuk Neurosains di Malaysia: Dulu, Kini dan Masa Depan. Menurut beliau, penglibatan Malay- sia dalam bjdang otak, minda dan ne- urosains telah meningkat sejak mula MUZIUM AnatomiManusia UPM dilubuhkan sejak tujuh lahun lalu. :'ntis neuro bagi S EKUMPULAN kanak-kanak kelihatan sibuk membersihkan tangan dengan betul menerusi tunjuk ajar seseorang. Ada'ju- ga yang tekun memerhatikan spesi- men-spesimen berkaitan anatomi ma- nusia yang dipaparkan di MuziumAna- tomi Manusia Universiti Putra Ma- laysia (UPM). Bagi Tan Wei Hanh, 9, program Pesta Neuro 2013 yang disertai anjurau !Guster Neurosains bersama Fakulti Perubatan clan Sains Kesihatan (FPSK) UPM ilu membuatkannya teruja ke- rana banyak i1mu baru yang dipela- jari. "Sungguh men~akan apabila dapat melihat koleksi spesimen struktur fizikal manusia Selain itu, saya berpeluang belajar membuat saraf sendiri meng- gunakan tanah Uat yang berwarna-war- ni," kata Wei Hanh yang bercita-cita Kekurangan saintis neuro di Malaysia perlu diatasi dengan meningkatkan jumlah mereka pada nisbah 10 orang setiap 100,000 penduduk menjelang tahun 2020.

:'ntis neuro bagi - psasir.upm.edu.mypsasir.upm.edu.my/id/eprint/26727/1/scan0059.pdf · pembedahan saraf dan psikiatri se ... neuro terhadap penyakit psikiatri, per ... men-spesimen

Embed Size (px)

Citation preview

umenceburinya pada tahun 1979.

"Perkembangan neurosains dansains otak kebanyalkannya dilihat se­bagai sebahagian daripada neurologi,pembedahan saraf dan psikiatri se­hingga tahun 2000 apabila asas danneurosains gunaan atau kertas kerjasains otak muncul secara perlahan-la­han di Malaysia.

"Analisis melalui penerbitan jurnalmenunjukkan bahawa kedudukan Ma­laysia dalam bidang. neurosains masihrendah berbanding negara-negaraAsia lain. Sebagai contoh, negara kita

mempunyai populasi pendu­duk seramai 26 juta orangtetapi hanya mempunyai ku­rang daripada 100 pakarsaintis neuro.

"Justeru, untuk menyele­saikan masalah ini, jumlahsaintis neuro perlu diting­katkan dengan nisbah 10 bagisetiap 100,000 pendudukmenjelang tahun 2020," jelasJafri yang pernah menerimaAnugerah Saintis Muda Ne­gara pada tahun 1999 keranakejayaannya dalam bidangsains neuro.

Selain Jafri, pakar yangberucap dan membentang­kan kertas kerja termasuk­lah Dr. Quenten Schwarz da­ri Universiti Adelaide, Aus­tralia; Prof. Madya Dr. OngWei-Yi (Uroversiti Kebang-

KING HWA saan Singapura); Prof. DatinDr. Norlinah Mohamed Ib­

rahim (Universiti Kebangsaan Malay­sia); Dr. Mohd. Feizel A1siddiq Mohd.Fakharuddin (UPM) dan Dr. MattbewRobert Johnson (Universiti Notting­ham, cawangan Malaysia).

Antara topik yang dibincangkan ia­lab memaharni keaslian perkembanganneuro terhadap penyakit psikiatri, per­kembangan penyakit Parkinson danpenyakit epilepsi dalam kalangan ka­nak-kanak.

Tambah Michael, pada hari keduaacara terbabit melibatkan masyarakatluar seperti pelajar sekolah, kanak-ka­nak dan ibu bapa.

AKTIVITimembina sara! olak dalam kalangan kanak-kanak pada program inimampu membentuk minat mereka dalam bidang neurosains.

menjadi doktor.Berlangsung selama dua hari, prog­

ram Pesta Neuro 2013 yang dirasmikanoleh Dekan FPSK; Prof. Dr. NorlijahOthman bermatlamat untuk menye­diakan ruang perkongsian minda me­ngenai input terkini dalam bidang ne­urosains.

Ia merangkumi ilmu ten tang sel-selotak yang seeara bersendirian dan ber­kelompok berfungsi serta berinteraksisesama sendiri.

Sel-sel otak ini juga berinteraksi de­ngan saraf tunjang yang terdiri da­ripada saraf spina medula dancabang- cabangnya hinggalahke saraf periferi.

Kongsi kepakaranPada masa yang sama, prog­

ram itu diadakan untuk mem­perkukuh jaringan penyelidi­kan dan mempromosi kepa­karan serta fasiliti neurosainsdi FPSK.

Pengerusi Pesta Neuro 2013,Dr. Ling King Hwa atau lebih JAFRIdikenaJi sebagsi Michael ber­kata, enam panel yang terdiridaripada pakar neurosains kil­nikal dan bukan k1inikal telahmenyampaikan ·syarahan ma­sing-masing dalam satu semi­nar nenrosams.

Seminar ini melibatkan pe­nyertaan daripada pakar kli­nikaJ, pakar akademik, saintis,pel ajar pasca siswazah dan pe­gawai kesihatan bersekutu.

Sementara itu, Pengarah Pusat Pe­nyelidikan dan Perkhidmatan Neuro­sains (P3Neuro), Kampus Kesihatan,Universiti Sains Malaysia, Prof. Dr.Jafri Malin Abdullah telah menyam­paikan syarahan bertajuk Neurosains diMalaysia: Dulu, Kini dan Masa Depan.

Menurut beliau, penglibatan Malay­sia dalam bjdang otak, minda dan ne­urosains telah meningkat sejak mula

MUZIUM AnatomiManusia UPM

dilubuhkan sejak tujuh lahun lalu.

:'ntis neuro bagi

S EKUMPULAN kanak-kanak

kelihatan sibuk membersihkantangan dengan betul menerusitunjuk ajar seseorang. Ada'ju­

ga yang tekun memerhatikan spesi­men-spesimen berkaitan anatomi ma­nusia yang dipaparkan di MuziumAna­tomi Manusia Universiti Putra Ma­laysia (UPM).

Bagi Tan Wei Hanh, 9, programPesta Neuro 2013 yang disertai anjurau!Guster Neurosains bersama FakultiPerubatan clan Sains Kesihatan (FPSK)UPM ilu membuatkannya teruja ke­rana banyak i1mu baru yang dipela­jari.

"Sungguh men~akan apabila dapatmelihat koleksi spesimen struktur fizikalmanusia Selain itu, saya berpeluangbelajar membuat saraf sendiri meng­gunakan tanah Uat yang berwarna-war­ni," kata Wei Hanh yang bercita-cita

Kekurangan saintis neurodi Malaysia perlu diatasidengan meningkatkanjumlah mereka padanisbah 10 orang setiap100,000 pendudukmenjelang tahun 2020.

KAMI berharap objektifprogram ini untukmendedahkan para pelajarterhadap bidang neurosainstercapai selain meningkatkanpengeta~uan masyarakatlentang anatomi manusia.- PROF.DR.FAUZIAHOTHMAN.KetuaJabatanAnatomlManusia,UPM.

INI kali pertama sayaberkunjung ke MuziumAnatomi Manusia di UPM. lamembuatkan saya leruja danlebih bersemangat untukmenjadi doktor anatomiwalaupun saya cacat fizikal.

- MOHO. AKMALSHAPIE.17,

PelajarSMKBalu 8,Puchong

enam tahun seronok mengilmti aktivitiyang diadakan sempena program ini,"ungkap Pike See yang juga KoordinatorMuzium Anatomi Manusia UPM.

Perkara ini dialmi oleh seorang pe­ngunjung, Rosetioee Mohd. Radzi, 32,yang membawa dull anaknya menyertaiprogram lersebut yang diketahui da­ripada Rangkaian Sekolah di RumahMalaysia.

"Program sebegini merupakan satupermulaan yang bail< untuk kanak-ka­nak. Diharap, acara ini boleh diadakansetiap tahun sebagai inisiatif dalamusaha menggalakkan para pelajar me­minati dan menceburi bidang neuro·sains," ujar Roselinee.

Bagi pelajar perubatan UPM, SitiHajar Darussalam, 21, penglibatannyasebagai fasilitalor dalam program inimemberi pengaJaman berbeza.

"Saya rasa gembira kerana sebagaifasilitator, saya dapat berhubung de­ngan kanak-kanak yang datang sebagaipeserta," jelas Siti Hajar.

Program ini turut dianjurkan dengankerjasama Persatuan Neurosains Ma­laysia, Persaluan NeuroMalaysia danPersatuan Pelajar Perubatan Asia(UPM) yang disokong oleh penaja uta­ma Pertubuhan Pelajaran, Sains, danKebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu(UNESCO).

PESAKIT Parkinson memakai gelangyang mengisytiharkan penyakit merekajika berJaku kecemasan.

Jam pemahaman dan pembangunan ra­walan penyakit sistem saraf pusat danseterusnya memanfaatkan masyara­kat," jelas Michael mengenai kepen·tingan bidang neurosains.

SemenlaTa itu, Pensyarah Kanan Ja·batan Anatomi Manusia UPM, Dr.Cheah Pike See memberitahu, sam­butan yang diterima terhadap pengan­juran Pesta Neuro 2013 sangat meng­galakkan.

"Kami lihat para pengunjung yangterdiri daripada pelajar sekolah me­nengah dan rendah serta kanak-kanakyang berusia anlara empat bingga

~'·;·'\r:~t. "..~ABLASI neuro salah satu aedah rawatan untuk memusnahkan saraf dan tisu untukpesakit epilepsL - Gambar hiasan

Antaranya sesi lawatan ke MuziumAnatomi Manusia, aktiviti membinasaraf otak, mewarna dan pertandi­ngan cabaran minda. Selain itu, pa­meran poster sainlifik, pertandinganPiala Neurosains, syarahan terbukadan saringan dokumentari berkaitandengan fungsi sistem saraf juga di­

anjurkan . pada masayang sarna.

Sempena program ini,Jima pel ajar pasea sis­wazah Lelah ditawarkanAnugerah Pelajar Ne·urosains dan membawapulang RM200 setiap se­orang.

, - Pusat penyelidikanMereka ialah Hoo

Mun Fun, Carel Make­nah Ntimi, Leila Arbabi,Cao Liyang dan Arne­erah Jaafar.

Kesemua mereka me·

rupakan pelajar SarjanaSains dan Doktor Fal­safah FPSK, UPM. .

Menurut Michael lagi,visi FPSK adalah untukmenjadi pusat pendidi-kan, penyelidikan dan

perkhidmatan profesional bertaraf du­nia dalam bidang perubatan dan sainskesihalan.

"Justeru, pihak Kluster Neurosainsseda,' bahawa menjadi tanggungjawabFPSK untuk mempromosi dan meng­galakkan penawaran pendidil<an danaktiviti penyelidikan dalam bidang per~ubatan dan sains kesihatan.

"Bidang neurosains telah diiktiraf se­bagai salah satu bidang khusus yangutama di FPSK kerana sumbangannyadalam benluk output penyelidikan danpenerbitan meningkat dari semasa keselnasa.

"Ia sekali gus akan menyumbang da-

ROSEll NEE

---

Konsepedu pelanconganMuzium Anatomf' UPMBERKONSEPKAN pelanconganberasaskan pendidikan (edu-pefao­congao), Muiium Anatomi Manus;aUniversiti Putra Malaysia(UPM) mampu menarikperhatian pengunjuog.

Koordinatornya, Dr.Cheah Pike See berkata,muzium itu mula ditubuh­kan tujuh tallUo lalu. Se­hingga kini terdapat lebib800 koleksi spesimen danorgao-<>rgao. manusia di­paparkan di muzium ter­sebul

"Kebanyakan model dancarta aoatomi manusia diimporl da- .'ri Jerman. Muzium ioi juga.·mem­pamerkan spesimE!li 'aSli daripildamayat seper:t;i tengkorak lli!aDusia,tulang, gigi; ernhrio,. otak,. ~rgaopencernaan, organ pernafasan, ang­gota atas dan bawah.

"Muzium ini meiupakartplatforminteraktif unttik para pelajar mem­pelajari anatomi tubuh manusia se­cara makroskopik dan memerha-

tikan sel-sel. badan manus4t Sel:ara jimikroskopi)!: .. :' . . , t

"Kioi, . niuzium ini juga terlibatdalam PrOgram Edu-PelanconganUPM uotuk memudahkan orangawam .m~ngetahui anatomi dan

fungsi-fungsi organ manusia," tu­tumya lebibJanjut.

Sahan tahuo, muzium ini dikuo­juogi oleh 6erihu-ribu pelajar' siscwazah uotuk menjal3ni sesi amaIi.Selaio itu, muzium juga dikuojuogi

oleh lebib kurang 1,000 pelawat da­lam negara melalui program Lawa­tan Sm!lbil Belajar, Program Pern-

. oo,Jajar,ao Sepaojang Hayat Warga'>. )ldnas •. Program Lawatan KampusUPM dan Lawatan Akademik.

Seeara keSeluruhan, muzium inijuga dikunjuogi anlaTa 400 hingga500· para pengunjung dari Jepuo,Filipina, lndooesia, Thailand, Korea

. _, Selatan, Amerika Syarikat dan Si-, -". ngapura.-" Tambah Pike See, tiaqa bayaran

dikenakanjika lawatan dibuat tanpapanduan atau bimbingan juru pan­duo Namuo, jika para pelaw.t·ber­minat mendapatkan khidmat jurupandu yang berpengalaman, cajperkhidrnatan yang dikenakan amatberpatutan.

Muzium yang berkeluasan 303.5meter persegi ini terletak di dalamhangunan Fakulti Perubatan danSains Kesibatan, UPM. Untuk mak­lumat lanjut, layari laman webwww..neurosains..org atau www.me­dk.upmedu.my.