of 10 /10
DECLARATIE DE AVERE nt. e3fot. rr. aon SubE6Datul- VADT'VA G DUMIfRU Candidat - consilie! 1ocal avAnd functia de Consil.iul 1oca1, I1fow, DobroeEti la 1 1 5 0 I 3 1 4 5 1 5 2 0 CNP , domic iur .....................P*:?::!_,:..::9:::l..Tlf::..................... ....::.T....Tll:glY.ryl r..lll:..L?.,.. Pl:..-r..?.?....1.,..3!:.. -:..?PI:..1 cunoscand prev€d€rile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie rEsputrdere ci impr€unl cu familial) defn urmitoarele: *l) Prin familie se inlelege solul/sotia Si copiii aflali in intrelinerea acesrora. I. Bu[uri imobile l. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte Fri. Adresa sau zone Categoria* lndirii Suprafila Cotr-parte Modul d€ dobandire Titularull) 11fov, DobroeEti., Str. T!ifoiuLui 2047 655,45 a2 100 g vSduva [email protected] - L/2 viduwa l'laliana Alana - 1/2 * Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier: (3) intravilan; (4) luciu de ape; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dace se afla in circuitul civil- l) La "Titular" s€ menlioneazi, in cazul bunqrilor proprii, numele proprietarului (titularul, solulr'solia. copilul). iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte $i numele coproprietarilor. 2. Clidiri NOTA: Se vordeclara inclusir cele aflate in ahe Fri. Cat€gorie* Suprafrta Cote-parte Modul de dobindire Titularull) IUov, Doblo€sti, St!. Irifoiului n!. 1.2 20r8 238,8 L2 100 t Viduva DuDitru - L/2 Vlduwa Meriana A-lina - 1/2 til Hfiffi flilffi [HtHI[lHIffi [llffi ltiHilHlffi][il|hfl tffi HIffi Hfi ffi Hiffi ffi ffi ffi Hiffilffi ffi ffi ll ll I

nt. e3fot. aon DE...nsarluFa care aomrrrsrerza 9radlesa acesteia Tipul* Valuia in enulSold/valoarr la zi L--tcatesoriile indicrrle sunt: (l) conl curenl sau echivalente (incl(tfu card);

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of nt. e3fot. aon DE...nsarluFa care aomrrrsrerza 9radlesa acesteia Tipul* Valuia in enulSold/valoarr...

 • DECLARATIE DE AVEREnt. e3fot. rr. aon

  SubE6Datul- VADT'VA G DUMIfRU

  Candidat - consilie! 1ocalavAnd functia de

  Consil.iul 1oca1, I1fow, DobroeEti

  la

  1 1 5 0 I 3 1 4 5 1 5 2 0CNP , domic iur .....................P*:?::!_,:..::9:::l..Tlf::.........................::.T....Tll:glY.ryl r..lll:..L?.,.. Pl:..-r..?.?....1.,..3!:.. -:..?PI:..1

  cunoscand prev€d€rile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie rEsputrdere ci impr€unlcu familial) defn urmitoarele:

  *l) Prin familie se inlelege solul/sotia Si copiii aflali in intrelinerea acesrora.

  I. Bu[uri imobilel. TerenuriNOTA:Se vor declara inclusiv cele aflate in alte Fri.

  Adresa sau zone Categoria* lndirii Suprafila Cotr-parte Modul d€ dobandire Titularull)

  11fov,

  DobroeEti., Str.T!ifoiuLui

  2047655,45

  a2100 g

  vSduva [email protected] -L/2

  viduwa l'laliana

  Alana - 1/2

  * Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier: (3) intravilan; (4) luciu de ape; (5) alte categorii de terenuri extravilane,dace se afla in circuitul civil-l) La "Titular" s€ menlioneazi, in cazul bunqrilor proprii, numele proprietarului (titularul, solulr'solia. copilul). iar in cazul

  bunurilor in coproprietate, cota-parte $i numele coproprietarilor.

  2. ClidiriNOTA:Se vordeclara inclusir cele aflate in ahe Fri.

  Cat€gorie* Suprafrta Cote-parte Modul de dobindire Titularull)

  IUov,Doblo€sti, St!.Irifoiului n!. 1.2

  20r8238,8

  L2100 t

  Viduva DuDitru -L/2

  Vlduwa Meriana

  A-lina - 1/2

  til Hfiffi flilffi [HtHI[lHIffi [llffi ltiHilHlffi][il|hfl tffi HIffi Hfi ffi Hiffi ffi ffi ffi Hiffilffi ffi ffi ll ll I

 • SECTOR 2 , 9osPanteliEon nr.237. 81. 55, sc.2, et. 1, ap. 48

  lrlaliaraL/2

  20 08 69,2 b2 100 t1/2

  Alina -

  ' Categoriile indicate sunt: ( l) apartament (2) casd de locuirl (3) casd de vacanE; (4) spalii comerciale/de produclie.l) La "Titular" se menlioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului(titularul, sotul/so1ia. copilul), iar in cazulbunurilor in coproprietate, cota-parte $i numele coproprietarilor.

  II. Bunuri mobilel. Autovehicule/&utoturisme, tractoare, ma$ini agricole, $alupG, iehturi $ alte mijloace d€ transport care sunt

  supuse inmatriculirii, potrivit legii

  Marca Nr. de buclli Atrul de fabricatie Modul de dobandir€

  1 2019Contlact de vanza!€

  2. Bunud sub formi de metele prelioase, bijuterii, obiecle de erti ii de cult, colectii de erti $i numismsticd, obiect€care fac parrte din patrimoniul cultural nrlional sau universal, s cirorvaloire insumati depi$e$te 5.000 d€ euro

  NOTA:Se vor menliona toale bunurile aflqte in proprietate, indiferent dacA ele se afle sau nu pe teritoriul Romaniei la

  momentuldeclarArii.

  Anul dobendirii Valoarea estimata

  III. Bunuri mobile, r ciror valoare depiqette 3.000 de €uro fiecare, 9i bunuri imobile instriinate in ultimele l2luni

  Natura bunului instriiinatDrtr

  instriiniriiPeNoana catre care

  s-r instriiDAtForma instr:iinirrii

  22/01/2Oa9 Jilawu Ionut vanza.€-cuParar€ 8,300 EUR

  IV. Active finsncisr€

  l. Conturi ti depozite b&ncare, fonduri de investitii, forme echivalente de ecoromfuire $i investire, inclusivcardurile de credit, dactr valoarea i,lsumstil a tuturor acestora depiqe$te 5.000 de euro

  NOTA:Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institulii financiare din strainatate.

  lil fl fiffi ffi Htltrfi.t[ltfillffi t# ffi ffi ffi ffi ffiiffi til

 • nsarluFa care aomrrrsrerza 9radlesa acesteia

  Tipul* Valuiain enul Sold/valoarr la zi

  L--

  tcatesoriile indicrrle sunt: (l) conl curenl sau echivalente (incl(tfu card); (2) depozit bancat sau echiralehte: B) fonduri deim)estilii sau echivalenle, inclusiv.fondfii ptitale de pensii sau ahe sisteme cu acumulare lse yor declara cele aferente anului

  fscalanlerior).

  2. Plasamerte, investitii direcl€ li imprumuturi scordete, deci valoarea de piati insumrtii a tuturor acestorsdepigegte 5.000 de euro

  NOTA:Se vor declara inclusiv investiliile gi pBrticiperile in striiiniitare.

  Emitent titlu/societatea in care persoana esteaclionar sau asociarbeneficiar de imprumut

  Numir de titluri/cota de psrticipar€

  Valoarea totali la zi

  *Categoriile indicdte sunt: (1) hirtii de wloane delinute (titluti de stot, ce irtcak, obligaliuni): (2) acli ni sau pdrli socialein socieldli comerciale, (3) imprumuturi ocordate in nume persohal. 4

  3. Alte &ctive producitoare de veDituri nete, care lDsumate depitesc echiv.leDtul e 5,000 de euro pe er:

  +

  NOTA:Se vor declara rnclusN cele allale in slrAinAEte.

  V. DatoriiDebite, ipoteci, grrentii emise in be{eficiul unui terl. butruri .chizitionrte iD sistem lersing ii elte rsemeDer

  butruri, drci vrlo.re. itrsumati r luturor rte3tora depisegte 5,000 de euro

  NOTA:Se vor declara inclusiv p6sivele finan4iare acumulate in streinetaE.

  Creditor Contractat in anrl Scad€nt in rtrul

  T,NICREDIT BANK 2016 2024 70.225,8 RON

  UNICREDIT BANK 2015 2445 225.576.36 RON

  Iil ffi HiHffi fiff tl{lHffi hfi iHHIIffi ffi ffi H,IIfr ffi HilHiffi IHIIIIHI#ffi ffi ffi HIH{H flIfiffi II II I

 • VI. Cadouri, ser"vicii sau avantej€ primite gratuit sau subventionat€ fati de valoaree d€ piat5, din pane, unorpersoen€, organizarii, societili comerciale' regii autonome, companii/soci€iili nationsle sau institulii publiceromane$ti sau striine, inclusiv burse, credite, garanrii, decontiri de cheltuieli, altel€ decat cele al€ engajatorului! aclrorvaloare individuali depdgeqte 500 de euro*

  Cine a realizat venitul

  l.l. Titular

  1.2. Copii

  *Se excepleazd de la declanre udoqrile $i ftdtaliile uzuale p mile din partea rudelor de gradul I 9i al ll-lea.

  VII. Venituri ale declaBntului $i ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul rn fiscrl incheiat (potrivitart,4l din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modiliciril€ ti completirile ulterioare)

  NOTA:Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strAinatate.

  Cine e realizrt venitul Su 'sa venituluiServiciul prestarobiectul

  generator de venitVenitul enual

  incasat

  1. Yenituri din salerii

  l.l. Titular ------==-'

  | -...-

  =-

  1.2. Sol./solie

  VADUVA MARIANA AIINA

  COMPANIA ROMPREST

  SERVICE ? Buculetti,Bdul Poligrafi€i lC

  Contiact j.ndiwj'dual de140 _ 953 RON

  1.3. Copii

  2-

  til ffi ffi Hl[flilfi H]ffi ffi H{H1[Ht#rLtrfl ffi Hf; ffi ffi ffi ffi lHltrffi llf ffi ffi ifr ffi h1ffi ffi ffi Il I I

  BCR LEASING 78.741 RON

  1.2. Sol/solie

 • Venituti di actiritdli i depe dente

  L L Titular

  cabinet de avocatviduwa Dlrlritru,Bucureiti,gos.Panteliron Dr. 23?,81.55, et.1, ap.48

  Venj.tuli di.n plofeEiilibe!ale

  131- 69{ RON

  3. Venituti din cedareafolosinlei bunurilor

  l.l. TitularAPARIAIIENTr BuculeFrl,gos. Partelanon nr.237, BL- 65, €t-1, ap.48

  Conllact de iDcbili€le 9.000 RoN

  9AD(ryA }'ARIANA A'-INA

  APARTAMENT, Bucule9ti,goE. PanteliDon n!.23'7 | 81.65, et.1, aI,.48

  Contract d€ inchiliere 9.000 RoN

  Venituri din iwestilii

  . Yenit ri din pensii

  5.2. Sol/solie

  l flfiffitffiIffi lilltifl HJlltlHIffi ffi t{il|}tlfl ffi illlfifl ffi fl{lffilhfl ffi tili[fi tiltfl ;ffi ffi Hifi tflfi ffi ] il t

  V;DUVA D]IN

  2.2. Soysolie

  a-'-:

  VADI,VA DAN

  3.2. Soy'sotie

  4.1. Titular

  -::--==

  4.2. So/solie

  -'=--

  5.1. Titular

  ----_-

 • 6. Veniluti din acli|itdli agricole

  6.1. Titrrlar

  6.2. Sol/sotie

  7. l/enituri din premii ti dinjocuri de noroc

  7.1. I itular

  7.2. Sol/solie

  7.3. Copii

  8. tlenitxri din ahe sutse

  8.2. So/solie

  VAD(ryA DARIA IIJIIAAPPSMB, Strada Ion

  CeDplDeanu 20, 1.535 RON

  VADT'VA DARIA IUIIAScoala Gj.eaziala

  Petle GhEIDez, BURSE SCOI.ARE 4.590 RON

  lil flfi ffi fiflHfiUtilH{Hflffi ffi l#ffi H!ffi ffi Iffi ilnffi $ilffi ffi t HH,i!trtilltlllff t#ffi illllfl ffi Il ll I

 • viDuvA ANToNIA soErA

  Data completirii

  02^ | !2020

  APPSI]IB, Stracta Ion

  canpineaDu 20, ]\!OCATIE 1.535 RON

  Prezenta declarafie comtituie act public $i rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterulincompl€t rl datelor mentionate.

  Srmnltura

  lflilffi lill{ilffiiffi [fl tlrHiffi [fi ttlHilffi ffi iffi tldtilt#ttfilll

 • ut 63f ot. tt. to)aDECLARATIE DE INTERESE

  subseDnalu1 viDuvA c DI rrrRu

  , do.niciliur ........,............P*:?::!_'r...1Y3:::l..1lf::.....................

  candidat - consilie! Iocalavend func(ia de

  ....:::....TlIPI:E-ulr..lll:..1-2:.,Pl:...-.:..i.?...-.,..3I:..-:..lPI:..l

  cutroscald prevederile art. 292 dib Codul panel privind falsul in decleretii, declar pe proprie riispundere:

  CNP 1 5 0 8 3 1 4 5 I 5 2 0

  l. Asocirt sru rction.r h ro.i.t,fi.om.r.ial€, colnpln.soci.fii, fundrfii sru elte orgrria(ii neguv.rraml

  nii/tocictlti mtiotrrl., iEtitutii d..r.dit, grupuri d. int.r6 .cononi., prccum ri m.mb.u

  - denumirer rirdr.$ -Vrlorrer (otrla . plrlilorsociale riAru { rcfiurilor

  -"-"-

  2. Crlit ter d. mdnbru ln org.ncl. d. conduc.r.,so.i.t4ilor nrfionrl., .1. iN.ituliilor d. $.dit, rL

  dninistiar. ti control .le soci.gfilor .om.rci!I., rle i.giilor ru(onom., rl. comp.riilor/grrpurilor dc irt.r.s ccoromic, rl..soci.fiilor s.o fu.drfiilor ori il. rllo, orgini?.tii

  - d.rumire. ri rdre$ -valoarea beneliciilor

  lil ffi Hilllil Hlffi lltllfl lllilillft lfi HffiilffiltilffillHH[tflffiflHXti{l#Fltl ililfl lifflxll{[fl ilHtrill ll l

 • Calii.te. de membru in cadrulrso.irliilor

  l. C.litrter d. m.mbru in orgrn.le d. condrc.re! rdtuncrir defi.uu gid.numireo prtidului politic

  ririrlrir. J control. rctribuit s.r r.r.tribuit., detinut. ir crdrul prnidelor poliric.,

  :,NIUNEA SALVATI ROMANIA, PRESEDINTE FII-IAIA DOBROEATI

  JNIUNEA SALVATI ROIIANIA, MEMBRU IN BIROUI- JI'DETEAN I]TFOV

  5. Conti.cle, irclusiv cele d. rsisr.nlt juiidicn! co.funciiilor, mrndrt.lor sru demtrii!tilor public. finanlrpitll de strr s.u urde strrul.n. rctionfi mrioritrr

  ,lt nll juridica, consull.nll ti civile, obfinut. sru .flrt. ln d.ruhi.ln timpul er..ci6riirt. d.l. bugetul d. strl,locrl fidin forduri .rt.rn. oriinch.i.t. cu so.i.tAfi .om.rciale cu

  Ecnefici!rul de conor.l:ium€le, pre.umele/deouhirea ri.dres,

  lnstitufirTipul Drta

  ,=-=-

  Rude de Bradul ll ) ale itularului

 • Societili comerciale/ Persoma fizicl auloriza(v Asocialli fmiliale/ CabineE individuale. cabinete asociate. socierali civile prclesionale sau societalicivil. profesionale tu rlspundere limihri care d€sfaroa+ prof€sia de [email protected] orsanizatii n.8uvemamentale/ Fundalii/ Asociatii2 )

  !) Prin rude de gradul I se inlelege pdrinli pe linie ascendenti 9i copii pe linie descendenrA.z, Se \or declara numele. denumirea siadresa beneficiarului de conlmcr unde. Drin caliutea delinula. rirularul. sorul/solia li rudele de gradul I oblin conlracte. asa cum sunt definile la puncrul 5. Nu se declara conrractele sbcietSlilor comercialepe acliuni la care declarantul impreune cu solul/sotia $i rudele de gradul I delin mai putin de 5% din capitalul social alsocietafii, indiferent de modul de dobandire a rcliunilor.

  Prezenta declanlie constituie act public $i rispund potrMt legii penele pentru inexactitatee sau carrcterulincomplet al detelor menlionate.

  Datr completlrii

  0211112020

  SrmnIturu

  lil$iffilillffiHl[$t+XHIiiliHlffi[ir'il#l+lHttlliillliiHiffil[ilflittlilffittill:illtflrl['|f#ttXtlTffilllll

  I-