Click here to load reader

Næsens sygdomme - clin.au.dkNasal steroid Oral antihistamin Øjendr . Systemisk steroid Immunterapi/ hyposensibilisering Granulomatosis med polyangiitis Ca. 50 nye tilf ælde/ år

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Næsens sygdomme - clin.au.dkNasal steroid Oral antihistamin Øjendr . Systemisk steroid...

 • NNææsens sygdommesens sygdommeClaus Gregers PetersenClaus Gregers Petersen

  OverlOverlææge, ge, ØØrere--nnææsese, halsafdeling H, halsafdeling H

  Speciale: nSpeciale: nææse og bihulekirurgise og bihulekirurgi

  Kongenitte sygdommeKongenitte sygdomme•• KosmetiskeKosmetiske

  •• Fistler/cysterFistler/cyster

  •• LLææbebe--ganespalteganespalte

  TraumaTrauma

 • TraumaTrauma

 • CosmeticCosmetic

  Unilateral Unilateral cleftcleft 11

  11

 • 11

  CongenitalCongenital deformitydeformity 11

  FrakturerFrakturer

  •• HyppigHyppig

  •• SeptumSeptum frakturfraktur•• SeptumSeptum hhææmatommatom

 • Behandling af nBehandling af nææsefraktursefraktur�� Indikation Indikation

  •• RtgRtg. og CT ikke n. og CT ikke nøødvendigdvendig

  •• KosmetiskKosmetisk

  •• FunktionelFunktionel

  �� RepositionReposition

  •• LA / GALA / GA

  •• Skinne en ugeSkinne en uge

  HudlidelserHudlidelserRhinophymaRhinophyma

  EczemaEczema vestibulivestibuli nasinasi

  FurunculusFurunculus nasinasi

  •• TumorerTumorer��basocellulbasocellulæærere�� spinocellulspinocellulæærere

  Sygdomme i nSygdomme i nææsekavitetensekaviteten

  ��MedfMedføødte dte sygdommesygdomme

  •• AtresiaAtresia choanalischoanalis��Bilateral: akut / Bilateral: akut / subakutsubakut

  behandlingbehandling

  ��Unilateral: 6 Unilateral: 6 –– 8 8 åårs rs alderenalderen

  •• SeptumdeformiteterSeptumdeformiteter

 • AtresiaAtresia ChoanalisChoanalis

  TraumerTraumer

  SeptumhSeptumhææmatommatom

  SeptumabscesSeptumabsces��Begge behandles akut Begge behandles akut

  / / subakutsubakut

  FremmedlegmerFremmedlegmerBBøørnrn

  Giver Giver purulentpurulentinfektioninfektion

  Fjernes med hageFjernes med hage

 • EpistaxisEpistaxisLokale Lokale åårsagerrsager•• TraumerTraumer

  •• Infektion/tInfektion/tøørhed/skorprhed/skorperer

  •• TumorerTumorer

  •• SeptumperforationSeptumperforation

  EpistaxisEpistaxis

  Universelle Universelle åårsagerrsager•• AK behandling: NSAID, AcetylsalicylsyreAK behandling: NSAID, Acetylsalicylsyre

  •• KoagulationsforstyrrelserKoagulationsforstyrrelser

  •• Mb. Mb. OslerOsler

  •• HypertensionHypertension

  •• Maligne tilstande (fx Maligne tilstande (fx leukemileukemi))

  EpistaxisEpistaxis

  AnteriorAnterior blbløødningdning•• Ca. 90 % Ca. 90 %

  •• UngeUnge

  •• LocusLocus KiesselbachiiKiesselbachii

  •• Let at behandleLet at behandle

 • EpistaxisEpistaxis

  PosteriorPosterior blbløødningdning•• ÆÆldre patienterldre patienter

  •• SvSvæært at finde blrt at finde bløødningskildendningskilden

  •• Kan vKan væære voldsom re voldsom -- livstruendelivstruende

  EpistaxisEpistaxis

  Behandling af Behandling af anterioranterior blbløødningdningÆÆtses med tses med kromtrioxidkromtrioxid / lapis/ lapis

  BipolarBipolar

  HT HT mechemeche

  Rapid Rapid RhinoRhino

  EpistaxisEpistaxisBehandling af Behandling af posteriorposterior blbløødningdning

  OptikOptikBipolarBipolarHT HT mechemecheBallon (Rapid Ballon (Rapid RhinoRhino evtevt dobbelt)dobbelt)Koagulation / Koagulation / ligeringligering af arterier i GAaf arterier i GAEmboliseringEmbolisering ((rtgrtg))

 • EpistaxisEpistaxisSupplerende behandlingSupplerende behandling

  Pause Pause MagnylMagnyl / AK behandling/ AK behandlingSmertestillendeSmertestillendeSedativaSedativaSengelejeSengelejeEleveret hovedgEleveret hovedgæærderdeCyclokapronCyclokapron ((fibrinolysehfibrinolysehææmmeremmere))Is, koldt flydendeIs, koldt flydende

  Allergisk Allergisk rhinosinuitisrhinosinuitisInflammatorisk tilstand i nInflammatorisk tilstand i nææseslimhinden seslimhinden og bihulerne betinget af allergen og bihulerne betinget af allergen ppååvirkningvirkning

  HyppighedHyppighedStigendeStigende

  >500.000 i DK>500.000 i DK

  1010--25% i vestlige lande25% i vestlige lande

  2525--30% af befolkningen har positiv 30% af befolkningen har positiv hudpriktesthudpriktest

 • AstmaAstma

  2020--40% af 40% af pttptt med allergisk med allergisk rhinosinuitisrhinosinuitis har ogshar ogsåå astmaastma

  4040--80% af 80% af pttptt med astma har ogsmed astma har ogsååallergisk allergisk rhinosinuitisrhinosinuitis

  SymptomerSymptomerSnue, Snue, nyseturenyseture

  NasalstenoseNasalstenose

  Nedsat lugtesansNedsat lugtesans

  KlKløøende ende øøjnejne

  ÅÅrstidsvariationrstidsvariation

 • InddelingInddeling

  DiagnostikDiagnostikFamiliFamiliæære dispositionerre dispositioner

  Klassiske symptomerKlassiske symptomer

  Provokerende faktorerProvokerende faktorer

  KrydsallergiKrydsallergi

  Priktest, specifik Priktest, specifik IgEIgE i serumi serum

  SkopiSkopi af naf nææsensen

  HudpriktestHudpriktest

 • BehandlingBehandling

  UndgUndgåå ekspositioneksposition

  Nasal steroidNasal steroid

  Oral antihistaminOral antihistamin

  ØØjendrjendr..

  Systemisk steroidSystemisk steroid

  Immunterapi/Immunterapi/hyposensibiliseringhyposensibilisering

  GranulomatosisGranulomatosis med med polyangiitispolyangiitis

  �� Ca. 50 nye tilfCa. 50 nye tilfæælde/lde/åårr

  �� Autoimmun bindevAutoimmun bindevæævssygdomvssygdom

  �� Dissemineret lidelseDissemineret lidelse

  �� NNææse, bihuler, lunger og nyrer mmse, bihuler, lunger og nyrer mm

  �� Granulerende slimhinderGranulerende slimhinder

  �� HHøøretabretab

  �� Biopsi, PR3Biopsi, PR3--ANCAANCA

  �� ImmunosuppresivImmunosuppresiv behandlingbehandling

  �� 50% 50% remissionremission, resten recidiverende , resten recidiverende sygdomsforlsygdomsforløøbb

  SarkoidoseSarkoidoseCa. 400 nye tilfCa. 400 nye tilfæælde/lde/åårrUkendt geneseUkendt geneseSystemsygdom: lymfatiske system, Systemsygdom: lymfatiske system, lunger, lunger, øøjne og hudjne og hudAdenitAdenit, h, hæævelse af velse af gldgld. . ParotisParotis og hos fog hos fåårhinosinuitrhinosinuitBiopsi: Biopsi: nonnon--kasekaseøøseesee granulomergranulomer70% remitterer spontant70% remitterer spontantResten systemisk Resten systemisk kortikosteroidkortikosteroid

 • Benigne tumorerBenigne tumorer

  InvertInvert papillompapillom (Schneiders (Schneiders papillompapillom))ÅÅrsag ukendtrsag ukendt

  Ensidig nasal Ensidig nasal stenosestenose

  Nasal Nasal endoskopiendoskopi, biopsi, CT, biopsi, CT

  FESS FESS evtevt lateral lateral rhinotomirhinotomi

  Recidiv ses ofteRecidiv ses ofte

  Maligne tumorer (60Maligne tumorer (60--80 i DK)80 i DK)PrimPrimæært rt planocellulplanocellulæærerekarcinomer (40karcinomer (40--80%)80%)AdenokarcinomAdenokarcinom (10(10--20%)20%)

  SymptomerSymptomer•• Ensidig Ensidig nasalstenosenasalstenose, ,

  blodig sekretionblodig sekretionDiagnoseDiagnose

  •• Nasal Nasal endoskopiendoskopi, biopsi, , biopsi, CT, MRCT, MR

  BehandlingBehandling•• FESS, FESS, craniotomicraniotomi, ,

  maxillectomimaxillectomi, radioterapi, radioterapi

  RhinorrhoeaRhinorrhoea cerebrospinaliscerebrospinalisÅÅrsagrsag

  •• Kraniefraktur, FESS, spontantKraniefraktur, FESS, spontant

  DiagnoseDiagnose•• Unilateral vandig Unilateral vandig rhinorrhearhinorrhea, beta 2 , beta 2 transferrintransferrin, ,

  intratekalintratekal fluoresceinfluorescein

  BehandlingBehandling•• Konservativ, FESS, Konservativ, FESS, kraniotomikraniotomi

  PrognosePrognose•• >90% succes ved FESS>90% succes ved FESS