Click here to load reader

Nr. ..!?..'..„.{ din t?.T-.: 1: 2014 · PDF fileacesteia dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica pentru blocurile cuprinse in proiectul - Reabilitare termica in vederea cresterii

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nr. ..!?..'..„.{ din t?.T-.: 1: 2014 · PDF fileacesteia dupa efectuarea lucrarilor de...

 • R O M A N I AJUDETUL B O T O A N I

  M U N I C I P I U L B O T O S A N IPiata Revolutiei nr. 1 Cod Postal - 710236 Cod Fiscal -3372882

  Tel/.Fax: 0231.502.200/0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primariaf5jprimariabt.ro

  Nr. ..!?..'...{ din t?.T-.: 1: 2014

  Invitatie de participare

  privind depunerea de oferte pentru atribuirea contractual' de lucrari

  Project tehnic si executie lucrari de demontare a instalatiei de gaze naturale si remontareaacesteia dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica pentru blocurile cuprinse in proiectul -Reabilitare termica in vederea cresterii eficientei energetice a 3 blocuri din municipiul Botosani

  prin,,Cumparare directa"

  Municipiul Botoani, cu sediul Tn str. Piata Revolutiei, nr. 1, cod postal 710236, jud. Botoani, tel.0231/502.200, fax. 0231/531595, invita ofertantii sa-sj depuna oferta la modalitatea de achizitie prin,,Cumparare directa" Tn vederea atribuirii contractului de lucrari avTnd ca obiect Project tehnic siexecutie lucrari de demontare a instalatiei de gaze naturale si remontarea acesteia dupaefectuarea lucrarilor de izolare termica pentru blocurile cuprinse in proiectul - Reabilitaretermica in vederea cresterii eficientei energetice a 3 blocuri din municipiul Botosani

  LModaiitatea de achizitie publica: Cumparare directa;

  2Tipul contractului: Contract de lucrari ;

  S.ObiectuI contractului de : Proiect tehnic si executie lucrari de demontare a instalatiei de gazenaturale si remontarea acesteia dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica pentru blocurilecuprinse in proiectul - Reabilitare termica in vederea cresterii eficientei energetice a 3 blocuridin municipiul Botosani - cu respectarea cerintelor din caietului de sarcini .

  4.Criteriu de atribuire: Tn mod exclusiv, pretul eel mai scazut;

  S.Valoarea estimata: 20.960 lei fara TVA

  6. Data limita de depunere a ofertelor: .&+*.0.L..r:. 2014, ora 16:00;

  7. Limba de redactare a ofertei: Romana;

  8. Moneda in care se transmite oferta de pret: LEI;

  9. Modalitatea de transmitere:a.) Oferta va fi transmisa Tn plic sau colet exterior netransparent Tnchis

  corespunzator.acesta va fi marcat cu A NU SE DESCHIDE TlMAINTE DE DATA (conform datedin Invitatia de participare publicata pe site-ul www,primariabt.ro ora 16:00).

  b) Oferta (cu respectarea stricta a caietului de sarcini) va fi transmisa impreuna cu :

  - Atestat ANRE pentru gaze naturale : ofertantii vorface dovada ca sunt atestati ANREpentru gaze naturale, in baza unui regulament specific: atat pentru proiectare cat si pentru executia

  Pagina 1

 • R O M A N I AJ U D E T U L B O T O A N I

  M U N I C I P I U L B O T O A N IPlata Revolutiei nr. 1 Cod Postal - 710236 Cod Fiscal -3372882

  Tel/.Fax: 0231.502.200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: [email protected]

  obiectivelor din sectoral gazelor naturale, in conformitate cu prevederile art.121 din Legeanr. 123/2012 -legea energies si a gazelor naturale .

  - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69A1 (evitarea conflictuluide interese) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completataconform Formularului ataat prezentei invitatii de participare. In vederea completarii acesteiDeclaratii, precizam ca persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante Tn ceea cepriveste organizarea derularea si finalizarea modalitatii de achizitie prin cumparare directa ce faceobiectul prezentei invitatii de participare respectiv, persoanele care aproba/semneaza documenteemise in legatura cu sau pentru procedura mentionata anterior, inclusiv persoanele care aprobabugetul aferent acestei achizitii, sunt: Portariuc lulian Ovidiu - primar, Zaiceanu Adriana -administrator public, Lupascu Catalina Camelia - viceprimar, Eugen Turcanu - viceprimar, Apostuloan - secretar, Sanduc Valerian - director economic, Tebecailo Mihai Cristian - manager public,Cornel Hergheligiu - director executiv, Semenescu Nicolae - director edilitare, Sandu Dan -arhitect sef, Florin MTtu - sef serviciu Investitii, Palaghiu Mihai Dorin - sef birou Cadastru, AntocheLuminita Mihaela - sef serviciu Urbanism, Dumitrescu Anca - sef serviciu Resurse Umane,Bulmaga Geanina-sef serviciu Buget-Finante, Ciomaga Georgescu Oana Gina-sef oficiu Juridic,Neica Oana - sef serviciu Management Proiecte, Anitei Daniela - sef birou Achizitii publice,Ciubotariu Maria - consilier achizitii, Munteanu Constantin - consilier achizitii, Nechifor Petronela -consilier Juridic, Gheorghita Mirela - sef serviciu Contabilitate, Ifrim Mihai -sef serviciuAdministrativ, Alexa Catalin Virgil - consilier local, Apostoliu Eugen Sorin -consilier local, BosoviciCalin George - consilier local, Buliga Marius -consilier local, Cristescu Marius - consilier local,Furtuna Corneliu Daniel - consilier local, Ghiorghita Florin loan - consilier local, Hunca Mihaela -consilier local, lavoreciuc Gheorghe - consilier local, Lebada Radu - consilier local, Nica Tereza -consilier local, Onisa Paul - consilier local, Petrusca Ady - consilier local, Plesca Stelian - consilierlocal, Simion Aura - consilier local, Tincu Mihai - consilier local, Cosmin Andrei - consilier local,Ursuleanu Gheorghe Florentin - consilier local, Bucsinescu Lidia - consilier local.

  lO.Adresa la care se transmit ofertele: Registratura Primariei Municipiului Botosani, din stradaPiata Revolutiei nr.1, cod postal 710236, Botosani, telefon: 231/502.200, Fax: 0231/531.595;

  11. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primariei Municipiului Botosani-Biroul deachizitii Publice, tel. 0231/502.200, fax. 0231/515142 .

  Primar,Ovidiu lulian Portariu

  ef birou achizitii publice ,Daniela Anitei

  Administrator public,Adriana Zaiceanu

  Consilier achizitii publice,Constantin Mjbnteanu

  Pasina 2

 • R O M A N I AJ U D E T U L B O T O A N I

  M U N I C I P I U L B O T O S A N IPiata Revolutiei nr. 1 Cod Postal - 710236 Cod Fiscal -3372882

  Tel/.Fax: 0231.502.200/0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: [email protected]

  Operator economic

  (denumirea/numel e)

  DECLARATIE

  privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69A1din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

  Subsemnatul(a) (denumirea, numele operatoruluieconomic), in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator laprocedura de cumparare directa pentra atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect

  organizata de Municipiul Botosani, vazand lista persoanelor care detin functii de decizii in cadrulautoritatii contractante, declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art 292 Cod penal,ca nu sunt in niciuna din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile sicompletarile ulterioare.

  Conform Ordin nr.170/2012 al Presedintelui ANRMAP publicat in MO nr.328 din 15.05.2012,situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese, in sensul art. 69A1 din ordonanta deurgenta nr.34/2006, sunt urmatoarele :

  a) membri ai consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare aofeilantului/canditatului/ofertantului asociat/subcontractantumi/tertului sustinator suntsot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care detin functii dedecizie in cadrul autoritatii contractante ;

  b) actionarii sau asociatii ofeitantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertuluisustinator sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin functiidecizie in cadrul autoritatii contractante ;

  c) persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante detin parti sociale, parti de interes,actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati/ofertanti asociati/subcontractanti/ tert:sustinatori ;

  d) persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante fac parte din consiliul deadministratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati/ofertantiasociati/sub contractanti/terti sustinatori .

  Data completdrii Operator economic,

  (semnarura autorizata)

  Pagina 3

 • CAIET DE SARCBVI

  PROJECT TEHNIC + EXECUTIE LUCRARI de demontare a instalatiei de gaze naturale montata aparentpe fa tads blocuiui i remontarea acesteia dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica

  pentru blocurile din str. Tudor Vladimirescu nr. 14 sc A,B str. Imparat Traian nr. 21 sc. A,B>Q str.Saveniior nr. 40 sc A,B,CJ),E

  Proiectul tehnic pentru modificarea instalatiei de utilizare gaze naturale va contine piese scrise si piese desenate,elaborate in baza legislate! in vigoare:

  Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze natural (NTPEE-2008)Legea 10/1995 privins Calitatea in ConstructiiLegea 50/2008 privind Autorizarea executarii lucrarilor in constructiiHG 273/1994 privind Regulamentui de Receptie a Lucrarilor de Constructii si instalatii aferente acestoraOrdinul ANRE 32/2012 privind proiectarea, verificarea executia receptia si punerea in functiune ainstalatiilor de utilizare a gazalor naturalOrdinul ANRE 22/2013 privind regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilortehnici pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale

  Proiectul tehnic se va realiza unitar, fiecare bloc de focuinte constituindu-se intr-un obiect.

  Documentajia va cuprinde:Memoriu general, in care va prezenta sintetic informa^iile generate ale proiectuluiMemorii tehnice pe specialityCaiete de sarcini pe specialityListe de cantitafi pentru fiecare specialitateCentralizator de cheltuieli pe obiectiv de investi^ie - formularul FlCentralizator de cheltuieli pe categorii de lucrari, pe obiecte - formularul F2Liste cu cantitai de lucrari pe categorii de