Click here to load reader

NR 1 / 2 (67 / 68) STYCZEŃ / LUTY 2015 ISSN 0209-1070

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of NR 1 / 2 (67 / 68) STYCZEŃ / LUTY 2015 ISSN 0209-1070

 • NR 1 / 2 (67 / 68) STYCZE / LUTY 2015w w w . m w . m i l . p l

  ISSN 0209-1070

 • NR 1/2 | STYCZE/LUTY 2015 1

  B A N D E R AB A N D E R A

  BanderaWYDAWCA:

  3. Flotylla Okrtw przy wsppracy z Wojskowym Instytutem Wydawniczym

  REDAKTOR WYDANIA:

  Tomasz Gos

  REDAGUJE ZESP:

  kmdr ppor. Piotr Adamczak, Tomasz Gos, Marian Kluczyski, kmdr por. Mariusz Konarski, kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski, kmdr ppor. Radosaw Pioch, kpt. mar. Przemysaw Ponecki

  Wsppraca:

  Suby prasowe JW MW

  Skad i amanie: kmdr ppor. Radosaw Pioch

  Adres redakcji:

  81-103 Gdynia, Rondo Bitwy pod Oliw 1 tel.: +4858 626 69 70, 626 69 71; CA MON 266 970, 266 971e-mail: [email protected]

  WSPPRACA:

  Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego:pk Dariusz Kacperczyk, tel.: +4822 684 53 65, 684 56 85; CA MON 845 365, 845 685

  Redaktor naczelny "Polski Zbrojnej": Wojciech Kiss-Orski,tel.: +4822 684 02 22, CA MON 840 222

  Kierownik fotoskadu: Marcin Dmowski, tel.: +4822 684 55 79; CA MON 845 579

  Wojskowy Instytut Wydawniczy:00909 WarszawaAleje Jerozolimskie 97faks: 22 684 55 03; CA MON 845 365e-mail: [email protected]

  Druk: Drukarnia Zespou Redakcyjno-Wydawniczego MW (zam. nr 17/D/2015)

  Czasopismo dostpne w wewntrznym kolportau wojskowym

  Czasopismo Marynarki Wojennej

  Zdjcie na okadce: Marian Kluczyski

  Szanowni Czytelnicy

  Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW) obchodzi w tym roku Jubileusz 95-lecia utworzenia. Dlatego dziki uprzejmoci Redakcji miesicznika bdziemy w kadym kolejnym numerze Bandery przyblia Pastwu zagadnie-nia zwizane z hydrografi, meteorologi, oceanografi, kartografi morsk oraz obecnymi trendami w rozwoju sprztu i urzdze zabezpieczajcych te dziedziny. Biuro reprezentuje Polsk w Midzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, przewodniczc rwnie Komitetowi Sterujcemu norweskiej instytucji PRIMAR, zajmujcej si weryfikacj i dystrybucj map cyfrowych. BHMW peni rol pastwowej suby w zakresie hydrografii i kartografii morskiej dlatego te czynnie wczyo si do krajowych obchodw wiatowego Roku Mapy - 2015. Jak co roku Biuro, przy wspudziale Urzdw Morskich, Stowarzyszenia Hydrografw Polskich i wadz lokalnych, organizowa bdzie krajowe obchody wiatowego Dnia Hydrografii, w tym roku w Szczecinie. Tegoroczny temat przewodni Our seas and waterways yet to be fully charted and explored nawizuje do najwaniejszych zada stojcych przed okrtami hydrograficznymi MW, jak rwnie Oddziaem Hydrograficznym, Oddziaem Kartografii Morskiej i Oddziaem Informacji Nautycznej BHMW- dokoczenie sondau polskich tras eglugowych, zgodnie z dyrektyw HELCOM, a nastpnie naniesienie zmian na mapy papierowe i cyfrowe. Zarwno Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego 3. Flotylli Okrtw jak i Wydzia Hydrograficzny 8. Flotylli Obrony Wybrzea peni istotn rol w systemie morskiego bezpieczestwa pa-stwa wspdziaajc na co dzie z krajowymi jednostkami morskiej administracji. yczc ciekawej lektury w nadchodzcych miesicach mam nadziej, e przyblienie zagadnie zwizanych z hydrografi umoliwi naszym marynarzom w peni wykorzystanie nowocze-snych technologii podczas walki z zawsze niebezpiecznym morskim ywioem.

  Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

  kmdr Andrzej Kowalski

  2 TOMASZ GOS | Nowoczesny w kadym calu

  5 . ZALESISKI, R. PIOCH | Nowe uzbrojenie Orkana

  6 PIOTR WOJTAS | Coraz bliej Kormorana

  7 TOMASZ GOS | Ky nad Batykiem

  8 . ZALESISKI, C. CICHY| Mewa za Flaminga

  10 TOMASZ GOS | Nurek w akcji

  11 CZESAW CICHY | Dwa domy

  12 TOMASZ MIEGO| Z kart historii Muzeum Marynarki

  Wojennej

  14 PRZEMYSAW PONECKI | Nowy podzia zada

  16 PRZEMYSAW PONECKI | Praca i pasja

  17 TOMASZ GOS | Na krtkiej fali

  18 STANISAW WIELEBSKI | ORP Kaszub i jego

  szybkie zanurzenie

  20 PRZEMYSAW PONECKI| Saperski futsal

  Wodowanie techniczne lzaka

  FOT.

  MAR

  IAN

  KLU

  CZY

  SKI (

  2), P

  IOTR

  LEO

  NIA

  K (4

  )

  W Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni odbyo si wodowanie techniczne okrtu patrolowego typu lzak. Jednostka ma zosta przekazana Marynarce Wojennej w kocu 2016 r. Po zwodowa-niu jednostki, za pomoc specjalnych wzorw obliczono, e cakowita masa okrtu wynosi w przyblieniu 1700 ton, co jest zgodne z parame-trami, jakie okreli armator. Sprawdzono take szczelno okrtu. Przed przetransportowaniem jednostki na ld trzeba byo obrci j o 180 stopni. Operacja ta bya konieczna ze wzgldu na przygotowanie lzaka do montau rub napdowych.

  FOT.

  MAR

  IAN

  KLU

  CZY

  SKI (

  4)

 • Z A W D M A R Y N A R Z

  FOT.

  MAR

  IAN

  KLU

  CZY

  SKI

  2 NR 11/12 | LISTOPAD/GRUDZIE 2014

  Kmdr ppor. Sebastian KAA urodzi si 19 czerwca 1976 roku w Gdasku. W latach 1997-2001 studiowa w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ukoczeniu studiw rozpocz sub w 32. Dywizjonie Okrtw Rakietowych, gdzie obj obowizki dowdcy dziau cznoci i obserwacji technicznej na ORP Metalowiec, w 2003 roku wyznaczony zosta na dowdc dziau rakietowoartyleryjskiego na ORP Grnik, w nastpnym roku obj obowizki zastpcy dowdcy ORP Hutnik. Lata 2006 2007 zwiza z 13. Dywizjonem Traowcw, gdzie peni obowizki zastpcy dowdcy grupy na ORP Flaming. W 2007 roku powrci do Dywizjonu Okrtw Rakietowych na stanowisko zastpcy dowdcy okrtu, a w 2009 roku wyznaczony zosta na dowdc ORP Grom. 1 kwietnia 2014 roku obj obowizki dowdcy okrtu w Grupie Organizacyjno-Przygotowawczej okrtu patrolowego lzak. Ukoczy studia uzupeniajce na kierunkach Hydrografia Morska oraz Bezpieczestwo Morskie Pastwa, ponadto studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej. W wolnych chwilach egluje.

  2 NR 1/2 | STYCZE/LUTY 2015 NR 1/2 | STYCZE/LUTY 2015 3

  B A N D E R AB A N D E R A

  Co to jest zaoga szkieletowa?Jest to pierwsza zaoga na nowej jed-nostce jej szkielet. Powstaje razem z okr-tem. Obecna, oficjalnie obowizujca nazwa to Grupa OrganizacyjnoPrzygotowawcza, ale pojcie zaoga szkieletowa jest rwnie waciwe i czsto uywane. Zgodnie z Regu-laminem Suby na Okrtach Marynarki Wo-jennej, grup tak powinno si powoywa kadorazowo z chwil rozpoczcia budowy nowej jednostki. Skad grupy zaley od prze-znaczenia okrtu. W pierwszej kolejnoci po-wouje si dowdc okrtu, mechanika oraz bosmana okrtowego. Tak te byo w naszym przypadku. W miar postpu prac wyznacza si do skadu zaogi kolejne osoby. Do prb odbiorczych okrt powinien przystpi z pe-n i wyszkolon zaog.

  Docelowo zaoga lzaka ma liczy 97 osb. Ile czonkw zaogi udao si skompletowa do tej pory?

  W tej chwili zaoga liczy 20 osb. Nieba-wem powinnimy si wzbogaci o kolejnych kilku nowych zaogantw. Wynika to przede wszystkim ze szkole, przewidzianych w umowie o budowie okrtu.

  Wasza praca w tej chwili to gwnie szkoleniaMona tak powiedzie. Harmonogram

  szkole jest napity. Kady z czonkw zaogi musi zosta wyszkolony w obsudze przydzie-lonego mu sprztu. Cz szkole odbywa si u producentw i dostawcw sprztu. Kursy odbywaj si zarwno w Polsce, jak i za grani-c: we Woszech, Niemczech i Holandii.

  Wprowadzenie lzaka do suby bdzie dla morskiego rodzaju Si Zbrojnych ogromnym przeskokiem tech-nologicznym.

  Zdecydowanie tak. Wszyscy wiemy, e od wprowadzenia ostatniej nowej jednostki tro-ch czasu upyno. Nowoczesny system wal-ki, zintegrowane systemy cznoci i nawiga-cji, nowoczesne uzbrojenie artyleryjskie, to jedne z wielu zalet lzaka. Okrt jest no-woczesny w kadym calu. Technicznie prze-skakujemy do wyszej ligi.

  Okrt mia by korwet wielozadanio-w, a obecnie jest budowany w wersji patrolowej. Czy rnice w budowie obu wersji s due?

  Rnice oczywicie s, ale przewidywane

  jest te zachowanie potencjau modernizacyj-nego, a to znaczy, e miejsce przewidziane na poszczeglne elementy uzbrojenia korwety ma by dostpne. Zasadnicze rnice dotycz wanie uzbrojenia. Pozostae elementy wy-posaenia s w wikszoci takie same na okrcie patrolowym, jak i korwecie.

  Co zrobio na Panu najwiksze wrae-nie na tej jednostce?Technologia zastosowana na jednostce. Po-

  ziom integracji poszczeglnych elementw, nowoczesne systemy obrony przeciwawaryj-nej i wiele innych ciekawych rozwiza. Wy-zwanie przed zaog jest wielkie i nie mog si doczeka sprawdzenia wszystkiego w dziaaniu na morzu.

  Jakie s jeszcze rnice midzy lza-kiem, a naszymi dotychczasowymi okrtami?

  O wszystkim nie mog mwi, bo nie wszystko jest jawne. Ale na przykad, to co od razu rzuca si w oczy, nawet laikowi to fakt, e na okrcie nie ma bulajw. Jedyne przeszklone miejsca znajduj si na sterwce. Nastpnym elementem jest ksztat kaduba w technologii ograniczajcej powierzchni skutecznego odbicia fal radiolokacyjnych. Na lzaku nie mona swobodnie chodzi po zewntrznym pokadzie. Pokad cumowniczy jest wewntrz okrtu, tam znajduj si kabe-stany i windy kotwiczne. Na wszystkich pol-skich jednostkach jakie mielimy do tej pory, cumowanie okrtu obsugiwao si z ze-wntrznego pokadu. Bardzo ciekawym roz-wizaniem jest napd okrtu. Zastosowano w nim dwa silniki diesla, jedn turbin gazo-w i czc to wszystko przekadni.

  Okrt jest ju do dugo budowany. Czy nie odbije si to negatywnie na jego jakoci? Czy niektre jego podzespoy nie s ju przestarzae?

  Jako zaoga, nie mamy wpywu na to, jak dugo jednostka jest budowana. Pytanie jest

  jednak jak najbardziej zasadne. Stan tech-niczny urzdze zainstalowanych na okrcie jest weryfikowany i na normalnych zasadach jest na nie udzielana gwarancja. W adnym wypadku nie mona powiedzie, e jednost-ka, jej poszczeglne elementy czy konstruk-cja jest przestarzaa.

  A jak okreliby Pan komfort suby na tej jednostce?Pomieszczenia okrtowe s na etapie wy-

  posaania. Pomimo tego, e jednostka wygl-da na du i przestronn, wewntrz nie ma luksusw. Wynika to z duej iloci sprztu. Najw

Search related