of 127/127
MONITORUL OFICIAL AL ,t ROMANIEI Anul 173 (XVll) - Nr. 451 bis PARTEA I LEG|,DECRETE, HOTARARI 9l ALTE ACTE Vineri, 27 mai 20OS SUMAR Pagina Anexa la Ordinulministrului transporturilor, construcliilor qi turismuluinr. 27512005 pentru aprobarea Reglementdrii tehnice,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct5", indicativ NP 112-04 2-124 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE M|NISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUOTIILOR 9l TURISMULUI ORDIN pentru aprobarea Reglementdrii tehnice,,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directd", indicativ NP112-04*l in conformitate cu art.38 alin.2 din Legeanr. 10/1995 privind calitatea in construcfii, cu modificdrile ulterioare, '-.in temeiul ari. 2 pct. 45 gi al art. 5 alin. (4) din HotdrArea Guvernului nr. 41212Q04 privindorganizarea 9i funcfionarea Ministerului Transporturilor, Construcliilor gi Turismului, cu modificirile gi completdrile ulterioare, avAnd in vedereProcesul-verbal de avizare nr. 50 din 6 iulie 2004 al Comitetului tehnicde specialitate - CTS 6 si Procesul-verbal de avizare al Comitetului tehnic de coordonare generald nr.28 din 15 octombrie 2004, ministrul transporturilor, construcliilor 9i turismuluiemite urmdtorul ordin: Art. 1. Se aprobd Reglementarea tehnicd Art. 3. - La data intririi in vigoare a prezentului ordin, ,,Normativ pentru proiectareastructurilorde fundare Ordinul ministrului lucrdrilor publice gi amenajdrii teritoriului lli"llS',;,.iT:;:[:0J3"",1,t?ilt,J:ii:;1X.,ff nr e/N/1ee1 pentru aprobarea resrementdrii tehnice in anexa)care face parte integrantS din prezentul ordin. "Normativ privind proiectarea 9i executarea lucrarilor de Art. 2. - prezentul ordin se publicd in Monitorul fundalii directe la construclii", indicativ P 10-86, publicat in Oficial al RomAniei, partea l, si intrd in vigoare in Buletinul Construcliilor nr. 711991, precum 9i orice alte termen de 30 de zile de la data publicdrii. dispozilii contrare igi inceteazd aplicabilitatea. Ministrul transporturilor, constructiilor gi turismului, Gheorghe Dobre Bucuregti, 23 februarie 2005. Nr. 275. *) Ordinul nr. 27512OQS a fost publicat in Monitorul Oficial al RomAniei,Partea l, nr. 451 din 27 mai 2QOS 9i este reprodus 9i in acest numdr bis.

NP 112-2004 Normativ Pentru Proiectarea Structurilor de Fundare Directa

  • View
    856

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of NP 112-2004 Normativ Pentru Proiectarea Structurilor de Fundare Directa

MONITORUL FICIAL OAL

ROMANIEIAnul 173 (XVll)Nr. 451 bisP A R T E A I

,t

, I L E G | ,D E C R E T EH O T A R A R9 l A L T E A C T E SUMARPagina

Vineri, 27 mai 20OS

transporturilor, construcliilor Anexa la Ordinulministrului qi turismuluinr. 27512005 pentru aprobarea pentruproiectarea tehnice,Normativ Reglementdrii indicativ 112-04 2-124 NP fundaredirect5", structurilor de

A C T E A L E O R G A N E L O RD E S P E C I A L I T A T E I A L E A D M I N I S T R A T I EP U B L I C EC E N T R A L ECONSTRUOTIILOR TRANSPORTURILOR, M|NISTERUL 9l TURISMULUI

ORDIN pentru tehnice,,Normativ Reglementdrii aprobarea NP pentruproiectarea indicativ 112-04*l directd", de structurilor fundareulterioare, cu privindcalitatea construcfii, modificdrile in cu in conformitate art.38 alin.2 din Legeanr. 10/1995 privindorganizarea '-.in temeiul ari. 2 pct. 45 gi al art. 5 alin. (4) din HotdrArea nr. Guvernului 41212Q04 9i ulterioare, gi gi cu Transporturilor, Construcliilor Turismului, modificirile completdrile Ministerului funcfionarea tehnicde specialitate CTS 6 nr. de avAndin vedereProcesul-verbal avizare 50 din 6 iulie 2004 al Comitetului 2004, generald nr.28 din 15 octombrie tehnicde coordonare de si Procesul-verbal avizareal Comitetului ordin: construcliilor turismuluiemite urmdtorul ministrultransporturilor, 9i ordin, a Art. 3. - La data intririiin vigoare prezentului Se aprobd Reglementarea tehnicd Art. 1. pentru proiectareastructurilorde fundare Ordinul gi publice amenajdrii teritoriului lucrdrilor ministrului ,,Normativ ordin. din in anexa)care face parte integrantS prezentul publicat in P indicativ 10-86, la directe construclii", - prezentul ordin se publicd in Monitorul fundalii Art. 2. , nr l O f i c i a l a l R o m A n i e i ,p a r t e a l , s i i n t r d i n v i g o a r e i n B u l e t i n uC o n s t r u c l i i l o r . 7 1 1 9 9 1p r e c u m9 i o r i c e a l t e aplicabilitatea. igi contrare inceteazd dispozilii termen de 30 de zile de la data publicdrii. gi constructiilor turismului, Ministrul transporturilor, Dobre Gheorghe 23 Bucuregti, februarie2005. Nr. 275.*) Ordinul nr. 27512OQS fost publicat in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 451 din 27 mai 2QOS este reprodus 9i in acest numdr bis. a 9i

tehnice pentru resrementdrii nr e/N/1ee1 aprobarea lli"llS',;,.iT:;:[:0J3"",1,t?ilt,J:ii:;1X.,ff lucrarilorde privind proiectarea executarea "Normativ 9i

MONITORUL OFICIAL ROMANIEI. AL PARTEA Nr. 45'1biS/27.V.2O05 I.ANEXA-)

NORMATIV pentruproiectarea structurilor fundaredirecti, indicativNP 112.04 de

Listanotafiilorpi simbolurilorNotafrasau simbolulAA*t

UM

Semnifica(ia

m'lmm mm

Aria sectiunii transversalesistemului fundare a deAria de armdturi de suspendare Aria armlturii verticale Aria minimd a pl4cii Aria laterali a st6lpuluipe indllimea paharului Supralafasectiunii de tortOcare(lunecare) dintre elementul vertical qi plangeu(placA)

A"u Ap

mmmm[*t]

AsAwf

B B,Bp

lmlm

ulmensrunea mai micl a tdlpii fundaficiavandlbrma cea dreptunghiulart plan;Lilimea sistemului fundare pentru in de fundafiide secfiune dreptunghiularl plan inL6timea activb a fundatiei LEfimeasau diametruI pldcii util izate pentru determinarea caracteristicilor compresibilitateprin incercareape teren de

lmlkNrnl

D E E*Er

Rigiditatea cilindrictr radierulu a iModulul de elasticitate Modulul de deformatie liniard al terenului de fundare Modulul dinamic de deformalie liniarE al terenului de fundare Rigiditateaaproximativd a construcfiei

IkPal [kPaJkPal

E'1,-'E'lo F

IkPa]

GH H'Hi, Hz

[kPal lkNl -kPal mlml ml ml m

Rigiditatea tundafiei Fo4atiietoaretransmisd intre peretiicu planurimediane intersectate(de Modulul transversal forfecare)

malitmea tundatieiInSlfimeala margineafundatieitip obelisc lnaulmrletreptelorblocu,lul beton srmplu dln Indtfimea secfiunii funda{iei continue

Hs HrHiHmin

mlmlml[-o]

Grosimea funduluipaharului Addncimea inghef de Iniltimearninimtr fundatiei aIn{lIimea paharului Momentul de inedie al secfiunii tran.sversale sistemului de t'undare a in lungul axei longitudinale

Hp

IIg

IrIp

t-lvol

Indicele consistenti de Momentulde ine(ie al uneiflgii de radierdefinitd intremijloacele a douddeschideri succesiveIndicele de plasticitate Coeficientcare depindede forma in plan a fundatiei, rigiditatea funda1iei,cota. a punctului pentru care se calculsaz[ tasarea z Coeficientul presiunii laterale a plmflntului in stare de repaos

K Ko Kc KnL14

t-1

generale tbrml dreptunghiulard Indicede rigiditatepentruradiere deRigiditatearelativ[

lmlmlml

I)imensiunea mai marea tdlpii fundatieiavdndforma cea dreptunghiulard plan; l,ungimea pentru in de sistemului fundare fundafiide secfiune dreptunghiulard plan lnDistanfadintre doi stdlpi vecini Lungimeatrepteiblocului din beton simplu

Lr

-) Anexa este reprodusdin facsimil.

I, PARTEA NT.451 biS/27.Y.2005 OFICIALAL ROMANIEI, MONITORUL

[*, Lu I*M

lml IKNJIkNrn][kPa I

Valoarea maximla dimensiunilor ol[cii debazt r i superio isi transm plangeulu rteide lunecare ffial in incovoietor rezultant centrulde greutate secfiunii Momentul fundatiei Modululedometric

MMo Mr Mz-:Mi

t-lIkNm] IkPa] IkNm] IkNm] IkNm]lkNmI lkNml

in edometric intrevaloarea modului corelafe Toeficienide liniarl de kPa intervalul presiuni de 200+300 9i modulul detbrmafiepe paharului prin presiuni peretele transmis incovoietor Momentul frontal pentruintervalulde presiuni Modululedometric determinat kPa 200+300 in incovoietor st0lpuli Momentul rezultate plan orizontalaplicatep6rlii incovoietoare in Momentele peretelui a frontal superioare de in Mornentul capaOit statpului secfiunea la fala paharului at x-x fale incovoietor de secliunea Momentul y-y fafi incovoietor de secfiunea Momentul axiale in centrul de greutateal inciiCdrilor @a secliuniifunda{iei penetririi instalafiei Sl3l pe o adAnlovituri necesare lrlumdrulde penetrare 50 mm de al cimede 30 cm pentluun diametru tijei de la Fo(a ax al6transmis6 paharprin betonulde monolitizare iro(a ax aldin stdlpul in Forlade intindere perelii longitudinali Fo4a axialdmaximdin stAlpin fazade montaj a structurii prefabricate pe frontal presiunilor peretele Rezultanta Forlat6ietoare atd asoci f suPrastructudi plastificare actiuniseismice la mecanismului de

Mr, M" Msr.""o

M'.Mu

N NNt*o

IKN]

t-lIKNI

N; NpNsr,montaj

tkNlIKNI lkNl IKN] lkNl

P

0Q",QinrRa

tkNl

Rc Ri

sub vertical planseu in care FortaEiEtoare iE dezvoltd elementul lkl.Il IkPal Fezistenlade Calculaarmiturii de suspendare a betonului compresiune lN/mm" @lai in Reactiunea reazemul de Rezistenla calculla intinderea betonuluidin stAlp [N/mm'l Perimetrul secfiunii forfecare de lml al Modululde rezistenfd t6lpii fundafieiavdndtbrma al dreptunghiulard.plan;Modulul de rezistenld sec{iunii in ['n'l de a transversale$istemului fundare

tkNl

RrI I

wbrcUdi

lmlIkPa]

a Is$metunei fl$ilde radierdefinitdintre mijloacele 0,5)pot U cons terenuri consistenfi icata Noti 6.1. tabelului in accep{ia in situafia in care incdrcareatransmisi de fundafia direct6 asupra acestor pim0nturi se Totugi, o drendriiapeidin porii p[mintului, devinenecesarf, verificarea rapid,fdrd posibilitatea realizcazd portantd (SLCP). limit6 de capacitate terenuluila starea Tabelul6.2

Dificil

la Sensibilitatea taslri diferentiale

in 6.2.2.Condiliile caretrebuierespectate cazulcalcululuiterenuluide fundarepe bazapresiunilor in convcnfionale diferenliaz.d funcfie de tipul incdrc[rii qi de grupareade incircare (gruparea se in speciald GS) gi suntsintetizate tabclul 6.3. fundamentald gruparea GF, dupd caz, indeplinirea estc necesard, in stabilireadimensiunilor plan ale fundagiei 6.2.3. Pentru conditriile implicit tndeplinite se tabelul6.3. Prin aceasta considerd speciticate in tuturorconcliliilor portanttr, gi la starea lirnitE de capacitate limitd de deforma{ie calculuiterenului fundarela starea de ca stiri limiteultime.

14

MONITOHUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA Nr. 451 biSI27.V.2OO5 I,

Cent ca n Tipulincdrcdrii

Cucxcentricitate dupd o singurd direcfie

Tabelul6.3 Cu excentricitate dupadouddireclii

de Gruparea incdrcareN

GS

Pefs p'.f < 1.2 p"onu

pcimaxS l.2 p.onu

p'.f ,nn*31.4 p"on,

pcf max 1.4 p"onu s p'cf m,rx 1'6 p"on" s

6,2.4.Dimensiunilc plan ale lundafiilorse stabilesc in astfelca rezultanta incircirilor provenite din acfiunidin grupdrifundamentale fie aplicatd cadruls6mburelui sa in central. 6.2.5.Pentrusitualiilein care in gruparea fundamentaliintervin solicit6ri orizbntaleimportante, nepermanente, admite ca rezultanta se lncf,rcdrilors[ se aplice in afara sdmbureluicentralcu condiliaca secfiunea activi a tilpii firndalieisdnu fic mai micd de 80% din aria total5a acesreia. In cazulconstrucfiilor tipul castele ap[, turnurietc.nu se admitedesprinderea de de fundafiei pe de terenin grupdrile fundarnentale incfircfri. de 6.2.6.ExcentricitAlile maximeadmise pentrurezultantele incdrcirilor din gnrplri speciale trebuiesi fie limitateastfelincit sec[iunea activda suprafelei tdlpii funda{leisd se extind[ cel pulin p6.nd in drcptulcentrului greutate acesteia. de al 6.2,7.Modul de calculal lui p,l pentrucxcentricitate dou[ direclii esteprezentat anexa pe in F. 6.3.Calcululterenului fundare starea de la limiti de deformafii 6.3.1.Prin calcululterenuluidc fundarela starea limitE de defbrmaliise cere indeplinirea doud a seturide condigii, sintetizate tabelele gi 6.5. in 6.4 Tabelul6.4 Tipul stlrii limitddedetbrmalie Conditia indeplinit dc SLD.TI SLD.ENConditiile spec frrtesoecilicatcin tabelul6.4 au semn

A, 34,

A,sA,

ila - As: dcplas[risau deformafii posibileale construcfiei datorate tasdrilorterenuluide fundare, calculate incirciri din gruparea cu pentruSI,U; fundamental[ - A1: aceeagi semnitica{ic gi A, calculate incdrcbri gruparea ca cu pentruSLEN; din fundamentald - A. :deplas6risau deformafii de rcfcrinli admise pentru structurd,stabilite de proiectantul structurii; In lipsaunor valori stabilitede proiectant fi luatein considerare, pot orientativ,valorile specificate in anexaA pentruconstrucfiineadaptate mod specialin vederea in preludrii tasirilor neuniforme

I, MONITORULOFICIAL AL ROMANIEI,PAFITEA Nr. 451 biS/27.Y.2005

I3

- At : deplasfri sau detbrmagii de admisedin punct de vedere tehnologic,specificate proiectantul tehnolog.Tabelul6.5 Centrici Cu excentricitate dupdo singurfl direc]ie

Cu :xcentricitate )a du1douddireclii

Tipul incdrcariiaN

condrfn cle indeplinit n

Pcrs Ppt

- ' Hu'R, (7.18)

c) Perelii longitudinali se veriflcfl la intindcre centricdcu forfa Np. Armdtura rezultatdse dispune peretelui, (fig. 7.10). simetricpe t'e{ele distribuit[in treimca superioari paharului a d) Verificarea peregilor longitudinali la fort{ tdietoarc considerb secfiunea activ6 cu dimensiunile bp'ao sau bp'bo (fig. 7.9), in funclie de direcgia acfiunii ln st6lp gi de fo(a tdietoare calculcu valoarea Np. f)acd: (Np Np < 0.5b0'aoRr < 0.5bp'bsRJ 1Z.te) de armAilra pentru preluareafbrtei t[ietoare nu este necesarl qi se dispune pe considerente arrnare miniml. In situaliile in care condigia 7.18 nu est respectatdse dimensioneazd armdturapentru preluareafb4ei tAictoarecu relafia (7 -I9) sau ss dirnensioneazd etrieri; ca se pe dimensiunii armdtura distribuie in perelii longitudinali direcfiacorespunz[toare mai mici a pereliloilongitudinali (fig. 7.9).

[]I(B) 8 oR "

+ -t' ---r-

a) Cazul:ao> Hp-A b) Cazul:bo< Hp-A Fig.7,9 Direcfiaarmdturii pentrupreluarea forfeit[ietoarein pere{iilongitudinaliai paharului

pe Dacdarmlturase dispune direc{ie paharului > Hr-A), aria totaldnecesarE (ao vertical[in peretele perete (A.u)intr-un rezult6: NoHt A . . .= 0 . 6 (7.20) I)acd: < Hp-A, armlturaseclimensioneazdetrieri, ca conf.STAS 10107/0-90. bo cu e) Verificareain secliuneaorizontaldde la baz.apaharului considerhsecliuneachesonatd dimcnsiunileexterioarea6bsqi grosimeaperefilor bo'. Secfiunease verific,[ la compresiune excentricd valori ale eforturilede calculN EiM, determinate cu astfel: (valoare Forlaaxiall lrf = Nr.cun (7.12)). calculatd rela{ia cu Momentul : incovoietor = Ms'r+QsrHr (7.21) M

26

MONITORUL OFICIAL ROMANIEIAL I, PARTEA Nr. 451 biSI27.Y.2AO5

f) Annltura rezultatddin calculul paharuluila compresiune excentric[ se dispunepe direclie pe verticald, uniformdistribuitd laturilesectiunii. (bp) g) Grosimea rninimi a perelilorpaharului estede - 200 mm in cazulpaharelor betonarmatmonoliq din - 150rnm la paharele betonarmatprfabricat. din in gi cerinleminimale: h) Arm6furadispusf, pereliipaharului trebuie respecte urmdtoarelc sd - procentulrninim de armdturdorizontaldeste 0.10% pentru annEturiOB37 qi 0.0757o pentru armdturiPC52; - procentulminim de armitur[ verticaldeste 0.10% pntru armbturi OB37 Si Q.O7SVo pentru arm6turiPC52. paharului 7.2.2:Monolitizarea golului paharuluise aleg mai rnaridecdtale sectiuniist6lpuluipe fiecaredirecfiegi Dimensiunile cu a sens 50+75mm la bazapaharului cu 85+120 mm la partea superioard paharului. ;i gi fundafiess realizeazi prin betonarea imbinarea dintre st6lp spafiuluidin pahar,Betonulde clas[ rninimtrCrorzo avea dimensiunea va stAlpuluigi maximd a agregatelor 16 mm. Suprafefele de paharului curif[ gi seumezesc se inaintede montare paharqi monolitizare. in va Daci intr-un paharse monteaz6 rnulli st0lpi(in dreptulunui rost),distanfa intre aceqtia fi cel mai putin50 mm pentrua seasigura completd spaliuluidintrestAlpiqi a paharului. betonarea a 7-2.3.Armrreapaharului de recomandatI paharului datdin figura 7.I0a. a este Schema armare situagiilorin care nu rezultd armltur6 pentru Variantade armaredin figura 7.10b corespunde in preluarea fo4ei t6ietoare pere{ii longitudinaligi din verificareasecliunii de la baza paharului (la compresiune excentricd) rezulti necesarl armhturf, nu o vertical6. se sau, Armdturileorizontale ancoreaztr dupdeaz,seinn[desc,ca bareintinse(fig. 7.10c). (fig. 7.10aqi b). se in Armdturilevertioale ancoreaz[ talpafundafiei pahar urmdtoarele condilii: orizontali din trebuiesni respecte Armdtura - diarnetrul qi paharului; minimQ10mm in treimea superioardpaharului S8 mm in restul a - ceI pulin 2x3 bareorizontale trcimcasuperioard paharului; in a - distanfa este 250 mm. maximl intrc armdturi verticale paharau diametrul din IJarele minim $ 8 mm qi sedispunla cel mult 250 mm distanll. t6lpiif'undatie 7.2.4.Yeriftcarea i pahar paharseverificdla rnoment qi Talpafundatrici Tncovoietor la fo{A tdietoare. gi de Verificareala momentincovoietor fo{n ttrietoare fbcein sectiunile la lala paharului din se $i prefabricat. axulstfrlpului direclie Calculul momentelorincovoietoare face cu relafii de tipul (7.1) li (7.2), pe t'iecare se calculatfin principald fundaliei.Serecomandl in6ltimea s[ fie stabilitd H, astfblinc6t armdtura a ca secfiunea din axul stdlpului, cu indllimea Hr, sd fic suficientd pentru preluareamomentului gi din de Se incovoietor secliunea la fala paharului. vor respecta condiliile(fig. 7.6): . Ht E Hr +100mm 'I'lr > 0,6lr \ Procentul minim de armlturl in talpa firndaliei este 0.10% pentru armlturi tip OB37 gi pentru 0.075% armdturitip PC52. Diametrul al armlturilor estel0 mm. minim Distanfa 250 mm. maximi lntre armituri este cu Armitura se distribuieuniformpe lilimea tllpii qi se prevede capete ciocuri avAndlungimea la l5S. minimdde Verificarea lbr1[ tf,ietoare semnificativh secliunile la fala paharului. de la cste in v

v

I, PARTEA Nr. 451 biSI27.Y.2OO5 OFICIALAL ROMANIEI, MONITORUL

27

(HJ (lr, respecH: consolelor br - tig.7.6) secliunii li lungimile inillimea DacdllsHl gibisHl

(7.22)

foild taietoareestepreluatflde beton. din transversald bareinclinate. se Dacdcondi\lile(7 22) nu suntrealizate dirnen.sioneazdarmdtura

lL*Llt l

1'*+

r |

, l

t-ti:-!

c)

paharului Fig. 7.10 Armarea pentru stdlpi metalici 7.3.Fundatii (ng. 7.11). cu ca se izolate sttlpilormctalici realizeazl fundafie bloc ai cuzinet ale 7.3.1. Funda{iile de Se pot utiliza 9i rnodelcde firnda{iitip talpdarmat6, formd prismatic[,dacl in{lfimea acestora ale pentruguruburile ancorare stilpului 9i esteadecvat* de asigurdlungimeade inglobarenecesard de adf,ncimii fundare.Morl.ar de poza

Stalpmetalic

:--T-

pentru fixarea Suruburi

Triliu-ldiEffiA;Gpozitionarea pentru Carcasa --suru-6uriioiiiElffirareI

tt

(

-----+--.-...-.H ,

I

Fig.7.11 cu ?.3.2. Stdlpul metalic se realizeazf, o plac[ de bazl previzutd cu rigidizdri care astgura de presiuniior tundafiegi a fbrfelorla guruburile ancorars. la transmiterea

28

MONTT9RUL OF|C|AL ROMANIE|, AL PARTEA Nr. 451 bis/27.V.2005 t, in Secliunea plan a pl[cii de bazi rezultddin condifiileprivind limiarea prcsiuniimaximepe valori: de contactcu betonulla urmltoare]e suprafala - rezistenla compresiune betonului cuzinct; a din la - rezistenla compresiune mortarului poz6. a de la ale pe considerdnd solicitirile capabile stfllpuluj(N*p il M*p) Presiunea placade bazdsedetermind guruburilor. a gi forfade pretensionare de de 7.3.3.Dimensiunitegi pozilia guruburilor ancorajdefinitein documentul referinfd STAS fi.rnc1ie momentul stdlpului. in de incovoietor al capabil 10108/90 se stabilesc , prelungitd fundafie de estedeferminat[asffel: in minimEa quruburilor ancorai Lungimea - valoarea pldcii de bazd(L" sau L6(fig. 7.11)) majoratdcu lungimeade maximd a dimensiunilor (30$)dacdsuprafala este a lateral4 acestuia nervurat4; a ancoraj gurubului - valoarea maximd L, sauLu, (frg. 7.11) majorati cu lungimeade ancoraja gurubului(150) dacd nu suprafalalateralda acestuia este ncrvurati dar la capEtulgurubuluieste prevfuutdo placE aria minimd a pldcii (Ap) rezult[ din verificarea mctalic6 rigidd gi rezistentiipentru ancorare; qurubului ,Z?)contorm relaliei7.23: pentruancorarea (7 betonului presiunilor transmise ^ N s Au=r ' 0.4Rdin unde:Ns estefo4a de intindere qurub de 7.3.4. Sec(iunea beton Betonuldin cuzinetestede clasdminimdCrno.Betonuldin bloc estede clastrminirndCtiro 7.3.4.1. armf,turi tn suntancorate blosul fundaliei;dacf in bloc nu suntdispuse dacdarmiturile cuzinetului clasaminimi esteC+is. de rezistenfE, condilii: respectdnd urmitoarele Blocul de betonserealizeaz[ 7.3.4,2. - inlltimea blocului de betonse stabilegte limitele minime din tgcr,sd respecte astfelca valoarea in tabelul7.2;aceasticondilieseimpuneqi in cazulbloculuirealizat trepte; - in5l[imea trepteiestede rninimum400 mm la bloculde betoncu o treapt6; - bloculde betonpoateaveacel mult 3 trepte cdrorinAl{ime a minimdestede 300 mm; - tumarea betonului. continuitatea bloculuide betonseva realizaastfelincdtsl fie asiguratd condilii: urmtrtoarele respectdnd 7.3,4.3. Cuzinetulde betonarmatseproiecteazl - cuzinetul realizeazd formdprismaticl; cu se - dimensiunilein plan ale cuzinetul (1" gi b") vor fi mai mari cel pufin cu 300 mm dcc6t (Lu, pl6cii debaz6. stdlpului Lu(fig. 7,11)). a dimcnsiunile - dimensiunile plan atecuzinetului stabilesc in func]iede condiliade limitarc a presiunilor in se $i pe planul de contact cu blocul la valori mai mici decdt rezisteniade calcul la compresiune a betonului; - serecomandica raportulb./B (1"/L)sesesitueze intervalul 0.50+0.65; in - in[ltrimea limiteminime: h. urmdtoalele cuzinetului va respecta r h" > 300mm; e h. se stabilegte astfel incflt tgcr s5 respecte valorile minime din tabelul 7.2 pentnr betonul de clasl Carro; - rostul cle tumare dintre bloc Ai cuzinet se trateivl astfel inc6t s6 se realizeze continuitirtea de un betonului sau,cel pulin, condi{iilecareasigurf, coeficient frecarep > 1.0 (av6ndca referinfE STAS 10107/o-e0). urmfltoarele dupd modeluldin fig.7.11. Se vor respecta 7.3.5.Armareafundalieise realiz.eazd conditii: (7.23) \-

MONITORULOFICIAL AL ROMANIEI.PARTEA Nr. 451 biS/27.V.2005 I.

29

excentricd sec{iunii rost a de vertical[ din cuzinetrezultl din veriticarea compresiune la a) armdtura dintre bloc qi cuzinet; eforturile de calcul din secliune au valori asociate momentului de de a ale dimensionare quruburilor ancoraj stdlpului; parteasuperioar6 cuzinetului, de dispusd cel mult 100 mm sub placa debazha la a b) annEtura la ca stAlpului,se realizeazd o relea de bare dispuseparalel cu laturile cuzinetului,prelungitcpe verticall tn cuzinctgi bloc; - diametrulminirn armiturilor este 10 mq al de - distan{a dintrearmauri va fi.cuprinsd intre minim 70 mm gi maxim 200 rnm; se in c) armlturaverticall de pe liecarelatur6a cuzinctului prelungegte bloc cu o lungimecare distanlele11,l2opi 13,din figura 7.I2 sl fie cel pufin egalecu lungimeade ancorare asiguri ca (definitd in sTAS 10107/0-90); pe orizontale minime,dispuse perimetrul sunt: cuzinetului d) armhturile - ll4 din arm6tura vertical*din cuzinet; - 08/200mm.

fundalieicu bloc qi crzinet pentrust6lpimetalici Fig,7.l2 Armarea

fundaliilorcontinue betonarmatsubstAlpi de 8. Proiectareade 8.1.Domeniul aplicare prezentului funda{iilorcontinueale st6lpilorde bcton Prevederilc capitol se aplicd la proiectarea de armat monolit. Prin adaptarea sistemelor fixare ale stAlpilor(pahar, quruburide ancorare), sau fundaliilecontinuepot fi utillzategi pentrustAlpiide betonarmatpreFabricat Ia structurilecu stf;lpimetalici. condi{ii: in Soluliade fundatiicontinue stilpi poatcfi impusd, general, cazulurmdtoarelor sub in cu carc a) fundatiiindependente nu pot fi extinse sul'icient plan(construcfii traveisaudeschideri in "suprapunerea" mici care detennind funda{iilorindcpendente, stilpi lingd un rost de tasaresau la etc. limitaproprietafii (fig. f.i)); sub b) f'undaliiizolatecarenu pot fi centrate st0tpi(fig. 8.2) etc;fundatii coniinue

tiudatiecontinua

existenls constnrctic

Fig. 8.1

Fig,8.2

30

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, I, PARTEA Nr. 451 biS/27.V.2005

generald construcliei carestdlpiistructurii cadreau leg[turi (la nivelul c) alcdtuirea a in in de subsoluiui) perelii beton cu pe armat prin rezema{i teren fundafii (fig. continue 8.3); de d) terenuri fundare susceptibile defonnafii gi de diferenfiale importante unde sepoate nu realiza a ?n o cregtererigiditalii plana ansamblului structural.

Fig.8.3

8.2.AlcEtuirea funda{iilor 8.2.1. iuneade beton Secf proiectarea fundaliilorcontinue stdlpi(cazurile qi b, pct. 8.1)av6ndalc{tuireade grind[ se La sub a recomandirespectarea urmf,toarelor condifii: - fundaliileeontinue dispunpe o direcgie pe dou[ direcfii; se sau - deschiderile marginale fundafiilorcontinue o direcliese prelungesc consoldpe lungimi ale pe in cuprinse intre 0.20*0.25La; - ldfirnea grinzii, B, se detcrmin[ pe baza condigiilordescrisein capitolul 6. Se recornandi majorarea valorii blimii oblinuteprin calculcu cca.2A%o; pentrucd, aaeastd majorare estenecesard datoritl interacfiuniidintregrindastaticnedeterminatl terenulde fundare,diagr:ama gi presiunilor de contactare o distribu{ie neliniar5, concentriride efrlrturiin zonelede rigiditatemai mare,de cu obiceisubstdlpi; - intrl{imea secliuniigrinzii de fundagie, (fig. 8.4a)se alegecu valori cuprinse H. intre 1/3+Ll6din distanfamaximd (L6) dintre doi stilpi succesivi; indlfimeatdlpii, H6 s determinflin funcfie de in valorileindicate tabelulT.l.pentruraportul H/B; - in cazul grinzilor cu vute (fig. 8.4b),Iungimea vutei, ," =(+-1).f \6 4) Hu,rezult[din condi{iile: H' 1 t - g l :L- : - 2 - 3 g , H + H" H - condilii constructive: . Hr 2 300 rnm . H' > 200 mm (pentru grinzilecu vute) 'b=br+50+100mm, - clasa betonului pi tipul de ciment se stabilescfunc1iede nivelul de solicitarea fundafiei gi condiliilede expunere elementelor betonarmat. a de , Clasa minimd de betonesteCrzrs. :.1.2+L.5 iar indllimeavutei,

(8'1)

I, MONITORUL PARTEA Nr. 451 biSI27.V.2OO5 OFICIALAL ROMANIEI,

.tl

11.-l-o*Lo - r 0

g" =-b* Lo6 4b.

Hs =$,2+1,$I16

lu = !l*J=o 4

Fig.8.4 8.2.2.Armareafundafiilor la Armdtura de rezistenpdin grinda dc fundarerezulti din verificareasecfiunilorcaracteristice fort6tiietoaregi. dactr este cazul, momentde torsiune. incovoietor, moment tn Efbrturile secfionale lungul grinzii de fundare (M, T, Mt) sc determindconform pct. 8.3. rezematipe grindade fundare esterigidd(de exemplucadreou zidtrriede umpluturi Dacdstructura de etc.) se pot utiliza metode aproximativc calcul; in cazul structurilor flexibile (cadre) se exacte. aplicarea metodelor recomandd in defonna{iilorplastice grinzile se evitarea dezvoltdrii eforturilorcapabile urmdrcEte Prin calibrarea in ac;iunilor seismice. de fundarccontinue oaz"ul inferioaria grinzii sepoatedistribuipe toati l[$mea tllpii. Arm[tura longitudinal[dispusila partea de Serecomandidispunerea arm[turidrepte inclinate. 9i (susgijos) estede 0.2Vo. minim de armarc toatesectiunile in Procentul longitudinale l4 mm. e.ste I)iametrulminim al armiturilor mm 0837. armituriminim010/300 laterale grinziisedispun ale Pefegele qi rezultddin vcrilicarea fortdtdietoare momentde torsiune. la Etrierii este Procentul minim de armaroa transversal[ de 0.1%. Diametrulminim al etrieriloresteI mm. Dacd lilimea grinzii (b) este400 rnm sau mai mult se etrieridubli(cu4 ramuri). dispun la consolelor rezulti din verificarea transversalh rle Armtrtura rezistenfia tdlpii fundatieiinsecflunc pct. 8.2.1.nu de incovoietor. Dac6sc respectd condiliilcprivindsec{iunea betondatela nroment . verificarea consolelor fo4[ t{ietoare la estenecsar[ de unuiprocenl. 0.1%dar nu mai pu{in dec0tbarede 8 mm Armitura rninimfihebuies[ corespund[ la diametru distanfe 250mm. de (procentminim 0..l% gi t/5 din armiturade repartigie Longitudinalgrinzii, in consolese dispune a transversali consolei). armdtura Daci grinda de fundareestesolicitatbla momcntede torsiuneconsolelese armeazi pe direclie corespunzitorstdrii de transversalicu etrieri iar longitudinalse dispuneanni,turtrdimensionatd solicitare. de cadrelor betonarmat. rezultd dimensionarea din Arm6turilepentrustdlpi(mustigi) in poziliaacestora timpul tunririi betronului. Mustd{ilepentrustdlpiseprevld cu etriericareasigurd ale se admiteinnddireaarmiturilor londitudinale stf,lpilorin secfiunilepotenlialplasticede la Nu bazaconstrucliei. grinzilorcontinue 8.3.Calculul

32

MONITORULOFICIAL ALROMANIEI. PARTEA Nr. 451 biS/27.V.2005 I,

simplificate cu Calculul metode 8.3.1. intre fundafie 9i teren nu este luatd in sunt cele in care conlucrarea Metodele simplificate de iar talp[ seadmitea fi cunoscutd. considerare diagrama presiunipe grinziicontinue reazeme cu fixc Metoda 8.3.1.1. reazemc in dreptulstfllpilor(fig, 8.5). fixe av0nd asimileazicu o grinddeontinue se Fundalia pe relaliei: liniarea prcsiunilor talp[, rezultatldin aplicarea ipoteza distribufiei Seaccepta N M (8'2) = = P * n , , m i in * unde:n

N=SN, LJ

(8.3)

+ M = i N,d, ). ",i; in unde:Ni - forla axialtr stAlpul - rnoment incovoietor stdlpul in i; M1 al dc di- distania la centnrlde greutate t5lpii la axul stdlpuluii.

+

?

(s.4)

1/8l'no* cu cu . radiercu grosime (fig. I1.2); solu[iapoatefi adoptatiin cazulunei construclii pere{i variabild intr-o zond structurali din beton armat cafi} transferd el'orturi sectionale importante a centralE acestuia (fig.1 I.3); ciupercd tip b) radiergeneral plangeu pe dispuse una sau doud direclii (fig. 1l.a): cj radierlip placi 9i grinzi (dreptesau intoarse) (h) indgimiigrinzii(hJ li a pl6ciiradierului conformrela{iilor: alegetea serecomanda (11'1) h./1,n.,=$115+L120) hy'166*=l/l+1/6; mari sepot realizagrinzi cu vute. in constant[. cazulunorincdrcdri De obicei,grinzileau secliune d) radiertip placdcu vutc(fig. 11.5);

I, PARTEA NT.451 biSI27.V.2OO5 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI,

61

solidarizate alcdtuitdin doui planpee intre ele prin intermediulunor grinzi dispuse e) radiercasetat pe doubdireclii(fig. I 1.6). gide constructive proiectare Elemente 11.2. (fig, 11.7). situatesub nivelul apei subterane Radierulpoate fi folosit gi la construcfii 11.2.1. impreun6 radierulrealizeaz[ cuvl etangi. cu o caz subsolul in acest hidroizolalieila extericrul radierului gi a perefilor cuvei se obfine prin dispunerea Etanqarea conformfigurii 11.7. perimetrali interioar[ a perelilorstructuraliperimetralise trateazi pentru a asigura supralb{a asemenea, De necesar[. impermeabilitatea detbrmafiilorterenuluicu de radierelor trebuiesd linb seama compatibilitatea Proiectarea 11.2.2" structurals. celeale elementelor (M, ale caracteristice radieruluise oblin de reguli cu Calcululeforturilorsecfionale Q) in secliunile fundalie-teren. fenomenului interacgiune programe calculcarepermitmodelarea de de cu sau DacI in radierapareforturiaxialede compresiune intindereca efect al conlucririi acestuia secliunilorde beton gi armdturala moment incovoietor.,sifo4[ la substructura, dimen.sionarea gi tiietoarese va considera cfectulacestora.

gL

NI!-------[

Ns------,t N st-1

' N-til.t---

NI NI

Radiertip dal6 groasd

;frr.generaltip daldgroasd Fig. 1l.l RadierBeton de egalizare

cu variabild Fig. 11.2 Radier grosime

62

MONITORULOFICIAL AL ROMANIEI,PARTEA Nr. 451 biSIZ7.V.2OO5 I,

j

trtrtr,t r t r t r r/ a I r

Capitel

I

Perete imetral

1-l

a

l-l

Capitel drept

b

Fig.11.3Radier tip plangeu de ciupercdln.*

Fig. 11.4 Radier placd grinzipe douddireclii gi tip - radicrtip placi.Eigrinzi intoarse; - radiertip plac6gi grinzi drepte a b

PARTEA Nr. 451 biS/27.V.2A05 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, I,

63

Fig. 11.5 Radier placdcu vute tip

j------------;r;-':-----=rl:--::-:::r;:':{ti::'-::::{,: i i l ! i .'fi i ;::li: ::::::r;:::-:Ir-L-=-----:l.= j I- - ---1J- ------i_!_--_.. i - -----i- l- -----.i -!----. - i-L

i-----l-i""--fi-----t-i-"'--1-i' : ' i i i i i : l ! lr i

1'..1

Fig. 11.6Radier oasetat

D#liul A

Fig.lt,7

64

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA Nr. 451 biSI27.V.2OO5 I.

plicii se 11.2.3. Armarea radierelor realizeaz[cu reteleorizontale armdturi,dispusepe fegele de pozitiveqi negative. asemenea, necesarA o armarepe zona gi pentrupreluarea momentelor De este central5 pl6cii pentrufenomenele contracfie. a de inclinate, fbceverificareala fo4a tdietoare sec{iunii in variantain carenu se previd armdturi se a de betonsimplucu relafia: (11.2) Qs0.TbhrRr Este posibil ca in zona lifturilor, inElfimea radierului sd se reduci-, micEorflndr.r-se capacitatea betonuluisirnplula for!6t6ietoare , localetrierigi arm[tur[ de bordaja golurilor. In acest sepot prevedea caz pentru placaradierului Procentele minimede armare sunt0,15%pentrufiecarefaf[. innidirea barelor faceprin petrecere prin sudare se sau pentrubarele diametre cu mari (S25,.{a0). pentrudimensionarea STAS-ulde referinld radierului esteSTAS 10107/0-90. de din al Rosturile tumareqi misurile carctrebuieprevdzute proiectare punctulde vedere ln 11.2.4. gi (l,lE 012-99). excculie rezistenfei tehnologieide . calculul efortului lunecare in rost(fig. 11.8. sefacecu relafia(l 1.3): de L a) M , M "

L , _ , :+ - =

z. z"Armdtrli onzonlli-Ar -l* 1 li -1-"'I -----7' i Rosivertical defurrsre

(11.3)

pentru ae climensionarea in STAS LU,A7n-g}. armdturii conectarc rosteste de STAS-ul refcrinta

Fig.11.8 . rosturi (fig.11.8 verticale turnare de b) prin arm[tura orizontal[ care la in se Rczisten;a lunecare planurilerosturilorde turnare realizeazd rostulqi de rugozitatea traverseazl felelorrosturilor. acestor rosturise tblosegte plasi de ciur amplasatf,vertical la fala intreruptd o Pentrurealizarea gi rigidizatipentrua rezista impingerea proaspdt. a elementului la betonului Prin pozifiile rosturilor turnare va asigura de in se impartirea radierului volumede betonpentrucare auto, pot fi asigurate condiliileoptimeEisigurepenru lucr6rilede preparare betonului, transportul a qi vibrareaacestuia vederearealizirii monolitismuluitotal, a continuitdlii, prccum in turnarea gi etanqeitatea contraintiltrdrii apelorfreatice. Turnareabetonului se va face continuu,in straturi orizontalede aproximativ 40crn grosime, (pe iar intervalulde tirnp intre tumareaa doud straturisuprapuse intreagasuprafali a acestora) prizeicelordoul stratuiisuprapuse sa fie mai scurtdecdtdurata practictotalf intr-un anumitinterval consumarea Tumareabetonuluiin volurneprestabilite asigurd de de timp a deforma{iilordin fenomenul exotermie(degajarea cdldurl din procesulchirnic de a de hidratare cimentului). . rosturiorizontale turnare (fig.11.8 de c).

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PAFTEA Nr. 451 biSIZ7.Y.2OO5 I,

65

de in va la Rezistenla lunecare planurilerosturilorde betonare li realizatA amlitura verticali care rostulqi de rugozitatea felelorrosturilor. traverseaz6 11.3.Calcululradierelor trebuieluafi in considerare in calcululradierelor numerogi factorilntre carecei mai importanlisunt rigiditatea qi geometria radierului, m[rimea gi distribulia incdrcdrilor, caracteristicilede gi determinarea Calculul urm6reqte deformabilitate de rezisten!f, terenului, ale etapele execufie. de gi qi presiunilor contact a deforrnafiilorprecum a momentelor de ?nsovoietoare forfelortAietoare. $i a criterii de apreciere in calcule,radierul poatefi considcrat rigid sau ilexibil. Principalele ca prin raportcu terenulde fundaresuntprezentate continuare. in a radierelor rigidiHfii relativc . Pentruradierele generale uniformnft) avdndformadreptunghiularS plan (LxR) gi grosimea in cu indicele rigiditatesedeterminf, expresia: deI\.,.

'' =

------

l2.n(1-vz) E. / L \'

B

i-ri

E \2hl

2h

(11.4)

poateti considerat rigid daci este indepliniti condilia: Radierul

x-. = $ l L1/B

(11.s)

. in cazulradierelor pe incErcate forfe concentrate stfllpi dispuqiechidistant ambelcdireclii de din nu iar inc[rc[rile din st6,lpi diferd cu mai mult de 207ointre ele, se definegteun coeficientde 1", flexibiiitate, dupEcum urmeazS:

^=imt7L_t_:_J

(11.6)

unde: lip gi Is se definescca l[[imea, respectivmomentul de ine4ie ale unei lEqii de radier faptul intre mijloacclea doul deschidcri intre stilpi (fig. I 1.9).Se remarcd consccutive consideratd dintredoul axeconsecutive stAlpilor. ale cd br esteegalcu distanla

l-l-l--r-tl Uf;l

-

t=f-'"-{-T- .| . a -: l r 6 l 6l ! l 6t_.

-r-, il

l J .

E { E E E ]fhgii Fig.1f.9 impd4irea radieruluiin

l +

l . 4 J

r

l

66

PARTEA Nr. 451 \\SI27.Y.2OO5 AL I, OFICIAL ROMANIEI, MONITORUL

flexibil. Dacdb6estemai maredecdtL.7517', atunciradierulpoate considerat fi . in cazul in carestructura rezisten[[a construc[iei din de este realizatra cadre(stSlpiqi grinzi) rigiditatea relativd, se gi din perefiportanli(diafragme) fundaliaesteun radiergeneral, definegte iar dintrestnrcturi" radierqi terenulde fundare: conlucrdrii Kp, crre permiteevidenlierea E'1". (ir.7) K., = ^ E.B, qi constructiei a radierului. unde:E'I" reprezint[rigidifatea se cu Aceasti valoare calculeaz6 qiutorulrelagiei: E ' l c : E ' 1 ,+ )r'r". *e'tdi (11.8)

rigiditatea radierului unde:E'ln este cadrelor t't., esterigiditatea ) gi gi h6suntgrosimea respectiv inilfimea diafragmelor ta rigid. Kx poatefi considerat Dac[ valoarea estemai marede 0.5 atunciradierul pentru radierelor rigide simplificate calculul Metode 11.3.1. (fig. 11.10) incdrcirilor centrul greutate radierului de reducerii in al .1 I 1.3.1 . Metoda Etapelc calculsunturm[toarele: de - sedeterminicentrulde greutate suprafelei radierului al - sedetermina pe presiunile talparadierului relafia: ou\ l-l *T Dr,+ .a: ) / . , ' - L ' w ! _rl-v * -N a . x , T r( . L ' A I,

(11.e)

1"'-

paralele axe x $i y, le cu dintrecels douddirecgii radierulca un intregpe fiecare sc cxamineazd

Figura 11.10 in dusi prin radier esteegalAcu sumaaritmeticla totall acliondnd orice sectiune Forta tdietoare gi considerate. de secfiunii tuturorinc6rcdrilor presiunilor contactla stdnga aceloragi total acfioni.nd aceeaqi esteegal cu suma momentelor secliune in Mornentulincovoietor fa![ de secliunea considerati. incdrciri gi presiuni

PARTEA Nr. 451 biSI27.Y.2OO5 I, OFICIALAL ROMANIEI, MONITORUL

67

totalin totalegi momentuluiincovoietor fo4ei taietoare distribuliei nu N,letoda permitedetenninarea unof introducerea simplificbri. in Se lungulsccliunii. impunc, consecinf[, (fig. 11.9) calcul fiigiide implrfiriiradieruluiin Metoda 11.3.1.2. dintrestAlpinu diferd intre ele cu mai mult de 20%, din stAlpiqi distan{ele Atunci cdndinc6rcaiile radierulpoatefi impdr[itin fAgiide calculindependentc. sttlpilor ce rcazeml pe Fiecare fhgie cle calcul este incdrcatl de fo4ele corespunzdtoare fiigiarespectivE. o presiunilor contact, admilAndu-se legede variafieliniari de tip Navier. de diagrama Sedetermind Degi pozilia rezlitantei inc[rclrilor din stAlpi nu coincide cu pozilia centrului de greutateal r*rultunt.i' presiunilor de contact. valorile ob{inute ale momentelorincovoietoarcqi forfelor radierului' pot t[ietoare in secliunilesemnificative fi folositepentruarmarea pe Calcululradierelor mcdiuWinkler 1"I.3.2. unelemctodede calcul pcntru radierelerezematepe un mediu discret in anexaD sunt prezentate de independente tip Winkler. din alcEtuit resoarte pe radierelor mediuBoussinesq Calculul 11.3.3. (fig. 11.11). la de diibren{iald ordinul4 a plncii supuse incovoiere de SeporneEte la ecualia q(x'v)

Fig.1l.l I este a deformatepldciiradier : mediane suprafefei Ecua{ia q(x, 0 0 , . d a z= --D--Y ) - p ( x , Y ) Eoz ^ * /' . ay, u/ 6x, ;;?* h: cilindrich plicii degrosime a rigiditatea D unde: este D=E.h3

(11.10)

( 11 . 1 ) 1

12'(t-v' )

finiie. pe ( ecualiei I i .11) sebazeazd Metodaelemefltclor Rezolvarea

68

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA Nr. 451 bis/27.V.2005 t,

pe radierelor mediuWinkler- Boussinesq Calculul 11.3.4. metoda hibriddde calculpentruradierele rigide rezernate un terende pe in anexaE esteprezentatd mediucompus rnodelat printr-un Winklcr- Boussinesq. fundare

L2.Infrastructurigenerale 12.L.Prevederi gi cuprinde lementelc e substructurii fundaliile, Infrastructura ca care transmiteforturilc la terenulde tundare,sunt tratatein Fundaliile,considerate elemente capitolele 4+l t. Prevederileprivind fundafiile, prezentatein continuare,considerhefectele acestora ansarnblul in de deterrninate conlucrarea infrastructurii. infrastructurilor dupE moduldc comportare acfiuniseismice Clasiticarea la 12.1.1. . Infrastructuri cornportare elastic6, construcfiile proiectate dezvoltedefbrmafiiplastice in cu la sE exclusivin suprastructur{. acestcaz, infrastructura se conformeazd nu cazul acliunilorseismice tn menitesAii asigure comportare infrastructurii estecalibratji cerinfelor ductild.Rezistenfa specifice o plasti ise cu soIicitdriletransm de suprastruotura {iat[. . lnfrastructuri deformagiile in de ductilela construcliile care,prin calibrarea capacitdlilor rezistenld, plasticcse dezvoltl gi ?n substructuri. Zonelepotenfialplasticeale intiastructuriise proiecteazd (deforma;iilimiti mai mari, favorabiliin domeniulpostelastic o astfeltncAtsi prezinte comportare de etc.). ftri degradare rczistenlE gi nu in cazul incdrcdrilorgravitalionale se admitc ca terenulde fundare,fundagiile elementele ca s6 adicd rezistenfa acliuni verticalesl fie rnicgorat6 urmarea substructurii t'ie degradate, la ce ltatein infrastructura deformalieip lasti dezvo ductild. de de De regul6, mccanismslc disiparea energiei induse de cutremur bazate pc dezvoltarea suprastructurii, articulalii plasticein elementele infrastructurii elimind in totalitateplastificarea nu verificabile. doardac6conducla comportdri deci vor flradoptate structurale avantajoa.se de inlrastructurilor modulde solicitare terenului fundare Clasificarea dupd a 12..L2. de toat[ suprathla in grupdrilefundamentale incf,rcdri fundaliilortrebuiesi fie in contactcu terenul .l00%); (arieactivi presiunile terensd fie c0t mai uniforme. pe de fundare de Distribuiiade presiunipe terenuldc fundarc?ncazul grupdrilorspeciale inctrrciri carecuprind pot giacfiuniseismice fi: - presiuni toatdsuprafafa pe (flundafie desprinderi pe tuen); tllpii fundafiei de fEr[ - compresiuni o portiunelimitat[ a tilpii fundafiei, parfialde peteren. pe cind fundaliase desprinde Aria activf, a tdlpii funda{ieitrebuiesA respecte urmitoarele limite ?n cazul grupdrilorspeciale de incdrcdri: - la constructii caredistribuliade prcsiune terenpentruansamblul fundafiilorestccvasiliniard pc la (construcfii subsolrigid, turnuricu o singuri tirndafie,castele api, silozuri etc.),aria activd cu de pe (A.) minimdeste0.80din suprafafa funda{iei; fotireaansamblului construcliei teren,in gruplrile specialede incdrcfri, se va limita la 0.005 radiani; rotirea fundafiei pe teren se determind terenului fundare ac{iunilorstatice; consider6nd caracteristicile de corespunzdtoare - construcfiile pe rezemate fundalii izolate(structuri cadreetc.) vor aveapentrufiecarefundalie in minimd0.50. ariaactivf, incircEriIor pentru alcuIuI infrastructu i I 2.2.Schematizarea ri c incf,rc[riletransmise de infrastructurilor stabilesc conformprevederilor Ia pct. 5, se

l, PARTEA Nr. 451 bis127.V.2005 IAL AL ROMANIEI, yON TOHULOFle pentrucalculul pot infrastructurii fi considerate la de Acfiunile transmise suprastructuri elementele staticastt'el: vertical (h) respect[ctrndilia(17.I), eforturile - dac6in6llimeasecliuniitransversale elementului a aplicatepunctuai,in centrul de greutateal secfiunii transmiseinfrastructuriise pot considera 1.a) (fig.12. : vertical elementului (12.1) h s 0.5'ho a unde: hp este in6lfimea sec{iunii transversale peretelui substruclurii, inIllimea sec]iunii vertical; rezemare elementului a in transversale zonade vertical, in grup[rile ac{iuniletransmisede elementurl - dacd conclilia(12.1) nu este realizati., de grupirile fundarnentale incErciri se de soeciale incdrc6ri,se considerlca in figura 12.1.b;in a de admitsimplific6riale schemei lncdrcare infrastrusturii' i Q,'

69

*"ta).

+lno -r-

b). cturii i Fi g. 12.1incdrcdritransmse infrastru

infrastructurii 12.3.Calcululefortutilorin elementele in clcmenteleinfrastructuriiconstrucliilorse determintrpentru incErclrile precizatc Eforturile la punctul12.2. la proiectarea de Eforrurile din fazele intermediarc execu$cale construcfieivor fi considerate ca (fig.12.2).Se recomandd prin mlsuri adecvatede etapizarca execulieietc' infrastructurilor s[ intennediars fie inferioaresolicitlrilor in pi."irut. in proiicl solicitnrileinfiastructurii 1-azele construcfiei. ansatnblului din rczultate calculul

ale de in infrastructurii fazeintermediare execu{ie construcliei Fig.l2.Z Solicitlri ale elsmenteleor etc. determind