of 117 /117
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI ORDINUL Nr. 303 din 16.09.2003 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn (revizuire NP 00596)", indicativ NP 00503 În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 2 pct, 45 şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Având în vedere avizul nr. 41/08.07.2003 al Comitetului Tehnic de Specialitate, Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ORDIN: Art. 1. Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ privind roiectarea construcţiilor din lemn (revizuire NP 00596)", indicativ NP 00503, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Art. 3. La data publicării prezentului ordin îşi încetează alabilitatea reglementarea tehnică Codul pentru calculul şi alcătuirea lementelor de construcţii din lemn, indicativ NP 00596, aprobată prin rdin MLPAT nr. 25/N/08.04.1996 Art. 4. Direcţia Generală Tehnică va aduce la îndeplinire revederile prezentului ordin. MINISTRU, MIRON TUDOR MITREA Anexa se publică în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor INCERC Bucureşti. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA CONSTRUCŢIILOR

NP 005-2003-Normativ Proiectare Constructiilor Din Lemn

  • Author
    tuens

  • View
    481

  • Download
    47

Embed Size (px)

Text of NP 005-2003-Normativ Proiectare Constructiilor Din Lemn

MINISTERULTRANSPORTURILOR,CONSTRUCIILORlTURISMULUI

ORDINULNr.303 din16.09.2003

pentruaprobareareglementriitehnice Normativprivindproiectareaconstruciilordinlemn (revizuireNP00596)",indicativNP00503

nconformitatecuprevederileart.38alin.2din Legea nr.10/1995,privindcalitatean construcii,cumodificrileulterioare, n temeiul prevederilor art.2pct,45 i ale art. 5 alin. (4)din hotrreaGuvernului nr. 740/2003 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, Avndnvedereavizulnr.41/08.07.2003alComitetuluiTehnicdeSpecialitate, Ministrultransporturilor,construciiloriturismuluiemiteurmtorul

ORDIN:

Art.1.SeaprobreglementareatehnicNormativprivindroiectareaconstruciilordin lemn (revizuire NP 00596)", indicativ NP 00503, elaborat de Universitatea Tehnic de ConstruciiBucureti prevzutn anexacarefaceparteintegrantdinprezentulordin. Art.2.Prezentulordinvafipublicatn MonitorulOficialalRomniei,ParteaI, Art. 3. La data publicrii prezentului ordin i nceteaz alabilitatea reglementarea tehnicCodulpentrucalcululialctuirealementelordeconstruciidinlemn,indicativNP 00596,aprobatprinrdinMLPATnr.25/N/08.04.1996 Art.4.DireciaGeneralTehnicvaaducelandeplinirerevederileprezentuluiordin. MINISTRU, MIRONTUDORMITREA

Anexa se public nBuletinul Construciilor editat de Institutul Naional de Cercetare DezvoltarenConstruciiiEconomiaConstruciilor INCERCBucureti. NORMATIVPRIVINDPROIECTAREACONSTRUCIILOR

NORMATIVPRIVINDPROIECTAREA CONSTRUCIILOR DINLEMN(REVIZUIRENP00596) INDICATIVNP00503Elaboratde: UTCBFacultateadeConstruciiCivile,IndustrialeiAgricole, CatedradeConstruciicivile,inginerieurbanitehnologic Rector: prof..dr.ing.PetrePTRU Responsabiltem: prof.dr.ing.MriaDARIE Colectivdeelaborare: prof.dr.ing.MriaDARIE eflucrri:ing.RuxandraERBAU as.univ.ing.LucianPAN as.univ.ing.MomeaPANTELIMON

Consultant:

prof.dring.MihaiVOICULESCU

Avizatde: DIRECIAGENERALTEHNICM.T.C.T. Directorgeneral: Responsabildetem: ing.IonSTNESCU ing.IonNICULESCU

CUPRINS

Cap.1.Generaliti 1.1.Obiectidomeniudeaplicare 1.2. Unitidemsur 1.3. Simboluri 1.4.Clasificareelementeloriaconstruciilordinlemn 1.5. Principiigeneraledealctuireicalcul 1.5.1.Verificareaelementelor 1.5.2.Determinareasolicitrilor 1.5.3.Caracteristicilematerialuluilemnos 1.5.4.Condiiispecialedecalcul 1.5.5.Aciuni Cap.2.Materiale 2.1. Speciidelemnutilizateidomeniidefolosin 2.2.Masavolumic

2.3.Rezistenelecaracteristicealelemnuluimasivladiferitesolicitri 2.4.Rezisteneledecalculalelemnuluimasiv 2.5.Elementemetalicepentrumbinriistructurimixte Cap.3.Prevederigeneraleprivindproiectareaconstruciilor dinlemn 3.1. Prescripiigeneraledeproiectare 3.2. Prescripiigeneraledealctuireicalcul 3.3. Stabilireadeschideriidecalcul 3.4. Deformaiimaximeadmise 3.5. Lungimideflambajicoeficienidezvelteelimit Cap.4.Calcululbarelordinlemncuseciunesimpl 4.1. Relaiigeneraledecalcul 4.2. Baresolicitatelantindereaxialparalelcufibrele 4.3. Baresolicitatelacompresiuneaxialparalelcufibrele 4.4. Baresolicitatelacompresiuneperpendicularpefibre 4.5. Baresolicitatelastrivireoblic 4.6. Baresolicitatelaforfecare 4.7. Baresolicitatelancovoiere 4.8. Baresolicitatelancovoiereoblic 4.9. Baresolicitatelantindereincovoiere(ntindereexcentric) 4.10.Baresolicitatelacompresiuneincovoiere(compresiuneexcentric) Cap.5.Calcululbarelordinlemncuseciunecompus 5.1. Definireabarelorcompuseiprincipiidecalcul 5.2. Barecompusesolicitatelantindereaxial 5.3. Barecompusesolicitatelacompresiuneaxial 5.3.1.Alctuireabarelorcompusecomprimate 5.3.2.Calcululbarelorcompusecomprimate 5.3.2.1.Barepachet 5.3.2.2.Barecufururilungiibarecueclisecontinue 5.3.2.3.Barecufururiscurte 5.4. Barecompusesolicitatelacompresiuneincovoiere(compresiuneexcentric) 5.5. Barecompusesolicitatelancovoiere 5.5.1.Alctuireabarelorcompusencovoiate 5.5.2.Calcululgrinzilorcompusesolicitatelancovoiere Cap.6.Calcululiexecuiambinrilorelementelorde construciedinlemn 6.1.Clasificareambinrilor 6.2.Condiiilepecaretrebuieslendeplineascmbinrile 6.3. mbinriprinchertare 6.3.1.Elementegenerale 6.3.2.mbinriprinchertarelapieseamplasatenprelungire 6.3.3.mbinriprinchertarelapiesedispuseperpendicular 6.3.4.mbinriprinchertarelapieseamplasatesubunghiul 6.3.4.1.Dateconstructive 6.3.4.2.Calcululmbinrilorprinchertarefrontal 6.4. mbinricupeneprismaticedinlemnicupeneinelaremetalice 6.4.1.mbinricupeneprismaticedinlemn 6.4.1.1.Dateconstructive

6.4.1.2.Calcululmbinrilorcupeneprismaticedinlemn 6.4.1.3.Stabilireanumruluinecesardepeneidistribuirealorpelungimeaelementului 6.4.2.mbinricupeneinelarenetede,dinatesaucugheare 6.4.2.1.Dateconstructive 6.4.2.2.Calcululmbinrilorcupenemetaliceinelare 6.5.mbinricutijeicupenelamelareflexibile 6.5.1.mbinricutijecilindrice,prevederigenerale 6.5.2.Tipuridetijecilindrice 6.5.3.Dateconstructiveprivindmbinrilecutijecilindriceelastice 6.5.4.Capacitateaderezistenambinrilorcu tije 6.5.5.mbinricupenelamelareflexibileprevederigenerale 6.5.6.Dateconstructiveprivindmbinrilecupenelamelareflexibile 6.5.7.Capacitateaderezistenambinrilorcu penelamelareflexibile 6.6.mbinricutijesolicitatelasmulgere 6.6.1.Dateconstructive 6.6.2.Capacitateaderezistenambinrilorcutijesolicitatelasmulgere 6.7.mbinricuasamblajemetalice 6.8.mbinrincleiate 6.8.1.Elementegenerale 6.8.2.Dateconstructiveiparticularitiprivindrealizareaelementelorncleiate Cap.7.Prezentareaelementelor,subansambluriloriaconstruciilordinlemn mpotrivabiodegradriii afocului Comentarii NORMATIVPRIVINDPROIECTAREA CONSTRUCIILORDINLEMN(REVIZUIRENP00596) indicativNP00503 nlocuiete:NP00596

Cap.1.GENERALITI

1.1.Obiectidomeniudeaplicare 1.1.1.Prezentanormtehnicstabiletereglementriledecalculialctuireconstructiv a elementelor de construcie din lemn masiv utilizate la construcii civile, industriale i agrozootehnice. 1.1.2.Temperaturamaximamediuluiambiantncarepotfiexploatateconstruciiledin lemnselimiteazlamaximum55C. 1.1.3. Laproiectarea elementelor de construcie din lemn pentru asigurarea durabilitii lor,trebuiesseinseamaderegimuldeexpunerelaintemperiiilaumiditate,precumide condiiile specifice de exploatare. n funcie de aceti factori, n proiectele de execuie se stabilesc: clasadecalitatealemnuluiispeciautilizat moduldealctuireaelementelordeconstrucie msuriledeprezervarenecesare. 1.1.4. Principiile de proiectare, rezistenele de calcul i prescripiile constructive din prezentanormpotfiaplicateilaproiectareaconstruciilordinlemncualtedestinaiidectcele delapunctul1.1.1,inndseamadecondiiiletehnicespecificeconstruciilorrespective.

1.2.Unitidemsur Unitiledemsurfolositecorespundsistemuluiinternaional demsuriSI: pentruforeincrcriconcentrate.......................NsaukN pentruncrcridistribuitelinear.........................N/mmkN/m 2 2 pentruncrcridistribuitepesuprafa.................N/mm kN/m 3 pentrumasavolumic........................................... kg/m 2 pentrutensiuninormaleitangeniale..................N/mm 2 (1N/mm =1MPa) pentrumomentencovoietoare...............................NmmsaukNm. 1.3.Simboluri temperaturamediuluinconjurtor i umiditaterelativaaerului 0,05valoareamaximamaseivolumice,fractilulde95% 0,95 valoareaminimamaseivolumice,fractilulde5% 0,95fractilulde95% 0,05fractilulde5% Rrezistenacaracteristic R rezistenacaracteristiclancovoierestatic Rt rezistenacaracteristiclantindere Rc||rezistenacaracteristiclacompresiunenlungulfibrelor Rc rezistenacaracteristiclacompresiunenplannormal pedireciafibrelor Rf||rezistenacaracteristiclaforfecarenlungulfibrelor Rf rezistenacaracteristiclaforfecarenplannormalpe direciafibrelor E0,05 valoareacaracteristicamodululuilongitudinaldeelasticitate E modulullongitudinaldeelasticitate G0,05valoareacaracteristicamodululuitransversaldeelasticitate Gmodulultransversaldeelasticitate Rlc rezistenadecalcul mu1 coeficieniai condiiilordelucrucareintroducncalculumiditateadeechilibrua materialuluilemnos mu coeficieni ai condiiilorde lucru care introduc n calcul umiditatea de echilibru a materialuluilemnospentruncovoiereastatic mut coeficieni ai condiiilorde lucru care introduc n calcul umiditateadeechilibru a materialuluilemnospentruntindere muc|| coeficieniaicondiiilordelucrucareintroducncalculumiditateadeechilibrua materialuluilemnospentrucompresiunenlungulfibrelor muc coeficieniaicondiiilordelucrucareintroducncalculumiditateadeechilibrua materialuluilemnospentrucompresiunenplannormalpedireciafibrelor muf|| coeficieniaicondiiilordelucrucareintroducncalculumiditateadeechilibrua materialuluilemnospentruforfecarenlungulfibrelor muf coeficieniaicondiiilordelucrucareintroducncalculumiditateadeechilibrua materialuluilemnospentruforfecarenplannormalpedireciafibrelor muE coeficieniaicondiiilordelucrucareintroducncalculumiditateadeechilibrua materialuluilemnospentrumodulullongitudinaldeelasticitatelancovoierestatic mch coeficieni ai condiiilor de lucru stabilii n funcie de durata de aciune a ncrcrilor

md coeficieni ai condiiilor de lucru stabilii n funcie de durata de aciune a ncrcrilorpentruncovoierestaticiforfecare mdc coeficieni ai condiiilor de lucru stabilii n funcie de durata de aciune a ncrcrilorpentrucompresiune mdt coeficieni ai condiiilor de lucru stabilii n funcie de durata de aciune a ncrcrilorpentruntindere mdE coeficieni ai condiiilor de lucru stabilii n funcie de durata de aciune a ncrcrilorpentrumodulullongitudinaldeelasticitate lcoeficieniparialidesiguran coeficieniparialidesiguranlancovoiere t coeficieniparialidesiguranlantindere c|| coeficieniparialidesiguranpentrucompresiunen lungulfibrelor c coeficieni pariali de siguran pentru compresiune n plan normal pe direcia fibrelor f|| coeficieniparialidesiguranpentruforfecaren lungulfibrelor f coeficieniparialidesiguranpentruforfecarenplan normal pedireciafibrelor fcoeficientdefrecare aadncimeamaximachertrii bgrosimeaseciuniitransversale h nlimeaseciuniitransversale clungimeaminimachertrii lo luminagolului lc deschideredecalcul fmax,finaldeformaiemaximfinallancovoiere

f1 sgeatadatoratncrcrilorpermanente f2 sgeatadatoratncrcrilortemporare fi sgeatadatoratdeformaieimbinrilor fc contrasgeatainiialagrinziinencrcate f1,mstsgeatainstantaneedatoratncrcrilorpermanente f2,mst sgeatainstantaneedatoratncrcrilortemporare kdef coeficient care ia n considerare durata de aciune a ncrcrilor i clasa de exploatareaconstruciei Lefortefectivntij Lcapefortcapabilntij lflungimedeflambaj: a zvelteeadmisibil f coeficientdezveltee Fi capacitatederezistenabareilasolicitareai Si caracteristicasectional mT coeficientdetratare Anet arienet Tr capacitatederezistenlantindere Abrut ariebrut Aslabiri arieslbiri Acalcul ariedecalcul Cr capacitatederezistenlacompresiuneaxialparalelcufibrele c coeficientdeflambaj Rc rezistendecalcullancovoierestatic

Rtcrezistendecalcullantindere c R c||rezistendecalcullacompresiunenlungulfibrelor c R c rezistendecalcullacompresiunenplannormalpedireciafibrelor c R f||rezistendecalcullaforfecarenlungulfibrelor c R f rezistendecalcullaforfecarenplannormalpedireciafibrelor zveltee Qrcapacitatederezistenlacompresiunenplannormalpedireciafibrelor Ac ariedecontact mr coeficientdereazem Rcc rezistenlastriviresubunghi irazdegiraie unghiuldenclinareaforeifadedireciafibrelor Asariedestrivire Nr capacitateaderezistenlastriviresubunghia Vr capacitatederezistenlaforfecarenplannormalpedireciafibrelor Af ariaseciuniicaresefoarfec Fr capacitatederezistenlaforfecarenlungulfibrelor mf coeficientdefrecare coeficientceinecontdetipulforfecrii lp lungimeapraguluideforfecare eexcentricitatedeaplicareaforei Mrcapacitatederezistenlancovoiere Wcalculmodulderezistendecalcul Wbrut modulderezistenbrut Lr capacitatederezistenlalunecare Imomentdeinerie S momentstatic fadm deformaiemaximadmisibil x M r capacitatederezistenlancovoierepedireciax y M rcapacitatederezistenlancovoierepedireciay x M ef momentncovoietorefectivpedireciax y M ef momentncovoietorefectivpedireciay x f max,final deformaiemaximfinallancovoierepedireciax y f max,final deformaiemaximfinallancovoierepedireciay Tef efortdentindereaxialdecalcul Mef momentncovoietordecalcul Cefefortdecompresiuneaxialdecalcul f Mef momentncovoietormaximfinal CE efortaxialdecompresiunepedireciadeaplicareamomentului f Lefforatietoaredecalcul mR coeficientderepartiieancrcrilor Tr,icapacitatederezistenlantindereaxialaelementuluii c R t rezistendecalculalemnuluimasivlantindereaxial Anet,iarienetaseciuniidecalcul,pentrubara i mT coeficientdetratarealemnului E moduldeelasticitate Tr capacitatederezistenauneibarecompusedinlemn,supuslantindereaxial Tef fortotalefectivdentinderentrobarcompus Tef,iforefectivde ntindereaferentelementului

Abrut,ibrutaseciuniidecalcul,pentrubarai Cr,xcapacitatederezistenlacompresiuneabarelorpachelnraportcuaxaxxnormal perosturi c R c||rezistendecalculalemnuluimasivlacompresiuneaxial,paralelcufibrele Acalculariaseciuniidecalculatuturorelementelor componentealebareipachet xccoeficientdeflambaj.nraportcuaxaxx Cr,y capacitateportantlacompresiuneabarelorpachetnraportcuaxayy paralelcu rosturile yc coeficientdeflambaj,nraportcuaxayy ytr coeficientdezvelteetransformatalbarei,nraportcuaxayy coeficientdemajorareazvelteiibareicompuse y coeficientdezvelteeabarei.nraportcuaxayy k coeficientdecalcul b dimensiuneaseciuniitransversaleauneibarecompuse,paralelcurosturile h dimensiunea seciunii transversale a unei bare compuse, n sens perpendicular pe rosturi r numrderosturi lf lungimedeflambajabarei ne numrefectivdeseciunideforfecare d diametrutij agrosimeaceleimaisubiripiesedinpachet Ap ariaelementelorprincipalealebareicompuse x coeficientdezvelteeabarei,nraportcuaxaxx ix razminimdegiraieaseciunii,nraportcuaxaxx Ip,x moment de inerie al elementelor principale, n raport ca centrul de greutate al seciunii,dupaxa.yy Is,x moment de inerie al elementelor secundare, n raport cu centrul de greutate al seciunii,dupaxavv iy razdegiraieaseciunii,nraportcuaxayy Ip,y moment de inerie al elementelor principale, n raport cu centrul de greutate al seciunii,dupaxayy Is,y moment de inerie al elementelor secundare, n raport cu centrul de greutate al seciunii,dupaxayy e y coeficientdezvelteeechivalentalbarei,nraportcuaxayy n numruldeelementeprincipale 1 coeficientdezvelteealunuielementizolat l1 distandintredoufururiscurte i1 razdegiraie,nraportcuaxayy,aunuielementizolat I1 momentdeineriealunuielementizolat,nraportcucentruldegreutatealseciunii, dupaxayy A1 arieaunuielementizolat Cef efortdecompresiuneefectiv Cr capacitateportantabareilacompresiune f Mef moment ncovoietor maxim final, n raport cu axa perpendicular pe direcia de aciuneaforelor c M r capacitate de rezisten corectat a barei la ncovoiere, n raport cu axa perpendicularpedireciadeaciuneaforelor kw coeficientdereducereamodululuiderezisten c R rezistendecalculalemnuluimasivlancovoierestatic

y W calcul modulderezistennraportcuaxa yy, pentruseciunea ceamaisolicitata elementuluicompus Ltfordelunecaretotal Smomentstaticalseciuniinraportcuaxaneutr,perpendicularpeplanuldeaciune alsolicitrilor I moment de inerie brut al seciunii n raport cu axa principal de inerie, perpendicularpeplanuldeaciuneasolicitrilor f At,AT suprafaadiagrameiforeitietoare Lri capacitatederezistenaelementelordembinare f1 factordedistribuiealforeidelunecarelamijloaceledembinare n numrdeelementedembinare La capacitatederezistenaunuielementdembinare Crx capacitatederezistenabareilacompresiune,nraport cuaxaxx f Mefx momentncovoietormaximfinal,stabilitnraportcuaxaxx,perpendicularpe direciadeaciuneaforelor Mrx capacitatederezistenabareiiancovoiere,nraportcuaxaxx Mr capacitatederezistenlancovoiere c W calcul modulderezistenlancovoierecorectat Wnet modulderezistenalseciuniineteabarei Ic momentdeineriecorectat kt coeficientdereducereamomentuluideinerie Ibrutmomentdeineriealseciuniibrute,nraportcuaxaneutr c R strII rezistenalastrivireperpendicularapefibralemnului,cuvaloaredecalcul c R cII rezistenaIacompresiuneperpendicularpefibralemnului,cuvaloaredecalcul

Qri capacitatederezistenambinrilorlapieseamplasateperpendicular c R c rezistenalacompresiuneperpendicularpefibralemnului,cuvaloaredecalcul Ac ariedecontactdintredouelementedelemndispuseperpendicular mT coeficientdetratarealemnului mr coeficientdereazem Qef efort efectiv de compresiune perpendicular pe fibra lemnului, la piese dispuse perpendicular unghiformatdedireciadeacionareaefortuluidecompresiuneidireciaorizontal hc nlimepragdechertare(adncimeachertrii) h nlimeelementnseciunetransversal lp lungimepragdechertare lf lungimedeforfecareapraguluidechertare hc1nlimeaprimuluipragdechertare(adncimeachertrii) hc2 nlimeaceluidealdoileapragdechertare(adncimeachertrii) lp1 lungimeaprimuluipragdechertare lp2lungimeaceluidealdoileapragdechertare lf1 lungimedeforfecareaprimuluipragdechertare lf2 lungimedeforfecareaceluidealdoileapragde chertare Nr capacitatederezisteniastriviresubunghiulaauneimbinriprinchertarefrontal cupragsimplu Cr capacitatederezistenazoneicomprimate(strivite),paralelcudireciafibrelor Nr capacitatederezistenlastriviresubunghiulaauneimbinriprinchertarefrontal cupragsimplu Cr capacitatederezistenazoneicomprimate(strivite), paralelcudireciafibrelor

Qr capacitate de rezisten a zonei comprimate (strivite), perpendicular pe direcia fibrelor unghi determinat ntre direcia de aciune a forei de compresiune i direcia orizontal c R c|| rezistendecalculalemnuluimasivlacompresiuneaxial,paralelcufibrele c R c rezistendecalcula lemnuluimasiv lacompresiune,perpendicularpedirecia fibrelor Ap|| proieciasuprafeeipraguluipedirecieparalelcufibrelepieseicaresestrivete Ap proiecia suprafeei pragului pe direcie perpendicular cu fibrele piesei care se strivete mr coeficientdereazem t Nr capacitatederezistentotallastrivireauneimbinrifrontalecupragdublu Nr,1 capacitatederezistenlastrivireaprimuluipragdechertare Nr,2capacitatederezistenlastrivireaceluidealdoileapragdechertare Fr capacitatederezistenapraguluilaforfecare c R f||rezistendecalculalemnuluimasivlaforfecareparalelcufibrele Af ariapraguluilaforfecare mf coeficientdeforfecare Fr,1 capacitatederezistenaprimuluipragdechertarelaforfecare Fr,2 capacitatederezistenaceluidealdoileapragdechertarelaforfecare Af1 ariedeforfecareaprimuluipragdechertare Af2 ariedeforfecareaceluidealdoileapragdechertare mf1 coeficientdeforfecarecorespunztorprimuluipragdechertare mf2 coeficientdeforfecarecorespunztorceluidealdoileapragdechertare Fef forefectivdeforfecare Fef1 forefectivdeforfecare,corespunztoareprimuluipragdechertare Fef2 forefectivdeforfecare,corespunztoareceluidealdoileapragdechertare Ncef ncrcareefectivdecalcul,careacioneazperpendicularpepraguldechertare Ncef1 ncrcareefectivdecalcul,aferentprimuluipragdechertare Ncef2 ncrcareefectivdecalcul,careacioneazperpendicularpepraguldechertare As1 ariedestrivireaprimuluipragdechertare As2ariedestrivireaceluidealdoileapragdechertare Nefbulon efortaxialdinbulonuldesolidarizare Ncapbulon capacitatederezistenabulonuluidesolidarizare nb numrdebuloane Nc efortaxialefectivdecompresiunenmbinare unghintrepieselembinate Anet arienetabulonuluidesolidarizare Rot rezistendecalculaoeluluilantindere mo coeficientdelucrualbulonuluinmbinare Vef reaciuneverticalnmbinare Qri capacitatederezistenlastrivireperpendicularpe fibre n numrdecuienecesare Lcomponentorizontalaefortuluidinbulonuldesolidarizare Lacapacitatede rezistenminimauneitije lplungimepandembinare Lefpefortdelunecarecareacioneazasuprauneipene Lcapscapacitatederezistenauneipene c R c rezistendecalculalemnuluilacompresiune

As suprafadestrivireapenei mr coeficientdereazem oblic L caps capacitatederezistenauneipenelastrivire || Lcaps capacitatederezistenauneipenelastrivireparalelcufibrele L caps capacitatederezistenauneipenelastrivire perpendicularpefibre unghidenclinarealaturiiscurteapenei p L capfcapacitatederezistenauneipene,stabilitdin condiiadeforfecare c R f rezistendecalculalemnuluilaforfecare Afsuprafa deforfecareapenei mf coeficientdeforfecare b p limeasuprafeeideforfecare Lefg efortdelunecarepegrind g L cap f capacitate de rezisten a grinzii pe poriunea dintre dou pene, stabilit din condiiadeforfecare c R fII rezistendecalculalemnuluilaforfecareparalelcufibrele g A f suprafadeforfecareagrinziintredoupene brut A nec ariebrutabuloanelordestrngere ksl coeficientcareinecontdeslbirinzonafiletata bulonului Qb efortnbulon cinterspaiuntreelementelembinate nec n p numrnecesardepene total L lunecaredinncovoierepentreagalungimeaelementelorcaresembin Lpcap min efortminimcapabilaluneipene d p diametruinteriorpaninelar b p nlimepaninelar tp grosimeinelpaninelar zfanttiatdupgeneratoareauneipeneinelarenetede reglabile s1 distanntrecentreleadoupeneconsecutive s2 distanntrecentrulpeneiicaptulelementuluidembinat,tiatdrept s3 distanntrecentrulpeneiicaptulelementuluidembinat,tiatoblic Lefpefortefectivcareacioneazasuprauneipene p L cap capacitatederezistenminimauneipene p L capscapacitatederezistenauneipenestabilitdin condiiadestrivire mu coeficientdeutilizareamiezuluidelemndininteriorulpenei coeficientdeneuniformitateadistribuieieforturilorunitaretangenialepesuprafaa deforfecare lf lungimepragdeforfecare ebradeprghiealcupluluideforfecare agrosimedulapdelemn k coeficientdereducereacapacitiiderezistena penelor unghi determinat de direcia efortului ce acioneaz asupra unei pene i direcia fibrelorpieseidelemn nec n pene numrnecesardepeneinelare total N efortaxialtotal d diametrutij lgaura adncimedeptrundereauneitijeintroduseprinbateresaunurubare ltija lungimetij d gaura diametrugaurpregtitpentruintroducereaunui bulon

dtija diametrutij Lneccui lungimenecesaraunuicui n numrpiesedinpachet cgrosimepiesedinpachet lgrosimepachetpieselemn,caresestrngecubuloane s1 distanntreaxeletijelornlungulfibrelorelementului s2 distandelatijepnlacaptulelementuluidinlemn,nsenslongitudinalfibrelor s3 distanntreaxeletijelorpedireciatransversalfibrelorelementului s4 distan ntre ultimul rnd de tije i marginea elementului din lemn, pe direcia transversalfibrelorelementului cgrosimeaceleimaisubiripiesedinpachet Lcapi capacitatederezistenauneimbinricutije coeficientparialdesiguran Lmmt capacitatederezistenminimauneitije,ntroseciunedeforfecare nt numrtije nf numrseciunideforfecarencarelucreaztijele mu coeficientalcondiiilordelucru mR coeficientcareintroducencalculrepartiianeuniformancrcrilorlatije Lcaptcapacitatederezistenauneitijentroseciunedeforfecare ke coeficientdemultiplicare 1/2 (ke) coeficientdemultiplicare Lcap c capacitate de rezisten a unei tije cilindrice la strivirea elementelor centrale, pentru oseciunedeforfecare

Lcap m capacitate de rezisten a unei tije cilindrice la strivirea elementelor marginale, pentruoseciunedeforfecare Lcapnccapacitatederezistenauneitijecilindricelancovoiereatijei,pentruoseciune deforfecare cgrosimeaceleimaisubiripiesecentrale agrosimeaceleimaisubiripiesemarginale k coeficientdemultiplicare 1/2 (k) coeficientdemultiplicare hcadncimelocangrind Lcapmincapacitatederezistenauneipenelamelareflexibiledinlemn Lcap s capacitate de rezisten a unei pene lamelare flexibile din lemn, stabilit din condiiadestrivirealemnului Lcap capacitate de rezisten a unei pene lamelare flexibile din lemn, stabilit din condiiadencovoiereapenei c R s rezistendecalculalemnuluilacompresiuneperpendicularpefibre c R rezistendecalculalemnuluilancovoierestatic b p limepan hp nlimepan tp grosimepan ms coeficientdevariaieadistribuieieforturilordestrivirepenlimeapenei m coeficientdevariaieaeforturilorunitaredinncovoiere Lcap s capacitate de rezisten a unei pene lamelare flexibile din oel, stabilit din condiiadestrivirealemnului c R cII rezistende calculalemnuluilacompresiuneparalelcufibrele

ms|| coeficientdevariaiepenlimeapeneiadistribuieieforturilordestrivireparalel cufibrele ls lungimedencastrareatijei agrosimeaelementuluicaresesusine llungimeatijeiurubului Ncapscapacitatederezistenauneimbinricutijesolicitatlasmulgere 3,14 d c diametrucui lc lungimedencastrareacuiului c R s rezistenlasmulgereauneitije d s diametruurub ls lungimedencastrareaurubului. 1.4. Clasificareaelementeloriaconstruciilordinlemn l.4.1. Din punctul de vedere al raportului dimensiunilor geometrice elementele de construciedinlemnseclasificn: elemente lineare (bare), la care lungimea elementului sensibil mai mare dect dimensiunileseciuniitransversale(grinzi simplesaucompuse,stlpi) structuriplane,lacareunadintredimensiunileelementuluiestesensibilmaimicdect celelaltedouicarepot preluaforenplanulacestora(grinzicuzbrele,arce,cadreetc)pentru asigurarea stabilitii n plan transversal pe planul elementului se iau msuri suplimentare de rigidizarecontravntuire structurispaiale, dezvoltatetridimensional,carepreiausolicitripetreidirecii. 1.4.2.nprezentaspecificaietehnicconstruciileielementeledeconstruciedinlemn seclasific,nfunciededuratadeexploatain:definitiveiprovizorii. Observaie:ncategoriaelementeloriconstruciilorprovizoriiseinclud:elementeledin lemnpentrucofraje,eafodajeisusineriprecumiconstruciiledemontabileiremontabilecu durata deexploatarepeunamplasamentsubdoiani. 1.4.3. Din punctul de vedere al condiiilor n care se exploateaz elementele de construciedinlemn,sedefinesc urmtoareleclasedeexploatare: clasa 1 de exploatare, caracterizat prin umiditatea continuii de materialul lemnos corespunztoareuneitemperaturi =202Ciauneiumiditirelativeaaeruluii 65% clasa 2 de exploatare, caracterizat prin umiditatea coninut dr materialul lemnos corespunztoareuneitemperaturi=202Ciauneiumiditirelativeaaerului65%i 80% clasa 3 de exploatare, caracterizat prin umiditatea coninuta de materialul lemnos superioarceleidelaclasa2deexploatare. 1.4.4.Laelementeledeconstruciedinlemnexploatatenclasa1,umiditateadeechilibru alemnuluinuvadepi12%,iarlaceledinclasa2,umiditateadeechilibrualemnuluinuva depi20%. 1.4.5. Variaia umiditii de echilibru a lemnului n funcie de umiditatea relativ a aeruluiinterior,ladiferitetemperaturi,suntrezentatenfigurile1.1i1.2.

1.5.Principiigeneraledealctuireicalcul 1.5.1.Verificareaelementelor 1.5.1.1.Elementeleiconstruciiledinlemnseverificndomeniulelasticalcomportrii materialului. 1.5.1.2.Calcululelementelordeconstruciedinlemnsefacepebazaprincipiilorgenerale de verificare a siguranei construciilor prevzute n STAS 10100/075, prin verificarea comportrii corespunztoare fa de strile limit ce pot apare n diferite etape (execuie, exploatare, perioade de reparaie). Verificarea se face innd seama de cele mai defavorabile ipoteze de solicitare i de cele mai defavorabile caractestici ale materialelor, ce pot apare n condiiileconsiderate.

1.5.1.3.Stabilireacelormaidefavorabilecondiii desolicitareluatencalculse vaface conformprevederilordelapunctul1.5.2. 1.5.1.4.Stabilireacelormaidefavorabilecaracteristicialelemnuluideconstrucieluaten considerarencalculsevafaceconform prevederilordelapunctul1.5.3. 1.5.1.5. Influena unor abateri sistematice, a unor alctuiri particulare a unor condiii speciale de exploatare sau a unor simplificri introduse n calcule se iau n considerare prin intermediulunorcoeficieni aicondiiilordelucrupentruelement. 1.5.1.6. La calculul elementelor i a construciilor din lemn se iau n coninsiderare urmtoarelestrilimit: a)strilimitultimececorespundepuizriicapacitiiderezistensauuneialtepierderi ireversibile a calitilor necesare exploatrii construciilor principalele fenomene ce pot s conduclaapariiaacestorasunt: ruperidediferitenaturi pierdereastabilitiiformeisauapoziiei stricareimplicieireadinlucruaconstrucieidatoritunordeformaiiremanente excesive. b)strilimitaleexploatriinormalececorespundntreruperiicapacitiideasigurarea uneiexploatrinormaleaelementelordeconstrucieprincipalelefenomenecepotsconducla apariiaacesteicategoriidestrilimitsuntdeplasrilestaticesaudinamiceexcesive. Observaie: n afara verificrilor menionate, prin proiectare s se asigure durabilitatea construcieidinlemnlabiodegradareprintroalctuirecorespunztoareimsurideprezervare. 1.5.2.Determinareasolicitrilor 1.5.2.1.Ladeterminareasolicitrilorpentruverificarealadiferitestrilimitsevaluan considerare modul real de lucru al elementelor sau al structurii n ansamblu la starea limit consideratinndcontidecaracterulconstruciei(definitivsauprovizorie). 1.5.2.2. Calculul solicitrilor se face cu luarea n considerare a ncrcrilor conform prevederilor din STAS 10101/075, valorile normate i de calcul fiind stabilite conform standardelorpentrudiferitecategoriidencrcri. 1.5.2.3. n relaiile de calcul din normativ, solicitrile suni considerate cu valorile lor absolute. 1.5.3.Caracteristicilematerialuluilemnos 1.5.3.1.Valoriledecalculalerezistenelordiferitelorspeciidelemnutilizatentehnica construciilor sunt stabilite n capitolul 2 pe baza valorilor rezistenelor caracteristice ale lemnului natural (cu defecte), innd seama de fluajul lemnului, de clasa de exploatare a construcieiidesigurananecesarnexploatare. 1.5.3.2. Proiectantul va analiza condiiile reale de exploatare a elementelor i construciilor din lemn, care pot conduce la modificarea caracteristicilor mecanice ale materialuluilemnosivaintroducencalculcoeficieniaicondiiilordelucruspecifici. 1.5.4.Condiiispecialedecalcul 1.5.4.1. Pentru construciile de importan excepional, nominalizate de ctre organele abilitate prin lege, pot fi admise msuri de asigurare la nivel superior celui din prezentul normativ i pot fi adoptate prescripii speciale proiectele astfel elaborate se aprob de ctre organelestabiliteprinlege.

1.5.4.2. Pentru construciile din lemn de serie mare (de ex: case prefabricate) se pot folosi i alte relaii de calcul dect cele cuprinse n prezentul standard, sau se pot introduce coeficieni suplimentari ai niliiilor de lucru, pe baza unor justificri teoretice i verificri experimentaleconcludentesepot,deasemenea,adoptadispoziiidistinictivespeciale,verificate experimental. 1.5.4.3. La elementele de importan secundar, pentru verificrile la strile limit ale exploatrii normale se permite s se utilizeze metode de calcul simplificate, sau s se verifice numaisatisfacereaunorcondiiiconstructivecorespunztoare,dacacesteprevederinuconduc larezolvrineacoperitoareprincalculsaulaunconsumsporit de material. 1.5.5.Aciuni 1.5.5.1. Valorile ncrcrilor normate i ale coeficienilor linii de siguran aplicai ncrcrilorsestabilescpebazastandardelorde aciuninvigoare. 1.5.5.2. Efectul variaiilor de temperatur climatic nu se ia n considerare la calculul construciilor din lemn. Variaia dimensional a lemnului n lungul fibrelor la variaii de temperatur este mult mai redus dect la celelalte materiale de construcii. Coeficientul de dilataretermica lemnuluinlungulfibrelorestede3...6milionimidinlungimepentrufiecare graddecretereatemperaturii,iarnormal pefibreestedeaproximativ10orimaimare.Valoarea redus a dilaiei dimensionale a lemnului n lungul fibrelor la variaii de temperatur elimin necesitateaprevederiiderosturidedilataie. 1.5.5.3.ncazulunorutilaje i instalaii care nusencadreazn standardeledeaciuni prevzutelapunctul1.5.5.1.,precumilacalcululelementelordeconstruciedinlemnutilizate pentrucofrajesprijiniriieafodaje,valorilenormatealencrcrilor,alecoeficicenilorpariali desiguranaplicaincrcrilorialecoeficienilordinamicisedetermindectreproiectantpe bazadatelordinproiectultehnologic,sauacelorprevzuteninstruciuniletehnicespeciale. 1.5.5.4.Grupriledencrcripentrudiferitelestrilimiultimeipentrustrilimitale exploatriinormalesestabilescconformSTAS10101/0A77.

Cap.2.MATERIALE 2.1.Speciidelemnutilizateidomeniidefolosin 2.1.1.Principalelespeciidelemnindigenutilizatesunt: Lemnderinoase bradul, care se ncadreaz la categoria lemnului uor i moale, cu contrageri mici i rezistenemecanicemediiprelucrrilemecanicesefacfrdificulti,darrelativmaigreudect lamoliddincauzasmulgerilordefibre laricele,caracterizatcaunlemnpotrivitdegreu,moale,curezistenemecanicefoarte maripentruspeciaderinoase molidul, caracterizatca un lemn uor i moale,cu contragere total mic i rezistene mecanicemediiprelucrareamecanicalemnuluidemolidserealizeazfrdificulti pinul, care se ncadreaz n categoria lemnului greu i moale, cu rezistene bune la solicitrimecanice. Lemnde foioase carpenul, care se ncadreaz n categoria lemnului greu i tare, cu contrageri mari i rezistenemecanicemedii,superioarefagului fagul, lemn greu i tare, cu contrageri mari i proprieti mecanice medii prezint dificultilauscare,avndtendinadeacrpaiasedeforma

frasinul,caresencadreazncategorialemnuluigreuitare,cucontrageriirezistene mecanicelanivelmediupentruspeciadefoioase mesteacnul, lemnrelativgreuitare,cucontraciimari paltinul de cmp sau de munte, lemn relativ greu i tare, cu rezistene ncadrate n categoriamedie plopul,dinclona indigen,negrusautremurtor,idinclona adaptatlacondiiilede vegetaie din ara noastr (euramerican), lemn uor i moale, cu contrageri reduse i rezistene mecanicereduse salcmul de plantaie, care este un lemn greu i tare, cu contrageri i rezistene mecanicereduse cerul,lemngreuipotrivitdetarecucontragerimariirezisteneapropiatedeceleale stejarului gorunul,lemn greuitare,cucontragerimari irezistenemecanicemari,similarecu celealestejarului stejarul,atestatcaunlemngreuitare,cucontrageriirezistenemecanicemari. 2.1.2. Domeniile de utilizare n tehnica construciilor ale diverselor specii de lemn de rinoaseifoioasesuntprezentatentabelul2.1. Observaie:Domeniiledeutilizarepentrudiferitele speciidelemnprezentatentabelul 2.1. nu sunt restrictive. Pentru diversele construcii se pot utiliza i alte specii, cu respectarea specificaiilor derezisten,stabilitate,comportarelaumiditatei biodegradareetc. 2.1.3. La alegerea materialului lemnos se ine seama de condiiile de exploatare n cadrul construciilor, de defectele i anomaliile admise, precum i de corelarea acestora cu categoriilepieselori elementelordinlemnprevzutenprescripiiletehnicedindomeniu. 2.1.4.Materialullemnospesortimente,utilizatpentrudiferiteelementederezistenale construciilordinlemnestespecificatnurmtoarelestandarde: 2.1.4.1.Lemnbrut(rotund): STAS25679Lemnpentrumin" STAS 25778 Stlpi i adaosuri de lemn pentru linii aeriene de telecomunicaii i pentrureeleelectricededistribuie" STAS104085Lemnrotundderinoasepentruconstrucii.Maneleiprjini" STAS341675Lemnrotundpentrupiloi" STAS434285Lemnrotunddefoioasepentruconstrucii". 2.1.4.2.Lemnulecarisatisemiecarisatsefolosetesubform de: scnduriidulapi ipciirigle grinzi cu dou, cu trei i cu patru fee plane i paralele ntre ele i grinzi cu teituri (cioplitur) margini,lturoaie,restrole. Sortimentele de cherestea (lemn ecarisat) se livreaz la dimensiuni stabilite conform STAS 94286 Cherestea de rinoase. Dimensiuni nominale" i conform STAS 868986 Cherestea de foioase. Dimensiuni nominale", precum i la dimensiunile stabilite pe baz de nelegerentreproductoribeneficiar. Clasele de calitate pentru diferitele specii de lemn sunt specificate n STAS 192890 Cherestea de stejar. Clase de calitate STAS 194986 Cherestea de rinoase. Clase de calitate", STAS 196180 Cherestea de fag. Clase de calitate", STAS 336386 Cherestea de cire,frasin,paltin,priulm.Clasedecalitate".STAS357586Cheresteadearin,plop,salcie i tei. Clase de calitate STAS 670986 Cherestea de arar, carpen, jugastru, mesteacn i salcm.Clasedecalitate".

ComentariulC.2.1.4.2.

2.2.Masavolumic Masavolumicpentruprincipalelespeciidemateriallemnulutilizatenconstrucii,care se ia n considerare la stabilirea greutii proprii a elementelor de construcie din lemn este specificatntabelul2.2. Observaie:Lastabilireacelormaidefavorabilecondiiidesolicitareluatenconsiderare n calcul se va adopta valoarea maxim a masei volumice (0,95) n cazul n care rezultanta suprancrcrilor care solicit elementele de construcie acioneaz gravitaional i valoarea minim a masei volumice (0,05) n cazul n care rezultanta suprancrcrilor ce solicit elementeledeconstruciedinlemnacioneazantigravitaional(cazfrecventntlnitlacalculul acoperiuriloruoaredinlemncupantredusnzonelecuvalorimarialepresiuniidinamicede bazavntului). ComentariulC.2.2. 2.3. Rezistenelecaracteristicealelemnuluimasivladiferitesolicitri2 2.3.1. Rezistenele caracteristice, n N/mm , pentru diferite solicitri ale diverselor speciidemateriallemnos(ncazullemnuluimasiv)suntdatentabelul2.3. Observaii: Rezistenele caracteristice specificate n tabelul 2.3. sunt date pentru umiditatea de echilibrualemnuluide12%ipentru durata deaciuneancrcrilordecelmult3minute. Rezistenele de calcul luate n considerare la proiectarea construciilor din lemn sunt determinatenparagraful2.4. Lemnul ce se nscrie n clasa III de calitate nu va fi folosit la realizarea elementelor structurale.

ComentariulC.2.3.1.

2.3.2. Pentru lemnul rotund, rezistenele caracteristice specificate n tabelul 2.3. se vor majoracu15%,indiferentdespecie. ComentariulC.2.3.2.

2.3.3. Valorile caracteristice ale modulului de elasticitate pe direcie longitudinal fibrelor(E0,05)ialemodululdeelasticitatetransversal(G0,05),precumivalorilemedii(E,G) pentrudiferitespeciidelemnipentruumiditateadeechilibrualemnuluiavndvaloareade12 %suntdatentabelul2.4.

ComentariulC.2.3.3. 2.4.Rezisteneledecalculalelemnuluimasiv 2.4.1. Rezistenele de calcul, Ri, ale diferitelor specii de material lemnos, la diverse solicitri,nfunciedecondiiiledeexploatarealeelementelordeconstruciecareseproiecteaz, sestabilesccurelaia: (2.1.) R ci = m m R / gi ui di i ncare: mui suntcoeficieniaicondiiilordelucrucareintroducncalculumiditateadeechilibru a materialului lemnos, definii pe baza condiiilor de microclimat n care sunt exploatate elementele de construcie care se proiecteaz i a cror valori sunt date n cadrul paragrafului 2.4.2. mdi sunt coeficieni ai condiiilor de lucru, stabilii n fum i de durata de aciune a ncrcrilor,cuvalorilespecificiicadrul paragrafului2.4.3. Ri sunt rezistenele caracteristice ale diferitelor specii de lemn la diverse solicitri, specificatentabelul2.3.: i sunt coeficieni pariali de siguran, definii n funcie de tipul solicitrilor n paragraful2.4.4. ComentariulC.2.4.1. 2.4.2. Coeficieniicondiiilordelucru mui auvaloriledateintabelul2.5.,nfunciede solicitare ideclaseledeexploatareaelementelordeconstruciedinlemncareseproiecteaz, definiiconformparagrafului1.2.2.

ComentariulC.2.4.2. 2.4.3. Coeficienii condiiilor de lucru mdi au valorile datentabelul 2.6., n funcie de tipulaciunilorideduratadeacionarea acestoraasupraelementelordeconstrucie. ComentariulC.2.4.3. 2.4.4. La proiectarea elementelor structurale din lemn, valoarea coeficientului mdi se stabiletelundnconsiderarepondereaprocentualpecareoaudiferiteletipuridencrcri,n funciedeclasadedurat(permanente,delungduratsaudescurtdurat).

Observaii: n categoriarinoasesuntinclusespeciile:molid,brad,lariceipin ncategoriafoioasemoiesteinclusplopul n categoria foioase tari sunt incluse: stejarul, gorunul, cerul, salcmul, fagul, mesteacnul,frasinulicarpenul. 2.4.5. Coeficienii pariali de siguran , au valorile din tabelul 2.7., n funcie de solicitri. ComentariulC.2.4.4. 2.5.Elementemetalicepentrumbinriistructurimixte 2.5.1.Pentrurealizareaasamblajelorlaconstruciiledinlemnseurmtoarelemijloacede mbinaremetalice: cuiedinsrmdeoel,conformSTAS211190

uruburi pentru lemn conform STAS 92580, STAS 115180, STAS 145280, STAS 145380,STAS145480,STAS145580iSTAS175580

piuliehexagonaleiptrateconformSTAS92289i STAS92690 buloaneconfecionatedinoelbetonOB37,aibeconfecionatedintablgroas,inele metalice,profilelaminateetc. 2.5.2. La proiectarea i execuia unor subansamble de construcie lemnmetal se folosete, pentru realizarea elementelor ntinse (montani, diagonale, tlpile inferioare ale fermelor,tiranietc),oelbetonsauprofilelaminate.Rezisteneledecalculaleacestorelemente seiauconformSTAS1010894.

CAP.3.PREVEDERIGENERALEPRIVINDPROIECTAREA CONSTRUCIILORDINLEMN 3.1.Prescripiigeneraledeproiectare 3.1.1. Laproiectareaconstruciilordin lemnse voradoptamsuriisoluiiconstructive deproteciempotrivaataculuiciuperciloriainsectelorxilofageideevitareaumezirii,cares

conduc la oconservare bun a materialului lemnos folosit,n conformitate cu STAS292586 Protecialemnuluidinconstruciimpotrivaataculuiciuperciloriinsectelorxilofage". 3.1.2.Daclapunereanopermaterialullemnosareoumiditatemare(darmaxim20%) i nu exist posibilitatea de a fi uscat pe antier, se vor adopta soluii constructive, msuri de protecieidetaliidealctuirecarespermitventilareaelementelordeconstruciefrainduce nstructuraderezistendeformaiipericuloasesaucretereaeforturilorsecionale.Inacestcaz, se vor adopta de referin mbinri care nu sunt influenate de variaiile de umiditate mari ncleiate,cutije,cuasamblajemetalice)icaresuntuoraccesibilepentrureglareicontrol(este exclusfolosireambinrilorcucep). 3.1.3. In cazurile n care construciile sunt supuse aciunii unor medii corosive pentru metal,serecomandfolosireaunorsubansambluristructuralefrpiesemetalice,deexemplucu mbinriprin ncleiere,cucuiedinlemnsaucupeneelasticeelementelemetalicefolositepentru montajsausolidarizaretrebuiespermitcontroluli proteciantimpulexploatriiispoatfi nlocuiteuor. 3.1.4. Sistemele constructive se vor stabili astfel nct s se asigure o execuie i o montare simpl. n acest scop se va folosi un numr ct mai redus de seciuni diferite de cherestea (fr a spori ns consumul de material). De asemenea, se vor prefera subansamble constructivecesepotprefabricanatelieredotatecorespunztor, peantierexecutndusenumai operaiunidemontare. 3.2.Prescripiigeneraledealctuireicalcul 3.2.1. Pentru calculul elementelor, subansamblelor i a construciilor din lemn, cu excepia elementelor arpantei, se iau n considerare gruprile de ncrcri stabilite n STAS 10101/0A77Aciuninconstrucii.Clasificareaigrupareaaciunilorpentruconstruciicivile iindustriale". 3.2.2. Elementele arpantei (astereala, ipci, cpriori, pane, popi, contrafie, cleti i tlpi)secalculeazlancrcriledecalculstabiliteconformstandardelordeaciuni,grupate nurmtoarelesituaiidencrcare: IpotezaI: ncrcareapermanent+ncrcareadinzpad IpotezaaIIa:ncrcareapermanent+ncrcareaexterioardinvnt(lacareseadaug efectulsuciuniiinterioare)+jumtatedinintensitateancrcriidinzpad Ipotezaa IIIa: ncrcarea permanent + oforconcentrat (aplicat n poziia ncare produceceamaidefavorabilstaredesolicitare)avndvaloareanormatde1000N,majoratcu uncoeficientalncrcriin =1,2. Observaii: La calculul ipcilor nu se ia n considerare ipoteza a IIIa, ntruct circulaia pe acoperiulnexecuie,nacestcaz,seasigurpepodiniderepartiieancrcrilorsaunumaipe cpriori. Lacalcululasterelei,dacdistanantreaxelescndurilorestesub15cmseconsider cforaconcentratsedistribuieladouscnduri,iardacdistanaestemaimarede15cm,fora concentratserepartizeazuneisingurescnduri.ncazuladoustraturidescndurisuprapuse, sau n cazul unui strat de scnduri solidarizat cu rigle transversale, se consider c fora concentratsedistribuiepeolimede50cm. 3.2.3. n cazul acoperiurilor foarte uoare (la care ncrcarea permanent are valori reduse)amplasatenzonecuvalorimarialepresiuniidinamicedebazavntului,elementelede acoperi,inclusivancorajele,sevorverificasuplimentarlaipotezadecalcul: IpotezaaIVa:ncrcareapermanent+ncrcareaexterioardinvnt(lacareseadaug efectulpresiuniiinterioare).

3.2.4.Eforturileunitareefectivenutrebuiesdiferefaderezisteneledecalculdectn limiteleecartuluide+3%,respectiv5%,dacelementuldeconstrucienutrebuiedimensionat constructiv i dac sortimentul de material lemnos existent nu conduce lavalori ale eforturilor unitaremaireduse. 3.2.5. Pentruasigurareacomportriinexploatareasistemelorconstructiveadoptatect maiaproapedeipotezeledecalculadmise,respectaurmtoarelerecomandri: sevorevitambinrile lacaretransmitereaeforturilorsefaceprinmaimultemijloace deasamblarecurigiditidiferite(deexempluchertriitije) se va urmri, pe ct posibil, o repartizare uniform a eforturilor n toate elementele componentealebarelorcompusecomprimatesauntinse,prinadoptareaunorprindericorespun ztoare laelementelecomprimate,serecomandcambinriledecontinuitatesfieamplasate napropiereanodurilorisserealizezetransmitereaeforturilordirectprinmbinarecaplacap eclisele de solidarizare vor avea o lungime de cel puin trei ori mai mare dect limea elementelornnditeivorfifixatecucelpuindoubuloanecudiametrulmaimaresauegalcu 12 mm, amplasate de fiecare parte a rostului gurile pentru buloane vor fi ovalizate pentru a asiguratransmitereadirecta efortuluinbarelecomprimate la elementele ntinse, se recomand ca eforturile s se transmit centric, evitnduse momentele datorate excentricitii, iar mbinrile de continuitate vor fi amplasate n zonele cu solicitrireduse la grinzile cu zbrele, barele vor fi centrate la noduri n cazurile n care din considerentedeordinconstructivnusepotevitaprinderileexcentrice,ncalculsevainecontde solicitrilesuplimentareceapar cndnusepotfolosisubansambleprefabricate,serecomandadoptareaunorsisteme static determinate (grinzi simplu rezemate, arce cu trei articulaii, ferme cu zbrele static determinateetc). 3.2.6.ncazulutilizriiunorsubansambleprefabricate,acesteaarfiobligatoriuverificate la aciunile provenite din transport i montaj, adoptnduse schemele statice i gruprile de ncrcari corespunztoareacestorfazedelucru. 3.2.7. Avnd n vedere valoarea redus a eforturilor suplimentare ce apar din cauza variaiei de temperatur, a uscrii sau umflrii lemnului, acestea nu se iau n considerare la calcululconstruciilordinlemn. 3.2.8.Efectulfavorabilalforeidefrecarenusevaluancalculdectncazuricutotul excepionale,stabilite de ctre proiectant, cnd se asigur n permanen fora de compresiune printro supraveghere continu a construciei n acest caz, coeficienii de frecare, f, luai n calculnuvordepivalorile: f 0,3pentrusuprafeefrontale f 0,2pentrusuprafeelaterale. Nuseadmiteluareanconsiderareafrecriintrepieselesupuselavibraiisauocuri. ncazulncarefrecareaacioneazcuefectdefavorabil,coeficientuldefrecaresevalua cuvaloarea0,6. 3.2.9. Elementele portante cu seciune simpl ntinse din lemn trebuie s aib aria 2 seciunii nete (rezultat n urma scderii slbirilor din seciune) de cel puin 4 000 mm i minimum2/3din aria seciunii brute. Grosimea seciunii slbite trebuie s fie de minimum 38 mm,iaraseciuniibrutedeminimum58mm,ncazulelementelorsolicitatelantinderepentru caretensiuneanormalmaximdepete70%dinrezistenadecalcullantindere. 3.2.10.ncazulelementelorportantecuseciunecompus,realizatdinscnduribtuten cuiesauprinncleiere,estenecesarcagrosimeaminimauneipiese(scnduri)sfiede24mm 2 i s aib aria seciunii transversale de cel puin 1.400 mm .Grosimea pieselor care alctuiesc

elementele compuse ncleiate nu este limitat inferior, iar superior se recomand s nu depeasc50mm. 3.2.11. La grinzile ncovoiate trebuie evitate slbirile amplasate n zone de solicitare maxim la for tietoare n cazurile n care acest lucru nu este posibil se recomand ca adncimeamaximachertriinzonantinsdelareazem(fig.3.1.)sselimitezelavalorile: 2 a=0,1h cndR/bh 0,5N/mm 2 a=0,25hcndR/bh = 0,3N/mm (3.1) 2 a=0,5h cndR/bh 0,2N/mm Rfiindreaciunea,nN,iarbihdimensiunileseciuniitransversale,nmm.

Observaie: Pentruvaloriintermediarealeraportului R/bh,asevadeterminaprininterpolareliniar. a=0,3 h cndh 180mm a= 0,5 h cnd120mm75

(4.5.)

l 2

ncare: coeficientuldezvelteealbarei,stabilitcaraportuldintrelungimeadeflambaj, lf,i razaminimdegiraiepedireciadeflambajconsiderat,i. Observaie:Coeficientuldezveltee,nfunciedetipulbareinuvadepivaloriledin tabelul3.6. ComentariulC.4.3.3. 4.3.4.Lungimiledeflambaj,lf,alebarelorcomprimatesestabilescnfunciedecondiiile derezemare la capete i de legturile pe lungimea barei care mpiedic deplasarea la flambaj, conformindicaiilordinparagraful3.5. 4.3.5.Pentrubarelelacaref 10,influenaflambajuluiestesemnificativrelaiapentru calcululcapacitiiderezistenlacompresiunecentricparalelcudireciafibreloreste,nacest caz: c Cr =R c||. Acalcul .mT (4.6) ncaracteristicileausemnificaiiledinrelaia(4.5).

4.4.Baresolicitatelacompresiuneperpendicularpefibre 4.4.1. Capacitatea de rezisten a elementelor din lemn masiv cu seciune simpl, solicitatelacompresiuneperpendicularpedireciafibrelor,Qr,nN,sestabiletecurelaia: c Qr = R c.Ac .mT .mr (4.7.) ncare: c R c rezistena de calcul a lemnului masiv la compresiune perpendicular pe fibre, stabilit conform relaiei (2.1) n funcie de specia de material lemnos, clasa de calitate a 2 lemnuluiicondiiiledeexploatareaelementelordeconstrucie,nN/mm 2 Ac ariadecontactdintreceledouelemente(ariareazemului)nmm mT coeficientuldetratarealemnuluicuvalorilespecificatentabelul4.1 mr coeficientdereazem,stabilitconformindicaiilordinparagraful4.4.2. 4.4.2.Valorilecoeficientuluidereazem,mr,sestabilescnderelaiadintredimensiunile elementuluicomprimaticele aleelementuluidereazem,astfel: pentruelementelacareariadecontactesteegalcuariaelementuluicomprimat(fig. 4.2, a), precumilambinricucrestrilaterale(fig.4.2, b), mr = 1,00 lapieselederezemare(fig.4.2,cid),dacahia10cm,nmbinricupene prismaticecareaufibreledispusenormalpefibreleelementelormbinate(fig.4.2.e),precumi lasuprafeeledereazemaleconstruciilordinlemn (fig.4.2. g),mr =1,60 lastrivirisubaib.mr = 2,00. 4.5.Baresolicitatelastrivireoblic 4.5.1. Capacitatea de rezisten la strivire, Nr n N, cnd fora la compresiune face un unghicudireciafibrelor(fig.4.2, f)sedetermincurelaia:N r = Cr Q r Cr sin2a + Q cos2 a r. . .

ncare:

Cr capacitateaderezistenazoneicomprimate(strivite),paralelcudireciafibrelor,n N,stabilitcurelaia(4.6),ncareAcalcul esteproieciaarieidecontactpedireciaperpendicular pefibre Qr capacitatea de rezisten a zonei comprimate (strivite), perpendicular pe direcia fibrelor, n N, stabilit cu relaia (4.7), n care Ac este proiecia ariei de contact pe direcie perpendicular fibrelor piesei care se strivete, iar coeficientul de reazem, mr, se stabilete conformparagrafului4.4.2 unghiuldintredireciaforeidecompresiune(strivire)idireciafibrelor. ComentariulC.4.5. 4.5.2. Capacitatea de rezisten la strivire sub unghi fa de direcia fibrelorse poate stabiliicurelaia:c Nr=R c . As .mr

(4.9) (4.10)

ncareRcca = Rcc// Rcc|| sin3a 1+ c R c ^ - 1 .

ncare: c R c|| esterezistenalastrivireparalelcufibrele c R c rezistenalastrivireperpendicularpefibre unghiuldenclinareaforeifadedireciafibrelor Asariadestrivire mr coeficientuldetratare. 4.6.Baresolicitatelaforfecare 4.6.1. Solicitriledeforfecarepotaparelaelementeledinlemn masiv cuseciunesimpl subformde: forfecareperpendicularpefibrela grinzilencovoiate, solicitatedeforeconcentrate mari(fig.4.2,i).saulapeneleprismaticecufibreledispusenormalpedireciafibrelorpieselor mbinate(fig.4.2, e) forfecare n lungul fibrelor la mbinrile prin chertare pe lungimea pragurilor de forfecare (fig. 4.2, f). sau la penele prismatice cu fibrele dispuse n aceeai direcie cu fibrele clementelormbinate(fig.4.2,h). 4.6.2. Capacitatea de rezisten la forfecare perpendicular pe direcia fibrelor elementelordinlemnmasivcuseciunesimpl,Vr,nN,sestabiletecurelaia:c Vr=R f .Af .mT

(4.11)

ncare: c R f este rezistena la forfecare perpendicular pe direcia fibrelor stabilit cu relaia (2.1), n funcie de specia de material lemnos, clasa de calitate a lemnului i candiiile de 2 exploatareaelementelordeconstrucie,nN/mm Af aria seciunii care se foarfec, egal cu aria piesei care preiaefortul (aria seciunii 2 grinziisauapenelor),nmm mT coeficientdetratarealemnului,cuvaloareaspecificatintabelul4.1.

4.6.3.Capacitateaderezistenapieselordinlemnmasivcuseciunesimpllaforfecare nlungulfibrelor,Fr, nN,sestabiletecurelaia: c Fr =R f||. Af .mTc /mf (4.12) ncare: c R f||rezistenadecalcullaforfecareparalelcudireciifibrelor,stabilitcurelaia(2.1), nfunciedespeciamaterialuluilemnos,clasadecalitatealemnuluiicondiiiledeexploatarea 2 elementelordeconstrucie,nN/mm 2 Af caracteristicasecionalaelementului(ariadeforfecare),n mm mT aceeaisemnificaiecanrelaia(4.9) mf coeficientdeforfecare,careintroduceraportuldintrelungimeapraguluideforfecare iexcentricitateadeaplicarea foreifadedireciapragului,precumimoduldeproducerea forfecrii(unilateralsaubilateral). Coeficientuldeforfecaremf secalculeazcurelaia: mf =1+.lp /e (4.13) ncare: coeficientul ce ine cont de tipul forfecrii, cu valoarea de 0,25 pentru forfecare unilaterali0,125pentruforfecarebilateral(fig.4.4) lp lungimeapraguluideforfecare,limitatsuperiorla10hch,nmm e excentricitateadeaplicareaforeideforfecarefadeaxanetaelementului,nmm.

4.7.Baresolicitatelancovoiere 4.7.1. Capacitatea de rezisten a elementelor din lemn masiv cu seciune simpl solicitatelancovoiere,Mr,nNmm sestabiletecurelaia: c Mr =R .Wcalcul .mT (4.14)c R rezistenadecalculalemnuluimasivlancovoierestaticstabilitcurelaia(2.1),n funcie de specia de material lemnos, clasa de calitate a lemnului i condiiile de exploatare a 2 elementelordeconstrucie,nN/mm

Wcalcul modulul de rezisten axial pentru seciunea cea mai solicitat a elementului (Wbrut dacelementulnuprezintslbirinseciuneadecalcul,respectivWnetdacelementulare slbirinzonadecalcul) mT coeficientdetratarealemnuluicuvalorilespecificaten tabelul4.1. Observaie: La proiectarea elementelor din lemn solicitate la ncovoiere trebuie s se respecterapoarteledintredimensiunileseciuniitransversalespecificatentabelul4.2pentruase evitasupradimensionareaelementelordeconstruciedincondiiadestabilitatelateral. ComentariulC.4.7.1. 4.7.2. Pentru grinzile scurte din lemn, acionate de ncrcari mari, n special de fore concentrate aplicate n apropierea reazemelor se va face obligatoriu i verificarea la for tietoarecurelaia(4.11). ComentariulC.4.7.2. 4.7.3. Capacitatea de rezisten a grinzilor ncovoiate la lunecare n zona cea mai solicitatdinapropiereareazemelor,nplanuldeterminatdeaxaneutr,Lr,nN,sestabiletecu relaia: c Lr =R f.b. I.mT /S (4.15) ncare: c R f rezistena de calcul la forfecare paralel cu direcia fibrelor, stabilit cu relaia (2.1) n funcie de specia materialului lemnos, clasa de calitate a lemnului i condiiile de 2 exploatareaelementelordeconstrucie,n N/mm blimeaseciuniinplanulncaresecalculeazefortul,n mm I momentul de inerie axial brut al seciunii n raport cu axa central de inerie 4 perpendicularpeplanuldeaciuneal solicitrilor,nmm mT coeficientdetratarealemnuluicuvaloareaspecificatn tabelul4.1 Smomentulstaticalzoneicarelunecnraportcuaxaneutrperpendicularpeplanul 3 deaciuneasolicitrilor,nmm . 4.7.4. La elementele ncovoiate se verific n mod obligatoriu i condiia de rigiditate (deformaie),curelaia: fmax,finalfadm fmax,final deformaiamaximfinaldinncovoiere,stabilitcurelaia(3.5) fadm deformaiamaximadmis,cuvaloriledintabelul3.1. 4.8.Baresolicitatelancovoiereoblic 4.8.1.Barelesimpledinlemnmasivsolicitatelancovoiereseverificcurelaia: Mxef Myef 1, 0 Mxr M yr (4.17) (4.16)

x y M ef iM ef componentelemomentuluincovoietorefectiv(decalcul),corespunztoare axelor centrale principale de inerie ale elementului, xx, respectiv yy (fig. 4.4), stabilite n funciedeschemeledencrcareideschidereadecalculaelementului.nNmm x y M r iM r capacitilederezistenalebareilancovoierestaticpedireciacelordou axecentraleprincipaledeinerie,xx irespectivyy,stabilitecurelaia(4.12), nNmm.

La determinarea momentelor ncovoietoare efective, deschiderile de calcul ale elementelorsevorstabiliconformindicaiilordinparagraful3.3. ComentariulC.4.8. 4.8.2. Deformaia maxim final la elementele solicitate la ncovoiere oblic se calculeazprinnsumareavectorialadeformaiilormaximedepeceledoudireciiprincipale, curelaia: f max, final =

( f

2 x max,final

) + ( f

2 y max, final

) f

adm

(4.18)

ncare: x y f max, final i f max, final se stabilesc cu relaia (3.5) n funcie de schema de ncrcare i deschiderea de calcul a elementului, condiiile de exploatare, deformaia mbinrilor i de contrasgeatainiialaelementului fadm sgeatamaximadmisibil,cuvaloriledintabelul3.1.

4.9.Baresolicitatelantindereincovoiere(ntindereexcentric) Barelesimpledinlemnmasivsolicitatelantindereexcentricseverificcurelaia: T Mef ef (4.19) 1, 0 T Mr r Tef estencrcareaaxialdecalculnbar,nN Tr capacitateaderezistenabareilantinderecentric,stabilitcurelaia(4.2),nN Mef momentul ncovoietor de calcul, stabilit n raport cu axa central de inerie perpendicularpedireciadeaciuneaforei,nNmm Mr capacitateaderezistenabarei lancovoierenraportcuaceeaiax,stabilitcu relaia(4.14),nNmm. Barasevaverificanzonelecelemaisolicitate,pentruMef maximiWef corespunztor, respectivpentruMef minimi Wef corespunztor. La determinareamomentului ncovoietor Mef deschiderea de calcul a elementului se va stabiliconformindicaiilordinparagraful3.3. Arianetaseciuniidecalcul,stabilitcurelaia(4.3),precumidimensiunileseciunii transversalevorndeplini condiiiledin paragraful3.2.9. ComentariulC.4.9. 4.10.Baresolicitatelacompresiuneincovoiere(compresiuneexcentric) 4.10.1.Barele simpledin lemnmasivsolicitate lacompresiuneexcentricse verificn raport cu axa perpendicular pe direcia forelor ce produc ncovoierea (xx, n fig. 4.5), cu relaia: C M f ef ef - 1, 0 (4.20) Cr Mr ncare: Cef esteefortulaxialdecalculnbar,nN Crcapacitateaderezistenabareilacompresiune,stabilitcurelaia(4.4),nN: f Mef momentul ncovoietor maxim final stabilit n raportcuaxa central principal de inerie,perpendicularpedireciadeaciuneaforei,nNmm,calculatconformindicaiilordin paragraful4.10.2. Mr capacitateaderezistenabarei lancovoierenraportcuaceeaiax,stabilitcu relaia(4.12),nNmm.

4.10.2. Momentul ncovoietor efectiv final se calculeaz innd cont de momentul ncovoietor secundar (moment de ordin inferior) produs de fora axial de compresiune care acioneazexcentricfadeaxabarei,curelaia: 1 =Mef C 1- ef CE

M f ef

(4.21)

ncare: Mef momentulncovoietormaximdecalcul,stabilitnraportcuaxaprincipaldeinerie perpendicular pe direcia de aciune a forei, n Nmm la determinarea valorii momentului ncovoietor Mef, deschiderea de calcul a elementului se va stabili conform indicaiilor din paragraful3.3 Cef efortaxialdecalculnbar,nN CE efortaxialdecompresiunepedireciadeaplicareamomentului,nN,stabilitcu relaia: C E =p 2 . 0,05. uE. I. /lf E m m I2

(4.22)

E0,05 modulul de elasticitate caracteristic, cu valorile din tabelul 2.4, n funcie de 2 speciadematerial lemnosutilizat,nN/mm muE coeficientalcondiiilordelucru,cuvaloriledaten tabelul2.5,nfunciedeesena ideclasadeexploatareaelementuluideconstruciedinlemncareseproiecteaz mT coeficientdetratarealemnuluicuvalorilespecificaten tabelul4.1 I momentul de inerie axial n raport cu axa perpendicular pe direcia de aplicare a 4 forelorceproducncovoierea,n mm lf lungimeadeflambajabarei,stabilitconformindicaiilor dinparagraful3.5,nmm.f f 4.10.3. n cazul valorilor mici ale lui Mef cnd Mef / Wbrut reprezint mai puin dect 10%dinCef /Abrut,verificareasefacenumailacompresiunecuflambaj,neglijnduseinfluena momentuluincovoietor. 4.10.4.Capacitateaderezistenabareinplannormalpeplanulncovoieriisestabilete curelaia(4.4). 4.10.5. Verificarea la lunecare a elementelor solicitate lacompresiune cu ncovoiere se facecurelaia: f Lr /Lef (4.23) ncare: Lr capacitateaderezistenabareilalunecare,stabilitcurelaia(4.15),nN f Lef foratietoaredecalcul,nN,stabilitnzonaceamaisolicitataelementului,n funcie de schema de ncrcare a acestuia i de momentul ncovoietor efectiv final, stabilit cu relaia(4.21). f 4.10.6.Prinutilizarea,nrelaia4.23,aforeitietoarefinale,Lef,stabilitnfunciede f Mef seintroducencalculefectuldeordinul2,princaresemajoreazforatietoaredecalcul datoritainflueneireciproceacompresiuniiiancovoierii.

5.CALCULULBARELORDINLEMNCUSECIUNECOMPUS 5.1.Definireabarelorcompuseiprincipiidecalcul 5.1.1. Barele cu seciune compus sunt alctuite din dou sau mai multe elemente (scnduri, dulapi, rigle, grinzi), suprapuse sau alturate i solidarizate ntre ele prin diferite procedeedembinare. 5.1.2. La calculul barelor din lemn cu seciune compus se ine seama de reducerea rigiditiiacestorafaderigiditateabarelorcuseciunesimpl,datoritmoduluidecomportare atuturorelementelormbinarefolositepentrusolidarizare(cuexcepiacleiului)ianumedease deformantimpsubaciuneasolicitrilordelungduratlacaresuntsupuse. 5.1.3. La stabilirea capacitii de rezisten a barelor compuse, supuse la diferite solicitri, se introduce n calculcoeficientulde repartiie a ncrcrilor mR, care ine seama de posibilitatea de reparie neuniform a ncrcrilor n elementele componente ale seciunii compuse. Pentruseciunicompusealctuitedinmaximumtreielementeilacarembinrileasigur conlucrareaelementelorcomponente,valorilecoeficientuluiderepartiiesunt: mR = 0,90 pentru solicitrile de ncovoiere, forfecare longitudinal, compresiune i ntinderenlungulfibrelor mR =1,00pentrualtecaracteristici. 5.2.Barecompusesolicitatelantindereaxial 5.2.1. Capacitateaderezistenpentrufiecareelementcomponent,i,lantindereaxial sestabiletecurelaia:

(5.1) ncare: Tr,i capacitateaderezistenaelementului i,nN c R i rezistena de calcul a lemnului masiv la ntindere axial stabilit conform relaiei (2.1) n funcie de specia de material lemnos, clasa de calitatea a lemnului i condiiile de 2 exploatareaelementelordeconstrucie,nN/mm Anet,i arianetaseciuniidecalculpentrubarai,stabilitconformparagrafului4.2.2.,n 2 mm mT coeficientuldetratarealemnuluicuvaloareaspecificatintabelul4.1 mr coeficientul de repartiie a ncrcrilor, cu valoarea 0,90 conform indicaiilor din paragraful5.1.3. 5.2.2.Capacitateaderezistenabareicompusesolicitatlantindereaxialsestabilete prinnsumareacapacitilorderezistenaleelementelorcomponentestabilitecurelaia(5.1),n ipotezancaretoateelementelecomponenteauacelaimoduldeelasticitateE :n

c Tr,i =R i .Anet,i . mT .mr

Tr = T,i ri 1 =

(5.2)

5.2.3. Pentru verificarea fiecrui element al barelor compuse ntinse, fora efectiv de ntindere Tef,i, se stabilete prin repartizarea forei totale Tef proporional cu seciunea brut a barelor: A T ,i =T n brut,i (5.3) ef ef A ,i bruti=1

5.3.Barecompusesolicitatelacompresiuneaxial 5.3.1.Alctuireabarelorcompusecomprimate Barelecompusesolicitatelacompresiuneaxialsepotrealiza subform de: barepachet,lacaretoateelementelesuntacionatelaextremiti(fig.5.1,a) barecufururicontinue(fig.5.1,b)ibarecueclisecontinue(fig.5.1,c),lacarenumai elementele principale sunt acionate la extremiti fururile i eclisele continue constituie momentesecundarecaremrescrigiditateabarei barecufururiscurte(fig.5.1,d),lacareelementeleprincipalesuntamplasatedistanat iasamblatentreelecufururi scurteiizolate. 5.3.2.Calcululbarelorcompusecomprimate 5.3.2.1.Barepachet a)capacitateaderezistenabarelorpachetnraportcuaxaxxnormalperosturi,Crx, nN(v.fig.5.1,a), sestabiletecurelaia: c Crx = R c.Acalcul .cx .mT (5.4) ncare: c R c rezistena de calcul a lemnului masiv la compresiune axial, paralel cu fibrele, stabilit conform relaiei (2.1), n funcie de specia de material lemnos, clasa de calitate a 2 lemnuluiicondiiiledeexploatareaelementelordeconstrucie,nN/mm Acalcul ariaseciuniidecalculatuturorelementelorcomponentealebareiserecomand caariaslbirilorsfiemaxim25%dinariabrutabarei

cx coeficientuldeflambaj,calculatconformindicaiilordinparagraful4.3.3,nraport cuaxaxx mT coeficientuldetratarealemnuluicuvalorilespecificatentabelul4.1. b) Capacitatea de rezisten a barelor pachet n raport cu axa yy, paralel cu rosturile, Cry,nN(v.fig.5.1,a),sestabiletecurelaia: c Cry =R c.Acalcul .cy .mT (5.5) c R c,Acalcul, imT auaceleaisemnificaiicanrelaia(5.4) cy este coeficientul de flambaj, calculat conform indicaiilor din paragraful 4.3.3. n tr raportcuaxayy,nfunciedecoeficientuldezvelteetransformatalbarei y caresestabilete curelaia: tr y = .y (5.6) estecoeficientuldemajorareazvelteiibareicompuse,caresestabiletecurelaia:

m = 1 + k

bhr 6 10 2 lf n e

(5.7)

n care: k estecoeficientuldecalcul,cuvaloriledintabelul5.1 b dimensiuneaseciuniitransversaleabareiparalelcurosturile,nmm h dimensiuneaseciuniinsensperpendicularperosturi,n mm r numrul de rosturi dea lungul crora elementele de mbinare deformnduse pot permitelunecareareciproca elementelorcomponentealebarei lflungimeadeflambajabarei,nmm ne numrulefectivdeseciunideforfecare,distribuitepe1,00mlungimedebar.

c)Dispoziiiconstructive Tijele cilindrice se dispun n rnduri transversale, respectnd distanele prevzute n capitolul6. Distanamaximntredournduritransversaledetijenutrebuiesdepeascde6ori grosimeaelementuluicelmaisubiredinpachetsedispunminimdouiruridecuienseciune transversal(fig.5.2).

Lungimeadencastrareacuielorvafideminim3a/4,ncareaesteestegrosimeacelei maisubiripiesedinpachet. 5.3.2.2.Barecufururilungiibarecueclisecontinue a) Capacitatea de rezisten a barelor cu fururi lungi (v. fig. 5.1, i a barelor cu eclise continue(v.fig.5.1,c),nraportcuaxaxxnormalperosturisestabiletecurelaia(5.4),n careAcalcul =Ap (ariaelementelorprincipale),i cx sedetermincurelaia(4.5),ncare:

lx =ncare:

l f i x

(5.8)

i = x

Ipx + 0, Isx 5 A p

(5.9.)

Ipx momentul de inerie al elementelor principale n raport cu centrul de greutate al 4 seciunii,dupaxaxx,nmm Isx momentul de inerie al elementelor secundare, n raport cu centrul de greutate al 4 seciuniidupaxaxx,nmm . b)Capacitateaderezistenabarelorcufururilungi(v.fig.5.1,b)iabarelorcueclise continue(v.fig.5.1,c),nraportcuaxayy,paralelcurosturilesestabiletecurelaia(5.5),n careAcalcul =Ap (ariaelementelor principale)i cy,sedetermincurelaia(4.5),n care: ltr y =ml y (5.10) coeficientdemajorareazvelteiibareicompuseconformrelaiei(5.7)

ly =

l f iy

(5.11)

i y =

Ipy + Isy A p

(5.12)

ncare: Ipy estemomentuldeineriealelementelorprincipale,nraportcucentruldegreutateal 4 seciunii,dupaxayy,nmm Isx momentul de inerie al elementelor secundare, n raport cu centrul de greutate al 4 seciunii,dupaxayy,nmm . 5.3.2.3.Barecufururiscurte a)Capacitateaderezistenabarelorcufururiscurte(v.fig.5.1,d),nraportcuaxaxx normalperosturisestabiletecurelaia(5.4),ncareAcalcul =Ap,iarcx sedetermincurelaia (4.5)ncare: l f lx = (5.13) i x ncare: ix sedeterminconformrelaiei(5.9). b)Capacitateaderezistenabarelorcufururiscurte(v.fig.5.1,d),nraportcuaxayy paralelcurosturilesestabileteconformparagrafului5.3.2.1,b),cuprecizareacAcalcul =Ap, e iar cy, sedetermin n funcie decoeficientul de zveltee echivalent y, care se calculeaz cu relaia: n 2 2 e l y = (ml y ) + l1 (5.14) 2 ncare: coeficientdemajorareazvelteeibareicompuse,caresestabiletecurelaia(5.7) y coeficientuldezvelteealbareinraportcuaxayy conformrelaiei(5.11). n numruldeelementeprincipalecomponente 1 coeficientuldezvelteealunuielementizolat,datderelaia:

l = l1 /i ,i = 1 1 1

I 1 A 1

(5.15)

l1 distanantredoufururiscurte i1 razadegiraie,nraportcuaxayy,aunuielementizolat. Observaie: n cazul n care seciunea compus realizat cu fururi scurte are un numr redusde legturi sau dac legturile au o lungimeredus,se va determina att coeficientul de zveltee y, ct ielementul de zveltee 1 (neinnd seama de legturi i acceptnd ipoteza c fiecareelementlucreazindependent,li =lf). 5.4.Barecompusesolicitatelacompresiune incovoiere(compresiuneexcentric) 5.4.1.Barelecompuserealizatedinelementedinlemnmasiv,solicitatelacompresiunecu ncovoierenraportcuaxayy,severific: a)Lacondiiaderezistennplanuldeaciunealmomentuluincovoietor,curelaia: Cef M f ef (5.15) - 1, 00 Cr Mcr ncare: Cef ncrcareaaxialdecalculnbar,nN Cr capacitateaderezistenabareilacompresiune,stabilitcurelaia(4.4),nN,ncare Acalcul =Ap (ariaelementelorprincipale) f Mef momentulncovoietormaximfinal,stabilitnraportcuaxa yyperpendicularpe direciadeaciuneaforelor,n Nmm,calculatconformindicaiilordinparagraful4.10.2. c M r capacitateaderezistencorectatabareilancovoiatnraportcuaxayy,nNmm, stabilitcurelaia: c c y M r= kw .R .W calcul .mT (5.16) ncare: kw estecoeficientuldereducereamodululuiderezisten,ceineseamadedeformaiile mbinrilor,cuvalorile: kw =0,90pentrubarelecuunrostdelunecare kw =0,80pentrubarelecudousaumaimulterosturidelunecare Rcrezistentadecalculalemnuluimasivlancovoierestaticstabilitcurelaia(2.1)n funcie de specia de material lemnos, clasa de calitate a lemnului i condiiile de exploatare a 2 elementelordeconstrucie,nN/mm y W calcul modululderezistennraportcuaxayy,pentruseciuneaceamaisolicitata 3 elementuluicompus,nmm mT coeficientuldetratarealemnuluicuvalorilespecificaten tabelul4.1. b)Lalunecaredealungulunuirost,foradelunecaretotalLt,nN,delaextremitatea bareipnlaseciuneademomentmaxim,stabilindusecurelaia: f SA Lr = t L (5.17) ri I ncare: S momentul static al seciunii n raport cu axa neutr perpendicular pe planul de 3 aciunealsolicitrilor,nmm I momentul de inerie brut al seciunii n raport cu axa principal de inerie 4 perpendicularpeplanuldeaciunialsolicitrilor,nmm

Atf suprafaa diagramei forei tietoare de la reazemul barei i pn la mijlocul deschiderii, stabilit pe baza forei tietoare finale, determinate conform indicaiilor de la paragraful4.10.3 Lri capacitateaderezistenaelementelordembinaredispusepejumtate dinlungimea elementului,nN,calculatcurelaia: Lri =f1 . n. La (5.18) ncare: f1 factorulde distribuie al forei de lunecare lamijloacele de mbinare, egalcu1/1,5 dac mijloacele de mbinare se distribuie uniform pe lungimea grinzii i egal cu 1,0 dac distribuia elementelor de mbinare se face mprind suprafaa diagramei de for tietoare n pri egale i dispunnd cte un element dembinare la extremitatea dinspre reazem afiecrei fraciunidesuprafa n numruldeelementedembinaredispusepejumtatedinlungimeaelementului La capacitateaderezistenaunuielementdembinareconformcapitolului6,nN. c) La condiia de stabilitate a barei n raport cu axa xx (flambaj un planului de ncovoiere), capacitatea de rezisten a barei compuse n raport cu aceast ax se stabilete cu relaia(5.4),cucondiiacAcalcul =Ap (ariabarelorprincipale),iarcoeficientuldeflambajcx se va determinan funcie de coeficientuldezveltee x, calculat cu relaiile (5.8)pentrubare cu fururilungiipentrubarecueclisecontinuei(5.10)pentrubarecufururiscurte. 5.4.2. Barele compuse solicitate la compresiune i ncovoiere n raport axa xx se verific: a)Lacondiiaderezistennplanuldeaciunealmomentuluincovoietor,curelaia: C M f efx ef (5.19) - 1, 00 Crx Mrx ncare: Cef ncrcareaaxialdecalculnbar,nN Crx capacitateaderezistenabareilacompresiune,stabilitcurelaia(4.4),nN,lund = Acalcul Ap (ariaelementelorprincipale)icoeficientuldeflambajcx calculatcucoeficientulde zvelteex,stabilitcurelaia(5.9) f Mef X momentulncovoietormaximfinal,stabilitnraportcuaxaxx,perpendicularpe direcia de aciune a forei de ncovoiere i pe direcia rosturilor, n Nmm, calculat conform indicaiilordinparagraful4.10.2 Mrx capacitateaderezistenabareilancovoierenraport cuaxaxx stabilitcurelaia (4.12),nNmm. b)Lacondiiadestabilitatenraportcuaxayy,conformparagrafelor5.3.2.1,b,pentru barepachet,5.3.2.2,b,pentrubarecufururilungiipentrubarecueclisecontinuei5.3.2.3,b, pentrubarecufururiscurte. 5.5.Barecompusesolicitate lancovoiere 5.5.1.Alctuireabarelorcompusencovoiate Grinzilecompusesolicitatelancovoieresepotrealizadindousaumaimultepiesedin lemnsuprapuse,mbinatelongitudinalcu mijloacedembinarecepotpreluaeficientforelede lunecaredintrepieselembinate,astfelcagrindassecomportectmaiaproapedeogrindcu seciuneunitar. n mod obinuit se folosesc ca elemente de mbinare: pene elastice (fig. 5.3), pene de lemnprismaticecufibreleamplasatelongitudinal(fig.4.2,h)sautransversal(fig.4.2,e)fade fibreleelementului,peneinelarenetedesaudinaterealizatedinoel(fig.5.3)ibuloaneetc.

5.5.2.Calcululgrinzilorcompusesolicitatelancovoiere 5.5.2.1. Capacitatea de rezisten a grinzilor compuse solicitate la ncovoiere, Mr, n Nmm,inndcontdedeformabilitateambinrilorstabiletecurelaia: c Mr=Rc .W calcul .mT (5.20) ncare: Rc rezistenadecalculalemnuluimasivlancovoierestatic,stabilitcurelaia(2.1.) nfunciedespeciademateriallemnos,clasadecalitatealemnuluiicondiiiledeexploatarea 2 elementelordeconstrucie,nN/mm c W calcul modulul de rezisten corectat pentru seciunea cea mai solicitat a grinzii, n 3 mm ,stabilitcurelaia: c W calcul =kw . Wnet (5.21) kw coeficient de reducere ce ine seama de deformabilitatea mbinrilor i care are valorile: kw =0,8,respectiv0,9pentrugrinzidindou,respectiv treielementedispusefr interspaiuntreele kw =0,8,respectiv0,6pentrugrinzidindou,respectivtreielementedispusecu interspaiuntreele Wnet modulul de rezisten al seciunii nete a barei, considerat ca o grind unitar, mbinrilefiindconsiderateindeformabile mT coeficientdetratarealemnuluicuvalorilespecificaten tabelul4.1. 5.5.2.2. Verificarea rigiditii (sgeii) la grinzile compuse ncovoiate se face cu relaia (4.14),cuobservaiacladeterminareadeformaieimaximefinalese iancalculmomentulde ineriecorectat,stabilitcurelaia: Ic =ki .Ibrut (5.22) ncare: ki este coeficientul de reducere al momentului de inerie care ine cont de deformabilitateambinrilor,avndvaloarea0,7

Ibrut momentuldeineriealseciuniibrutenraportcuaxaneutr,considerndntreaga seciuneabarei. 5.5.2.3. Verificarea la for tietoare, lund n considerare fora de lunecare la care trebuiesrezistefiecareelementdembinaresefacecurelaia: Lt Lri (5.23) ncare: Lt este fora de lunecare total pe jumtate din lungimea grinzii n N, calculat cu relaia: S A T (5.24) L = t I S momentul static al jumtii de seciune n raport cu axa neutr, perpendicular pe 3 planuldeaciunealsolicitrilor,nmm I momentul de inerie brut al seciunii n raport cu axa central principal de inerie 4 perpendicularpeplanuldeaciunealsolicitrilor,nmm AT suprafaadiagrameidefortietoaredelaextremitateabareiipnlamijlocul acesteia,nNmmncazulgrinziloracionatedesarcinimobile,reprezintnfurtoareaforelor tietoaremaximepeojumtatedegrind Lri capacitatea de rezisten la lunecare a mijloacelor de mbinare, distribuite pe jumtatedinlungimeagrinzii,stabilitcurelaia(5.18).

Cap 6.CALCULULIEXECUIAMBINRILORELEMENTELOR DECONSTRUCIEDINLEMN mbinrileelementelordinlemnmasivaparnecesaredatoritsortimentuluilimitatattca lungime, ct i ca seciune, care nu corespund ntotdeauna cu deschiderile necesare i cu solicitriledinelementeledeconstrucie. Laconstruciiledinlemn,mbinrilesefolosescpentru: realizarea unor seciuni compuse, cnd sortimentul existent este insuficient pentru preluareasolicitrilor(v.fig.5.1i5.3) mbinareanlungapieselordinlemn mbinrideprelungire(fig.6.1,ai b) mbinri ntre piese la noduri sau la intersecii, executate atunci cnd dou sau mai multepiesefacununghi ntreele(fig.6.1, ci d).

6.1.Clasificareambinrilor 6.1.1. Dup modul de execuie, mbinrile pot fi demontabile sau nedemontabile, executatepeantiersaunatelierespecializate,pe bazaunortehnologiimoderne. 6.1.2.Duprolulpecarelau, mbinrilepotfi:

de solidarizare, care se prevd n vederea asigurrii stabilitii relative a elementelor, transmit eforturi de care, n general, nu se ine seama n calcul i care se execut pe criterii constructive,deexemplusolidarizareacuscoabe,dornurisaubuloanelambinareadeprelungire abarelorcomprimatedinfigura6.1,b,sausolidarizareacuscoabelambinareadinfigura6.1,c derezisten,dimensionatepebazdecalcullaeforturilepecareletransmit. 6.1.3. Din punctul de vedere al deformaiilor iniiale i n care se produc n mbinare, potfi: mbinri prin psuire, la care efortul se transmite direct, far piese de legtur, elementul principal al mbinrii fiind suprafaa de contact la aceste tipuri de mbinri deformaiileiniialesuntmaridatoritaezriipieselornmbinare,iarntimpdeformaiilecresc foartepuin mbinrinepsuite(cuie,buloane,plcueelastice)lacaredeformaiilesuntfoartemici nprimaetapicrescmultnlimp. 6.1.4.nfunciedemijloaceledembinareutilizateidenaturasolicitrilorlacare suntsupuse,potfi: mbinriprinchertare,solicitatelastrivireiforfecare(v.paragraful6.3) mbinricupeneprismaticeipeneinelarenetede,cudinisaucugheare,solicitatela strivireiforfecare(v.paragraful6.4) mbinri cu tije cilindrice i cu pene lamelare, flexibile, solicitate n principal la ncovoiere,iarelementelembinatesolicitatelastrivire(v.paragraful6.5) mbinricucuieiuruburipentrulemn,solicitatelasmulgere(v.paragraful6.6) mbinricuasamblajemecanicecarepreiaudiferitesolicitrijuguri,tirani,elemente dereazem,piesepentru articulaiietc.(v.paragraful6.7) mbinrincleiate,carelucreaznprincipallaforfecare(v.paragraful6.8). 6.2.Condiiilepecaretrebuieslendeplineascmbinrile Pentruasatisfaceexigeneledeperformanimpuse,mbinriletrebuiesndeplineasc urmtoarelecondiii: prin mijloacele de mbinare utilizate, trebuie s se asigure o repartizare uniform a eforturilornelementelecomponentealebarelorcompusesuprasolicitareaunorelementeapare datoritinexactitilordeexecuieambinriloriaprezeneiunordeformaiiiniialeinegale sserealizeze,pectposibil,fracionareaelementelorprin transmitereaeforturilor(tije cilindricesaulamelare,peneprismaticesauinelareetc),asigurnduseastfelunnumrmaimare deseciunidelucruiprinurmareorezisteniosiguransporitambinrilorchiarncazul prezeneiunor defecte(noduri,crpturimedulareetc) mbinriletrebuieastfelrealizatenctsseeviteefecteledefavorabilealecontracieii umflrii i s nu faciliteze apariia fenomenului de biodegradare (prin stagnarea apei sau mpiedicareaaerisiriimbinrii) tipul de mbinare ales trebuie s se potriveasc cu materialul lemnos folosit i cu solicitriledinpiese,deexemplumbinrilencleiatenusepotutilizadectlalemnecarisatsub formdescndurisaudulapi,avndumiditateadeechilibiumaxim18%mbinrileprinchertare transmitnumaieforturidecompresiunelapiesedinlemnrotundsaudinlemnecarisattipgrinzi sauriglembinrilecuinelenecesitmaterialecarisabildecalitatesuperioarnusepotrealiza construcii exterioare mbinate cu cuie, chiar n cazul protejrii acestora, ntruct ruginesc din cauzaumiditiirelativemariaaeruluiexterior mbinriletrebuieastfelrealizatenctsnureducsensibilcapacitateaderezistena pieselormbinateslbireaseciuniitrebuiesfieminim mbinrile trebuie astfel concepute nct s fie uor de executat i ntreinut se recomandcalarealizareaconstruciilordinlemnssealeagtipuridembinricesepotrealiza

industrializat i se pot asambla uor pe antier (de exemplu: mbinri ncleiate, mbinri cu plcue multicuie, asamblaje metalice), sau care necesit manoper mai puin calificat (de exemplu:mbinricucuiesaubuloane) mbinrile trebuie astfel concepute nct s se menin axialitatea eforturilor n bare excentricitileprezentelanodurimrescseciunilebarelordatoritfaptuluicacestealucreaz lasolicitricompuse(ntinderesaucompresiuneexcentric) la calculul mbinrilor nu se iau n considerare forele de frecare favorabile pentru comportarea elementelor de construcie n mbinri, datorate legturilor de strngere (buloane saucuie),deoareceacesteasuntngeneraldescurtdurat efectul favorabil al forelor de frecare se ia n considerare n condiiile prevzute n paragraful 3.2.8. datorit modului de lucru diferit al diverselor tipuri de mbinri (diferene mari de deformaii iniiale i n timp) nu este permis pentru transmiterea aceluiai efort folosirea mbinrilor de diferite tipuri se permite transmiterea eforturilor prin diferite mijloace de mbinare,darintegralisuccesiv. ComentariuC.6.2. 6.3.mbinriprinchertare 6.3.1.Elementegenerale 6.3.1.1. mbinrile prin chertare asigur transmiterea eforturilor de la o pies la alta, directpesuprafaadecontactcorespunztorpsuit. 6.3.1.2. mbinrile prin chertare se caracterizeaz prin deformaii mari n prima faz a solicitrii, pn la realizarea unui contact direct ntre suprafeele care transmit efortul i deformaiimaimicinfazaadouaasolicitrii,duprealizareacontactuluidintrepiese. 6.3.1.3.Pieseleuneimbinriprinchertaresefixeazntreeleprinbuloane,scoabesau tirani, care au rolul de a menine contactul ntre suprafeele care transmit efortul i de a mpiedicadeplasrilerelativentrepiese.ncalcululderezistenalmbinrilorprinchertarenu seineseamadeeforturilepecarearputeaeventualslepreiaelementeledeprindere,darseine seamadeslbiriledeseciunepecareacestealeproduc. 6.3.2.mbinriprinchertarelapieseamplasatenprelungire 6.3.2.1. La realizarea mbinrilor de prelungire la piesele comprimate se recomand respectareadatelorconstructiveprevzuinfigura6.2. 6.3.2.2.Nuserecomandmbinriprinchertarenesimetricedeoareceproducmomenten baredatoritdezaxriieforturilor. 6.3.2.3. Verificareacapacitiiderezistenambinriiestesatisfcutapriorintruct:c c R str =R c. 6.3.2.4.Dacmbinareaestesupusilamomentncovoietor,legturilecuzbanurisau buloaneseverificlaaciuneaaceluimoment.

6.3.3.mbinriprinchertarelapiesedispuseperpendicular 6.3.3.1.mbinriletransversaleprinchertarepentrusolidarizareseutilizeazlarezemarea grinzilor pe stlpi, a stlpilor sau popilor pe stlpi, a subgrinzilor de la nodurile fermelor cu zbrelepecosoroabeetc.Larealizareaacestormbinritrebuiesserespectedateleconstructive prezentatenfigura6.3. 6.3.3.2. Pentru asigurarea stabilitii la deplasri laterale, mbinarea se rigidizeaz cu cepuri(fig.6.3,a,cie)sauscoabe(fig.6.3, bi f).Pentruasetransmiteefortulpesuprafaade contact,adncimealocauluivadepicu5...10mmnlimeacepului. 6.3.3.3.Transmitereaefortuluipesuprafaadecontactdintreceledouelementeseface prinstrivirenormalpefibrelagrind,talp,subgrind,cosoroabinlungulfibrelorlastlpi i popi. n cazul utilizrii mbinrilor cu cep, la calculul suprafeei de contact se va scade suprafaacepului. 6.3.3.4.n cazulutilizrii lemnuluirotund,rezemarea grinzii pe stlp se realizeaz prin chertareacuteituragrinzii(v.fig.6.3,c)nuserecomandchertareafrteireagrinzii(v.fig. 6.3, d). 6.3.3.5. Capacitatea de rezisten a mbinrilor la piese amplasate perpendicular se stabiletecurelaia: c Qri =R c .Ac .mT . mr (6.1) ncare: c R c rezistena de calcul a lemnului masiv la compresiune (strivire) perpendicular pe fibre,stabilitconformrelaiei(2.1)nfunciedespeciademateriallemnos,clasadecalitatea 2 lemnuluiicondiiiledeexploatareaelementelor deconstrucie,nN/mm 2 Ac ariadecontactdintreceledouelemente(ariareazemului)nmm ,stabilitconform indicaieidinparagraful6.3.3.3 mT coeficientdetratarealemnuluicuvalorilespecificatentabelul4.1 mr coeficientdereazem,cuvaloarea1,60,dacsunindeplinitecondiiileconstructive prevzutenfigura6.3.

6.3.3.6. La rezemarea popilor pe tlpi, dac Qri 10d,ls >2a (6.39) dfiinddiametrulcuiului,nmm,iaragrosimeaelementuluicaresesusine,nmm lungimeadencastrareauruburilor,ls,nmm,trebuiesfie: ls =0,6l (6.40) lfiindlungimeatijeiurubului,nmm grosimeaaaelementuluisusinuttrebuiesfiecelpuin4dpentruogrosimemaimic alui a,strivireasubcapulurubuluitrebuieprentmpinatcuajutorulaibelor cuieleiuruburilesedispunastfelnctsseevitedespicarealemnului,respectnduse distaneleminimeprevzutenparagraful6.5.3.3

n cazul utilizrii unui singur rnd de tije, se recomand ca acestea s se amplaseze, respectnd distanele minime, descentrat fa de axul elementului n care i transmit efortul pentruaseevitazonacentral,medular,cufisuriicrpturidecretere(v.fig.6.23).

6.6.2.Capacitateaderezistenambinrilorcutijesolicitatelasmulgere 6.6.2.1.Lambinrilecucuiesolicitate lasmulgerecapacitateaderezistenauneitije, Ncap s nN,sestabiletecurelaia: c Ncaps= dc lc R s mT (6.41) n care: d c diametrulcuiului.nmmpentrucuiecudiametrulmaimarede5mmseiad c =5 mm ls lungimeadencastrareacuiului,nmm.stabilitconformparagrafului6.6.1.2 c : R s rezistenalasmulgereaunuicui,nN/mm,cuvaloareaspecificatntabelul6.9 mT coeficientdetratarealemnuluicuvaloareaspecificatn tabelul4.1. 6.6.2.2. La mbinrile cu uruburi pentru lemn solicitate la smulgere, capacitatea de rezistenauneitije,Ncap s nN,sestabiletecurelaia: n care: d s diametrulurubului,nmm

ls lungimea de ncastrare a urubului, n mm, care se ia n considerare numai pe poriuneafiletat,conformrecomandrilordinparagraful6.6.1.2 c R s i mT auaceleaisemnificaiicanrelaia(4.2). ComentariulC.6.6.

6.7. mbinricuasamblajemetalice

6.7.1. Pieselemetalice(tirani,zbanuri,rulouridereazem,buloanepentruarticulaii i ancoraje.plciderepartiieidedistribuie)utilizatenconstruciiledinlemnservescattpentru realizarea unor elemente ntinse la ferme, arce, cadre (zbrele, tlpi inferioare, tirani pentru preluareampingerilor),ctipentruasamblareapieselordinlemnntreele. 6.7.2. ntinderea tiranilor se realizeaz prin strngerea piulielor prevzute deobicei la ambele capete. Pentru a evita deurubarea piulielor, la piesele ntinse care preiau solicitri importanteseprevdcontrapiulie.Pentruamrisuprafaadestriviredintrepiulieipiesadin lemnsedispunaibeacrorsuprafasecalculeazastfelnctsnusedepeascrezistenala strivirealemnului. 6.7.3.Datoritaciuniicorosivepecareoauageniiatmosfericiasupraoelului,grosimea minimapieselorconfecionatedinoeltrebuiesfiede6mm,iardiametru!minimalpieselor rotundede12mm. 6.7.4. Nu se recomand folosirea unor cutii de reazem nchise deoarece favorizeaz putrezirea lemnului se recomand realizarea unor asamblaje mecanice cu dou fee paralele liberepentruapermiteventilareapieselordinlemn. 6.7.5. Solicitrile care apar n piesele metalice utilizate la construciile din lemn se stabilesc pe baza teoriei staticii construciei i a rezistenei materialelor, iar verificarea elementelor mecanice i stabilirea capacitii de rezisten a acestora se face conform STAS 10108/078.

6.8. mbinrincleiate

6.8.1.Elementegenerale 6.8.1.1.mbinrileprinncleiereasigurcomportareamonolitatuturorelementelorcare sembin,nlturndposibilitateaoricreideformaiiindependenteaelementelorcomponente. 6.8.1.2.Pentrurealizareambinrilorncleiatesefolosesc: cleiurinaturale cleiurisintetice rinitermoactivesautermoplastice. nfunciedestareadeagregarefizic,cleiurilepotfisubformdesoluii(fluide),prafuri saupelicule(filme). Duptemperaturadencleiere,cleiurilepotfi: cuprizlatemperaturinalte(100...150)C cuprizlacald(50...70)C cuprizlarece(15...25)C. nfunciederezistenalaapapeliculelorsedeosebesc: 2 cleiuri foarte rezistente la ap, cu o rezisten minim de 1,5 N/mm dup o or de fierberesaudupoimersiede48orenap 2 cleiurirezistente laap,cuorezistenminimde0,7N/mm dupoordefierbere sau24oreimersienap cleiurinerezistentelaap. Din punctul de vedere al durabilitii peliculei, cleiurile se mpart n urmtoarele patru grupe: grupaIcleiurirezistentelaintemperii(cupeliculamaidurabildectlemnul),avnd orezistendeosebitlaaciuneaapei(caldsaurece),amicroorganismeloriavariaiilormari de umiditate n aceast grup se ncadreaz cleiurile pe baz de fenol, rezorcin, i melominoformaldehidicleiuriepoxidice grupaaIIacleiurirezistentelaapiintemperiipetimplimitatnaceastgrupse includcleiurileureoformaldehidice grupa a IIIa cleiuri semirezistente (cu rezistena limitat la aciunea apei i la bacterii)naceastgrupsencadreazcleiuriledealbuminicazein grupa a IVa cleiuri de interior, care nu sunt rezistente la aciunea umiditii i la ataculciupercilor:naceastgrupsencadreazcleiuriledegelatiniemulsiilepolivinilice. 6.8.1.3. Rezistenele minime de rupere ale mbinrilor ncleiate supuse la ncercri de forfecaresuntdatentabelul6.10. 6.8.1.4. Nu se admit mbinri ncleiate solicitate la ntindere perpendicular pe direcia fibrelor.

6.8.2.Dateconstructiveiparticularitiprivind realizareaelementelorncleiate 6.8.2.1. Pentru realizarea elementelor de construcie ncleiate se utilizeaz numai piese din lemn ecarisat. care nu trebuie s depeasc 5 cm grosime n cazul elementelor drepte i 1/300dinrazadecurbur,incazulelementelorcurbe. 6.8.2.2.mbinrilescnduriloridulapilorlapieselencleiate sepotfacecaplacap,pe suprafaateitsaucudinipan(fig.6.24). mbinrile cap la cap se folosesc la elementele comprimate i la elementele ncovoiate dreptesaucurbe.nzonacomprimata,precuminzonacentralslabsolicitat.

mbinrilepesuprafeeteiteindinipansefolosesclaelementelentinseinzonele ntinse,puternicsolicitatealepieselorsupuselancovoieresaucompresiuneexcentric. Distana ntre mbinrile cap la cap nvecinate trebuie s fie fie minimum 20a (a fiind grosimeascnduriisaudulapului),iarntrembinrileteite(luminantrecapeteleteiturilor)de minimum 10a, ntro seciune transversal se poate admite ntreruperea n maximum 1/4 din numrultotalalscndurilorsaudulapilor. 6.8.2.3.Lemnulfolositpentrurealizareaelementelorderezistentncleiatetrebuiesfie dinrinoase,avndumiditateademaxim18%lemnuldefoioaseseadmitenumaincazuln care se iau msuri de protecie mpotriva biodegradrii i se creeaz un regim special de ncleiere. 6.8.2.4. Elementele ncleiate se alctuiesc din piese de lemn de diferite categorii, n funciededestinaiaelementelorinraportcunaturaimrimeasolicitrii,conformindicaiilor dinfig.6.25. 6.8.2.5. Piesele din lemn se amplaseaz n ansamblul elementului de construcie cu ineleleanualeconvergente,astfelnctnrostulncleiatsapareforturidelunecare,maiuor de preluat de ctre ala de clei (fig. 6.26, b) n cazul aezrii alternative a inelelor anuale, pe rostulncleiatapareforturidentindere,caresuntgreudepreluatdectrepeliculadeclei(fig. 6.26,a). 6.8.2.6.Executareaelementelorncleiatesefacenfabricisauateliereechipatecuutilaje necesare prelucrrii lemnului, cu spaii speciale pentru uscarea lemnului i incperi nclzite pentruasecreacondiiiledemicroclimatoptime(minim12C,ncazulntrebuinriicleiuluide cazeini16C,ncazulntrebuinriiadezivilorsinteticiumiditateainterioari =55...65%). Suprafeelencleiatetrebuiesfierindeluiteicuratedepraf,petedeulei,lacetc,cu celpuin12orenaintedencleiere. Cleiulseaplicmanualcupensulasaucuajutorulunorvalurigrosimeapeliculeideclei trebuiesfie0,1...0,3mm. Suprafeele date cu clei se in descoperite 5... 10 min., dup care se asambleaz i se preseaz. Presarea pieselor se realizeaz cu prese manuale, pneumatice i hidraulice. n mod 2 obinuit,presiunealancleierevariazntre0,3i 0,5N/mm .

Cap.7.PREZERVAREAELEMENTELOR,SUBANSAMBLELOR IACONSTRUCIILORDINLEMNMPOTRIVA BIODEGRADRIIIAFOCULUI 7.1. Lemnul masiv utilizat n construcii civile, industriale i agrozootehnice poate fi expusaciuniiunor: agenibiologicixilofagi(ciuperci,insecte) agenitermici(foc). 7.2. Din punctul de vedere al durabilitii la alterarea biologic, speciile de lemn se clasificn: speciipuindurabile:fag,plop,mesteacn speciidedurabilitatenormal:brad,molid,pin,salcm speciifoartedurabile:stejar. 7.3. Claselededurabilitatealeprincipalelorspeciidelemnindustrializabilesunt: fadeataculciupercilorxilofage: clasaI foartedurabile: cire,stejar(duramen) clasaaIIa durabile:frasin,salcm clasaaIIIamijlociudurabile: pin(duramen),larice,cer clasaaIVa puindurabile:molid,brad,carpen,paltinulm clasaaVanedurabile:fag,mesteacn,tei,anin, plopsalcie. fadeataculinsectelorxilofage: Ddurabil., M durabilitatemedie S sensibil.

7.4. n privina impregnabilitii elementelor, subansamblelor i construciilor din lemn suntutilizatepatrunivelurideclasificare: Clasa Iuordetratat:lemnuldebitatpoatefipenetratcuuntratament subpresiune, tardificulti Clasa a IIa destul de uor de tratat: n mod obinuit o penetrare complet nu este posibil,dardupunintervalde23orecuuntratamentsubpresiune,esteposibil atingerea uneipenetrrilateraledepeste6mm ClasaaIIIadificildetratat:cuuntratamentde34oresubpresiuneseobinmaxim (3...6)mmdepenetrarelateral Clasa a IVa n mod virtual imposibil de tratai: o cantitate mic din produsul de protecieesteabsorbitchiardup34oredetratamentsubpresiune.Seobinpenetrrilateralei longitudinaleminime. 7.5. La proiectarea, execuia i n exploat