Click here to load reader

Novosti v Uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji in izvajanje

 • View
  222

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Novosti v Uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji in izvajanje

 • NovostivUredbiodopolnilnihpdejavnostihnakmetiji

  i i j jinizvajanjeDelavnica Dopolnilne dejavnosti na kmetiji

  D k Si i

  DelavnicaDopolnilnedejavnostinakmetiji

  DarkoSimoniLjubljana,9.10.2014

 • Pravna podlagaPravna podlaga

  Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, t. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR in 26/14 Zkme-1), velja od 29. 4. 2014

  Uredba o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. list RS, t 58/14) velja od 12 8 2014t.58/14), velja od 12. 8. 2014.

 • Stanje na podroju dopolnilnih dejavnostiStanje na podroju dopolnilnih dejavnosti

  Dopolnilne dejavnosti so ena izmed oblik diverzifikacijeDopolnilne dejavnosti so ena izmed oblik diverzifikacijedohodka na kmetiji

  V RS i 4 569 k tij i t i d l il d j t V RS ima 4.569 kmetij registrirano dopolnilno dejavnost, teh je 14.115

  Prevladujejo: - storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (3.911), - razline vrste predelave (3.122) in - turizem na kmetiji (1.786)

 • Dolobe Zakona o kmetijstvuDolobe Zakona o kmetijstvu

  Omogoa se boljo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnihOmogoa se boljo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moi kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji

  Letni dohodek iz dopolnilnih dejavnosti ne sme presegati p j p g3 povprenih letnih pla (5 pla OMD) na zaposlenega v RS preteklem letu

  Posamezna vrsta dopolnilne dejavnosti se ne sme opravljati, e je nosilec ali lan kmetije samostojni

  dj t ik ik i t i i t t d j tpodjetnik posameznik, registriran za istovrstno dejavnost ali, da ima veinski dele v pravni osebi, registrirani za istovrstno dejavnostistovrstno dejavnost

  Nosilec dopolnilne dejavnosti je lahko nosilec kmetije ali lan kmetije ki ima soglasje nosilcalan kmetije, ki ima soglasje nosilca

 • Dolobe Zakona o kmetijstvuDolobe Zakona o kmetijstvu

  Loena evidenca prihodkov iz dopolnilne dejavnosti seLoena evidenca prihodkov iz dopolnilne dejavnosti se mora voditi od 1. 1. 2015 dalje

  Nosilec dopolnilne dejavnosti mora podatke vsako leto sporoiti na UE do 30. junija

  Izvajanje dopolnilnih dejavnosti je potrebno uskladiti z dolobami uredbe do 1. 1. 2016dolobami uredbe do 1. 1. 2016

  Tisti, ki so prejeli sredstva iz PRP in se jim obveznost ne bo iztekla do 1 1 2016 morajo obveznosti po tej uredbiiztekla do 1. 1. 2016, morajo obveznosti po tej uredbi uskladiti v 60 dneh po izteku petletne obveznosti

 • Ugotavljanje dohodkaUgotavljanje dohodka

  e nosilec opravlja e druge dejavnosti se kot dohodeke nosilec opravlja e druge dejavnosti, se kot dohodek dopolnilne dejavnosti teje dele dohodka, ki pripada dopolnilni dejavnosti doloi se v viini delea prihodka dopolnilne dejavnosti glede na celotni prihodek dejavnosti;

  Loeni morajo biti prihodki od osnovne kmet. dejavnosti in od dopolnilne dejavnosti. Takno knjigovodstvo je treba

  diti d 1 j j 2015 d ljvoditi od 1. januarja 2015 dalje;

  N il d l il d j ti d tk k l t Nosilec dopolnilne dejavnosti mora podatke vsako leto sporoiti na upravno enoto do 30. junija.

 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetijiUredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

  Doloa skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti (poDoloa skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti (po SKD), njihove znailnosti in obseg;

  Vsebino vloge za pridobitev dovoljenja;

  Vpis v register kmetijskih gospodarstev; Vpis v register kmetijskih gospodarstev;

  Podrobneje pogoje za opravljanje dopolnilne j p g j p j j pdejavnosti;

  N d i k ij k it Nadzor in sankcije za kritve.

 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetijiUredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

  Lastni izdelek izdelek izdelan iz lastne surovine na kmetiji in predelan na tej ali drugi kmetiji (primer: tudi e je postopek predelave bil izveden na drugi kmetiji se konni i d l k l hk d kl i k t l t i k tij i tiizdelek lahko deklarira kot lastni, mora pa kmetija imeti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava);predelava);

  Na kmetiji se lahko opravlja ve dopolnilnih dejavnosti, za isto vrsto dopolnilne dejavnosti se doloi samo en nosilec;isto vrsto dopolnilne dejavnosti se doloi samo en nosilec;

  Dopolnilno dejavnost lahko poleg nosilca izvajajo tudi lani in zaposleni na kmetiji;lani in zaposleni na kmetiji;

  Nosilec dejavnosti mora pri opravljanju dejavnosti upotevati vse pogoje in zahteve ki jih doloajo podroniupotevati vse pogoje in zahteve, ki jih doloajo podroni predpisi;

 • Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnostiDovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti

  Nosilec dopolnilne dejavnosti mora pred zaetkom p j popravljanja dejavnosti pridobiti dovoljenje UE;

  Uredba ne doloa obrazca za vlogo; Uredba ne doloa obrazca za vlogo;

  Zahtevane priloge:Zahtevane priloge: - soglasje nosilca kmetije, e je vlagatelj lan kmetije- vpis v register obratov- mnenje strokovne komisije za preverjanje domae in

  umetnostne obrti pri OPZS;

  UE v postopku pridobitve dovoljenja preveri pogoje doloene z Zkme-1 in uredbo.

 • Pogoji za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilnih dejavnosti

  - Kmetija mora imeti v uporabi vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih povrin (za dejavnosti vezano na ebelarstvo j j j j 10 b ljih d i )je pogoj samo najmanj 10 ebeljih druin);

  - Za predelavo gozdnih lesnih sortimentov, proizvodnjo p g , p jenergije iz lesne biomase ter predelavo gozdnih sadeev dodatno 6 ha gozda, za domao suhorobarsko galanterijo pa 2 ha gozda;pa 2 ha gozda;

  - Za predelavo primarnih kmetijskih pridelkov in zeli, p p j pprodaja pridelkov in izdelkov s kmetij oz. turizem na kmetiji mora nosilec pred oddajo vloge za izdajo dovoljenja v predpisanem roku vloiti zbirno vlogov predpisanem roku vloiti zbirno vlogo.

 • Predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadeev in zeli

  Kmetija mora pridelati najmanj 50 % koliin lastnih Kmetija mora pridelati najmanj 50 % koliin lastnih surovin v izdelku, do 50 % koliin surovin lahko dokupi od drugih kmetij na lokalnem trgu;g j g

  Izven kmetij je dovoljen nakup embalae in tehnolokih surovin v skladu z recepturo;

  V t k l t j t b l iti bi l biti V tekoem letu je potrebno vloiti zbirno vlogo oz. biti vpisan v register ebelnjakov;

  Izjemi: pri predelavi zeli (v uporabi najmanj 0,10 ha zeli) in predelavi gozdnih sadeev ni potrebno zagotoviti 50% lastnih surovin.

 • Predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadeev in zeli

  Obvezno je vodenje evidenc, iz katerih je razvidna pridelava surovin na kmetiji in dokup z drugih kmetij;

  Se opravlja na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije;kmetije;

  Za prodajo izdelkov iz dopolnilnih dejavnosti predelava, ni potrebno dodatno dovoljenje za dopolnilno dejavnost prodaja;

  Na vidnem mestu prodaje mora biti oznaeno, da so izdelki s kmetije nosilca.j

 • Predelava gozdnih lesnih sortimentovg Izdelava lesnih briketov in pelet, izdelava lesene embalae,

  izdelki iz lesa drva iz kupljenih gozdno lesnih sortimentov;izdelki iz lesa, drva iz kupljenih gozdno lesnih sortimentov;

  Lastne surovine morajo obsegati najmanj 20 % koliine potrebnih surovin lani kmetije morajo imeti v lasti vsaj 6potrebnih surovin, lani kmetije morajo imeti v lasti vsaj 6 ha gozda;

  Dejavnost izdelave drv iz kupljenih gozdnih lesnih Dejavnost izdelave drv iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov in izdelava lesnih sekancev v predelovalnem obratu ali za proizvodnjo energije iz kupljenih gozdnih lesnih p j g j p j gsortimentov - usklajeno z Zakonom o gozdovih ter SKD;

  Za drva in sekance iz lastnega gozda za proizvodnjo g g p jenergije ni potrebno dovoljenje za opravljanje dop. dej.;

  Ni potrebno dovoljenje za dopolnilno dejavnost prodaja.Ni potrebno dovoljenje za dopolnilno dejavnost prodaja.

 • Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij

  Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij: - na kmetiji - prodaja konnemu potroniku lastnih pridelkov

  in izdelkov ter pridelkov in izdelkov z drugih kmetij;

  - na lokalnem trgu - prodaja konnemu potroniku na trnicah, prodaja na preminih prodajnih objektih, prodaja od

  t d t i d j j ih i i dit hvrat do vrat in prodaja na sejmih in prireditvah;

  d j l t ih id lk i i d lk fi i i i i- prodaja lastnih pridelkov in izdelkov fizinim in pravnim osebam (vrtci, ole, gostilna) za konno potronjo.

 • Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij

  Dele prodanih lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov mora Dele prodanih lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov mora znaati najmanj 30 % koliine celotne prodaje v okviru dopolnilne dejavnosti, prodaja do 70 % koliine pa je p j , p j p jlahko z drugih kmetij upoteva se letna raven;

  Obvezno je vodenje dnevne evidence po konani prodajiObvezno je vodenje dnevne evidence po konani prodaji in letne evidence za ugotavljanje delea;

  Na vidnem mestu mora biti jasno oznaeno kateriNa vidnem mestu mora biti jasno oznaeno, kateri pridelki in izdelki so z lastne kmetije in kateri z druge kmetije;

  Obvezna je oddaja zbirne vloge.

 • Vzreja in predelava vodnih organizmovj p g

  Dejavnost vzreja vodnih organizmov do najve 5.000 kg letno;j j g j g

  Dejavnost predelava vodnih organizmov do najve 10.000 kg letno;letno;

  Kmetija mora imeti v uporabi vodno zemljie, ki je vpisano v centralni register objektov akvakulture in komercialnihcentralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov;

  e ima nosilec dovoljenje za vzrejo in predelavo vodnih organizmov, potem dovoljenje za prodajo ne potrebuje;

  Na vidnem mestu prodaje mora biti oznaeno, da so izdelki s kmetije, ki ima vzrejo in predelavo vodnih organizmov.

 • Turizem na kmetijiu e a et j Turizem na kmetiji:

  t i ti k tij t it ij i k i j- turistina kmetija z nastanitvijo oziroma kampiranjem- izletnika kmetija- vinotovinoto- osmica;

  Kmetija: - zagotovi najmanj 50 % vrednosti lastnih surovin

  ( k ii k j j 40 %)(gorsko viinske najmanj 40 %),

  - do 25 % vrednosti lahko z dokupom osnovnih surovin, pridelanih na drugih kmetijah z lokalnega trga (GV do 35 %),

  - do 25 % vrednosti se lahko dokupi v prosti prodaji.

 • Turizem na kmetijiu e a et j

  Nudi se lahko sok, vino, jabolnik in gane pijae s kmetije , , j g p j jali drugih kmetij;

  Pri pivu, usteklenieni vodi, mineralni vodi, kakavu, p , , , ,aju in kavi, se ne upotevajo omejitve delea v prosti prodaji;

  Na vidnem mestu mora biti oznaen izvor surovin (lastna kmetija, druga kmetija);

  Voditi se mora evidenco s katero se izkazuje dele vrednosti lastnih surovin, dele vrednosti surovin iz drugih kmetij in dele vrednosti surovin v prosti prodaji;

  Obvezna je oddaja zbirne vloge.j j g

 • Turistine kmetije z nastanitvijo in izletnike kmetije Na turistinih kmetijah z nastanitvijo je lahko v sobah in apartmajih Na turistinih kmetijah z nastanitvijo je lahko v sobah in apartmajih

  najve 30 lei; Nastanitvene zmogljivosti so lahko na naslovu kmetije naNastanitvene zmogljivosti so lahko na naslovu kmetije, na

  kateri se opravlja dejavnost oz. kampiranjem in v vinogradu, ki pripada kmetiji, e je vinograd vpisan v register;

  e ima kmetija prostor za kampiranje je dovoljeno kampiranje za najve 30 oseb;

  Na izletnikih kmetijah je lahko najve 60 sedeev pred objektom, 60 sedeev v objektu in najve 60 gostov naenkrat;

  e ima ta kmetija tudi dovoljenje za opravljanje turizma na kmetiji z nastanitvijo, se v tevilo gostov ne teje tevilo nastanitvenih gostov;gostov;

 • Vinoto in osmicaVinoto in osmica Na vinotoih in osmicah se lahko nudi le vino iz lastne

  pridelave dokupi pa se lahko ustekleniena naravna inpridelave, dokupi pa se lahko ustekleniena naravna in mineralna voda;

  N dij hl d i i i ki k h i i t k tij li Nudijo se hladni prigrizki, kruh in pecivo te kmetije ali druge kmetije (na osmici se lahko nudi tudi eno krajevno znailno toplo jed);znailno toplo jed);

  Na kmetiji, na kateri se opravlja vinoto in osmica, se ne j lj ti d t d j ti t ismejo opravljati druge vrste dejavnosti turizem na

  kmetiji;

  Dopolnilne dejavnosti vinoto in osmica se opravljajo na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije ali zidanice;zidanice;

  Ni dejavnosti planarija.

 • Negostinska turistina dejavnostNegostinska turistina dejavnost

  Pri negostinski dejavnosti se lahko pridobi dovoljenje za Pri negostinski dejavnosti se lahko pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti apiturizma - ebelar mora zagotoviti lastni ebelnjak oziroma stojie s ebeljimi g j j jpanji;

  Muzeji, tematske zbirke in tematski parki morajo biti povezani z dejavnostjo kmetije;

  Obvezno je vodenje evidence storitev;

  Ni dejavnosti inice, vlenice, sedenice; oddajanje portnih rekvizitov.

 • Tradicionalna znanja na kmetijiTradicionalna znanja na kmetiji O ustreznosti izdelka domae obrti in merilih za

  nadaljevanje rokodelske tradicije kraja odloa republika strokovna komisija za preverjanje domae in umetnostne b tiobrti;

  Peka kruha in potic na tradicionalni nain v lastni kruni pei in k rjenje dr mi nak p moke i mlino lokalnihpei in kurjenje z drvmi, nakup moke iz mlinov lokalnih trgov koliina peenega kruha do 7.000 kg letno;

  Za peko peciva in slaic na tradicionalni nain nakup Za peko peciva in slaic na tradicionalni nain, nakup moke iz mlinov iz lokalnih trgov koliina pekovskega peciva do 1.000 kg letno;p g ;

  Predelava zeli in diavnic na tradicionalni nain - lahko se uporabljajo samo oljno olje, zaimbe, ebelji vosek in smola.

 • Predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja p p jin prodaja energije

  Predelava je povezana z uporabo odpadkov oz. obnovljivih virov na kmetiji:- Zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi;

  - Proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase doo od ja p odaja e e g je es e b o ase donajve 500 KW;

  - Proizvodnja in prodaja energije iz gnoja in gnojnice ter- Proizvodnja in prodaja energije iz gnoja in gnojnice ter rastlinskega substrata do najve 250 KW, nad 50 GV;

  Ni ve dejavnosti pridobivanje in prodaje energije iz obnovljivih virov: vodni vir, vetrni vir in sonni vir.

 • Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, j j j g j ,

  storitve povezane z gozdarstvom, toenje medu, zakol ivali, predelava mesa, predelava mleka, stiskanje kmetijskih

  id lk lj i d j d ih i l j ih kpridelkov za olje, proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov, mletje it, predelava in konzerviranje sadja in zelenjave, pakiranje pridelkov in izdelkov;pakiranje pridelkov in izdelkov;

  Mono bo opravljanje posebnih ronih kmetijskih del na drugih kmetijah;drugih kmetijah;

  Nadomeanje na kmetijah zagotavlja pomo oz. zamenjavo za kmete na drugih kmetijah zaradi razlogovzamenjavo za kmete na drugih kmetijah zaradi razlogov, kakor so bolezen ali odsotnost;

  Najviji dovoljeni obseg del je do 1 000 ur letno na Najviji dovoljeni obseg del je do 1.000 ur letno na kmetijo.

 • Svetovanje in usposabljanjeSvetovanje in usposabljanje Dejavnosti: svetovanje o kmetovanju, organiziranje delavnicDejavnosti: svetovanje o kmetovanju, organiziranje delavnic

  ali teajev, usposabljanje na kmetiji, prikaz del, svetovanje in prikazi iz kmekih gospodinjskih opravil;

  Organiziranje delavnic in teajev ter usposabljanje na kmetiji je povezano z vsebinami v zvezi s kmetijstvom inje povezano z vsebinami v zvezi s kmetijstvom in gozdarstvom;

  Na usposabljanju je lahko hkrati najve 60 oseb; Na usposabljanju je lahko hkrati najve 60 oseb;

  Obvezno je vodenje evidenc o opravljenih storitvah.

 • Nadzor in sankcije za kritveNadzor in sankcije za kritve Nadzor izvajata kmetijska in gozdarska inpekcijaj j g p j

  Z globo od 200 do 600 evrov se za prekrek kaznuje posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, e:- ne vodi evidenc, - v evidencah navaja neresnine podatke,- ne oznai pridelkov, izdelkov, storitev in njihovega

  porekla v skladu z uredbo.

 • Hvala za pozornost!Hvala za pozornost!