Novi Svetski Poredak i Rokfeler Već Odredili Budućnost Beograda i Srbije

  • Upload
    olivera

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

NOVI SVETSKI POREDAK I ROKFELER VE ODREDILI BUDUNOST BEOGRADA I SRBIJE: Evo ta nas eka! 13, 2016

Dok svetska javnost s gnuanjem prati unitavanje istorijskih spomenika Mesopotamije, optuujui fundamentaliste za varvarizam, veina medija preutkuje injenicu da je pljaka zapoela danom upada ameriko-engleskih naoruanih hordi u Irak.Poznavaoci tvrde da se radi o jednom od stratekih poteza iz Agende 21 osmiljenih u cilju brisanja istorijskog pamenja oveanstva, uz unitavanje tragova najstarijih civilizacija. Okupacija teritorije predstavlja samo prvu fazu u mefistofelovskom osvajanju dua, mozga, svesti i pamenja.Zabrinuti veu (decembar 2014) da je fondacija Rokfeler, u okviru projekta za izgradnju 100 rezilijentnih gradova irom sveta, objavila spisak od 35 gradova meu kojima je i Beograd pozvan da se pridrui sve brojnijoj mrei urbanih centara koji se pripremaju da odgovore na izazove 21. veka, potraili smo vezu izmeu ruenja i graenja, koja je promakla dobronamernim kritiarima iz arhitektonsko-urbanistike brane, kao i veini medija zabavljenih komercijlnim efektom i traevima o eicima i prevarantima.Obratili smo se Leuren Moret, naunici izuzetne hrabrosti, koja je 1999, nakon naputanja Livemore laboratorije za nuklearno oruje, postala zvida iznosei u javnost detalje najvee naune podvale vazane za Juka Mauntin projekat. Moret je bila lan Parlamenta i Kongresa, a pojavila se kao svedok-ekspert na Meunarodnom sudu za ratne zloine vezane za Avganistan, u Tokiju.Iz perspektive geologa (jedna od prvih ena sa diplomom Univerziteta Davis iz Kalifornije), i eksperta specijalizovanog za oblast delovanje jonizujueg zraenja na prirodno okruenje i iva bia, Leuren se godinama bavi vrhom naune mafije, a kao priznati ekspert za brojne oblasti u svoja otkria unosi dodatnu dimenziju, koju nemaju nezavisni novinari istraivai.Vi ste svojim istraivanjima obuhvatili itav set projekata vezanih za realizaciju Agende za 21. vek. Sem naune mafije, istraujete ulogu brojnih izvoaa radova, tragajui za vrhom odakle se direktive sprovode sistemom spojenih sudova. Srbija je, nakon uranijumske NATO agresije 1999, napadnuta HAARP-om, GMO, zakonima o obaveznoj imunizaciji, a trenutno je izloena jo jednom sofisticiranom propagandnom triku iz Rokfelerovog eira. Kako tumaite Rokfelerov projekat izgradnje rezidencionalnih gradova i vest da e ovi gradovi dobiti bespovratna sredstva za imenovanje direktora za rezilijentnost grada, iji zadatak je da upravlja, planira i sprovodi strategiju rezilijentnosti grada? Drava u dravi?S obzirom da ivim u jednom od specijalnih Rokfeklerovih gradova, imam i lino iskustvo o tome: iveti u njemu postala je nona mora. Mi imamo etiri takva grada povezana sa Berklijem Sanfrancisko, Oukland, Alameda i Berkli. Rokfeler je predvideo (planirao) da do 2050. godine, umesto dananjih 50% stanovnitva, broj stanovnika urbanih oblasti poraste na 70%, to znai da e se seosko stanovnitvo proterati sa svojih poseda, uz ubrzanu transformaciju ove populacije u urbanu sirotinju-bezemljae, ime bi eugeniki projekat unitavanja vika stanovnitva bio zaokruen. Amerika upravo preivljava fazu eliminacije beskunika, proizvedenim ovakvom politikom, to je uporedivo sa Hitlerovim konanim reenjem. Ameriki beskunici se prosleuju u sabirne FEMA kampove, da bi ih umesto gasnih komora podvrgli ipovanju i prinudnoj sterilizaciji. Ako je bilo ko u Srbiji pomislio da su Rokfeler i bratija rezidencijalne centre za izazove 21. veka namenili lokalnom stanovnitvu, grdno se vara. Naveu vam primer nekoliko zatvorenih gradova u Latinskoj Americi, izgraenih na dravnom zemljitu, ograenih i zatienih bezbednosnom tehnologijom, u koje se ulazi uz posebne identifikacione kartice (ugraene ipove) a radna snaga koja ih opsluuje nema slobodu izlaska i ulaska po sopstvenoj volji. U ovim gradovima stanuje belosvetska elita, koja ne podlee zakonima zemlje domaina, ima sopstvenu valutu i poreska pravila reju nedodirljivi.S obzirom da se radi o inicijalnoj donaciji fondacije Rokfeler, u vrednosti od 100 miliona dolara, na koji nain e fondacija kontrolisati rezidente?Kontrola se vri najsavremenijom tehnologijom ugraenom u svaku stambenu jedinicu, radi mogunosti praenja svih aktivnosti, a veliki deo informacija sa lica mesta bie obraen uz pomo smart meter (pametnog strujomera), za merenje potronje elektrine energije u domainstvu. Oni imaju bazu, takozvani midveri flet arej antenu, malu ali monu, projektovanu za prenos informacija o svemu to se u kui deava. Ona uzgred crpi informacije iz svih elektrinih ureaja (pa i raunara)i belei sve to ste izgovorili, radili pa ak i pomislili. Sve te informacije prenose se u centralu, odakle ih preuzima brod stacioniran u ofor zoni (meunarodne vode). Bili smo svedoci pretvaranja MERSK broda u ofor brod, napunjen kompjuterskim serverima. Preureivanje broda trajalo je preko dve godine, da bi pre est meseci isplovio. U brodu se nalaze svi podaci iz naih gradova, svaki smart meter se povezuje sa INMARSAT satelitom, umreenim sa geostacionarnim satelitom iznad Kameruna u Africi.ak su i podaci Amerike slube bezbednosti preuzeti tim satelitom, odakle se prosleuju INMARSAT centrali u Londonu. INMARSAT je osnovan u Holandiji, a poznato je da su Holanani uvek bili umeani u faistike projekte, kao to su rengen maine na aerodromima. Njihova umeanost u pedofilski lanac, ukljuujui i holandsku kraljevsku porodicu, govori o prirodi ove drave i mentalnom sklopu vladajue elite.Da li je najavljeno uvoenje pametnih brojila u Srbiju jedan od mehanizama za uspostavljanje kontrole nad stanovnitvom, ukljuujui i one osuene na ivot u senci grada za elitu?Ovde u Berkliju, i oblinjim specijalnim gradovima iznenada su se pojavila pametna-brojila, ugraena u sve poslovne zgrade i stanove; novo ulino osvetljenje, kao i moni prenosnici telefonskih veza (uz adaptiranje postojeih na veu snagu uz pomo kablova za elektrinu struju). Mone antene ugraene u zidove zgrada, sprovode snane signale sline onima iz smart metersa. Ovi signali vas mogu oboriti na pod ili izazvati nepodnoljive glavobolje, to e daljinskim upravljanjem biti primenjivano na svakog ko nije harmonizovao ponaanje sa novim pravilima Agende21. Oni prate sav saobraaj i kretanje ljudi uz pomo ulinih svetiljki, a imaju mogunost da vas izloe udaru EMF talasa izazivajui bol kad god im se prohte. Ti Rokfelerovi gradovi imae tehnologiju kojom e biti onemoguen pristup nepoeljnima, to se upravo dogaa u Berkliju.Ko stoji iza ovog vojnog projekta?S obzirom da svaka tehnoloka inovacija odlazi u ruke vojnih stratega, ovu tehnologiju je iskoristila holandska vojska radi praenja brodova na moru. Ubrzo je, paralelno s razvojem programa, zapoeo vojni biznis. Privikavanje stanovnitva na metode kontrole i dravnog terora zapoinje operacijama pod lanom zastavom. Satelitskim sistemom INMARSAT eleli su da prate sav avionski saobraaj, ali im je bilo potrebno misteriozno ruenje dva malezijska aviona, kako bi opravdali uvoenje INMARSAT praenja letova.Kako e se ova tehnologija odraziti na na budui ivot?Oni su razvili sofisticiran nain da prate ljude irom planete. U tu svrhu koriste DNK elektrini signal (slino otisku prsta), da odreenu osobu prate iz satelita ma gde se nala, danju ili nou, koristei infracrvene zrake. Sve to je ljudski kreativni um smislio preuzeli su u svoje ruke, a otkria jednog od najveih umova Nikole Tesle, slui kao neiscrpan izvor informacija. Oni tome nisu dorasli ali ih nita ne spreava da eksperimentiu, zgrui ogoman novac lanom priom o klimatskim promenama, smiljenom u Al Gorovoj kuhinji.Krajnji cilj je stvaranje globalnog robovlasnikog drutva, a dokle su spremni da idu moe se zakljuiti iz Rokfelerovog govora o neophodnosti ukidanja novca. Ukoliko ih ne zaustavimo oni e uspostaviti takav sistem koji omoguava dravi (i Rokfeleru kao njenom stvarnom vlasniku) da vam ukine raun bez ikakvog objanjenja pritiskom na dugme, a dovoljno je da im se uini da previe talasate. Sve to ste zaradili tokom ivota bie u njihovom satelitskom kompjuteru, pod strogom kontrolom onih koji nikome ni za ta ne odgovaraju, kao to nas danas prinudno vakciniu ne preuzimajui odgovornost za tragine posledice. Rokfeler i Beinski su o tome pisali u knjizi Izmeu dva veka, a ja to posmatram kako se ostvaruje pred mojim oima, bre nego to je mogue zamisliti.Klimatske promene, radioaktivnostBili ste jedan od najboljih studenata svoje generacije. Va diplomski rad vezan je za prouavanje istorije Zemljinog magnetnog omotaa. Ko vas je uveo u ovo podruje?Mentor mi je bio Marion Fulk, nauni saradnik iz Menhetn projekta. Zahvaljujui njegovoj podrci osvojila sam jedno novo podruje radi se o opasnom i monom oruju za masovnu destrukciju, baziranom na Teslinoj tehnologiji, poznatoj kao HAARP. Ja tumaim geopolitiku kroz nauku, iz ega proizilazi zanimljiv pogled na svet i otkria o funkcionisanju sveta.Moji zakljuci su, ponekad, toliko neoekivani i zastraujui da ljudi ne ele da u njih poveruju. Ali vremenom shvate da je to jedina opcija koja ima smisla.Trenutno sam preokupirana dogaajima u Ukrajini; bojim se da je situacija mnogo opasnija nego to ljudi mogu pretpostaviti. Poludela kijevska hunta, kontrolisana od strane jezuita iz amerike vlade, u stanju je da nas uvue u planetarnu katastrofu. Posebno je zabrinjavajui gest Dona Kerija, koji im je u novembru 2014. poklonio 4 mini-nuklearne bombe, a jo vie zabrinjava eksplozija u Zaporokoj nuklearki, u decembru 2014. Kijevska hunta krije da je tom prilikom dolo do oslobaanja radijacije slino ernobilskom akcidentu, ali sam u meuvremenu pronala podatke na zvaninom blogu vedske, litvanske i grke vlade. Prema ovim izvetajima, oblak radijacije se proirio evropom, a bio je najvii nad Grkom tokom predednikih izbora. Kao to je Putin od poetka govorio: Kijevska hunta je u stanju da uradi najvee gluposti, s obzirom na kapacitet kadra postavljenog na najvia mesta u vladi. Iza ovog, ljudskom rukom izazvanog, haosa stoji Rokfeler, koji je na Biznis konferenciji UN, septembra 1994. rekao Nalazimo se na ivici globalne transformacije. Sve to nam je potrebno je dobro pripremljena kriza i nacije e prihvatiti Novi svetski poredak. Kad god vam spomenu re kriza, setite se da se ne radi o spontanom procesu.U ukrajinskoj drami se prepoznaje matrica po kojoj sistematski unitavaju tragove mesopotamske kulture. Ko stoji iza toga?Dok je u aprilu 2013. pljakan Nacionalni muzej u Bagdadu, amerike trupe su uvale strau. Pohod je nastavljen sa ciljem da se ceo Irak pokrade, a ono to se poneti ne moe pretvori u prah i pepeo. Vavilon je preoran buldoerima i pretvoren u ameriku vojnu bazu, kao i Ur (osnovan 3800 godina pre nove ere). Predvorje karavansaraja iz 10. veka korieno je za unitavanje otetog oruja, a nekontrolisane bande takozvanih fundamentalista 9. marta su buldoerima razorili Nimrud, prestonicu Asirske imperije. I vae crkve na Kosovu su ruili verujete li da iza toga stoje primitivni dihadisti? Pa oni su u Iraku unitili 113.000 knjiga neprocenjive vrednosti, meu kojima je bio veliki broj islamskih astrolokih knjiga, korienih u zlatno doba Islama. A za to vreme SAD, UK i Kanada tamo imaju vojne savetnike.Unitavanje se odigrava na fizikom, kulturnom i ekonomskom planu. U kakvom stanju je ukrajinska privreda?Valentin Krasov je u martu izneo podatak da Ukrajina raspolae rezervama zlata za pokrivanje uvoza samo za mesec dana Meunarodna nevladina organizacija Gold anti-trust ekn komiti, otkriva mehanizme tajnih transakcija gold kartelili gold trust, koji bacaju oko na zlatne rezerve svih zemalja, vrebajui trenutak da ih se dokopaju. Ukrajinsko zlato kao i zlatni umetniki predmeti iz Kijevskog muzeja, inae nacionalno blago Rusije, odneeni su van zemlje odmah nakon ustolienja Jacenjukove marionetske vlade. Oevici svedoe o pojavi neobeleenog transportnog vozila na aerodromu Borispol u Kijevu, 7. marta 2014. Petnaest, u crno obuenih, maskiranih ljudi pratilo je utovar 40 kutija nepoznatog sadraja. Jedan ukrajinski zvaninik je izjavio da su sve zlatne rezerve odneene u Pindostan (podsmeljiv naziv za zemlju Gringoa), da bi nastavile put iz ruke u ruku, do sabirnog centra za svo pokradeno svetsko bogatstvo.U Beogradu je 21. februara 2014. odran prvi sastanak koordinacione grupe Gradske uprave grada Beograda sa predstavnicima projekta Adapatacija na klimatske promene na podruju Zapadnog Balkana. U obrazloenju stoji zastraujue predvianje da e do 2100. godine temperatura u regionu porasti za 5,6 stepeni. Da li ova predvianja imaju naunu podlogu?Podsetila bih vas kao geolog na injenicu da je Zapadna nauka veoma mlada, i esto se manipulisalo pojmovima kao to je promena klime, zbog nepoznavanja naunih principa ali i zbog potrebe da se ugodi eliti i gospodarima novca. Da bi se razumeli ovi prirodni ciklusi potrebno je poznavati promene nastale tokom dip tajma (multimilionski broj godina od postojanja sveta, sa tragovima dostupnim naunicima, prvenstveno geolozima), a tome su najvie doprinele dve naune discipline: geologija i astrofizika. One nude drugaiji pogled na klimatske promene od politiki korektnih sledbenika Al Gorove teorije o uticaju ugljen dioksidana zagrevanje planete, za ta bi krivicu trebalo svaliti na sirotinju. Njima je namenjen propagandni film Neprijatna istina, koji je izazvao histerine reakcije zabrinutih masa zbog podizanja nivoa mora i polarnih medveda koji umiru, iako su oni preiveli najmanje deset glacialnih perioda, svakih 100.000 godina. Sreom, zvanina nauka ne podrava ove crne slutnje.Al Gor je 2007. podelio Nobelovu nagradu s IPCC (meudravni panel za klimatske promene). Zar im se ne moe verovati?Veina ovog panela (2.500 ljudi) nisu naunici ve birokrate, bez uvida u naune studije. Oni slepo veruju da je globalno otopljenje stvarnost, i da je prouzrokovano ljudskim aktivnostima. Nedavno je TV Nevila iznela podatak da zabrinuti Gor ivi na dva imanja jedno je u Nevilu sa 20 soba i osam kupatila, a drugo u Arlingtonu. Njegovi enormni rauni za gas i struju govore o visini njegovog ugljenikog otiska(stopi emitovanjaCO2). Ugljenikibaron Gor je poznat kao prvi klimatski milijarder, spreman da koordinira ameriki energetski projekat vredan 6 triliona dolara. Pri tom najavljuje socijalnu transformaciju bru i efektniju od industrijske revolucije.Gorov film Nezgodna istina poslat je srednjim kolama. Sluaj je stigao na sud, koji je dosudio obavezu da kole moraju, pre prikazivanja fima, upozoriti decu na politiku obojenost filma, kao i da im daju na uvid i drugaije poglede, kako ne bi apriori usvajala gledite iz filma. Deset godina nakon prikazivanja njegovog filma, naunici ve uveliko govore o velikoj prevari hokejakog tapa kojim je izazvana panika oko navodnog globalnog otopljavanja. Geolozi su otkrili da od 9. do 13. veka uopte nije bilo leda na Islandu (tada je dolo do kolonizacije Islanda i Grenlanda), kao i da je koncentracija CO2 u Eocenu bila je slina dananjoj ili malo poveana.Kakvu ulogu igra vojni sektor u ovoj operaciji pod lanom zastavom?Kao nekadanji nauni saradnik iz Livermor laboratorije za nuklearno oruje o kojoj sam iznela u javnost mnoge neprijatne istine, znam dobro o emu se radi: Gorov klimatski model ne sadri brojne faktore od uticaja na klimu, a u njemu je izbegnuto spominjanje vojnog sektora najveeg proizvoaa CO2, kao to nisu pomenuti krstarei turistiki brodovi, nuklearne centrale (one proizvode tri puta vie toplote nego elektriciteta). Vojni sektor od Vijetnamskog rata ulae ogroman novac da klimatski sistem pretvori u oruje. Koliina energije u levku tornada moe se uporediti sa pedeset kilotona eksploziva. Obina oluja ili uragan nastao na Atlantiku, moe doneti s mora preko 1.000 megatona energije. Oigledno je da se modifikacija vremena sprovodi uz pomo destabilizacije atmosfere.ta se jo krije iza prie o fatalnom CO2?Briga zbog CO2 je samo maska za prikrivanje prie o HAARP-u i kontroli klime. Banke i Rotildi stoje iza toga, a Rotild poseduje 80% rudnika uranijuma, to im omoguava monopol na ovom tritu. Propagandna kampanja protiv CO2 je izmeu ostalog osmiljena kako bi se izgradilo to vie nuklearki. Britanski naunik za atomsku energiju dr Kiti Litl je takoe potvrdila ove optube, a japanski istraiva Tahai Hiroe u knjizi Crveni tit dokazuje da su Rotildi vlasnici tajne mree za kontrolu nuklearnog biznisa.Nai zvaninici ve uveliko sarauju sa Meunarodnim komitetom za modifikaciju klime, najavljujui sklapanje ugovora sa kompanijom specijalizovanom za avionsko zasipanje oblaka. Predsednik ove meunarodne institucije Dord Farazulis rekao je (za Tanjug) da bi Srbija mogla da bude centar za modifikaciju klime. O kakvim se tehnologijama radi?Na vrhuncu hladnog rata esnaest eminentnih naunika iz est zemalja izneli su svoje vienje buduih ratova, iz ugla njihovih disciplina. Dr Gordon Mekdonald, dizajner i rukovodilac programa HAARP, izneo je predlog Kako razvaliti prirodno okruenje, razvojem svojevrsnog hardver i softver projekta za voenje tektonskog rata, tvrdei da su u ovaj program ukljueni CIA, MI6 i Mosad. Od kad je patent prodat Rejtonu 1995, CIA i HAARP zapoinju eksperimente izazivanjem serije zemljotresa, meu kojima je onaj u Japanu (Kobe). Uragan Katrin 2005, kao i zemljotresi u Kini, na Haitiju, ileu i konano 2011 veliki Tohoku zemljotres i cunami koji je pogodio Fukuimu. Ove operacije se mogu izvoditi prikriveno: nezapamene poplave, oluje, sue, zemljotresi, cunamiji. Ovakvi ratovi nee nikada biti objavljeni, a mogu se voditi godinama, sve dok ekonomski toliko ne iscrpu zemlju da se vojna okupacija obavi bez otpora.Naunici upozoravaju da je nae poznavanje osnova Tesline nauke i tehnologije krajnje primitivno, a jo su primitivnije politike forme i procedure za bavljenje posledicama modifikacije klime. Iskustvo govori da su posledice nepredvidive, a pretpostavke od kojih polazimo najee pogrene.