of 20 /20
NOVA BANKA AD BANJA LUKA FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar 1 P R O S P E K T 23. emisija hartija od vrijednosti - Peta (V) emisija obveznica javnom ponudom Vrijednost emisije: 6.000.000,00 KM Broj emitovanih obveznica: 600.000 Nominalna vrijednost obveznice: 100,00 KM

NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih...

Page 1: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

1

P R O S P E K T 23. emisija hartija od vrijednosti

- Peta (V) emisija obveznica javnom ponudom –

Vrijednost emisije: 6.000.000,00 KM Broj emitovanih obveznica: 600.000

Nominalna vrijednost obveznice: 100,00 KM

Page 2: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

2

SADRŽAJ

Uvodne odredbe 3

1. Podaci o odgovornim licima 5

1.1. ODGOVORNA LICA EMITENTA. NAVODE SE SVA LICA EMITENTA ODGOVORNA ZA INFORMACIJE U PROSPEKTU. ZA FIZIČKA LICA,

UKLJUČUJUĆI I ČLANOVE UPRAVE I/ILI NADZORNOG ODBORA, NAVODE SE IME I PREZIME I FUNKCIJA U PRAVNOM LICU. 5

1.2. POTPISANA IZJAVA ODGOVORNIH LICA: 5

2. Faktori rizika 6

3. Ključne informacije: 7

3.1. INTERESI PRAVNIH/FIZIČKIH OSOBA U VEZI S IZDAVANJEM/PONUDOM. OPIS SVIH INTERESA TREĆIH LICA U VEZI S

IZDAVANJEM/PONUDOM, UKLJUČUJUĆI SUKOB INTERESA, S DETALJNIM OPISOM LICA I PRIRODE INTERESA 7 3.2. RAZLOZI ZA PONUDU I NAMJENA SREDSTAVA 7

4. Informacije o hartijama od vrijednosti koje će biti ponuđene 8

4.1. OPIS VRSTE I KLASE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE SU PREDMET PONUDE 8 4.2. KARAKTERISTIKE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 8 4.3. POLOŽAJ HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE SU PREDMET JAVNE PONUDE, UKLJUČUJUĆI KRATAK PRIKAZ SVIH UGOVORNIH KLAUZULA

ČIJA JE NAMJENA DA UTIČU NA POLOŽAJ ILI DA SUBORDINIRAJU HARTIJU OD VRIJEDNOSTI, U ODNOSU NA SVE SADAŠNJE ILI BUDUĆE

OBAVEZE EMITENTA 8 4.4. OPIS PRAVA KOJE DAJU HARTIJE OD VRIJEDNOSTI, EVENTUALNA OGRANIČENJA TIH PRAVA, KAO I POSTUPAK ZA IZVRŠENJE TIH PRAV 9 4.5. KAMATNA STOPA. OBRAČUN I ISPLATA KAMATE I GLAVNICE PO PREDMETNIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI. DATUM DOSPIJEĆA

IZNOSA KAMATNE STOPE, ODNOSNO GLAVNICE, KAO I DATUM ZASTARIJEVANJA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ISPLATE KAMATE I GLAVNICE 9 4.6. NAČIN I METOD AMORTIZACIJE, UKLJUČUJUĆI I VREMENSKI PERIOD PLAĆANJA 10 4.7. PRINOS I OPIS METODA IZRAČUNAVANJA ISTOG. 11 4.8. ZASTUPANJE IMALACA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, ODNOSNO ODREDBE O SKUPŠTINI IMALACA DUŽNIČKIH HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, UKLJUČUJUĆI I NAČIN I USLOVE DONOŠENJA ODLUKA TAKVE SKUPŠTINE. 11 4.9. U SLUČAJU NOVIH IZDANJA – PODACI O ODLUKAMA NA OSNOVU KOJIH SU HARTIJE OD VRIJEDNOSTI IZDATE ILI ĆE BITI IZDATE. 11 4.10. U SLUČAJU NOVIH UZDANJA – OČEKIVANI DATUM IZDANJA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 11 4.11. OPIS BILO KAKVIH OGRANIČENJA U VEZI SLOBODNE PRENOSIVOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 11 4.12. PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA EMITENTA U VEZI SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI 11

5. Uslovi ponude 12

5.1. USLOVI, PODACI O PONUDI, VREMENSKI RASPORED I POSTUPAK PRIHVATA PONUDE 12 5.1.1.USLOVI PONUDE 12 5.1.2.UKUPNI IZNOS EMISIJE 12 5.1.3. PERIOD TOKOM KOJEG ĆE EMISIJA BITI OTVORENA (PERIOD UPISA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI) I OPIS POSTUPKA UPISA HARTIJA OD

VRIJEDNOSTI 12

Page 3: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

3

5.1.4. OPIS MOGUĆNOSTI ZA SMANJENJE BROJA UPISANIH HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO INVESTITORU I NAČINA ZA POVRAĆAJ

PREPLAĆENOG IZNOSA UPISNICIMA 12 5.1.5. DETALJI O NAJMANJEM/NAJVEĆEM BROJU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE SE MOGU UPISATI 12 5.1.6. NAČINI I ROKOVI ZA UPLATU UPISANIH HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, KAO I NAČINI NA KOJI ĆE BITI PRENIJETI NA VLASNIČKE RAČUNE

KUPACA 13 5.1.7. OPIS NAČINA I DATUMA NA KOJI ĆE BITI OBJAVLJENI REZULTATI PONUDE 13 5.1.8. POSTUPAK KORIŠĆENJA BILO KAKVOG PRAVA PRVENSTVA PRI UPISU, PRENOSIVOST PRAVA UPISA I POSTUPANJE SA

NEISKORIŠĆENIM PRAVIMA UPISA 13 5.2. PLAN RASPODJELE I ALOKACIJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 13 5.2.1. KATEGORIJE POTENCIJALNIH INVESTITORA KOJIMA SU PONUĐENE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI 13 5.2.2. POSTUPAK OBAVJEŠTAVANJA INVESTITORA O KOLIČINI DODJELJENIH HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, UZ NAPOMENU DA LI MOŽE DA SE

TRGUJE HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI I PRIJE OBAVJEŠTENJA INVESTITORA 13 5.3. ODREĐIVANJE CIJENE 13 5.3. 1. CIJENA PO KOJOJ ĆE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI BITI PONUĐENE. SVI TROŠKOVI I POREZI KOJI PADAJU NA TERET INVESTITORA 13 5.4. SPROVOĐENJE PONUDE/PRODAJE (PLASMAN I POKROVITELJSTVO, ODNOSNO PREUZIMANJE) 13

6. Uključenje u trgovanje 14

6.1. NAVESTI DA LI ĆE PONUĐENE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI BITI PREDMET ZAHTJEVA ZA UKLJUČENJE U TRGOVANJE BERZI ILI DRUGOM

UREĐENOM JAVNOM TRŽIŠTU, UZ NAZNAKU TRŽIŠTA O KOJIMA JE RIJEČ, ALI UZ JASNU NAPOMENU DA SE NAVEDENO UKLJUČENJE

ODOBRAVA OD STRANE BERZE, ODNOSNO DRUGOG UREĐENOG JAVNOG TRŽIŠTA. UKOLIKO JE POZNATO, NAVESTI NAJRANIJI DATUM KADA

ĆE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI BITI UKLJUČENE U TRGOVANJE. NAVESTI I SPISAK USLOVA, PROPISAN PRAVILIMA BERZE, ODNOSNO DRUGOG

UREĐENOG JAVNOG TRŽIŠTA NA KOJE EMITENT NAMJERAVA DA TRAŽI UKLJUČENJE U TRGOVANJE I IZJAVU O ISPUNJAVANJU TIH USLOVA 14 6.2. PODACI O HARTIJA OD VRIJEDNOSTI ISTE VRSTE, KOJE JE EMITENT VEĆ IZDAO I UKLJUČIO U TRGOVANJE 14 6.3. PODACI O LICIMA KOJA SU SE OBAVEZALA DA ĆE DJELOVATI KAO POSREDNICI PRI SEKUNDARNOM TRGOVANJU 15

7. Dodatne informacije 4

7.1. KRATAK OPIS DJELATNOSTI I ISTORIJE POSLOVANJA EMITENTA: 16 7.2. UPOREDNI PRIKAZ OSNOVNIH AGREGATNIH POZICIJA BILANSA STANJA, BILANSA USPJEHA I BILANSA TOKOVA GOTOVINE PO

GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA TRI POSLEDNJE POSLOVNE GODINE, UKLJUČUJUĆI POSLEDNJI POLUGODIŠNJI OBRAČUN 17 7.3. DODATNE INFORMACIJE – NAPOMENE 17

Page 4: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

4

Uvodne odredbe

U skladu sa članom 14. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik RS, 92/06) i Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti (Službeni glasnik RS, 60/12) utvrđen je: P R O S E K T

23. EMISIJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PETE (V) EMISIJE OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM

Nova Banka AD Banja Luka

Prospekt 23. emisije hartija od vrijednosti, pete emisije obveznica javnom ponudom se sastoji od:

� Prilog 1: Prospket za emisiju dužničkih hartija od vrijednosti

Napomena – odricanje:

Niko nije ovlašten davati podatke i/ili izjave u vezi sa ponudom i prodajom obveznica, koji nisu

sadržani u ovom Prospektu. Ako bi se takvi podaci i/ili izjave dali, na njih se ne smije osloniti kao na

podatke i/ili izjave čije je objavljivanje odobrila Banka.

Izdavanje ovog Prospekta, prodaja ili kupovina obveznica, ne impliciraju da se okolnosti vezane za Banku nisu izmjenile od datuma izdavanja ovog Prospekta.

Ovaj Prospekt se ne smije smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju od strane ili za račun Banke, ili od strane, ili za račun druge osobe koja je s Bankom povezana, njenih povezanih društava ili predstavnika.

Svaki investitor koji razmatra kupovinu obveznica Banke upućuje se na vlastitu ocjenu i prosuđivanje o finansijskom položaju Banke, uslovima emisije obveznica, uključujući inherentne rizike.

Ako drugačije nije navedeno, sve godišnje informacije, uključujući podatke o finansijskim izvještajima, temelje se na kalendarskim godinama. Brojevi u Prospektu su zaokruživani; prema tome, brojevi prikazani za istu vrstu informacija mogu varirati i zbirovi možda nisu aritmetički agregati. Upućivanje u ovom dokumentu na EUR označava euro, a KM ili BAM konvertibilnu marku.

Page 5: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

5

Prilog 1:

1. Podaci o odgovornim licima

1.1. Odgovorna lica emitenta.

Ime i prezime odgovornog lica Funkcija odgovornog lica Informacije u dijelu dokumenta

Dr Milan Radović Direktor Banke Tačke: 3,2, 7.1.

Gorana Zorić Izvršni direktor za finansije i sredstva

Tačke: 3.2, 4.12, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.4, 7.2

Srđan Kondić Direktor Sektora za upravljanje rizicima Tačke: 2, 3.2.

Jasna Zrilić Direktor Sektora za sredstva

Tačke: 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.4,

Ivana Kantar Sektretar banke

Tačke: 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3.

1.2. Potpisana Izjava odgovornih lica:

Preduzevši sve potrebne mjere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u Prospektu u skladu sa činjenicama, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Prospekta.

Ime i prezime odgovornog lica Funkcija odgovornog lica Potpis odgovornih lica

Dr Milan Radović Direktor Banke

Gorana Zorić Izvršni direktor za finansije i sredstva

Srđan Kondić Direktor Sektora za upravljanje rizicima

Jasna Zrilić Direktor Sektora za sredstva

Ivana Kantar Sekretar banke

Page 6: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

6

2. Faktori rizika

Faktori rizika za hartije od vrijednosti koje se nude, a koji su značajni za procjenu tržišnog rizika povezanog s tim hartijama od vrijednosti

Ulaganje u obveznice motivisano je očekivanjem investitora da ostvari određeni prinos. Iako su obveznice, po definiciji, najmanje rizične hartije od vrijednosti, ipak su opterećene nekim vrstama rizika:

(1) Cjenovni rizik

Iako se radi o hartiji od vrijednosti vezanoj na kamatnu stopu, koja je nepromjenjiva, značajnije promjene opštih ekonomskih uslova ili uslova specifičnih za emitenta (Banku) mogu uticati na prodajnu cijenu hartije na sekundarnom tržištu, bez obzira na diskontovanu cijenu.

(2) Rizik kamatne stope

Kamatni rizik predstavlja vjerovatnoću promjene tržišne kamatne stope koji determinišu cijenu obveznica u sekundarnom prometu.

(3) Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da eminent neće biti u stanju da vrati sredstva u cijelosti ili djelimično.

(4) Inflacioni rizik

Rizik inflacije predstavlja vjerovatnoću da će doći do neočekivane inflacije koja nije uzeta u obzir prilikom formiranja nominalne kamatane stope, a što bi putem smanjenja kupovne moći obezvrijedilo primanja investitora.

(5) Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja vjerovatnoću da se ne osvari sekundarni promet obveznice, odnosno nemogućnost da se ista proda prije roka dospijeća.

(6) Rizik u slučaju likvidacije

Pošto se radi o subordiniranom (podređenom dugu), ova hartija od vrijednosti će u slučaju likvidacije biti izmirena poslije izmirenja svih ostalih obaveza Banke.

Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske je takođe utvrđeno, da subordinirani dug ne može biti isplaćen prije roka dospijeća bez prethodne saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Rizik ulaganja u dužničke hartije od vrijednosti je prisutan s obzirom da na svako ulaganje utiče veliki broj faktora, koje investitor ne može u svakom momentu predvidjeti ili na njih uticati. Ono što invesitor može je da svede rizik na najmanju moguću mjeru odabirom alternative koja nudi zadovoljavajući prinos za prihvatljiv nivo rizika. Smanjenje rizika je moguće postići i diverzifikacijom, kako emitenata hartija od vrijednosti, tako i ulaganjem u različite vrste hartija od vrijednosti.

Page 7: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

7

3. Ključne informacije:

3.1. Interesi pravnih/fizičkih osoba u vezi s izdavanjem/ponudom. Opis svih interesa trećih lica u vezi s izdavanjem/ponudom, uključujući sukob interesa, s detaljnim opisom lica i prirode interesa

Interesi trećih lica u vezi sa izdavanjem/ponudom , uključujući sukob interesa nisu poznati Banci.

3.2. Razlozi za ponudu i namjena sredstava

Primarni, direktni razlog V emisije obveznica Banke je povećanje dopunskog kapitala Banke radi povećanja dugoročnih i stabilnih izvora finansiranja s ciljem ostvarenja planiranog rasta bilansnih pozicija Banke.

Sredstva prikupljena emisijom obveznica Banka će koristiti da poboljša finansijski položaj u pogledu dugoročnih izvora finansiranja. U fokusu Banke će biti poslovanje sa stanovništvom, malim i srednjim preduzećima, te velikim preduzećima. Banka će sprovoditi strategiju diversifikovanja rizika i smanjenja koncentracija.

Indirektni uticaj pete emisije obveznica će se ogledati mogućnosti restruktuiranja obaveza klijenata Banke u još uvijek prisutnim efektima finansijske krize, što će dati pozitivan impuls kako radu Banke, tako i njenim klijentima.

Banka će sredstvima pete emisije obveznica doprinijeti i optimizaciji svog poslovanja u skadu sa ciljevima Strateškog plana Banke. Ovo se ogleda kroz kontinuirano poboljšavanje upravljanja aktivom i pasivom Banke, te monitoring, kontrolu i upravljanje svim rizicima sa kojim se Banka susreće u poslovanju.

Očekivani efekti emisije će se ogledati u učvršćivanju tržišne pozicije Banke.

Povećanje obima i volumena dopunskog kapitala doprinijeće daljem jačanju Banke te će imati i uticaj na prikupljanje novih depozita banke i povećanje broja klijenata.

Page 8: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

8

4. Informacije o hartijama od vrijednosti koje će biti ponuđene

4.1. Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet ponude

Predmet ponude 23. emisije hartija od vrijednosti, pete (V) emisije obveznica su dugoročne dužničke nekonvertibilne obveznice.

23. emisijom hartija od vrijednosti, odnosno petom (V) emisijom obveznica javnom ponudom emituje se 60.000 obveznica nominalne vrijednosti 100,00 KM po obveznici, ukupne nominalne vrijednosti 6.000.000,00 KM uz kamatnu stopu 8% godišnje, rok otplate 7 godina, grace period 5 godina, povrat glavnice u četiri jednaka polugodišnja anuiteta nakon isteka grace perioda.

4.2. Karakteristike hartija od vrijednosti

Osnovne karakteristike obveznica koje su predmet ponude je da su dugoročne, dužničke, nekonvertibilne, te da nose pravo na:

i. na isplatu glavnice i ii. na isplatu kamate.

Obaveze Banke iz obveznica predstavljaju neosigurane obaveze, odnosno Banka vlasniku obveznica ne daje instrument za obezbjeđenje naplate po osnovu vlasništva na obveznicama. Banka ne može ni nakon isteka roka dospijeća otplatiti kamatu i/ili glavnicu, ako bi se time kapital Banke smanjio ispod propisanog nivoa, u skladu sa odredbama Odluke o minimalnim standardima upravljanja kapitalom banka i kapitaloj zaštiti Agencije za bankarstvo Republike Srpske1. U slučaju likvidacije Banke obaveze po osnovu emitovanih obveznica su u subordiniranoj poziciji u odnosu na ostale obaveze Banke.

4.3. Položaj hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude, uključujući kratak prikaz svih ugovornih klauzula čija je namjena da utiču na položaj ili da subordiniraju hartiju od vrijednosti, u odnosu na sve sadašnje ili buduće obaveze emitenta

Obaveze Banke iz obveznica predstavljaju neosigurane obaveze, odnosno Banka vlasniku obveznica ne daje instrument za obezbjeđenje naplate po osnovu vlasništva na obveznicama. Banka ne može ni nakon isteka roka dospijeća otplatiti kamatu i/ili glavnicu, ako bi se time kapital Banke smanjio ispod propisanog nivoa. Dug može biti otplaćen prije roka dospijeća jedino uz prethodnu pismenu saglasnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

U slučaju likvidacije Banke obaveze po osnovu emitovanih obveznica su u subordiniranoj poziciji u odnosu na ostale obaveze Banke.

Banka može u bilo koje vrijeme izvršiti prijevremeni otkup obveznica na način da na osnovu Izvoda iz Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka o vlasnicima obveznica na određeni dan isplati preostali dio glavnice sa pripadajućom kamatom za dio ili za cijelu emisiju, osim ukoliko bi se tom operacijom kapital Banke smanjio ispod zakonski propisanog nivoa.

Banka neće u toku korišćenja sredstava po osnovu ove emisije obveznica vršiti isplatu dividende u novcu vlasnicima redovnih akcija.

1 Službeni glasnik Republike Srpske, 57/14

Page 9: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

9

4.4. Opis prava koje daju hartije od vrijednosti, eventualna ograničenja tih prava, kao i postupak za izvršenje tih prava

Obveznice nose pravo na:

isplatu glavnice nakon isteka grace perioda od 5 godina

isplatu kamata po kamatnoj stopi od 8% na godišnjem nivou, polugodišnje.

Obaveze Banke iz obveznica predstavljaju neosigurane obaveze, odnosno Banka vlasniku obveznica ne daje instrument za obezbjeđenje naplate po osnovu vlasništva na obveznicama. Banka ne može ni nakon isteka roka dospijeća otplatiti kamatu i/ili glavnicu, ako bi se time kapital Banke smanjio ispod propisanog nivoa. Dug može biti otplaćen prije roka dospijeća jedino uz prethodnu pismenu saglasnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

U slučaju likvidacije Banke obaveze po osnovu emitovanih obveznica su u subordiniranoj poziciji u odnosu na ostale obaveze Banke.

Banka može u bilo koje vrijeme izvršiti prijevremeni otkup obveznica na način da na osnovu Izvoda iz Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka o vlasnicima obveznica na određeni dan isplati preostali dio glavnice sa pripadajućom kamatom za dio ili za cijelu emisiju, osim ukoliko bi se tom operacijom kapital Banke smanjio ispod zakonski propisanog nivoa.

Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude i prekid emisije ukoliko nastanu nepredviđene okolnosti koje onemogućavaju nastavak javne ponude.

4.5. Kamatna stopa. Obračun i isplata kamate i glavnice po predmetnim hartijama od vrijednosti. Datum dospijeća iznosa kamatne stope, odnosno glavnice, kao i datum zastarijevanja potraživanja po osnovu isplate kamate i glavnice.

Obveznice se emituju sa rokom dospijeća od 7 godina, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 8,00%.

Obveznice će nositi kamatu na neotplaćeni dio glavnice po nepromjenjivoj kamatnoj stopi od 8,00% na godišnjem nivou. U toku grace perioda od 5 godina isplaćivaće se samo kamata.

Kamatna stopa računaće se kao godišnja kamatna stopa obveznica podijeljena učestalošću isplate po dospjelim kuponima iz obveznice na godišnjem nivou. Pošto anuiteti dospijevaju dva puta godišnje na naplatu, kamata će se isplaćivati polugodišnje, a kamatna stopa na obveznice je 4% polugodišnje (na neotplaćeni dio glavnice).

Isplata glavnice i kamate će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana dospjeća za isplatu. Dan dospjeća glavnice i kamate po obveznici će se računati od dana upisa obveznica u Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka. U toku 7 godina od dana upisa obveznica, Banka će isplaćivati kamatu dva puta godišnje (grace period). Nakon isteka perioda od 5 godina, Banka će izvršiti isplatu glavnice u četiri jednaka polugodišnja anuiteta, zajedno sa kamatom poslednjeg perioda. Ukoliko je dan isplate glavnice i/ili kamate neradni dan isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka, te poslovnih banaka koje obavljaju poslove platnog prometa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Banka će objaviti plan isplate kamate i glavnice (sa tačanim datumom dospjeća kamate i glavnice za svih sedam godina) na internet stranicama Berze naredni radni dan od dana prijema Rješenja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka o upisu obveznica.

U slučaju kašnjenja isplate kamate iz obveznica, Banka će platiti zakonsku zateznu kamatu od zadnjeg dana isplate kamate (15 dana od dana dospjeća) do dana stvarne isplate.

U slučaju kašnjenja isplate glavnice iz obveznica, Banka će platiti zakonsku zateznu kamatu od zadnjeg

Page 10: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

10

dana isplate glavnice (15 dana od dana dospjeća) do dana stvarne isplate glavnice. Pravo na kamatu i glavnicu pripada vlasnicima obveznice na dan dospjeća kamate i/ili glavnice, a vlasništvo se utvrđuje na osnovu izvoda o vlasnicima obveznica iz Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka na dan dospijeća.

Banka će obaveze po osnovu emisije obveznica, odnosno isplatu glavnice i kamate vršiti iz redovnih prihoda Banke. Banka može u bilo koje vrijeme izvršiti prijevremeni otkup obveznica na način da na osnovu Izvoda iz Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka o vlasnicima obveznica na određeni dan isplati preostali dio glavnice sa pripadajućom kamatom za dio ili za cijelu emisiju. Prijevremeni otkup obveznica je moguć jedino uz pismenu saglasnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EUR, primjenjivaće se valutna klauzula po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan dospijeća anuiteta.

4.6. Način i metod amortizacije, uključujući i vremenski period plaćanja

Isplata glavnice i kamate će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana dospjeća za isplatu. Dan dospjeća glavnice i kamate po obveznici će se računati od dana upisa obveznica u Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka. U toku prvih 5 godina od dana upisa obveznica, Banka će isplaćivati kamatu dva puta godišnje (grace period). Nakon isteka perioda od 5 godina, Banka će u naredne dvije godine polugodišnje isplaćivati glavnicu u četiri jednaka iznosa, zajedno s pripadajućom kamatom. Ukoliko je dan isplate glavnice i/ili kamate neradni dan isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka, te poslovnih banaka koje obavljaju poslove platnog prometa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Banka će objaviti plan isplate kamate i glavnice (sa tačanim datumom dospjeća kamate i glavnice za svih sedam godina) na internet stranicama Berze naredni radni dan od dana prijema Rješenja Centralnog registra hartija od vrijednosti o upisu obveznica.

Preliminarni plan isplate kupona i kamata:

Dan Kupon Kamata Dosapjela glavnica

Preostali dio glavnice (nominalne vrijednosti)

Dan upisa u CR

6 mjeseci nakon upisa u CR 240.000,00 240.000,00 0,00 6.000.000,00

12 mjeseci nakon upisa u CR 240.000,00 240.000,00 0,00 6.000.000,00

18 mjeseci nakon upisa u CR 240.000,00 240.000,00 0,00 6.000.000,00

24 mjeseci nakon upisa u CR 240.000,00 240.000,00 0,00 6.000.000,00

30 mjeseci nakon upisa u CR 240.000,00 240.000,00 0,00 6.000.000,00

36 mjeseci nakon upisa u CR 240.000,00 240.000,00 0,00 6.000.000,00

42 mjeseci nakon upisa u CR 240.000,00 240.000,00 0,00 6.000.000,00

48 mjeseci nakon upisa u CR 240.000,00 240.000,00 0,00 6.000.000,00

54 mjeseci nakon upisa u CR 240.000,00 240.000,00 0,00 6.000.000,00

60 mjeseci nakon upisa u CR 240.000,00 240.000,00 0,00 6.000.000,00

66 mjeseci nakon upisa u CR 1.740.000,00 240.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00

72 mjeseci nakon upisa u CR 1.680.000,00 180.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00

78 mjeseci nakon upisa u CR 1.620.000,00 120.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

84 mjeseci nakon upisa u CR 1.560.000,00 60.000,00 1.500.000,00 0,00

Page 11: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

11

Ukupno 9.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00

4.7. Prinos i opis metoda izračunavanja istog.

Obveznice se emituju sa rokom dospijeća od 7 godina, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 8,00%.

Obveznice će nositi kamatu na neotplaćeni dio glavnice po nepromjenjivoj kamatnoj stopi od 8,00% na godišnjem nivou. U toku grace perioda od pet (5) godina isplaćivaće se samo kamata.

Kamatna stopa računaće se kao godišnja kamatna stopa obveznica podijeljena učestalošću isplate po dospjelim kuponima iz obveznice na godišnjem nivou. Pošto anuiteti dospijevaju dva puta godišnje na naplatu, kamata će se isplaćivati polugodišnje, a kamatna stopa na obveznice je 4% polugodišnje (na neotplaćeni dio glavnice).

Obračun kamate se vrši po proporcionalnom metodu, primjenom prosječnog broja dana u obračunskom periodu. Kamata kod ovog metoda se može prikazati sljedećom formulom:

kamata= Glavnica* Kamatna stopa/100*Broj dana obračuna kamate/Broj dana u periodu

4.8. Zastupanje imalaca hartija od vrijednosti, odnosno odredbe o skupštini imalaca dužničkih hartija od vrijednosti, uključujući i način i uslove donošenja odluka takve skupštine.

U skladu sa odrebama Zakona o bankama, te odredbama Statuta Banke nije predviđena skupština imalaca obveznica.

4.9. U slučaju novih izdanja – podaci o odlukama na osnovu kojih su hartije od vrijednosti izdate ili će biti izdate.

Nisu predviđenja nova izdanja u sklopu 23. emisije hartija od vrijednosti, odnosno pete (V) emisije obveznica.

4.10. U slučaju novih izdanja – očekivani datum izdanja hartija od vrijednosti

U skladu sa tačkom 4.9. ova odredba nije primjenjiva.

4.11. Opis bilo kakvih ograničenja u vezi slobodne prenosivosti hartija od vrijednosti

Nema ograničenja u vezi sa slobodom prenosivosti hartija od vrijednosti.

4.12. Podaci o poreskim obavezama emitenta u vezi sa hartijama od vrijednosti

Zakon o porezu na dobit, kojim se utvrđuje pravni okvir za oprezivanje dobiti pravnih lica u Republici Srpskoj, kao i stranih pravnih lica koja ostvaruju prihod u Republici Srpskoj definisano je da ostvareni prihod prometom hartija od vrijednosti iznad cijene koštanja opereziv stopom od 10%.

Zakonom o prezu na dohodak, kojim se utvrđuje pravni okvir za oprezivanje dohotka fizičkih lica-rezidenata, iz utvrđivanja osnova za oprezivanje kapitalne dobiti izuzeta su ulaganja u dužničke hartije

od vrijednosti.

Page 12: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

12

5. Uslovi ponude

5.1. Uslovi, podaci o ponudi, vremenski raspored i postupak prihvata ponude

5.1.1.Uslovi ponude

Banka petom (V) emisijom obveznica javnom ponudom nudi dugoročne, dužničke, nekonvertibilne, obveznice koje nose pravo na isplatu glavnice i pravo na isplatu kamate.

5.1.2.Ukupni iznos emisije

23. emisijom hartija od vrijednosti, odnosno petom (V) emisijom obveznica javnom ponudom emituje se 60.000 obveznica nominalne vrijednosti 100,00 KM po obveznici, ukupne nominalne vrijednosti 6.000.000 KM uz kamatnu stopu 8% godišnje, rok otplate 7 godine, grace period 5 godina, isplata glavnice u četiri jednaka polugodišja anuiteta nakon isteka grace perioda.

5.1.3. Period tokom kojeg će emisija biti otvorena (period upisa hartija od vrijednosti) i opis postupka upisa hartija od vrijednosti

Početak upisa i uplate obveznica je 16-tog dana od dana objavljivanja javnog poziva za upis i uplatu. Upis i uplata traju dok se ne upiše i uplati cjelokupna količina u skladu sa prospektom, odnosno maksimalno 15 dana od dana početka upisa i uplate obveznica.

Upis obveznica vrši se u prostorijama Banke u ulici Kralja Alfonsa XIII 37/A u Banjoj Luci, svaki radni dan od 8:00 do 16:00 i trajaće 15 dana. Cijena po kojoj se obveznice mogu upisati je 100,00 KM po obveznici. Upis obveznica se odvija potpisivanjem izjave o upisu (upisnice) u pet (5) primjeraka, od kojih dva pripadaju kupcu.

Uplata obveznica vrši se isključivo u novcu na poseban privremeni račun za deponovanje uplata. Upisane, a neuplaćene obveznice ne proizvode pravne posljedice i ne mogu biti u pravnom prometu.

Dan početka razdoblja upisa biće utvrđen i objavljen u javnom pozivu za upis i uplatu obveznica u formi oglasa u dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske, kao i na Internet stranici Banjalučke berze.

Uspjelom emisijom se smatra emisija, ako je upisano i uplaćeno 60 % od ukupnog broja emitovanih obveznica u roku od 15 dana od dana početka upisa i uplate obveznica. Emitent zadržava pravo na prekid upisa i uplate pete emisije obveznica prije isteka roka predviđenog za upis i uplatu, pod uslovom da se zadovolji kriterijum uspješnosti emisije.

5.1.4. Opis mogućnosti za smanjenje broja upisanih hartija od vrijednosti po investitoru i načina za povraćaj preplaćenog iznosa upisnicima

Ne postoji mogućnost upisa većeg broja obveznica od ukupnog broja obveznica predviđenih odlukom o emisiji i ovim Prospektom.

5.1.5. Detalji o najmanjem/najvećem broju hartija od vrijednosti koje se mogu upisati

Ne postoji minimalan ili maksimalan broj obveznica koje jedan investitor može da upiše.

Page 13: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

13

5.1.6. Načini i rokovi za uplatu upisanih hartija od vrijednosti, kao i načini na koji će biti prenijeti na vlasničke račune kupaca

Upis i uplata obveznica vrši se u prostorijama Banke u ulici Kralja Alfonsa XIII 37/A u Banjoj Luci, svaki radni dan od 8:00 do 16:00 i trajaće 15 dana. Uplata obveznica vrši se isključivo u novcu na poseban privremeni račun za deponovanje uplata. Sredstva dobijena uplatom obveznica posebno se vode kod Banke i ne mogu se koristiti u njenom poslovanju i ne mogu biti predmet potraživanja povjerilaca Banke po bilo kom osnovu, prije okončanja postupka emisije upisom emisije u Registar Komisije za hartije od vrijednosti. Banka će Centralnom registru hartija od vrijednosti AD Banja Luka podnijeti zahtjev za registraciju obveznica u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti.

5.1.7. Opis načina i datuma na koji će biti objavljeni rezultati ponude

Banka će izvještaj o rezultatima javne ponude objaviti na sajtu Banjalučke berze hartija od vrijednosti, na način predviđen odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i pratećim podzakonskim propisiama.

Banka će najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka javne ponude Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske dostaviti izvještaj o broju i procentu upisanih i uplaćenih obveznica. Banka će najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka javne ponude objaviti podatke o broju i procentu upisanih i uplaćenih obveznica na internet stranicama Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

5.1.8. Postupak korišćenja bilo kakvog prava prvenstva pri upisu, prenosivost prava upisa i postupanje sa neiskorišćenim pravima upisa

Niko nema pravo prvenstva pri upisu obveznica četvrte emisije obveznica Banke.

5.2. Plan raspodjele i alokacije hartija od vrijednosti

5.2.1. Kategorije potencijalnih investitora kojima su ponuđene hartije od vrijednosti

Obveznice predmetne emisije će se javno nuditi svim pravnim i fizičkim, domaćim i stranim licima.

5.2.2. Postupak obavještavanja investitora o količini dodjeljenih hartija od vrijednosti, uz napomenu da li može da se trguje hartijama od vrijednosti i prije obavještenja investitora

U skladu sa tačkom 5.2.1. nije primjenjivo.

5.3. Određivanje cijene

5.3.1. Cijena po kojoj će hartije od vrijednosti biti ponuđene. Svi troškovi i porezi koji padaju na teret investitora

Prodajna cijena jedne obveznice je 100,00 KM (slovima: jedna stotina konvertibilnih maraka). U zavisnosti od načina uplate i visine uplaćenih sredstava (bezgotovinski ili gotovinski), investitor plaća bankarsku naknadu za sprovedenu platnu transakciju.

5.4. Sprovođenje ponude/prodaje (plasman i pokroviteljstvo, odnosno preuzimanje)

U postupku pripreme i ponude/prodaje obveznica predmetne emisije Banke nisu učestvovala lica u svojstvu koordinatora, savjetnika, punomoćnika ili sličnom svojstvu u odnosu na Banku ili ponuđača.

Page 14: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

14

6. Uključenje u trgovanje

6.1. Navesti da li će ponuđene hartije od vrijednosti biti predmet zahtjeva za uključenje u trgovanje berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, uz naznaku tržišta o kojima je riječ, ali uz jasnu napomenu da se navedeno uključenje odobrava od strane berze, odnosno drugog uređenog javnog tržišta. Ukoliko je poznato, navesti najraniji datum kada će hartije od vrijednosti biti uključene u trgovanje. Navesti i spisak uslova, propisan pravilima berze, odnosno drugog uređenog javnog tržišta na koje emitent namjerava da traži uključenje u trgovanje i izjavu o ispunjavanju tih uslova

Banka će, najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana objavljivanja Prospekta za javnu ponudu obveznica pete (V) emisije obveznica Banke podnijeti zahtjev za uvrštavanje obveznica na službeno berzansko tržište – segment obveznice i ostale dužničke hartije od vrijednosti. Uvrštenje će biti izvršeno nakon što prateći Prospekt (minimalni sadržaj informacija u Prospektu za uvrštenje dužničkih hartija od vrijednosti – dokument o registraciji za dužničke hartije od vrijednosti) bude odobren od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, odnosno nakon što Banjalučka berza hartija od vrijednosti donese odluku o uvrštenju obveznica na službeno berzansko tržište – segment obveznice i ostale dužničke hartije od vrijednosti.

Najraniji datum uključenja obveznica u trgovanje je 30.06.2015. godine.

Opšti uslovi potrebni za uvrštenje obveznica na službeno berzansko tržište su sledeći:

da se njima može organizovano trgovati,

da su u cjelini uplaćene,

da su neograničeno prenosive,

da su emitovane u nematerijalizovanom obliku.

Posebni uslovi za uvršetenje obveznice i ostalih dugoročnih i kratkoročnih dužničkih hartija od vrijednosti na službeno berzansko tržište, su, pored opštih uslova, i ispunjeni posebni kriterijumi:

dvije godine obavljanja djelatnosti,

revidirani računovodstveni izvještaji,

ukupna nominalna vrijednost emisije 10.000.000 KM.

Obveznice predmetne emisije će se ponuditi samo na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti.

6.2. Podaci o hartija od vrijednosti iste vrste, koje je emitent već izdao i uključio u trgovanje

Banka je emitovala 100.000 obveznica pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, lokalne oznake NOVB-O-A, koje su rješenjem Banjalučke berze hartija od vrijednosti, broj: 09-KKHOV-680/11 od 26.09.2011. godine uključene na službeno berzansko tržište – segment obveznice i ostale dužničke hartije od vrijednosti. Predmetne obveznice su emitovane kroz I (prvu) emisiju obveznica Banke, pri čemu je ukupan iznos emisije bio 10.000.000,00 KM, a pojedinačna nominalna vrijednost obveznice 100,00 KM. Obveznice su emitovane uz kamatnu stopu 8% godišnje, rok otplate 7 godine, 3 godine grace perioda i jednake polugodišnje anuitete nakon isteka grace perioda. Obveznice su emitovane kao dugoročne dužničke nekonvertibilne obveznice.

Banka je emitovala 80.000 obveznica pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, lokalne oznake NOVB-O-B, koje su rješenjem Banjalučke berze hartija od vrijednosti, broj: 09-KKHOV-448/13 od 12.06.2013. godine uključene na službeno berzansko tržište – tržište obveznica. Predmetne obveznice su emitovane kroz II (drugu) emisiju obveznica Banke, pri čemu je ukupan iznos emisije bio

Page 15: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

15

8.000.000,00 KM, a pojedinačna nominalna vrijednost obveznice 100,00 KM. Obveznice su emitovane uz kamatnu stopu od 8% godišnje, rok otplate 7 godine, 5 godine grace perioda i jednake polugodišnje anuitete nakon isteka grace perioda. Obveznice su emitovane kao dugoročne dužničke nekonvertibilne obveznice.

Banka je emitovala 100.000 obveznica pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM lokalne oznake NOVB-O-C, koje su rješenjem Banjalučke berze hartija od vrijednosti, broj: 09-KKHOV-429/14 od 09.07.2014. godine uključene na službeno berzansko tržište – tržište obveznica. Predmetne obveznice su emitovane kroz III (treću) emisiju obveznica Banke, pri čemu je ukupan iznos emisije bio 10.000.000,00 KM, a pojedinačna nominalna vrijednost obveznice 100,00 KM. Obveznice su emitovane uz kamatnu stopu od 8% godišnje, rok otplate 7 godine, 5 godine grace perioda i jednake polugodišnje anuitete nakon isteka grace perioda. Obveznice su emitovane kao dugoročne dužničke nekonvertibilne obveznice.

Banka je emitovala 60.000 obveznica pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM lokalne oznake NOVB-O-D, koje su rješenjem Banjalučke berze hartija od vrijednosti, broj: 09-KKHOV-428/14 od 09.07.2014. godine uključene na službeno berzansko tržište – tržište obveznica. Predmetne obveznice su emitovane kroz IV (četvrtu) emisiju obveznica Banke, pri čemu je ukupan iznos emisije bio 6.000.000,00 KM, a pojedinačna nominalna vrijednost obveznice 100,00 KM. Obveznice su emitovane uz kamatnu stopu od 8% godišnje, rok otplate 7 godine, 5 godine grace perioda i jednake polugodišnje anuitete nakon isteka grace perioda. Obveznice su emitovane kao dugoročne dužničke nekonvertibilne obveznice.

6.3. Podaci o licima koja su se obavezala da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju

Niko se nije obavezao da će djelovati kao posrednik pri sekundarnom trgovanju.

Page 16: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

16

7. Dodatne informacije

Cjeneći da minimalni sadržaj informacija u ovom Prospketu za emisiju dužničkih hartija od vrijednosti pruža dovoljno informacija o emisiji, a uzimajući u obzir činjenicu da donošenja odluke o upisu i uplati predmetnih obveznica zavisini ne samo od dostupnih informacija, već i od dostupnih informacija o emitentu, Banka u dodatnim informacijama predstavlja sažetak javno dostupnih informacija o svom poslovanju, te finansijskim pravima i obavezama, a kako slijedi:

7.1. Kratak opis djelatnosti i istorije poslovanja emitenta:

Nova banka AD Banja Luka posluje na tržištu Bosne i Hercegovine od 1999. godine i to kao jedna od prvih privatnih banaka u Bosni i Hercegovini Od tada pa do danas, Banka je izrasla u jednu od vodećih banaka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini2. Banka je 2009. godinu završila ispunjenjem svoga cilja, kao najprofitabilnija Banka u Bosni i Hercegovini, što samo svjedoči o rezultatima i radu koji je Banka uložila poslednjih desetak godina.

Banka nudi širok portfolio tradicionalnih bankarskih usluga (uključujući različite vrste kredita, garancija, depozita i štednje, platnih transakcija i transfera novca, dokumentarnih akreditiva i mjenjačkih poslova), ali takođe obavlja i veliki broj primarno nebankarskih aktivnosti kao što su brokerske operacije, kastodi poslovanje, factoring i forfeting.

Kao etabliran tržišni igrač Banka je prepoznata kao veoma interesantan i poželjan poslodavac. Korporativna kultura Banke je rezultovala visokim stepenom lojalnosti i izuzetno motivisanim zaposlenima, koji rade u 53 organizaciona dijela.

Organizacionu strukturu Banke čine: Centrala Banke u Banjoj Luci, koja je smještena u modernom i savremenom objekat, u vlasništvu Banke, u centru grada, 11 filijala, , 9 ekspozitura, 22 izdvojena šaltera i 6 agencije. Veći broj organizacionih jedinica Banke lociran je u Republici Srpskoj, dok se nešto manji broj nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve organizacione jedinice su kanali distribucije proizvoda Banke prema klijentima, koji su primarno retail i SME3 klijenti, a sekundarno veliki corporate klijenti.

Banka ima dobar nivo likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti, te kapitalnu adekvatnost iznad minimuma propisanog zakonom.

Od novembra 2002. godine Banka je listirana na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Banjalučka berza), a od juna 2009. godine čini jednu od 6 akcija, jedinu iz finansijskog sektora, prema kojima se računa BH indeks koji se objavljuje na Vienna Stock Exchange.

Banka ima veoma izraženu diverzifikaciju vlasništva. U prosjeku akcije Banke posjeduje oko 420 fizičkih i pravnih lica. U vlasništvu domaćih fizičkih i pravnih lica se nalazi oko 52% akcija, što Banci daje karakter pretežno domaće Banke. Ipak, pojedinačno najveći akcionari su Adriatic Fund B.V. iz Holandije sa 37%, odnosno International Finance Corporation iz Washington-a sa 8%.

Poslednjih nekoliko godina Banka je zabilježila izrazit rast u svim poljima i segmentima, što je rezultovalo visokim nivoom profitabilnosti u odnosu na banke koje posluju na tržištu Bosne i Hercegovine.

2 Svoje korjene Banka nalazi u Export – import banci: EXIM banci koja je osnovana 1992. godine kada je Narodna

banka Republike Srpske dala dozvolu za osnivanje ove Banke. Do statusne promjene u EXIM banci je došlo 1999. godine, te je ista promjenila ime i naziv u Nova banka AD Bijeljina. 3 SME=small and medium enterprises (mala i srednja preduzeća)

Page 17: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

17

Banka je pokrenula veliki broj aktivnosti na diferenciranju i jačanju korporativnog identiteta, društveno odgovornog upravljanja i implementaciji standarda korporativnog upravljanja, što je zajednica u kojoj Banka posluje prepoznala i priznala kroz veoma značajne nagrade

7.2. Uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godišnjem obračunu za tri poslednje poslovne godine, uključujući poslednji polugodišnji obračun

Uporedni prikaz agregatnih pozicija BILANSA STANJA na dan 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 i 30.06.2014. godine

AKTIVA

31.12.2011.

31.12.2012.

31.12.2013. 30.06.2014.

KM hiljada

KM hiljada

KM hiljada KM hiljada

Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i

potraživanja iz operativnog poslovanja

48.667 90.279

103.561 91.134

Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti

117.198 143.625

137.147 102.755

Potraživanja za kamatu i naknadu, po osnovu

prodaje i druga potraživanja

5.319 5.485

7.477 8.821

Dati krediti i depoziti

703.649 848.465

1.020.434 1.125.737

Hartije od vrijednosti

31.240 35.721

63.183 50.006

Ostali plasmani i AVR

37.831 49.389

81.402 91.799

Zalihe

2.390 6.248

10.319 9.520

Osnosvna sredstva i ulaganja u nekretnine

21.885 23.441

31.213 36.516

Nematerijalna sredstva

4.683 8.208

3.402 3.135

Odložena poreska sredstva

Poslovna aktiva

972.862 1.210.861

1.458.138 1.519.423

Vanbilansna aktiva

209.152 278.465

279.429 313.766

UKUPNA AKTIVA

1.182.014 1.489.326

1.737.567 1.833.189

PASIVA

Obaveze

Obaveze po osnovu depozita i kredita 846.389 1.059.203

1.288.546 1.333.791

Obaveze ze kamatu i naknadu 440 94

58 159

Ostale obaveze i PVR 30.560 46.038

55.629 66.024

Ukupne obaveze 877.389 1.105.335

1.344.233 1.399.974

Kapital

Akcijski kapital 70.863 70.863

85.785 85.785

Emisiona premija 8.070 8.070

8.070 8.070

Rezerve iz dobiti 2.923 3.338

5.738 5.738

Posebne rezerve za procjenjene gubitke 4.758 5.321

4.274 4.274

Revalorizacione rezerve (80) (80)

Dobitak 8.859 17.934

10.118 15.662

Ukupan kapital 95.473 105.526

113.905 119.449

Poslovna pasiva 972.862 1.210.861

1.458.138 1.519.423

Vanbilansna pasiva 209.152 278.465

279.429 313.766

UKUPNA PASIVA

1.182.014 1.489.326

1.737.567 1.833.189

Page 18: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

18

Uporedni prikaz agregatnih pozicija BILANSA USPJEHA na dan 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 i 30.06.2014. godine

31.12.2011.

31.12.2012.

31.12.2013. 30.06.2014.

KM hiljada

KM hiljada

KM hiljada KM hiljada

Prihodi od kamata

50.414 63.786

73.004 40.529

Rashodi od kamata

(22.213) (28.112)

(38.071) (20.079)

Neto prihod od kamata

28.201 35.674

34.933 20.450

Prihodi od naknada i provizija

17.808 21.277

27.001 14.338

Rashodi od naknada i provizija

(2.966) (3.800)

(5.284) (2.884)

Neto prihodi po osnovu naknada i provizija

14.842 17.477

21.717 11.454

Dobici po osnovu prodaje HOV i udela

26

Gubici po osnovu prodaje HOV i udela

Neto dobici po osnovu prodaje HOV i udela (učešća)

26

Dobitak iz poslova finansiranja

43.069 53.151

56.650 31.904

Prihodi iz operativnog poslovanja

17.084 20.097

23.837 18.624

Rashodi iz operativnog poslovanja

(53.338) (65.379)

(75.529) (45.670)

Gubitak iz operativnog poslovanja

(36.254) (45.282)

(50.692) (27.046)

Ostali prihodi

1.129 1.757

3.088 1.112

Ostali rashodi

(2.114) (1.814)

(2.185) (960)

Dobitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda

(985) (57)

903 152

Poslovni dobitak

5.830 7.812

6.861 5.010

Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza

13.113 10.842

12.073 3.309

Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza

(8.668) (6.973)

(7.241) (1.996)

Dobitak po osnovu promene vrednosti imovine i obav.

4.445 3.869

4.832 1.313

Dobit pre oporezivanja

10.275 11.681

11.693 6.323

Efekti primene nove zakonske regulative

Dobit pre oporezivanja

10.275 11.681

11.693 6.323

Porez na dobit

(1.313) (1.650)

(1.555) (779)

Dobici po osnovu odloženih poreskih obaveza (104) 22 (21)

Neto dobit

8.858 10.053

10.117 5.544

Page 19: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

19

Uporedni prikaz agregatnih pozicija IZVJEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE na dan 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 i 30.06.2014. godine

31.12.2011.

31.12.2012.

31.12.2013. 30.06.2014.

KM hiljada

KM hiljada

KM hiljada KM hiljada

Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga 67.292 83.757

101.740 53.207

Isplate kamata (23.909) (28.745)

(37.132) (19.497)

Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata) 534 1.374

1.101 407

Novčane isplate zaposlenima i dobavljačima (33.466) (38.789)

(39.099) (26.181)

Isplate po vanbilansnim ugovorima (401)

(19.939)

Primici I isplate po vanrednim stavkama 1.259

Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih (179.483) (175.275)

(220.365) (112.760)

Depoziti klijenata

95.015 196.626

226.876 57.066

Plaćeni porez na dobit

(1.281) (1.409)

(2.034) (675)

Neto novčana sredstva iz poslovnih aktivnosti

(75.699) 37.539

11.148 (47.174)

Novčani tokovi iz ulagačkih aktivnosti

Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama

4.941 (768)

399 54

Primici dividendi

128

62 10

Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća

(8)

Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospjeća

7 14

28 6

Kupovina nematerijalne aktive

(1.472) (4.839)

(1.622) (542)

Kupovina materijalne aktive

(1.778) (3.411)

(7.355) (5.430)

Krediti (povrat kredita) drugim povezanim preduzećima

12.757 15.176

(5.849)

Kupovina (prodaja) drugih ulaganja

(14.496) 4.000

(25.794) 12.894

Neto novčana sredstva iz ulagačkih aktivnosti

79 10.172

(34.282) 1.143

Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti

Primici od izdavanja akcija

Uzete pozajmice 40.853

Povrat pozajmica (28.536)

Isplata dividendi

(1.502)

Neto novčana sredstva od finansijskih aktivnosti

10.815 0

Neto (smanjenje-porast) novčanih sredstava

(75.620) 47.711

(12.319) (46.031)

Novčana sredstva na početku perioda

240.728 169.193

220.242 210.601

Efekti promene deviznog kursa novčanih sredstava

4.085 3.338

2.678 1.139

Novčana sredstva na kraju perioda

169.193 220.242

210.601 165.709

7.3. Dodatne informacije – napomene

Emitent je, pripremajući ovaj Prospekt, u potpunosti djelovao samostalno, tako da ne postoje savjetnici koji su povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti.

Ne postoje informacije koje su revidirali ili pregledali ovlašćeni revizori o čemu su sastavili poseban izvještaj.

Page 20: NOVB, prospekt za odobrenje emisije, V emisija obveznica · 7.2. uporedni prikaz osnovnih agregatnih pozicija bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova gotovine po godiŠnjem

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

FILIJALE: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Brčko, Zvornik, Sarajevo, I. Sarajevo, Foča, Trebinje, Prijedor i Mostar

20

U Prospektu ne postoji mišljenje ili izvještaj koje je izradilo treće lice koje je priznat status stručnjaka u nekom području.