Note de Curs Geografie Economica

 • View
  195

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Curs

Text of Note de Curs Geografie Economica

 • 5/21/2018 Note de Curs Geografie Economica

  1/253

  MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVAUNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN

  BL#I

  Catedra de Economie !i Management

  Gheorghe Pl$m$deal$

  GEOGRAFIA ECONOMIC'MONDIAL'(Note de curs pentru studen)ii Facult$)ii Economie)

  B$l)i, 2009

 • 5/21/2018 Note de Curs Geografie Economica

  2/253

  MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVAUNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN

  BL#I

  Catedra de Economie !i Management

  Gheorghe Pl$m$deal$

  GEOGRAFIA ECONOMIC'MONDIAL'(Note de curs pentru studen)ii Facult$)ii Economie)

  B$l)i, 2009

 • 5/21/2018 Note de Curs Geografie Economica

  3/253

  CZU 991.2(100)(075.8)P 70

  Recomandat pentru edi$ie de Comisia Metodic%a Facult%$ii Economie,Universitatea de Stat Alecu Russo din B%l$i

  Descrierea CIP a Camerei Na$ionale a C%r$ii

  Pl%m%deal%, Gheorghe

  Geografia economic% mondial% (note de curs pentru studen$ii Facult%$iiEconomie) / Gheorghe Pl%m%deal%. B%l$i: Presa Universitar%B%l$ean% (TipografiaUSB). 280 p.: tabele, h%r$i, bibl.

  ISBN 978-9975-931-54-0 100 ex.CZU 991.2(100)(075.8

  Lucrarea prezint% un curs de prelegeri la geografia economic% dedicate

  form%rii h%r$ii politice contemporane, geografiei popula$iei, structurii economieimondiale 'i st%rii contemporane a principalelor ei ramuri. Este bine ilustrat%cu h%r$i 'ischeme 'i con$ine peste 120 tabele *n care este amplasat% cea mai recent posibil%informa$ie statistic%.

  Se adreseaz% *n primul r-nd studen$ilor de la specialit%$ile economice, darpoate fi utilizat% 'i de cei de la specialit%$ile geografice, precum 'i de profesorii degeografie.

  ISBN 978-9975-931-54-0

  Gh. Pl%m%deal%, 2009 USB, 2009

 • 5/21/2018 Note de Curs Geografie Economica

  4/253

  Gh. Pl%m%deal%. Note de curs la geografia economic%mondial% 3

  CUPRINS

  OBIECTUL .I DOMENIUL DE CERCETARE ALE GEOGRAFIEI ECONOMICE .I SOCIALEMONDIALE 51 Obiectul de studii 'i locul geografiei economice *n sistemul 'tiin$elor contem-

  porane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  2 Metodele de cercetare ale geografiei economice 'i sociale mondiale . . . . . . . 73 Sarcinile geografiei economice 'i sociale la etapa contemporan%. . . . . . . . . . 8HARTA POLITICA LUMII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 No$iune de hart%politic%. Principalele etape de formare a h%r$ii politice a lumii 92 Particularit%$ile h%r$ii politice a lumii *n Antichitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Particularit%$ile h%r$ii politice 'i economiei statelor lumii *n Evul Mediu . . . . 114 Schimb%rile h%r$ii politice 'i particularit%$ile dezvolt%rii economice a statelor

  lumii dup%Marile descoperiri geografice 'i p-n%la *nceputul secolului XX 125 Modific%rile h%r$ii politice *n secolul XX sub influen$a celor dou% r%zboaie

  mondiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. Harta politic%contemporan%. Clasificarea statelor lumii dup%diferite criterii 17EVOLU#IA NUMERIC,MI.CAREA NATURAL.I MOBILITATEA POPULA#IEI TERREI .. 221 Evolu$ia numeric%a popula$iei Terrei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Particularit%$ile reparti$iei teritoriale a popula$iei pe suprafa$a P%m-ntului . . . 233 Mi'carea natural%a popula$iei 'i aspectele ei teritoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Migr%rile popula$iei Terrei. Direc$iile principale de migrare *n secolul XX . . 28STRUCTURA POPULA#IEI.A.EZRILE UMANE ................................. 30

  1 Structura demografic%a popula$iei 'i aspectele ei teritoriale . . . . . . . . . . . . . . 302 Structura social%'i economic%a popula$iei. Deosebirile teritoriale . . . . . . . . . 333 Tipologia localit%$ilor umane ........................................... 394 Popula$ia urban%'i rural%a Terrei. Particularit%$ile evolu$iei ei . . . . . . . . . . . 43ECONOMIA MONDIAL.I STRUCTURA EI ...................................... 461 No$iune de economie mondial%. Etapele form%rii 'i ciclurile dezvolt%rii ei . . 462 Diviziunea interna$ional%a muncii 'i integrarea ei regional%. . . . . . . . . . . . . 473 Factorii de repartizare teritorial%a for$elor de produc$ie. Influen$a progresului

  tehnico-'tiin$ific asupra repartiz%rii economiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Structura teritorial%'i ramural%a economiei mondiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54GEOGRAFIA RESURSELOR ENERGETICE .I ENERGETICA MONDIAL................ 571 Structura energeticii mondiale. Particularit%$ile dezvolt%rii 'i amplas%rii ei . . 572 Geografia industriei carbonifere ........................................ 593 Geografia industriei petrolului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 Geografia industriei gazelor naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 Combustibilii nucleari. Resursele hidroenergetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

  6 Tipurile de sta$ii electrice. Geografia electroenergeticii mondiale . . . . . . . . . . 817 Resursele alternative de energie. Perspectiva folosirii lor . . . . . . . . . . . . . . . . 90ORGANIZAREA TERITORIALA METALURGIEI MONDIALE ........................ 941 Caracteristica siderurgiei mondiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

  1.1 Geografia z%c%mintelor 'i rezervelor de materii prime pentru siderurgie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  94

  1.2 Structura ramural%'i teritorial%a siderurgiei mondiale . . . . . . . . . . 103

 • 5/21/2018 Note de Curs Geografie Economica

  5/253

  4 Gh. Pl%m%deal%. Note de curs la geografia economic%mondial%2 Metalurgia neferoaselor. Caracteristica general%'i geografia principalelor ramuri 113

  2.1 Metalurgia metalelor neferoase tradi$ionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132.2 Metalurgia metalelor pre$ioase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

  INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE MA.INI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301 Industria utilajului 'i echipamentului tehnic industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  2 Industria electronic%'i electrotehnic%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313 Industria constructoare de ma'ini agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364 Geografia industriei mondiale a construc$iei ma'inilor de transport . . . . . . . . 137GEOGRAFIA INDUSTRIEI CHIMICE MONDIALE .................................. 1451 Caracteristica general%a industriei chimice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1452 Ramurile industriei chimice de baz%.................................... 1473 Ramurile industriei chimice organice .................................... 1524 Alte subramuri ale industriei chimice ................................... 156GEOGRAFIA MATERIALELOR DE CONSTRUC#IE .I A INDUSTRIEI DE CONSTRUC#IE ... 1591 Geografia z%c%mintelor 'i extrac$iei materialelor de construc$ie naturale . . . . 159

  2 Industria materialelor de construc$ie artificiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163GEOGRAFIA RESURSELOR FORESTIERE MONDIALE .I INDUSTRIA FORESTIER....... 1691 Resursele forestiere mondiale. Repartizarea teritorial%'i importan$a lor . . . . 1692 Industria de exploatare forestier%'i de prelucrare a lemnului . . . . . . . . . . . . . 173GEOGRAFIA AGRICULTURII MONDIALE ....................................... 1781 Importan$a, tipurile, structura 'i factorii de dezvoltare teritorial%a agriculturii 1782 Resursele funciare ale Terrei. Aspectele lor teritoriale. Revolu$ia verde 'i

  importan$a ei ......................................................... 1813 Fitotehnia sectorul principal al agriculturii. Structura 'i specializarea terito-

  rial%................................................................. 184

  4 Zootehnia mondial%. Particularit%$ile dezvolt%rii *n diferite regiuni . . . . . . . . 1995 Pescuitul 'i v-natul. Importan$a, tipurile 'i aspectele regionale . . . . . . . . . . . . 205GEOGRAFIA INDUSTRIEI U.OARE .I ALIMENTARE .............................. 2081 Industria u'oar%....................................................... 2082 Industria alimentar%................................................... 215TRANSPORTURILE .I COMUNICA#IILE ........................................ 2241 Caracteristica general%a transporturilor 'i c%ilor de comunica$ie............ 2242 Transportul pe uscat ................................................... 2273 Transportul pe ap%.................................................... 2344 Transportul aerian .................................................... 240

  5 Transportul special .................................................... 243RELA#IILE ECONOMICE INTERNA#IONALE ..................................... 247BIBLIOGRAFIE SELECTIV....................................... .......... 251

 • 5/21/2018 Note de Curs Geografie Economica

  6/253

  Ch. Pl%m%deal%. Note de curs la geografia economic%mondial%

  OBIECTUL *I DOMENIUL DE CERCETARE ALE GEOGRAFIEI ECONOMICE*I SOCIALE MONDIALE

  1.OBIECTUL DE STUDII .I LOCUL GEOGRAFIEI ECONOMICE 0N SISTEMUL .TIIN#ELOR

  CONTEMPORANE

  Geografiaeste una din cele mai vechi 'tiin$e, care s-a format *n secolele III-II *.e.n.,fondatorul ei fiind savantul grec Eratostene. .tiin$a geografic%se *mparte *n 2 mari com-

  partimente:geografia fizic'i geografia economic#i social. Prima este o 'tiin$%natu-ral%, iar a doua 'tiin$%umanitar%.

  Geografia fizic studiaz% *nveli'ul geografic al Terrei. Numim *nveli' geografic