Nota Kursus Elektrik Kolej Vokasional Malaysia: NOTA : PENGIRAAN LITAR notaele siri selari sebenarnya ialah campuran atau kombinasi litar siri dan litar selari. Tujuan utamanya ialah untuk memperoleh manfaat yang maksimum daripada kewujudan kedua–dua litar itu. Walaupun pada praktiknya amat sukar

  • Published on
    13-Feb-2018

  • View
    235

  • Download
    10

Embed Size (px)

Transcript

Nota Elektrik Vokasional, Politeknik, IKM, ILP, Universiti : NOTA : PENGIRAAN LITAR ELEKTRIK

Nota Elektrik Vokasional, Politeknik, IKM, ILP, Universiti

Nota Kursus Elektrik ini adalah untuk rujukan pelajar yang mengambil jurusan pengajian dalam elektrik di kolej vokasional, ikm , ILP, kolej swasta, kolej kerajaan dan Universiti di Malaysia. Nota elektrik ini juga sesuai untuk rujukan orang yang sudah bekerja dalam bidang wiring elektrik rumah atau industri.

Pages - Menu

HOME-NOTA ELEKTRIK KOLEJ VOKASIONAL

DOWNLOAD NOTA PADAT TERBAIK SPM

SITEMAP NOTA ELEKTRIK (BLOG CONTENT)

CONTACT US

PENAFIAN PENGGUNAAN BLOG

Install Android Apps Blog ini

NOTA : PENGIRAAN LITAR ELEKTRIK

PENGIRAANLITARELEKTRIK

Kincir angin untuk jana tenaga elektrik

PENERANGAN:

Adabeberapaistilahyangperlukitaketahuiberhubungdengan epngiraan litarelekrik.

a.Opencircuit(litarterbuka)ialahkeadaanapabilaarusataumana-manaalattidakbersambungdanmenyebabkanarustidakbolehmengalir.

b.Closecircuit(litartertutup)ialahkeadaanapabilasuisataualat-alatbersambungdanmembenarkanarusletrikmengalir.

c.Shortcircuit(litarpintas)ialahapabilaarusletrikmengalirsecarapintastanpamelaluibebandanbalikkepuncabekalan.Dansatulagikeadaanialahapabiladuapengaliryangberlainanfasabersentuhan.Litarpintassangatbahayakeranaiabolehmenyebabkankebakaranataumerosakankomponen-komponenelektrik.

LitarSiri

Litar siri

Litarsiriialahsusunanlaluanuntukpengaliranelektron(arusletrik)yanghanyamembenarkanpengalirandalamsatulorongsahaja.Elektronakanmengalirpadasetiaplampu,rintangandansuisdalamlitarsiri.Apabilasalahsatudaripadaalatelektrikitutidakberfungsielektrontidakdapatmengalirdanlitarterbuka.

Tigafaktorpentingtentanglitarsiri.

a.Arusyangmengalirdimana-manabahagianlitarsiriadalahsama.Dalamsimbol,litarsiribolehditunjukansepertiberikut:

Ij=I1+I2+I3

b.Jumlahrintanganbagisatulitaradalahbersamaandenganjumlahrintanganindividudidalamnya.Didalamsimboliabolehditunjukansepertiberikut:

Rj=R1+R2+R3

c.Apabilasusutanvoltandidalamsatulitarsiriditambahkanbersama,jumlahnilainyaadalahbersamaankepadajumlahvoltanyangdigunakan.Didalamsimboliabolehditunjukansepertiberikut:

Vj=V1+V2+V3

litar siri

ContohSoalan

Nyatakanjumlahrintanganlitartersebutdannyatakanarusyangmelaluinya?

Rj=10+1K+20

=20.03KW

Litarselari

Litar selari

Apabilalitarelektrikmembenarkanelektronmengalirmelaluiduaataulebihlaluanpadawaktuyangsamamakalitaritudisebutlitarselari.Voltanyangmelintangisetiapbebanadalahsentiasasama.

Vj=V1=V2=V3

Jumlahelektronyangmengalirpadasetiapcabangadalahsamadenganjumlahelektronyangmengalirpadaperingkatpermulaan.Cabang-cabangyangmempunyairintanganyangrendahmembawalebiharusjikadibandingkandengancabang-cabangyangmempunyairintanganyangtinggi.

Ij=I1+I2+I3

Perintangataubebanyangdisambungkanselarimenampakansaturintangancampuranyangrendahdaripadamana-manasatudaripadanyasecaraindividu.

a)Mencaririntanganyangserupadalamlitarselari

litar selari

Rj=400/4

=100W

b)Duaperintangyangtidakserupanilainyadalamlitarselari.

litar selari

Rj=R1xR2

R1+R2

=10x40

10+40

=400

50

=8W

c)Tigaataulebihperintangyangtidakserupadalamlitarselari.

Litar selari

1=1+1+1

RjR1R2R3

=1+1+1

103040

1=12+4+3

Rj120

Rj=120

19

=6.3Ohm

Litarsiri-selari

Litarsiriselarisebenarnyaialahcampuranataukombinasilitarsiridanlitarselari.Tujuanutamanyaialahuntukmemperolehmanfaatyangmaksimumdaripadakewujudankeduadualitaritu.Walaupunpadapraktiknyaamatsukaruntukmembezakanlitarini,tetapibolehlahdikatakankesemualitaryangdigunakansekarangterdiridaripadalitarsiriselari.

Dalamlitarsiriselarijumlaharusyangmengalirbergantungkepadajumlahrintanganyangdiberiolehlitarapabiladisambungkanmelintangivoltan.Arusyangmengalirdalamlitarakanmembahagipadasemualitar-litarselaridanbercantumsemulauntukmengalirmelaluibahagianlitarsiri.

Litar siri selari

MenunjukkanbagaimanaArusmengalirdalamLitarsiri-selari

https://notaelektrikkolejvokasional.blogspot.my

Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Labels:NOTA : PENGIRAAN LITAR ELEKTRIK

Newer Post

Older Post

Home

Labels

KUIZ

MOTOR 1 FASA

Pendawaian Litar Lampu

Definisi Voltan Elektrik

Kawalan Suis

Kawalan Suis Pemalap

Kawalan Suis Sehala

Nota pemasangan salur

Pertengahan/perantaraan

TUTORIAL BAIK PULIH LITAR PENDAWAIAN ELEKTRIK (Mengesan kerosakan pada pendawaian elektrik)

3 FASA

AKTA BEKALAN ELEKTRIK

Alatambah dan Alat Perlindungan bagi pendawaian elektrik di rumah

Apakah Lampu pendarfluor?

Aruhan Elektromagnet Menghasilkan Elektrik

CARRY OUT DUCTING INSTALLATION (SALUR)

Contoh soalan (ujian/kuiz) PENDAWAIAN KONDUIT UNTUK PENDAWAIAN INDUSTRI

FAKTOR RUANG TRUNKING & PVC TRUNKING

HUKUM OHM

JENIS PENDAWAIAN 3 FASA

JENIS TRUNKING

JENIS-JENIS KABEL ELEKTRIK

KAWALAN MOTOR ELEKTRIK 1 FASA

KONSEP PENDIDIKAN BERASASKAN HASIL (OBE)

LAMPU NEON

MAKNA LITAR ELEKTRIK

MERANCANG KERJA-KERJA PENDAWAIAN ELEKTRIK

Maksud Elektrik

NOTA : ASAS LITAR ELEKTRIK

NOTA : PENGIRAAN LITAR ELEKTRIK

NOTA ASAS PERTOLONGAN CEMAS

NOTA: PENGENALAN KEPADA ELEKTRIK

NOTA: RAWATAN RENJATAN ELEKTRIK

Nota Untuk Pelajar Elektrik Kolej Vokasional

Nota: HUKUM KIRCHOFF (arus dan voltan)

Nota: Geseran Menghasilkan Arus Elektrik

Nota: PENGUBAH / Transformer

PEMASANGAN PUSAT KAWALAN MOTOR VOLTAN RENDAH

PEMERIKSAAN DAN PENYELENGGARAAN KE ATAS PENYAMBUNGAN DAN KOMPENEN-KOMPONEN MOTOR TIGA FASA BERBEBAN

PENGENALAN KEPADA LUKISAN ELEKTRIK SATU FASA

PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN SESALUR TETINGKAT(RISER)

PENGUJIAN (Peralatan dan pemasangan/pendawaian elektrik)

PENGURUSAN PEKERJAAN (Kejuruteraan Elektrik)

PENYAMAN UDARA TIGA FASA

PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PERALATAN ELEKTRIK SATU FASA

PERATURAN MS IEC 60364

Pemutus Litar Bocor ke Bumi (ELCB)

Peraturan IEE untuk Litar Akhir Kuasa ( Litar Soket Alir Keluar - Litar Jejari dan Litar Gelang )

Peraturan IEE untuk Litar Akhir Lampu

Peraturan Peraturan Elektrik 1994

SENARAI TUGAS KETUA PROGRAM KURSUS VOKASIONAL DI KOLEJ VOKASIONAL

Sistem Pembumian

Tindakan kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik

rintangan elektrik

wiring/rumah sendiri

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Total Pageviews

About Me

Lister Lee L.A

View my complete profile

FB LIKE

Nota Elektrik Untuk Semua pelajar sekolah,kolej dan universiti

Nota akan diberi kepada "FOLLOWERS"

Follow by Email

Taip Tajuk Yang Hendak Dicari Di sini

Translate

SERONOK DIBACA

Duitezi.com: Cara atau tips buat duit dari rumah dan dari bermacam tempat.

How to complete and complete the details of each section in the LHDN BE form. A complete guide to income tax e-Filing.

Malaysia Search Directory

SYMPOSIUM ON PLANNING AND PROPERTY INVESTMENT IN SOUTHERN JOHOR

Tempat percutian@pelancongan menarik di Bandaraya Kuching, Sarawak.

Sharifah Guest-House Liputan Utusan Sarawak 8 feb 2014

Blog Archive

2018

(53)

May

(1)

April

(31)

March

(14)

January

(7)

2017

(8)

October

(1)

September

(1)

July

(6)

2016

(15)

November

(4)

August

(11)Nota Pendawaian/wiring litar lampuPendawaian litar lampuNOTA : PENGIRAAN LITAR ELEKTRIKHUKUM OHMAruhan Elektromagnet Menghasilkan ElektrikTindakan kimia untuk menghasilkan tenaga elektrikNota: Geseran Menghasilkan Arus ElektrikNOTA : ASAS LITAR ELEKTRIKNOTA: RAWATAN RENJATAN ELEKTRIKNOTA ASAS PERTOLONGAN CEMASNota Untuk Pelajar Elektrik Kolej Vokasional

Featured Post

CARA MEMBUAT PAPAN TANDA LAMPU NEON

Popular Posts

JENIS TRUNKING , FAKTOR RUANG TRUNKING & PVC TRUNKING

HUKUM OHM

PENGIRAAN KELAJUAN , ARUS , KEHILANGAN KUASA DAN FAKTOR MOTOR ELEKTRIK A.U. FASA TUNGGAL.

Nota Untuk Pelajar Elektrik Kolej Vokasional

NOTA : PENGIRAAN LITAR ELEKTRIK

Ujian: Contoh soalan Tranformer/alatubah satu fasa

Nota: HUKUM KIRCHOFF (arus dan voltan)

Pendawaian litar lampu

NOTA: PENGENALAN KEPADA ELEKTRIK

Contoh soalan ujian kabel bawah tanah

feedjit.com

Live Traffic Stats

Nota Pendawaian/pemasangan Elektrik Pelajar Aliran Elektrik di Kolej/mara/ilppoliteknik/universiti. Picture Window theme. Theme images by Barcin. Powered by Blogger.

Recommended

View more >