Nota CTU 553

Embed Size (px)

Text of Nota CTU 553

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  1/36

  Nota CTU 553

  KURSUS CTU 553; HUBUNGAN ETNIK

  TAJUK 1KONSEP- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

  KONSEP ETNIK

  Istilah etnik berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethnos yang bermakna orang. Satukumpulan etnik ditafsirkan secara sosial atas dasar ciri-ciri budayanya. Etnisiti ialah rasa

  kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. Ini bererti wujudnya satu kebudayaan atau sub-budayayang jelas di mana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan

  tingkahlaku yang sama.

  Etnik sering berbeza dalam ciri-ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga, pakaian,

  pandnagan mengenai kecantikan, oreintasi politik, kegiatan ekonomi dan hibuuran. Di Malaysia,orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Melanau, dan pelbagai lagi boleh dianggap sebagai etnik.

  Etnik pada daasarnya bersikap etnosentrik iaitu menganggap ciri-ciri budayanya sebagai wajar,

  betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah dan anggil ganjil,berada ditahap rendah atau tidak bermoral.

  Penggunaan istilah ras dan etnik sering kali digunakan secara berulangan walaupun iamembawa makna yang berbeza. Di Malaysia, kedua-dua istilah ras dan etnik sering kali

  dicampuradukkan dan digunakan secara bertukar-tukar sehingga maknanya menjadi lebih kurang

  sama. Orang Melayu, Cinaa dan India sepatutnya dikenali sebagai etnik juga dipanggil ras dalam

  kehidupan seharian.

  Ras ialah perbezaan dari segi ciri-ciri fizikal dalam kelompok manusia dan ciri yang paling

  ketara serta sering digunakan untuk membezakan kumpulan manusia ialah warna kulit. Etnikpula dari segi bahasa boleh didefinasikan sebagai kaum atau bangsa. Dari segi istilah pula etnik

  boleh didefinasikan sebagai kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri

  budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya.

  Menurut Kamus Dewan, etnik ialah berkenaan bangsa manusia: ia juga tidak memaksa

  perubahan terhadap kepercayaan agama atau membuang unsur sesuatu kaum. Kumpulan etnik

  lazimnya bermula daripada satu konsep keterunan, iaitu sesuatu generasi kumpulan etnik hari inimempunyai nenek moyang yang sama, dan turun-temurun daripada nenek moyang itu.

  Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya. Selain itu, etnik juga dapat dikelaskan

  mengikut demografi iaitu mengikut kedudukan geografi dan sempadan negeri. Contohnya diSabah dan Sarawak terdapat pelbagai kumpulan etnik pada kedudukan geografi yang berbeza.

  Konsep Negara Bangsa

  Melalui konsep negara bangsa ini, semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu negara

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  2/36

  yang tegak di atas satu identiti negara yang sama yang di menifestasikan oleh pemikiran, nilai-

  nilai sosio-budaya, lambang-lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dankerohanian yang tinggi. Bangsa yang bertamadun mempunyai identiti peradabannya yang

  tersendiri.

  CIRI-CIRI NEGARA BANGSA:Pembentukan bangsa Malaysia boleh diukur dari tiga perspektif utama iaitu, pertama melalui

  aspek kenegaraan, kedua adalah aspek kewarganegaraan dan yang ketiga adalah aspek

  kebangsaan

  Konsep kenegaraan perlu ditanam dan dipupuk dalam diri setiap rakyat negara itu demi

  keutuhan negara sebagai kumpulan sosial. Semangat kenegaraan ini boleh ditanam melalui

  simbol-simbol yang mewakili keutuhan negara seperti bendera Malaysia, lagu kebangsaan,Rukun Negara, dan sebagainya.

  Konsep kewarganegaraan pula dapat diperjelaskan bahawa bangsa Melayu, Cina, India danlain-lain dapat disatukan melalui kewarganegaraan yang sama iaitu warganegara Malaysia.

  KONSEP MASYARAKAT Masyarakat boleh juga didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di

  sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu.

  Keperluan Mengkaji Masyarakat

  1. Manusia Hidup BermasyarakatPerlakuan seseorang itu adalah berkaitan dengan masyarakatnya. Oleh itu, seseorang yang

  menghormati orang laian atau rajin bekerja dicermin dan mencerminkan masyarakatnya.

  Kegigihan individu Jepun dikaitkan dengan kegigihan masyarakatnya. Maka, kajian terhadap

  masyarakat itu menjadi penting kerana melaluinya, kita dapat memahami manusia secarakeseluruhan.

  2. Memahami Cara Hidup Bermasyarakat

  Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan individu itu bertingkahlaku danmenyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. Iini akan mewujudkan keharmonian

  dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud di dalam lingkungan

  sosialnya.

  3. Memahami Budaya dan Masyarakat Lain

  Individu yang telah mengkaji masyarakat lain tidak akan mengalami satu kejutan budaya, tetapilebih bersedia menghadapi perbezaan yang wujud.seseorang yang mengkaji masyarakat industri

  tidak akan terkejut jika pergi ke negara tersebut.

  4. Memupuk Kerjasama di Antara MasyarakatPerhubungan masa kini bukan hanya terbatas di kalangan satu masyarakat sahaja tetapi

  merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya. Bagi mengatasi isu-isu global seperti

  pencemaran, teknologi, perlumbaan senjata dan sebagainya, memerlukan kerjasama antaramasyarakat. Maka, kajian terhadap masyarakat akan membolehkan kita memahami dan

  memupuk kerjasama dengan sesuatu masyarakat.

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  3/36

  Ciri-Ciri Masyarakat

  1.Manusia Yang Hidup BerkelompokManusia ialah mereka hidup bersama dan membentuk kelompok. Kelompok ini lah yang

  membentuk masyarakat. Mereka mengenali antara satu sama lain dan saling bergantungan.

  Kesatuan sosial wujud dalam perhubungan sesama manusia ini. Seseorang manusia tidak

  mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia lain.

  2.Melahirkan Kebudayaan

  Tiada masyarakat, tiadalah budaya dan sebaliknya. Masyarakat akan melahirkan kebudayaan,sama ada kebendaan atau bukan kebendaan. Budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generassi

  berikutnya dnegan proses penyesuaian.

  3.Mengalami Perubahan

  Sebagaimana budaya, masyarakat juga turut mengalami perubahan. Suatu perubahan terjadi

  kerana faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu snediri. Sebagai contoh, suatu penemuan

  baru mungkin akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu.

  4.Berinteraksi

  Salah satu syarat kewujudan massyarakat ialaah terdapatnya perlakuan berhubung danbekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi. Interaksi ini boleh berlaku secara

  lisan atau tidak lisan.komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain.

  5,Terdapat Kepimpinan

  Pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya.

  Dalam masyarakat Melayu awal, kepimpinan adalah bercorak tertutup kerana pemilihan

  berdasarkan keturunan.

  6.Stratifikasi Sosial

  Stratifikasi sosial meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang harus dimainkannya

  atau merujuk kepada susunlapis masyarakat. Stratifikasi sosial boleh dibahagikan kepada tigabahagian iaitu kelas, status dan kasta. Kelas ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat

  berdasaarkan pemilikan harta atau kekayaan seperti orang kaya kelas atasan dan orang miskin,

  kelas bawahan

  Status ialah jangkaan peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat seperti

  penerimaan gelaran iaitu haji, lebai, dato' dan sebagainya. Kasta ialah kelas sosial yang keahlinyaditentukan hanya melalui kelahiran dan dalam hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial. Ini dapat

  dilihat dalam zaman tradisional India yang memecahkan kasta kepada Brahmin, Ksyatria, Vaisya

  dan Sundra

  KONSEP BUDAYA

  Definisi: Budaya biasanya dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti yang ada dalam persekitaran

  manusia seperti kesenian, barangan, makanan, tarian dan sebagainya.Budaya boleh dibahagikan kepada dua lapangan besar iaitu

  Budaya kebendaan

  Budaya bukan kebendaan

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  4/36

  Budaya kebendaan ialah peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah, kereta, perahu, senjatadan sebagainya, Contohnya, orang Melayu mempunyai rumah yang berbeza dengan orang

  Inggeris atau orang Eskimo

  Budaya bukan kebendaan ialah kepercayaan, adat istiadat dan undang-undang. Contohnya, setiap

  masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeza-beza dalam menjalani kehidupan sepertiperkahwinan masyarakat Melayu yang mana pihak lelaki yang memberi hantaran kepada pihak

  perempuan manakala, bagi masyarakat India, hantaran(dowri) perkahwinan diberi oleh pihak

  perempuan kepada pihak lelaki.Dalam budaya Melayu, faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap

  alam sekitar dari segi sosial dan fizikal. Bahasa juga penting sebagai alat komunikasi dan adat

  resam juga mustahak sebagai petunjuk jalan bagi seseorang dalam mengendalikan hidupnyabermasyarakat dan berbudaya.

  Dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya

  Pertama, membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti

  Kedua ialah pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian,kemanusiaan, spiritual dan mental.( Tamadun Melayu Dan Pembinaan Bangsa Melayu, 1992).

  Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagai budaya danbudaya ini memberikan identiti kepada kelompok itu dari segi cara ia mengendalikan hidupnya.

  Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. Dari itu, budayaboleh dikatakan sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat

  memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan

  sekeliling.

  Ciri-Ciri Budaya

  Kebudayaan mempunyai ciri-ciri tertentu yang menggambarkan budaya itu terbit daripada

  tingkahlaku dan akal manusia :

  *Dipelajari

  Dalam proses mempelajari, banyak unsur terlibat seperti proses asimilasi, adaptasi, Budaya tidak

  lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari. Manusia perlu belajar untuk menguasai ilmu. Untukmencipta sesuatu, manusia perlu belajar. Sebagai contoh menunjukkan budaya itu dipelajari,

  kanak-kanak perlu diajar oleh ibu bapanya untuk berbahasa dan berhubung.

  Apakah bentuk dan jenis pembelajaran anggota masyarakat bergantung kepada beberapa faktor

  iaitu:

  a. Apakah agen-agen sosialisasi seperti keluarga, jiran, sekolah, institusi latihan dan sebagainya.

  b. Apakah nilai yang mendapat keutamaan dalam sesebuah masyarakat itu.c. Umur seseorang.

  d. Tahap pendidikan

  e. Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku.

  *Dikongsi

  Budaya itu dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. Perkongsian ini bermaksud

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  5/36

  yang setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan mansuia. Nasi lemak dan roti

  canai menjadi budaya keranan masyaarakat menggemarinyabahasa Melayu adalah kebudayaanrakyat Malaysia kerana dituturkan oleh mereka dalam kehidupan seharian. Perlakuan yang tidak

  dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri

  walaupun ia wujud dalam masyarakat. Tanpa perkongsian, ia hanya menjadi perlakuan individu

  dan bukannya perlakuan masyarakat.

  *Sejagat

  Budaya itu bersifat sejagat. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semuakelompok manusia. Tidaak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan.

  Walaubagaimanapun, budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh

  alam, pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggotaClyde Kluckhohn mengesan tujuh unsur yang terdapat dalam semua budaya iaitu:

  i. peralatan dan kelengkapan hidup manusia.

  ii. mata pencarian hidup dan sistem ekonomi.

  iii. sistem sosial.

  iv. bahasav. kesenian

  vi. sistem pengetahuan.vii. agama dan kepercayaan.

  (Budaya dan tamadun sinonim terutama dalam tradisi keilmuan Barat; eg. Hutington etc.)

  *Diwarisi

  Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. Ini bermakna bahawa budaya

  Melayu, cina dan India yang diamalkan hari ini adalaah lanjutan daripada budaya terdahulu.

  Peristiwa yang telah berlaku akan memberi kesan kepada hari ini. Budaya itu juga diwarisi jugamembawa maksud bersambung. Teknologi yang dihasilkan hari ini adalah hasil teknologi awal

  manusia masa lampau.

  *BerubahBudaya sentiasa berubah dan tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga sekarang tidak

  mengamali perubahan. Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk, ciri dan proses yang

  berlaku.rumah beratap genting telah digantikan dengan rumah beratap rumbia. Dalam sejarahtamadun manusia, perubahan budaya bukan kebendaan dapat dilihat dengan jelas seperti

  perubahan sistem ekonomi sara diri kepada ekonomi kapitalis. Namun, perubahan budaya

  kebendaan lebih cepat berubah.

  Perubahan ini disebabkan beberapa faktor seperti:

  i. pertambahan bilangan anggota masyarakat.

  ii. pertambahan keperluan dan keinginan manusia.

  iii. penemuan dan penciptaan teknologi baru.

  iv. pertembungan budaya.

  v. konflik yang berlaku.

  vi. perubahan alam sekitar.

  *Perlambanggan

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  6/36

  Perlambangan ini ialah sebagai satu lambang dalam budaya yang memberikan makna tertentu

  kepada pendokongnya seperti bendera, warna, logo, lambaian tangan dan sebagainya.Perlambangan yang wujud turut membantu manusia berhubung dan berkomunikasi sesama

  mereka seperti isyarat memanggil.

  *Pandangan SemestaPandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadap keadaan alam

  sekeliling ke dalam kehidupan seharian. Pandnagan semesta ini timbul kerana manusia

  mempunyai pertalian yang rapat dengan alam sekitarnya. Pertalian yang erat ini puladiterjemahkan dalam kehidupan seharian seperti simpulan bahasa (seperti aur dengan tebing,

  ukuran (sehasta, sepelaung), tempoh masa (setanak nasi) dan sebagainya.

  Fungsi Budaya Dalam Kehidupan

  Budaya dalam pengertian biasa ialah satu cara hidup manusia dan membawa makna yang sangat

  luas. Dengan prinsip bahawa budaya itu dicipta manusia, maka budaya itu diperlu dan dihasilkan

  oleh manusia itu sendiri bagi keperluan hidup.

  1.Memenuhi dan Menyediakan Keperluan

  Semua manusia memerlukan keperluan asasi untuk terus hidup. Oleh yang demikian, manusiamenggunakan air untuk kegunaan pertanian, kayu-kayan untuk pembinaan rumah dan

  sebagainya. Keutamaan pengeluaran produk bergantung kepada keutamaan keperluan dan

  aktiviti oleh masyarakat. Sebagai contoh, jika masyarakat itu mewrisi ilmu pelayaran, maka akandibina kapal

  2.Sebagai Panduan kepada Anggota Masyarakat dalam Bertingkahlaku

  Kepercayaan adalah unsur sejagat budaya yang sebati dengan kehidupan manusia. Manusiamemperolehi keperluannya hasil dari tuntutan daripada agama. Budaya mempunyai peranan

  memberikan panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkahlaku dalam memberikan

  panduan, meliputi:

  i. perlakuan yang diboleh dan tidak dibolehkan.

  ii. perlakuan yang patut dan tidak patut.

  iii. perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan.

  3.Mengatur Hubungan Sesama Manusia

  Dalam masyarakat Malaysia, budaya mendidik kita agar menghormati jiran, tetamu dan sahabat.

  Dalam masa yang sama kita dilarang menyakitkan hati rakan sesuai dengan ajaran Islam. Inibermakna dalam menjalani kehidupan seharian, kebudayaan memainkan peranan mengatur

  hubungan sesama manusia.

  4.Sebagai Penggalak Kepada Manusia Untuk MenciptaAlam fizikal yang berbeza menghasilkan keperluan manusia yang berbeza. Orang Eskimo

  memerlukan baju tebal. Maka, dengan adanya budaya ini, ia sebagai pendorong kepada

  penciptaan bagi memenuhi keperluan harian dan memudahkan segala urusan.

  5. Sebagai Alat Penyatuan dan Pengenalan Identiti

  Budaya berperanan sebagai alat penyatuan dan pengenaalan identiti. Sesuatu bangsa dikenali

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  7/36

  bukan sahaja dari segi fizikalnya, lebih lagi dari budayanya. Kita mengenali Jepun bukan sahaja

  dari segi fizikalnya, tetapi mereka adalah bangsa yang berjaya dalam ekonomi danperindustrian.manusia juga akan bersatu apabila anggota masyarakat mengamalkan semangat

  kekitaan dan saling bekerja sama bagi mencapai sesuatu.

  PLURALITI BUDAYADi Malaysia, setelah wujudnya perjanjian di antara kaum Melayu dengan wakil-wakil kaum

  bukan Melayu di dalam Kontrak Sosial, pendekatan konsep pluraliti budaya digunakan sebagai

  satu penyelesaian masalah hubungan ras..

  Pluraliti budaya menerapkan pencapaian keseragaman dalam hal-hal yang penting kepada

  negara seluruhnya tetapi dalam masa yang sama setiap kaum dibenarkan mengekalkan ciri-cirikebudayaannya tersendiri. Konsep ini diwakili oleh formula

  A + B + C = A + B + C. (A,B dan C merujuk kepada budaya)

  TEORI-TEORI HUBUNGAN ETNIK

  Segregasi

  Ia merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik dalam sesebuah negara.

  Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan di antaranya dari segi kawasan tempat tinggal,sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan awam.ia wujud sama ada didasari oleh

  undang-undang atau tidak seperti Dasar Apatheid di Afrika Selatan.

  AkomodasiIa merupakan proses di mana etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama lain,

  namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Namun, mereka hidup

  secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain. Di peringkat pemerintahan pusat, setiap

  etnik mempunyai wakil dan dalam bidang ekonomi dan pendidikan, mereka saling bergantungan.Negara Swtzerland adalah negara yang mempunyai hubungan etnik bersifat akomodasi kerana

  etnik-etnik Jerman, Perancis dan Itali, saling membuat penyesuaian antara mereka.

  Akulturasi

  Ia merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau kelompok dari

  sesuatu kebudayaan lain yang berlainan.akulturasi terjadi apabila satu kelompok manusia dengansuatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing yang

  berbeza sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu akahirnya diterima dan dioleh ke dalam

  kebudayaan sendiri. Berbeza dengan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan

  kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima.Namun kejayaan akulturasi bergantung kepada:

  1. Unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima seperti budaya kebendaan seperti

  pakaian dan kebudayaan tersebut memberi manfaat yang besar.

  2. Unsur kebudayaan asing berbentuk bukan kebendaan sukarditerima seperti ideologi,

  pemikiran dan sebagainya.

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  8/36

  Asimilasi

  Ia merupakan satu proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budayasehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Ia berkaitan

  dengan penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain. Asimilasi yang sempurna

  menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti. Di

  Malaysia, apa yang beerlaku ke atas masyarakat Jawa, masyarakat Cina Kelantan, Baba danNyonya, antara contoh berlakunya proses asimilasi

  Proses asimilasi berlaku apabila terdapatnya:1. Etnik yang berbeza budaya.

  2. Individu di dalam atau di antara etnik sering berinteraksi.

  3. Interaksi berlaku dalam tempoh yang lama.

  Kejayaan asimilasi bergantung kepada:

  1. Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti etnik lain.

  2. Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain.

  3. Perbezaan saiz kelompok majoriti dan minoriti tidak besar atau kelompok minoriti adalahkecil.

  4. Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik.5. Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya oleh etnik minoriti akan menyukarkan proses

  asimilasi.

  Faktor penghalang asimilasi ialah:

  1. Kurangnya pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya

  lain.

  2. Timbul perasaan bahawa budaya etnik lebih tinggi dari etnik lain.3. Adanya perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat.

  .Amalgamasi

  Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentukjenis-jenis budaya dan ras yang baru. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi terjadi

  ialah perkahwinan campur antara etnik.

  TAJUK 2

  PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURALISTIK DI MALAYSIA

  Definisi

  Pluraliti bermaksud kemajmukan ataupun kepelbagaian

  Masyarakat Plural dari J.S.Furnivall (1948):

  Di Burma , seperti juga di Jawa, barangkali perkara yang awal menarik hati seorang pelawat

  ialah campuran kumpulan manusiaorang Eropah, Cina, India dan bumiputera. Dalam ertikata

  yang lebih tepat, mereka bergaul tetapi tidak bersatupadu. Setiap kumpulan mempunyai agama,kebudayaan, bahasa, pemikiran dan cara hidup masing-masing. Sebagai individu mereka bergaul

  tetapi hanya di pasar iaitu semasa berjual beli. Wujudnya satu masyarakat majmuk yang terdiri

  daripada kumpulan manusia yang hidup berdampingan tetapi berasingan dalam setiap unit politik

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  9/36

  yang sama. Malahan dalam bidnag ekonomi wujud pembahagian tugas mengikut garis

  perkauman

  Ciri dari segi politik Masyarakat plural pula ialah terbentuk akibat penjajhan dan tiada azam

  sosial bersama

  Prulraliti di Alam Melayu Masyarakat Asia Tenggara secara semula jadinya hidup dlm kepluralitian , tanpa paksaan oleh

  mana2 pihak / kuasa

  Asia Tenggara menjadi tempat pertemuan pelbagai tamadun dan budaya utama dunia

  Ciri pluraliti ini (yg fleksibel sifatnya) kemudian musnah dgn kedatangan kuasa kolonial dan

  imperial Eropah

  Mereka bongkar-musnah, dan perkenalkan sistem2 kerajaan mereka serta pecah/bahagikanwilayah ini kpd satu komuniti masyarakat plural.

  Pembentukan masyarakat berubah kpd bercirikan pemaksaan dan perbezaan.

  Masyarakat Plural memperkenalkan masyarakat migran yg dipaksa datang dan dipaksa bergaul

  dgn masyarakat & sistem yg sedia ada dlm masyarakat peribumi. Masyarakat migran itu pula dtg dr pelbagai tamadun (China & India) yg dibawa masuk utk jadi

  buruh

  Masyarakat Plural juga perkenalkan:

  Ilmu,Konstruk social,Perbendaharaan kata, Idiom

  Institusi spt peta, banci, muzium & kategori etnik, ekonomi kapitalis dan birokrasi politik (yg

  tidak diketahui oleh masyarakat peribumi pd masa itu)

  Wujud METODOLOGIKAL NASIONALISME

  Iaitu satu cara membina dan menggunakan ilmu berasaskan kewilayahan negara-bangsa.- Metod ini ketepikan konsep yg mengatakan kehidupan sosial adalah bersifat sejagat dan tanpa

  sempadan

  Hasilnya: wujudlah Kajian Malaysia, Kajian Indonesia dll

  PLURALITIMASYARAKAT PLURAL

  bukan semata2 satu ilmu yg menjadi titik permulaan, tetapi juga satu konstruk (gagasan) sosial

  yg sebenar yg direstui dan dilengkapi dgn gugusan:

  Idea-idea, Perbendaharaan kata, Idiom2 yg wujud di kalangan kehidupan seharian masyarakat

  Asia Tenggara

  HURAIAN : Pluraliti

  Mereka datang berdagang secara sukarela utk cari kehidupan dan kekayaan

  mereka dtg bersama ahli keluarga, kadangkala mereka bersepakat utk tinggal terus/menetap-keputusan scr bersama ini menyebabkan hidup mereka tenang

  KESANNYA: wujud interaksi yg harmoni dgn penduduk, alam sekitar dan sistem sosial-politik-agama di tempat baru itu

  mereka sanggup juga berkahwin dgn masyarakat tempatan (asimilasi)seperti masyarakat

  Cina baba

  amalan dan adat resam yg diamalkan oleh pendatang juga diterima pakai oleh penduduktempatan seperti adat bersanding, maggar, bunga telor. Hasil asimilasi dgn pendtg India

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  10/36

  Huraian: masyarakat Plural

  Pendatang asing dari China dan India di bawa masuk demi kepentingan ekonomi-politik

  Inggeris

  Mereka didatangkan khas utk kerja sbg buruh

  Buruh2 Cina: di lombong2 bijih timah dan emas Buruh India: diladang getah

  Mereka dtg tanpa keluarga bersama

  KESANNYA: hasrat utk pulang ke negara asal tidak pernah padam dr jiwa mereka, gagalberasimilasi dgn penduduk tempatan, alam sekitar sistem politik-sosial-agama.

  Tapi niat nak kembali tidak tercapai, akhirnya mereka wujudkan kelompok masyarakat dgn

  sistem sosio-politik-agama mereka sendiri.

  Akibatnya, wujud kelompok2 masyarakat yg hidup dgn dunia mrk sendiri- terasing dr

  kelompok yg lain walau di tempat yg sama

  PLURALITI BUDAYA DI ALAM MELAYU

  A) Hubungan dgn China dan IndiaHubungan telah lama wujud melalui perdagangan dan alam Melayu jd tempat persinggahan

  pedagang drpd 2 negara ini.

  Tanpa sedar sebenarnya wujud sebuah institusi pengajian tinggi agama di alam melayu (Sri

  Vijaya) yg menjd tumpuan cerdik pandai agama, khususnya Hinduisme utk dalami pengajian

  mereka. Ia wujud abd ke 7M, ada 1000 penuntutB) Zaman hinduisme dan Buddhisme

  Hinduisme & Buddhisme sebenarnya tidak memberi kesan besar dlm kehidupan rakyat biasa di

  alam Melayu

  Sbb itu jarang terdapat nama2 yg bercorak hindu dan buddha di kalangan anak2 rakyat biasa.

  Ini berbeza dgn Islam, hampir kesemua nama2 diberikan berdasarkan nama2 Islam

  Juga tidak ada kitab2 besar spt falsafah, ketuhanan, fizik dsbgnya berasaskan Hindu & Buddha

  di alam Melayu kecuali kitab2 keseniaan

  Hindu & Buddha diterima baik di kalngan pemerintah alam melayu sebelum kedatangan Islam.

  Ia ada impak politik kerana mitos hinduisme mengatakan raja adalah anak tuhan yg diutus kebumi, rakyat perlu taat dan patuh

  Kebesaran raja2 ini digambarkan melalui candi2C) Penjelmaan dari segi material dan non-material

  Perubahan bersifat EPISTEMOLOGI (asal mula sesuatu ilmu pengetahuan)

  Iaitu perubahan dr segi ilmu pengetahuan yg melibatkan cara berfikir dan cara kita melihatsesuatu, seterusnya perubahan cara kita memahami sesuatu

  Sebelum kedtgn Inggeris, ilmu pengetahuan di alam melayu lebih byk berasaskan epistemologiyg bercorak metafizik (org Melayu memahaminya sbg ilmu yg bersumberkan alam ghaib).

  Alam ghaib ialah alam non-material yg wujud di luar pengalaman pancaindera manusia (con:amalan perubatan dukun/bomoh yg menggunakan jampi serapah dlm berinteraksi utk ubati

  penyakit)

  Selepas kdtgn Inggeris: BERUBAH dr epistemologi metafizik yg bersifat non-material kepadaepistemologi Fizikal yg bersifat rasional saintifik.

  Asas ilmu epistemologi fizikal ialah pembuktian sesuatu material menerusi pancaindera &

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  11/36

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  12/36

  Bukan shj membentuk. Pluraliti sosial tetapi juga Pluraliti Alam Sekitar

  Tidak ramai yg sedar bhw pohon2 yg tumbuh di sekeliling kita sebenarnya byk di bawa masukdrpd pelbagai kawasan lain di dunia

  Bunga Raya (Bunga Kebangsaan):dr Kepulauan Pasifik

  Getah: drpd Brazil

  Ini menunjukkan bukan manusia shj yg membentuk sistem sosial di Asia Tenggara bahkanmuka bumi dan alam sekitar juga mudah berinteraksi dgn tumbuhan drpd kawasan lain di dunia.

  Penjajahan British: Prinsip, sistem, struktur dan dasar

  Penjajahan British Asas kpd pembentukan masyarakat plural

  Kedatangan Inggeris ke Alam Melayu di waktu mereka telah maju dgn ilmu pengetahuan

  mereka terutama dlm bidang sosial, kemanusiaan dan sains tulen

  Mereka telah memisahkan antara agama dan sains moden.

  KAEDAH DAN PRINSIP PENTADBIRAN PENJAJAH

  Pemisahan negara dr Agama (Pecah Perintah)

  Agihan Kuasa

  (kehakiman, eksekutif, perundangan) Federalisme

  Sambungan

  Akibat pertelingkahan antara gol. agama dan saintis di Eropah semenjak abad ke 16 -18M, ilmu

  pengetahuan akhirnya terpisah kpd agama dan sains moden

  Ia dinamakan sbg Rocks of The Ages: Science and religion in the fullness of life oleh StephenJ.Gould

  Masyarakat juga terpisah dua iaitu yg menyokong agama & yg menyokong sains moden

  Ilmu yg berasaskan sains moden akhirnya mendpt sokongan majoriti

  Agama kemudiannya dijadikan anutan individu shj

  Ilmu sains moden dijadikan ilmu asas utk memerintah negara

  Dasar ini diteruskan oleh Inggeris di neg jajahannya termasuk Tanah Melayu

  Oleh itu, bila mereka dtg, dasar yg diterapkan ialah pentadbiran negara dikawal oleh merekamanakala hal ehwal agama (Islam) dan adat istiadat Melayu diletakkan di bawah pengawasan

  sultan-sultan

  Inggeris turut perkenalkan sistem pentadbiran berdasarkan agihan kuasa iaitu:

  KEHAKIMAN

  EKSEKUTIF

  PERUNDANGAN

  Ketiga2nya tidak boleh bercampur aduk- ada bidang kuasa masing2

  Ini berbeza dgn sebelum zmn Inggeris di mana tiada agihan kuasa berlaku kerana raja dan

  sultan ada kuasa mutlakSISTEM DAN STRUKTUR

  EKONOMI KAPITALIS

  PEMERINTAHAN MODEN

  PENDIDIKAN

  PEMERINTAHAN MODEN

  Hasil pemisahan antara negara dan agama, terbentuklah sistem pemerintahan moden

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  13/36

  berasaskan ilmu saintifik moden.

  Sebelum kedatangan Inggeris, sistem kerajaan yg ada di alam Melayu ialah kerajaan ygmencantumkan kedua2 aspek agama dan negara

  Raja akan merujuk kpd penasihat agama utk buat sesuau keputusan penting

  Golongan agama dan raja saling berperanan dlm sistem kerajaan

  Sambungan EKONOMI: daripada hanya berasaskan pertanian sara diri kpd sistem ekonomi perindustrian

  dan perdagangan yg mana kedua-duanya sangat bergantung kpd keaktifan pasaran

  Kecairan modal merupakan faktor penting bg menentukan pasang surut pasaran.

  Ertinya, ekonomi ditentukan oleh modal (ini merupakan sistem ekonomi kapitalis)

  PENDIDIKAN: diwujudkan dlm bentuk dwi-sistem iaitu pendidikan agama dan pendidikan

  sekular.

  MASYARAKAT PLURALSITIK SELEPAS MERDEKA

  Masyarakat Malaysia sekali lagi alami perubahan setelah merdeka & penjajahan berakhir iaitu

  kewujudan:

  PLURALITI BARU dalam MASYARAKAT PLURAL

  1. Federalisme Berlapis: Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia

  Aspek penting dlm masyarakat pluraliti baru ialah Federalisme Berlapis

  Iaitu wujudnya 2 jenis persekutuan dlm masa yg sama iaitu Persekutuan Tanah Melayu danPersekutuan Malaysia

  Anggota bg kedua2 persekutuan ini telah mengalami perubahan dr segi bilangan anggota

  semenjak kemerdekaan 31 Pgos 1957

  Sambungan

  Anggota Persekutuan Tanah Melayu yg merdeka pd 31/8/1957 hanyalah negeri2 yg ada di

  Tanah Melayu shj.

  Persekutuan Malaysia hanya terbentuk pd 16 September 1963 dgn anggotanya terdiri daripada :

  Persekutuan Tanah Melayu

  Singapura

  Sabah dan Sarawak

  (Brunei pada mulanya ingin menyertai tapi kemudiannya menarik diri)

  Jadi, kemerdekaan 31/8/1957 hanyalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu bukannya

  kemerdekaan Malaysia.

  2. Perlembagaan & pembangunan politik

  Kontrak sosial sbg satu kesepakatan yg telah dirunding

  Pembentukan parti2 politik etnik sbg model permuafakatan politik (spt Parti Perikatan, Barisansosialis, Barisan Nasional, Barisan Alternatif)

  Sambungan..

  Walaupun terdpt federalisme berlapis tetapi Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakanundang2 tertinggi negara dan rujukan kpd segala undang2 yg akan dibuat dan dilaksanakan

  selepasnya

  Perlembagaan jd panduan asas kepada perlaksanaan sistem politik di negara ini

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  14/36

  Terdapat 2 peringkat kontrak sosial di Alam MelayuPERTAMA: berlaku pd zaman pluraliti iaitu janji taat setia dan saling menghormati antara

  rakyat dan raja. Ia diistilahkan sbg waad.

  Perkara ini berlaku antara Demang Lebar Daun yg mewakili rakyat dan Sang Sapurba yg

  mewakili raja/pemerintahOleh itu, kita boleh memahami dgn mudah mengapa org melayu sangat taat setia kpd pemerintah

  mereka dari kalangan sultan dan raja

  KEDUA: berlaku di zaman masyarakat plural hasil drpd syarat yg dikenakan oleh Inggeris utk

  memberikan kemerdekaan kpd Malaysia

  Setiap etnik mestilah mempunyai wakil mereka dlm bentuk parti politik dan setiap merekamestilah mencapai persetujuan tuk hidup bersama secara aman damai

  1948, terbentuk Communities Liason Committee (CLC)

  Setiap kaum yg terbesar di T/Melayu iaitu Melayu, Cina & India hantar wakil masing2 utk

  bincang kontrak sosial yg hendak dipersetujui

  Sambungan..CLC merupakan acuan/model kpd penggabungan parti2 politik seterusnya sama ada yg mewakili

  pemerintah @ pembangkangJadi, scr naturalnya kelansungan hidup parti2 politik di Malaysia ialah secara pakatan dgn parti2

  lain

  Ini bererti parti2 politik di Malaysia tidak mampu hidup secara individu

  TAJUK 3:PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HE DI MALAYSIA

  Kandungan Perlembagaan

  Bahagian I - Negeri-Negeri, Agama dan Undang-Undang bagi Persekutuan

  Bahagian II - Kebebasan Asasi

  Bahagian III - Kewarganegaraan

  Bahagian IV - Persekutuan

  Bahagian V - Negeri-Negeri

  Bahagian VI - Perhubungan Antara Persekutuan dengan Negeri-Negeri

  Bahagian VII - Peruntukan Kewangan

  Bahagian VIII - Pilihan Raya

  Bahagian IX - Badan Kehakiman

  Bahagian X - Perkhidmatan-Perkhidmatan Awam

  Bahagian XI - Kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif, Keganasan Terancang, danPerbuatan dan Jenayah yang Memudaratkan Orang Awam dan Kuasa Darurat

  Bahagian XII - Am dan Pelbagai

  Bahagian XIIA - Perlindungan Tambahan bagi Negeri Sabah dan Sarawak

  Bahagian XIII - Peruntukan Sementara dan Peralihan

  Bahagian XIV - Kecualian bagi Kedaulatan, dsb., Raja-Raja

  Bahagian XV - Prosiding Terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  15/36

  Jadual-Jadual

  Senarai Pindaan

  Senarai Perkara yang Dipinda

  DEFINISI :PERLEMBAGAAN

  (1). Satu set peraturan tentang hak, kuasa, dan prosedur serta tanggung jawab pihak ygmengawal dan memandu hubungan di antara satu autoriti dgn autoriti yg lain, dan juga antara

  autoriti dgn rakyat awam.

  (2). Satu dasar atau formula yg menyatakan tugasan kuasa2 awam di dlm sesebuah negaradibahagikan dan digunakan.

  Perlembagaan: Naskah sahih

  Perkara 160A. Cetakan semula Perlembagaan.

  Pihak berkuasa yang dilantik di bawah undang-undang persekutuan bagi maksud menyemak

  undang-undang boleh, dengan persetujuan Yang di-Pertuan Agong, membenarkan pencetakan

  salinan Perlembagaan ini, termasuk segala pindaan yang berkuat kuasa pada tarikh kebenaran

  itu; dan mana-mana salinan Perlembagaan ini yang dicetak sedemikian hendaklah disifatkan bagisegala maksud sebagai salinan yang benar dan betul bagi Perlembagaan Persekutuan.

  Perkara 160B. Teks sahih.

  Jika Perlembagaan ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan, Yang di-Pertuan

  Agong boleh menetapkan teks bahasa kebangsaan itu sebagai teks sahih, dan selepas itu, jika adapercanggahan atau perselisihan antara teks bahasa kebangsaan itu dengan teks bahasa Inggeris

  Perlembagaan ini, teks bahasa kebangsaan itu hendaklah mengatasi teks bahasa Inggeris itu.

  KONSEP PERLEMBAGAAN

  Perlembagaan adalah sumber undang2 tertinggi sesebuah negara

  Berperanan sbg panduan bg pembentukan undang2 samada di pihak kerajaan @ rakyat

  Umumnya ia terbahagi 2 jenis:

  Pertama: perlembagaan bertulis - Perlembagaan bertulis: perlembagaan yg dikumpul & disusundlm satu dokumen

  Kedua: perlembagaan tidak bertulis (dalam satu naskhah yang khusus) -Perlembagaan tidak

  bertulis: semua prinsip perlembgn yg tidak terkumpul dlm satu dokumen spt undang2 ygdiluluskan oleh parlimen & keputusan2 mahkamah

  Malaysia amalkan Perlembagaan Bertulis, di mana badan perundangan, kehakiman daneksekutif mendapat kuasa drpd perlembagaan

  Perlembagaan Malaysia mengandungi

  a) Teks

  15 Bahagian

  183 Perkara dan fasal-fasal

  b) Jadual-jadual

  -13 Jadual

  Ia menyentuh bidang kuasa eksekutif, legislatif, kehakiman, kedudukan agama Islam,

  kewarganegaraan, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa org Melayu & bumiputera

  sabah/sarawak dll

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  16/36

  Di Malaysia, tidak ada institusi yg boleh mengatasi ketinggian Perlembagaan Malaysia.

  Malah ketiga2 badan kerajaan (perundangan, kehakiman, eksekutif) & Yang di Pertuan Agong

  juga tertakluk kpd Perlembagaan Malaysia

  Contoh: kuasa perundangan dan kehakiman (mahkamah) dijalankan tertakluk kpd sekatan2 yg

  dikenakan oleh Perlembagaan Undang2 persekutuan @ negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharka TIDAK SAH oleh

  mahkamah jika undang2 itu bercanggah dgn Perlmbgn Msia

  Ini kerana, perlembagaan memperuntukan dgn nyata dlm Perkara 4(1): Perlembagaan Malaysia

  adalah undang2 utama persekutuan dan apa2 undang2 yg diluluskan yg berlawanan dgnperlembagaan adalah setakat mana yg berlawanan itu terbatal.

  Ini yg disebut sbg: ketinggian perlembagaan

  SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA

  Sepanjang tempoh era penjajahan, o/Melayu sentiasa bangkit menentang Selain perjuangan berdarah, perjuangan juga digerakkan melalui semangat kebangsaan

  Menjelang abad ke 20, muncul pertubuhan2 spt Kesatuan Melayu Singapura, Kesatuan MelayuPerak dll)

  Juga media massa sbg medium perjuangan spt Utusan Melayu, Majlis, Al-Imam)

  Muncul tokoh2 spt Rahim Kajai, Ibrahim Yaakob, Pak Sako dll

  MALAYAN UNION (MU)

  Selepas Jepun menyerah kalah dan British datang semula ke Tanah Melayu, Parlimen British

  telah meluluskan MU pd 10 Oktober 1945

  Sir Harold Mac Michael dilantik wakil British utk dptkan t/tangan Raja2 Melayu.

  SEBAB PENUBUHAN MALAYAN UNION

  1. utk menyatukan negeri2 & meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Negeri2 sptNegeri-negeri Melayu Bersekutu, Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Tidak

  Bersekutu memerlukan perbelanjaan yg besar dan sistem pentadbirannya adalah terpisah

  2. British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu berkerjasama dgn Jepunsebelum ini dan pengenalan MU dpt melemahkan kuasa org Melayu terutamanya Raja-raja

  Melayu

  3. Menjadi asas kepada British utk masyarakat tempatan memerintah negara sendiri

  CIRI-CIRI MALAYAN UNION

  Semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bwh pemerintahan Gabenor British.Gabenor ini pula dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan

  Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan

  Kedaulatan raja2 Melayu dihapuskan. Sultan hanya berkuasa & boleh bersuara dlm soal ygmenyentuh agama Islam dan adat istiadat Melayau shj

  Hak kerakyatan yg sama bg semua org tanpa mengira bangsa & keturunan. Bg yg telah

  menetap di Tanah Melayu sblm MU, boleh jadi warga negara secara automatik jika berumur 18tahun ke atas & telah menetap 10 tahun.

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  17/36

  SEBAB-SEBAB PENENTANGAN ORANG MELAYU

  Kuasa Raja2 Melayu dilenyapkan dlm urusan pentadbiran negeri & hanya berkuasa dlm soal

  agama Islam, adat istiadat Melayu & mengetuai Majlis Penasihat Melayu.

  Singapura dipisahkan dr MU & ia kekal sbg tanah jajahan Inggeris

  Hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip Jus Soli iaitu penduduk asing yg telahbermastautin lebih 10 tahun & lahir selepas MU, automatik jd w/negara

  Hak sama rata kpd semua w/negara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak

  memiliki apa2 keistimewaan

  Cara Sir Harold Mc Michael mendptkan t/tangan raja2 Melayu yg menggunakan cara paksaan& ugutan, spt Sultan Kedah yg telah diberi kata dua iaitu menandatangani persetujuan MU @

  dilucutkan dari takhta pemerintahan.Penentangan MU

  Januari 1946-Alor Setar, 50,000 org Melayu mengadakan demontrasi

  10,000 org di Kelantan

  10 Februari 1946- Johor, lebih 150,000 adakan demontrasi

  Tapi MU tetap diisytiharkan pd 11 April 1946 & Sir Edward Gent sbg gabenor pertama Org Melayu pulaukan majlis pengisytiharan itu dan akhirnya British mengalah dgn

  menggantikan MU kpd Persekutuan Tanah Melayu.

  British sedar tanpa sokongan org Melayu MU akan gagal.

  PENUBUHAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

  British tubuhkan j/kuasa Kerja pd Julai 1946 yg terdiri drpd 4 wakil raja2 Melayu, 2 wakilUMNO dan 6 pegawai British

  j/kuasa ini bertanggung jawab merangka sebuah perlembagaan baru yg boleh diterima oleh org

  Melayu

  Kemudian, British tubuhkan pula Jawatankuasa Perundingan pd Disember 1947- terdiri drpd

  org Wropah, Cina dan India, tujuannya utk dptkan pdgn org bukan Melayu mengenai

  perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.

  Persekutuan T/Melayu diisytihatkan pd 1 Februari 1948

  CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

  9 neg Melayu terlibat dlm persekutuan termasuk PP & Melaka. Singapura kekal menjd tanahjajahan yg berasingan.

  Kerajaan Persekutuan T/Melayu akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British & dibantu oleh

  Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan.

  Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli iaitu 7 ahli majlis rasmi, 7 ahlitidak rasmi dan 3 ahli ex-officio.

  Majlis Undangan Persekutuan dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi yg terdiri drpd:

  14 ahli rasmi

  9 org Yang Dipertua Majlis Undangan Negeri

  2 wakil Majlis Mesyuarat Negeri Melaka & PPinang

  50 ahli tidak rasmi yg mewakili kaum2 asing

  Sultan2 diberi semula hak & kuasa memerintah tetapi dgn nasihat Majlis Mesyuarat Negeri dan

  Majlis Undangan Negeri

  Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu seseorg pemohon mestilah lahir di T/Melayu & tlh

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  18/36

  bermastautin selama 812 tahun. Seorg pemohon asing mestilah bermastautin selama 15 tahun .

  Umur minimum bg kedua2 situasi tersebut adalah 18 tahun & mempunyai pengetahuan BMelayuyg baik.

  Org Melayu diberi hak keistimewaan sbg kaum bumiputera dan mempunyai perwakilan

  terbesar dlm Kerajaan Persekutuan dan Negeri.

  Merintis kemerdekaan

  Pilihan raya 1:

  1 Disember 1951, utk pilih wakil2 dlm Majlis Perbandaran PPinangUMNO & MCA bergabung membentuk PERIKATAN

  menang semua kerusi yg dipertandingkan (9)

  Pilihan raya 2:

  Februari 1952, pemilihan utk Majlis Perbandaran Kuala Lumpur

  12 kerusi dipertandingkanPerikatan menang 9, 3 IMP & calon bebas

  1953: Perikatan cdgkan British buat p/raya utk seluruh T/Melayu1955: PILIHAN RAYA UMUM 1 (52 kerusi)

  8 parti bertanding

  Perikatan menang 51PAS menang 1 (di Kerian, Perak)

  Kemenangan PERIKATAN menjadi bukti kpd Inggeris bhw org Melayu & bukan Melayuboleh berkerjasama.

  Inggeris pula mensyaratkan bhw kemerdekaan akan hanya diberikan sekiranya rakyat negara

  ini bersatu padu & berkerjasama

  Sebelum p/raya, MCA & MIC bukanlah parti politik tapi lebih bermotifkan menjaga kebajikan

  & kepentingan kaum masing2. Pelawaan org Melayu menggambarkan sifat keterbukaan mereka & sedia berkorban, rela

  kongsi kuasa & toleransi demi perpaduan.

  Melalui p/raya umum 1 (1955) pengorbanan & kompromi UMNO cukup besar. Perikatan yg

  didominasikan oleh UMNO sepatutnya boleh membentuk kerajaan tanpa perlu bergabung dgn

  MCA&MIC. Tetapi hal ini tidak dilakukan.

  Januari 1956: rombongan 8 org wakil berangkat ke London. 4 wakil Raja Melayu & 4 wakil

  Perikatan.

  Diketuai Tunku Abdul Rahman.

  Wakil Raja2 Melayu:

  En.Abdul Aziz Hj Abdul Majid (MB Selangor)

  Datuk Mohammad Seth Mohammad Said (MB Johor)

  Datuk Nik Ahmad Kamil Hj Mahmood (bekas MB Kelantan)

  Wakil Perikatan:

  Tunku Abdul Rahman Putra AlHaj (Ketua Menteri & Menteri Hal Ehwal Dlm Negeri) selakuKETUA

  Datuk Abdul Razak Hussain (Menteri Pelajaran)

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  19/36

  Kol.H.S.Lee (Menteri Pengangkutan)

  Dr.Ismail Datuk Abdul Rahman (Menteri Hasil Bumi)SETIAUSAHA: T.H.Tan

  Rundingan berlangsung mulai 18 Januari 8 Februari 1956 (3 minggu) Hasilnya: 8 Feb 1956 t/tangan Perjanjian London:

  British berikan kemerdekaan Tanah Melayu pd 31 Ogos 1957

  T/Melayu berada dlm lingkungan Komanwel & menjlnkan pemerintahan scr demokrasi

  British mendpt hak menempatkan tenteranya di Tanah Melayu

  Sebuah badan bebas ditubuhkan bg menggubal Perlembagaan T/Melayu iaitu Suruhanjaya Reid

  Jawatan S/usaha Kewangan & Pengarah Gerakan akan diganti dgn Menteri Kewangan &Menteri Pertahanan, & dipegang oleh rakyat tempatan.

  Perlembagaan Persekutuan T/Melayu tlh digubal oleh Suruhanjaya Reid yg ditubuhkan 1956.

  Keahliannya:

  Lord Reid (British) Sir Ivor Jennings (British)

  Sir William Mckell (Australia)

  Hakim B.Malik (India)

  Hakim Abdul Hamid (Pakistan)

  s/jaya ini tlh meminta cdgn & pdgn parti2 politik, org ramai, individu2 & Raja2 Melayu.

  Jadi, Perlembagaan Malaysia sekarang tlh mendpt persetujuan &pdgn semua rakyat. Inilah

  adalah sebahagian daripada KONTRAK SOSIAL

  KONTRAK SOSIAL

  Persefahaman semua kaum Melayu dan bukan Melayu bersetuju atas beberapa perkara yg

  sangat penting kpd kestabilan negara.

  Melalui Kontrak Sosial ini, org bukan Melayu tlh diberikan hak kewarganegaraan yg longgarberasaskan prinsip Jus Soli (pengecualian tentang perlunya mengetahui bahasa Melayu bg bukan

  Melayu)

  Org Melayu pula diperuntukkan dlm perlembagaan mengenai agama Islam, Bahasa Melayu dankedudukan istimewa org Melayu serta kedudukan Raja-raja Melayu.

  Perlembagaan Malaya ini diisytihatkan pd 31 Ogos 1957, diperbaharui a/bila Singapura, Sabah

  & Sarawak bergabung membentuk Malaysia pd 16 September 1963

  UNSUR-UNSUR TRADISI PERLEMBAGAAN& KONTRAK SOSIAL

  Unsur2 tradisi adalah faktor penting utk mewujudkan identiti Malaysia & memupuk

  persefahaman ke arah perpaduan.

  Ia juga kontrak sosial yg tlh disepakati

  Unsur2 tradisi ini meliputi bahasa, agama, kedudukan istimewa org Melayu & bumiputera

  Sabah Sarawak & pemerintahan beraja

  Ia berperanan menstabilkan sistem politik negara.

  Dilindungi di bawah Akta Hasutan

  Dianggap sbg isu sensitif yg dilarang dijadikan isu perbincangan awam

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  20/36

  PERLEMBAGAAN MALAYSIA: perkara-perkara yg menyentuh Hubungan Etnik

  Perkara 3 (1) Islam sbg ugama bagi Persekutuan

  Perkara 8: persamaan & hak sama rata & pengecualian peruntukan ini dlm soal agama,kedudukan istimewa org Melayu dan seumpamanya.

  Perkara 10(4): batasan hak kebebasan bersuara drpd menyentuh kedudukan Raja-raja, Islam,

  org Melayu, kewarganegaraan & seumpamanya. Perkara 38: kuasa Majlis Raja2 menghalang parlimen membuat undang2 yg menyentuh

  kedudukan Raja2 Melayu, org Melayu, Islam & bahasa Melayu

  Perkara 150 (6) : kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu dan bumiputera SabahSarawak, kewarganegaraan meskipun dlm keadaan darurat.

  Perkara 152 : kedudukan bahasa Melayu sbg bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak2 bangsa

  lain menggunakan bahasa mereka.

  Perkara 153: kedudukan istimewa orang2 Melayu tanpa menafikan kedudukan yg sah kaumlain.

  Lain-lain peruntukan dalam perlembagaan Malaysia tentang hak-hak keistimewaan orang

  Melayu

  Perkara 90 Perkara 8(5)

  3. Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak(Perkara 153)

  Hak ini meliputi jawatan dlm perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan

  kemudahan khas lain yg diberikan.

  Tp perkara ini juga melindungi kaum2 lain iaitu yang DiPertuan Agong bertanggung jawab

  melindungi hak2 mereka yg sah menurut peruntukan lain

  Siapakah MELAYU dan BUMIPUTERA Sabah & Sarawak?

  Dlm Perlembagaan Malaysia Perkara 160, MELAYU ditakrifkan sebagai:

  Lazimnya bertutur dlm Bahasa Melayu

  Beragama Islam

  Mengamalkan adat istiadat Melayu

  Manakala BUMIPUTERA Sabah & Sarawak ialah:

  Sarawak: terdiri dr mana2 satu kaum asli iaitu Bukitan, Bisayuh, Dusun, Dayak Laut, DayakDarat, Kedayan, Kelabit, Kayan Kenyah, Kajang, Lugat, Melayu, Melanau, Murut, Penan, Sian,

  Tagal, Tabun dan Ukit, atau dia berketurunan campuran dr kaum tersebut.

  Sabah: anak atau cucu kpd seorang dari suatu kaum asli Sabah dan dia telah dilahirkan diSabah.

  JUSTIFIKASI/RASIONAL

  RASIONAL PERKARA 153

  Kontrak sosial berjaya atas dasar toleransi yg tinggi antara org Melayu dan bukan Melayu.

  Org Melayu terima prinsip Jus Soli dan bukan Melayu menerima hakikat hak keistimewaan org

  Melayu.

  Hasil prinsip ini 800,000 org Cina tlh diberi hak kerakyatan w/pun pd ketika itu kesetiaan sebilangan besar org bukan Melayu terhadap Persekutuan Tanah

  Melayu boleh dianggap meragukan disebabkan dasar pecah dan perintah oleh Inggeris.

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  21/36

  3 perkara dlm Perkara 153

  Perkhidmatan Awam

  Tanggung jawab YDPA utk menentukan rezab org melayu dan bumiputera SS dgn

  memperuntukkan satu kadar bilangan jawatan dlm perkhidmatan awam persekutuan yg baginda

  fikirkan perlu.

  Tp YDPA tidak boleh melucutkan sesiapa juga apa2 jawatan awam yg disandang olehnya. Hal yg sama juga, semua org tidak kira bangsa yg menyandg jawatan dlm perkhidmatan awam

  mestilah diberi layanan yg adil & baik dr segi kenaikan pangkat, gaji dan kebajikan yg lain.

  Justeru, adalah rasional bg merezabkan utk org Melayu dan bumiputera suatu kadar bilangandlm perkhidmatan persekutuan kerana semasa zmn penjajah & di awal kemerdekaan, sedikit

  sangat bilangan org Melayu yg bekerja dgn kerajaan.

  2. Ekonomi

  Rata2 org Melayu yg terdiri golongan pesawah, penoreh getah dan nelayan berada dlmkemiskinan iaitu 64.8% berbanding bukan Melayu iaitu 26% pd 1970.

  Ini menunjukan majoriti org Melayu adalah miskin terutama di luar bandar.

  Ini adalah kesan penjajahan Inggeris- org Melayu hanya jd pemerhati kpd kepesatan ekonomi

  di Tanah Melayu/Malaysia. Matlamat utk mencapai 30% pemilikan kekayaan neg (di kalangan org Melayu) belum tercapai.

  Org Melayu masih kurg menceburi perniagaan (lihat k/kerja)

  Org Melayu masih perlu dibantu dan dibimbing.

  Maka Perkara 153 wajar diguna utk mencapai tujuan ini iaitu dgn memberi lesen perniagaan

  dan premis perniagaan yg strategik3. Pendidikan

  Penjajah tlh meninggalkan sistem pendidikan yg terus mengekalkan org Melayu dlm

  kemiskinan.

  Sistem pendidikan Inggeris pd masa itu sekadar utk menjdkan petani Melayu yg lebih baik drpdi/bapa mereka.

  Keadaan sekolah org Melayu juga begitu teruk, tanpa perabot yg cukup, kekurangan buku teks

  dan bahan bacaan serta i/bapa Melayu sudah hilang kepercayaan terhadap sekolah Melayu.

  1970: bilangan pelajarbumiputera di IPTA (ijazah pertama) dlm negara adalah 40.2%berbanding non-bumi 56.2% - contoh, di UM

  Peratusan pelajar Melayu dlm bidg sains juga rendah

  Sambungan.

  Golongan profesional b/putera (arkitek, akauntan, jurutera, doktor, juruukur, peguam) pd 1970hanya 4.9% atau 225 org.

  Berbanding non-bumi iaitu 84.3% dan sehingga kini bumiputera masih kekal ketinggalan(tahun 1995: 33.1% berbanding Cina 52.4% )

  Akhir 2002 jumlah profesional b/putera meningkat scr purata sbyk 39%, namun ia masih lagitertinggal jika dibandingkan non-bumi.

  w/pun termaktub hak keistimewaan b/putera dlm pendidikan tetapi kerajaan tidakmenghapuskan sekolaj jenis kebangsaan Cina dan Tamil, apabila neg merdeka hingga sekarang.

  Pengekalan ini seolah bercanggah dgn Penyata Razak 1956 yg mahu mewujudkan sistem

  penddk kebangsaan

  Pengekalan sekolah ini t/bgt menyumbang ke arah integrasi nasional demi mengukuhkan

  perpaduan kaum

  Sambungan

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  22/36

  Toleransi dlm pendidikan juga berlaku di peringkat menengah dan tinggi

  RASIONAL PERKARA 152

  Rasional pemilihan bahaa Melayu sbg bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu telah menjd

  lingua franca di Nusantara sejak berabad lamanya, lebih mudah dipelajari dan bersifat lebih tekal

  dr segi istilah dan sebutan berbanding bahasa lain. Pd 1914, Sultan Johor pernah mengutus surat kpd Gabenor Singapura dlm bahasa Melayu.

  Pegawai2 Eropah yg memegang lebih 95% jawatan Kumpulan 1, perlu pelajari BMelayu, ambil

  ujian BMelayu dan perlu lulus. Barulah boleh ditempatkan di Tanah Melayu.

  Jelas BMelayu telah diterima sbg bhs rasmi sejak sebelum dan semasa zmn penjajah.

  Bahasa Melayu (Perkara 152)

  Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu (yg mengikut implikasi yg diperlukan mestilahdigunakan utk maksud2 rasmi)

  Tiada siapa yg dilarang daripada menggunakan (selain drpd maksud rasmi) atau mengajar atau

  belajar apa2 bahasa lain.

  Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan & pembelajaran bahasa lain dlm persekutuan.

  RASIONAL PERKARA 3

  Islam dipilih sbg agama rasmi kerana ia telah bertapak lebih 500 tahun

  Semasa penjajahan Inggeris, kedudukan agama Islam langsung tidak diganggu dan Inggeris

  menyerahkan urusan agama Islam kpd Raja2 Melayu.

  Islam juga diterima sbg agama persekutuan sesuai dgn takrif Melayu dlm Perkara 60

  Sebelum penjajahan Inggeris, negeri2 Melayu tlh menggunakan undang2 Islam.

  Con: kes Ramah lawan Laton. Mahkamah Rayuan Selangor memutuskan undang2 Islam ialah

  undang2 negeri dan mahkamah hendaklah mengiktiraf dan menggunakan undang2 tersebut.

  2) Agama Islam ( Perkara 3(1) )

  Agama Islam adalah agama persekutuan

  Pihak kerajaan (persekutuan @ negeri) mempunyai kebebasan, kuasa dan keistimewaan utk

  menubuhkan /menyelenggara/membantu penubuhan institusi Islam & melaksanakan ajaran Islam

  serta mengeluarkan perbelanjaan yg diperlukan utk tujuan itu.

  Agama lain boleh diamalkan dgn aman & damai di mana2 bahagian persekutuan.

  Kebebasan beragama dijamin dlm perlembagaan terhadap semua agama iaitu setiap org berhak

  utk menganut & mengamalkannya.Hak penganut agama lain ialah:

  Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri

  Menubuh dan menyelenggara institusi bg maksud agama atau khairat

  Memperolehi dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang2

  TAJUK 4PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HE DI MALAYSIA

  MATLAMAT: pembinaan negara-bangsa(DEFINISI NEGARA-BANGSA):

  bermaksud suatu wilayah yg mempunyai sempadan, pemerintahan atau kerajaan dan

  warganegara atau bangsa.Suatu bangsa harus membentuk suatu negara tetapi disebabkan

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  23/36

  berlakunya migrasi, peperangan @ penjajahan, terdapat bangsa yg tidak bernegara, atau negara

  yg tidak berbangsa.Akibat proses migrasi dan penjajahan, Malaysia, sbg sebuah negara-bangsa yg sempadan

  wilayahnya terdiri drpd gabungan daerah yg berbeza, gabungan bangsa yg berbeza, gabungan

  kerajaan yg berbeza- maka isu pembinaan negara-bangsa ini adalah sangat penting.

  METOD:

  Perubahan Aspek struktural dan budaya

  Sekularisasi budaya politikPartisipasi politik yang lebih besar dalam kalangan rakyat

  pembentukan dan perlaksanaan dasar awam seperti Dasar Pendidikan Kebangsaan, Bahasa

  Kebangsaan, Kebudayaan Kebangsaan dan Rukun Negara.

  UKURAN PENCAPAIAN

  Berdasarkan tahap integrasi nasional yg dpt diukur secara kualitatif atau kuantitatif.

  Ini termasuklah kejayaan dasar2 nasional, kekerapan konflik, kekerapan pilihan raya, ukuranperbandingan dgn negara lain dan kebebasan bersuara.

  REALITI MALAYSIA: KERENCAMAN DEMOGRAFI POLITIK

  Dewan Rakyat adalah kuasa tertinggi di parlimen.

  Sejak p/raya 1994 dan 2004 DRakyat ada 219 wakilDominan Melayu dlm politik negara jelas & nyata

  Kerusi majoriti sebanyak 186: iaitu Melayu Semenanjung ada 125 kerusi & 31 kerusi

  Bumiputera Sabah Sarawak (kesemuanya 156), 30 kerusi Cina dan 33 kerusi plural (bukan

  majoriti)=219Kerajaan yang stabil memerlukan semua kaum berkerjasama dan berkongsi kuasa kerana tiada

  kaum akan dapat memerintah tanpa sokongan kaum yang lain.

  KEMUNCULAN PROSES POLITIK BERPARTI SEMENANJUNG MALAYSIABermula Selepas Jepun menyerah kalah & Inggeris kembali ke Tanah Melayu.

  Penentangan terhadap Malayan Unionpenubuhan UMNO, MCA & MIC, membawa kepada

  pembentukan parti PERIKATAN.Semua parti2 ini ditubuhkan berdasarkan perkauman tapi kerjasama etnik dapat dicapai dlm

  gabungan yg besar ini.

  Percubaan menubuhkan parti berdasarkan pelbagai etnik tlh berlaku bermula dgn Dato Onn

  Jaafar, hingga sekarang tapi tidak pernah berjaya.

  MELAYU - Pesaing UMNO terhadap sokongan Melayu adalah PAS, Semangat 46, Keadilan.

  CINApesaing MCA terhadap sokongan Cina adalah beberapa parti dlm BN (sepertiGERAKAN) dan juga di luar BN (seperti DAP).

  INDIAMIC tiada pesaing yg signifikan sehingga pertengahan 1990an. Pesaingnya

  kemudiannya adalah dari dlm BN & luar BN.

  Tetapi ia berubah selepas itu dgn penubuhan PPP (Peoples Progressive Party) yg mendptsokongan padu/majoriti di Perak.

  MICpesaing dari luar prti adalah IPF (All Malaysian Indian progressive Front) di bawah

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  24/36

  pimpinan M.G Pandithan (bekas pemimpin MIC yg disingkirkan).

  IPF sentiasa memberi sokongan/kerjasama kpd BN pada setiap pilihanraya tetapi masih belumditerima masuk ke BN kerana bantahan MIC.

  SARAWAK

  Parti terawal ditubuhkan ialah Sarawak United Peoples PartySUPPBerasaskan berbilang etnik tapi kemudian kaum Cina mendominasikan parti ini.

  Cadangan pembentukan Malaysia 1960 menyebabkan etnik2 lain menubuhkan partinya sendiri

  kerana menganggap parti yg ada tidak mewakilinya.Antaranya SNAP, Pesaka, PANAS, SCA, PBB, PBDS

  SABAHSeperti juga Sarawak, pd peringkat awal cadagan penubuhan Malaysia, parti2 berdasarkan etnik

  ditubuhkan.

  Sejak menyertai Malaysia,parti yg ada ialah UNKO (United Kadazan National Organization)

  menjadi gabungan UMNO, MCA, MIC sbg model.

  Lain2: USNO, BERJAYA, PBS (PBS jatuh & UMNO ambil alih).Kejatuhan PBS membawa kpd penubuhan parti2 baru spt PBRS, PDS, SAPP

  ASAS-ASAS PENTING PROSES POLITIK MALAYSIA

  1.KONTRAK SOSIAL 1948 dan 1957

  2. PERJANJIAN MALAYSIA 1963Perjanjian bagi kemasukan Sabah, Sarawak, Singapura,Mengandungi semua tuntutan Sabah,

  Sarawak, Singapura yg dipersetujui & dimaktubkan dlm Perlembagaan Persekutuan Malaysia

  1963

  TAJUK 5:

  PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

  KONSEP MODENISASIModenisasi : satu proses transformasi atau perubahan dlm segala aspek kehidupan masyarakat. Ia

  dianggap sbg sesuatu yg harus ditempuh oleh semua bangsa atau negara terutama yang baru

  merdeka.Perubahan berlaku samada:

  1. Berencana

  2. Tidak berencana

  Perubahan Berencana: suatu proses di mana matlamat, metod dan ukuran pencapaian ditentukan

  terlebih dahulu sebelum sesuatu perubahan dilaksanakan. Inilah yg disebut modenisasi

  (mengandungi 2 aspek utama iaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan politik.)

  Perubahan Tidak Berencana: suatu proses peniruan gaya hidup barat yang tidak disertai oleh

  suatu usaha perubahan secara berencana.

  Ini diistilahkan juga sebagaiPEMBARATAN

  PEMBANGUNAN EKONOMI: MATLAMAT, METOD, UKURAN PENCAPAIAN

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  25/36

  MATLAMAT pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan sebuah masyarakat industri.

  METODE yg digunakan:

  Pembangunan teknologi; yg mana pengetahuan dan teknik tradisional dikesampingkan untuk

  memberi laluan kpd penerapan ilmu saintifik dan teknik2 canggih.

  Pembangunan pertanian; yg mana kegiatan pertanian subsisten diubah kpd pertanian komersial.Industrialisasi; iaitu proses produksi yg dilakukan secara besar-besaran dgn menggunakan

  teknologi canggih.

  UKURAN PENCAPAIAN:

  Pertumbuhan yang lazimnya diukur dgn ukuran seperti KNK (Keluaran Negara Kasar)=GNP(Gross National Product)

  SEJARAH STRUKTUR EKONOMI MALAYSIA

  1.Sebelum Penjajahan

  Mengamalkan sistem ekonomi tradisional iaitu bersifat sara diri

  2. Semasa PenjajahanBersifat dwi ekonomi; Tradisional + kapitalis

  3. Selepas PenjajahanSistem Ekonomi moden; sektor tradisional masih wujud di luar bandar

  ASAL MULA MODENISASI

  Bermula melalui 2 revolusi besar iaitu Revolusi Perancis (yg merubah sistem politik feudalEropah) dan Revolusi Industri (yang merubah sistem ekonomi eropah).

  Imperialisme dilaksanakan melalui perdagangan spt syarikat British East India Company.

  Penjajahan dilakukan ke atas wilayah yg terpilih utk memastikan perlanjutan pembekalan barang

  mentah, buruh dan pengawalan pasaran secara berterusan.Penjajahan telah mengubah landskap sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, ilmu & alam sekitar

  wilayah bukan eropah.

  *Kritik terhadap gagasan Modenisasi

  Banyak kritik telah dikemukakan terhadap gagasan modernisasi yang diwar-warkan sangat mulia

  dan positif tetapi sebenarnya membawa kepada keterbelakangan atau kemunduran terutamakepada golongan minoriti dan tradisional

  Modenisasi juga adalah anti tradisi.

  Akibatnya sistem kepemimpinan tradisional, sistem ekonomi sara hidup dan keupayaan

  teknologi/kraf tempatan pupusKelompok yang paling kehilangan ialah masyarakat pribumi atau masyarakat tradisional yang

  berada di luar daripada sistem kapitalis.

  PROJEK MODENISASI MALAYSIA

  Diasaskan sejak zaman kolonial inggeris

  Diteruskan dengan melakukan pelbagai perubahan dan penyesuaian.

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  26/36

  MATLAMAT:Peringkat awal; pembangunan ekonomi lebih ditumpukan kpd peningkatan infrastruktur

  ekonomi, pembangunan pertanian dan industri gantian-import.

  Akhir 1960-an; pembangunan ekonomi mula berteraskan kpd pembangunan teknologi dan

  peralihan dr industri gantian-import kpd industri berorientasikan eksportAkhir 2000; ekonomi berteraskan K-ekonomi

  Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi di Malaysia telah mencapai kejayaan, yang dapat

  diukur dengan Kadar Keluaran Negara Kasar (KDNK) yang baik iaitu sekitar 8 hingga 9%terutama pada tahun 1980-an dan 1990-an.

  UKURAN PENCAPAIAN bg pembangunan ekonomi di Malaysia tidak hanya diukur denganukuran seperti KDNK tetapi juga dengan ukuran peningkatan indeks kualiti hidup.

  Kualiti hidup masyarakat secara amnya adalah baik berdasarkan penurunan kadar kemiskinan

  dan kadar inflasi yang rendah.

  HUBUNGAN KAUM DAN HUBUNGAN ETNIK MALAYSIAMelalui proses penjajahan, alam sekitaran Malaysia telah diubah untuk membolehkan tanaman

  seperti getah dan kelapa sawit ditanam untuk kepentingan bekalan industri di eropah.Begitu juga dgn industri bijih timah, amat penting utk pembangunan infrastruktur sebagai

  sokongan kpd industri asas.

  Contohnya, perlunya landasan keretapi, jalan raya dan pelabuhan yg boleh menampungkeperluan eksport dan import

  Tenaga buruh di Malaysia juga unik, kerana terdapat division of labour mengikut kelompok

  etnik.

  Ciri-ciri etnik dalam struktur ekonomi di MalaysiaDemografi: Melayu adalah majoriti, Cina dan India minoriti.

  Politik: etnik Melayu membentuk majoriti.

  Tetapi majoriti dlm demografi dan politik bukan bermakna majoriti juga dlm ekonomi.

  Etnik Cina adalah majoriti dlm ekonomi.Inilah yg menjd isu dlm pertumbuhan ekonomi dan agihan ekonomi berdasarkan kumpulan

  etnik.

  Ini berlaku akibat dasarpecah & perintah British, yg hampir tidak memungkinkan setiap kaumbertemu/bergaul > Plural society.

  Orang melayu dan penduduk orang Asli lain menguasai ekonomi yang mundur, iaitu kerja yangmemerlukan banyak tenaga manusia dan berteknologi rendah.

  Pulangan dan gajinya juga rendah.

  Orang Melayu lebih menguasai sektor tradisi sementara orang Cina menguasai sektor yg lebih

  maju dan berteknologi tinggi.Ini menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan yg menyebabkan setiap kaum saling

  mencemburui satu sama lain.

  Orang Melayu cemburukan kemewahan dan kejayaan orang Cina sementara orang Cina & Indiapula cemburukan kelebihan orang Melayu yg mendpt peluang perkhidmatan dlm sektor2

  pentadbiran.

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  27/36

  Rasional Modenisasi

  Perlu demi integrasi ekonomi!Ini dilakukan melalui dasar-dasar pembangunan seperti Rancangan Pembangunan Lima Tahun,

  Dasar Ekonomi baru, dll.

  Dasar2 ini penting bagi memastikan pengasingan ekonomi yg wujud sejak zaman penjajahan

  dapat dimansuhkan.Dasar2 ekonomi juga boleh memastikan pengagihan ekonomi yg tidak seimbang selama ini

  sehingga mewujudkan perasaan cemburu antara satu sama lain, dapat dikurangkan dan

  seterusnya dihapuskan.

  Rancangan Pembangunan Lima TahunTelah mula dirangka dan dilaksanakan sejak 1950.

  2 rancangan pembangunan yg awal: Draf Rancangan Pembangunan (1950-55) dan Rancangan

  Lima Tahun Malaya Pertama (1956-60) telah digubal oleh Inggeris.

  Ia bertujuan utk perbaiki kedudukan ekonomi mereka yg terjejas akibat Perang Dunia Kedua.

  Rancangan Lima Tahun Malaya Kedua (1961-65) telah digubal oleh pemerintah Malaya sendiri,dgn tumpuan memajukan infrastruktur ekonomi.

  RMK-1 (1966-70): beri tumpuan kepada perindustrian gantian-import.RMK-2 (1971-75): menitik beratkan usaha untuk menyelesaikan perbezaan ekonomi antara

  sektor dan kaum agar kestabilan ekonomi dan politik dapat dicapai. Ketika ini terdapat peralihan

  dr industri gantian-import kpd industri berorientasikan eksport.RMK-3 (1976-80): melanjutkan dasar industri yg dirangka pd RMK-2.

  RMK-4 (1981-85), RMK-5 (1986-90) dan RMK-6 (1991-95) adalah rancangan pembangunan yg

  menitik beratkan industri berasaskan teknologi yg lebih maju dan dasar pengswastaan.

  RMK- 7(1996-2000) dan RMK-8 (2001-2006): memberi perhatian kpd industri berasaskan K-ekonomi.

  DASAR-DASAR AWAM: PERTANIAN, PERINDUSTRIAN dan K-EKONOMI1960an dan 1970an, meskipun pembangunan berubah kpd perindustrian tetapi sektor pertanian

  masih diutamakan.

  Seseuai dgn dasar pembangunan pertanian, beberapa badan yg bertanggung jawab utkmemajukan sektor pertanian dan menghapuskan kemiskinan luar bandar tlh diwujudkan spt

  FELDA, FELCRA dan MARA.

  1980an dan 1990an, sektor perdustrian lebih diberi perhatian & beberapa dasar tlh digubal sptDasar Pandang Ke Timur dan Dasar Penswastaan.

  Sesuai dgn perkembangan ekonomi dunia masa kini, beberapa strategi tlh disusun utk

  meningkatkan pembangunan ekonomi yg berteraskan kpd teknologi ICT dan K-ekonomi.

  DASAR PERTANIAN

  Kerajaan telah mengadakan beberapa agensi pembangunan utk memberi kemudahan kpd petani,

  antaranya:MARDI (Institut Penyelidikan & Kemajuan Pertanian Msia)

  Jabatan Pertanian: mengeluarkan benih & penentuan jenis tanah, pembangunan teknologi baru.

  Lembaga Pertubuhan Peladang: mengadakan kemudahan perolehi bahan2 baja, racun, jentera

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  28/36

  kenderaan, memproses dll

  FAMA (Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan): mengelolakan pemasaran hasil2 ygdikeluarkan.

  Bank Pertanian: mengelolakan kemudahan kredit utk rancangan projek pertanian.

  Jabatan Perikanan & Haiwan: memberi nasihat & tunjuk ajar ternakan dan perikanan.

  ISU-ISU UTAMA EKONOMI

  Antara agihan dan pertumbuhan

  Berbeza antara kelas sosial iaitu kelas atas, menengah dan bawahBerbeza antara kelompok etnik- Melayu, Cina, India

  Antara Hak samarata (Perkara 8) dan Hak Istimewa (Perkara 153) Perlembagaan Malaysia

  Perkara 8(1) menegaskan semua org adalah sama rata di sisi undang2. Ini telah digunakan olehsesetengah pihak utk berhujah bahawa keadilan dan kesamarataan harus diperjuangkan & dicapai

  di Malaysia. Oleh itu, mereka berpendapat Perkara 153 (hak istimewa Melayu & Bumiputera)

  harus diteliti semula.

  Tetapi Perkara 8(2) telah menyatakan; kecuali sebagaimana dibenarkan dgn nyatanya oleh

  perlembagaan ini, tidaklah boleh ada perbezaan terhadap w/negara semata2 oleh sebab agama,kaum, keturunan atau tempat lahir atau jantina dlm mana2 undang2 atau dlm pekerjaan

  DEB dan hubungan kaum

  Ada 2 matlamat; iaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula

  masyarakat1971-1990

  Usaha utk meningkatkan pemilikan saham bumiputera sehingga sekurangnya2 30%

  Punca rusuhan kaum 13 Mei 1969 adalah disebabkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum

  Pendidikan, Ekonomi dan etnisiti: Bahasa, sains dan ekonomi

  Kedudukan bahasa sebagai bahasa penyatuan

  Sikap skeptik terhadap kemampuan bahasa kebangsaan masih adaSelepas hampir 50 thn merdeka peranan dan penguasaan bahasa Malaysia telah meningkat

  Wujud dualisme kini dalam perlaksanaan bahasa malaysia sbg bahasa kebangsaan

  GLOBALISASI, EKONOMI MALAYSIA DAN HUBUNGAN ETNIK

  Kejayaan ekonomi Asia pd 1980an & 1990an adalah dipengaruhi oleh proses globalisasi, yg

  mana banyak aliran masuk modal asing dan pelaksanaan dasar liberalisasi kewangan.Akibat aliran keluar masuk modal asing itu juga telah menyebabkan negara2 Asia termasuk

  Malaysia mengalami krisis ekonomi 1985-86 dan 1997-98

  Krisis ekonomi 1985-86 & 1997-98 Dan ImplikasinyaMeninggalkan kesan kpd syarikat2 besar, kecil dan sederhana samada yg dimiliki oleh usahawan

  Melayu dan bukan Melayu

  Syarikat bukan Melayu dpt bertahan kerana lebih byk pengalamanTetapi syarikat Melayu/bumiputera yg kebanyakannya lahir dr DEB dan Dasar Penswastaan

  berhempas pulas utk bertahan.

  Pertengahan 1998, 191 syarikat majoriti sahamnya milik bumiputera telah muflis, 25,000

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  29/36

  syarikat IKS alami masalah

  Ekonomi Islam dlm ekonomi arus perdana Malaysia

  1970an kesedaran tentg perlunya sistem ekonomi Islam bg masyarakat Islam mula wujud

  Kerajaan kemudiannya menubuhkan Bank Islam dan takaful. Sekarang sistem perbankan Islamsemakin meluas yg tlh ditawarkan oleh bank2 konvensional

  8. Dasar Penswastaan dlm konteks HE (1983)

  5 alasan dasar ini diperkenalkan1. mengurangkan beban kewangan & pentadbiran kerajaan.

  2. meningkatkan persaingan, perbaiki kecekapan & menambah produktiviti.

  3. merangsang pelaburan & keusahawanan persendirian.4. mengurangkan bilangan & saiz sektor awam.

  5.membantu mencapai matlamat DEB

  9. Industri Automobil Nasional & penglibatan etnik

  Selaras dgn Dasar Pandang ke Timur

  Usahasama dgn syarikat Mitsubishi JepunDgn harapan pemindahan teknologi dan kepakaran serta penglibatan org melayu dlm bidang ini

  akan tercapai.

  Tajuk 6:HUBUNGAN ETNIK KE ARAH MASYARAKAT BERINTEGRASI

  PROGRAM INTEGRASI DI MALAYSIA

  1.Kejayaan Malaysia stabil sebagai sebagai sebuah negara pelbagai etnik ada kaitannya dengankejayaan program permodenan politik dan ekonomi yang digerakkan oleh kerajaan sejak awal

  zaman kemerdekaanya.

  2. Sejarah dan pengalaman pluraliti yang telah wujud sejak zaman awal persejarahan iaitudengan kedatangan orang-orang Cina dan India juga meletakan asas yang kukuh untuk

  berlakunya integrasi yang lebih tulin.

  DASAR DAN PELAN TINDAKAN UNTUK PERPADUAN:

  Ada dasar dari atas ke bawah seperti;

  1. RUKUN NEGARADiperkenalkan 31 Ogos 1970

  Utk memupuk integrasi nasional ekoran peristiwa hitam 13 Mei 1969 yg berpunca dari jurang

  sosio-ekonomi yg jauh antara Bumiputera dgn bukan bumiputera

  5 PRINSIP RUKUN NEGARA:Kepercayaan kepada Tuhan

  Kesetiaan kepada Raja dan Negara

  Keluhuran PerlembagaanKedaulatan Undang-undang

  Kesopanan dan Kesusilaan

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  30/36

  Kejayaan Dasar ini

  .Menjadi Ideologi Negara dan identiti negara bangsa

  .Mewujudkan nilai-nilai sepunya bagi semua etnik

  .Mewujudkan wawasan atau cita-cita yang dikongsi bersama

  2. DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA dan DEBDasar pemulihan dan langkah memperbetulkan ketidakseimbangan antara kaum dlm pelbagai

  sektor

  Mewujudkan masyarakat bumiputera yg aktif dlm perniagaan dan industri.Komuniti perniagaan Malaysia.

  Kejayaan Program Ekonomi & DEB.Berjaya mengurangkan kadar kemiskinan antara kaum dan antara bandar dengan luar bandar

  .Menghilangkan monopoli ekonomi oleh sesuatu etnik sahaja

  .Berjaya menyusun semula struktur ekonomi Malaysia. Cth dari agrarian kepada industri dan

  seterusnya pertanian industri

  ..Meningkatkan kualiti hidup rakyat

  3. Perspektif Wawasan 2020Wawasan 2020 juga adalah respons kepada pembangunan ekonomi , sosial dan politik yang

  berlaku pada peringkat nasional dan antarabangsa

  Wawasan ini menitikberatkan pembangunan menyeluruh dan bukan sahaja pembangunanekonomi

  Dari segi ideanya ia bertujuan mencapai kemajuan sepenuhnya dari segi perpaduan negara dan

  kesepaduan sosial, ekonomi, keadilan sosial, kestabilan politik, sistem pemerintahan, mutu

  kehidupan, nilai-nilai sosial dan kerohanian, selain mempunyai rasa bangga dan keyakinanterhadap bangsa sendiri (Tun Mahathir)

  Untuk merealisasi wawasan 2020 ini 9 cabaran untuk diharungi telah dikenal pasti.

  Kejayaan Wawasan 2020.Berjaya mewujudkan perkongsian wawasan

  .Menyiapkan masyarakat dalam menghadapi masa depan

  .Mengukuhkan solidariti rakyat dari bebagai etnik

  .Satu pelan tindakan nasional

  4. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAANDasar Pendidikan Kebangsaan secara jelas mengarah kepada pembinaan masyarakat yang

  harmonis

  Perkembangan dasar pendidikan dari Penyata Razak (1956) >Ordinan Pelajaran 1957; Laporan

  Rahman Talib (1960) > Akta Pelajaran 1961; dan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji DasarPendidikan ditubuhkan pd 1974 bertujuan memperbaiki sistem pendidikan negara dgn matlamat

  supaya berjaya lahir satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi

  keperluan tenaga rakyat terlatih bagi pembangunan negara.Ada Falsafah dan matlamat pendidikan negara dan ada Strategi pelaksanaan

  Kejayaan Dasar Pendidikan Nasional

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  31/36

  .Integrasi yang berkesan untuk generasi muda

  .Memperkasakan bahasa kebangsaan

  .Menekankan pembinaan daya rohani dan jasmani

  .Projek deperti sekolah wawasan dan RIMUP

  Dasar Kebudayaan KebangsaanDasar pepaduan melalui kebudyaan berdasarkan 3 prinsip utama

  1. Islam sebagai teras utama

  2. Budaya asal Malaysia sebagai rujukan utama3. Budaya kaum lain yang tidak betentangan dengan prinsip awal di atas adalah pelengkap

  Impak/Kejayaan

  .Kurang berjaya kerana perspektif yang sempit terhadap budaya

  .Prasangka

  Dasar dari bawah ke atas lebih melibatkan partisipasi masyarakat dan NGO. Antaranya ialah

  rumah terbuka, gorong royong, Rukun Tertangga dan aktiviti belia

  Tajuk 7CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

  SENARIO HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIABentuk HE mengalami turun naik dan ada sejarah konflik antara kaum:

  Selepas pendudukan Jepun

  Bukit Mertajam, 1964

  Kuala Lumpur, 1965Pulau Pinang, 1967

  Peristiwa 13 Mei 1969

  Iktibar Peristiwa 13 Mei:

  Kerosakan harta benda & nyawaDarurat & perintah berkurung

  Mencabar kedudukan orang Melayu

  1.CABARAN DALAM HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

  1.Cabaran Sosial2.Cabaran Ekonomi

  3.Cabaran politik

  4.Cabaran Nilai antara etnik; dan

  5.Cabaran Globalisasi dan Teknologi

  1. Cabaran sosialWujud kerana perbezaan seperti:

  Pemisahan Fizikal

  Sistem Pendidikan yang Berasingan

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  32/36

  Polarisasi dalam kalangan Pelajar

  Kontrak sosial yang didefinisikan mengikut kepentingan etnik masing-masing

  2 Cabaran dari aspek ekonomi

  Penguasaan Ekonomi yang berbeza

  Perbezaan Pekerjaan Berdasarkan sektor Ekonomi

  3 Cabaran dari aspek politik

  Politik perkauman yang kuat dan sempit akan meyukarkan cabaran HE yang sedia ada.

  4. Cabaran Nilai antara Etnik

  Perbezaan nilai wujud kerana adanya perbezaan hasil kepelbagaian agama,adat istiadat, bahasadan kebudayaan. Semua aspek ini mewujudkan nilai yang tersendiri dalam sesebuah etnik itu.

  5. Cabaran Globalisasi & Teknologi

  Proses globalisasi @ pembaratan corak hidup berasaskan gagasan ekonomi & politik baratsejagat, adalah antara cabaran yg terpaksa dihadapi oleh rakyat Msia.

  Era kini, penjajahan tidak lagi boleh diterima.Kini mereka memperjuangkan pula hak asasi manusia.

  Barat membawa masuk pengaruh dari segi ideologi, budaya hedonisme & nilai2 negatif,

  ekonomi bebas, S&T.Semua itu memusnahkan, begitu juga dgn sistem politik (demokrasi) yg mereka canangkan sbg

  yg terbaik.

  Mereka export segala macam keburukan yg merosakkan negara & alam sekitar, budaya hiburan,

  eksploitasi sumber manusia & bahan mentah.Globalisasi dlm bentuknya yg terselindung adalah lanjutan proses penjajahan budaya yg

  berupaya melemahkan tradisi sendiri serta menjadi penghalang kpd pembinaan jatidiri &

  tamadun Malaysia.

  2. PEMBINAAN JATIDIRI ACUAN MALAYSIA

  Apakah jatidiri?ciri2, gambaran atau keadaan khusus seseorang

  Identiti bangsa, keperibadian nasional, semangat kebangsaan, patriotisme & kewarganegaraan yg

  semuanya menjurus kpd ketahanan & kemurnian nilai sesuatu bangsa.Oleh itu, jatidiri adalah sesuatu yg kita miliki bersama, mempunyai nilai sendiri, dihayati secara

  kolektif & dominan sifatnya yg dapat mencirikan rupa & peribadi bangsa. Samada tentang

  semangat, sikap,pendirian, kepercayaan, tekad & visi bangsa.

  Beberapa Pendekatan Pendekatan pembinaan jati diri cara Malaysia berbeza dari pendekatan

  yang digunakan oleh negara lain

  Misalnya di Amerika Syarikat mereka membawa pendekatan salad bowl dgn segala kumpulanetnik yg mempunyai identiti sendiri iaitu hampir semua penduduk dunia ada wakilnya di US

  Mereka juga bangga dgn perbezaan ini.Semua mereka berbeza & itulah kesamaan yg mereka

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  33/36

  war2kan

  Di Indonesia pula

  Menggunakan pendekatan pancasila, bahasa dan semangat keIndonesiaan yg diasaskan oleh

  Soekarno.

  Tidak ada rakyatnya yg tidak fasih berbahasa Indonesia.Pancasila pula lebih penting daripada agama dlm kehidupan harian.

  Ia menjadi falsafah hidup yg lebih penting drpd Syariah, jika seseorg itu beragama Islam.

  Singapura pula melaksanakan

  Program socio-engineering, dgn taburan demografi penduduk yg khusus & penulisan semula

  sejarahnyaSetiap kawasan perumahan merangkumi kumpulan yg dominan & pemecahan kumpulan2

  minoriti.

  Con: Kebanyakan org Melayu tidak dikelompokkan bersama2.

  Dgn cara itu, mereka berharap boleh menghasilkan generasi baru yg lebih Singaporean drpd

  sebelumnya.Agama tidak begitu diambilkira sbg faktor terpenting & yg menjd pegangan adalah ajaran

  Confucius sbg nilai etika sejagat utk penduduknya.

  3.FAKTOR PENENTU KEJAYAAN INTEGRASI

  1.Keazaman Politik

  Pemimpin mempunyai niat yang ikhlas utk menginstitusikan hubungan etnik.

  Dari sini tercetus kemahuan & kesukaan serta aktiviti yg disengajakan dlm bentuk pelan

  tindakan yg berkesan, yg berlaku akibat adanya niat itu tadi.Niat ini dicetuskan oleh kesedaran pentingnya hubungan etnik yang harmonis

  2.Khalayak Kritikal

  Ada 2 aspek.1. Adanya Kumpulan sasar terutama generasi mudan, dan;

  2.Adanya satu badan induk yg menjadi pemangkin kpd semua program hubungan etnik &

  integrasi.Iaitu Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN)Dan Institut Kajian & Latihan Integrasi Nasional (IKLIN) yg dlm proses mengeluarkan agen2

  integrasi nasional dan hubungan etnik.

  3.Kekukuhan Ekonomi

  Faktor ekonomi sangat memainkan peranan dlm menentukan kejayaan & keberkesanan

  hubungan etnik yg wujud di Msia.

  Pengajaran telah terpahat dlm peristiwa 13 Mei.

  4.Kedudukan Agama Islam dan menerima perbezaan agama

  Sesuai dengan pengaruh dan fungsi signifikan Islam dalam masyarakat Malaysia dansebagaimana termaktub dalam PP perkara 3(1)

  5.Berkongsi Wawasan.

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  34/36

  Contohnya wawasan 2020 yang dikongsi bersama untuk membawa masyarakat Malaysia maju

  ke hadapan

  6.Penggunaan sains dan teknologi

  Di Malaysia, penggunaan Mykad, 3G, interaksi virtual, perkongsian portal, penerbangan

  tambang murah dpt meningkatkan integrasi & eratkan hubungan etnik tanpa melibatkanperundangan.

  TAJUK 8

  ISLAM DAN HUBUNGAN ETNIK

  ISLAM DAN AGAMA-AGAMA LAIN DI MALAYSIA

  Terdapat nilai-nilai sepunya seperti pandangan tentang kekeluargaan, pandangan terhadap alam,

  nilai-nilai kemanusiaan dll.

  Prinsip ISLAM

  Menerima dgn positif kemajumukan etnik/ manusia : al-Hujurat :13Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan,dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-

  kenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan Yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu

  di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan Yang lebih keturunan ataubangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya

  (akan keadaan dan amalan kamu).

  Ajaran KRISTIAN

  Jesus : Love thy neighbor as thyself

  BUDDHISMEGautama Buddha menekankan belas kasihan sebagai salah satu jalan 8 lapis

  4. HINDUISMEKonsep bakhti dan Karma adalah penekanan tentang berbuat baik sesama makhluk

  ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM KONTEKS AGAMA

  Berkenal-kenalan (al-Taaruf)

  Faham-memahami (al-Tafahum)

  Bekerjasama (al-Taawun) Persaudaraan (al-Ukhuwwah)

  Berkasih sayang (al-Mahabbah)

  Jamin menjamin (al- Tadhamun)

  BERKENAL-KENALAN

  Manusia dijadikan paras rupa dan warna kulit yang berlainan supaya mereka berbaik antara

  satu dengan lain agar mereka dapat hidup bersama dalam keadaan aman dan sejahtera, bukan

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  35/36

  untuk bermusuh-musuhan.

  Bermusuhan antara satu dengan lain tidak akan mendatangkan keuntungan kepada mana-manapihak.

  Masyarakat pelbagai etnik amat perlu mengamalkan asas ini supaya tidak wujud prasangka

  perkauman yang boleh membawa kepada perasaan tidak puas hati dan permusuhan.

  Bekerjasama bukan hanya di kalangan sesama agama tetapi melampau batas sempadan agama.

  PERSAUDARAAN

  Pendekatan Islam Hadhari menganjurkan konsep hidup bersandarkan kepada persaudaraan atasdasar beriman dan bertaqwa.

  Ini disebabkan hubungan berasaskan unsur-unsur tersebut lebih bernilai daripada hubunganyang berdasarkan kebendaan, pertalian darah, kesukuan atau yang lebih bersifat keduniaan.

  BERKASIH SAYANG

  Berkasih sayang merupakan salah satu sifat kemanusiaan yang sewajarnya disemai dan

  dipupuk dalam sanubari setiap anggota masyarakat.

  Sifat kasih sayang mampu mengikat hubungan kemesraan di kalangan masyarakat pelbagaietnik. Apabila hati dengan hati bertaut erat, hilanglah sifat bermusuhan, benci membenci dan

  dengki mendengki antara satu sama lain.

  JAMIN MENJAMIN

  Rukun kehidupan bermasyarakat juga ialah saling bersedia untuk saling melindungi antara satu

  dengan yang lain.

  Keadaan ini melahirkan rasa tanggungjawab dalam diri setiap anggota masyarakat untukmembantu ahli masyarakat yang lain ketika mereka menghadapi kesusahan atau memerlukan

  pertolongan.

  APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA

  Kemesraan komunikasi

  Budaya ziarah menziarah

  Mengambil berat

  Hormat- menghormati

  Menghormati jiran

  Bersama dalam membuat keputusan

  KEJIRANAN DAN HUBUNGAN ETNIK

  KONSEP JIRAN :Mengikut Kamus Dewan, jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah sendiri yang

  dikenali sebagai orang sebelah atau tetangga.

  Ditinjau dari sudut Islam, jiran itu ialah orang yang ada hubungan dengan anda dalam sesuatukawasan, tinggal berdekatan, iaitu bilangan rumah sebanyak 40 rumah dari penjuru timur, barat,

 • 8/2/2019 Nota CTU 553

  36/36

  utara dan selatan di sekeliling rumah anda.

  PEMANGKIN SEMANGAT KEJIRANAN

  Mengikut Jabatan Perpaduan Negara, semangat kejiranan boleh dipupuk disebabkan unsur-unsur seperti berikut:

  Seseorang itu berasa megah dan sayang kepada kawasan atau tempat tinggal. Kenal-mengenal, kerap bertemu dan saling tolong-menolong antara jiran tetangga.

  Penduduk menganggap mereka sebagai satu masyarakat.

  Penduduk bertanggungjawab terhadap keharmonian dan keamanan dalam kawasan sejiran

  mereka.

  Penduduk bermuafakat untuk menjalankan satu-satu tindakan bagi faedah bersama.

  HUBUNGAN SOSIAL

  Hubungan sosial dalam kehidupan kini banyak terjalin melalui berikut:

  Hubungan menerusi tempat kerja

  Hubungan menerusi institusi Hubungan menerusi adat istiadat

  Hubungan menerusi aktiviti politik

  Hubungan menerusi aktiviti kebajikan

  Hubungan menerusi aktiviti sosial

  Hubungan menerusi aktiviti rekreasi

  KEPERLUAN MEWUJUDKAN HUBUNGAN ETNIK

  Fitrah kemanusiaan

  Tuntutan keagamaan

  Memenuhi keperluan hidup Elak dari bergantung dengan kuasa luar

  Posted byimfisol at6:11 PM

  http://www.blogger.com/profile/11494633219280822346http://www.blogger.com/profile/11494633219280822346http://www.blogger.com/profile/11494633219280822346http://kursus-maya.blogspot.com/2010/04/nota-ctu-553.htmlhttp://kursus-maya.blogspot.com/2010/04/nota-ctu-553.htmlhttp://kursus-maya.blogspot.com/2010/04/nota-ctu-553.htmlhttp://kursus-maya.blogspot.com/2010/04/nota-ctu-553.htmlhttp://www.blogger.com/profile/11494633219280822346