of 19 /19
© RIC 2016 ZGODOVINA Torek, 10. maj 2016 9. razred NAVODILA ZA VREDNOTENJE *N16151132* NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center

Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani...

 • © RIC 2016

  ZGODOVINA

  Torek, 10. maj 2016

  9.razred

  NAVODILA ZA VREDNOTENJE

  *N16151132*

  NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJAv 9. razredu

  Državni izpitni center

 • 2 N161-511-3-2

  SPLOŠNA NAVODILA ZA VREDNOTENJE

  Pri nalogah izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom več izbranih rešitev od zahtevanih pomeni 0 točk.

  Če je pravilnemu odgovoru dodano nekaj, kar ni pravilno (tudi če je v oklepaju), odgovor ovrednotite z 0 točkami.

  Če zaradi nečitljivosti ne morete ugotoviti pravilnosti oziroma nepravilnosti odgovora, odgovor ovrednotite z 0 točkami.

  Pravopisnih napak v odgovorih ne popravljajte. Priznajte tudi zapis, iz katerega lahko razberete vsebinsko pravilen odgovor (npr.: Kennedy – Kenedi). Ne priznajte pa zapisov, ki imajo zaradi pravopisnih napak spremenjen pomen (npr.: Perun – Peron).

  Pri vrednotenju upoštevajte, da učenci zapišejo odgovor s svojimi besedami, zato njihovi odgovori niso besedotvorno tako bogati kot zapisani pravilni odgovori v teh navodilih.

  Pri iskanju pravilnih in še sprejemljivih odgovorov vam je lahko v pomoč v zadnjem stolpcu preglednice zapisana taksonomska stopnja (TS), na kateri preverjamo znanje učencev pri posameznem vprašanju. Na zadnjih staneh teh navodil pa je priložena celotna specifikacijska tabela preizkusa.

  POPRAVNI ZNAKI IN NJIHOVA UPORABA

  Popravni znaki imajo točkovne vrednosti. Program dodeli točke samodejno.

  Popravni znak Razlaga popravnega znaka

  Število točk, ki jih dodeli program

  Pravilno 1 točka

  Napačno 0 točk

  Pomanjkljivo (odgovor je nepopoln) 0 točk

  Nejasno (odgovor je neberljiv ali pa ni jasno označeno, kateri odgovor naj se upošteva oziroma je obkroženih več odgovorov od zahtevanih)

  0 točk

  Pravilno in nepravilno (Poleg pravilnega odgovora je napisano nekaj, kar ni pravilno.)

  0 točk

  (brez popravnega

  znaka) Ni odgovora N (0 točk)

  Uporaba popravnih znakov: • Popravne znake dodeljujte na desno stran odgovora in nikoli čez učenčev odgovor. • Če učenec ni odgovarjal na vprašanje (prostor za odgovor je popolnoma prazen), ne dodelite

  popravnega znaka, temveč uporabite gumb Ni odgovora. Pri tem upoštevajte, da je učenec začel odgovarjati na vprašanje takoj, ko je nekaj napisal na prostor za odgovor (tudi, če je napisano nerazumljivo, nesmiselno ali prečrtano).

 • N161-511-3-2 3

  Primeri uporabe popravnih znakov:

  • Učenec je PRAVILNO odgovoril na vprašanje. Za pravilen odgovor je dosegel 1 točko.

  • Učenec je NAPAČNO odgovoril na vprašanje in dosegel 0 točk.

  • Učenec je POMANJKLJIVO odgovoril na vprašanje in dosegel 0 točk.

  • Učenec je poleg PRAVILNEGA odgovora napisal tudi nekaj NEPRAVILNEGA in dosegel 0 točk.

 • 4 N161-511-3-2

  • Če učenec napiše NEČITLJIV ODGOVOR, ga označite s popravnim znakom NEJASNO. Učenec bo dosegel 0 točk.

  • Če je učenec pri nalogah izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom izbral VEČ REŠITEV OD

  ZAHTEVANIH, ob desnem robu naloge dodajte popravni znak NEJASNO. Učenec bo pri nalogi tako dosegel 0 točk1.

  • Če učenec NI ODGOVORIL na vprašanje, ne dodelite popravnega znaka. V točkovniku izberite

  gumb NI ODGOVORA. Odgovor bo tako ovrednoten z 0 točkami, v točkovniku pa se bo izpisalo N/1.

  ZAPIS PRAVILNIH, ŠE SPREJEMLJIVIH IN NESPREJEMLJIVIH ODGOVOROV

  Kar je v zapisano v oklepaju, učencu ni potrebno zapisati v pravilnem ali še sprejemljivem odgovoru. Odgovori ločeni s poševnico so enakovredni. Dovolj je ena od navedb. Med nesprejemljive odgovore smo navedli samo tiste odgovore, o katerih smo razpravljali na moderaciji in jih opredelili kot napačne. Če je pri odgovoru v oklepaju napisano pomanjkljivo, morate uporabiti popravni znak pomanjkljivo (/).

  1 Primer dodeljevanja popravnega znaka je vzet iz moderiranih navodil za vrednotenje preizkusa NPZ 2015 iz domovinske in državljanske kulture in etike.

 • 5

  N16

  1-51

  1-3-

  2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  2

  1. a

  1

  p

  isni

  vir

  Ed

  en o

  d:

  v

  ir pr

  ve ro

  ke

  p

  rimar

  ni v

  ir k

  roni

  ka

  2

  1. b

  1

  v

  15.

  (sto

  letju

  )

  2 S

  kupa

  j 2

  N

  alog

  a T

  očke

  O

  dgov

  or

  Še

  spre

  jem

  ljiv

  odgo

  vor

  P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  2 1

  L

  judj

  e so

  se

  stal

  no n

  asel

  ili.

  Eden

  od:

  u

  stal

  ili so

  se

  n

  asel

  ili so

  se

  v hi

  šo

  z

  ačel

  i so

  redi

  ti ži

  vino

  (p

  oman

  jkljiv

  o)

  V od

  govo

  rih m

  ora

  biti

  poud

  arek

  na

  spre

  mem

  bi

  nom

  adsk

  ega

  nači

  na

  živl

  jenj

  a.

  2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  3. a

  1

  Eden

  od:

  n

  amak

  alno

  pol

  jede

  lstv

  o n

  amak

  anje

  Eden

  od:

  n

  amak

  alst

  vo

  n

  amak

  alni

  štvo

  Eden

  od:

  p

  opla

  vno

  polje

  dels

  tvo

  n

  amak

  alni

  sis

  tem

  1

  3. b

  1

  Eden

  od:

  (N

  ilove

  ) pop

  lave

  o

  pazo

  vanj

  e vo

  dost

  aja

  Nila

  Eden

  od:

  d

  viga

  nje

  glad

  ine

  vode

  n

  ihan

  je v

  ode

  Eden

  od:

  d

  L

  una

  p

  lima

  / ose

  ka

  p

  odne

  bje

  le

  tni č

  asi

  N

  il / r

  eka

  (pom

  anjk

  ljivo)

  2

  Sku

  paj

  2

  2 TS

  – ta

  kson

  omsk

  a st

  opnj

  a vp

  raša

  nja

 • 6

  N16

  1-51

  1-3-

  2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  4. a

  1

  B

  1 4.

  b

  1 Ed

  en o

  d:

  (v

  elik

  i) m

  arat

  on

  m

  arat

  onsk

  i tek

  te

  k na

  42

  km

  M

  arat

  on

  Eden

  od:

  te

  k (p

  oman

  jkljiv

  o)

  te

  k na

  dol

  ge ra

  zdal

  je

  (pom

  anjk

  ljivo)

  m

  ali m

  arat

  on

  o

  limpi

  jske

  igre

  a

  tletik

  a

  3

  Sku

  paj

  2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  5. a

  1

  Eden

  od:

  K

  akov

  ostn

  e (š

  iroke

  , tla

  kova

  ne) c

  este

  so

  om

  ogoč

  ile h

  itrej

  še /

  lažj

  e po

  tova

  nje.

  C

  este

  so

  omog

  očile

  pre

  važa

  nje

  večj

  ih

  tovo

  rov.

  K

  er s

  o ce

  ste

  omog

  očile

  dos

  top

  in

  prev

  oz to

  vora

  . K

  er s

  o m

  ed s

  eboj

  bol

  je p

  ovez

  ali k

  raje

  .

  Ed

  en o

  d:

  K

  er s

  o R

  imlja

  ni in

  dru

  gi

  ljudj

  e la

  žje

  priš

  li do

  trg

  ovin

  e.

  V

  se p

  oti v

  odijo

  v R

  im.

  2

  5. b

  1

  Eden

  od:

  R

  imlja

  ni s

  o ce

  ste

  grad

  ili s

  krbn

  o:

  najp

  rej s

  o te

  ren

  izra

  vnal

  i, ob

  robi

  li z

  večj

  imi k

  amni

  , nas

  uli p

  odla

  go in

  nat

  o po

  loži

  li vr

  hnje

  plo

  šče,

  dan

  es p

  a jih

  as

  falti

  ram

  o / b

  eton

  iram

  o.

  N

  ekoč

  so

  tlako

  vali

  cest

  e, d

  anes

  jih

  asfa

  ltira

  mo

  / bet

  onira

  mo.

  N

  ekoč

  so

  cest

  e gr

  adili

  ročn

  o, d

  anes

  pa

  stro

  jno.

  N

  ekoč

  so

  cest

  e gr

  adili

  vojs

  ka (i

  n su

  žnji)

  , dan

  es

  grad

  bena

  pod

  jetja

  .

  N

  ekoč

  so

  cest

  e gr

  adili

  poča

  si, d

  anes

  pa

  hitro

  . O

  dgov

  or m

  ora

  vseb

  ovat

  i pr

  imer

  javo

  gra

  dnje

  v

  rimsk

  em č

  asu

  in d

  anes

  . Sa

  mo

  omem

  ba h

  itros

  ti gr

  adnj

  e je

  nap

  ačen

  od

  govo

  r.

  3

  Sku

  paj

  2

 • 7

  N16

  1-51

  1-3-

  2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  6. a

  1

  K

  aran

  tani

  ja

  1

  6. b

  1

  K

  aran

  tanc

  i so

  se z

  ačel

  i po

  kris

  tjanj

  evat

  i. Ed

  en o

  d:

  S

  lova

  ni s

  o po

  stal

  i kris

  tjani

  . S

  o po

  stal

  i krš

  čani

  . K

  ršča

  nstv

  o je

  pos

  tala

  gla

  vna

  vera

  . G

  oraz

  d jih

  je p

  okris

  tjani

  l.

  Eden

  od:

  s

  prej

  eli k

  atol

  iško

  ver

  o p

  osta

  li so

  ver

  ni

  (pom

  anjk

  ljivo)

  v

  erov

  ali s

  o v

  eneg

  a bo

  ga

  (pom

  anjk

  ljivo)

  3

  Sku

  paj

  2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  7. a

  1

  B

  2 7.

  b

  1 Ed

  en o

  d:

  F

  evda

  lci s

  o se

  zav

  arov

  ali p

  red

  mor

  ebitn

  imi n

  apad

  i. F

  evda

  lci s

  o že

  leli

  zava

  rova

  ti sv

  oj

  priv

  ilegi

  j pri

  noše

  nju

  orož

  ja.

  P

  alic

  a je

  izka

  zova

  la k

  met

  ov s

  tan

  / po

  naza

  rjala

  niz

  ek k

  met

  ov s

  tan.

  p

  alic

  o so

  upo

  rabl

  jali

  pri

  delu

  (pom

  anjk

  ljivo)

  3

  Sku

  paj

  2

 • 8

  N16

  1-51

  1-3-

  2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  8. a

  1

  Eden

  od:

  C

  eljs

  ki g

  rofi

  / kne

  zi

  C

  eljs

  ki

  Ed

  en o

  d:

  C

  elja

  ni

  ž

  ovne

  ški g

  ospo

  dje

  V od

  govo

  ru je

  dov

  olje

  no

  našt

  evan

  je p

  oses

  ti ob

  na

  vedb

  i ple

  miš

  ke ro

  dbin

  e.

  1

  8. b

  1

  »

  S sk

  lepa

  njem

  por

  ok s

  e je

  dru

  žina

  po

  veza

  la z

  vla

  dars

  kim

  i hiš

  ami …

  «

  P

  oses

  t so

  veča

  li s

  spre

  jem

  anje

  m n

  ovih

  fe

  vdov

  , den

  arni

  mi p

  osli,

  na

  kupi

  in d

  edov

  anji.

  Pri i

  zpis

  u pr

  aviln

  ega

  dela

  be

  sedi

  la, n

  i pot

  rebe

  n do

  bese

  dni p

  repi

  s.

  Če

  je u

  čene

  c po

  leg

  zadn

  jega

  sta

  vka

  izpi

  sal t

  udi

  del b

  esed

  ila, k

  i gov

  ori o

  na

  kupi

  h, d

  enar

  nih

  posl

  ih in

  de

  dova

  nju,

  odg

  ovor

  oz

  nači

  te s

  pop

  ravn

  im

  znak

  om P

  N.

  2

  8. c

  1

  Eden

  od:

  Z

  emljiš

  ki g

  ospo

  dje

  so b

  ili ze

  lo

  avto

  nom

  ni p

  ri up

  ravl

  janj

  u sv

  ojih

  ze

  mljiš

  kih

  pose

  sti i

  n so

  se

  vlad

  arje

  m

  upira

  li.

  Z

  arad

  i fev

  daln

  e ra

  zdro

  blje

  nost

  i.

  Eden

  od:

  K

  er s

  o im

  eli e

  nako

  vred

  ne

  tekm

  ece

  v dr

  ugih

  rodb

  inah

  . K

  er n

  iso

  bili

  last

  niki

  vse

  ga

  ozem

  lja.

  3

  Sku

  paj

  3

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  9. a

  1

  B

  1 9.

  b

  1 K

  ršča

  nske

  ga B

  oga

  so d

  ojem

  ali k

  ot

  moč

  nejš

  ega

  od s

  vojih

  bog

  ov.

  K

  ršča

  nski

  bog

  je p

  rem

  agal

  nj

  ihov

  e bo

  gove

  .

  Odg

  ovor

  mor

  a iz

  haja

  ti iz

  be

  sedi

  la 1

  , dov

  olje

  n pa

  je

  tudi

  dob

  esed

  ni p

  repi

  s.

  2

  9. c

  1

  V

  sre

  dini

  16.

  sto

  letja

  so

  mor

  ali p

  red

  pokr

  istja

  njev

  anje

  m o

  prav

  iti v

  ersk

  i po

  uk (p

  red

  tem

  pa

  ne).

  3

  Sku

  paj

  3

 • 9

  N16

  1-51

  1-3-

  2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  10. a

  1

  Eden

  od:

  T

  uršk

  a (d

  ržav

  a)

  T

  uršk

  o ce

  sars

  tvo

  O

  sman

  ski i

  mpe

  rij /

  drža

  va

  O

  tom

  ansk

  o ce

  sars

  tvo

  / im

  perij

  Ed

  en o

  d:

  T

  urki

  T

  urči

  ja

  1

  10. b

  1

  Eden

  od:

  S

  kora

  j cel

  otno

  oze

  mlje

  dan

  ašnj

  e Sl

  oven

  ije je

  bilo

  pod

  vrže

  no n

  apad

  om

  turš

  ke d

  ržav

  e.

  O

  b sm

  ereh

  gla

  vnih

  turš

  kih

  vpad

  ov s

  o po

  stav

  ili m

  noži

  co ta

  boro

  v in

  grm

  ad, k

  i so

  bili

  nam

  enje

  ni o

  bram

  bi.

  Eden

  od:

  N

  a po

  ti pr

  oti D

  unaj

  u so

  Tur

  ki

  šli č

  ez s

  love

  nsko

  oze

  mlje

  . K

  er V

  ojna

  kra

  jina

  ni

  prep

  reče

  vala

  turš

  kih

  vpad

  ov.

  Eden

  od:

  K

  er je

  mej

  ilo n

  a Tu

  rško

  ce

  sars

  tvo.

  Z

  arad

  i bliž

  ine

  Turš

  kega

  ce

  sars

  tva.

  (pom

  anjk

  ljivo)

  3

  Sku

  paj

  2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  11. a

  1

  Eden

  od:

  a

  bsol

  utna

  mon

  arhi

  ja

  v

  oliln

  a m

  onar

  hija

  (r

  azsv

  etlje

  ni) a

  bsol

  utiz

  em

  2

  11. b

  1

  N

  ajve

  čji n

  aspr

  otni

  k ab

  solu

  tizm

  a je

  bilo

  (v

  isok

  o) p

  lem

  stvo

  , ker

  mu

  je k

  ralj

  jem

  al p

  rivile

  gije

  / m

  oč (n

  pr. s

  odno

  ob

  last

  ).

  o

  dpra

  ve u

  poro

  v vi

  soke

  ga

  plem

  stva

  (pom

  anjk

  ljivo)

  Br

  ez u

  tem

  eljit

  ve je

  odg

  ovor

  po

  man

  jkljiv

  . 3

  11. c

  1

  Eden

  od:

  O

  krep

  i se

  urad

  ništ

  vo (k

  i se

  oblik

  uje

  iz

  vrst

  meš

  čans

  tva)

  . U

  radn

  ik/-i

  Ed

  en o

  d:

  u

  prav

  niki

  d

  ržav

  na u

  prav

  a

  3

  Sku

  paj

  3

 • 10

  N

  161-

  511-

  3-2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  12. a

  1

  ra

  zsve

  tljen

  stvo

  ra

  cion

  aliz

  em

  1 12

  . b

  1 Ed

  en o

  d:

  s

  vobo

  da g

  ovor

  a (in

  tisk

  a)

  ra

  zlič

  nost

  miš

  ljenj

  a s

  vobo

  da m

  isli

  / izr

  ažan

  ja

  p

  ravi

  ca d

  o ži

  vlje

  nja

  2

  Sku

  paj

  2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  13. a

  1

  C

  1 13

  . b

  1 Ed

  en o

  d:

  tr

  i let

  a v

  letih

  186

  8–18

  70

  d

  ve le

  ti (9

  .) av

  gust

  186

  8–(9

  .) av

  gust

  187

  0

  2

  13. c

  1

  Eden

  od:

  Z

  arad

  i obč

  utka

  ogr

  ožen

  osti

  / zar

  adi

  rom

  aniz

  acije

  in g

  erm

  aniz

  acije

  so

  hote

  li po

  udar

  iti s

  love

  nsko

  nar

  avo

  tega

  pr

  osto

  ra.

  Z

  ato,

  da

  ne b

  i Slo

  venc

  i izg

  ubili

  naro

  dne

  zave

  sti z

  arad

  i vpl

  iva

  drug

  ega

  naro

  da.

  K

  er s

  o Sl

  oven

  ci o

  b na

  rodn

  ostn

  i mej

  i hot

  eli

  dvig

  niti

  naro

  dno

  zave

  st.

  Eden

  od:

  v

  elik

  del

  ež N

  emce

  v z

  arad

  i bliž

  ine

  drug

  ih k

  ultu

  r / d

  ržav

  3

  Sku

  paj

  3

 • 11

  N

  161-

  511-

  3-2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  14. a

  1

  Eden

  od:

  A

  vstri

  jsko

  ces

  arst

  vo

  A

  vstro

  -Ogr

  ska

  A

  vstri

  ja

  A

  -O

  A

  O

  H

  absb

  uršk

  a m

  onar

  hija

  1

  14. b

  1

  z

  voj

  aško

  silo

  Ed

  en o

  d:

  z

  žel

  ezom

  in k

  rvjo

  z

  oro

  žjem

  s

  spo

  padi

  s

  silo

  2

  14. c

  1

  V

  bes

  edilu

  Bis

  mar

  ck n

  apov

  eduj

  e ši

  rjenj

  e oz

  emlja

  z v

  ojno

  ; na

  zem

  ljevi

  du

  pa je

  prik

  azan

  nas

  tane

  k zd

  ruže

  ne

  Nem

  čije

  tudi

  pre

  k zm

  ag n

  a bo

  jnem

  po

  lju.

  Eden

  od:

  v

  tem

  , da

  so m

  eje

  dolo

  čeva

  li z

  orož

  jem

  / bo

  jem

  / sp

  opad

  i / z

  voj

  no

  S

  popa

  di, k

  i jih

  je n

  apov

  edal

  , so

  se

  res

  zgod

  ili.

  3

  Sku

  paj

  3

 • 12

  N

  161-

  511-

  3-2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  15. a

  1

  Eden

  od:

  K

  ralje

  vina

  SH

  S

  K

  ralje

  vina

  Jug

  osla

  vija

  Ed

  en o

  d:

  (D

  ržav

  a) S

  HS

  J

  ugos

  lavi

  ja (p

  oman

  jkljiv

  o)

  1

  15. b

  1

  Eden

  od:

  J

  užni

  Slo

  vani

  naj

  se

  zdru

  žijo

  v

  sam

  osto

  jno

  drža

  vo v

  okv

  iru

  Hab

  sbur

  ške

  drža

  ve /

  Avs

  trijs

  kega

  ce

  sars

  tva

  D

  a bi

  bil

  v AO

  uve

  den

  trial

  izem

  , Juž

  ni

  Slov

  ani p

  a bi

  imel

  i avt

  onom

  ijo v

  dr

  žavi

  .

  Kot p

  ravi

  len

  odgo

  vor

  priz

  nam

  o tu

  di p

  repi

  s za

  dnjih

  10

  bes

  ed iz

  bes

  edila

  .

  2

  15. c

  1

  Eden

  od:

  K

  rfska

  dek

  lara

  cija

  , ker

  gov

  ori o

  zd

  ruže

  vanj

  u vs

  eh J

  užni

  h S

  lova

  nov.

  K

  rfska

  dek

  lara

  cija

  , ker

  maj

  nišk

  a go

  vori

  sam

  o o

  avst

  ro-o

  grsk

  ih J

  užni

  h Sl

  ovan

  ih.

  K

  rfska

  dek

  lara

  cija

  , ker

  vkl

  juču

  je tu

  di

  Kral

  jevi

  no S

  rbijo

  (in

  Črn

  o go

  ro).

  3

  Sku

  paj

  3

 • 13

  N

  161-

  511-

  3-2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  16. a

  1

  D

  1 16

  . b

  1 D

  va o

  d:

  v

  ojsk

  a / g

  ener

  ali

  b

  uržo

  azija

  / ka

  pita

  listi

  / vel

  epos

  estn

  iki

  d

  uhov

  ščin

  a / C

  erke

  v / c

  erke

  v / š

  kofi

  (b

  ogat

  i) in

  dust

  rialc

  i

  Ed

  en o

  d:

  v

  išji

  sloj

  i m

  ešča

  nstv

  o u

  radn

  ištv

  o p

  oliti

  ki

  Za n

  aved

  bo d

  veh

  druž

  beni

  h sk

  upin

  priz

  nam

  o en

  o to

  čko,

  za

  nav

  edbo

  sam

  o en

  e pa

  enec

  ne

  dobi

  točk

  e.

  2

  16. c

  1

  Eden

  od:

  S

  imbo

  l klju

  kast

  ega

  križ

  a: F

  ranc

  u iz

  datn

  o po

  mag

  a na

  cist

  ična

  Nem

  čija

  / Fr

  anco

  je p

  oliti

  čno

  sim

  patiz

  iral z

  N

  emči

  jo.

  M

  rtvaš

  ka g

  lava

  sim

  boliz

  ira v

  elik

  o št

  evilo

  žrte

  v dr

  žavl

  jans

  ke v

  ojne

  . D

  eli v

  ojaš

  ke u

  nifo

  rme

  izra

  žajo

  m

  ilitan

  tnos

  t. K

  ult o

  sebn

  osti

  se v

  idi v

  nad

  nara

  vni

  velik

  osti

  gene

  rala

  . N

  ošnj

  a pl

  ašča

  izra

  ža, d

  a se

  viš

  ji dr

  užbe

  ni s

  loji

  podr

  ejaj

  o Fr

  ancu

  .

  k

  ljuka

  sti k

  riž: s

  imbo

  l na

  cizm

  a (p

  oman

  jkljiv

  o)

  Ute

  mel

  jeva

  nje

  sim

  bolo

  v m

  ora

  izha

  jati

  iz k

  arik

  atur

  e v

  pove

  zavi

  s š

  pans

  ko

  drža

  vlja

  nsko

  voj

  no, o

  čem

  er

  govo

  ri uv

  odno

  bes

  edilo

  na

  loge

  .

  3

  Sku

  paj

  3

 • 14

  N

  161-

  511-

  3-2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  17. a

  1

  C

  1 17

  . b

  1 Ed

  en o

  d:

  s

  neg

  m

  raz

  z

  ima

  s

  labe

  vre

  men

  ske

  razm

  ere

  »

  Gen

  eral

  Zim

  Ed

  en o

  d.

  v

  rem

  e (p

  oman

  jkljiv

  o)

  s

  labe

  pro

  met

  ne ra

  zmer

  e

  2

  17. c

  1

  O

  b za

  četk

  u so

  Nem

  ci p

  ričak

  oval

  i hitr

  o zm

  ago,

  kar

  pa

  jim je

  pre

  preč

  ila h

  uda

  zim

  a / (

  slab

  e) v

  rem

  ensk

  e ra

  zmer

  e /

  viso

  k sn

  eg.

  N

  apre

  dova

  li so

  poč

  asne

  je

  kot s

  o pr

  ičak

  oval

  i.

  Uče

  nci m

  oraj

  o pr

  i tvo

  rjenj

  u od

  govo

  ra u

  pošt

  evat

  i obe

  fo

  togr

  afiji.

  3

  Sku

  paj

  3

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  18. a

  1

  B

  1 18

  . b

  1 Ed

  en o

  d:

  V

  več

  jem

  del

  u Ju

  gosl

  avije

  je b

  ila

  velik

  a st

  opnj

  a ne

  pism

  enos

  ti.

  V

  elik

  o / v

  ečin

  a ne

  pism

  enih

  ljud

  i.

  Eden

  od:

  k

  er s

  o bi

  li ne

  pism

  eni

  n

  izka

  pis

  men

  ost

  2

  18. c

  1

  Eden

  od:

  P

  ri vs

  aki s

  krin

  jici j

  e st

  al o

  pazo

  vale

  c.

  V

  oliš

  če n

  i bilo

  zak

  rito.

  Ž

  e na

  vol

  išču

  se

  je s

  lišal

  o / v

  idel

  o za

  ko

  ga s

  o gl

  asov

  ali.

  K

  er s

  i bil

  za n

  apač

  no g

  laso

  vanj

  e la

  hko

  kazn

  ovan

  .

  n

  a vo

  litva

  h so

  gol

  jufa

  li

  3

  Sku

  paj

  3

 • 15

  N

  161-

  511-

  3-2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  19. a

  1

  Eden

  od:

  m

  eja

  med

  vzh

  odni

  m in

  zah

  odni

  m

  blok

  om (v

  čas

  u hl

  adne

  voj

  ne)

  m

  eja

  / loč

  nica

  med

  dem

  okra

  tični

  m in

  ko

  mun

  istič

  nim

  / to

  talit

  arni

  m s

  veto

  m v

  Ev

  ropi

  m

  eja

  med

  vpl

  ivni

  m o

  zem

  ljem

  ZD

  A in

  SZ

  v E

  vrop

  i

  o

  graj

  a m

  ed v

  zhod

  nim

  in

  zaho

  dnim

  blo

  kom

  (v č

  asu

  hlad

  ne v

  ojne

  )

  Eden

  od:

  z

  id m

  ed d

  ržav

  ami v

  N

  ATO

  pak

  tu in

  drž

  avam

  i v

  Var

  šavs

  kem

  pak

  tu

  m

  eja

  med

  V in

  Z E

  vrop

  o (p

  oman

  jkljiv

  o)

  Iz o

  dgov

  ora

  učen

  ca m

  ora

  biti

  razv

  idna

  pol

  itičn

  a /

  ideo

  lošk

  a de

  litev

  in n

  e ge

  ogra

  fska

  . Za

  opr

  edel

  itev

  pojm

  a že

  lezn

  a za

  vesa

  ni z

  ados

  ti sa

  mo

  zapi

  s po

  sled

  ice,

  kot

  je

  npr

  . pre

  kini

  tev

  kom

  unik

  acije

  .

  1

  19. b

  1

  Eden

  od:

  K

  er s

  o po

  šte

  vilu

  vol

  ilcev

  maj

  hne.

  K

  er n

  jihov

  a ob

  last

  ne

  odra

  ža v

  olje

  lju

  dstv

  a.

  N

  jihov

  a ob

  last

  »ne

  ust

  reza

  njih

  ovi

  štev

  ilčni

  moč

  i«.

  O

  blas

  t ni b

  ila d

  emok

  ratič

  no iz

  volje

  na.

  k

  er ji

  h je

  pre

  mal

  o

  2

  19. c

  1

  Eden

  od:

  K

  er s

  o be

  žali

  pred

  kom

  unis

  tično

  ob

  last

  jo.

  L

  judj

  e so

  bež

  ali i

  z V

  na Z

  pre

  d ko

  mun

  istič

  no o

  blas

  tjo.

  L

  judj

  e so

  sku

  šali

  preb

  egni

  ti pr

  ed

  kom

  uniz

  mom

  (na

  najb

  olj n

  enav

  adne

  na

  čine

  ), ke

  r zak

  onite

  mož

  nost

  i ni b

  ilo.

  L

  judj

  e so

  bež

  ali i

  z V

  na Z

  . (p

  oman

  jkljiv

  o)

  Kot p

  ravi

  lne

  upoš

  teva

  mo

  sam

  o tis

  te o

  dgov

  ore,

  kje

  r je

  razv

  idna

  pov

  ezav

  a sl

  ike

  in

  bese

  dila

  .

  3

  Sku

  paj

  3

 • 16

  N

  161-

  511-

  3-2

  Nal

  oga

  Toč

  ke

  Odg

  ovor

  Š

  e sp

  reje

  mlji

  v od

  govo

  r P

  oman

  jklji

  vi in

  ne

  spre

  jem

  ljivi

  odg

  ovor

  i D

  odat

  na n

  avod

  ila

  TS

  20. a

  1

  Eden

  od:

  J

  ugos

  lavi

  ja

  S

  FRJ

  F

  LRJ

  1

  20. b

  1

  S

  tem

  je s

  imbo

  lno

  naka

  zano

  , da

  je

  Slov

  enija

  (tud

  i) čl

  anic

  a EU

  .

  Eden

  od:

  z

  asta

  va S

  love

  nije

  (p

  oman

  jkljiv

  o)

  z

  asta

  va E

  U (p

  oman

  jkljiv

  o) V

  odg

  ovor

  u m

  ora

  biti

  naka

  zana

  sim

  boln

  a po

  veza

  va o

  beh

  slik

  .

  2

  20. c

  1

  Eden

  od:

  Z

  adnj

  a le

  ta s

  o za

  pre

  pozn

  avno

  st

  Slov

  enije

  zel

  o ve

  liko

  nare

  dili

  špor

  tnik

  i s

  svoj

  imi v

  rhun

  skim

  i rez

  ulta

  ti.

  U

  speh

  i špo

  rtnik

  ov.

  o

  limpi

  jske

  med

  alje

  Kot p

  ravi

  len

  odgo

  vor

  priz

  nam

  o, č

  e uč

  enec

  na

  vede

  pol

  eg u

  speh

  ov n

  a šp

  ortn

  em p

  odro

  čju

  tudi

  dr

  uge

  uspe

  he.

  3

  Sku

  paj

  3

  Skup

  no š

  tevi

  lo to

  čk: 5

  0

 • 17

  N

  161-

  511-

  3-2

  Preg

  ledn

  ica:

  Spe

  cifik

  acijs

  ka ta

  bela

  , zgo

  dovi

  na, 3

  . obd

  obje

  Nal

  oge

  Točk

  e Po

  droč

  ja

  Vse

  bine

  Ci

  lji –

  uče

  nec

  Stan

  dard

  i zn

  anja

  Ta

  kson

  . st

  opnj

  e Ra

  zred

  i O

  bmoč

  ja

  1 01

  .a

  1 Uv

  od v

  zgod

  ovino

  Os

  tanki

  prete

  klosti

  (spo

  znav

  amo

  zgod

  ovino

  ) Na

  štejej

  o vrst

  e zgo

  dovin

  skih

  virov

  in op

  išejo

  njiho

  ve zn

  ačiln

  osti

  M II.

  6

  01.b

  1

  Uvod

  v zg

  odov

  ino

  Ostan

  ki pr

  eteklo

  sti (s

  pozn

  avam

  o zg

  odov

  ino)

  Znajo

  določ

  iti ne

  ki zg

  odov

  inski

  letnic

  i ustr

  ezno

  dese

  tletje

  , stol

  etje i

  n tis

  očlet

  je S

  II. 6

  2

  1 Pr

  azgo

  dovin

  a Pr

  azgo

  dovin

  ski lj

  udje

  Opiše

  jo sp

  reme

  mbe n

  ačina

  življ

  enja

  v pos

  amez

  nih ob

  dobji

  h pra

  zgod

  ovine

  in

  pojas

  nijo,

  zaka

  j so n

  astal

  e M

  II. 7

  3 03

  .a

  1 St

  ari v

  ek

  Star

  i egip

  t in ci

  viliza

  cije r

  odov

  itneg

  a po

  lmes

  eca

  Razlo

  žijo p

  ogoje

  za na

  stane

  k prvi

  h civi

  lizac

  ij S

  I. 7

  03.b

  1

  Star

  i vek

  St

  ari e

  gipt in

  civil

  izacij

  e rod

  ovitn

  ega

  polm

  esec

  a Ra

  zložij

  o pog

  oje za

  nasta

  nek p

  rvih c

  iviliz

  acij

  S II.

  7

  4 04

  .a

  1 St

  ari v

  ek

  Star

  a Grči

  ja Po

  jasnij

  o glav

  ne zn

  ačiln

  osti g

  rško-

  perzi

  jskih

  in pe

  lopon

  eških

  vojn

  S I.

  7

  04.b

  1

  Star

  i vek

  St

  ara G

  rčija

  Pojas

  nijo g

  lavne

  znač

  ilnos

  ti gršk

  o-pe

  rzijsk

  ih in

  pelop

  oneš

  kih vo

  jn S

  III.

  7

  5 05

  .a

  1 St

  ari v

  ek

  Rims

  ka dr

  žava

  Po

  jasnij

  o glav

  ne sp

  reme

  mbe,

  ki so

  jih R

  imlja

  ni pr

  inesli

  na oz

  emlje

  da

  našn

  je Sl

  oven

  ije

  S II.

  7

  05.b

  1

  Star

  i vek

  Ri

  mska

  drža

  va

  Pojas

  nijo g

  lavne

  spre

  memb

  e, ki

  so jih

  Rim

  ljani

  prine

  sli na

  ozem

  lje

  dana

  šnje

  Slov

  enije

  S

  III.

  7

  6 06

  .a

  1 Sr

  ednji

  vek

  Sred

  nji ve

  k - ob

  likov

  anje

  nove

  ku

  lturn

  e in p

  olitič

  ne po

  dobe

  Evro

  pe

  Opiše

  jo gla

  vne z

  načil

  nosti

  razv

  oja K

  aran

  tanije

  M

  I. 7

  06.b

  1

  Sred

  nji ve

  k Sr

  ednji

  vek -

  oblik

  ovan

  je no

  ve

  kultu

  rne i

  n poli

  tične

  podo

  be E

  vrope

  Op

  išejo

  glavn

  e zna

  čilno

  sti ra

  zvoja

  Kar

  antan

  ije

  M III.

  7

  7.

  07.a

  1

  Sred

  nji ve

  k Sr

  ednji

  vek -

  oblik

  ovan

  je no

  ve

  kultu

  rne i

  n poli

  tične

  podo

  be E

  vrope

  Po

  jasnij

  o tem

  eljne

  znač

  ilnos

  ti iz ž

  ivljen

  ja sre

  dnjev

  eških

  stan

  ov (p

  lemiči

  , km

  etje)

  M

  II. 7

  07.b

  1

  Sred

  nji ve

  k Sr

  ednji

  vek -

  oblik

  ovan

  je no

  ve

  kultu

  rne i

  n poli

  tične

  podo

  be E

  vrope

  Po

  jasnij

  o tem

  eljne

  znač

  ilnos

  ti iz ž

  ivljen

  ja sre

  dnjev

  eških

  stan

  ov (p

  lemiči

  , km

  etje)

  M

  III.

  7

  8 08

  .a

  1 Sr

  ednji

  vek

  Sred

  nji ve

  k - ob

  likov

  anje

  nove

  ku

  lturn

  e in p

  olitič

  ne po

  dobe

  Evro

  pe

  Razlo

  žijo p

  oloža

  j slov

  ensk

  ih (zg

  odov

  inskih

  ) dež

  el v o

  kviru

  rimsk

  o-ne

  mške

  ga ce

  sarst

  va

  S I.

  7

  08.b

  Sred

  nji ve

  k Sr

  ednji

  vek -

  oblik

  ovan

  je no

  ve

  kultu

  rne i

  n poli

  tične

  podo

  be E

  vrope

  Ra

  zložij

  o polo

  žaj s

  loven

  skih

  (zgod

  ovins

  kih) d

  ežel

  v okv

  iru rim

  sko-

  nemš

  kega

  cesa

  rstva

  S

  II. 7

  08.c

  1

  Sred

  nji ve

  k Sr

  ednji

  vek -

  oblik

  ovan

  je no

  ve

  kultu

  rne i

  n poli

  tične

  podo

  be E

  vrope

  Ra

  zložij

  o polo

  žaj s

  loven

  skih

  (zgod

  ovins

  kih) d

  ežel

  v okv

  iru rim

  sko-

  nemš

  kega

  cesa

  rstva

  S

  III.

  7

  9 09

  .a

  1 No

  vi ve

  k in n

  ovejš

  a zg

  odov

  ina

  Meje

  znan

  ega s

  veta

  se ši

  rijo

  Pojas

  nijo p

  olitič

  ne, d

  ružb

  ene,

  gosp

  odar

  ske,

  kultu

  rne p

  osled

  ice ve

  likih

  geog

  rafsk

  ih od

  kritij

  za »s

  tari in

  novi

  svet«

  S

  I. 8

  09.b

  Novi

  vek i

  n nov

  ejša

  zgod

  ovina

  Me

  je zn

  aneg

  a sve

  ta se

  širijo

  Po

  jasnij

  o poli

  tične

  , dru

  žben

  e, go

  spod

  arsk

  e, ku

  lturn

  e pos

  ledice

  velik

  ih ge

  ogra

  fskih

  odkri

  tij za

  »star

  i in no

  vi sv

  et«

  S II.

  8

 • 18

  N

  161-

  511-

  3-2

  09.c

  1

  Novi

  vek i

  n nov

  ejša

  zgod

  ovina

  Me

  je zn

  aneg

  a sve

  ta se

  širijo

  Po

  jasnij

  o poli

  tične

  , dru

  žben

  e, go

  spod

  arsk

  e, ku

  lturn

  e pos

  ledice

  velik

  ih ge

  ogra

  fskih

  odkri

  tij za

  »star

  i in no

  vi sv

  et«

  S III.

  8

  10

  10.a

  1

  Novi

  vek i

  n nov

  ejša

  zgod

  ovina

  Sp

  reme

  njena

  politi

  čna i

  n ver

  ske

  podo

  ba E

  vrope

  Po

  jasnij

  o pos

  ledice

  turšk

  ih vp

  adov

  v slo

  vens

  ke (z

  godo

  vinsk

  e) de

  žele

  S I.

  8

  10.b

  1

  Novi

  vek i

  n nov

  ejša

  zgod

  ovina

  Sp

  reme

  njena

  politi

  čna i

  n ver

  ske

  podo

  ba E

  vrope

  Po

  jasnij

  o pos

  ledice

  turšk

  ih vp

  adov

  v slo

  vens

  ke (z

  godo

  vinsk

  e) de

  žele

  S III.

  8

  11

  11.a

  1

  Novi

  vek i

  n nov

  ejša

  zgod

  ovina

  Od

  fevd

  alne r

  azdr

  oblje

  nosti

  do

  konc

  a star

  ega r

  eda

  Prim

  erjaj

  o raz

  lične

  oblik

  e vlad

  anja

  na pr

  imer

  u par

  lamen

  tarne

  kralj

  evine

  An

  glije

  in ab

  solut

  ističn

  e kra

  ljevin

  e Fra

  ncije

  S

  II. 8

  11.b

  1

  Novi

  vek i

  n nov

  ejša

  zgod

  ovina

  Od

  fevd

  alne r

  azdr

  oblje

  nosti

  do

  konc

  a star

  ega r

  eda

  Prim

  erjaj

  o raz

  lične

  oblik

  e vlad

  anja

  na pr

  imer

  u par

  lamen

  tarne

  kralj

  evine

  An

  glije

  in ab

  solut

  ističn

  e kra

  ljevin

  e Fra

  ncije

  S

  III.

  8

  11.c

  1

  Novi

  vek i

  n nov

  ejša

  zgod

  ovina

  Od

  fevd

  alne r

  azdr

  oblje

  nosti

  do

  konc

  a star

  ega r

  eda

  Prim

  erjaj

  o raz

  lične

  oblik

  e vlad

  anja

  na pr

  imer

  u par

  lamen

  tarne

  kralj

  evine

  An

  glije

  in ab

  solut

  ističn

  e kra

  ljevin

  e Fra

  ncije

  S

  III.

  8

  12

  12.a

  1

  Novi

  vek i

  n nov

  ejša

  zgod

  ovina

  Od

  fevd

  alne r

  azdr

  oblje

  nosti

  do

  konc

  a star

  ega r

  eda

  Nave

  dejo

  glavn

  e pre

  dstav

  nike r

  azsv

  etljen

  stva i

  n opiš

  ejo ra

  zsve

  tljens

  ko

  mise

  lnost

  M I.

  8

  12.b

  1

  Novi

  vek i

  n nov

  ejša

  zgod

  ovina

  Od

  fevd

  alne r

  azdr

  oblje

  nosti

  do

  konc

  a star

  ega r

  eda

  Nave

  dejo

  glavn

  e pre

  dstav

  nike r

  azsv

  etljen

  stva i

  n opiš

  ejo ra

  zsve

  tljens

  ko

  mise

  lnost

  M II.

  8

  13

  13.a

  1

  Novi

  vek i

  n nov

  ejša

  zgod

  ovina

  Vz

  pon m

  ešča

  nstva

  Ut

  emelj

  ijo pr

  izade

  vanje

  za uv

  eljav

  itev s

  loven

  skih

  nacio

  nalni

  h zah

  tev –

  od

  kultu

  rneg

  a do

  politi

  čneg

  a giba

  nja in

  nasta

  nka s

  trank

  S

  I. 8

  13.b

  1

  Novi

  vek i

  n nov

  ejša

  zgod

  ovina

  Vz

  pon m

  ešča

  nstva

  Ut

  emelj

  ijo pr

  izade

  vanje

  za uv

  eljav

  itev s

  loven

  skih

  nacio

  nalni

  h zah

  tev –

  od

  kultu

  rneg

  a do

  politi

  čneg

  a giba

  nja in

  nasta

  nka s

  trank

  S

  II. 8

  13.c

  1

  Novi

  vek i

  n nov

  ejša

  zgod

  ovina

  Vz

  pon m

  ešča

  nstva

  Ut

  emelj

  ijo pr

  izade

  vanje

  za uv

  eljav

  itev s

  loven

  skih

  nacio

  nalni

  h zah

  tev –

  od

  kultu

  rneg

  a do

  politi

  čneg

  a giba

  nja in

  nasta

  nka s

  trank

  S

  III.

  8

  14

  14.a

  1

  Novi

  vek i

  n nov

  ejša

  zgod

  ovina

  Vz

  pon m

  ešča

  nstva

  Na

  prim

  erih

  pojas

  nijo p

  olitič

  ne sp

  reme

  mbe v

  Evro

  pi v d

  rugi

  polov

  ici 19

  . sto

  letja

  S I.

  8

  14.b

  1

  Novi

  vek i

  n nov

  ejša

  zgod

  ovina

  Vz

  pon m

  ešča

  nstva

  Na

  prim

  erih

  pojas

  nijo p

  olitič

  ne sp

  reme

  mbe v

  Evro

  pi v d

  rugi

  polov

  ici 19

  . sto

  letja

  S II.

  8

  14.c

  1

  Novi

  vek i

  n nov

  ejša

  zgod

  ovina

  Vz

  pon m

  ešča

  nstva

  Na

  prim

  erih

  pojas

  nijo p

  olitič

  ne sp

  reme

  mbe v

  Evro

  pi v d

  rugi

  polov

  ici 19

  . sto

  letja

  S III.

  8

  15

  15.a

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Slov

  enci

  v 20.

  in 21

  . stol

  etju

  Pojas

  nijo v

  zroke

  in po

  tek na

  stank

  a Kra

  ljevin

  e Jug

  oslav

  ije

  M I.

  9

  15.b

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Slov

  enci

  v 20.

  in 21

  . stol

  etju

  Pojas

  nijo v

  zroke

  in po

  tek na

  stank

  a Kra

  ljevin

  e Jug

  oslav

  ije

  M II.

  9

  15.c

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Slov

  enci

  v 20.

  in 21

  . stol

  etju

  Pojas

  nijo v

  zroke

  in po

  tek na

  stank

  a Kra

  ljevin

  e Jug

  oslav

  ije

  M III.

  9

  16

  16.a

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Politi

  čne z

  načil

  nosti

  20. s

  toletj

  a Po

  jasnij

  o, za

  kaj s

  e je v

  neka

  terih

  drža

  vah u

  velja

  vila d

  emok

  ratič

  na,

  diktat

  orsk

  a ali t

  otalita

  rna o

  blika

  vlad

  avine

  S

  I. 9

  16.b

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Politi

  čne z

  načil

  nosti

  20. s

  toletj

  a Po

  jasnij

  o, za

  kaj s

  e je v

  neka

  terih

  drža

  vah u

  velja

  vila d

  emok

  ratič

  na,

  diktat

  orsk

  a ali t

  otalita

  rna o

  blika

  vlad

  avine

  S

  II. 9

  16.c

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Politi

  čne z

  načil

  nosti

  20. s

  toletj

  a Po

  jasnij

  o, za

  kaj s

  e je v

  neka

  terih

  drža

  vah u

  velja

  vila d

  emok

  ratič

  na,

  diktat

  orsk

  a ali t

  otalita

  rna o

  blika

  vlad

  avine

  S

  III.

  9

 • 19

  N

  161-

  511-

  3-2

  17

  17.a

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Politi

  čne z

  načil

  nosti

  20. s

  toletj

  a Op

  išejo

  glavn

  e zna

  čilno

  sti dr

  uge s

  vetov

  ne vo

  jne te

  r poja

  snijo

  njen

  e po

  sledic

  e M

  I. 9

  17.b

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Politi

  čne z

  načil

  nosti

  20. s

  toletj

  a Op

  išejo

  glavn

  e zna

  čilno

  sti dr

  uge s

  vetov

  ne vo

  jne te

  r poja

  snijo

  njen

  e po

  sledic

  e M

  II. 9

  17.c

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Politi

  čne z

  načil

  nosti

  20. s

  toletj

  a Op

  išejo

  glavn

  e zna

  čilno

  sti dr

  uge s

  vetov

  ne vo

  jne te

  r poja

  snijo

  njen

  e po

  sledic

  e M

  III.

  9

  18

  18.a

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Slov

  enci

  v 20.

  in 21

  . stol

  etju

  Pojas

  nijo o

  koliš

  čine i

  n pos

  ledice

  komu

  nistič

  nega

  prev

  zema

  oblas

  ti v

  Jugo

  slavij

  i po d

  rugi

  sveto

  vni v

  ojni

  S I.

  9

  18.b

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Slov

  enci

  v 20.

  in 21

  . stol

  etju

  Pojas

  nijo o

  koliš

  čine i

  n pos

  ledice

  komu

  nistič

  nega

  prev

  zema

  oblas

  ti v

  Jugo

  slavij

  i po d

  rugi

  sveto

  vni v

  ojni

  S II.

  9

  18.c

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Slov

  enci

  v 20.

  in 21

  . stol

  etju

  Pojas

  nijo o

  koliš

  čine i

  n pos

  ledice

  komu

  nistič

  nega

  prev

  zema

  oblas

  ti v

  Jugo

  slavij

  i po d

  rugi

  sveto

  vni v

  ojni

  S III.

  9

  19

  19.a

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Politi

  čne z

  načil

  nosti

  20. s

  toletj

  a Ra

  zliku

  jejo p

  olitič

  ne ra

  zmer

  e v ča

  su hl

  adne

  vojne

  in po

  njej

  M I.

  9

  19.b

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Politi

  čne z

  načil

  nosti

  20. s

  toletj

  a Ra

  zliku

  jejo p

  olitič

  ne ra

  zmer

  e v ča

  su hl

  adne

  vojne

  in po

  njej

  M II.

  9

  19.c

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Politi

  čne z

  načil

  nosti

  20. s

  toletj

  a Ra

  zliku

  jejo p

  olitič

  ne ra

  zmer

  e v ča

  su hl

  adne

  vojne

  in po

  njej

  M III.

  9

  20

  20.a

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Slov

  enci

  v 20.

  in 21

  . stol

  etju

  Pojas

  nijo v

  zroke

  za od

  ločite

  v Slov

  ence

  v za l

  astno

  drža

  vo S

  loven

  ijo

  M I.

  20.b

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Slov

  enci

  v 20.

  in 21

  . stol

  etju

  Pojas

  nijo v

  zroke

  za od

  ločite

  v Slov

  ence

  v za l

  astno

  drža

  vo S

  loven

  ijo

  M II.

  20.c

  1

  Sodo

  bna z

  godo

  vina

  Slov

  enci

  v 20.

  in 21

  . stol

  etju

  Pojas

  nijo v

  zroke

  za od

  ločite

  v Slov

  ence

  v za l

  astno

  drža

  vo S

  loven

  ijo

  M III.

  9 LE

  GEN

  DA

  : N

  alog

  e: z

  apis

  ana

  ozna

  ka v

  sake

  ga v

  praš

  anja

  /del

  a na

  loge

  /nal

  oge;

  pov

  zeto

  po

  prei

  zkus

  u zn

  anja

  , Nav

  odili

  h za

  vre

  dnot

  enje

  in p

  rogr

  amu

  za e

  -vre

  dnot

  enje

  To

  čke:

  zap

  isan

  o m

  aksi

  mal

  no š

  tevi

  lo to

  čk v

  praš

  anja

  /del

  a na

  loge

  /nal

  oge

  Podr

  očja

  /Vse

  bine

  /Cilj

  i – u

  čene

  c: z

  apis

  ana

  podr

  očje

  /vse

  bina

  /cilj

  , ki g

  a pr

  ever

  ja v

  praš

  anje

  /del

  nal

  oge/

  nalo

  ga; p

  ovze

  to p

  o U

  čnem

  nač

  rtu

  Stan

  dard

  i zna

  nja:

  zap

  isan

  sta

  ndar

  d zn

  anja

  , ki g

  a pr

  ever

  ja v

  praš

  anje

  /del

  nal

  oge/

  nalo

  ga; M

  – m

  inim

  alni

  , S –

  stan

  dard

  i; po

  vzet

  o po

  Učn

  em n

  ačrt

  u Ta

  kson

  omsk

  e st

  opnj

  e (p

  o Bl

  oom

  u): z

  apis

  ana

  taks

  onom

  ska

  stop

  nja

  vpra

  šanj

  a/de

  la n

  alog

  e/na

  loge

  ; I –

  zna

  nje

  in p

  repo

  znav

  anje

  , II –

  razu

  mev

  anje

  in u

  pora

  ba, I

  II –

  anal

  iza

  in s

  inte

  za te

  r vre

  dnot

  enje

  Ra

  zred

  : zap

  isan

  razr

  ed, v

  kat

  erem

  se

  obra

  vnav

  a ci

  lj, k

  i ga

  prev

  erja

  vpr

  ašan

  je/d

  el n

  alog

  e/na

  loga

  ; pov

  zeto

  po

  Učn

  em n

  ačrt

  u