of 55/55
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI ORDINUL Nr. 1576 din 15.10.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare", indicativ NP 06802 În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Având în vedere avizul Comitetului Tehnic de Coordonare Generala nr. 67/26.04.2002, Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ORDIN : Art. 1. Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere af cerinţei de siguranţă în exploatare", indicativ NP 06802, elaborată de Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii Bucureşti (IPCT S.A.) şi prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. Prezentul ordin se publică în Buletinul Construcţiilor şi în broşură tipărită de Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii Bucureşti (IPCT SA). Art. 3. La aceiaşi dată îşi încetează aplicabilitatea reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare", indicativ CE 195, aprobat de MLPAT cu nr. 7/N/10.02.95. Art. 4. Direcţia Generală Tehnică în Construcţii va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. MINISTRU, MIRON TUDOR MITREA MINISTERUL DE INTERNE CORPUL POMPIERILOR MILITARI INSPECTORATUL GENERAL AVIZ Nr. 13 din 14.08.2002 La cererea INSTITUTULUI DE PROIECTARE, CERCETARE Şl TEHNICĂ DE CALCUL ÎN CONSTRUCŢII I.P.C.T. S.A., nr. 1033/16.07.2002, potrivit atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. d, din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari şi ale art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată cu Legea nr. 212/1997, modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizează lucrarea „NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA CLĂDIRILOR CIVILE DIN PUNCT DE VEDERE AL CERINŢEI DE SIGURANŢĂ ÎN EXPLOATARE".

„Normativ privind proiectarea clădirilor civile

  • View
    635

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of „Normativ privind proiectarea clădirilor civile

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORILOCUINEI ORDINULNr.1576 din15.10.2002 pentruaprobareareglementriitehnice Normativprivindproiectareacldirilorcivile dinpunctdevederealcerineidesigurannexploatare", indicativNP06802 n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea n construcii,cumodificrileulterioare, ntemeiulprevederilorart.2pct.45ialeart.4alin.(3)din HotrreaGuvernuluinr.3/2001 privindorganizareaifuncionareaMinisteruluiLucrrilorPublice,TransporturiloriLocuinei, AvndnvedereavizulComitetuluiTehnicdeCoordonareGeneralanr.67/26.04.2002, Ministrullucrrilorpublice,transporturilorilocuineiemiteurmtorul ORDIN : Art.1. SeaprobreglementareatehnicNormativprivindproiectareacldirilorciviledin punctdevedereafcerineide sigurannexploatare", indicativNP06802,elaboratdeInstitutulde Proiectare,CercetareiTehnicdeCalculnConstruciiBucureti(IPCTS.A.)iprevzutnanexa carefaceparteintegrantdinprezentul ordin. Art.2.PrezentulordinsepublicnBuletinulConstruciilorinbrourtipritdeInstitutul deProiectare,CercetareiTehnicdeCalcul nConstruciiBucureti (IPCTSA). Art.3.Laaceiaidat inceteazaplicabilitateareglementareatehnicNormativprivind proiectareacldirilorciviledinpunctdevedere al cerineidesigurannexploatare",indicativ CE195, aprobatdeMLPATcunr.7/N/10.02.95. Art. 4. Direcia General Tehnic n Construcii va aduce la ndeplinire prevederile prezentuluiordin. MINISTRU, MIRONTUDORMITREA MINISTERULDEINTERNE CORPULPOMPIERILORMILITARI INSPECTORATULGENERAL AVIZ Nr.13din14.08.2002 LacerereaINSTITUTULUIDEPROIECTARE,CERCETARE lTEHNICDE CALCULNCONSTRUCII I.P.C.T.S.A., nr.1033/16.07.2002,potrivitatribuiilorceirevinconformprevederilorart.17,alin.(1),lit.d,din Legeanr.121/1996privindorganizareaifuncionareaCorpuluiPompierilorMilitarii aleart.16 alin.(3)dinOrdonanaGuvernului nr.60/1997privindaprarea mpotriva incendiilor,aprobati modificatcuLegeanr.212/1997,modificaticompletatcuOrdonanaGuvernuluinr.114/2000, aprobat cu Legea nr. 126/2001, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizeaz lucrarea NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA CLDIRILOR CIVILE DIN PUNCT DE VEDEREALCERINEIDESIGURANNEXPLOATARE".

Avizulseemitenbaza: redactriifinaleelaboratedectre I.P.C.T.S.A., cumodificrilesolicitatedectre I.G.C.P.M. contractuluinr.55/2001 avizuluiC.T.S. M.L.P.T.L.nr.67/2002 procesuluiverbalnr.25.667din14.08.2002,aledinei comisieideavizarea InspectoratuluiGeneralalCorpului PompierilorMilitari. COMANDANTULCORPULUIPOMPIERILORMILITARI Generaldebrigad VladimirSECAR LOCIITORALEFULUIDESTATMAJORI EFALINSPECIEIDE PREVENIREAINCENDIILOR Colonel Ing.MihaiROTH

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORLOCUINEI

NORMATIVPRIVINDPROIECTAREACLDIRILOR CIVILEDINPUNCTDEVEDEREALCERINEI DESIGURANNEXPLOATARE INDICATIVNP06802

Elaboratde: INSTITUTULDEPROIECTARE,CERCETARElTEHNICDE CALCULNCONSTRUCII IPCTS.A. Bucureti Directorgeneral: Directorgeneraladjunct. Directortehnic: Directorcercetare: Directordep.arhitectur: Directordep.instalaii: efproiect: dr.ing.DanCPN ing.erbanSTNESCU ing.CristianBLAN ing.VictoriaPLEU arh. Alina GHEORGHIU ing.DanBERBECARU arh.IoanaATANASESCU

Avizatde: DIRECIAGENERALTEHNICNCONSTRUCII MLPTL Directorgeneral: ing.IonSTNESCU Responsabillucrare: ing.PaulaDRAGOMIRESCU

CUPRINS 1. GENERALITI 1.1. Obiect 1.2. Domeniudeaplicareicondiiideutilizare 1.3. Referinegenerale 1.4. Terminologie 2. CONDIIITEHNICE,CRITERIIINIVELURIDE PERFORMANCORESPUNZTOARECERINEI DESIGURANNEXPLOATARE" 2.(A).Siguranacirculaieipietonale 2.(B).Siguranacirculaieicumijloacedetransport mecanizate 2.(C).Siguranacuprivirelariscuriprovenitedininstalaii 2.(D).Siguranantimpullucrrilordentreinere 2.(E).Siguranalaintruziuniiefracii ANEXE AnexaI.Sistemepentrusiguranlaintruziuniiefracii AnexaII.Documenteconexe AnexaIII.Figuriilustrative

NORMATIVPRIVIND PROIECTAREACLDIRILOR CIVILEDINPUNCTDEVEDERE ALCERINEIDESIGURAN N EXPLOATARE

IndicativNP068 02 nlocuieteCE 195

1.GENERALITI

1.1.Obiect 1.1.1. Prezentulnormativstabiletecriteriileinivelurilede performanadmisibile,privind cerinadecalitateSiguranan exploatare"corespunztoarecldirilorcivile,nconformitatecu prevederileLegii10/1995privindcalitateanconstrucii. 1.1.2. Prezentul normativ are drept scop asigurarea proteciei i confortului necesar utilizatorilor(indiferentdevrst,saustaredesntate)nconcordancuexigeneleacestora,din punctdevedereal cerineidesigurannexploatare. 1.1.3. Condiiile de calitate corespunztoare cldirilor civile, stabilite prin prezentul normativ, trebuie realizate i meninute la aceiai parametri, pe ntreaga durat de serviciu a acestora. Elaboratde: INSTITUTULDEPROIECTARE, CERCETAREITEHNICDE CALCUL NCONSTRUCII IPCTS.A. Aprobatde: MINISTRUL LUCRRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ILOCUINEI,cu ordinul nr.1576din 15.10.2002

1.2.Domeniudeaplicareicondiiideutilizare 1.2.1. Prevederile prezentului normativ se aplic la proiectarea cldirilor civile noi, indiferent de forma de proprietate sau destinaie, precum i la modernizarea, reamenajarea, transformarea, consolidarea,saureparareacelorexistente,utilizndusetotodatilaamenajareasaureamenajarea spaiuluiexterioraferentcldirilorrespective. 1.2.2. La lucrrile de modernizare, reamenajare, transformare, consolidare sau reparare a cldirilorexistente,ncazulncare,dinmotivebinejustificate,nupotfindepliniteuneleprevederi alenormativului,sevorasiguraprinproiect,msuricompensatoriidesigurannexploatare. 1.2.3. nfunciedecategoriadeimportanainvestiieicesevaproiecta,sevoradoptavalori ale parametrilor la nivelul impus de respectiva ncadrare, dar n nici un caz, inferioare celor prevzuten prezentulnormativ.

1.2.4. Prevederile prezentului normativ sunt destinate proiectanilor, executanilor, verificatorilordeproiecte,experilortehniciiresponsabililortehnicicuexecuia,proprietarilorsub orice titlu i utilizatorilor cldirilor civile, precum i organelor administraiei publice, potrivit obligaiilor i rspunderilor ce le revin, n conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii. 1.2.5. La realizarea unei investiii, prezenta reglementare va fi utilizat, n mod obligatoriu, mpreuncureglementriletehnicereferitoarelatotalitateacerinelordecalitatepecaretrebuiesle satisfac cldirea respectiv, n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii. 1.2.6.Pelngprevederileprezentuluinormativ,vorfiavuten vedere(dupcaz)iprevederile normativuluiNP051Normativpentruadaptareacldirilorcivileispaiuluiurbanaferent, laexigenelepersoanelorcuhandicap". 1.2.7. Prevederile prezentului normativ sunt prevederi funcionale, urmnd ca la proiectarea uneicldiricivilesserespecteiprevederilenormativuluiP118Normativdesiguranlafoca construciilor". 1.2.8. Toatereglementrileutilizatelaproiectareauneicldiricivile,vorficelenvigoarela dataelaborriiproiectuluideinvestiie respectiv. 1.3. Referinegenerale 1.3.1. Documentele tehnice i legislative, ce au stat la baza ntocmirii prezentului normativ, sunturmtoarele: Legea10/1995privindcalitateanconstrucii NC001 Normativcadruprivinddetaliereaconinutului cerinelorstabiliteprinLegea10/1995

Ordonanadeurgennr.102/1999 privindproteciaspecial incadrareanmuncapersoanelorcu handicap. 1.4. Terminologie ncontextulprezentuluinormativ,termeniidemaijosauurmtoareasemnificaie: Utilizator fiinaumanpentrucareafostconceputcldirea. Cerin de calitate exprimarea calitativ a caracteristicilor cldirii, pecareaceastatrebuies le ndeplineasc,pentrua satisfaceexigeneleutilizatorului. Condiietehnic exprimareaidetaliereantermenitehnici deperforman,acerineidecalitate. Exigenautilizatorului enunareauneinecesitifadecldireace trebuieutilizat. Criteriudeperformancaracteristiccetrebuieluatnconsiderareladetaliereaicuantificarea condiiilortehnicen cantitidenumitenivelurideperforman". Nivel de performan valoare impus pentru un anumit criteriu de performan, n funcie de condiiiletehnicei/sauinfluenaagenilorcareacioneazasupracldirilor.

Performan comportareaunuiprodusdeconstrucienraportcuutilizareasa. Persoan cu handicap persoan cu dificulti mecanice i motrice (cu dificulti de mers, sau blocate n scaun rulant), precum i persoane cu deficiene ale aparatului ocular sau auditiv. Persoanblocatnscaunrulantpersoancuautonomierelativnmicare. Scaunrulantscaunutilizatdepersoanecenusepotdeplasasingure. Persoan cu dificulti la mers persoan care nu se deplaseaz fr ajutor i nu poate depi diferenemaridenivel. 2. CONDIII TEHNICE, CRITERII I NIVELURI DE PERFORMAN, CORESPUNZTOARECERINEIDESIGURANNEXPLOATARE

Cerina de siguran n exploatare, presupune protecia utilizatorilor (inclusiv copii, persoane vrstnice i persoane cu handicap), n timpul exploatrii unei cldiri i are n vedere urmtoarele condiiitehnicedeperforman: A. Siguranacirculaieipietonale B. Siguranacirculaieicumijloacedetransportmecanizate C. Siguranacuprivirelariscuriprovenitedininstalaii D. Siguranantimpullucrrilordentreinere E. Siguranalaintruziuniiefracii. Prin detalierea (criterii de performan) i cuantificarea (niveluri de performan) acestor condiii tehnice, se stabilesc msuri de protecie corespunztoare utilizatorilor, ce trebuie avute n vederelaproiectareacldirilorcivile.

2.(A).Sigurancirculaieipietonale 2.(A).1.Generaliti 2.(A). 1.1. Condiia tehnic privind Sigurana circulaiei pietonale", presupune asigurarea protecieiutilizatorilor, mpotrivarisculuideaccidentare,ntimpuldeplasriipedestre,ninteriorul cldirii(attpeorizontal,ctipevertical),precuminexteriorulcldirilor,prinspaiulpietonal aferentacestora(legturadintrestradicldire). 2.(A).2.Criteriiinivelurideperformancuprivirela: 2.(A).2.1. Sigurana circulaiei exterioare pe ci pietonale presupune asigurarea proteciei, mpotrivarisculuideaccidentare,prin: 2.(A).2.1.a. alunecare: 1. stratul de uzur al cilor pietonale va fi astfel rezolvat, nct s nu fie alunecos nici n condiiideumiditate

2. pantaciipietonalevafi: nprofillongitudinal max.5% nprofiltransversal max.2%. 2.(A).2.1.b.mpiedicare: 1.denivelrileadmise(dacnuse potevita),vorfi: max.2,5cm 2. rosturilentredalelepavajului,sauorificiilegrtarelorpentru apepluvialevorfi: max.1,5cm(pentruanusenepenivrfulbastonului,sauroatascaunuluirulant). 2.(A).2.1.c. coliziunecuobstacolelateralesaufrontale: 1.limealiberaciipietonalevafi: l =1,50m(ncazulncarenuesteposibil,seadmiteolimedemin.1,00m.asigurndu se,lainterseciiilaschimbarededirecie,unspaiudemin.1,50x1,50m pentrumanevrscaunrulant) 2. nlimealiberdetrecerepesubobstacoleizolateamplasatepecilepietonale,vafi: min.2,10m 3.uileiferestrelecldiriloradiacentecilorpietonale,vorfiastfelpoziionateirezolvate, nctsnuconstituieun obstacolncaleapietonilor(pl.1). 2.(A).2.1.d. cderepetimpdefurtun: 1.peparcursulcilorpietonale,aflatepeterenuriaccidentatei nzonecuvnturiputernice,se vorprevedeapunctedesprijin(grilajejoase,saubalustradepl.2,fig.1)lanlimeade: h = min. 0,60 m (recomandat 0,90m 1,00m, avnd mn curent inclusiv la h = 0,60 m pentru copii i pentru persoanenscaunrulant). 2.(A).2.1.e. coliziunecuvehiculenmicare: 1. ntrecldireicarosabiltrebuiesexistetrotuar 2. cilepietonalevorfibinedifereniatedecelecarosabile(inclusivparcaje) 3. nlimeaciipietonalefadecarosabil,vafi: max.0,20m,asigurnduselocal,ndreptultreceriidepietoni,posibilitateaaccesului persoanelorblocatenscaunrulant(pl.3,fig.1) 4. nzonelecutraficintens,lamargineaciipietonale,spre carosabil,sevorprevedea balustradedeprotecie(h=0,90m)sauspaiuverdedesiguran 5. ieiriledingarajesauparcajevorfibinemarcateisemnalizate(pl.2,fig.2) 6. ndreptulieirilordingarajesauparcaje,trotuarulvafintreruptirotunjitlacoluri(pl.2, fig.2). 7. 2.(A).2.2. Sigurana circulaiei pe rampe i trepte exterioare (n spaiile verzi din jurul cldirilorcivile),presupuneasigurareaproteciei,mpotrivarisculuideaccidentare,prin:

2.(A).2.2.a. obosealexcesiv: 1.lungimearampelor(cuifrtrepte)pnlazonadeodihn(podest)vafi: max.10,00m (rampfrtrepte,avndpantamaimic de5%) max.6,00m (rampfrtrepte,avndpanta5 8 %) max.3,00m (rampcutrepte) 2. zona de odihn (podestul) srii)de: min.1,20m(recomandat1,50m) 3. dimensiuniletreptelorvorfi: 3h+1=80 85cm, cucondiia: h=max.15cm 4. pantarampeifrtreptevafi: max.8% pentrurampeculungimeademax.6,00m max.5% pentrurampeculungimea>6,00m. 2.(A).2.2.b.cdere/mpiedicare: 1. schimbriledeniveltrebuieatenionateprinmarcajevizibile 2. finisajultreptelorvafiastfelrezolvat,nctmargineatreptelorsfieclarvizibilisnu seconfundecudesenuldepesuprafaaorizontalatreptelor 3.la denivelri mai mari de 0,20 m se vor prevedea balustrade deprotecie,avnd: h= 0,90 1,00m,prevzutecumncurent,inclusivla h =0,60 0,75mifiindastfelrezolvatenctsseevite alunecareangolabastonului, sauaroiiscaunuluirulant 4. cndnuaudectmncurentdeprotecie,rampelevoravea unrebordlateral,cu: h=5cm(pentruoprirebastoniroatscaunrulant) 5. treptele vor fi astfel conformate prin agarecuvrfulpiciorului(pl.3,fig.2). 2.(A).2.2.c. coliziune: 1.limearampei(scrii)vafi: min.1,20m(recomandat1,50m.). 2.(A).2.2.d.alunecare: 1. finisajul rampelor i scrilor va fi astfel realizat, nct s se evite alunecarea, chiar i pe vremeumed 2.treptele vor fi astfel rezolvate, nct s se evite staionarea apei i formarea unui strat de ghea. 2.(A).2.2.e. lovire: nct s se evite mpiedicarea va avea limea (n sensul depla

1.nconformareascrilorirampelorsevorevitamuchiileascuite. 2.(A).2.3. Sigurana cu privire la mprejmuiri, presupune asigurarea proteciei copiilor (locuine,coli,grdinie),mpotrivarisculuideaccidentare,ncazde: 2.(A).2.3.a. escaladare: 1.nlimeacurentamprejurimilorvafi: min.1,20m 2.gardurilecuh6,00m 5. lungimea rampei fr trepte, pn la faorizontal),vafi: max.10,00m pentrurampecupantademax.5% max.6,00m pentrurampecupanta5 8%. 2.(A).2.7.b.cderengol: zona de odihn (supra

1.schimbrile de pant trebuie bine atenionate i corespunztor luminate, inclusiv n timpul nopii 2. scrile, rampele i podestele vor fi asigurate cu balustrad parapet de protecie avnd nlimeadesiguranconformprevederilorSTAS1631 3. balustradele,sauminilecurente,sevorprevedeaastfel: lascricul2,40m inclusivobalustradintermediar,lamax.2,40m,dacscara constituiecaledeevacuare 4. ncazcscaraestedistanatdeperetemaimultde6cm(pl.11,fig.3),sevorluamsuri corespunztoare,astfelnctsfieevitatalunecareangolapiciorului,sauabastonului 5. balustrada/parapetultrebuiecorespunztordimensionatiastfelalctuit,nctsnu permitcdereasautrecereacopiilordintropartentralta(cazulcldirilorncarepotcirculacopii nensoii): frelemente,cupotenialdecrare,penlimeade1060cmdelapardoseal(pl. 11,fig.1) cudistanntremontani max.10cm,

cu mn (pl.13,fig.2)

curent

suplimentar

la:

h

=

0,50 ,60

m

6. mnacurenttrebuieastfelconformat,nctsfieuor cuprinscumna(cazullocuinelor iaaltorcldirincarecirculpersoanecudificultilamersicopiinensoii): f =4 5cm 7. scrile trebuie s fie corespunztor i uniform luminate, fr a produce fenomenul de strlucireorbitoare. 2.(A).2.7.c. alunecare: 1. finisajul scrilor,rampelor i podestelor va fi astfel realizat, nct s se evite cderea prin alunecare 2.ferestrele din dreptul palierelor intermediare trebuie s aib parapet, sau balustrad de protecie,corespunztorconformate,pentruaseevitaaccidentareaprinspargereageamului, ncaz decontactprin alunecare 2.(A).2.7.d.mpiedicare: 1. scrileutilizatenmodcurentdecopii,saupersoanecudificultidemers,vorfiastfel rezolvate,nctsseeviteaccidentareaprinagarecupiciorul(pl.3,fig.2) 2. numruldetreptealeuneirampedescarvafi: min.3trepte. 2.(A),2.7.e. lovirelaparteasuperioar: 1.nlimealiberdecirculaie,delanasultreptei,peperpendicularalaliniadeflux,vafi: h=min.2,10m lascriprincipalencldiricusli aglomerate h=min.2,00m lascriprincipaledincldiripublicei cldiridelocuit h=min.1,90m lascrisecundareilascricemergnsubsolurisaumansarde,care nuconstituiecideevacuare h=min.1,70m lascricuaccesocazionalicarenuconstituiescrideevacuare 2.spaiuldesubscarvafiastfelrezolvatnct,nlimealiberdecirculaiepesubscar,s fie: idempct.1. 2.(A).2.7.f.coliziune: 1. limealiber ascrilor,rampeloripodestelor,vafistabilitcorespunztordestinaiei cldirii,ncorelarecuprevederilenormativuluiP118i NP051 2. scrileipodestelevorfidimensionatecorespunztor transportuluitrgilor,sicrielori mobilelorvoluminoase,atuncicndnuexistaltsistemderidicare/coborreaacestora. 2.(A).2.8.Siguranacuprivirelailuminareaartificial 2.(A).2.8.1. iluminarea medie pentru iluminatul de siguran, presupune asigurarea proteciei, mpotrivarisculuideaccidentare, prin:

2.(A).2.8.1.a. ntrerupereaactivitiincazdeavarie (ntrerupere decurent): 1.iluminatuldesiguranpentrucontinuarealucruluivafi: 10%diniluminatulnormal(cazulgeneral) 20 % din iluminatul normal (n locuri cu receptoare care trebuie alimentate fr ntrerupere staii pompe pentru incendiu, ncperile surselor de rezerv, spaiile serviciilordepompieri,ncperilecentralelordesemnalizare,dispecerizare,etc) min.80%diniluminatulnormal(pentrubloculoperatordin spitale) egalcuniveluliluminatuluinormal(pentrucmpuldeoperaiedinspitaleincabinetele radiograficedeurgen). 2.iluminatuldesigurandeintervenie,vafi: min. 50 lx. iluminat local (n locurile n care sunt montate armturi de ex: vane, robinete, dispozitive de comandcontrol etc. ale unor instalaii i utilaje care trebuie acionatencazdeavarie). 2.(A).2.8.1.b.coliziune,busculad,ncazdeemergen: 1.iluminatuldesiguranpentruevacuarepecoridoare,holuri, vafi: 20%diniluminatulnormal(cazulcldirilorcivilen general) 50lx.(cazulcreelor,grdinielor,spitalelor,policlinicilor,caselordebtrni) 50lx.iluminatlocal(laieiriledinncpericuaglomerridepersoane,definite conform17) 2. iluminatuldesiguranpentruevacuare,pescri,vafi: egalcuniveluliluminatuluinormal. 2.(A).2.8.1.c. crearedepanic,ncazdeemergen: 1.iluminatuldesiguranpentrupanicvafi: 10 % din iluminatul normal, dar min. 20 spectacol,magazine,expoziii,sausimilare,conform17) lx. (n sli de

2. iluminatuldesiguranpentruveghentimpulnopiivafi: 2lx.lapardoseali 5lx. pe pat (pentru supravegherea blonavilor din spitale) 20 lx. (pentru supravegherea copiilor n cree, grdinie i asugarilordinspitale) 3. iluminatuldesigurandecirculaievafi: 10 % din iluminatul normal, dar min. 30 lx. (pe cile de circulaiedininteriorulslilordespectacol,conform I7). Not: Tipul iluminatului de siguran, dup condiiile de alimentare cu energie electric i cele funcionale,vafistabilit(ntretipul4i1)nfunciedenumrulmaximalpersoaneloraflatelaun momentdatncldire(ncpere),detipulidestinaiacldirii,regimuldenlimealcldirii. 2.(A).2.8.2. iluminarea medie pentru iluminatul normal pe cile de circulaie orizontal si vertical, presupune protecia mpotriva riscului de accidentare din cauza luminii

necorespunztoarepeciledecirculaie,prinasigurareala: cldiripentrunvmnt: holuri,ncperidetrecere min.100lx. coridoare,scri 100 150lx. cldiripentrusntate: coridoare,scri200lx.ziua,seara 50lx.noaptea cldiripentrucultur(cinematografe,teatre,biblioteci,muzee, expoziii): holuri,(foaiere)150 200lx. coridoare,scri100 150lx. cldiriadministrative(prefecturi,primrii,bnci,CEC,tribunale,notariate): holuri(ngeneral) 75 100lx. holuriprincipalelabnci200 300lx. cldiripentrucomer(magazine,centrededesfacere): holuri,coridoare,scri100 150lx. cldiripentrulocuit: holuri coridoare75 100lx. scri 50 75lx. hoteluri,moteluri: holuriprincipaleintrare200lx. recepie,casierie 150 300lx. holurideodihn,garderob50 100lx. coridoare: 20lx.(noaptea) 100 150lx.(ziua,seara). 2.(A).2.8.3. iluminareamediepentruiluminatulnormalalspaiilorexterioare: n funcie de importana cldirii, va avea niveluri cuprinsentre1 30lx.

diferite,

2.(A).2.8.4.iluminareamediepentruiluminatuldepaziiluminatulperimetral(pe10,00m. limedeladelimitareateritoriului spreinteriorulincintei)vaavea: nivelurinormatecuprinsentre0,5 2 lx. 2.(A).2.8.5. evitareasaulimitareaorbirii (nspecialpeciledecirculaievertical): serealizeazprindiversemetodeconf.STAS6646/1. Not: Pentruasigurareacorespunztoareailuminatuluiartificial,combinatcuiluminatulnatural,se vorrespectaprevederileSTAS6221.2.(B).Siguranacirculaieicumijloacedetransportmecanizate 2.(B).1.Generaliti 2.(B).1.1.CondiiatehnicprivindSiguranacirculaieicumijloacedetransportmecanizate", presupuneproteciautilizatorilor(inclusivpersoanecuhandicap),mpotrivarisculuideaccidentaren

timpuldeplasriicuascensorul,sauscararulant. 2.(B).2.Criteriiinivelurideperformancuprivirela: 2.(B).2.1. Sigurana cu privire la deplasarea cu ascensorul, presupune asigurarea proteciei, mpotrivarisculuidedisconfort,sau accidentare,prin: 2.(B).2.1.a. echiparenecorespunztoare: 1.unadincabinelebaterieideascensoaretrebuiesfieastfel dimensionaticonformat,nct sfieutilizatidectrepersoane blocatenscaunrulant,astfel: dimensiuneacabineivafi: min.0,80x1,35(recomandat1,10x1,40) nlocuine min.1,40x1,50 ncldiripublice limealiberagoluluideuvafi: min.0,80m locuine min.0,90m cldiripublice sevorutilizauiglisantecudeschidereautomat dimensiuneaplatformeideaccesncabinvafi: min.1,50x1,50m sevorasigurasistemedealarmarecorespunztoare, pentrucazdeemergen 2.pentrutransportulpersoanelorcutarga,alctuireaascensoarelorvaficonformSTAS 2455. 2.(B).2.1.b.mpiedicarelaurcaresaucoborre: 1.diferenadeniveladmisibil,ntrecabinipaliervafi: max.2,5cm. 2.(B).2.1.c.deformareapereilorsauuiicabinei (ncazdeaglomerareexagerat): 1.limitadedeformabilitateadmisvafi: 2 max.1,5cm(laoforde300N,aplicatpe5cm n oricepunctalpereilorcabinei). 2.(B).2.1.d. oprireabruscacabinei (nexploatarenormal,sauncazdeemergen): 1.deceleraiavafi: 2 max.9,81m/s . 2.(B).2.1.e. depunerea unui efort prea mare (pentru deschidere sau reinere u n caz de emergen,saudefectaresistemautomatde nchideredeschidere): 1. efortuldedeschiderealuiivafi: max.300N

2. efortuldereinerealuiivafi: max.150N 3. energiacineticauiivafi: max.10J. 2.(B).2.1.f. agare,striviresaucderengol: 1. sevorprevedeagarnituridecauciuc,latoatemuchiilecabineiascensorului 2. sevaurmriinstalareacorespunztoareacabinei,fadecasa liftului (toleraneminime) 3. sevaprevedeaunsistemdesiguraneficient. 2.(B).2.1.g. blocarenascensor (ncazdeoprirentreetaje): 1. sevorprevedeabutoaneluminoasedealarm 2. sevaprevedeainterfonninteriorulcabinei(ncldiri publicecuaglomerridepersoane, cldirinalte). 2.(B).2.1.h. ambiantatmosfericnecorespunztoare: 1. raiadeaerproasptncabinvafi: 1litru/sec./persoan(attnregimnormal,ctincazdeavarie) 2. temperaturancabinvafi: 5Cfadetemperaturapalierelor 3.pereiicabineinutrebuiesfieumezi. 2.(B).2.1.i.crearedestress(ncazdedisconfortsonor): 1.niveluldepresiuneacustic,admisncabin,vafi: max.65dB(A)nabsenaocupaniloriaaltorsurseexterioare. 2.(B).2.1j.crearedepanic(ncazdedisconfortvizual): 1.niveluldeiluminarencabinipepalierevafi: min.50lx. 2.ncazdeavarie(panelectric)niveluldeiluminarevafi: min.5lx(lapanouldecomanddincabinidepepaliere). Not: Pentru alimentarea cu energie electric a ascensoarelor, se va ine cont de prevederile normativului I7. 2.(B).2.2.Siguranacuprivireladeplasareacuscararulant, presupuneasigurareaproteciei, mpotrivarisculuideaccidentare,prin: 2.(B).2.2.a. dificultatenutilizare,oboseal: 1. dimensiuniletreptelorvorfi: l=min.25cm

h= max.25cm L= max.1,50m 2. pantascriivafi: max.30 3. zonaorizontal(lapornireioprire): 0,80m lascariculungimedemax.6,00mivitezademax.0,5m/s 1,20m lascriculungimedemin.6,00mivitezademin.0,5m/s. 2.(B)2.2.b.mpiedicareicdere: 1. denivelareaadmislaracorduldintrescariplaneu,vafi: max.2,5cm(preluatprinpant) 2. zona de siguran la urcare conform2.(B).2.2.a.3.)vafi: 2,00m lascricu1=max.1,00m 2,50m lascricu1=1,00 1,50m 3.niveluldeiluminarevafi: min.170lx 4. scrilerulantevorfiatenionatevizibil. 2.(B).2.2.c. dezechilibrareicdere: 1.vitezadedeplasare,pentruscar,trebuiesfieegalcuceapentrumnacurentivafi: v=0,5 0,9m/s 2. conformareaparapetuluisevafaceastfel: h =0,90m dinmaterialeincasabile cumnacurentastfelconformat,nctsfieuorcuprinscumna( F 4 5cm). 2.(B).2.2.d. crearedestres (ncazdeemergen): 1.sevaprevedeaunbutondealarmioprire,montataparent, uorvizibiliaccesibil. 2.(C).Siguranacuprivirelariscuriprovenitedininstalaii 2.(C).1.Generaliti 2.(C).1.1. Condiia tehnic privind Sigurana cu privire la riscuri provenite din instalaii", presupuneasigurareaprotecieiutilizatorilor,mpotrivarisculuideaccidentare,saustres,provocatde posibilafuncionaredefectuoasainstalaiilorelectrice,termice,deventilaie,sausanitare. 2.(C).2.Criteriiinivelurideperformancuprivirela: 2.(C).2.1. Sigurana cu privire la ageni agresani din instalaii presupune asigurarea proteciei,mpotrivarisculuideaccidentare,prin: 2.(C).2.1.a. electrocutare: 1. tensiuninominaledelucru: i coborre (dup zona orizontal

Un=max.220Vpentrucorpurideiluminat Un = max. 400 V pentru utilaje electrice (n cazul n care pardoseala este bun conductoare de electricitate, trebuie ndeplinite i alte condiii conf. STAS 12604 i conf.17) 2. tensiunideatingereidepas: a) pentruechipamenteutilizatenspaiisupraterane: U=max.65Vca. pentrudeconectaren 3s (U=max.120Vca) U=max.50V. ca. pentrudeconectaren>3s (U=max.65Vce) b) pentruechipamenteutilizatenspaiisubterane: U=max.24Vca. 3. cureninepericuloi(intensitateasuportatdecorpul omenesc): Ih=max.10mA 4. rezistenadedispersieaprizeidepmnt(conf.I 7i120): R = max. 4 W pentru instalaia electric de joas tensiune R = max. 1 W cnd priza de pmnt este comun pentru joas tensiune i pentru paratrsnet R=max.10 W pentruinstalaiadeparatrsnet(prizartificial) R=max.5 W idem(priznatural) 5. rezistenadeizolaie: R = min. 50.000 W pentru materialele electroizolante aleelementelorconductoare 6. msurideproteciepentruatingeredirect(conf.NGPM,STAS12604i17): toateelementeleconductoaredecurent,carefacparte dincircuitelecurenilordelucru, vorfifcuteinaccesibileatingeriintmpltoareprin: izolareapriloractive(proteciecomplet) prevedereadebarieresaucarcase,ninteriorul crorassegseascprileactive (proteciecomplet) instalareaunorobstacole,caresmpiediceatingerile ntmpltoarecuprileactive (protecieparial) instalareapriloractive,nafarazoneide accesibilitate(protecieparial) alimentarealatensiunefoartejoasdesecuritate(TFJS)max.50Vca.imax.120Vc.c folosireamijloacelorindividualedeprotecieelectroizolante(pentruintervenii). 7. msurideproteciepentruatingereindirect(conf.NGPM,STAS12604i17): msurideproteciefrntrerupereaalimentrii",carecuprindurmtoarelemijloace: folosireamaterialeloriechipamentelordeclasIIiIII,sauechivalente izolareasuplimentar separareadeprotecie amplasarealadistan,sauintercalareadeobstacole executareadelegturideechipotenializarelocale,nelegatelapmnt msurideprotecieprinntrerupereaautomataalimentrii",careserealizeazcu: dispozitiveautomatedeprotecie.

2.(C)2.1.b.arsursauoprire: 1. temperaturasuprafeelorelementelordeinstalaii: pentrusuprafeevizibiledarinaccesibile: max.80Cmetalice max.90Cnemetalice pentrusuprafeeatinseaccidental,ncondiiinormalede lucru: max.70Cmetalice max.80Cnemetalice pentrusuprafeedestinateafiatinsecontinuu: max.55Cmetalice max.65Cnemetalice pentrusuprafeeaccesibilecopiilor,saupersoanelorcu handicap: max.60C(indiferentdematerialuldincaresuntconfecionate) 2. temperaturadeintroducereaaeruluicaldnncperi: se stabilete (conform normativului 15) astfel ca temperatura maxim s corespund prevederilorNGPM(n scopulrealizriieconomieideenergienexploatare,serecomand, catemperaturaaeruluiintrodusnncperi,s nudepeasc45...55C) 3. temperaturaapeicaldemenajere: max.60C 4. presiuneaninstalaiisanitare: max.6bar. Se iau msuri pentru limitarea presiunii i temperaturii prevznd armturi de siguran, precumidispozitivepentrureglaj presiune,precumiinstalaiidesemnalizareacusticioptic. 5.msurideprotecie: prileechipamentuluitehnic,careprezinttemperaturi excesive(ridicatesausczute),trebuiesfieizolatesau ngrditecorespunztor,pentrua prevenicontactul utilizatorilorcuacesteasau,dupcaz,chiarapropiereadeele ncazulcorpurilordeiluminatculmpicuincandescen (avnd T > 100C), accesibile utilizatorilor, se vor asigura msuri de protecie corespunztoare, conformprevederilor normativuluiI 7, STAS 6646/1, 2, 3 i STAS 12294 ncazulechipamentelorpentrunclzire(corpuri sauconductedenclzire)proteciase vafaceconformprevederilornormativului I13. 2.(C).2.1.c. explozie provocat de prezena unei flcri sau scntei ntrun spaiu, n care sa produsunamestecdeaerigazcombustibil: 1.concentraiadegazmetanptrunsaccidentalnncperi: 3 max.1500mg/m aer 2. msurideprotecie: pentruevitareariscurilordeincendiuiexplozie,lastabilireatraseelorconductelorde gazenaturalelacldirilecivile,sevorrespectaprevederilenormativului I6 laalegereatraseelorconductelordegaze,sevaineseamadecondiiiledesigurani apoideceleestetice

instalaiileinterioaredeutilizareagazelornaturalesevor realizanumaidinoel conducteledegazesemonteaznumaiaparent,nspaii uscate,ventilate,luminatei circulate,cuaccespermanent,inclusivnsubsolurilecarendeplinescacestecondiii elementeledeprinderealeconductelordegazesevorfacepeelementelederezisten aleconstruciilor(perei,grinzi,plafoane,stlpidinbeton,metal,crmid),saupestlpi metalicispecialmontainexterior seadmitemontareaconductelordegaze,mascaten canalevizitabileiventilate,numai ncazulconstruciilorcivilecugraddeosebitdefinisare instalaiileelectrice,dinncpericupericoldeexplozie,vorrespectaprevederile normativuluiID17i I7. 2.(C).2.1.d.intoxicaredatoratprezeneiunorsubstane,nocivenaer(monoxiddecarbondin instalaii de ardere bioxid de carbon din expiraii formaldehid pulberi de azbest radon din materiale de construcii, din aer, sau teren). Protecia se poate realiza printro ventilare adecvat, astfel: 1. debituldeaerproaspt: ncazulrecirculrii aerului,acestatrebuiesreprezintemin.10%dindebitultotal necesarconformnormativului I5iNP008 valoriledebituluideaerproasptsevorstabilinfunciededestinaiancperilor cldirii,conformnormativului I5iNP008 2. numrulorardeschimburideaer: sevastabilidelacazlacaz,nfunciededestinaiancperii valoriorientativeconformnormativului I5 3. concentraiilelimitadmisibilealesubstanelornocive: trebuiesrespectevalorileprevzutennormativul NGPM 4.msurideprevenire: esteinterzisutilizareamaterialelordeconstrucie,careauncomponenalorsubstane toxice,sauradioactive. 2.(C).2.1.e.contaminaresauotrviredatoritprezeneiunorsubstanenocivenapapotabil: 1.reeauadedistribuie,aapeipotabile,nutrebuiesconinsubstanenocive,dup48orede contactcupereiiconducteloriacelorlaltecomponentealereelei 2. conducteledetransport,aleapei,nutrebuiespermitdezvoltareaagenilorbiologici 3. sevaevitastagnareaapei,nreeauadeappotabil 4.condiiiledecalitate,aleapeipotabile,vorrespectaprevederileSTAS1342 5. verificarea,ndepliniriicondiiilordecalitateaapei,sevafaceconformprevederilor normativuluiC90. 2.(C).2.1.f.contactulcuelementedeinstalaii defectuosexecutate,montate,sauntreinute: 1.msurigenerale: suprafeele accesibile utilizatorilor nu trebuie s prezinte, muchii ascuite, bavuri, proeminenepericuloase,saurugoziti seinterzicsoluiileconstructivedenzidire,saufixareaechipamentelordeinstalaii,pe prile de construcie, care ar permite riscul de accidentare prin defectare, desprindere, cdere,saursturnareaacestora executarea,exploatarea,ntreinereaireparareainstalaiilor,sevafacenumaidectre personal calificat, n conformitate cu prevederile standardelor i normativelor specifice (conformanexa II Documenteconexe"precum iconformprevederilorNGPM). 2.(C).2.1.g. consecinealedescrcriloratmosferice(trsnet) 1. protecia unei cldiri, mpotriva trsnetului, se va face n conformitate cu prevederile

normativului I20 2.instalaiiledeproteciacontratrsnetuluisuntobligatoriinurmtoarelecazuri: construciicarecuprindncperi cuaglomerride persoane,sausliaglomerate, cumarfi: teatre,cinematografe,slideconcertidentruniri,cmineculturale,slide sportacoperite,circurietc,cuocapacitatemaimarede400locuri cldiriblocpentruspitale,sanatoriietc,cumaimultde75paturi hoteluri,cmine,cazrmicumaimultde400paturi universiti,coli,grdiniedecopiiicree,cumaimultde10slideclassau joc,delaborator,saude atelier cldiri pentru cltori, din categoriile I i II, n care, n perioada de vrf a traficului,laorademaximaglomerare,sepotaflamaimultde300decltori construciicareconstituie,sauadpostesc,valorideimportannaional construciidelocuitcumaimultdeP+11etaje construciinalteifoartenalte,definiteconformP118 construciistabilitecaprezentndimportannaional,pentrudiversedomenii(centre decalcul,centralede telecomunicaiietc). 2.(D).Siguranantimpullucrrilordentreinere 2.(D).1.Generaliti 2.(D).1.I. Condiia tehnic privind Sigurana n timpul lucrrilor de ntreinere", presupune protecia utilizatorilor, n decursulactivitilor de curire sau de reparare, a unor pri din cldire (ferestre,scri,perei,acoperiuri,luminatoare),pedurataexploatrii acesteia. 2.(D).2.Criteriiinivelurideperformancuprivirela: 2.(D)2.1. Sigurana cu privire la ntreinerea vitrajelor, presupune asigurarea proteciei, mpotrivarisculuideaccidentareprincderedelanlime,ntimpullucrrilordecurire,vopsire, reparare aferestrelor(ochiurimobileifixe),afaadelorvitrateialuminatoarelor. 1. nlimeadesiguranaparapetuluilaferestretrebuiesfie: hcurent=0,90m iconformprevederilordinreglementrilespecifice 2. nuserecomandutilizareaferestrelorcudeschidereexterioar(ncazcseutilizeaz, trebuieasiguratntreinereaacestora,n condiiidesiguran) 3. ferestrele fixe de la etajele aflate la mai mult de 4,00 m nlime, vor fi ntreinute de persoane autorizate, care vor fi asigurate n timpul lucrului, prin sisteme speciale de susinere i ancorare 4. ferestrele ce nu pot fi ntreinute prin exterior, vor fi astfel alctuite nct, partea fix s poatficuratdininterior,n condiiidesiguran 5. n cazul suprafeelor mari vitrate (faade, luminatoare), se vor prevedea (de la proiectare) utilaje speciale, cu caracter permanent, avnd posibilitatea de glisare, pe ntreaga suprafa a vitrajuluirespectiv 5. utilajelefixe,aflatelanlime,vorfiprevzutecubalustrade deprotecie,avndh=1,10m. 2.(D)2.2. Sigurana cu privire la ntreinerea casei scrilor, presupune asigurarea proteciei utilizatorilor, mpotriva riscului de accidentare, n timpul diverselor activiti de ntreinere sau reparaiepecasascrii(zugrvit,decorat,splat,saunlocuitgeamuri): 1. scrile vor fi astfel rezolvate, nct s faciliteze executarea lucrrilor de ntreinere i decorareaelementeloradiacente(perei,ferestre)ianume: podestelevorficonformateidimensionatecorespunztor balustradele(parapetele)vorfirezistenteicorespunztor dimensionate

ncazulscrilorbalansate,trebuieasiguratposibilitateadentreinereapriloradiacente, frriscdeaccidentare ferestreledepecasascriitrebuieamplasateastfel,nctsfieaccesibilentreinerii. 2.(D)2.3. Sigurana cu privire la ntreinerea acoperiurilor, presupune asigurarea proteciei utilizatorilor, mpotriva riscului de accidentare prin rnire, sau cdere de la nlime, n timpul operaiilordecurire,saureparareaacoperiurilor. 1.laacoperiurileterassevaprevedeaobalustradperimetraldeprotecie,avnd: h=0,90mlacldiricunlimedemax.15,00m h=1,00mlacldiricunlimintre15,00 40,00m h=1,10mlacldiricunlimipeste40,00m. 2.la acoperiuri n pant, se vor prevedea elemente discontinue de ancorare, pentru susinerea persoanelor, sau echipamentelor necesare operaiilor de ntreinere i reparare a acoperiurilor 3. pentru accesul pe acoperi prin exterior, cnd nu exist posibilitatea accesului din interiorul cldirii, se vor utiliza scri speciale (fixe) montate pe faad, amplasate la o nlime corespunztoare asigurrii siguraneilaintruziuniprinefracii. 4.sevorprevedeaopritoaredezpad,lamargineaacoperiurilorcupantmaimarede30. 2.(E).Siguranalaintruziuniiefracii 2.(E).1.Generaliti 2.(E).l.l. Condiia tehnic privind Sigurana la intruziuni i efracii", presupune protecia utilizatorilor,mpotrivaeventualeloractedeviolen,hoie,vandalism,comisederufctoridin exterior, precumimpotrivaptrunderiinedoriteainsectelorsauanimalelorduntoare. 2.(E).1.2. Prinproiectare,trebuiessereducriscultentativelor deintruziuneiefracie,att printroconcepiecorespunztoareacldirii,ctiprinprevedereaunormsurisuplimentarede protecie,nfunciedegraduldesecuritatealcldirii. 2.(E).1.3.Graduldesiguran(securitate)alcldirii(normal,puternic,maxim)vafistabilitde ctreproiectant,nfunciededestinaia(importana)cldirii,precumidesolicitareabeneficiarului. 2.(E).l.4. Pentruasigurareauneiproteciioptime,dinpunctde vedere al intruziunii umane, trebuie luate msuri de securitate adecvate, pentru mpiedicarea ptrunderiiprinefracie,attnincintacldirii(dacaceastaexist),ctincldireapropriuzis. 2.(E)1.5.Impotrivaintruziuniianimale,trebuieasiguratemsurideproteciecorespunztoare, larezolvareagolurilordinelementelede nchidereidininstalaii.

2.(E).2.Criteriiinivelurideperformancuprivirela: 2.(E).2.1.Siguranacuprivirelamprejmuiri,presupuneasigurareaprotecieiutilizatorilor, mpotrivatentativelordeintruziuni,prinagresareagardurilori/sauporilor(cazulcldirilorceau mprejmuiri),respectiv: 2.(E).2.1.a. mpiedicareaescaladrii: 1. nlimeagardului(mprejmuirii)vafipentru:

securitatenormal:h=min.1,80m securitateputernic:h= min.2,10m securitatemaxim:h=in.2,40m+msurisuplimentaredesecuritate,nfunciede solicitareabeneficiarului 2. laparteasuperioar,mprejmuireatrebuieastfelrezolvat,nctsfiempiedicat escaladarea. 2.(E)2.1.b. mpiedicareapenetrrii: 1. mprejmuirilevorfiastfelrezolvate,nctsrezistela tentativeledeintruziuneprin for 2. dimensiunileeventualelororificii(diametrusaulime),n suprafaamprejmuirilorvorfi pentru: securitatenormal:max.20cm securitateputernic:max.10cm securitatemaxim:gardopac 3.msuriexemplificativepentrusiguranaacceselornincintacldirii: a.laacceselenecontrolate,pentruosecuritateputernic,se vorprevedea: porimetalicerezistentelaforare balamaleputernice mecanismedenchidererezistentelaocurietc b. laacceselecontrolate,pentruosecuritateputernic,sevorprevedea: bariereacionatemanualsaumecanicetc c.pentrumpiedicareaptrunderiiforatecuvehicule,sevaprevedea: postdepazlapori barierestradale obstacoletransversalelanivelulcarosabiluluietc. 2.(E)2.1.c.sistemedesecuritaterecomandate(tabelul1.ianexaI.2.): 1.sistemcusenzorideinerie 2. sistemcusenzoriacustici 3. sistemcufibreoptice. Not: 1. Necesitatea prevederii mprejmuirilor ca msur de siguran mpotriva intruziunii prin efracie,vafistabilitdectreproiectant,nfunciededestinaiacldirii,desolicitareabeneficiarului, precuminfunciedegraduldesiguran(securitate)stabilit. 2. Incazul ncare mprejmuirea nuconstituie msurdesiguranmpotriva intruziuniiprin efracie,ciestedoarocondiierezultatdindocumenteleurbanistice,saudintemadeproiectare,la alctuirea i rezolvarea acesteia se vor avea n vedere i prevederile cap.2.(A).2.3. din prezentul normativ(undeestecazul).

2.(E).2.2.Siguranacuprivirelaincintacldirii,presupuneasigurareaprotecieiutilizatorilor, mpotrivatentativelordeintruziune,printraversareanestingheritaincinteicldirii(cazulcldirilor cuincint). n funcie de destinaia cldirii, de opiunea beneficiarului, precumidegraduldesiguran (securitate)stabilit,sevorluamsuri corespunztoaredempiedicareaintruziunii,cadeexemplu: 2.(E).2.2.a. msurideprevenireorientative: 1.accesele n incint,ciledecirculaiectrecldire,precumintreagasuprafaa incintei, trebuiesfieuorvizualizatdininteriorulcldirii 2. amenajrileexterioaretrebuieastfelrezolvate,nctsnuobturezecmpuldesupraveghere isnufacilitezeascunderearufctorilor 3. aleiledeaccestrebuiesconducdirectctreintrareacldirii 4. sevorevitaaleilecotitesauacoperite(tunele,pergole)precumispaiileizolate,imposibil desupravegheatdininterior 5. parcajele(sursedeascundere)sevoramplasaladistan,darcuposibilitatedevizualizare dininterior 6. spaiul,dinjurulcldirilorpublicedeimportannaional, trebuiesfieliber,frvegetaie nalt,corespunztorluminat(conf.al.2.(A).2.8.4.)iuordesupravegheat,cldireatrebuindsfie laodistandemin.10,00mdecirculaiastradal. 7. 2.(E).2.2.b.sistemedesecuritaterecomandate(tabelul1.ianexaI.2.): 1.sistemcusenzoridinpunctnpunct 2. sistemcusenzorisubterani 3. sistemdeteleviziunecucircuitnchis. 2.(E).2.3. Sigurana cu privire la nchiderile perimetrale, presupune asigurarea proteciei utilizatorilor, mpotriva potenialelor acte de vandalism, sau a tentativelor de intruziune, prin agresareaelementelordefaad(perei,ui,ferestre,balcoane),respectiv: 2.(E).2.3.a. mpiedicareaactelordevandalism: 1.sevorprevedea finisajedure,i neabsorbante,sautratamenteantigrafitti, pentru a putea fi curatencazdemurdrire 2. elementele decorative vor fi bine ancorate i realizate din materiale dure, pentru a nu fi deteriorate 3. alctuireapereilor,attnseciuneorizontalctipeverticalacldirii,trebuieastfel rezolvat,nctsnupermitspargereasaudistrugereaacestora.

2.(E)2.3.b.mpiedicareacrriiiptrunderiiprinefracie: 1. se vorevita elementeledecorativeproeminente,lapartea inferioara faadei(sub2,00 m nlime) 2. conductelepentruscurgeriapepluviale(burlanele)vorfiastfelrezolvate,nctsmpiedice crarea(deex.:cuelementeascuitepetraseu) 3. balcoaneleexistentelaparterulcldirilor,saudeasupraelementelorcupotenialdecrare, vorfiasiguratecuelementedeproteciecorespunztoare 4. balcoanele continue se vor rezolva astfel, nct s se mpiedice trecerea dintrun apartamentnaltul 5.uile balcoanelor cu potenial de ptrundere n interior, vor fi tratate ca ui de acces n cldiresauapartament 6.suprafaavitrat(ochiurifixesau/imobile)delaparterulcldirilor,sevaasiguracumsuri de protecie corespunztoare, n funcie de gradul de securitate al cldirii i/sau de opiunea beneficiarului 7.mecanismele de nchidere, precum i articulaiile ferestrelor, trebuie astfel alctuite i rezolvate,nctsmpiediceefraciaiintruziunea 8.uile de acces n cldire, sau n garaj, vor fi astfel alctuite i rezolvate, nct s reziste atacurilor din exterior i s nu constituie surse de crare spre nivelurile superioare, avnd mecanisme de nchidere rezistente i sigure (anexa 1.1.) cu acionare manual, electric sau electronic,nfunciedegraduldesecuritatealcldiriii/saudesolicitareabeneficiarului 9.pereii comuni, dintre dou cldiri, trebuie s realizeze o separare complet, inclusiv pe zonaacoperiului. 2.(E).2.3.c. sistemedesecuritaterecomandate(tabelul1.ianexa1.2.): 1.lauiiferestre: sistemcuntreruptoarecuacionaremagnetic sistemcubarieredinfire sistemcusenzoripentruvitrajefixe sistemcusenzoridetectorideocuri sistempentrucontrolulaccesului T.V.cucircuitnchis sistemdebalamalecumicrocontact 2.laperei(parteopac): sistemcubarieredinfire sistemcusenzoridetectorideocuri: senzorideinerie senzoriacustici.

2.(E).2.3.d. mpiedicareaptrunderiianimalelorduntoaresau insectelor: 1.pereiiexteriori,sauuilecu miezdepolistiren,vorfiastfelalctuii, nct s nu permit ptrunderearoztoarelorninteriorulpanoului 2. toategoluriledin faade(ochiurile mobiledefereastr,guriledeevacuareaaeruluiviciat, prizele de aer proaspt) se vor proteja, pe perioada de var, astfel nct s mpiedice ptrunderea insectelor 3. reeauadeevacuareaapeloruzatedincldirevafiprevzutcuundispozitivdenchidere hidraulic,montatlaonlimedemin.60mm,pentruampiedicaptrundereaobolanilor 4. trecerile conductelor prin fundaia cldirilor se vor etana, iar golul lsat pentru evacuarea apelordinsubsolvafiprotejatcuoui, pentruampiedicaptrunderearoztoarelor. 2.(E).2.4. Sigurana cu privire la acoperiuri, presupune asigurarea proteciei, mpotriva potenialelortentativedeintruziune,prinagresareaelementelordeacoperi(luminatoare,lucarne, ferestredemansard,gurideventilaie),astfel: 2.(E).2.4.a. msurideprevenire: 1. accesulpeacoperisevaface,pectposibil,dininteriorul cldirii 2. luminatoarele,lucarneleiferestreledemansard,trebuieastfelalctuiteirezolvate,nct snupermitdeteriorareaiptrundereaninteriorulcldirilor: sfierezistentconformateibineancorate saibmecanismespecialedenchidere,cuacionaredininterior 3. guriledeventilaietrebuiesfiede: max.0,03mp. 2.(E).2.4.b.sistemedesecuritaterecomandate(tabelul1.ianexa1.2.): 1.pentruspaiu: sistemcusenzoridinpunctnpunct 2. pentruluminatoare,lucarneiferestredemansard: sistemcuntreruptoarecuacionaremagnetic sistemcubarieredinfire. 2.(E)2.5. Sigurana cu privire la compartimentri, presupune asigurarea proteciei spaiilor interioare, mpotriva eventualelor tentative de intruziune, prin agresarea elementelor de compartimentare (pereiinteriori,tavane),respectiv: 2.(E).2.5.a. msurideprevenire: 1. pereii decompartimentarentreapartamente,sauspaiicugestiunidiferite,trebuiesfie

astfelalctuii,nctsnupermitptrundereadintruncompartimentntraltul: srezistelaimpact snupoatfidemontate 2.tavanulsuspendattrebuieastfelrezolvatnctsnupoat constituilocdeascunzisaude treceredintruncompartimentntraltul. 2.(E).2.5.b.sistemedesecuritaterecomandate(tabelul1.ianexaI.2.): 1.pereiitavane: sistemcubarieredinfire sistemdesenzoridetectorideocuricu: senzorideinerie senzoriacustici. 2.(E).2.6.Siguranacuprivirelaspaiileinterioarepropriuzise presupuneasigurareaproteciei ncperilorceadpostescvalori,respectiv: 2.(E).2.6.a. msurideprevenire: 1. ncperileceadpostesc valoritrebuieamplasatemaiaproape, saumaidepartedeaccesuln cldire,apartament,saucompartiment,n funciedeimportanacldiriiidegraduldesiguran (securitate) stabilit 2. ncperilececoninvalori,dincldirilepublice,trebuieasiguratempotrivapotenialelor atacuri,attdinexteriorctidininterior,spreexemplu: trebuieamplasatectmaidepartedeaccesulncldire(depreferatnsubsolulcldirii) trebuiesfiebinesupravegheate,cuaccescontrolat(computerizat) pereiitrebuiesfieblindaiifoarterezisteni(inclusivlafoc) uiletrebuiesfieblindate,rezistentelaocuri,prevzutecumecanismesigure (computerizate)isistemedealarmare ferestrele(ncazcexist)trebuieasiguratecu grilajedeprotecieigeamspecial rezistentlaocuri suntinterzisetavanelesuspendate ciledecirculaiealepubliculuivorficompletseparate decelealepersonaluluicldirii etc. 3. spaiile,ncaresefacoperaiibancare,trebuieasigurate mpotrivaatacurilorexterioare, prinmsuricorespunztoaredesecuritate. 4. ncpereadegard(dincldiripublice,saulocuinecolective)trebuiesfieamplasat lngintrare,cuaccesdirectdinhol icorespunztordotatcusistemedesecuritate,nfunciede destinaiaigraduldesiguran(securitate)alcldirii. 2.(E).2.6.b.sistemedesecuritaterecomandate(tabelul1.ianexaI.2.): 1. coridoareicasascrii: sistemdesenzoridinpunctnpunct senzoricu

infraroii 2. interiorulncperilor: sistemecubarieredinfire sistemecusenzoripentruspaiiinterioare sistemdeteleviziunecucircuitnchis 3. nfaauiloriferestrelor: sistemcuplcidepresiune 4. nfaacaselordebani,seifuricuobiectedevaloare,colecii etc. sistemcuplcidepresiune 5. nspateleghieelordelabnci,CEC,centralatelefonicetc: sistemecudispozitivedealarmarencazdepericol 6. cameradegard(paz): butoanedegardacionateperiodic(neacionatefiind,declaneazalarma) 7. vitrinecuobiectedevaloare,sauopereizolatedinmuzee: sistemcuplcidepresiune sistemcudispozitivedesuspendarecusenzori sistemdesenzoricumercur. Tabelul1. Indicaiideutilizaresistemedesecuritate Loculdeprotejat mprejmuire Incintacldirii Tipuridesisteme pentrusecuritate(cf.anexa 1.2.) cusenzorideinerie cusenzoriacustici cufibreoptice cusenzoridinpunctnpunct cusenzorisubterani TVcucircuitnchis cuntreruptoaremagnetice cubarieredinfire T.V.cucircuitnchis pentrucontrolulaccesului cuntreruptoaremagnetice cubarieredinfire cusenzoripentruvitrajefixe cusenzoridetectorideocuri Nr.sistem cf.anexa1.2. A5b A5c A9 A7 A8 E Al A3 E F Al A3 A4 A5

PUNCTEDEACCESIN PERIMETRU CLDIRE

Uiexterioare Ferestremobile Luminatoare Lucarne Vitrajefixe

Locuideprotejat Pereiexteriori Pereiinteriori Tavane Acoperi

ELEMENTE CLDIRE

Tipuridesisteme pentrusecuritate(cf.anexa 1.2.) cubarieredinfire cusenzorideinerie cusenzoriacustici cusenzoridinpunctnpunct cuntreruptoaremagnetice cuplacdepresiune cusenzoricuinfraroii cuplacdepresiune

Nr.sistem cf.anexa1.2. A3 A5b A5c A7 Al A2 A7b A2

SPAIU INTERIOR

Uiinterioare Subfereastr Coridoare,casa scrii nfaacaselor de bani,coleciilor ncperisaualte spaiinchisece necesitprotecie

PUNCTEN CLDIRE

cusenzoripentruspaii interioare cudispozitivedealarmare frfire ntreruptoareautomatept. lumin pentrucontrolulaccesului

A6 BC D

Loculdeprotejat Operedeart izolate: Tablouri Obiectede dimensiunimarii mijlocii

Tipuridesistemepentru securitate(cf.anexa1.2.) dispozitivedesuspendare cu senzori cusenzoricumercur

Nr.sistem cf.anexa1.2. A10 A11

OBIECTEDE VALOARE

ANEXAI (informativ)

I.SISTEMEPENTRUSIGURANLAINTRUZIUNIIEFRACII 1.1.Sisteme(mecanisme)denchidereiblocare(soluiiorientative) I.l.l.Generaliti 1.1.1.1. Accesul nedorit al persoanelor strine ntro cldire, poate fi oprit, pe lng o

concepereadecvatacldirii,iprinprevedereaunorsisteme(mecanisme)denchidereiblocarea cilordeacces(nspecialauilor). 1.1.1.2. Sistemele de nchidere a uilor (broate i ncuietori) sunt mai simple sau mai complicate, n funcie de importana obiectivului protejat, i/sau de opiunea utilizatorilor, asigurnduse: a. protecianormal, b. protecieputernic, c. proteciemaxim. 1.1.1.3. Pentruobunsiguranestefoarteimportantproiectareauilor(inclusivacadrului) astfelnctspermitmontareadiverselortipuridemecanisme,carepotfi: 1.cuacionaremanual, 2. cuacionareelectric, 3. cuacionareelectronic(cucartele), 4. cuacionareelectromagnetic. 1.1.1.3.1. Mecanismecuacionaremanual(broatecuchei)

1.1.1.3.1.1.nfunciedegraduldesiguranconferit,existmai multetipuridemecanisme: a. broascdebalansare b.broasccusiguran c. broasccuprghii d.broasccucheiYALE e. broasccuclapetdeblocare(butonrotativ) f.broasccusistemdeblocarenmaimultedirecii. 1.1.1.3.1.2.Osiguranridicatpoatefirealizatprin: amplasareabroatelornmaimultepuncte realizareadeuidublecumecanismedenchiderenumai prininterior prevedereaunorlacte,astfelamplasate,nctsfiegreu accesibilepentrupersoanestrine. 1.1.1.3.1.3.Cheile,ngenere,aucabazdeplecaredoutipuri primare(cheiaclasicicheiatip yal)darprezintomultitudinedeprofile,cugraddiferitdecomplexitate,nfunciedeproteciape care trebuiesoasigure. 1.1.1.3.2.Mecanism(broasc)cuacionareelectric Seutilizeazpentruungradmairidicatdesecuritate. Incazcsentrerupecurentulelectric,broasca seacioneazmanual. 1.1.1.3.3.Mecanismecuacionareelectronic Mecanismelepotfi: cucartelelectronicsaumagnetic(cazulacceselor necontrolatedincldiripublice)

cutastaturcucodnumeric(cazulobiectivelordemareimportan) cuinterfon(cazullocuinelorcuaccesnesupravegheat). nfunciedeimportanacldirii,poatefimaisimplu(audio)sau maicomplicat(inclusivvideo). 1.1.1.3.4.Mecanisme(broasc)electromagnetice Seutilizeazderegullauilerezistentelafoc.

1.2.Sistemedesemnalizare,alarmicontrol(soluiiorientative) 1.2.1.Generaliti Pelngoproiectareadecvat,prevedereaunorsistemedealarmpoateficonsideratcaoa doualiniedeaprarepentrucldiriivorfiutilizatenfunciedegraduldesiguran(securitate)al cldiriii/saudeopiuneabeneficiarului(utilizatorului). 1.2.1.1.Sistemeledealarm trebuie: sfieastfelrealizatenctsrezisteatacului snusedeclanezenemotivat snuseblocheze sfieascunsevederii. 1.2.1.2.Locurilecetrebuieprotejatepotfi: 1.puncte(ui,ferestre,luminatoare) 2. spaiinchise(ncperidincldire) 3. perimetru(alcldiriisaualincintei) 4. spaiideschise(incinta). 1.2.1.3. nfunciedegraduldeprotecieidelocul cetrebuieprotejat,sistemelepotfidemai multefeluri. 1.2.2.Tipuridesisteme: A.Sistemecusenzori: 1.Sistemcuntreruptoarecuacionaremagnetic 2. Sistemcuplcidepresiune 3. Sistemcubarieredinfire 4. Sistemcusenzoripentruvitrajefixe: a. cubenzimetalicelipite, b. cufirenglobate, c. cugeamuridealarm 5. Sistemcusenzoridetectorideocuri: a. senzoridevibraie, b. senzorideinerie, c. senzoriacustici

6. Sistemcusenzoripentruspaiiinterioare: a. senzoriultrasonici, b. senzoricumicrounde, c. senzoricuinfraroii, d. senzoriselectividesunete 7.Sistemcusenzoridinpunctnpunct: a. senzoricumicrounde, b. senzoricuinfraroii 8.Sistemdesenzorisubterani: a.senzoridepresiune, b. deteciemagnetic 9.Sistemcufibreoptice 10. Sistemcudispozitivedesuspendarecusenzori 11. Sistemdesenzoricumercur. B. Sistemcudispozitivedealarmarencazdepericol: 1.Butoanesaupedaledealarmare 2. Covoarecumarctensiometric 3. Butoanedegard. C. Sistemfrfire D. Sistemcuntreruptoareautomatepentrulumin E. Sistemdeteleviziunecucircuitnchis F. Sistempentrucontrolulaccesului: 1.Sistemcomputerizatdecontrolcucartele 2. Sistemcudispozitivedecontrolcutastatur 3. Sistemdeinterfoncuposturiaudioi/sauvideo. 1.2.3.Principiigeneraledefuncionareideutilizareasistemelordesecuritate A.Sistemecusenzori: A.l.Sistemcuntreruptoarecuacionaremagnetic Esteunsistemsimplu,pentruutilizareadomestic(npuncteledeacces). Intreruptoarele magnetice sunt fixate pe tocul uii, sau rama ochiului mobil de fereastr, alarmadeclanndusedoarn momentuldeschideriiuii sau ferestrei icontinund s funcioneze (chiardacuase nchide),pn n momentuldeconectrii cuajutorulunei cheispeciale.Poatefi utilizatlamaimultepuncteodat,firulputndusentindenjurulconstruciei.Sepoateutilizain interior,peuilencperilorceadpostescvalori.mpreuncualtesistememaiperformante,sepoate utilizailacldiriimportante. Sistemulareipunctevulnerabile,putndfiuordeconectat.

A.2.Sistemcuplcidepresiune Esteunsistemutilizatninterior,ndiversepunctealecldirii,pepardosealsubfereastr,n vestibule,coridoare,nfaacaselorde bani,seifuricuobiectevaloroase,coleciietc. Presiunea aplicat pe plac declaneaz alarma, semnaliznd ptrunderea unei persoane n ncpere. Sistemul este mai mult sau mai puin complicat, n funcie de importana cldirii i a loculuideprotejat.Lacldiricuproteciedeosebit,seutilizeazncombinaiecualtesisteme. A.3.Sistemcubarieredinfire Este un sistem sigur, fr pericol de declanare nemotivat, care se utilizeaz la perei, plafoane,ui,ferestre,alarmadeclanndusecndfirelesuntrupte.Laferestre,firelesuntprotejate cutuburideoel. Esteunsistemrecomandatpentruncperileceadpostescvalori. A.4.Sistemcusenzoripentruvitrajefixe Seutilizeazlageamulvitrajelorfixe,putndfidemaimultetipuri: a.cubenzimetalicesubiri(dinplumb,saualuminiu),lipitepesticl,peconturulgeamului,la cca.50100mmdemargine,pentruaaveasiguranaatingeriincazdespargereasticlei. Aredezavantajulcpoatefivizualizaticincomodeazcurireageamului. b. cufirenglobatengeamlaturnare Sistemula"ib"seutilizeazlacldiriobinuitecuprotecie normal. c.cugeamdealarmcareserealizeazprinaplicareapefainterioarageamului,la temperaturridicat,aunuistratsubireinvizibil,bunconductorelectric.Laparteasuperioari inferioarageamului,suntprevzuielectrozicuplaicuundetectorelectronic.Dacstratul conductorestedeteriorat,detectorulnregistreazoschimbareideclaneazalarm.Seutilizeaz lacldiricenecesitprotecieputernicsaumaxim. A.5. Sistemcusenzoridetectorideocuri Senzoriidetectorideocuripotfi: a. senzoridevibraie,unsistemformatdintrunpendul,carenchideuncontact,cndgeamul vibreaz.Semonteazlipitpesticl.Aredezavantajulcpoatedaalarmefalse,putndreacionala vibraiidintrafic,vnt,uitrntiteetc.Seutilizeazlavitrajefixe,ncazulcldirilorobinuite,cu protecienormal. b. senzorideinerie,unsistemsimilarcucelanterior,darmai elaborat.Sedeclaneazlaun anumittipiunanumitnumrdevibraii. c. senzoriacustici,unsistemcareconineunmicrofon,unfiltruiunamplificator,care reacioneazlazgomotulgeamurilorsparte, saulasunetepercutante.Existpericolulcaptrii zgomotelorexterioare. Sistemele b"i c"seutilizeaz la mprejmuiri,perei,uiivitrajedincldiriimportante (muzee,bnci,marimagazine). A.6. Sistemcusenzoripentruspaiiinterioare: Este un sistem care nlocuiete, sau completeaz, sistemul de senzori n puncte, atunci cnd cldireaareunnumrmaredeaccese. Senzoriispaialipotfi: a. senzoriultrasonicii b. senzoricumicroundecareopereazpeacelaiprincipiu,ambelesistemeutilizndefectul doppler.Auorazmaredeaciune.Suntsenzoriactivicaretransmitenergie.Suntvulnerabilila

alarmefalse. c. senzoriicuinfraroiisuntsenzoripasivicaresesizeazenergiaemanatdelaaltesursen micare.Nusuntvulnerabililaalarmefalse. d. senzoriiselectividesunete suntsenzorianalizoriacusticicaresesizeazsunetelei declaneazalarmanaintecaintrusulsajunglaobiectiv.Senzoriipotfiindependeni(activaisau dezactivaicucheia)pentruprotecienormal(locuine,magazinemicietc). Senzoriipotficonectai laocentraldesemnalizare,montatntrocamerspecialamenajat(depaz)maimultsaumai puin complicat,nfunciedeimportanacldirii.Pentrucldiriimportante(securitateputernicsau maxim)sefolosesccentralecucodurideoperareiapoitelefoaneautomate,lamaimultedestinaii (poliie,patron).Sistemelecusenzoripentruspaiiseutilizeazpentrupercepereaprezeneiumane, ninteriorulncperilor(ntimpulnopii,saucndcldireaestenelocuit). A.7.Sistemecusenzoridinpunctnpunct Esteunsistemdesenzoriactivi. Un fascicol de radiaii este transmis dintrun punct i recepionat ntraltul. Cnd fascicolul estentrerupt,alarmasedeclaneaz.Pentrucafascicolulsnufieobturatdeformareagheii,saude zpad(petimpuliernii),trebuieprevzutenclzitoare(peemitoare ireceptoare). Senzoriidinpunctnpunctpotfi: a.senzoricumicrounde, b. senzori cuinfraroii. Sistemulcumicroundeestemairezistentlaintemperii. Sistemul cu infraroii are avantajul unei detectri pe o distan mai mare (dubl fa de sistemulcumicrounde)iavantajuldeaputeafidirecionat(isepoateschimbadireciacuajutorul uneioglinzi). Seutilizeazattninteriorulctinexteriorulcldirilor,astfel: ninterior,sistemulesteutilizatlaproteciacoridoarelor lungi,caselordescri,cilor decirculaienmagazinemari,depoziteetc n exterior, sistemul este utilizat ca mprejmuire invizibil, detectnd vehicule pe drumuriledeaccesimicriledepe acoperiuri. A.8.Sistemul desenzorisubterani Esteunaltsistemdeproteciealperimetrului,carepoatefidedoutipuri: a.sistemdesenzoride presiune utilizeaz,casenzori,tuburi flexibilesensibilelapresiune, ngropatenterenla30cm.adncime,petraseeleparalelecucldirea(la1,50mdistan). Sistemulsebazeazpesesizareapresiuniiexercitateasuprasenzorilordectreunintrus,care traverseazperimetrulprotejat. b.sistemdedeteciemagneticutilizeazcabluriecranatei izolate,caresengroapnsol, sausedisimuleaz. Funcionarea sistemului se bazeaz pe detecia perturbrilor unui cmp magnetic, respectiv pedeteciaoricruiobiectferomagnetic,aflatnposesiaunuieventualintrus,careptrundenzona protejat. A.9.Sistemcufibreoptice Esteunaltsistemdeproteciealperimetrului. Cablulfolositconineunfilamentsubiredesticl,caretransportsemnaleluminoasepulsate, dea lungul unui sistem (analog unui circuit electric de alarm). O rupere n sistem face, ca un dispozitiv electronic, s activeze alarma i s indice poziia ruperii, vizual pe un ecran. Nu sunt afectatedecondiiileclimatice,magneticesauelectrostatice. A.10. Sistemcudispozitivedesuspendarecusenzori Sistemulconstntrundispozitivdesuspendarealunuitablou.Attatimpcttabloulestepe

poziie,greutateaacestuiamenine,npoziiedeschis,uncontactelectric.Inmomentulndeprtrii tabloului,contactulsenchide,declanndusealarma. Seutilizeaz,caproteciepentrutablourilevaloroasedinmuzeeiexpoziii. A.11. Sistemdesenzoricumercur Senzoriicucontactdemercursecompundintrocarcasdinmaterialplasticncareseaflun contactcumercur,circuitulelectronicdeformareasemnalelorelectricedealarmareioclemcu doipoli,pentruracordarealaliniadealarm.Inmomentulnclinriidispozitivului,sauntreruperii linieinoricepunctalei,alarmasedeclaneaz.Seutilizeazpentruproteciaobiectelordevaloare dedimensiunimariimijlocii,dinmuzeeiexpoziii.Semonteazprinlipirepeobiect. B.Sistemcudispozitivedealarmareincazdepericol Sunt dispozitive ce pot fi acionate de om, n caz de pericol efectiv, sau potenial pericol, respectiv: Bl.Butoanesaupedaledealarmare B2.Covoarecumarctensiometric B3.Butoanedegard Circuiteletrebuieastfelaranjatenct,dispozitivulsfiengard,ntimpcerestulsistemului estedeconectat(ntimpulzilei). Dispozitivultrebuiessepoatautobloca,dupapsare,pentruainealarmadeclanat. SistemulBliB2declaneazalarma,ncazulncaresuntacionateprinapsare(nmomentul pericolului).Amplasarealorsevafaceastfel,nctspoatfiuoracionate,frafiobservatede agresor. SistemulB3(sistemdeveghe)trebuieacionatperiodic,laintervaleegale. In cazul n care acionarea nu se face la timp, se declaneaz alarma, semnaliznd fie neglijena,fieagresareapaznicului. Not: Sistemele A" i B" transmit semnale electrice (prin fire) la semnalizatoare acustice i/sau luminoase,carepotfiindependente(cazulcldirilorcuprotecianormal)saupotficonectatelao centraldesemnalizare(panoudecontrol)montatntrocamerspecial(depaz)sauntrunloc specialdincldire(cazulcldirilorcuprotecieputernicimaxim). Pentrucldirilecareadpostescvalorimari,saudocumenteimportante,centraladesemnalizare vafiurmritnpermanen,de personalspecialangajatpentrupaz. Unaltsistemdeavertizare,esteacelacusemnalizaretransmisdirect lapoliie,sau lastaia centralauneicompaniidesecuritate. Estenecesaromareatenie,precumiontreinereperiodicregulat,pentruanusedefecta sistemul. C.Sistemfrfire Esteunsistemcaresesizeazitransmitesemnaleprin transmitoriradiofoartemici,delaun senzorlaoalarm,cucondiiacaundelesnuaibdestrbtutziduri.Esteunsistemscump. O variant a sistemului, este transmiterea semnalelor de la senzori, prin circuitul electric al cldirii.Esteunsistemutilizatlalocuine. D. Sistemcuntreruptoareautomatepentrulumin Sunt dispozitive care economisesc energia, lumina fiind ntrerupt automat, cnd ncperea esteneocupatireaprinslaintrareauneipersoane(potenialrufctoare)ncamer.Inacestfel, intrusulpoate fi speriat i pus pe fug. Se utilizeaz n special la cldiri neutilizate (nelocuite) pe timpdenoapte. E. Sistemdeteleviziunecucircuitnchis

EsteunsistemdesesizareapaznicilorprinTV,frrisculdeaseexpuneinfractorilor. Necesitocamerspecial,ncaresseamplasezemonitoarele.Esterealizatcucameredeluat vederi, amplasate n puncte de interes. Camerele pot fi acionate automat i orientate n funcie de sesizareapericolului,dectreelementuldedetecie. Comandapoatefitransmisunuiaparatvideo,pentrunregistrareaimaginilor. Sistemulesteutilizatncldiricenecesitprotecieputernicimaxim(laintrareancldire, n ncperi de operaii bancare cu publicul, ncperi publice cu obiecte de valoare din muzee, expoziii,marimagazine). F.Sistemepentrucontrolulaccesului F1.Sistemcomputerizatdecontrolcucartele Esteunsistemcarenupermiteaccesul(deschidereauneiuisauridicareauneibariere)dectpe bazauneicartelemagnetice,cartelafiinddiferit,nfunciededestinaiaiimportanacldiriisau ncperii. Incazdeproteciedeosebit,seintroduceiuncodsecret,dup citireauneicarteleautorizate. Se utilizeaz n special la uile de acces n ncperi ce adpostesc valori, tezaure, bnci, ncpericudocumenteimportante. Sistemulfrcodsecretseutilizeaz,ngeneral,lacldirileadministrative(birouri). F2.Sistemcudispozitivedecontrolcutastatur Esteunsistemcareseutilizeazpentrulimitareaaccesuluindiversezone,iseacioneazcu ajutorul unor tastaturi cu cod numeric, din mai multe cifre, configurat de ctre utilizator. Prin amplasareatastaturilorndiverselocuri,selimiteazaccesulnumailapersonalulautorizat. Pentru obiectivele de mare importan, (tezaure bancare) se pot utiliza mai multe coduri de acces,cunoscutedepersoanediferite,astfelnctaccesullatezaursfieposibilnumainprezena maimultorpersoanesimultan. Sepoaterealizaiosemnalizareautomatnbirouldirectorului,nmomentulptrunderiicuiva ntezaur. F3.Sistemcuinterfonipostaudioi/sauvideo Sistemul se utilizeaz la nchiderea i deschiderea uilor de acces n cldirile private, prin acionaredininteriorulapartamentelor (birourilor),uafiindprevzutcuzvorelectric. ANEXAII DOCUMENTECONEXE Legea10/1995privindcalitateanconstrucii OrdonanadeurgenNr.102/1999 privindproteciaspecialincadrareanmuncapersoanelor cuhandicap NP051 Normativpentruadaptareacldirilorcivilei spaiuluiurbanaferent,la exigenelepersoanelorcuhandicap NP063 Normativprivindcriteriiledeperformanspecificerampeloriscrilorpentru circulaiapietonalnconstrucii(nlocuieteSTAS2965) STAS6131 Construciicivile,industrialeiagricole.Inlimidesiguranialctuirea parapetelor STAS8928 Scrirulante.Parametriprincipali STAS2453 Ascensoarepentrucldiri.Ascensoarepentrupersoane.Sarcininominalei dimensiuniprincipale STAS2455 Ascensoarepentrucldiri.Ascensoarepentru spitale.Sarcininominalei dimensiuniprincipale I7 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilorelectricecutensiunipnla 1000Vca.i1500Vc.c.

STAS2612 Proteciampotrivaelectrocutrii.Limiteadmise STAS12604 Proteciampotrivaelectrocutrii.Prescripiigenerale STAS12604/4 Idem.Instalaiielectricefixe.Prescripii STAS12604/5 Idem.Prescripiideproiectare,execuieiverificare STAS11054 Aparateelectriceielectronice.Clasedeproteciecontraelectrocutrii STAS 6646/1 Iluminatul artificial. Condiii generale pentru iluminatul n construcii civile i industriale STAS6646/3 Iluminatulartificial.Condiiispecialepentruiluminatulncldiricivile SR EN 60529 Grade normale de protecie asigurate prin carcase. Clasificare i metode de verificare ID17 Normativpentruproiectarea,executarea,verificareairecepionareainstalaiilor electricenzonecupericoldeexplozie 120 Normativprivindproteciaconstruciilormpotrivatrsnetului 118 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilorinterioaredetelecomunicaii 113 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilordenclzire SR1907/1 Instalaiidenclzire.Calcululnecesaruluide cldur.Prescripiidecalcul SR1907/2 Instalaiidenclzire.Calcululnecesaruluidecldur.Temperaturiinterioare convenionaledecalcul I 5 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilordeventilareiclimatizare I 9 Normativprivindproiectareaiexecutareainstalaiilorsanitare STAS1478Instalaiisanitare.Alimentareacuaplaconstruciicivileiindustriale.Prescripii fundamentaledeproiectare STAS1795 Instalaiisanitare.Canalizareinterioar.Prescripii fundamentaledeproiectare C90 Normativpentrudescrcareapeuzatelareeleexterioaredecanalizare I 6 Normativpentruproiectareaiexecutareasistemelordealimentarecugazenaturale STAS3317 Gazecombustibile NGPM NormegeneraledeProtecieaMuncii P59 Normetehnicepentrureparaiicapitalelacldiri GP032 Ghidprivindexecutarealucrrilordentreinerei reparaiilacldiriiconstrucii speciale P130 Normemetodologiceprivindurmrireacomportrii construciilor,inclusiv supraveghereacurentastriitehniceaacestora P118 Normativdesiguranlafocaconstruciilor

NP008 Normativpentruigienacompoziieiaerului,nspaiicudiversedestinaii,n funciedeactivitiledesfuratenregimdeiarnvar