Nordens Sprog

 • View
  73

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nordens Sprog

Text of Nordens Sprog

 • 1_DA(1-74) nordisk (tryk7) 23/06/05 14:12 Side 1

 • 1_DA(1-74) nordisk (tryk7) 23/06/05 14:12 Side 2

 • Nordens sprog

  med rdder og fdder

  Redigeret af Iben Stampe Sletten

  Nord 2004: 10

  1_DA(1-74) nordisk (tryk7) 23/06/05 14:12 Side 3

 • blev oprettet i 1971 som samar-bejdsorgan mellem de nordiskelandes regeringer. Ministerrdetfremlgger forslag til NordiskRds sessioner, viderefrerrdets rekommandationer, rapporterer til Nordisk Rd om samarbejdets resultater og leder arbejdet inden for de forskellige emneomrder.Samarbejdet koordineres afsamarbejdsministrene, der er udpeget af det enkelte landsregering. Ministerrdet tr-der sammen i forskellige sam-menstninger afhngigt af hvilke sprgsml der skalbehandles.

  blev oprettet i 1952 som et samarbejdsorgan mellem de folkevalgte forsamlinger og regeringer i Danmark, Island,Norge og Sverige. Finland indtrdte i 1955. Frernes,Grnlands og lands delega-tioner indgr i henholdsvisDanmarks Riges og Finlandsdelegationer. Rdet bestr af87 medlemmer. Nordisk Rd er initiativtagende og rdgi-vende og har kontrollerendeopgaver i det nordiske sam-arbejde. Nordisk Rds orga-ner er plenarforsamlingen, prsidiet og udvalgene.

  Det sproglige fllesskab er engrundlggende forudstningfor det folkelige, kulturelle,konomiske og politiske sam-arbejde i Norden. NordiskMinisterrds sprogpolitiskearbejde koordineres og vare-tages af en styregruppe hvishovedopgaver er: at fungeresom sagkyndigt organ for Nor-disk Ministerrd og NordiskRd i forbindelse med nordiskesprogsprgsml og nordisksprogpolitik, at fungere somsamarbejdsorgan for de nordis-ke sprognvn og udenlandskelektorer og at fungere som sty-regruppe for det tvrgendesttteprogram Nordplus Sprogog dermed varetage det over-ordnede ansvar for programmet.

  Nordens Sprogrd, som er sty-regruppe for Nordisk Minister-rds sprogsamarbejde, arbejderud fra flgende mlstninger:at fremme internordisk sprog-forstelse, at styrke kendskabettil sprogene i Norden, at frem-me en demokratisk sprogpolitikog et demokratisk sprogsyn iNorden og at styrke de nordiskesprogs stilling i og uden forNorden. I Nordisk Rd, de nor-diske parlamenters samarbejds-organ, har Kultur- og Uddan-nelsesudvalget ansvaret isprgsml vedrrende sprog-samarbejdet.

  Nordens sprog med rdder og fdder

  Nord 2004:10 Nordisk Ministerrd, Kbenhavn 2004ISBN 92-893-1041-3Forlagsredaktr: Iben Stampe SlettenGrafisk projektledelse: Kjell OlssonTilrettelggelse: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dkIllustrationer: Ivar Gjrup, www.egoland.dkKort: John Fowlie/studio16aTryk: Akaprint A/S, rhus 2005Oplag: 3000Trykt p miljvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljsvanemrkeordning.Printed in Denmark

  Nordisk Ministerrd Nordisk RdStore Strandstrde 18 Store Strandstrde 18DK-1255 Kbenhavn K DK-1255 Kbenhavn KTelefon (+45) 3396 0200 Telefon (+45) 3396 0400 Telefax (+45) 3396 0202 Telefax (+45) 3311 1870

  www.norden.org

  Nordisk Ministerrd Nordisk Rd Det nordiske sprogsamarbejde

  1_DA(1-74) nordisk (tryk7) 23/06/05 14:12 Side 4

 • Forord / Nordens Sprogrd 9

  Netudgaven af Nordens sprog med rdderog fdder / Iben Stampe Sletten 11Oversigt over netmaterialets opbygning 12

  Prsentation af artikler 13

  Nordisk sproghistorie 13

  Nutidens rdder i fortiden 13

  Det mangfoldige Norden 14

  Hver mand sit sprog dialekter i dag 15

  Det engelske sprog trussel eller ressource? 16

  Sprog i bevgelse men hvor gr det hen? 17

  Nordiske sprog i fortid og nutid / Arne Torp 19Sprog i Norden: Tre familier mange sprog 23

  Den indoeuropiske sprogfamilie 27

  Stamtrsmodellen og nordiske sprog 30

  Den germanske sproggruppe 31

  Den germanske lydforskydning 32

  Arveord, lneord og importord 33

  Skandinavien: Forskellige sprog eller blot dialekter? 35

  Afstandssprog 36

  Standardsprog 40

  Dialektkontinua og standardsprog inden for

  det germanske sprogomrde 41

  Tre eller fem sprog? 43

  Hvorfor bokml og nynorsk? 44

  Moderne nordiske sprog 44

  Indhold

  1_DA(1-74) nordisk (tryk7) 23/06/05 14:12 Side 5

 • Stamtrsmodellen en gang til 46

  Tykt l 49

  Blde konsonanter 49

  Skarre-r 49

  Historisk inddeling af nordiske sprog efter blgemodellen 52

  Fra urnordisk til vikingetid 52

  Runeskriften 52

  stnordisk og vestnordisk 54

  I hjmiddelalderen: nordnordisk og sydnordisk 56

  Nyere tid: nordisk og skandinavisk 59

  Hvorfor er skandinavisk og nordisk afstandssprog? 60

  Forskellig bjning 60

  Forskellig udtale 65

  Ordene betyder mest for forstelsen 66

  Skal stamtrsmodellen p lossepladsen? 68

  Den skandinaviske nabosprogsforstelse

  et hovedelement i den nordiske fllesskabsflelse 70

  Er nabosprogsforstelsen i fare? 73

  Litteratur 74

  Internet 74

  Finsk / Kaisa Hkkinen 75Finsk og dermed beslgtede sprog 75

  Finnernes forhistorie 76

  Finske dialekter 76

  Stadier i det finske sprogs historie 79

  Oldfinsk og middelalderfinsk 79

  Gammelt skriftfinsk 80

  ldre nufinsk 80

  Nufinsk 81

  1_DA(1-74) nordisk (tryk7) 23/06/05 14:12 Side 6

 • Lydstrukturen i nufinsk 82

  Grundlggende morfologiske trk 84

  Syntaktiske hovedtrk (stningslre) 90

  Ordforrdet 91

  Finsk i dag og i morgen 94

  Litteratur 95

  Internet 95

  Samiske sprog / Mikael Svonni 97Det samiske bosttelsesomrde og de samiske sprog 97

  Historiske kontakter 98

  Perioden fra r 4000 til r 2000 fr vor tidsregning 99

  Perioden fra r 2000 fr vor tidsregning til r 1000 99

  Hvor mange taler samisk? 100

  Det samiske sprogs opbygning 101

  Bjning af verber 101

  Stadieveksling 102

  Kasus 102

  Afledte ord 103

  Tempus og modus 104

  Skrivemde og sproglyd 105

  Skriftsprog 106

  Sprogenes situation i samfundet 107

  Lovgivning 107

  Samisk i undervisningen 108

  Samisk i medierne 109

  Litteratur og musik 109

  Samfundet i vrigt 110

  Litteratur 111

  Internet 111

  1_DA(1-74) nordisk (tryk7) 23/06/05 14:12 Side 7

 • Kalaallisut grnlandsk / Carl Christian Olsen 113Forholdet mellem tale- og skriftsprog 113

  Grnlandske dialekter 116

  Karakteristika ved kalaallisut 117

  Et agglutinerende sprog 117

  Et ergativt sprog 117

  Morfologiske forhold 118

  Kasusforhold 120

  Personendelser 121

  Enklitiske endelser 122

  Hovedverber og hjlpeverber 122

  Udviklingen af kalaallisut som skriftsprog 123

  Standardgrnlandsk 124

  Lneord og fremmedord 125

  Sprogets status 126

  Litteratur 127

  Internet 127

  1_DA(1-74) nordisk (tryk7) 23/06/05 14:12 Side 8

 • Forord

  Nordens sprog med rdder og fdder er et fllesnordisk lrebogs-projekt. I r 2000 tog Nordisk Ministerrds sprogpolitiske reference-gruppe initiativ til udarbejdelsen af en nordisk sproghistorie hen-vendt til gymnasielever. Projektet blev gennemfrt i samarbejdemed nordsprk, en sammenslutning af nordiske modersmls-lrere og lrere der underviser i et nordisk sprog som fremmed-sprog. Steen Svava Olsen blev tilknyttet som projektleder, mensden endelige redaktion blev overdraget til Iben Stampe Sletten.

  Nordens Sprogrd* vil gerne takke nordsprk for samarbejdetog vil srlig takke Iben Stampe Sletten for en overordentlig stor oghelt afgrende indsats i projektets sidste fase.

  Med dette udgivelsesprojekt er det hensigten at styrke isr ungemenneskers refleksion over sprogets betydning og at ge bevidst-heden om at der i Norden findes et srligt sprogligt og kultureltfllesskab betinget af historiske og politiske forhold. Mlet er atstyrke interessen bde for det fllesnordiske perspektiv og for densproglige side af modersmlsundervisningen.

  * Nordens Sprogrd opstod 1. januar 2004 til erstatning af Nordisk Ministerrds sprog-politiske referencegruppe og Nordisk Sprogrd.

  1_DA(1-74) nordisk (tryk7) 23/06/05 14:12 Side 9

 • Nordens sprog med rdder og fdder udgives p svensk, norsk, dansk,frsk og islandsk som undervisningsbog til gymnasiet i alle de nor-diske lande og er desuden tilgngelig p internettet via NordiskMinisterrds netportal: www.nordskol.org. Her ligger endvidere etomfattende materiale af kortere diskuterende artikler p dansk,svensk og norsk om f.eks. nordisk sprog og kultur, om dialektersstatus i forskellige lande og om sm sprogs stilling og fremtid i englobaliseringstid. Netmaterialet kan man nemt f overblik over vedat lse den nedenstende introduktion hvori de enkelte artiklerprsenteres. Dette materiale vil lbende kunne udvides med nyeartikler, opgaver osv.

  Nordens Sprogrd hber at lrere p alle niveauer vil forst atudnytte bde bogen og netmaterialet i en undervisning som kanmedvirke til at realisere det sprogfllesskab i hele Norden sombefolkningerne nsker.

  November 2004for Nordens Sprogrd

  Gurn Kvaranformand

  Forord10

  1_DA(1-74) nordisk (tryk7) 23/06/05 14:12 Side 10

 • IBEN STAMPE SLETTEN

  Netudgaven af Nordens sprog med rdder og fdder

  Du kan f adgang til en udvidet version af Nordens sprog med rdderog fdder via Nordisk Ministerrds netportal: www.nordskol.org. Net-materialet bestr dels af bogens fire artikler (kapitel 2), dels af enrkke sproghistoriske og sprogpolitiske artikler som er tematiskgrupperet i kapitlerne 3-7.

  I kapitel 3 vises det fra forskellige vinkler hvordan fortiden er tilstede i nutidens sprogbrug. Kapitel 4 handler om sammenhngenmellem sprog og kulturel identitet. Kapitel 5 ser p brugen af dia-lekter og deres status i dag, mens kapitel 6 diskuterer hvordan spro-gene i Norden pvirkes af kontakten med engelsk. Endelig diskute-res de nordiske sprogs fremtid i en globaliseringstid i kapitel 7.

  Nedenfor ses en oversigt over netu