of 49 /49
Nokia automa¹ïnas komplekts ar displeju CK-600 Lietotàja un uzstàdï¹anas rokasgràmata 9211132 2. izdevums LV

Nokia automa¹ïnas komplekts ar displeju CK-600 Lietotàja un ...nds1.webapps.microsoft.com/phones/files/guides/Nokia_CK...Ievads 9 1. Ievads Izmantojot Nokia automa¹ïnas komplektu

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nokia automa¹ïnas komplekts ar displeju CK-600 Lietotàja un...

 • Nokia automa¹ïnas komplekts ar displeju CK-600Lietotàja un uzstàdï¹anas rokasgràmata

  92111322. izdevums LV

 • PAZIÑOJUMS PAR ATBILSTÏBUAr ¹o NOKIA CORPORATION deklarº, ka izstràdàjums HF-23 atbilst Direktïvas 1999/5/EK bþtiskajàm prasïbàm un citiem ar to saistïtajiem noteikumiem. Izstràdàjums atbilst Direktïvas 2004/104/EK (Direktïvas 72/245/EEK labojums) 1. pielikuma 6.5., 6.6., 6.8. un 6.9. pantos noteiktajiem ierobe¾ojumiem. Paziñojums par atbilstïbu atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

  © 2008 Nokia. Visas tiesïbas aizsargàtas.

  Nokia, Nokia Connecting People, Navi un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preèu zïmes vai re»istrºtas preèu zïmes. Citi ¹eit minºtie ra¾ojumu un uzñºmumu nosaukumi ir to ïpa¹nieku preèu zïmes vai nosaukumi.

  Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

  ©ï dokumenta satura da¶ºja vai pilnïga pavairo¹ana, pàrvieto¹ana, izplatï¹ana vai uzglabà¹ana jebkurà veidà bez Nokia rakstiskas at¶aujas ir aizliegta.

  Nokia ïsteno nepàrtrauktas attïstïbas politiku. Nokia patur tiesïbas bez iepriek¹ºja brïdinàjuma veikt izmaiñas un uzlabojumus jebkuram no ¹ajà dokumentà aprakstïtajiem izstràdàjumiem.

  Tik lielà mºrà, cik to pie¶auj attiecïgie likumi, Nokia nekàdos apstàk¶os neuzñemas atbildïbu par datu un ieñºmumu zaudºjumiem, kà arï par atrunàtiem, nejau¹iem, izrieto¹iem un netie¹iem jebkura veida kaitºjumiem.

  ©ï dokumenta saturs tiek pasniegts tàds, “kàds tas ir”. Izñemot spºkà eso¹ajos normatïvajos aktos noteiktos gadïjumus, netiek sniegtas nekàda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domàtas, ieskaitot, bet ne tikai, domàtàs kvalitàtes vai derïguma garantijas attiecïbà uz ¹ï dokumenta saturu, pareizïbu vai ticamïbu. Nokia patur tiesïbas jebkurà laikà bez iepriek¹ºja brïdinàjuma pàrstràdàt vai anulºt ¹o dokumentu.

  Atsevi¹óu piederumu pieejamïba var bþt atkarïga no re»iona. Papildu informàciju lþdziet savam Nokia izplatïtàjam.

  Eksportº¹anas noteikumi©ï ierïce var ietvert deta¶as, tehnolo»ijas vai programmatþru, kuru eksportº¹anu regulº ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumïga rïcïba ir aizliegta.

  9211132/2. izdevums LV

 • 3

  Saturs

  Jþsu dro¹ïbai ............................ 5

  Ïsà pamàcïba............................. 6Pirmà uzstàdï¹ana ................................. 6Ievades ierïce .......................................... 6

  1. Ievads.................................... 9Par ¹o dokumentu ................................. 9Bezvadu tehnolo»ija Bluetooth....... 10

  2. Darba sàk¹ana.................... 11Sastàvda¶as............................................ 11Ievades ierïce CU-10 .......................... 12Displejs un gaidï¹anas re¾ïms .......... 12

  Displeja pagrie¹ana.......................... 12Displeja somina................................. 13Informàcija, kas tiek ràdïta gaidï¹anas re¾ïmà ............................ 13

  Pàrvieto¹anàs izvºlnºs ....................... 14Automa¹ïnas komplekta ieslºg¹ana vai izslºg¹ana................... 14

  Ieslºg¹ana........................................... 14Izslºg¹ana........................................... 15

  Pirmà lieto¹ana .................................... 15Automa¹ïnas komplekta savieno¹ana pàrï un savienojuma izveide............. 16

  Savieno¹ana pàrï un savienojuma izveide ar tàlruni vai mþzikas atskañotàju................. 16Manuàla automa¹ïnas komplekta savieno¹ana .................. 17Automàtiska automa¹ïnas komplekta savieno¹ana .................. 17Automa¹ïnas komplekta atvieno¹ana........................................ 18Pàrï savienoto ierïèu saraksta pàrvaldïba vai dzº¹ana ................... 18

  3. Zvani................................... 19Zvanï¹ana............................................... 19Atbildº¹ana uz zvanu ......................... 19Ska¶uma pielàgo¹ana.......................... 20Mikrofona izslºg¹ana un ieslºg¹ana ........................................ 20Zvanu re»istrs ....................................... 20Àtrie zvani ............................................. 21Pàrslºg¹anàs no automa¹ïnas komplekta uz pievienoto ierïci un pretºji ............................................... 21DTMF toñu sþtï¹ana............................ 21

  4.Mþzikas atskañotàjs ......... 22Mþzikas klausï¹anàs ........................... 22Mþzikas ska¶uma regulº¹ana ........... 23Mþzikas atskañotàja uzstàdïjumi ... 23

  5.Kontakti ............................. 24Kontakta meklº¹ana ........................... 24Àtrie zvani ............................................. 25Kontaktu kopº¹ana uz automa¹ïnas komplektu..................... 25

  6.Uzstàdïjumi ........................ 27Bluetooth uzstàdïjumi........................ 27Lietotàja un uzstàdï¹anas uzstàdïjumi............................................ 27

  Audio uzstàdïjumi............................ 27Displeja uzstàdïjumi ........................ 28Vispàrïgie uzstàdïjumi .................... 28Uzstàdï¹anas uzstàdïjumi .............. 29

  7. Problºmu novºr¹ana ......... 30Automa¹ïnas komplekta restartº¹ana .......................................... 30Savienojuma problºmas..................... 30Audio problºmas.................................. 31Citas problºmas ................................... 32

 • 4

  8.Uzstàdï¹ana........................ 33Informàcija par dro¹ïbu..................... 33Integràcija ar automa¹ïnas radio sistºmu........................................ 34

  ISO kabe¶a CA-152 izmanto¹ana...................................... 35Stràvas kabe¶a CA-153P izmanto¹ana...................................... 38

  Automa¹ïnas komplekta uzstàdï¹ana transportlïdzeklï .................................. 39

  Brïvroku ierïce HF-23 ..................... 41Ievades ierïce CU-10 ...................... 42Displejs SU-34 .................................. 43Mikrofons MP-2............................... 45

  ISO kabelis CA-152 ......................... 46Kustïbas sensors............................... 46

  Papildpiederumi................................... 46Mobilà tàlruña turºtàjs.................. 47Àrºjà antena ..................................... 47

  Automa¹ïnas komplekta darbïbas pàrbaude .............................. 47Programmatþras atjauninàjumi...... 47

  Apkope un glabà¹ana ............ 48

  Papildinformàcija par dro¹ïbu.................................... 49

 • J þ s u d r o ¹ ï b a i

  5

  Jþsu dro¹ïbai

  Izlasiet ¹os vienkàr¹os noràdïjumus. To neievºro¹ana var bþt bïstama vai pretlikumïga. Lai iegþtu pla¹àku informàciju, izlasiet visu lietotàja un uzstàdï¹anas rokasgràmatu.

  IESLªDZIET DRO©ÀS VIETÀSNeieslºdziet ierïci vietàs, kur mobilo tàlruñu lieto¹ana ir aizliegta vai var izraisït traucºjumus un ir bïstama.

  SATIKSMES DRO©ÏBA IR PIRMAJÀ VIETÀIevºrojiet visus vietºjos likumus. Autovadïtàja rokàm vienmºr jàbþt brïvàm, lai nekas netraucºtu vadït transportlïdzekli. Vadot automa¹ïnu, satiksmes dro¹ïbai jàbþt pirmajà vietà.

  DARBÏBAS TRAUCªJUMIIkviena mobilà ierïce var bþt jutïga pret traucºjumiem, kas ietekmº tàs darbïbas kvalitàti.

  IZSLªDZIET VIETÀS, KUR TAS PIEPRASÏTSIevºrojiet visus ierobe¾ojumus. Izslºdziet ierïci, ja atrodaties degvielas vai óïmisku vielu, kà arï vietàs, kur iespºjami spridzinà¹anas darbi.

  KVALIFICªTA APKOPE©ï izstràdàjuma uzstàdï¹anu un remontu drïkst veikt tikai kvalificºti speciàlisti.

  PAPILDIERÏCESLietojiet tikai apstiprinàtas papildierïces. Nesavienojiet nesaderïgus izstràdàjumus.

  Savienojot ar citu ierïci, detalizºtus dro¹ïbas noràdïjumus skatiet ierïces lietotàja rokasgràmatà. Nesavienojiet nesaderïgus izstràdàjumus.

 • Ï s à p a m à c ï b a

  6

  Ïsà pamàcïba

  ©ajà sada¶à ir ïsi aprakstïtas automa¹ïnas komplekta galvenàs funkcijas. Pla¹àku informàciju skatiet atbilsto¹ajàs ¹ïs rokasgràmatas noda¶às.

  ■ Pirmà uzstàdï¹ana1. Ieslºdziet automa¹ïnas komplektu (skat. 14. lpp.) un mobilo tàlruni

  vai mþzikas atskañotàju.

  2. Kad tiek paràdïts uzaicinàjums izvºlºties automa¹ïnas komplekta displeja tekstu valodu, pagrieziet NaviTM ripu, lai ritinàtu lïdz vajadzïgajai valodai, un nospiediet Navi ripu.

  3. Aktivizºjiet sava tàlruña vai mþzikas atskañotàja funkciju Bluetooth un izveidojiet starp automa¹ïnas komplektu un savu ierïci Bluetooth savienojumu.

  4. Kad tiek paràdïts uzaicinàjums kopºt kontaktus no jþsu ierïces uz automa¹ïnas komplektu, pagrieziet Navi ripu, lai ritinàtu lïdz Jà, un nospiediet Navi ripu, lai sàktu kopº¹anu. Ja izvºlºsities Nº, jþs nevarºsit izmantot saglabàtos kontaktus, lai veiktu zvanus, izmantojot automa¹ïnas komplektu.

  ■ Ievades ierïceKad automa¹ïnas komplektam pievienotà mþzikas atskañotàja darbinà¹anai izmantojat ievades ierïci, automa¹ïnas komplekta displejà tiek paràdïtas pieejamàs mþzikas atskañotàja funkcijas.

  1. Balss izsaukuma taustiñ¹

  Nospiediet , lai laikà, kad netiek veikti zvani, saderïgà mobilajà ierïcº aktivizºtu balss izsaukumu.

  2. Ska¶ruña izslºg¹anas taustiñ¹

 • Ï s à p a m à c ï b a

  7

  Lai gaidï¹anas re¾ïmà izslºgtu vai ieslºgtu àrºjo ska¶runi, nospiediet .

  Nospiediet , lai sarunas laikà izslºgtu vai ieslºgtu ska¶runi.

  Aptuveni divas sekundes turiet nospiestu , lai pàrslºgtu zvanu no automa¹ïnas komplekta uz saderïgo ierïci, kas ar to savienota.

  3. Re¾ïmu taustiñ¹

  Nospiediet re¾ïmu taustiñu, lai pàrslºgtos starp gaidï¹anas re¾ïmu un mþzikas atskañotàja izvºlni.

  Mþzikas atskañotàja izvºlnº nospiediet re¾ïmu taustiñu, lai ar automa¹ïnas komplektu savienotais saderïgais mþzikas atskañotàjs sàktu, pauzºtu vai atsàktu mþzikas atskaño¹anu.

  4. Zvanï¹anas taustiñ¹

  • Nospiediet , lai zvanïtu vai atbildºtu uz zvanu, vai pàrslºgtos no aktïvàs sarunas uz aizturºto un pretºji.

  • Gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet , lai apskatïtu pºdºjo zvanïto numuru sarakstu.

  • Gaidï¹anas re¾ïmà divreiz nospiediet , lai vºlreiz izsauktu pºdºjo izsaukto numuru.

  5. Beigu taustiñ¹

  • Nospiediet , lai pàrtrauktu vai noraidïtu zvanu.

  • Nospiediet , lai izdzºstu vienu rakstzïmi, kad ievadàt tekstu vai numurus.

  • Nospiediet , lai atgrieztos iepriek¹ºjà izvºlnes lïmenï vai displeja skatà.

  • Nospiediet un turiet , lai no izvºlnes funkcijàm atgrieztos gaidï¹anas re¾ïmà.

  • Nospiediet un turiet , lai ieslºgtu vai izslºgtu automa¹ïnas komplektu (ja tas nav savienots ar aizdedzes sistºmu).

  6. Navi ripa (turpmàk tekstà — “ripa”)

  • Pagrieziet ripu pa kreisi vai pa labi, lai zvana vai mþzikas klausï¹anàs laikà pielàgotu ska¶umu vai ritinot apskatïtu izvºlnes objektus.

 • Ï s à p a m à c ï b a

  8

  • Gaidï¹anas re¾ïmà pagrieziet ripu pa kreisi, lai ievadïtu tàlruña numuru vai izmantotu àtro zvanu iespºju.

  • Gaidï¹anas re¾ïmà pagrieziet ripu pa labi, lai meklºtu kontaktu mapº Kontakti.

  • Nospiediet ripu, lai veiktu funkciju, kas ir paràdïta displeja lejasda¶à.

 • I e v a d s

  9

  1. Ievads

  Izmantojot Nokia automa¹ïnas komplektu ar displeju CK-600, jþs varat ºrti zvanït un atbildºt uz zvaniem brïvroku re¾ïmà, kà arï klausïties mþziku no saderïgas ierïces.

  Jþs varat automa¹ïnas komplektà arï saglabàt divu saderïgu ierïèu kontaktu kopijas, tà diviem lietotàjiem nodro¹inot iespºju izmantot kontaktus tþlït pºc ierïces savieno¹anas ar automa¹ïnas komplektu. Automa¹ïnas komplekta kontaktiem un izvºlnes funkcijàm var piek¶þt, izmantojot komplektàcijà iek¶auto ievades ierïci un displeju.

  Automa¹ïnas komplektu var savienot pàrï ar lïdz pat astoñàm Bluetooth ierïcºm vienlaikus, turklàt to var vienlaicïgi savienot ar saderïgu mobilo tàlruni un mþzikas atskañotàju.

  Rþpïgi izlasiet ¹o rokasgràmatu, pirms lþdzat profesionàlim uzstàdït automa¹ïnas komplektu un sàkat tà lieto¹anu. Izlasiet arï tàs ierïces lietotàja rokasgràmatu, kuru vºlaties savienot ar automa¹ïnas komplektu. Tajà sniegta svarïga informàcija par dro¹ïbu un apkopi.

  Lai iegþtu konkrºtà Nokia izstràdàjuma jaunàkàs rokasgràmatas, pla¹àku informàciju un lejupielàdºjamos failus, apmeklºjiet www.nokia.com/support vai vietºjo Nokia Web vietu.

  ©im izstràdàjumam var bþt sïkas deta¶as. Glabàjiet tàs maziem bºrniem nepieejamà vietà.

  ■ Par ¹o dokumentuPar uzstàdï¹anu un darbïbu var lasït noda¶às "Darba sàk¹ana" 11. lpp., "Zvani" 19. lpp., "Mþzikas atskañotàjs" 22. lpp., "Kontakti" 24. lpp. un "Uzstàdïjumi" 27. lpp.

  Padomi problºmu novºr¹anai atrodami noda¶à "Problºmu novºr¹ana" 30. lpp.

  Komplekta uzstàdï¹ana automa¹ïnà ir aprakstïta noda¶à "Uzstàdï¹ana" 33. lpp. Automa¹ïnas komplektu drïkst uzstàdït tikai kvalificºts servisa speciàlists, izmantojot komplektàcijà iek¶autàs Nokia ori»inàlàs deta¶as.

 • I e v a d s

  10

  ■ Bezvadu tehnolo»ija BluetoothBezvadu tehnolo»ija Bluetooth ¶auj izveidot savienojumu starp saderïgàm ierïcºm, nelietojot kabe¶us. Automa¹ïnas komplektam un otrai ierïcei nav jàatrodas redzamïbas zonà, taèu attàlums starp ¹ïm ierïcºm nedrïkst pàrsniegt 10 metrus (33 pºdas). Savienojumu var traucºt ¹óºr¹¶i, piemºram, sienas, un citas elektroniskas ierïces.

  Automa¹ïnas komplekts atbilst Bluetooth specifikàcijai 2.0, kas nodro¹ina ¹àdu profilu izmanto¹anu: brïvroku profils Hands-free Profile (HFP) 1.5 (lai automa¹ïnas komplektu ar mobilo ierïci izmantotu zvanï¹anai brïvroku re¾ïmà), tàlruñu kataloga piek¶uves profils Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0 (kontaktu kopº¹anai no mobilàs ierïces uz automa¹ïnas komplektu), uzlabotais audio izplatï¹anas profils Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 (mþzikas straumº¹anai no mþzikas atskañotàja uz automa¹ïnas komplektu) un audio video tàlvadïbas profils Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 (savienotà mþzikas atskañotàja darbinà¹anai ar ievades ierïci). Informàciju par citu ierïèu saderïbu ar ¹o ierïci sañemsit no to ra¾otàjiem.

 • D a r b a s à k ¹ a n a

  11

  2. Darba sàk¹ana

  ■ Sastàvda¶asAutoma¹ïnas komplektam ir ¹àdas sastàvda¶as:

  1. Brïvroku ierïce HF-23

  2. ISO kabelis CA-152 (ja tas ir iek¶auts komplektàcijà)

  3. Stràvas kabelis CA-153P (ja tas ir iek¶auts komplektàcijà)

  4. Mikrofons MP-2

  5. Displejs SU-34

  6. Uzlàdes kabelis CA-134 ar Nokia 2,0 mm spraudni

  7. Ievades ierïce CU-10 ar Navi ripu

  8. Ska¶runis SP-3 (ja tas ir iek¶auts komplektàcijà)

  9. Somiña CP-335 displeja uzglabà¹anai laikà, kad tas netiek izmantots

  10. Kompaktdisks, kurà ir ¹ï lietotàja un uzstàdï¹anas pamàcïba

  2

  1

  3

  5

  6

  7

  10

  9

  8

  4

 • D a r b a s à k ¹ a n a

  12

  ■ Ievades ierïce CU-10Automa¹ïnas komplektu var vadït, izmantojot ievades ierïci. ©ai ierïcei ir Navi ripa, kuru var pagriezt vai nospiest.

  1. Balss izsaukuma taustiñ¹

  2. Ska¶ruña izslºg¹anas taustiñ¹

  3. Re¾ïmu taustiñ¹

  4. Zvanï¹anas taustiñ¹

  5. Beigu taustiñ¹

  6. Navi ripa (turpmàk — “ripa”)

  Taustiñi ir izgaismoti, lai ar tiem bþtu viegli darboties tumsà. Lai uzzinàtu par funkcijàm, ko var veikt ar ievades ierïci, skat. noda¶u "Ievades ierïce" 6. lpp.

  ■ Displejs un gaidï¹anas re¾ïms

  Displeja pagrie¹anaPºc displeja piestiprinà¹anas pie priek¹ºjà pane¶a, izmantojot kompektàcijà iek¶auto statïvu, displeju var pagriezt pa labi vai pa kreisi par aptuveni 24 gràdiem, bet uz aug¹u vai uz leju — par aptuveni 20 gràdiem.

  Pºc displeja piestiprinà¹anas pie priek¹ºjà pane¶a, izmantojot kompektàcijà iek¶auto uzstàdï¹anas pamatni, displeju var pagriezt pa labi vai pa kreisi par aptuveni 15 gràdiem, bet uz aug¹u vai uz leju — par aptuveni 10 gràdiem.

  Nemº»iniet pagriezt displeju vairàk.

 • D a r b a s à k ¹ a n a

  13

  Displeja sominaKad displeju neizmantojat, atvienojiet to no statïva vai uzstàdï¹anas pamatnes un novietojiet to komplektàcijà iek¶autajà somiñà, lai pasargàtu to no skràpºjumiem.

  Informàcija, kas tiek ràdïta gaidï¹anas re¾ïmàKad automa¹ïnas komplekts ir gaidï¹anas re¾ïmà un pievienots saderïgai ierïcei, izmantojot bezvadu tehnolo»iju Bluetooth, tiek paràdïta ¹àda informàcija:

  1. Pa¹reizºjais automa¹ïnas komplekta statuss — piemºram, savienotàs ierïces tips (saderïgs mobilais tàlrunis vai mþzikas atskañotàjs).

  2. Mobilà tïkla signàla stiprums pa¹reizºjà atra¹anàs vietà, ja ¹o informàciju nodro¹ina pievienotà mobilà ierïce; jo garàka ir josla, jo spºcïgàks signàls.

  3. Pakalpojumu sniedzºja nosaukums vai logotips, ja ¹o informàciju nodro¹ina pievienotais tàlrunis.

  4. Mobilàs ierïces akumulatora statuss, ja ¹o informàciju nodro¹ina mobilà ierïce; jo garàka ir josla, jo vairàk jaudas atlicis.

  5. Funkcija, ko var veikt, nospie¾ot ripu; gaidï¹anas re¾ïmà nospie¾ot ripu, tiek atvºrts izvºlnes funkciju saraksts.

  Lai manuàli ievadïtu tàlruña numuru vai izmantotu àtros zvanus, pagrieziet ripu pa kreisi. Lai iegþtu papildu informàciju, skat. noda¶u "Àtrie zvani" 25. lpp.

  Lai meklºtu kontaktu automa¹ïnas komplekta katalogà Kontakti, pagrieziet ripu pa labi. Lai iegþtu papildu informàciju, skat. noda¶u "Kontakta meklº¹ana" 24. lpp.

  Lai skatïtu pºdºjos izsauktos numurus, nospiediet . Lai iegþtu papildu informàciju, skat. noda¶u "Zvanu re»istrs" 20. lpp.

  1

  2 3 4

  5

 • D a r b a s à k ¹ a n a

  14

  ■ Pàrvieto¹anàs izvºlnºsDaudzas automa¹ïnas komplekta funkcijas ir sagrupºtas izvºlnºs.

  Lai gaidï¹anas re¾ïmà atvºrtu izvº¶ñu funkciju sarakstu, nospiediet ripu, kad displeja apak¹da¶à redzama opcija Izvºlne.

  Lai ritinàtu lïdz objektam (piem., izvºlnes funkcijai) vai ritinàtu sarakstu, pagrieziet ripu pa kreisi vai pa labi. Lai izvºlºtos objektu, ritiniet lïdz tam un nospiediet ripu.

  Lai atgrieztos iepriek¹ºjà izvºlnes lïmenï, nospiediet . Lai atgrieztos gaidï¹anas re¾ïmà, nospiediet un turiet , lïdz tiek paràdïts gaidï¹anas re¾ïma displejs.

  ■ Automa¹ïnas komplekta ieslºg¹ana vai izslºg¹ana

  Ja nezinàt, vai aizdedzes sensora vads ir pievienots, sazinieties ar speciàlistu, kur¹ uzstàdïja ¹o automa¹ïnas komplektu.

  Ieslºg¹anaJa aizdedzes sensora vads ir pievienots, ieslºdziet automa¹ïnas aizdedzi. Kad automa¹ïnas komplekts ir ieslºgts, ieslºdzas ievades ierïces displejs un indikators.

  Ja aizdedzes sensora vads nav pievienots, nospiediet un turiet apmºram 5 sekundes. Varat arï ieslºgt aizdedzi, uzsàkt brauk¹anu un gaidït, lïdz iebþvºtais kustïbas sensors automàtiski ieslºdz automa¹ïnas komplektu (ja ir ieslºgts kustïbas sensors). Kad kustïbas sensors ir ieslºgts, automa¹ïnas komplekts izslºdzas pºc aptuveni 2 minþtºm, ja vien ¹ajà laikà tam nav pievienots tàlrunis; lai to atkal ieslºgtu, nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet . Lai kustïbas sensoru ieslºgtu vai izslºgtu, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu un izvºlieties Uzstàdïjumi > Instalº¹ana > Aizdedzes sensors.

  Kad automa¹ïnas komplekts ir ieslºgts, tas mº»ina izveidot Bluetooth savienojumu ar mobilo tàlruni, ar kuru tas ticis izmantots pºdºjoreiz.

 • D a r b a s à k ¹ a n a

  15

  Izslºg¹anaJa aizdedzes sensora vads ir pievienots, izslºdziet automa¹ïnas aizdedzi. Ja ar automa¹ïnas komplektu savienotajà tàlrunï vºl notiek saruna, automa¹ïnas komplekts tiek izslºgts pºc sarunas pàrtrauk¹anas. Kad automa¹ïnas komplekts tiek izslºgts, izslºdzas arï ievades ierïces displejs un indikators.

  Ja aizdedzes sensora vads nav pievienots, nospiediet un turiet apmºram 5 sekundes, lai automa¹ïnas komplektu izslºgtu. Ja aizdedzes sensora vads nav pievienots un jþs atvienojat savu ierïci no automa¹ïnas komplekta (piem., lai to pañemtu sev lïdzi) automa¹ïnas komplekts automàtiski izslºdzas pºc 2 minþtºm.

  Lai novºrstu nejau¹u automa¹ïnas akumulatora izlàdº¹anos, neatstàjiet mobilo tàlruni vai mþzikas ierïci pievienotu automa¹ïnas komplektam pºc automa¹ïnas aizdedzes izslºg¹anas. Ja mobilais tàlrunis vai mþzikas atskañotàjs tiek atstàts savienots ar automa¹ïnas komplektu, automa¹ïnas komplekts pºc 12 stundàm automàtiski izslºdzas.

  ■ Pirmà lieto¹anaPirmoreiz ieslºdzot automa¹ïnas komplektu, izvºlieties valodu, kàdà jàràda automa¹ïnas komplekta displeja teksti. Pagrieziet ripu, lai izvºlºtos valodu, un nospiediet ripu.

  Pºc valodas izvºles tiek piedàvàts savienot pàrï un izveidot savienojumu starp automa¹ïnas komplektu un saderïgu ierïci, izmantojot bezvadu tehnolo»iju Bluetooth. Sk. arï 3.–5. darbïbu noda¶à "Automa¹ïnas komplekta savieno¹ana pàrï un savienojuma izveide" 16. lpp.

  Kad ierïce ir pievienota automa¹ïnas komplektam, paràdàs uzaicinàjums nokopºt kontaktus no ierïces uz automa¹ïnas komplektu. Lai sàktu kopº¹anu, izvºlieties Jà. Ja izvºlºsities Nº, jþs nevarºsit izmantot saglabàtos kontaktus, lai veiktu zvanus, izmantojot automa¹ïnas komplektu. Lai kontaktus kopºtu vºlàk, sk. noda¶u "Kontaktu kopº¹ana uz automa¹ïnas komplektu" 25. lpp.

 • D a r b a s à k ¹ a n a

  16

  ■ Automa¹ïnas komplekta savieno¹ana pàrï un savienojuma izveide

  Pirms lietojat automa¹ïnas komplektu, tas ir jàsaista (jàsavieno pàrï) un jàizveido savienojums ar saderïgu mobilo tàlruni vai mþzikas atskañotàju, kas nodro¹ina bezvadu tehnolo»iju Bluetooth. Sk. arï noda¶u "Bezvadu tehnolo»ija Bluetooth" 10. lpp.

  Kad lietojat mobilo ierïci ar automa¹ïnas komplektu, novietojiet ierïci automa¹ïnà saderïgà automa¹ïnas turºtàjà. Taèu Bluetooth savienojumu automa¹ïnà var uzturºt arï tad, ja ierïce atrodas, piem., somà.

  Lai automa¹ïnas komplekta lieto¹anas laikà uzlàdºtu saderïgas Nokia ierïces akumulatoru, savienojiet ierïci un automa¹ïnas komplektu, izmantojot komplektàcijà iek¶auto uzlàdes kabeli.

  Automa¹ïnas komplektu var savienot pàrï ar ne vairàk kà astoñàm ierïcºm, bet vienlaikus to var savienot tikai ar vienu ierïci, kas nodro¹ina Bluetooth brïvroku profilu, un vienu ierïci, kas nodro¹ina A2DP (un, iespºjams, arï AVRCP) profilu.

  Savieno¹ana pàrï un savienojuma izveide ar tàlruni vai mþzikas atskañotàjuJa jþsu tàlrunis nodro¹ina Bluetooth brïvroku un A2DP (kà arï, iespºjams, AVRCP) profilus un tam ir mþzikas atskañotàja funkcija, automa¹ïnas komplektu var izmantot darbam ar zvaniem un mþzikas atskaño¹anai.

  Ja tàlrunis nenodro¹ina Bluetooth A2DP profilu, automa¹ïnas komplektu var atsevi¹ói savienot pàrï ar tàlruni un mþzikas atskañotàju, kas nodro¹ina ¹o profilu.

  Lai automa¹ïnas komplektu savienotu pàrï un izveidotu savienojumu ar saderïgu tàlruni vai mþzikas atskañotàju pºc pirmàs lieto¹anas reizes, rïkojieties ¹àdi:

  1. Ieslºdziet automa¹ïnas komplektu un savu mobilo tàlruni vai mþzikas atskañotàju.

  Ja vºlaties savienot pàrï un izveidot savienojumu ar mþzikas atskañotàju, kas nodro¹ina Bluetooth A2DP profilu, atvienojiet automa¹ïnas komplektu no tàlruña, ja tàlrunis nodro¹ina ¹o profilu.

 • D a r b a s à k ¹ a n a

  17

  2. Gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu un izvºlieties Bluetooth > Pàrotàs ierïces > Pàrot jaunu ierïci.

  3. Ierïcº aktivizºjiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierïèu meklº¹anu. Noràdïjumus skatiet ierïces lietotàja rokasgràmatà.

  4. Atrasto ierïèu sarakstà izvºlieties automa¹ïnas komplektu (Nokia CK-600) vai sekojiet atbilsto¹ajiem noràdïjumiem savas ierïces lietotàja rokasgràmatà.

  Automa¹ïnas komplekta displejà tiek ràdïta Bluetooth patentatslºga 0000.

  5. Ievadiet Bluetooth patentatslºgu 0000, lai izveidotu savienojumu pàrï un savienotu automa¹ïnas komplektu ar ierïci. Da¾às ierïcºs savienojums pºc savieno¹anas pàrï, iespºjams, ir jàveido atsevi¹ói. Skat. noda¶u "Manuàla automa¹ïnas komplekta savieno¹ana" 17. lpp. vai savas ierïces lietotàja rokasgràmatu.

  Ja jþsu ierïcei nav tastatþras, tà pºc noklusºjuma var izmantot patentatslºgu 0000. Pretºjà gadïjumà ierïces lietotàja rokasgràmatà skatiet, kà nomainït Bluetooth noklusºjuma patentatslºgu uz 0000.

  Ja savieno¹ana pàrï ir veiksmïga un ierïce ir savienota ar automa¹ïnas komplektu, tà displejà tiek paràdïts atbilsto¹s paziñojums. Automa¹ïnas komplekts arï tiek paràdïts tàlruña vai mþzikas atskañotàja izvºlnº, kurà var apskatït ¹obrïd pàrï savienotàs Bluetooth ierïces.

  Manuàla automa¹ïnas komplekta savieno¹anaLai manuàli savienotu automa¹ïnas komplektu ar pàrï savienotu tàlruni vai mþzikas atskañotàju, kad tiek ieslºgts automa¹ïnas komplekts, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu, izvºlieties Bluetooth > Savienoties ar tàlruni vai Savienoties ar mþz. atsk. un no saraksta izvºlieties ierïci.

  Automàtiska automa¹ïnas komplekta savieno¹anaVar uzstàdït, lai tàlrunis automàtiski izveido savienojumu ar automa¹ïnas komplektu. Lai Nokia ierïcº aktivizºtu ¹o funkciju, izvºlnº Bluetooth mainiet pàrï savienoto ierïèu uzstàdïjumus.

 • D a r b a s à k ¹ a n a

  18

  Kad ieslºdzat automa¹ïnas komplektu, tas mº»ina izveidot Bluetooth savienojumu ar pºdºjo lietoto tàlruni. Ja tas neizdodas, automa¹ïnas komplekts mº»ina izveidot savienojumu ar tàlruni, kas ticis lietots priek¹pºdºjais.

  Automa¹ïnas komplekta atvieno¹anaLai atvienotu automa¹ïnas komplektu no tàlruña vai mþzikas atskañotàja, aizveriet savienojumu savas ierïces Bluetooth izvºlnº. Jþs varat arï gaidï¹anas re¾ïmà nospiest ripu un izvºlºties Bluetooth > Aktïvàs ierïces un ierïci, ko vºlaties atvienot.

  Pàrï savienoto ierïèu saraksta pàrvaldïba vai dzº¹anaAutoma¹ïnas komplekts saglabà informàciju par pºdºjàm astoñàm pàrï savienotajàm Bluetooth ierïcºm.

  Lai izñemtu ierïci no pàrï savienoto ierïèu saraksta, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu, izvºlieties Bluetooth > Pàrotàs ierïces, vajadzïgo ierïci un Dzºst pàri.

  Lai dzºstu pàrï savienoto ierïèu sarakstu un atjaunotu rþpnïcas uzstàdïjumus, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu un izvºlieties Uzstàdïjumi > Atjaunot rþpn. uzstàd..

 • Z v a n i

  19

  3. Zvani

  ■ Zvanï¹anaLai ievadïtu tàlruña numuru, gaidï¹anas re¾ïmà pagrieziet ripu pa kreisi. Ritiniet lïdz pirmajam tàlruña numura ciparam un nospiediet ripu. Tàdà pa¹à veidà izvºlieties nàkamos tàlruña numura ciparus. (Lai izdzºstu pºdºjo ciparu, nospiediet .) Kad tiek paràdïts tàlruña numurs, nospiediet , lai to izsauktu. Lai pàrtrauktu zvanu (vai atceltu zvana mº»inàjumu), nospiediet .

  Lai meklºtu kontaktu katalogà Kontakti, sk. "Kontakta meklº¹ana" 24. lpp.

  Lai piezvanïtu uz pºdºjo izsaukto numuru, divreiz nospiediet . Lai piezvanïtu uz kàdu citu nesen izsauktu numuru, nospiediet , ritiniet lïdz vajadzïgajam vàrdam vai tàlruña numuram un nospiediet .

  Lai savienotajà ierïcº aktivizºtu numuru izsauk¹anu ar balsi, laikà, kad nenotiek saruna, nospiediet (ja ierïce nodro¹ina ¹ïs funkcijas izmanto¹anu automa¹ïnas komplektà). Turpiniet, kà noràdïts tàlruña lietotàja rokasgràmatà. Lai varºtu veikt izsaukumus ar balsi, tàlrunï vajadzïgajiem kontaktiem jàsaglabà balss fràzes.

  ■ Atbildº¹ana uz zvanuLai atbildºtu uz zvanu, nospiediet vai ripu. Zvanïtàja vàrds tiek paràdïts, ja mobilais tïkls nodro¹ina ¹o funkciju un zvanïtàja kontakt-informàcija ir nokopºta no savienotàs ierïces uz automa¹ïnas komplektu (sk. noda¶u "Kontaktu kopº¹ana uz automa¹ïnas komplektu" 25. lpp.). Ja neatbildat uz zvanu, zvanïtàja vàrdu (vai tàlruña numuru) varat apskatït, pºc zvana nospie¾ot ripu (sk. arï noda¶u "Zvanu re»istrs" 20. lpp.).

  Lai noraidïtu ienàko¹u zvanu, nospiediet .

  Ja funkcijas Automàtiskà atbilde uzstàdïjums ir Ieslºgt, automa¹ïnas komplekts automàtiski atbild uz zvanu. Sk. noda¶u "Lietotàja un uzstàdï¹anas uzstàdïjumi" 27. lpp.

 • Z v a n i

  20

  Lai aizturºtu zvanu, brïdï, kad tiek paràdïts Zvana iespºjas, nospiediet ripu un izvºlieties Aizturºt; lai atgrieztos pie aizturºtà zvana, izvºlieties Atlaist.

  Lai zvana laikà atbildºtu uz jaunu zvanu, ja esat tàlrunï aktivizºjis zvanu gaidï¹anas funkciju, nospiediet . Pirmais zvans tiek aizturºts. Lai atteiktu aktïvo zvanu, nospiediet . Lai pàrslºgtos starp aktïvo un aizturºto zvanu, nospiediet . Lai pàrtrauktu aktïvo zvanu un pàrslºgtos uz aizturºto zvanu, nospiediet .

  ■ Ska¶uma pielàgo¹anaLai sarunas vai ienàko¹a zvana laikà mainïtu ska¶umu, pagrieziet ripu pa kreisi, lai samazinàtu ska¶umu, vai pa labi, lai to palielinàtu. Kad mainàt ska¶umu, atbilsto¹i mainàs displeja aug¹da¶à eso¹à horizontàlà josla. Ska¶ums tiek uzstàdïts tikai pa¹reizºjam zvanam. Lai uzstàdïtu noklusºjuma ska¶umu visiem zvaniem, skat. noda¶u "Audio uzstàdïjumi" 27. lpp.

  Nospiediet , lai gaidï¹anas re¾ïmà vai zvana sañem¹anas laikà izslºgtu skañu. Lai atjaunotu sàkotnºjo ska¶umu, nospiediet .

  ■ Mikrofona izslºg¹ana un ieslºg¹anaLai sarunas laikà izslºgtu vai ieslºgtu mikrofonu, nospiediet ; vai arï tad, kad tiek paràdïts Zvana iespºjas, nospiediet ripu un izvºlieties vajadzïgo iespºju. Kad mikrofona skaña ir izslºgta, tiek paràdïts simbols .

  ■ Zvanu re»istrsAutoma¹ïnas komplekts re»istrº pºdºjos neatbildºto un sañemto zvanu, kà arï izsaukto tàlruñu numurus. Automa¹ïnas komplekts re»istrº neatbildºtos un sañemtos zvanus tikai tad, ja mobilais tïkls nodro¹ina ¹ïs funkcijas, ar automa¹ïnas komplektu savienotà ierïce ir ieslºgta un atrodas tïkla uztver¹anas zonà.

  Lai skatïtu pºdºjos zvanus, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu un izvºlieties Zvanu re»istrs un zvanu veidu. Lai apskatïtu izraudzïtà zvana tàlruña numuru, nospiediet ripu. Lai izsauktu ¹o tàlruña numuru, nospiediet .

 • Z v a n i

  21

  ■ Àtrie zvaniKontaktu var pie¹óirt kàdam no àtràs izsauk¹anas numuriem no 1 lïdz 9. Sk. noda¶u "Àtrie zvani" 25. lpp.

  Lai izmantotu àtros zvanus, gaidï¹anas re¾ïmà pagrieziet ripu pa kreisi un ritiniet lïdz vajadzïgajam àtro zvanu numuram. Tiek paràdïts àtro zvanu numuram piesaistïtais kontakts. Lai zvanïtu ¹im kontaktam, nospiediet .

  ■ Pàrslºg¹anàs no automa¹ïnas komplekta uz pievienoto ierïci un pretºji

  Lai zvanu pàrslºgtu no automa¹ïnas komplekta uz saderïgo tàlruni, nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet . Da¾as ierïces lïdz zvana beigàm pàrtrauc Bluetooth savienojumu.

  Lai pàrslºgtu zvanu atpaka¶ uz automa¹ïnas komplektu, nospiediet ripu, kad tiek paràdïts paziñojums Atjaunot savienojumu, vai izmantojiet attiecïgo funkciju savà ierïcº.

  ■ DTMF toñu sþtï¹anaSarunas laikà varat nosþtït DTMF toñu virknes (piem., paroli). Kad tiek ràdïts Zvana iespºjas, nospiediet ripu un izvºlieties Sþtït DTMF.

  Ritiniet lïdz pirmajam virknes ciparam un nospiediet ripu. Tàdà pa¹à veidà izvºlieties nàkamos virknes ciparus. (Lai izdzºstu pºdºjo ciparu, nospiediet .) Kad tiek paràdïta pilna virkne, nospiediet , lai to nosþtïtu kà DTMF toñu virkni.

 • M þ z i k a s a t s k a ñ o t à j s

  22

  4. Mþzikas atskañotàjs

  Jþs varat izmantot automa¹ïnas komplektu, lai klausïtos mþziku no saderïga mþzikas atskañotàja (vai tà atmiñas kartes), kas nodro¹ina A2DP (un, iespºjams, arï AVRCP) Bluetooth profilu.

  Lai atvºrtu mþzikas atskañotàja izvºlni, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu un izvºlieties Mþzika. Lai pàrslºgtos starp gaidï¹anas re¾ïmu un mþzikas atskañotàja izvºlni, var izmantot arï re¾ïmu taustiñu. Automa¹ïnas komplekts atrod Bluetooth profilus, ko nodro¹ina savienotais mþzikas atskañotàjs, un paràda pieejamàs funkcijas.

  Uzmanïbu! Klausieties mþziku mºrenà ska¶umà. Ilgsto¹i klausoties ska¶u mþziku, var tikt bojàta dzirde.

  ■ Mþzikas klausï¹anàsLai klausïtos mþziku no mþzikas atskañotàja, izmantojot automa¹ïnas komplektu, pàrliecinieties, vai atskañotàjs ir ar to savienots un gatavs lieto¹anai, un atveriet mþzikas atskañotàja izvºlni. Automa¹ïnas komplekts paràda mþzikas atskañotàja funkcijas, ko var vadït, izmantojot ievades ierïci.

  Ja jþsu mþzikas atskañotàjs nodro¹ina A2DP Bluetooth profilu, jþs varat veikt ¹àdas darbïbas:

  • Lai sàktu vai pauzºtu mþzikas atskañotàjà izraudzïtàs dziesmas atskaño¹anu, nospiediet re¾ïmu taustiñu.

  • Lai izslºgtu vai ieslºgtu mþzikas atskaño¹anas skañu, nospiediet .

 • M þ z i k a s a t s k a ñ o t à j s

  23

  Ja jþsu mþzikas atskañotàjs nodro¹ina AVRCP Bluetooth profilu, jþs varat veikt ¹àdas darbïbas:

  • Lai izvºlºtos iepriek¹ºjo dziesmu, nospiediet .

  • Lai izvºlºtos nàkamo dziesmu, nospiediet .

  Lai atgrieztos iepriek¹ºjà ekrànà, nepàrtraucot mþzikas atskaño¹anu, nospiediet .

  Lai atvºrtu gaidï¹anas re¾ïmu, nepàrtraucot mþzikas atskaño¹anu, aptuveni 2 sekundes turiet nospiestu .

  Ja, klausoties mþziku, sañemat zvanu vai kàdam zvanàt, mþzikas atskaño¹ana tiek apturºta, lïdz pabeidzat sarunu.

  ■ Mþzikas ska¶uma regulº¹anaLai mþzikas atskaño¹anas laikà regulºtu ska¶umu, pagrieziet ripu pa kreisi (ja vºlaties ska¶umu samazinàt) vai pa labi (ja vºlaties to palielinàt) vai regulºjiet ska¶umu, izmantojot automa¹ïnas radioaparatþru. Lai uzstàdïtu noklusºjuma ska¶umu mþzikai, skat. noda¶u "Audio uzstàdïjumi" 27. lpp.

  Lai izslºgtu skañu, mþzikas atskaño¹anas laikà nospiediet . Lai atjaunotu sàkotnºjo ska¶umu, nospiediet .

  ■ Mþzikas atskañotàja uzstàdïjumiLai pielàgotu mþzikas atskañotàja uzstàdïjumus, atveriet atskañotàja izvºlni un nospiediet ripu, kad tiek paràdïts virsraksts Mþzikas uzstàdïjumi.Lai skatïtu vai mainïtu ar automa¹ïnas komplektu savienoto mþzikas atskañotàju, izvºlieties Aktïvais mþzikas atsk.. Lai mainïtu mþzikas atskañotàju, izvºlieties atbilsto¹o atskañotàju no saraksta. Sk. arï noda¶u "Bluetooth uzstàdïjumi" 27. lpp.

  Lai mainïtu mþzikas atskañotàja tembru, izvºlieties Ekvalaizers un vajadzïgo iespºju. ©o uzstàdïjumu nevar mainït, ja jþs izmantojat automa¹ïnas radio pastiprinàtàju mþzikas atskaño¹anai.

  Lai izietu no mþzikas uzstàdïjumiem, izvºlieties Atpaka¶.

 • K o n t a k t i

  24

  5. Kontakti

  Vàrdus un tàlruñu numurus (kontaktus) varat arï pàrkopºt no divàm saderïgàm mobilajàm ierïcºm uz automa¹ïnas komplektu un pºc tam pàrkopºtos kontaktus izmantot zvanï¹anai. ©o iespºju ir ºrti izmantot, ja automa¹ïnas komplektu lietojat kopà ar diviem tàlruñiem, jo kontaktiem var piek¶þt nekavºjoties, kamºr tàlrunï saglabàtie kontakti ar automa¹ïnas komplektu tiek sinhronizºti fonà.

  Kontakti tiek saglabàti izvºlnº Kontakti. Lai iegþtu papildu informàciju, skatiet noda¶u "Kontaktu kopº¹ana uz automa¹ïnas komplektu" 25. lpp.

  ■ Kontakta meklº¹anaAutoma¹ïnas komplekts izmanto jutïgo meklº¹anu, lai padarïtu piek¶uvi saglabàtajiem komplektiem àtràku. Meklº¹ana paràda tikai pieejamàs rakstzïmes, un nepieejamàs rakstzïmes ir atzïmºtas pelºkà kràsà.

  Lai gaidï¹anas re¾ïmà meklºtu kontaktu, pagrieziet ripu pa labi vai nospiediet ripu un izvºlieties Kontakti > Meklºt.

  Lai apskatïtu visus kontaktus, kas saglabàti mapº Kontakti, nospiediet vai izvºlieties .

  Lai apskatïtu tikai kontaktu vàrdus, kas sàkas ar noteiktiem burtiem, ritiniet lïdz pirmajam burtam un nospiediet ripu. (Lai skatïtu citas pieejamàs rakstzïmes, izvºlieties pa labi vºrsto bultiñu.) To var atkàrtot èetras reizes. Lai izdzºstu pºdºjo burtu, nospiediet . Lai skatïtu to vàrdu sarakstu, kas sàkas ar ievadïtajiem burtiem, nospiediet vai izvºlieties

  . Pàrslºgties atpaka¶ uz rakstzïmju sarakstu var, nospie¾ot .

  Lai izsauktu izraudzïtà kontakta noklusºjuma tàlruña numuru, ritiniet lïdz vajadzïgajam kontaktam un nospiediet . Lai izsauktu kàdu citu kontakta tàlruña numuru, nospiediet ripu, ritiniet lïdz vajadzïgajam numuram un nospiediet .

 • K o n t a k t i

  25

  ■ Àtrie zvaniÀtrie zvani ir ºrts veids, kà àtri izsaukt bie¾i lietotos tàlruñu numurus. Tàlruña numuru var pie¹óirt kàdam no àtràs izsauk¹anas numuriem no 1 lïdz 9.

  Pirms àtro zvanu veik¹anas àtro zvanu funkcija ir jàieslºdz (sk. "Lietotàja un uzstàdï¹anas uzstàdïjumi" 27. lpp.).

  Lai uzstàdïtu àtros zvanus, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu un izvºlieties Kontakti > Àtrie numuri.

  • Lai at¶autu vai liegtu àtro zvanu veik¹anu, izvºlieties Aktivizºt vai Deaktivizºt. Ja deaktivizºsit àtros zvanus, mº»inot tos izmantot, paràdïsies uzaicinàjums tos aktivizºt.

  • Lai skatïtu àtro zvanu numuriem pie¹óirtos kontaktus, izvºlieties Skatït un ritiniet sarakstu. Lai piezvanïtu izvºlºtajam kontaktam, nospiediet ripu.

  • Lai àtrà zvana taustiñam pie¹óirtu vàrdu vai tàlruña numuru, izvºlieties Pie¹óirt. Lai izvºlºtos vàrdu no kontaktu saraksta, izvºlieties vàrda pirmo burtu. Tiek paràdïti vàrdi, kas sàkas ar ¹o burtu. Izvºlieties vajadzïgo vàrdu, tàlruña numuru un àtro zvanu numuru.

  • Lai izdzºstu pie¹óirto àtro zvanu numuru, izvºlieties Dzºst un kontaktu, kuru vºlaties izñemt no àtro zvanu saraksta. Kontakts tiek dzºsts tikai no àtro zvanu saraksta, nevis no mapes Kontakti.

  ■ Kontaktu kopº¹ana uz automa¹ïnas komplektuUz automa¹ïnas komplektu var pàrkopºt divu pievienotu saderïgu mobilo ierïèu iek¹ºjà atmiñà saglabàtos kontaktus.

  Lai nokopºtu kontaktus no savienotàs ierïces, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu un izvºlieties Kontakti > Ielàdºt kontaktus > Jà. Kopº¹anas laikà tiek ràdïts simbols .

  Ja laikà, kamºr notiek kontaktu kopº¹ana, veicat vai sañemat zvanu, kopº¹ana, iespºjams, tiks pàrtraukta. ©àdà gadïjumà sàciet kopº¹anu no jauna. Laikà, kamºr notiek kontaktu kopº¹ana, nevar izmantot mapº Kontakti saglabàtos kontaktus.

 • K o n t a k t i

  26

  Ja automa¹ïnas komplektam pievienojat citu ierïci, no iepriek¹ºjàs ierïces pàrkopºtos kontaktus izmantot nevar. Lai automa¹ïnas komplektà izmantotu jaunajà ierïcº saglabàtos kontaktus, pàrkopºjiet kontaktus uz automa¹ïnas komplektu.

  Katru reizi, kad pievienojat ierïci automa¹ïnas komplektam, mapº Kontakti saglabàtie kontakti tiek atjauninàti, ja ierïcº saglabàtie kontakti ir mainïju¹ies.

 • U z s t à d ï j u m i

  27

  6. Uzstàdïjumi

  ■ Bluetooth uzstàdïjumiLai pàrvaldïtu Bluetooth savienojumus, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu un izvºlieties Bluetooth.

  Lai skatïtu ierïces, kas ¹obrïd ir savienotas ar automa¹ïnas komplektu, izvºlieties Aktïvàs ierïces. Lai atvienotu ierïci no automa¹ïnas komplekta, izvºlieties atbilsto¹o ierïci. Lai izveidotu savienojumu ar pàrï savienotu ierïci, kad ierïèu saraksts ir tuk¹s, nospiediet ripu un izvºlieties atbilsto¹o ierïci.

  Lai skatïtu ierïces, kas ¹obrïd ir savienotas pàrï ar automa¹ïnas komplektu, izvºlieties Pàrotàs ierïces. Lai savienotu automa¹ïnas komplektu pàrï ar saderïgu tàlruni vai mþzikas atskañotàju, izvºlieties ierïci un iespºju Pàrot jaunu ierïci. Lai pàrtrauktu savienojumu pàrï, izvºlieties ierïci un Dzºst pàri.

  Lai izveidotu savienojumu starp automa¹ïnas komplektu un pàrï savienotu tàlruni vai mþzikas atskañotàju, izvºlieties Savienoties ar tàlruni vai Savienoties ar mþz. atsk. un izvºlieties ierïci no saraksta. Sk. arï noda¶u "Automa¹ïnas komplekta savieno¹ana pàrï un savienojuma izveide" 16. lpp.

  ■ Lietotàja un uzstàdï¹anas uzstàdïjumiJþs varat saglabàt da¾àdus lietotàja un uzstàdï¹anas uzstàdïjumus lïdz pat astoñàm pàrï savienotàm ierïcºm.

  Audio uzstàdïjumiLai pielàgotu audio uzstàdïjumus, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu un izvºlieties Uzstàdïjumi > Audio.

  Lai uzstàdïtu noklusºjuma ska¶uma lïmeni tàlruña zvaniem, izvºlieties Brïvroku ska¶ums, pagrieziet ripu pa kreisi (lai samazinàtu ska¶uma lïmeni) vai pa labi (lai to palielinàtu) un nospiediet ripu. Sk. arï noda¶u "Ska¶uma pielàgo¹ana" 20. lpp.

 • U z s t à d ï j u m i

  28

  Lai uzstàdïtu mþzikas atskañotàja noklusºjuma ska¶uma lïmeni, izvºlieties Mþzikas ska¶ums, pagrieziet ripu pa kreisi (lai samazinàtu ska¶uma lïmeni) vai pa labi (lai to palielinàtu) un nospiediet ripu.

  Lai noràdïtu, kad tiek izslºgta automa¹ïnas radio skaña, izvºlieties Tàlruña skañas un vajadzïgo iespºju. Ja izvºlaties Tikai zvani, automa¹ïnas radio skaña tiek izslºgta tikai, sañemot zvanu. Ja izvºlaties Vienmºr ieslºgtas, automa¹ïnas radio skaña tiek izslºgta, kad savienotà ierïce izdod kàdu skañu, piem., ïsziñas signàlu.

  Lai ieslºgtu vai izslºgtu automa¹ïnas komplekta brïdinàjuma signàlus, izvºlieties Brïdinàjuma signàli un vajadzïgo iespºju.

  Displeja uzstàdïjumiLai pielàgotu displeja uzstàdïjumus, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu un izvºlieties Uzstàdïjumi > Displejs.

  Lai ieslºgtu vai izslºgtu nakts re¾ïmu, izvºlieties Nakts re¾ïms un vajadzïgo iespºju. Izvºloties Ieslºgt, displeja fona apgaismojums k¶þst tum¹àks.

  Lai uzstàdïtu kartes pagrie¹anas virzienu, pagrie¾ot ripu, izvºlieties Izvºlnes pagrie¹ana un vajadzïgo iespºju. Izvºloties Pulksteñràdïtàja virzienà, karte tiks pagriezta tajà pa¹à virzienà, kurà tiek pagriezta ripa.

  Lai mainïtu displeja kràsu, piem., fonam vai signàla indikatora joslai, izvºlieties Kràsu motïvi un vajadzïgo kràsu motïvu.

  Lai pielàgotu displeja spilgtumu, izvºlieties Spilgtums un vajadzïgo spilgtuma lïmeni.

  Lai uzstàdïtu laiku, pºc kura gaidï¹anas re¾ïmà displeja fona apgaismojums tiek izslºgts, izvºlieties Autom. aptum¹o¹ana un vajadzïgo laiku. Ja izvºlaties Izslºgt, fona apgaismojums paliek ieslºgts visu laiku, kamºr ir ieslºgts automa¹ïnas komplekts.

  Vispàrïgie uzstàdïjumiLai pielàgotu vispàrïgos uzstàdïjumus, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu un izvºlieties Uzstàdïjumi > Vispàrïgi.

 • U z s t à d ï j u m i

  29

  Lai izvºlºtos, vai mapº Kontakti saglabàtie kontakti jàsakàrto pºc vàrda vai uzvàrda, izvºlieties Kàrto¹anas secïba un vajadzïgo iespºju.

  Lai ieslºgtu vai izslºgtu àtros zvanus, izvºlieties Àtrie numuri un vajadzïgo iespºju. Ja izvºlaties Ieslºgt, tàlruñu numurus, kas pie¹óirti àtro zvanu numuriem 1 – 9, var izsaukt, kà aprakstïts noda¶à "Àtrie zvani" 21. lpp.

  Lai ieslºgtu vai izslºgtu automàtisko atbildi, izvºlieties Automàtiskà atbilde un vajadzïgo iespºju. Ja izvºlaties Ieslºgt, automa¹ïnas komplekts automàtiski atbild uz ienàko¹u zvanu. Lai uzstàdïtu laika periodu, pºc kura uz zvanu tiek atbildºts, skat. tàlruña lietotàja rokasgràmatu.

  Lai mainïtu automa¹ïnas komplekta valodu, izvºlieties Valodas uzstàdïjums un vajadzïgo valodu.

  Lai apskatïtu izstràdàjuma programmatþras un aparatþras versijas, izvºlieties Izstràdàjuma info. Lai ritinàtu informàciju, atkàrtoti nospiediet ripu.

  Lai automa¹ïnas komplektam atjaunotu rþpnïcas uzstàdïjumus, izvºlieties Atjaunot rþpn. uzstàd. To var izdarït arï, ieslºdzot automa¹ïnas komplektu un turot ripu nospiestu aptuveni 5 sekundes.

  Uzstàdï¹anas uzstàdïjumiUzstàdï¹anas uzstàdïjumus drïkst mainït tikai kvalificºts servisa speciàlists automa¹ïnas komplekta uzstàdï¹anas laikà. Lai pielàgotu vispàrïgos uzstàdïjumus, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu un izvºlieties Uzstàdïjumi > Instalº¹ana.

  Lai ieslºgtu vai izslºgtu kustïbu sensoru, izvºlieties Aizdedzes sensors un vajadzïgo iespºju.

  Lai izvºlºtos vajadzïgo mþzikas izvadi, izvºlieties Mþzikas izvade un vajadzïgo re¾ïmu saskañà ar automa¹ïnas radio uzstàdïjumiem. Lai iegþtu papildu informàciju, skatiet noda¶u "Integràcija ar automa¹ïnas radio sistºmu" 34. lpp.

 • P r o b l º m u n o v º r ¹ a n a

  30

  7. Problºmu novºr¹ana

  ■ Automa¹ïnas komplekta restartº¹anaAutoma¹ïnas komplekts nerea»º uz darbïbàm. Kà to restartºt?Kad automa¹ïnas komplekts ir ieslºgts, aptuveno 10 sekundes turiet nospiestu . Automa¹ïnas komplekts tiek restartºts. Restartºjot netiek dzºsti savienojuma pàrï uzstàdïjumi.

  ■ Savienojuma problºmasAutoma¹ïnas komplektu nevar savienot ar ierïci, izmantojot Bluetooth savienojumu.• Pàrliecinieties, vai automa¹ïnas komplekts ir ieslºgts un savienots

  pàrï ar ierïci.

  • Pàrbaudiet, vai ierïcº ir aktivizºta Bluetooth funkcija.

  Automa¹ïnas komplekts neveido Bluetooth savienojumu ar pàrï savienoto ierïci, kad tiek ieslºgta automa¹ïnas aizdedze vai ieslºgts automa¹ïnas komplekts.• Pàrbaudiet, vai ierïcº ir aktivizºta Bluetooth funkcija.

  • Lþdziet speciàlistu, kas uzstàdïja automa¹ïnas komplektu, pàrliecinàties, vai ir pareizi pievienots aizdedzes sensora vads.

  • Pàrliecinieties, vai ierïcº ir uzstàdïta automàtiska savienojuma veido¹ana ar automa¹ïnas komplektu, kad automa¹ïnas komplekts tiek ieslºgts.

  Automa¹ïnas radio nav stereo vai papildu ieejas.Lþdziet, lai speciàlists, kas uzstàda automa¹ïnas komplektu, stereoskañas atskaño¹anai savieno automa¹ïnas komplekta stereo izeju ar citu automa¹ïnas radio ieeju (piem., kompaktdisku mainïtàja savienotàju), izmantojot adapteri.

 • P r o b l º m u n o v º r ¹ a n a

  31

  Saderïgu mþzikas ierïci nevar savienot pàrï ar automa¹ïnas komplektu.Pàrbaudiet, vai mþzikas ierïces Bluetooth patentatslºga ir 0000. Pretºjà gadïjumà nomainiet patentatslºgu uz 0000 (noràdïjumus sk. mþzikas ierïces lietotàja rokasgràmatà).

  ■ Audio problºmasOtrà lïnijas galà ir dzirdama manas balss atbalss.• Samaziniet savas automa¹ïnas ska¶ruña ska¶uma lïmeni. Ja

  automa¹ïnas komplekts ir savienots ar automa¹ïnas stereosistºmu, samaziniet ievades lïmeni, ja tas iespºjams.

  • Pàrliecinieties, vai attàlums starp mikrofonu un ska¶ruñiem ir optimàls.

  • Pàrliecinieties, vai mikrofons nav pavºrsts pret ska¶runi.

  Sarunas laikà zvanïtàjs nedzird manu balsi.Pàrliecinieties, vai ierïce ir pareizi savienota ar automa¹ïnas komplektu, izmantojot Bluetooth savienojumu.

  Skañas kvalitàte ir vàja vai arï skaña nav dzirdama.• Ja automa¹ïnas komplekts ir savienots ar automa¹ïnas radio,

  pàrbaudiet, vai ir pareizi uzstàdïts automa¹ïnas radio ska¶ums.

  • Ja automa¹ïnas komplekts ir savienots ar komplektàcijà ietilpsto¹o ska¶runi, pàrbaudiet, vai ir pareizi uzstàdïts automa¹ïnas komplekta ska¶ums.

  Automa¹ïnas komplekts neatskaño stereoskañu.• Pàrbaudiet, vai automa¹ïnas radio ir uzstàdïta skañas sañem¹anas

  iespºja, izmantojot stereoieeju.

  • Pàrbaudiet, vai automa¹ïnas radio ir izvºlºts atbilsto¹ais skañas avots.

  • Pàrbaudiet, vai ir atbilsto¹i uzstàdïts automa¹ïnas radio ska¶ums.

  Mþzikas skañas kvalitàte lïdzinàs sarunai pa tàlruni.Ja izmantojat mobilà tàlruña mþzikas atskañotàju, pàrliecieties, vai tàlrunis nodro¹ina Bluetooth A2DP profilu un vai automa¹ïnas

 • P r o b l º m u n o v º r ¹ a n a

  32

  komplektam nav pievienota cita A2DP ierïce. Ja tàlrunis nodro¹ina ¹o profilu un automa¹ïnas komplektam ir pievienota cita A2DP ierïce, atvienojiet ¹o ierïci no automa¹ïnas komplekta un pºc tam pievienojiet savu tàlruni.

  Ja izmantojat mþzikas ierïci, kas nodro¹ina Bluetooth A2DP profilu, pàrliecinieties, vai automa¹ïnas komplektam nav pievienota cita A2DP ierïce.

  Kad automa¹ïnas komplektam ir pievienots mobilais tàlrunis vai mþzikas ierïce, atskañotà mþzika nav dzirdama.• Pàrliecinieties, vai tàlrunis vai mþzikas ierïce nodro¹ina Bluetooth

  A2DP profilu un vai automa¹ïnas komplektam nav pievienota cita A2DP ierïce (piem., Bluetooth adapteris, kas izmanto A2DP).

  • Pàrbaudiet, vai tàlrunis vai mþzikas ierïce ir pareizi savienota ar automa¹ïnas komplektu.

  • Pàrbaudiet, vai automa¹ïnas komplekts ir pareizi savienots ar automa¹ïnas radio stereoieeju. Sk. "Integràcija ar automa¹ïnas radio sistºmu" 34. lpp. vai lþdziet palïdzïbu speciàlistam, kas uzstàdïja automa¹ïnas komplektu.

  Atbildot uz zvanu, automa¹ïnas radio skaña netiek izslºgta.Lþdziet speciàlistu, kas uzstàdïja automa¹ïnas komplektu, pàrliecinàties, vai ir pareizi pievienots automa¹ïnas radio skañas izslºg¹anas vads.

  ■ Citas problºmasIeslºdzot automa¹ïnas aizdedzi, automa¹ïnas komplekts neieslºdzas.Lþdziet speciàlistu, kas uzstàdïja automa¹ïnas komplektu, pàrliecinàties, vai ir pareizi pievienots aizdedzes sensora vads.

  Mobilà tàlruña akumulators neuzlàdºjas, kad ierïce ir savienota ar automa¹ïnas komplektu.Pàrliecinieties, vai mobilais tàlrunis ir savienots ar automa¹ïnas komplektu, izmantojot komplektàcijà ietilpsto¹o uzlàdes kabeli.

 • U z s t à d ï ¹ a n a

  33

  8. Uzstàdï¹ana

  ■ Informàcija par dro¹ïbuIevºrojiet ¹ïs dro¹ïbas pamatprasïbas, uzstàdot automa¹ïnas komplektu.

  • Automa¹ïnas komplektu uzstàdït un remontºt drïkst tikai kvalificºts servisa speciàlists, izmantojot komplektàcijà ietilpsto¹às apstiprinàtàs Nokia ori»inàlàs deta¶as. Nepareiza automa¹ïnas komplekta uzstàdï¹ana vai remonts var radït briesmas, kà arï liegt tiesïbas uz garantijas apkopi.

  Lietotàjam jàapzinàs, ka automa¹ïnas komplekts ir sare¾»ïta tehniska ierïce, kas jàuzstàda pieredzºju¹am speciàlistam, izmantojot speciàlus rïkus.

  • ©ajà rokasgràmatà ietvertàs instrukcijas ir vispàrïgi noràdïjumi, kas attiecas uz automa¹ïnas komplekta uzstàdï¹anu automa¹ïnà. Tà kà tirgþ ir pieejams pla¹s automa¹ïnu veidu un mode¶u klàsts, ¹ajà pamàcïbà nevar aplþkot katram konkrºtam transportlïdzeklim raksturïgàs individuàlàs tehniskàs prasïbas. Detalizºtu informàciju par konkrºto transportlïdzekli lþdziet tà ra¾otàjam.

  • Automa¹ïnas komplekts ir piemºrots lieto¹anai tikai transportlïdzek¶os ar 12-V negatïvà zemºjuma sistºmu. Nepiemºrota baro¹anas sprieguma vai citas polaritàtes izmanto¹ana var izraisït ierïces bojàjumus.

  • Atcerieties, ka modernàs automobi¶u sistºmas ietver bortdatorus, kuros saglabàti transportlïdzek¶a svarïgàkie parametri. Nepareizi atvienojot automa¹ïnas akumulatoru, var zaudºt datus, un tàpºc bþs jàiegulda lielas pþles, lai pàrinstalºtu sistºmu. Ja rodas jautàjumi, pirms komplekta uzstàdï¹anas sazinieties ar savas automa¹ïnas tirgotàju.

  • Nesavienojiet automa¹ïnas komplekta ierïèu vadus ar aizdedzes sistºmas augstsprieguma lïnijàm.

  • Uzmanieties, lai, uzstàdot automa¹ïnas komplekta ierïces, netraucºtu un nesabojàtu stþres vai brem¾u sistºmu vai citas pamatsistºmas (piem., gaisa spilvenus), kas ir bþtiskas pareizai

 • U z s t à d ï ¹ a n a

  34

  automa¹ïnas darbïbai. Pàrliecinieties, vai automa¹ïnas komplekts un tà komponenti ir uzstàdïti vietà, kur tie nevar jþs traumºt satiksmes negadïjuma vai sadursmes laikà.

  Ja tiek izmantots mobilàs ierïces displejs, pàrliecinieties, vai ierïce ir ievietota turºtàjà un vai tàs displejs lietotàjam ir labi redzams.

  • Informàciju par ierïces uzstàdï¹anu atbilsto¹i jþsu transportlïdzeklim, neurbjot caurumus, lþdziet servisa speciàlistam vai izplatïtàjam.

  • Nesmºóºjiet, veicot darbïbas automa¹ïnà. Pàrliecinieties, vai tuvumà nav uguns avotu vai atklàtu liesmu.

  • Uzmanieties, lai uzstàdï¹anas laikà nesabojàtu elektroinstalàciju, degvielas vai brem¾u ¹óidruma caurules vai dro¹ïbas aprïkojumu.

  • Radiosignàli var radït traucºjumus nepareizi uzstàdïtàs vai nepietiekami aizsargàtàs automa¹ïnu elektroniskajàs sistºmàs, piemºram, degvielas elektroniskàs iesmidzinà¹anas sistºmàs, elektroniskajàs brem¾u pretbloóº¹anas sistºmàs, elektroniskajàs àtruma kontroles sistºmàs un gaisa spilvenu sistºmàs. Ja pamanàt k¶þmes vai izmaiñas ¹o sistºmu darbïbà, sazinieties ar automa¹ïnas tirgotàju.

  • Novietojiet kabe¶us tà, lai tie nebþtu pak¶auti mehàniskam nodilumam vai bojàjumiem (piem., neatrastos zem automa¹ïnas sºdek¶iem vai virs asàm malàm).

  ■ Integràcija ar automa¹ïnas radio sistºmuAutoma¹ïnas komplektu ar automa¹ïnas radio sistºmu var savienot trïs da¾àdos veidos. Izvºlieties atbilsto¹o veidu, ñemot vºrà standarta komplektàcijà ietilpsto¹às sastàvda¶as.

  Papildinformàciju par brïvroku ierïces HF-23 savienotàjiem sk. noda¶à "Brïvroku ierïce HF-23" 41. lpp.

  Automa¹ïnas komplektu ar ska¶runi var savienot ar vismaz 2 omu pretestïbu. Optimàlà pretestïba automa¹ïnas komplektam ir 4 omi. Ja pretestïba pàrsniedz 8 omus, izejas jauda ir ievºrojami zemàka nekà parasti.

 • U z s t à d ï ¹ a n a

  35

  ISO kabe¶a CA-152 izmanto¹anaJa automa¹ïnas komplektu pievienojat automa¹ïnas radio sistºmai, izmantojot ISO kabeli CA-152, varat uzstàdït, ka automa¹ïnas komplekta pastiprinàtàjs tiek izmantots sarunàm un automa¹ïnas radio pastiprinàtàjs — mþzikas atskaño¹anai. Varat arï uzstàdït, ka automa¹ïnas komplekta pastiprinàtàjs tiek izmantots gan sarunàm, gan mþzikas atskaño¹anai.

  Automa¹ïnas komplekta pastiprinàtàja izmanto¹ana sarunàm un mþzikas atskaño¹anaiJa ir izvºlºts ¹is uzstàdïjums, automa¹ïnas radio skaña tiek izslºgta, kad veicat vai sañemat zvanu vai klausàties mþziku no ierïces, kas nodro¹ina A2DP profilu.

  Automa¹ïnas komplekta iebþvºtais pastiprinàtàjs tiek izmantots sarunàm un mþzikas atskaño¹anai ierïcº, kas nodro¹ina A2DP profilu.

 • U z s t à d ï ¹ a n a

  36

  1. Lai ISO kabeli pievienotu automa¹ïnas radio:

  • Atvienojiet atbilsto¹os automa¹ïnas radio kabe¶us un to vietà pievienojiet ISO kabe¶a spraudni. Kabe¶u brïvos galus pievienojiet automa¹ïnas radio ska¶ruñiem.

  • Vienu no automa¹ïnas radio vadiem, kas apzïmºti ar Mute 1, Mute 2 vai Mute 3, pievienojiet ISO kabelim. Pàrºjos skañas (mute) vadu savienojumus nemainiet.

  • Pievienojiet ISO kabe¶a stràvas spraudni atbilsto¹ajam brïvroku ierïces savienotàjam.

  • Pàrbaudiet automa¹ïnas radio +12-V stràvas kontaktu un aizdedzes kontaktu, un atbilsto¹os ISO kabe¶a kontaktus. Ja nepiecie¹ams, mainiet ISO kabe¶a dro¹inàtàju kontaktus. Pievienojiet ISO kabeli diviem brïvajiem ISO savienotàjiem.

  2. Pievienojiet ISO kabeli atbilsto¹ajam brïvroku ierïces savienotàjam.

  3. Pievienojiet àrºjo ievades ierïci CU-10 un mikrofonu MP-2 attiecïgajiem brïvroku ierïces savienotàjiem.

  4. Lai uzlàdºtu saderïga Nokia mobilà tàlruña akumulatoru, izmantojot automa¹ïnas komplektu, pievienojiet vienu komplektàcijà ietilpsto¹à uzlàdes kabe¶a CA-134 galu brïvroku ierïcei, bet otru galu— mobilà tàlruña 2,0 mm (0,08 collu) làdºtàja savienotàjam.

  5. Ieslºdziet automa¹ïnas komplektu, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu un izvºlieties Uzstàdïjumi > Audio > Mþzikas izvade > Sistºmas savienojums.

  Automa¹ïnas komplekta pastiprinàtàja izmanto¹ana sarunàm un automa¹ïnas radio pastiprinàtàja izmanto¹ana mþzikas atskaño¹anaiJa ir izvºlºts ¹is uzstàdïjums, automa¹ïnas radio skaña tiek izslºgta, kad veicat vai sañemat zvanu.

  Automa¹ïnas radio pastiprinàtàjs un ekvalaizers tiek izmantots, lai atskañotu mþziku pievienotà ierïcº, kas nodro¹ina A2DP profilu.

 • U z s t à d ï ¹ a n a

  37

  Automa¹ïnas komplekta iebþvºtais pastiprinàtàjs tiek izmantots sarunàm.

  1. Lai ISO kabeli pievienotu automa¹ïnas radio:

  • Atvienojiet atbilsto¹os automa¹ïnas radio kabe¶us un to vietà pievienojiet ISO kabe¶a spraudni. Kabe¶u brïvos galus pievienojiet automa¹ïnas radio ska¶ruñiem.

  • Vienu no automa¹ïnas radio vadiem, kas apzïmºti ar Mute 1, Mute 2 vai Mute 3, pievienojiet ISO kabelim. Pàrºjos skañas (mute) vadu savienojumus nemainiet.

  • Pievienojiet ISO kabe¶a stràvas spraudni atbilsto¹ajam brïvroku ierïces savienotàjam.

  • Pàrbaudiet automa¹ïnas radio +12-V stràvas kontaktu un aizdedzes kontaktu, un atbilsto¹os ISO kabe¶a kontaktus. Ja nepiecie¹ams, mainiet ISO kabe¶a dro¹inàtàju kontaktus. Pievienojiet ISO kabeli diviem brïvajiem ISO savienotàjiem.

 • U z s t à d ï ¹ a n a

  38

  2. Pievienojiet ISO kabeli atbilsto¹ajam brïvroku ierïces savienotàjam.

  3. Pàrgrieziet cilpu, kas attºlà apzïmºta ar ¹óºru simbolu.

  4. Pievienojiet brïvroku ierïces stereo izejas automa¹ïnas radio AUX ieejai. Izmantojiet atbilsto¹u kabeli, kas ir piemºrots automa¹ïnas radio (¹is kabelis neietilpst automa¹ïnas komplekta standarta komplektàcijà).

  5. Pievienojiet àrºjo ievades ierïci CU-10 un mikrofonu MP-2 attiecïgajiem brïvroku ierïces savienotàjiem.

  6. Lai uzlàdºtu saderïga Nokia mobilà tàlruña akumulatoru, izmantojot automa¹ïnas komplektu, pievienojiet vienu komplektàcijà ietilpsto¹à uzlàdes kabe¶a CA-134 galu brïvroku ierïcei, bet otru galu— mobilà tàlruña 2,0 mm (0,08 collu) làdºtàja savienotàjam.

  7. Ieslºdziet automa¹ïnas komplektu, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu un izvºlieties Uzstàdïjumi > Audio > Mþzikas izvade > Automàtiska noteik¹ana.

  Stràvas kabe¶a CA-153P izmanto¹anaJa ir izvºlºts ¹is uzstàdïjums, automa¹ïnas radio skaña tiek izslºgta, kad veicat vai sañemat zvanu.

  Ska¶runis SP-3 tiek izmantots sarunàm, un automa¹ïnas radio pastiprinàtàjs un ekvalaizers — mþzikas atskaño¹anai pievienotà ierïcº, kas nodro¹ina A2DP Bluetooth profilu.

 • U z s t à d ï ¹ a n a

  39

  1. Pievienojiet atbilsto¹os stràvas kabe¶a CA-153P vadus automa¹ïnas akumulatoram un aizdedzes sensoram (ja pieejams). Pievienojiet automa¹ïnas radio skañas izslºg¹anas vadu (ja pieejams) automa¹ïnas radio.

  2. Pievienojiet stràvas kabeli atbilsto¹ajam brïvroku ierïces savienotàjam.

  3. Pievienojiet ska¶runi SP-3 atbilsto¹ajam brïvroku ierïces savienotàjam.

  4. Pievienojiet brïvroku ierïces stereo izejas automa¹ïnas radio AUX ieejai. Izmantojiet atbilsto¹u kabeli, kas ir piemºrots automa¹ïnas radio (¹is kabelis neietilpst automa¹ïnas komplekta standarta komplektàcijà).

  5. Pievienojiet àrºjo ievades ierïci CU-10 un mikrofonu MP-2 attiecïgajiem brïvroku ierïces savienotàjiem.

  6. Lai uzlàdºtu saderïga Nokia mobilà tàlruña akumulatoru, izmantojot automa¹ïnas komplektu, pievienojiet vienu komplektàcijà ietilpsto¹à uzlàdes kabe¶a CA-134 galu brïvroku ierïcei, bet otru galu— mobilà tàlruña 2,0 mm (0,08 collu) làdºtàja savienotàjam.

  7. Ieslºdziet automa¹ïnas komplektu, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu un izvºlieties Uzstàdïjumi > Audio > Mþzikas izvade > Automàtiska noteik¹ana. Ja mþzika tiks atskañota, izmantojot àrºju ska¶runi (piem., SP-3), varat izvºlºties Mono ska¶runis, nevis Automàtiska noteik¹ana.

  Neizmantojiet brïvroku ierïces iek¹ºjo pastiprinàtàju, lai panàktu, ka àrºjie ska¶ruñi atskaño mþziku. Ja jànomaina CA-153P kabe¶a dro¹inàtàjs, ¹im nolþkam izmantojiet vienïgi ne vairàk kà 2 A dro¹inàtàjus.

  ■ Automa¹ïnas komplekta uzstàdï¹ana transportlïdzeklï

  ©ajà sada¶à aprakstïts, kà transportlïdzeklï uzstàdït automa¹ïnas komplekta deta¶as. Sastàvda¶u aprakstu sk. noda¶à "Sastàvda¶as" 11. lpp.

  Uzmanieties, lai, uzstàdot automa¹ïnas komplekta ierïces, netraucºtu un nesabojàtu stþres vai brem¾u sistºmu vai citas pamatsistºmas

 • U z s t à d ï ¹ a n a

  40

  (piem., gaisa spilvenus), kas ir bþtiskas pareizai automa¹ïnas darbïbai. Neizmantojiet skrþves displeja uzstàdï¹anai, ja uzstàdàt to galvas tuvumà. Izmantojiet komplektàcijà ietilpsto¹o lïmlenti.

  Automa¹ïnas komplekta uzstàdï¹anas rezultàtà var tikt izslºgta transportlïdzek¶a brïdinàjuma signàlu skaña (piem., atpaka¶gaitas signàls vai brïdinàjums, ka nav izslºgtas gaismas). Lai iegþtu papildu informàciju, sazinieties ar transportlïdzek¶a ra¾otàju vai tà pàrstàvi.

  Pareizas uzstàdï¹anas piemºrs — displeja uzstàdï¹ana, izmantojot komplektàcijà ietilpsto¹o statïvu.

 • U z s t à d ï ¹ a n a

  41

  Brïvroku ierïce HF-23Brïvroku ierïcei ir ¹àdi savienotàji:

  1. Savienotàjs ievades ierïcei CU-10

  2. Savienotàjs uzlàdes kabelim CA-134 (lai uzlàdºtu saderïgu Nokia tàlruni)

  3. Displeja ierïces SU-34 savienotàjs

  4. Mini USB savienotàjs programmaparatþras atjauninà¹anai

  5. Savienotàjs mikrofonam MP-2

  6. Stereo izejas (standarta RCA savienotàji) savienojumam ar automa¹ïnas radio ar atbilsto¹iem ieejas portiem. ©ïs izejas ir aktïvas tikai tad, ja klausàties mþziku no ierïces, kas nodro¹ina Bluetooth A2DP profilu un ir savienota ar automa¹ïnas komplektu.

  7. Savienotàjs stràvas kabelim CA-153P

  8. Savienotàjs ISO kabelim CA-152

  9. Savienotàjs ska¶runim SP-3

  Uzstàdot brïvroku ierïci, pàrliecinieties, vai mikrofona un ska¶ruña kabe¶i aizsniegs vietas, kuràs paredzºts uzstàdït ¹os komponentus.

  1 2 3 4

  65 7 8 9

 • U z s t à d ï ¹ a n a

  42

  Neuzstàdiet brïvroku ierïci metàla korpusa iek¹ienº vai uz metàla virsmas, jo tas var traucºt Bluetooth savienojumu starp brïvroku ierïci un automa¹ïnas komplektam pievienoto Bluetooth ierïci. Lai nodro¹inàtu optimàlu savienojumu, attàlumam starp brïvroku ierïci un metàla virsmu jàbþt lielàkam par 4 mm (0,16 collàm).

  Uzstàdiet brïvroku ierïci automa¹ïnà, izmantojot atbilsto¹u montà¾as materiàlu (neietilpst standarta komplektàcijà). Pàrliecinieties, vai brïvroku ierïce ir dro¹i nostiprinàta vietà.

  Ievades ierïce CU-10Ievades ierïce jànovieto tà, lai lietotàjs to varºtu viegli aizsniegt. Neuzstàdiet ievades ierïci vietà, kur tà trieciena gadïjumà varºtu saskarties ar galvu.

  Pàrliecinieties, vai ievades ierïces kabelis sniedzas lïdz brïvroku ierïces savienotàjam. Ievades ierïci vislabàk novietot horizontàli uz vadïbas pane¶a starp priek¹ºjiem sºdek¶iem tà, lai ievades ierïces taustiñi bþtu vºrsti uz transportlïdzek¶a priek¹pusi.

  Lai uzstàdïtu ievades ierïci:

  1. Piestipriniet komplektàcijà ietilpsto¹os liplentes spilventiñus vºlamajà vietà automa¹ïnà: noñemiet aizsargpapïru no spilventiña un piespiediet spilventiñu tam paredzºtajà vietà.

  Kad noñemat aizsargpapïru, neaizskariet lipïgo pusi ar pirkstiem. Pàrliecinieties, vai virsma, pie kuras vºlaties piestiprinàt pamatni, ir sausa un uz tàs nav netïrumu vai putek¶u.

  2. Noñemiet aizsargpapïru no spilventiña ievades ierïces apak¹pusº un no spilventiña, kas piestiprinàts pie automa¹ïnas.

  3. Stingri piespiediet spilventiñus vienu pret otru un pàrbaudiet, vai ievades ierïce turas paredzºtajà vietà.

 • U z s t à d ï ¹ a n a

  43

  Displejs SU-34Displejs jànovieto tà, lai tas bþtu labi redzams lietotàjam un lai to varºtu viegli pagriezt pa kreisi, pa labi, uz aug¹u un uz leju.

  Uzmanieties, lai, uzstàdot displeju, netraucºtu un nesabojàtu stþres vai brem¾u sistºmu vai citas sistºmas, kas tiek izmantotas transportlïdzek¶a darbïbas laikà (piem., gaisa spilvenus).

  Pàrliecinieties, vai displeja kabelis sniedzas lïdz brïvroku ierïces savienotàjam. Piestipriniet displeju pie priek¹ºjà pane¶a vertikàlà pozïcijà.

  Kad noñemat aizsargpapïru no lïmpapïra, neaizskariet lipïgo pusi ar pirkstiem.

  Statïva piestiprinà¹ana pie priek¹ºjà pane¶aLai izmantotu displeju kopà ar komplektàcijà iek¶auto statïvu:

  1. Noñemiet no lïmpapïra aizsargpapïru un pielïmºjiet to statïva “kàjiñàm”.

  2. Novietojiet displeja kabeli starp abàm statïva “kàjiñàm” un nofiksºjiet to vietà.

  3. Noñemiet aizsargpapïru no otras lïmpapïra puses un stingri piespiediet statïvu pie pane¶a.

  Pàrliecinieties, vai virsma, pie kuras vºlaties piestiprinàt statïvu, ir sausa un uz tàs nav netïrumu vai putek¶u.

  Statïva piestiprinà¹ana pie priek¹ºjà pane¶aLai izmantotu displeju kopà ar komplektàcijà iek¶auto uzstàdï¹anas pamatni:

  1. Noñemiet aizsargpapïru no vienas lïmpapïra puses un pielïmºjiet lïmpapïru pie pamatnes.

  2. Noñemiet aizsargpapïru no otras lïmpapïra puses un stingri piespiediet pamatni pie uzstàdï¹anas ierïces (piem., uzstàdï¹anas balsteña), kas ir piestiprinàta pie priek¹ºjà pane¶a.

  Pamatnes uzstàdï¹anai lïmpapïra vietà neizmantojiet skrþves, ja plànojat to uzstàdït vietà, kur tà trieciena gadïjumà varºtu saskarties ar

 • U z s t à d ï ¹ a n a

  44

  galvu. Lai izurbtu caurumus pareizajàs vietàs, aplþkojiet atzïmes pamatnes iek¹pusº — ar tàm noràdïts, kur var novietot skrþves.

  Displeja piestiprinà¹ana pie statïva vai pamatnesLai displeju piestiprinàtu pie statïva:

  1. Piespiediet apa¶o statïva eñ»ïti, lai tà nofiksºtos displeja kabe¶a savienotàja da¶as ligzdà (1).

  2. Uzbïdiet displeju uz savienotàja da¶as (2).

  3. Noregulºjiet displeju vºlamajà pozïcijà (3).

  Lai displeju piestiprinàtu pie pamatnes:

  1. Piespiediet apa¶o statïva vai pamatnes eñ»ïti, lai tà nofiksºtos displeja kabe¶a savienotàja da¶as ligzdà (1).

  2. Uzbïdiet displeju uz savienotàja da¶as (2).

  3

  2

  1

 • U z s t à d ï ¹ a n a

  45

  3. Noregulºjiet displeju vºlamajà pozïcijà (3).

  Ja vºlaties mainït uzstàdï¹anas veidu, noñemiet displeja kabe¶a savienotàja da¶u no apa¶às eñ»ïtes. Lai displeju atvienotu, noñemiet to no savienotàja da¶as.

  Mikrofons MP-2Rþpïga mikrofona montà¾as vietas izvºle var uzlabot balss pàrrai¾u kvalitàti.

  Vislabàkà vieta mikrofona uzstàdï¹anai ir atpaka¶skata spogu¶a tuvumà. Uzstàdiet mikrofonu tà, lai tas bþtu vºrsts lietotàja virzienà un atrastos vismaz 1 metra (3 pºdu) attàlumà no automa¹ïnas komplekta ska¶ruña, lai izvairïtos no atbalss.

  Pàrliecinieties, vai mikrofona kabelis sniedzas lïdz brïvroku ierïces savienotàjam.

  Uzstàdiet mikrofonu vietà, kur tas nav pak¶auts no ventilàcijas atverºm nàko¹ajàm gaisa plþsmàm. Nenovietojiet mikrofona kabeli apsildes, ventilàcijas vai gaisa kondicionº¹anas sistºmà. Lai nostiprinàtu mikrofonu, lietojiet komplektàcijà ietilpsto¹o abpusºjo liplenti, kas samazinàs automa¹ïnas fona trok¹ña radïtos traucºjumus sarunu laikà.

  Pievienojiet mikrofona spraudni brïvroku ierïces mikrofona savienotàjam un pagrieziet spraudni pulksteñràdïtàju kustïbas virzienà, lai stingri nofiksºtu. Cita (nevis komplektàcijà ietilpsto¹à) mikrofona izmanto¹ana var iespaidot skañas kvalitàti.

  3

  2

  1

 • U z s t à d ï ¹ a n a

  46

  ISO kabelis CA-152Ja ISO kabelis CA-152 ietilpst automa¹ïnas komplekta standarta komplektàcijà, varat to izmantot, lai viegli savienotu automa¹ïnas komplektu ar automa¹ïnas radio, ja tam ir ISO savienotàji. Sk. noda¶u "Integràcija ar automa¹ïnas radio sistºmu" 34. lpp.

  Kustïbas sensorsBrïvroku ierïcei HF-23 ir kustïbas sensors, kas ¶auj automa¹ïnas komplektam automàtiski ieslºgties, kad ieslºdzat aizdedzi un sàkat braukt. Kustïbas sensors darbojas tad, ja tas ir aktivizºts un nav pievienots aizdedzes vads.

  Lai aktivizºtu kustïbas sensoru, ieslºdziet automa¹ïnas komplektu, gaidï¹anas re¾ïmà nospiediet ripu un izvºlieties Uzstàdïjumi > Instalº¹ana > Aizdedzes sensors > Ieslºgt.

  ■ PapildpiederumiAutoma¹ïnas komplekta funkciju klàstu var papla¹inàt, izmantojot papildpiederumus. Informàciju par automa¹ïnas komplektam piemºrotiem piederumiem lþdziet izplatïtàjam vai servisa speciàlistam. Lietojiet tikai apstiprinàtus un saderïgus piederumus.

 • U z s t à d ï ¹ a n a

  47

  Mobilà tàlruña turºtàjsLai automa¹ïnà izmantotu mobilo ierïci, varat uzstàdït ierïcei piemºrotu automa¹ïnas turºtàju. Par saderïgiem turºtàjiem savai mobilajai ierïcei vaicàjiet savam izplatïtàjam.

  Ja tiek izmantots mobilàs ierïces displejs, pàrliecinieties, vai ierïce ir ievietota turºtàjà un vai tàs displejs lietotàjam ir labi redzams. Pàrliecinieties, vai automa¹ïnas turºtàjs netraucº un nebojà stþres vai brem¾u sistºmu vai citas pamatsistºmas (piem., gaisa spilvenus), kas ir bþtiskas pareizai automa¹ïnas darbïbai.

  Noràdïjumus par uzstàdï¹anu sk. mobilà tàlruña turºtàja dokumentàcijà.

  Àrºjà antenaÀrºjà antena uzlabo mobilà tàlruña signàla uztver¹anu automa¹ïnà. Informàciju par pieejamïbu lþdziet izplatïtàjam.

  Piezïme. Lai ievºrotu radiofrekvenèu iedarbïbas noràdïjumus, àrºjo antenu novietojiet tà, lai tà atrastos vismaz 20 cm (8 collu) attàlumà no cilvºkiem un lai àrºjàs antenas pastiprinàjums nepàrsniegtu 3 dBi.

  ■ Automa¹ïnas komplekta darbïbas pàrbaudePºc automa¹ïnas komplekta uzstàdï¹anas pàrbaudiet, vai tas ir uzstàdïts un darbojas pareizi. Sk. arï noda¶u "Problºmu novºr¹ana" 30. lpp.

  ■ Programmatþras atjauninàjumiAutoma¹ïnas komplekta programmaparatþru var atjauninàt, izmantojot saderïgu datoru, kas pievienots ar USB kabeli (kabelis automa¹ïnas komplektà neietilpst) ar USB spraudni vienà galà un mini USB spraudni otrà. Programmaparatþras atjauninà¹anas laikà nepàrtrauciet USB kabe¶a savienojumu. Lai atjauninàtu programmaparatþru, jàlejupielàdº un datorà jàinstalº instalàcijas programma.

  Instalàcijas programmu, jaunàko programmaparatþras versiju vai papildu informàciju meklºjiet ww.nokia.com/support vai vietºjà Nokia Web vietà.

 • A p k o p e u n g l a b à ¹ a n a

  48

  Apkope un glabà¹ana

  Automa¹ïnas komplekts ir augstvºrtïgs izstràdàjums, un ar to jàrïkojas saudzïgi. Piedàvàjam noràdïjumus, kas palïdzºs saglabàt tiesïbas uz garantijas pakalpojumiem.

  • Glabàjiet automa¹ïnas komplektu sausumà. Atmosfºras nokri¹ñi, mitrums un visu veidu ¹óidrumi var saturºt vielas, kas izraisa elektronisko shºmu koroziju.

  • Neizmantojiet un neglabàjiet automa¹ïnas komplektu putek¶ainàs vai netïràs vietàs. Tà var tikt bojàtas kustïgàs deta¶as un elektroniskie komponenti.

  • Nemº»iniet atvºrt automa¹ïnas komplektu.

  • Automa¹ïnas komplekta deta¶u tïrï¹anai nelietojiet kodïgas óimikàlijas, ¹óïdinàtàjus vai koncentrºtus mazgà¹anas lïdzek¶us.

  • Nekràsojiet automa¹ïnas komplekta deta¶as. Kràsa var nosprostot kustïgàs da¶as un traucºt pareizu darbïbu.

  Ja automa¹ïnas komplekts nedarbojas pareizi, nogàdàjiet bojàto deta¶u tuvàkajà pilnvarotajà servisa centrà, lai veiktu apkopi.

 • P a p i l d i n f o r m à c i j a p a r d r o ¹ ï b u

  49

  Papildinformàcija par dro¹ïbu

  ■ Transportlïdzek¶iRadiosignàli var izraisït traucºjumus nepareizi uzstàdïtàs un nepietiekami aizsargàtàs automa¹ïnu elektroniskajàs sistºmàs, piem., degvielas elektroniskajà iesmidzinà¹anas sistºmà, elektroniskajà brem¾u pretbloóº¹anas sistºmà, elektroniskajà àtruma kontroles sistºmà, gaisa spilvenu sistºmà. Pla¹àku informàciju lþdziet transportlïdzek¶a vai papildu aprïkojuma ra¾otàjam vai tà pàrstàvim.

  Nepareiza ierïces uzstàdï¹ana var bþt bïstama, kà arï var liegt tiesïbas uz garantijas apkopi. Regulàri pàrbaudiet, vai viss mobilàs ierïces aprïkojums automa¹ïnà ir nostiprinàts un darbojas pareizi. Nekàdà gadïjumà neglabàjiet ugunsbïstamus ¹óidrumus, gàzi un spràdzienbïstamas vielas kopà ar ierïci, tàs deta¶àm un papildierïcºm. Atcerieties, ka automa¹ïnà, aprïkotà ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepþsti ar lielu spºku. Nenovietojiet priek¹metus, tostarp uzstàdïtas un pàrnºsàjamas mobilàs ierïces, virs gaisa spilveniem un to izple¹anàs zonà. Ja automa¹ïnas mobilà ierïce ir uzstàdïta nevietà un gaisa spilvens tiek piepþsts, var gþt nopietnus savainojumus.