Click here to load reader

Noii imparati. Putere si dinastii comuniste in China imparati. Putere si... · PDF filede a implica mai mult populafia in procesul decizional. Era toto-dati clar ci in noua Chini

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Noii imparati. Putere si dinastii comuniste in China imparati. Putere si... · PDF filede...

 • KERRYBROWN

  ^il011 ,yliltmn[il PUTrm $l Drill$n Goruilsu tx 6rnn

  Traducere din limba englezi de Cristina Ispas

  Prefa$ de Dan Tomozei

  Postfa{6 de Cristian Pirvulescu

  Con(rrBOOKS '*2417*

 • Cuprins

  PrefuSd de Dan Tomozei 7 Introducere - Conducerea de tip refea . 13 Capitolul I - Puterea ;i Biroul Politic . . 29 Capitolul 2 - Lungul;i sinuosul drum spre

  cel de-al WilI-lea Congres 90 Capitolul 3 - Noul impdrat - Xi linping 149 Capitolul 4 - Avocatul - premierul Li Keqiang. 186 Capitolul 5 - Stelele din jurul celor doi sori -

  ceilalSi cinci . 217 Capitolul 6 - Contradicliile Chinei moderne:

  ideologiagirolulei.... 269 Concluzii.

  Bibliografia surselor in limba chinezd 315 Listd de abrevieri 323 Mul;umiri 324 PostfuSd de Cristian Pirvulescu . . ' 325

  303

 • Capitolul 1

  Puterea si Biroul Politic,

  Lumea superelitei din Chinamoderni este una foarte ciudat[.

  Are o geografie gi un ritual specifice qi chiar propriul limbaj. Rit-

  mulviefii de zi cu zi este stabilit in fun4ie de qedinlele Biroului

  Politic, de intilnirile cu demnitarii striini, de discursurile finute in fap liderilor locali qi de vizitele interne gi externe.

  Uneori, membrii acestei elite incearci si coboare printre ce- tifenii obignuiti. Iati povestea unui taximetrist, publicati de co- tidianul Th KungPao in aprilie 2003. Intr-o seari tirzie, qoferul,

  pe nume Guo, a oprit maqina in fata Turnului Tamburului din Beijing, pentru a lua doi birbafi, unul in fati, lingl qofer, celllalt in spate. Firi si le acorde prea multi atenfie la inceput, goferul a inifiat o conversa[ie lejerl despre gradul din ce in ce mai ridicat

  de poluare din oraq... ,,Le-am sPus'la relatat Guo ziarului,,,ci gradul de poluare a crescutfoarte mult in ultimul an in Beijing gi

  ci a devenit o probleml extrem de spinoasi,locuitorii devenind foarte nervogi din aceasti cauzi gi supirali Pe guvern. Atunci

  tipul de langl mine a spus": ,,Este ugor si poluezi, dar este mult mai greu si gestionezi situafia dupi aceea. Pofi si generezi po- luare intr-un minut, dar e nevoie dez.ece ani dup[ aceea si scapi

  de ea. Oamenii au acum vie(i prospere. Trebuie si te preocupi de

  progresul societlfii gi nu e deloc uqor s[ menfii echilibrul intre

  controlul polu[rii gi producerea eii

 • 30 Krx,rv Bnowu

  Prima reacfie a qoferuluila aceasti predicl a fost si-gi spuni in gand ci ,,tipul ista nu vorbegte ca unul luat aiurea de pe strad6'1 La numai citeva minute dupl aceea a putut observa in oglindl ci tipul de pe bancheta din spate semlna foarte mult cu noul pregedinte al Frii, Xi |inping. Mai departe, ziarul relata ci, abia cAnd i-a lisat pe cei doi in fafa Casei de Oaspefi* goferul a realizat ci il avusese cu adevirat in maqini pe Xi |inping * in- suqi pregedintele Republicii Populare Chineze"l in persoani.

  Coti&anul Tai Ktng Pao este considerat printre cele care susfin indeaproape guvernul. Acest lucru, plus faptul ci, cel pulin la inceput, agenfia nafionali de presi Knhua a pirut s[ confirme aceastl poveste, a fost de naturl s[ genereze un en- tuziasm febril in rindurile cititorilor. Oare chiar era adevirati aceasti intimplare? $i totugi, ideea ci omul cel mai puternic din China ar fi putut si cllitoreasc[ incognito pe strizile Beijingu- lui contrazicea intreaga imagine pe care popula{ia gi-o ficuse despre acegti lideri politici. Chiar gi cel mai nesemnificativ din- tre cei 200 de membri permanenli ai Comitetului Central, cind cilitorea undeva, o frcea intr-un stil care presupunea inchide- rea unor largi sectoare aeriene qi tronsoane de drum. Peste tot existau zone bine marcate rezewrte pentru circulafia acestor adeviratri zei ai Chinei. Prin urmare, fiind de aceasti dati vorba nu doar de un membru obignuit al Biroului Politic, dar de cel mai important dintre ei, vestea ci s-ar fi putut deplasa uneori frr[ si fie flancat de un intreg escadron de ofi1eri de securitate qi poliliqti era absolut revolufionari. Faptul ci Guo nu avea la dispozifie, pentru a-gi dovedi veridicitatea spuselor, decit un

  * Casa de Oaspeli Diaoyutai a administratiei chineze (n. tr.). ** Acest articol a existat pe pagina de Internet a ziarului Tai Kung

  Pao, la adresa http://news. 1 63.coml 13 I 041 8 ?08?SSNSUGH I 000 I I 24J all.htm*pt, publicat pe data de 18 aprilie 2013, dar a fost gters repede dupl aceea. Ziarul gi-a cerut scuze a doua zi.

 • Noii impdra{i 3l

  bilefel pe care pasagerul siu scrijelise cuvintele ,,ln slujba po- poruluil ftri s[ se fi Ei semnat ins[, gi bonurile fiscale anonime, ficea ca totul si pari gi mai indoielnic. Modul in care stirea a fost insi mai intii confirmati gi apoi negati de citre cei care ar fi trebuit si gtie mai bine ce se intdmpla a complicat gi mai mult lucrurile. Infirmarea ulterioarl p[rea si semnifice exact opusul mesajului pe care incerca de fapt s[-l transmiti - c[, de iapt, secretarul general al Partidului chiar reugise sI se elibe- reze pentru o chpe de garda sa de protecfie, care altfel il insolea pretutindeni, gi c6, asemenea lui Petru cel Mare cu trei secole in urm[, se strecurase in mu{ime, pentru a afla ce gAndeau cu adevlrat oamenii.

  Jurnalistul australian Rowan Callick, care se afla de mai mul$ ani la Be$ing, scrie intr-o carte despre PCC in varianta lui mo- derni c[ ,gdati ajuns s[ faci parte din cei douizeci care com- prn Biroul Politic, un lider chinez - qi e valabil inclusiv pentru iofia acestuia - nu va mai mi.nca probabil niciodati intr-un re- staurant, nu va mai sta intr-un hotel qi nu va mai zbura niciodati ;u un avion la fel cum ar face-o un membru de rind al societi- ii chinezd'*. Un alt jurnalist experimentat, de data aceasta chi- rea a confirmat gi el strania izolare de lume a liderilor chinezi, l ci.ror singurl modalitate de a mai trage din cind cu ochiui la ;e se intimpli in lume gi de a lua pulsul opiniei publice in le- gaffn cu anumite chestiuni este prin intermediul Internetului, :iruia acegtia ii aloci o ori in fiecare zi, in decursul cireia na- righeazl inclusiv dincolo de marele firewall chineznsc. In anii 1000, ci.nd la conducere se aflau Hu gi Wen, circulau anumite zvo-

  ruri conform cirora, intr-un singw judef din Mongolia Interi- mri, dintr-o populatle totali de 400 000 de oameni, 12 000 jucau

  * Rowan Callick, Party Time: Who Runs China and Florv, Black Inc, :. 167.

 • 32 KrnnvBnowx

  rolul de informatori pentru diferili agenti guvernamentali. In raportul siu de activitate prezentat la cel de-al XV[-lea Con- gres al Partidului din octombrie}}D7,Hu fintao sublinia nevoia cafeedback-ul obgnut de la populatie in legdturi cu activitatea guvernului gi cea a partidului si fie unul real qi, totodati, nevoia de a implica mai mult populafia in procesul decizional. Era toto- dati clar ci in noua Chini interconectati, deqi informafia plutea peste tot in aer, era extrem de dificil sI selectezi pe care anume informafii te puteai baza gi pe care nu.

  O puzderie de facliuni

  in timp ce toati lumea pare s[ vadi sistemul politic din China ca fiind unul ierarhic, in virfirl ciruia se afll un mic grup de eliti, extrem de puternic, cAnd vine vorba de identifi- carea acelor trisituri comune care men{in acest grup unit, dis- puta se men{ine aprins6. inci din anii 1970, analiqtii din Vest au incercat si propunl diferite modele de func{ionare a eli- tei politice chineze gi si identifice ce anume o menfine uniti. Modelele bazate pe multitudinea de facfiuni concurente s-au dovedit a fi cele mai populare. Experlii au inchipuit diverse re-

  fele care deconspiri rela{iile existente intre carierele diferifilor lideri politici qi anumite institu{ii sau organizafii importante, cum ar fi Liga Tineretului Comunist, unele structuri militare sau ministere*. Speculafiile despre importanfa uneia sau alteia dintre facfiuni in propulsarea carierelor anumitor lideri poli- tici fac parte dintr-un tablou mai larg, prin intermediul cdruia incerclm si inlelegem politica chinezi contemporanl. Sarcina

  u Studiul lui Cheng Li despre facliunile politice concurente din China poate fi gisit in China\ Leaders: The New Generationi Rowman Littlefield, Lanham Maryland, 2001, dar giin China Leadership Monitor, publicati de Hoover Institute de la Stanford.

 • Noii tmpdrali

  de a descoperi cum funcfioneaz[ diferitele facfiuni este ins[ departe de a fi una uqoari.

  Este limpede c[ scena politici din China este dominati de o serie de {iguri qi grupiri strins legate intre ele. Odati apusi epoca oamenilor politici cu adevirat puternici, al cirei apogeu

  a fost atins in perioada lui Mao Zedong, degi s-a mai prelungit

  9i pe parcursul domniei liderului suPrem Deng Xiaoping, care

  s-a lntins de la sfirqitul anilor 1970 pdnb in anii 1990,liderii politici chinezi au pierdut, intre timp, din ce in ce mai mult ca-

  pital politic, fiind nevoifi si se sprijine tot mai mult pe grupuri

  cu interese comune. Dupi toate aparenfele, principala con{igu- rare a acestor facfiuni a avut loc in timpul conducerii lui fiang Zemin,intre 1989 qi2002,una dintre cele mai uqor identifica-

  bile fiind cea cunoscuti drept Facfiunea Shanghai. In momen-

  hrl in care liangZeminftcea saltul spectaculos de la postul slu din provincie la pozilia de secretar general al PCC - ca urmare a demiterii predecesorului siu, ZhaoZiyang, in contextul pro-

  testelor care au avut loc in Piafa Tiananmen, in l9B9 - acesta sosea la Beijing dupl ce igi construise cea mai mare parte a ca- rierei in marele orag de coastl Shanghai. Aici fusese mai intii primar gi apoi secretar de partid, fiind inconjurat de figuri po-

  litice importante precum Zhu Rongji, devenit prim-ministru

Search related