Noelle Berry Mccue Talismanul Dragostei

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Noelle Berry Mccue Talismanul Dragostei

 • 8/18/2019 Noelle Berry Mccue Talismanul Dragostei

  1/98

  TALISMANUL DRAGOSTEI  NOELLE BERRY McCUE

  CAPITOLUL 1

  Valuri de căldură sufcau !ere"ul arid#U" Cessna$cu u" si"%ur &!r$ a!eri'a#R(ile a!i"seră$u)r$*ă&+"!ul$," !i&* ce "ri de *raf ac*ereau u*ara!ul -*si! ," -erde )i al.#C.r+ră u" .ăr.a! )i  fe&eie#/"ce*ură să -r.ească a*ri"s ," !i&* ce se ,"dre*!au s*re rul!a care ser-ea dre*! .iru *e"!ru C&*a"ia La0e Mead#Pa"car!a de la i"!rare a"u"(a 2C&*a"ia de !ra"s*r!uri aerie"e La0e Mead$Gra"d Ca"3"4#Vcile celr di răsu"au s!ride"! ," li"i)!ea a&ur%ului#Du*ă ce ,"cli"ă di" ca*$," se&" de ră&as5.u"$Tara$cea care *il!ase$

   .ă!u u)r cu *al&a ari*a s!+"%ă a a-i"ului$de *arcă ar fi -ru! să5l c"sle'e

   *e"!ru dru&ul lu"%$a*i se ,"dre*!ă s*re 6a"%ar#C"s!ruc(ia se&i,"!u"eca!ă 

 • 8/18/2019 Noelle Berry Mccue Talismanul Dragostei

  2/98

  !ul.ură *e &&e"!#Cli*i de c+!e-a ri *+"ă ce c6ii i se .i)"uiră cu lu&i"a sla.ă ce ră'.ă!ea *ri" feres!re )i *ri" u)a desc6isă# Tru*ul i se ,"crda$*ri-i"d cu dis*erare cele !rei a-ia"e ce se aflau ," s!adii diferi!e de re*ara(ie#7a(a ei$de  fru&use(e clasică$,i %li"dea se"!i&e"!ele#

  Pe"!ru Du&"e'eu$cu& *u!eau să se descurce$c+"d !rei di"!re cele )a*!e a*ara!e ale lr "u *u!eau fu"c(i"a8 se ,"!re.ă#De la &ar!ea !a!ălui ei se lu*!ase să facă a!+!ea$,"c+! &ica lr c&*a"ie d !ra"s*r!uri aerie"e să de-i"ă *rfi!a.ilă$

   *e"!ru a &ai &ic)ra &u"!ele de da!rii ," care5i lăsase9 Se s!răduia cu dis*erare să *u"ă afacerea *e *iciare$de dra%ul fra!elui ei &ai &ic$)!ii"d c+! de &ul! ,)i drise !a!ăl lr$ca u"icul său fiu să *ri&ească aceas!ă &)!e"ire#2A!u"ci de ce !a!a a .ău! )i a :uca! la căr(i cea &ai &are *ar!e di"

   .a"i$Tara84se re-l!ă  -ce di"lău"!rul ei#4De ce a lăsa! !a!ă *-ara

  "esă.ui"(ei lui *e u&erii !ăi$ru%+"du5!e ," acele ul!i&e &&e"!e să reu)e)!i acl u"de el a da! %re 84ș Oc6ii că*rui5/"c6is se u&e'iră fără -ie#Oc6ii ace)!ia &i%dala(i *ăreau &ereu sur+'ă!ri$*+"ă la  crec!are &ai a!e"!ă#Nu&ai a!u"ci *u!ea u" .ser-a!r ca'i"al s5 desc*ere *e Tara cea ade-ăra!ă$să5i i"!uiască acea fire *asi"ală ce era "u&ai a ei#7ire d&i"a!ă de  si"%ură!a!e a s*iri!ului$&)!e"i!ă de la s!ră&)ii &a&ei ei$i"die"ii ;a-asu*ai# A&i"!irea fe&eii .l+"de$ce -r.ea ,"!!deau"a *e u" !" duis$,i să%e!a i"i&a#

  Tara ,)i *ierduse &a&a la -+rs!a la care ar fi a-u! cea &ai &are "e-ie de ea# A-ea dis*re'ece a"i$!c&ai se *re%ă!ea să de*ă)ească %ra"i(ele c*ilăriei# Mar!ea &a&ei la "a)!erea fra!elui său  fr(ase ,"să *e Tara să *ărăsească *rea de-re&e si%ura"(a -+rs!ei de aur )i  .li%ase să se &a!uri'e'e c+"d ea "u era ,"că *re%ă!i!ă#Dar reu)ise$,)i a&i"!i$)i5)i s!r+"se .u'ele# Ta!ăl ei fusese dis!rus de &ar!ea iu.i!ei lui Le"a )i5)i cău!ase refu%iul ,"

   .ău!ură#Nu5i !recuse *ri" %+"d să -r.ească cu fiica lui#Pe &ăsură ce lu"ile !receau$ea se ,"c6idea !! &ai &ul! ," si"e$a:u"%+"d u&.ra c*ilului -ii de

  di"iară#Pri-i"d ,"a*i$Tara ,)i dădu sea&a că &u"ca %rea fusese cea care  sal-ase#C+"d era la )cală$lăsa c*ilul ," %ri:a u"ui -eci"$iar res!ul !i&*ului )i5l

   *e!recea a-+"d %ri:ă de casă$*re%ă!i"d &+"carea$fii"d si"%ura &a&ă *e care )i5 a&i"!ea fra!ele ei#Nu &ai a-ea !i&* să se .ucure de -+rs!a ei )i$cur+"d reali'ă că

   *u"(ile ce  le%au de *rie!e"i se ru*seseră#N5a-ea !i&* să se ducă la *e!receri sau la disc!ecă$"ici &ăcar de  ră de *ălă-ră%eală la u" *a6ar cu suc du*ă )cală#Băie(elul ale cărui .ra(e se ,"!i"deau s*re ea$ale cărui &+"u(e  &+"%+iau dră%ăs!s *e fa(ă###el era si"%urul care c"!a#G+"dul la fra!ele ei  făcu să se

  ,"cru"!e#

 • 8/18/2019 Noelle Berry Mccue Talismanul Dragostei

  3/98

  "erecu"scu!#Al!ăda!ă de.rda"! de e"er%ie )i "eră.dă!r de a5)i !răi -ia(a$se !ra"sfr&ase ,"!r5u" s!răi" de la &ar!ea !a!ălui lr#

 • 8/18/2019 Noelle Berry Mccue Talismanul Dragostei

  4/98

  -r.a de Tara#Nu ,"(ele%ea "e-ia ei de a s&ul%e c+!e-a cli*e *e"!ru a fi si"%ură$a -r.i cu ea ,"să i )i a5)i re%ăsi fr(a i"!eriară#ș Pa ii Tarei ,"ce!i"iră au!&a! ," !i&* ce urca scările de le&" s*re .iru#Res*irăș   ad+"c$,)i "e!e'i *ărul re.el )i a*ăsă cu *u!ere cla"(a u)ii#

  5Bu"ă#/&i *are rău că a& ,"!+r'ia!$s*use ,"ce!#A& fs! să -erific s!adiul lucrărilr la a-ia"ele di" 6a"%ar#4De ce a& s*us as!a84 se %+"di$su*ăra!ă *e si"e#Vr.i"d as!fel$se *lasase *e  *'i(ie defe"si-ă#Ra!ase e=*lica(ia de cu& 'ărise de de*ar!e acea e=*resie *s&r+!ă *e fa(a ."&ă a lui 7ra"0# 5?ău$dra%a &ea$,l au'i &ur&ur+"d )i *r.a.il , i !recea  &+"ă *ri" *ărulș  

   .l"d5ce"u)iu$%es! ce5i era carac!eris!ic#Ce5ai făcu!$ai -r.i! di" "u cu "a!ura8 Du*ă *ărerea &ea$(i5ai *e!recu! *rea &ul!e -eri la re'er-a(ie#Nu )!iu ce5a fs! ," ca*ul lui

 • 8/18/2019 Noelle Berry Mccue Talismanul Dragostei

  5/98

  5;ei$)*!i el$eli.er+"du5i &+i"ile ca să ,i &+"%+ie .ra'ul#Ară(i %ra'"ic de .si!ă#Tc&ai -ia& să fac "i)!e cafea#Ce 'ici de as!a8 5Lasă5&ă *e &i"e să  fac# 5Nu$!u s!ai aici )i rela=ea'ă5!e$rd"ă el$fa(a '+&.i!are a"ul+"d se-eri!a!ea

  !"ului#Nu -a dura &ul!# Tara ,l ascul!ă$&ai &ul! di" le!ar%ie$dec+! di" al! &!i-#Era ,"!r5ade-ăr .si!ă$ %ra'"ic de .si!ă#7a*!ul că *&e"ise de .u"icii ei ,i aduse "&i"!e de 'ilele de aur *e!recu!e ," re'er-a(ie cu &a&a ei#Tara "u &ai a-usese de &ul! !i&* se"!i&e"!ul că a*ar(i"e u"ei fa&ilii sau u"ei c&u"i!ă(i# /)i dri deda!ă să se ,"!arcă acl$la !rei'eci )i )ase &ile -es! de sa!ul Gra"d Ca"3"#De i dru&ul ar fi fs! a!+! de u)r de *arcurs cu a-i"ul$se *u!ea &er%eș   "u&ai cu elic*!erul sau cu re&rca$ceea ce ,i su*ăra *e lcal"ici#De la*!$acu&

  ricu& "u )i5ar fi *u!u! *er&i!e să *lece# De)i .u"icii ei &uriseră )i al!e rude "u &ai a-ea$)!ia că ar fi fs! .i"e-e"i!ă#Ea era u"a de5a lr$ ;a-asu*ai###a&e"ii a*ei -er'i5al.ăs!rii#Ma&a )i .u"icii ei ,i i"suflaseră &+"dria ri%i"ilr$&+"drie care "u s5a *ierdu!$ci di&*!ri-ă a că*ă!a! se&"ifica(ii &ai ad+"ci cu !recerea a"ilr )i ea le era recu"scă!are#Era ce-a ce 7ra"0 "u -a ,"(ele%e "icida!ă$c"s!a!ă ea cu !ris!e(e#El "u si&(ea

   *ă&+"!ul ,"lău"!rul lui$ca ea#El "u au'ea s!ri%ă!ele s!ră&)ilr s!ră.ă!+"du5i *ri" -e"e )i "u si&(ea cu& -+"!ul ,l c6ea&ă ru%ă!r#Du*ă &ar!ea &a&ei ei "5a &ai

  ,"(eles "i&e"i###," afară de Da&"# El &ersese acl cu ea$,)i a&i"!i Tara )i i"i&a ,i !resări de durereDa&"

   *il!ase *r*riul elic*!er>Tara resi&(i *arcă de'a*r.area cu care fuseseră ,"!+&*i"a(i ," re'er-a(ie#Dar !!ul s5a sc6i&.a! ," .ucurie c+"d au recu"scu!5# Ce &+"dră fusese$cu& se (i"eau de &+"ă c+"d ,l *re'e"!ase *e Da&" .u"icilr ei###,)i *u!ea a&i"!i ,"că far!e clar cu& *ri-irea lui sle&"ă a ,"!+l"i!5 *e cea cerce!ă!are a .u"icului său# Ră&ăsese !ăcu!ă$a)!e*!+"d s*eria!ă -erdic!ul *e care ,l *u!ea da &ul cu fa(a

  rida!ă )i cr*ul -+":s$*e"!ru care sufle!ul &e"esc "u &ai a-ea !ai"e#Di" c6ii lui Da&" *ăreau că + "esc flăcări$dar !!u)i "u s5a sfii! să ,"fru"!e cerce!areaț ș   &i"u(iasă a .ă!r+"ului#Secu"dele *ărură re$*+"ă c+"d$," sf+r)i!$.u"icul dădu di" ca* a ,"cu-ii"(are#Tarei ,i -e"ea să *l+"%ă de .ucurie#!ia$la fel de .i"e ca Da&"$că !c&ai fusese acce*!a! ," cercul lr# ?ilele care au ur&a! au fs! *e"!ru Tara u" -is ce "u !re.uia să se &ai !er&i"e# Da&" *e!recea &ul! !i&* cu .u"icul ei$făc+"d *li&.ări lu"%i *ri" c+&*ul rdi!r uda! de ;a-asu Cree0$fasci"a! de ri!ualurile i"die"e ce ,i erau de'-ăui!e

  la fiecare *as#De)i era .ucurasă că *u!ea s!a si"%ură cu .u"ica ei$,)i aducea

 • 8/18/2019 Noelle Berry Mccue Talismanul Dragostei

  6/98

  a&i"!e de "eră.darea cu care a)!e*!a să se ,"!arcă .ăr.a(ii#Di" fericire$.u"ica ,"(elesese dri"(a ar'ă!are de a5l a-ea *e Da&" "u&ai *e"!ru ea#/)i -edea ," li"i)!e de !re.urile casei$*ri-irea .l+"dă *e care i5 !ri&i!ea "e*a!ei s!+"d &ăr!urie a fa*!ului că ,)i dădea sea&a că *e"!ru Tara cele &ai ferici!e cli*e erau

  cele c+"d s!ă!ea cu Da&"#  Nicida!ă "5a fs! u" cu*lu &ai ferici! ," lu"a de &iere$se %+"di ea#Tresări )i ,"cercă să ,"c6idă ser!arul a&i"!irilr#Nu *rea reu)ea )i re'is!ă cu %reu "e-ii de a5)i ac*eri urec6ile cu *al&ele *e"!ru a s!i"%e acele s!ri%ă!e *li"e de *asiu"e ce

   *lu!eau s*re a se ,"%e&ă"a cu -+"!ul$de5a *ururi# 5Dra%a &ea$!e si&a