Click here to load reader

No Slide Title - Š - Vsi študijski s kovno računovodstvo (OM, Overhead Management): računovodstvo stroškovnih mest (CO-CCA, Cost Centre Accounting), interni nalogi (CO-OPA, Internal

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of No Slide Title - Š - Vsi študijski s kovno računovodstvo (OM, Overhead Management):...

 • 1

  Outsourcing

  zunanje izvajanje, oddajanje del

  poslovna vrednost

  pridobitve zunanjega izvajanja

  kdaj je primerno

  kdaj ni primerno

  opcije, monosti

  proces zunanjega izvajanja

  loveki faktor

 • 2

  Pridobitve

  zmanjanje strokov

  izboljana produktivnost in zmogljivosti

  poveana fleksibilnost bolja odzivnost na poslovne

  zahteve

  iri spekter storitev

  poveanje nivoja vein

  bolji nadzor

  izboljane monosti osredotoenja na zadeve, ki so

  za poslovanje resnino pomembne

 • 3

  Pomembna koncepta

  podjetje brez zakasnitve (Zero Latency Enterprise)

  zagotavlja, da se spremembe, narejene v delu informacijskega

  sistema takoj, torej brez zakasnitve, odrazijo v ostalih delih

  celotnega informacijskega sistema, ne glede na njegovo

  distribuiranost in minimizirana njihova redundanca

  premortno procesiranje (Straight Through Processing)

  zagotavlja, da se isti podatki v informacijski sistem vnaajo

  samo enkrat - s tem je zagotovljena konsistenstnost podatkov

 • 4

  Dve monosti

  standardne aplikacije (buy solutions)

  specializirane aplikacije (make solutions)

  tehnika najboljih primerov (best practices)

  referenni modeli (reference models)

  opis standardnih aplikacij

  izhodia za definicijo novih procesov

  poskus standardizacije poslovnih procesov

 • 5

  Sistemi ERP

  Enterprise Resource Planning

  Sistemi ERP so prilagodljivi (configurable) IS paketi, ki integrirajo informacije in na njih temeljee procese znotraj in med posameznimi

  funkcionalnimi podroji v organizaciji.

  zgodovina

  najprej v proizvodnji

  razvoj od znotraj navzven

  sedaj pod vplivom globalizacije poslovanja

  SAP, Baan, JD Edwards, Oracle, PeopleSoft

  vasih velika podjetja, sedaj poudarek na srednje velikih (50-1000)

  kriteriji za izbiro, dobavitelji, kritini faktorji

 • 6

  Sistem SAP R/3

  logistika (nabava, skladienje, proizvodnja, marketing)

  MM, PP, SD, QM, PM, PS

  finanno raunovodski sistem

  FI, CO, EC, IM, TR

  kadrovski sistem

  PA, PD

  tehnoloka infrastruktura

  razvojno okolje ABAP

 • 7

  Logistika

  povezuje materialno poslovanje, prodajo in distribucijo,

  planiranje proizvodnje, upravljanje kakovosti,

  vzdrevanje in vodenje projektov

  MM - Materialno poslovanje

  PP - Planiranje proizvodnje

  SD - Prodaja in distribucija

  QM - Upravljanje kakovosti

  PM - Vzdrevanje

  PS - Upravljanje projektov

 • 8

  MM ... Materialno poslovanje (Material Management)

  Modul MM omogoa podporo za celoten proces oskrbe v povezavi z

  ostalimi moduli, v katerih nastajajo zahteve za nabavo.

  planiranje materialnih potreb

  zahteve za ponudbe

  pogodbe z dobavitelji

  ocenjevanje dobaviteljev po razlinih kriterijih

  podpora za nabavni proces

  upravljanje zalog (tudi konsignacijskih)

  skladino poslovanje

  transport

  verifikacija raunov

  obdelava zunanjih storitev

  materialna knjiga

  logistika

 • 9

  PP ... Planiranje proizvodnje (Production Planning)

  Modul PP omogoa celovito reitev za vse obiajne vrste

  proizvodnje. Ne glede na to ali gre za diskretno, posamino,

  serijsko, procesno, projektno vodeno ali variantno

  proizvodnjo, nudi sistem R/3 integrirano reitev od obdelave

  naroila, planiranja do proizvodnje, ki vkljuuje ustrezni

  informacijski sistem in sistem zgodnjega opozarjanja.

  tevilni prilagodljivi vmesniki do drugih atestiranih

  softverskih produktov, kot so mobilni zajem podatkov,

  CAD, optino arhiviranje podatkov ali krmiljenje

  avtomatiziranih skladi, omogoajo komunikacijo z

  logistinim delom R/3 in tako predstavljajo odprto reitev, ki

  povezuje vsa podroja poslovanja. Poleg tega sistem vsebuje

  elektronski kanban in grafino plansko tablo.

  logistika

 • 10

  PP ... Planiranje proizvodnje (Production Planning)

  celovito planiranje in terminiranje vseh vrst proizvodnje

  modul PP-PI za procesno industrijo

  upravljanje storitvenih dejavnosti od vzdrevalne pogodbe do

  vzdrevanja

  interaktivna planska tabla in funkcije komandne ploe na vseh

  nivojih planiranja

  konfiguriranje variant od prodaje do proizvodnje

  planiranje serij v proizvodnji brez nalogov

  elektronski kanban in JIT

  izravnavanje kapacitet s terminiranjem in nartom ukrepov

  montani nalogi

  dodatne funkcije za proizvajalca izdelkov z blagovno znamko

  vzdrevanje opreme tudi na osnovi uporabe

  poroilo o napredovanju in finannem stanju projektov

  logistika

 • 11

  SD ... Prodaja in distribucija (Sales and Distribution) Modul SD podpira vse aktivnosti v zvezi s prodajnim procesom,

  od marketinkih dejavnosti, planiranja prodaje do prodaje same.

  podpora za razline organizacije prodaje

  razlini naini prodaje (prodaja na debelo, maloprodaja, agentska

  prodaja, ...)

  potencialni kupci in kontaktne osebe

  spremljanje konkurence in konkurennih izdelkov

  direct mailing

  posebni dogovori s kupci (dobavni pogoji, cene, ...)

  poizvedbe, ponudbe in naroila kupcev

  hitri vnos podatkov

  kontrola plailne sposobnosti kupcev

  konsignacijska prodaja

  pakiranje in odprema

  povezava s skladinim poslovanjem (modul MM)

  reklamacije in urgentna naroila kupcev

  razline cenovne politike

  logistika

 • 12

  QM ... Upravljanje kakovosti (Quality Management) Modul za upravljanje kakovosti omogoa planiranje in izvajanje

  postopkov za pregledovanje. Sistem je integriran v celotno logistino

  verigo in omogoa tudi vkljuitev dobaviteljevih podatkov.

  planiranje kakovosti

  pregledi kakovosti in nadzor kakovosti

  integriranost v celoten sistem R/3

  ocenjevanje dobaviteljev po razlinih kriterijih

  po poizvedbah in nabavnih nalogih

  postavljeni kontrolni podatki za materiale,

  ki jih je potrebno pregledati

  vkljuevanje kontrolnih postopkov v delovni

  proces

  obraun strokov za zagotavljanje kakovosti.

  logistika

 • 13

  PM ... Vzdrevanje proizvodnje (Plant Maintenance)

  Kvalitetno vzdrevanje lastnih osnovnih sredstev je osnovni pogoj za

  uspeno poslovanje podjetja. Modul za vzdrevanje pokriva aktivnosti v

  zvezi s planiranjem in obdelavo vzdrevalnih opravil, kot so npr.

  urgentne intervencije in planiranje preventivnih in kontrolnih opravil. Pri

  pripravi servisnega naloga se analizira zahteva za popravilo glede na

  vrsto in stopnjo urgentnosti, doloi se as izvedbe s asovnim planom in

  pripravi se projekcija strokov. Ko je nalog lansiran se pripravijo ustrezni

  dokumenti, vkljuno s planom opravil in kapacitet, izvede se rezervacija

  materiala oz. eventualni nabavni nalogi. Po zakljuku del se nalog

  obrauna in arhivira. Vsi podatki so potem dostopni za razline analize

  na vseh nivojih podrobnosti. Modul PM je uporaben tudi za zunanje

  vzdrevanje in prodajo storitev.

  logistika

 • 14

  PM ... Vzdrevanje proizvodnje (Plant Maintenance)

  vzdrevanje in planiranje pregledov

  (ugotavljanje stanja)

  preventivno vzdrevanje in popravila (na klic)

  irok nabor osnovnih podatkov o objektih,

  vkljuno s servisno kosovnico

  integrirana klasifikacija

  obdelava servisnih nalogov

  referenne lokacije za podobne sisteme

  integracija dokumentacijskega sistema

  (prironiki, risbe, ...)

  informacijski sistem vzdrevanja

  logistika

 • 15

  Ps ... Projektni sistem (Project System) Modul PS omogoa celovito spremljanje projektov. Podpira celoten

  ivljenjski cikel projekta od priprave, spremljanja in obrauna. Z integriranim

  podsistemom za lenitev projekta (WBS - Work Breakdown Structure) in

  mrenim planom, lahko kompleksne projekte razbijemo na manje

  obladljiveje enote, ki jih spremljamo tako po asu kot tudi porabljenih

  resursih oz. strokih. podpora za budetiranje projekta

  planiranje kapacitet

  integracija v celoten sistem R/3

  povezava med WBS in mrenim planom

  nadzor nad stroki in povezava s kontrolingom

  integriran dokumentacijski sistem

  razlini vpogledi v stanje projekta na razlinih

  nivojih

  logistika

 • 16

  Finanno raunovodski sistem

  FI - Finanno raunovodstvo

  (Financial Accounting)

  CO - Kontroling

  (Controlling)

  EC - Kontroling podjetja

  (Enterprise Controlling)

  IM - Investicije

  (Investment Management)

  TR - Zakladnitvo

  (Treasury)

 • 17

  FI - Finanno raunovodstvo (Financial Accounting)

  Modul Finanno raunovodstvo zbira vse relevantne podatke za

  raunovodske funkcije v podjetju. Omogoa planiranje, evidentiranje,

  nadzor in analizo raunovodskih podatkov. Modul vsebuje:

  glavno knjigo,

  saldakonte kupcev in dobaviteljev,

  osnovna sredstva,

  posebne knjige,

  konsolidacija in

  raunovodski informacijski sistem.

  finanno raunovodski sistem

 • 18

  Znailnosti FI

  rono ali avtomatsko knjienje na osnovi dokumentov,

Search related