66

¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนกความสมพนธตางประเทศ

สำนกงานปลดกระทรวงศกษาธการ

การจดการเขาเยยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการ

คมอการปฏบตงาน (Work Manual)

Page 2: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

คมอการปฏบตงาน (Work Manual) การจดการเขาเยยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการ

คมอการปฏบต งาน : การจดการเขาเย ยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการ ส านกความสมพนธตางประเทศ ส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ หมายเลขเอกสาร CP03

ปรบปรงครงท 1 วนทอนมตใช กนยายน 2560

จดท าโดย นางสาวกณฑกา พชรชานนท นกวเทศสมพนธปฏบตการ สอบทานโดย นางสาวสปราณ ค ายวง นกวเทศสมพนธช านาญการพเศษ อนมตโดย นางสาวนงศลน โมสกะ ผอ านวยการส านกความสมพนธตางประเทศ สป.

Page 3: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

ค าน า ส านกความสมพนธตางประเทศ ส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ (สต.สป.) เปนหนวยงานหลกในการขบเคลอนความรวมมอกบตางประเทศของกระทรวงศกษาธการ ในการแสวงหา สงเสรม และเรงรดการด าเนนความรวมมอดานการศกษาเชงรกกบองคการระหวางประเทศทเกยวของและประเทศตาง ๆ เพอใหเกดประโยชนสงสดแกประเทศไทย โดยการรบรอง แขกตางประเทศในกรณทมการเขาเยยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการ นบเปนหนงภารกจหลกทมความส าคญ เนองจากการใหการตอนรบและปฏบตแกแขกผมาเยอนอยางถกตอง และเป น ไปด วยความสมเกย รต ตามหลกมารยาทสากล ด งน น บ คลากรของ สต .สป . และผมสวนเกยวของ จงมความจ าเปนอยางยงทจะตองทราบถงการจดการเขาเยยมคารวะดงกลาว

เพอใหการจดการเยยมคารวะซงเปนกระบวนงานทส าคญในการด าเนนความรวมมอ กบตางประเทศและสรางความประทบใจ และน าไปสการเสรมสรางความสมพนธอนดระหวางกน ในอนาคต สต.สป. จงไดจดท าคมอการปฏบตงาน (Work Manual) การจดการเขาเยยมคารวะผบรหารระดบส งของกระทรวงศกษาธการ โดยมวตถประสงค เพอใหบคลากรทปฏบตงาน ดานตางประเทศของกระทรวงศกษาธการ ตลอดจนผสนใจ ใชเปนแนวทางในการปฏบตงาน ทเปนมาตรฐานเดยวกน

ส านกความสมพนธตางประเทศ ส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ กนยายน 2560

Page 4: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

สารบญ Contents ค าน า ................................................................................................................................................ ก

สารบญ ............................................................................................................................................. ข

ความเปนมาของคมอ ....................................................................................................................... ๑

วตถประสงค (Objectives) ............................................................................................................ ๑

ขอบเขต (Scope) ............................................................................................................................ ๒

ค าจ ากดความ(Definition) ............................................................................................................. ๒

หนาทความรบผดชอบ(Responsibilities)..................................................................................... ๒

แผนผงกระบวนการ (Work Flow) ................................................................................................. ๓

ขนตอนการปฏบตงาน (Procedure) ............................................................................................. ๔

มาตรฐานการปฏบตงาน (Work Standard) ................................................................................. ๕

ระบบตดตามประเมนผล (Monitoring and Evaluation system) ............................................ 7

เอกสารอางอง (Reference Document) .................................................................................. ๑๐

แบบฟอรมทใช (Forms) .............................................................................................................. ๑๑

ภาคผนวก ก ตวอยางแบบฟอรมทใชในการปฏบตงาน 12

หนงสอน าเรยนรฐมนตร/ผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการเพอพจารณาการขอเยยมคารวะ 13 หนงสอขอความอนเคราะหลามแปลภาษาตางประเทศ 15 หนงสอเชญผบรหารของส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ/หนวยงานทเกยวของเขารวมการหารอ 16 แบบฟอรมการขออนญาตใชหองรบรองผานระบบของส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ 19 แบบฟอรมขอเครองดมและอาหารวางส าหรบผเขารวมหารอ 20 หนงสอขอขอมลจากหนวยงานในสงกด/ในก ากบของกระทรวงศกษาธการ 21 หนงสอสงประเดนสนทนา 23 ประเดนสนทนา 25 ตวอยางประวตผเขาเยยมคารวะ 27 หนงสอสรปผลการหารอ 29 หนงสอแจงการด าเนนการตามผลการหารอ/หนงสอถงหนวยงานทเกยวของเพอตดตามการด าเนนการ 33 ตามผลการหารอ หนงสอสรปเสนอกระทรวงฯ เพอทราบความคบหนาเกยวกบการด าเนนการตามผลการหารอ 35

Page 5: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

สารบญ (ตอ) ภาคผนวก ข แบบฟอรมวเคราะหกระบวนการตารางท 1 – 9 42

ตารางท 1 การวเคราะหบทบาท ภารกจ ผรบบรการและผมสวนไดสวนเสยของหนวยงาน 43 ตารางท 2 การก าหนดกลมผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย (การวเคราะห SIPOC) 44 ตารางท 3 การวเคราะหชองทางการรบฟงความตองการของผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย 46 ตารางท 4 การวเคราะหประเภท/ชองทางการรวบรวมขอมลเพอใชในการจดท าขอก าหนดทส าคญ 47

ของกระบวนการหลก ตารางท 5 การวเคราะหขอมลในการจดท าขอก าหนดทส าคญของกระบวนการหลก 48 ตารางท 6 การจดท าขอก าหนดและตวชวดของกระบวนการหลก 49 ตารางท 7 ระบบการประเมนผลตวชวดในกระบวนการ 51 ตารางท 8 การออกแบบกระบวนการ 43 ตารางท 9 ผงกระบวนการและมาตรฐานการปฏบตงาน 56

Page 6: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

ความเปนมาของคมอ การเยยมคารวะของแขกตางประเทศ โดยทวไปจะหมายถงการเขาเยยมเพอการเจรจาหารอ และกระชบความสมพนธในระดบรฐบาล ซงสวนใหญจะเปนการขอเขาพบเปนครงแรกหลงจากเขารบต าแหนงของรฐมนตร หรอหลงจากการถวายสารตราตงของเอกอครราชทตตางประเทศ รวมทงการขอเขาเยยมคารวะของแขกตางประเทศทเดนทางมาเยอนประเทศไทย ทงน ถอวาการเขาเยยมคารวะอยางเปนทางการ (Official Visit) นอกจากเปนการกระชบความสมพนธแลว ยงเปนการสงเสรมและแสวงหาความรวมมอระหวางกนดวย

ส านกความสมพนธตางประเทศ ส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ ในฐานะเปนหนวยงานผรบผดชอบการประสานการด าเนนงานดานตางประเทศของกระทรวงศกษาธการ ไดมการวเคราะห ทบทวนบทบาทภารกจ เพอใหสอดคลองกบอ านาจหนาททก าหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการของส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ พ.ศ. 2548 ขอ 4 ขอยอย 5 ทก าหนดวา “ส านกความสมพนธตางประเทศ มอ านาจหนาทดงตอไปน (ก) ประสานการด าเนนงานดานตางประเทศของกระทรวงกบองคกรทเกยวของทงใน และตางประเทศ (ข) จดท านโยบายและแผนความรวมมอและงบประมาณดานตางประเทศ (ค) จดท าฐานขอมลกลางดานตางประเทศทเกยวกบการศกษา (ง) ประสาน สงเสรม สนบสนน พฒนา ใหบรการ ใหค าปรกษาแนะน าดานการศกษา กบตางประเทศ เพอใหประเทศไทยมศกยภาพในการเปนศนยกลางทางการศกษาของประเทศเพอนบาน และภมภาค (จ) ประสานการระดมทรพยากรและความรวมมอระหวางประเทศ เพอพฒนาบคลากร ของกระทรวง รวมทงประสานการระดมนกวชาการเพอรวมเปนคณะกรรมการดานตาง ๆ ทเกยวของกบ การด าเนนงานระหวางประเทศ (ฉ) ปฏบตการรวมกบ หรอสนบสนนการปฏบตงานหนวยงานอนทเกยวของ หรองาน ทไดรบมอบหมาย”

ส านกความสมพนธตางประเทศ ส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ จงไดวเคราะห ทบทวนการออกแบบกระบวนการปฏบตงานใหรองรบบทบาท ภารกจขางตน โดยมกระบวนการการจดการ เขาเยยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการ เปนกระบวนการหลกทส าคญกระบวนการหนงของหนวยงานทเปนกลไกในการสงเสรม ใหความรแกหนวยงานในสงกดส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ เพอจดการ เขาเยยมคารวะ โดยการตอนรบและปฏบตแกแขกผมาเยอนอยางถกตองและเปนไปดวยความสมเกยรต ตามหลกมารยาทสากล

วตถประสงค (Objectives) 1. เพอใหบคลากรส านกความสมพนธตางประเทศ ส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการทราบ

ขนตอน และแนวทางปฏบตเกยวกบการจดการเยยมคารวะทถกตองและเปนไปดวยความสมเกยรตตามหลกมารยาทสากล

2. เพอใหการปฏบตงานเปนไปในทศทางเดยวกน และเปนการสรางภาพลกษณทด ของกระทรวงศกษาธการ

3. เพอใหผท เกยวของหรอผทสนใจทวไปไดศกษาหรอน าไปปรบใชเพอใหเกดประโยชน ตามความเหมาะสม

Page 7: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

ขอบเขต (Scope) กระบวนการจดการเขาเยยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการ เปนการด าเนนการเพอสงเสรม ใหความรแกบคลากรส านกความสมพนธตางประเทศ ส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ ในการจดการเขาเยยมคารวะระหวางผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการกบผแทนประเทศ/หนวยงาน/องคการระหวางประเทศไดอยางมประสทธภาพ และเปนไปตามมาตรฐานเดยวกน โดยประกอบดวยขนตอนตาง ๆ รวมทงสน 8 ขนตอน ตงแตการศกษาและวเคราะหวตถประสงคของการเขาเยยมคารวะ พรอมทง ขอมลทส าคญทเกยวของกบแขกผมาเยอน จากนนจดท าบนทกเสนอรฐมนตร/ผบรหารระดบสงเพอพจารณาการอนญาตใหเขาเยยมคารวะ การประสานสถานเอกอครราชทต/หนวยงาน/องคการระหวางประเทศของแขกผมาเยอน เพอแจงก าหนดการเขาเยยมคารวะ การจดเตรยมการเขาเยยมคารวะ การจดท าประเดนสนทนา ของรฐมนตร/ผบรหารระดบสง การจดการเยยมคารวะตามก าหนดการ การสรปผลการหารอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหารระดบสง หรอแจงหนวยงานทเกยวของด าเนนการตามผลการหารอ จนกระทงตดตามการด าเนนการตามผลการหารอ

ค าจ ากดความ (Definition) “การเขาเยยมคารวะ (Courtesy Call)” หมายถง การเขาเยยมคารวะของผบรหารระดบสงของประเทศ รวมทงรฐมนตร ปลดกระทรวง หรอเลขาธการ ตลอดจนผแทนระดบสงของหนวยงาน

หนาทความรบผดชอบ (Responsibilities) กระบวนการการจดการเขาเย ยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการ มผปฏบตงานทเกยวของ และมหนาทความรบผดชอบ ดงน 1. ผอ านวยการส านกความสมพนธตางประเทศ ส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ มหนาทตดตามและพจารณาการด าเนนการจดการเขาเยยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการ 2. หวหนากลม มหนาทก ากบ ดแล ตดตามการด าเนนงาน และใหขอเสนอแนะในการปฏบตงาน แกเจาหนาทผรบผดชอบกระบวนการการจดการเขาเยยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการ 3. เจาหนาทผรบผดชอบกระบวนการการจดการเขาเยยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวง ศกษาธการ มหนาทศกษาและวเคราะหวตถประสงคของการเขาเยยมคารวะ พรอมทงขอมลทส าคญทเกยวของกบแขกผมาเยอน จดท าบนทกเสนอรฐมนตร/ผบรหารระดบสงเพอพจารณาการอนญาตใหเขาเยยมคารวะ ประสานสถานเอกอครราชทต/หนวยงาน/องคการระหวางประเทศของแขกผมาเยอนเพอแจงก าหนดการเขาเยยม คารวะ จดเตรยมการเขาเยยมคารวะ จดท าประเดนสนทนาของรฐมนตร/ผบรหารระดบสง จดการเยยมคารวะตามก าหนดการ สรปผลการหารอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหารระดบสง หรอแจงหนวยงานทเกยวของด าเนนการตามผลการหารอ และตดตามการด าเนนการตามผลการหารอ

Page 8: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนผงกระบวนการ (Work Flow) การออกแบบกระบวนการการจดการเขาเยยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวง ศกษาธการ เปนการด าเนนการตามแนวทางของเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐ โดยมการรบฟง ความตองการ/ความคาดหวงของผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย จดท าขอก าหนดทส าคญของกระบวนการและตวชวดกระบวนการ แลวน าขอก าหนดทไดไปใชประกอบการออกแบบผงกระบวนการปฏบตงาน โดยม ผงกระบวนการปฏบตงาน ประกอบดวย 8 ขนตอน ดงน ขนตอนท 1 ขนตอนท 2

ขนตอนท 3 ขนตอนท 4 ขนตอนท 5

ขนตอนท 6

ขนตอนท 7

ขนตอนท 8

ศกษาและวเคราะหวตถประสงคของการเขาเยยมคารวะพรอมทงขอมล ทส าคญทเกยวของกบแขกผมาเยอน

จดท าหนงสอเสนอรฐมนตร/ผบรหารระดบสง เพอพจารณาการอนญาต ใหเขาเยยมคารวะ

ประสานสถานเอกอครราชทต/หนวยงาน/องคการระหวางประเทศ ของแขกผมาเยอน เพอแจงก าหนดการเขาเยยมคารวะ

จดเตรยมการเขาเยยมคารวะ

จดท าประเดนสนทนาของรฐมนตร/ผบรหารระดบสง

จดการเยยมคารวะตามก าหนดการ

สรปผลการหารอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหารระดบสง หรอแจงหนวยงานทเกยวของด าเนนการตามผลการหารอ

ตดตามการด าเนนการตามผลการหารอ

Page 9: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

ขนตอนการปฏบตงาน (Procedure) กระบวนการการจดการเขาเยยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการ ตามผงกระบวนการทไดน าเสนอขางตน ประกอบดวยขนตอนตาง ๆ รวมทงสน 8 ขนตอน ซงมรายละเอยดของ การด าเนนงานในแตละขนตอน ดงน ขนตอนท 1 ศกษาและวเคราะหวตถประสงคของการเขาเยยมคารวะ พรอมทงขอมลทส าคญทเกยวของกบแขกผมาเยอน ประกอบดวยขนตอนยอย ดงน ๑.๑ ศกษารายละเอยดจากหนงสอขอเยยมคารวะ ไดแก วตถประสงคของการเขาเยยม คารวะ ประวตการศกษา ประวตการท างานของผขอเขาเยยมคารวะ 1.2 วเคราะหและสงเคราะหขอมลเบองตนเกยวกบประเทศ/หนวยงาน/องคการระหวางประเทศ ขอมลดานการศกษา และขอมลความรวมมอดานการศกษาระหวางไทยกบประเทศ/หนวยงาน/องคการระหวางประเทศของผขอเขาเยยมคารวะ ขนตอนท 2 จดท าหนงสอเสนอรฐมนตร/ผบรหารระดบสง เพอพจารณาการอนญาต ใหเขาเยยมคารวะ ประกอบดวยขนตอนยอย ดงน 2.1 จดท าหนงสอเสนอรฐมนตร/ผบรหารระดบสงเพอพจารณาการอนญาต ใหเขาเยยมคารวะโดยสรปวตถประสงคของการเยยมคารวะ ขอมลเกยวกบผขอเยยมคารวะ และความรวมมอดานการศกษาระหวางประเทศไทยกบประเทศ/หนวยงาน/องคการระหวางประเทศของผขอเยยมคารวะ

ขนตอนท 3 ประสานสถานเอกอครราชทต/หนวยงาน/องคการระหวางประเทศของแขก ผมาเยอน เพอแจงก าหนดการเขาเยยมคารวะ ประกอบดวยขนตอนยอย ดงน

3.1 แจงสถานเอกอครราชทต/หนวยงาน/องคการระหวางประเทศ เกยวกบก าหนดการเขาเยยมคารวะ พรอมทงขอทราบประเดนทประสงคจะหยบยกขนหารอ ชอและต าแหนง ของผเขารวมการหารอ จ านวนและรายละเอยดพาหนะ (เพอส ารองทจอดรถ)

ขนตอนท 4 จดเตรยมการเขาเยยมคารวะ ประกอบดวยขนตอนยอย ดงน 4.1 จดท าหนงสอขอความอนเคราะหลามแปลภาษาตางประเทศกบหนวยงาน ทเกยวของ (ในกรณทจ าเปนตองใชลาม) 4.1.1 ตดตอและประสานงานกบลามแปล เพอขอประวต และมอบให ฝายการเงนด าเนนการในสวนทเกยวของตอไป 4.2 จดท าหนงสอเชญผบรหารของส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ/ผแทน ทเกยวของจากหนวยงานในสงกด/ในก ากบของกระทรวงฯ เขารวมการหารอ หรอตามทรฐมนตร/ผบรหารระดบสงมอบหมาย 4.3 ท าเรองขออนญาตใชหองรบรองผานระบบของส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ 4.4 ท าเรองขอเครองดมและอาหารวาง 4.5 ประสานการจดเตรยมของทระลก

ขนตอนท 5 จดท าประเดนสนทนาของรฐมนตร/ผบรหารระดบสง ประกอบดวยขนตอนยอย ดงน 5.1 จดท าหนงสอขอขอมลจากหนวยงานในสงกด/ในก ากบของกระทรวงศกษาธการเกยวกบสถานะปจจบนของความสมพนธระหวางประเทศ/หนวยงาน/องคการระหวางประเทศ และความรวมมอดานการศกษา

Page 10: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

5.2 รวบรวม วเคราะห และสงเคราะหขอมลเกยวกบความสมพนธระหวางประเทศ/หนวยงาน/องคการระหวางประเทศ และความรวมมอดานการศกษา 5.3 สรปบนทกประเดนสนทนาเสนอรฐมนตร/ผบรหารระดบสง ขนตอนท 6 จดการเยยมคารวะตามก าหนดการ ประกอบดวยขนตอนยอย ดงน 6.1 ประสานยนยนความพรอมของลาม 6.2 ประสานยนยนความพรอมของผแทนจากหนวยงานตามทมหนงสอเชญ 6.3 ประดบหองรบรองดวยธงประจ าชาต/หนวยงาน/องคการระหวางประเทศ และจดเตรยมทนง 6.4 ตรวจสอบความพรอมของหองรบรอง เครองดม และของทระลก 6.5 ตรวจสอบความพรอมของสถานทจอดรถ 6.6 เชญแขกผมาเยยมคารวะและคณะ เขาหองรบรอง 6.7 จดบนทกการหารอ 6.8 เตรยมของทระลกใหแกรฐมนตร/ผบรหารระดบสง เพอมอบใหแกแขก 6.9 ถายภาพทระลก (ในกรณทไมมชางภาพจากกลมประชาสมพนธ)

ขนตอนท 7 สรปผลการหารอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหารระดบสง หรอแจงหนวยงาน ทเกยวของด าเนนการตามผลการหารอ ประกอบดวยขนตอนยอย ดงน 7.1 สรปผลการหารอใหถกตอง ครบถวน

7.2 จดท าหนงสอสรปผลการหารอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหารระดบสง เพอทราบ หรอแจงหนวยงานทเกยวของพจารณาด าเนนการตามผลการหารอ

ขนตอนท 8 ตดตามการด าเนนการตามผลการหารอ ประกอบดวยขนตอนยอย ดงน 8.1 จดท าหนงสอถงหนวยงานทเกยวของ เพอตดตามผลการด าเนนการตามผล การหารอ ในกรณทไดรบมอบหมาย 8.2 จดท าหน งส อสรป เสนอกระทรวงฯ เพอทราบความคบหน าเก ยวกบ การด าเนนการตามผลการหารอ ในกรณทมการจดท าหนงสอถงหนวยงานทเกยวของเพอตดตามการด าเนนการตามผลการหารอ

มาตรฐานการปฏบตงาน (Work Standard) มาตรฐานการปฏบตงาน (Work Standard) ส านกงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอน (2529: 53) ไดใหความหมายวา เปนผลการปฏบตงานในระดบหนงซงถอวาเปนเกณฑทนาพอใจ หรออยในระดบทผปฏบตงานสวนใหญท าได การก าหนดมาตรฐานการปฏบตงานจะเปนลกษณะขอตกลงรวมกนระหวางผบงคบบญชากบผใตบงคบบญชาในงานทตองปฏบต โดยจะมกรอบในการพจารณาก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ดาน ดวยกน อาท ดานปรมาณ คณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรอพฤตกรรมของผปฏบตงาน เนองจากมาตรฐาน ของงานบางประเภทจะออกมาในรปแบบของปรมาณ ในขณะทบางประเภทอาจออกมาในรปแบบของคณภาพ องคการจงจ าเปนตองก าหนดมาตรฐานการปฏบตงานใหเหมาะสมและสอดคลองกบลกษณะของงานประเภทนน ๆ

เพอใหการจดท าคมอการปฏบตงานการจดการเขาเยยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการเปนไปอยางมประสทธภาพ ส านกความสมพนธตางประเทศ ส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ จงไดด าเนนการตามแนวทางเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐ หมวด 6 การจดการกระบวนการ (รายละเอยดโปรดศกษาเพมเตมในภาคผนวก) ตงแตการก าหนดชอกระบวนการ การวเคราะห

Page 11: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

เพอก าหนดกลมผรบบรการและผมสวนไดสวนเสยของกระบวนการ การรบฟงความตองการและความคาดหวงของผรบบรการ การจดท าขอก าหนดทส าคญและตวชวดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ และ การก าหนดมาตรฐานการปฏบตงานของกระบวนการ โดยในสวนของการก าหนดมาตรฐานการปฏบตงานนน นบเปนสวนส าคญในการควบคมคณภาพในการปฏบตงานของบคลากร ซงจะเปนแนวทางใหผปฏบตงานทกคนสามารถสรางผลผลตและผลสมฤทธของงานไดตามมาตรฐานทก าหนด อนจะน าไปสการตอบสนองความตองการ และสรางความพงพอใจของผรบบรการ (รายละเอยดทมาการวเคราะหตามเอกสารในภาคผนวก)

ในการออกแบบกระบวนการปฏบตงาน จะมการก าหนดจดควบคมการปฏบตงานในขนตอน ทส าคญใหเปนไปอยางมประสทธภาพ ซงแตละจดควบคมจะมขอก าหนดทส าคญใหผปฏบตงานตองปฏบตตาม และขอก าหนดเหลานจะถกก าหนดเปนตวชวดประสทธภาพในการปฏบตงาน โดยคาเปาหมายของตวชวดเหลานนจะถกก าหนดเปนมาตรฐานการปฏบตงานของกระบวนการ

กระบวนการการจดการเขาเยยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการ ประกอบดวยขนตอนการด าเนนการ รวมทงสน 8 ขนตอน โดยมมาตรฐานการปฏบตงาน ดงน

กจกรรม/ขนตอน ระยะเวลาด าเนนการ

(นาท) มาตรฐานการปฏบตงาน

๑. ศกษาและวเคราะหวตถประสงคของการเขาเยยมคารวะ พรอมทงขอมลทส าคญทเกยวของกบแขกผมาเยอน

40

2. จดท าหนงสอเสนอรฐมนตร/ผบรหารระดบสงเพอพจารณาการอนญาตให เขาเยยมคารวะ

30 มการจดท าหนงสอเสนอรฐมนตร/ผบรหารระดบสง พจารณาการขอเยยมคารวะไดภายใน 5 วนท าการนบจากวนทไดรบเอกสารจากหนวยงาน/องคการระหวางประเทศ

3 . ป ระส าน ส ถาน เอก อ ค ร ราช ท ต /หนวยงาน/องคการระหวางประเทศของแขกผมาเยอน เพอแจงก าหนดการเขาเยยมคารวะ

10 มการประสานขอวนและเวลาทหนวยงาน/องคการระหวางประเทศสะดวกในการเขาเยยมคารวะ เปนทางเลอกอยางนอย 3 ล าดบเพอใหรฐมนตร/ผบรหารระดบสงพจารณา

4. จดเตรยมการเขาเยยมคารวะ 90 มการเชญผบรหารของส านกงานปลดกระทรวงศ กษาธการ/หน วยงานท เก ยวข อง เข าร วม การหารอ

5. จดท าประเดนสนทนาของรฐมนตร/ผบรหารระดบสง

180

6. จดการเยยมคารวะตามก าหนดการ 100 7. สรปผลการหารอเสนอตอรฐมนตร /ผบรหารระดบสง หรอแจงหนวยงานทเกยวของ ด าเนนการตามผลการหารอ

90 มการจดท ารายงานสรปผลการหารอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหารระดบสงเพอทราบ หรอแจงหนวยงานทเกยวของ ภายใน 5 วนท าการนบจาก

Page 12: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

กจกรรม/ขนตอน ระยะเวลาด าเนนการ

(นาท) มาตรฐานการปฏบตงาน

วนทรฐมนตร/ผบรหารระดบสง รบทราบสรปผลการหารอ

8. ตดตามการด าเนนการตามผลการหารอ 60 - มการจดท าหนงสอถงหนวยงานท เก ยวของ เพอตดตามผลการด าเนนการตามผลการหารอ ในกรณทไดรบมอบหมาย - มการจดท าหนงสอสรปเสนอกระทรวงฯ เพอทราบความคบหนาเกยวกบการด าเนนการตามผลการหารอ ในกรณ ท ม ก ารจ ดท าบ นท กถ งหนวยงานทเกยวของเพอตดตามการด าเนนการตามผลการหารอ

รวม 600

ระบบตดตามประเมนผล (Monitoring and Evaluation System) คมอการปฏบตงานการจดการเขาเยยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการ จดท าขนโดยมวตถประสงคเพอใหผปฏบตงานทรบผดชอบกระบวนการน ใชเปนแนวทางในการด าเนนงาน ใหเปนไปตามมาตรฐานทก าหนดไว เพอใหเกดประสทธภาพและผลสมฤทธ ทงในเชงปรมาณและคณภาพ สามารถสนองความตองการและสรางความพงพอใจใหแกผรบบรการได ทงน จะไดตดตามประเมนผล การปฏบตงานของผทรบผดชอบกระบวนการ เปรยบเทยบกบตวชวดส าคญและคาเปาหมายทก าหนด เปนมาตรฐานของกระบวนการ โดย

1. ก าหนดใหผปฏบตงานทรบผดชอบกระบวนการฯ ตองจดท าตวชวดตามค ารบรอง การปฏบตราชการระดบบคคล โดยตองวดผลสมฤทธของการด าเนนงานเทยบกบคาเปาหมายตามมาตรฐาน การปฏบตงานของกระบวนการ

2. ใหผปฏบตงานจดท าสรปผลการด าเนนงานเสนอผอ านวยการส านกความสมพนธตางประเทศ เมอด าเนนการส าเรจครบทกขนตอนของกระบวนการแลว

3. ประเมนผลการปฏบตงานเทยบกบมาตรฐานของกระบวนการทก าหนดไว

ทงน ก าหนดระบบการประเมนผลตวชวดของกระบวนการ ดงน

ตวชวดผลลพธของกระบวนการ : รอยละของการตดตามการน าผลการหารอไปสการปฏบต

Page 13: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

ตวชวดภายในกระบวนการ

แนวทางการประเมน ความถ ในการประเมน

วธการประเมน

มการจดท าหน งส อเสนอรฐมนตร/ ผบรหารระดบสง เพอพจารณาการขอเยยมคารวะไดภายใน 5 วนท าการ นบจากวนทไดรบเอกสารจากหน วยงาน/องคการระหวางประเทศ

พ จารณาจากการด าเน นการของผรบผดชอบวามการจดท าหนงสอเสนอรฐมนตร/ผบรหารระดบสง เพอพจารณาการขอเยยมคารวะ ไดภายใน 5 วนท าการ นบจากวนทไดรบเอกสารจากหนวยงาน/องคการระหวางประเทศหรอไม

รายป ตรวจสอบจากระยะเวลานบตงแตวนทไดรบเอกสารจากหนวยงาน/องคการระหวางประเทศจนถงวนทจดท าหนงสอเสนอใหรฐมนตร/ผบรหารระดบส ง เพอพจารณา เท ยบก บระยะเวลาท ก าหนด ในแตละครง

มการประสานขอวนและเวลาทหนวยงาน/องคการระหวางประเทศสะดวก ในการเขาเยยมคารวะเปนทางเล อกอย างน อย 3 ล าดบ เพอให รฐมนตร /ผ บ ร ห า ร ร ะ ด บ ส ง พจารณา

พจารณาจากการด าเนนการของผรบผดชอบวามการประสานขอวนและเวลาทหนวยงาน/องคการระหวางประเทศสะดวกในการ เขาเย ยมคารวะเปนทางเลอกอ ย า งน อ ย 3 ล า ด บ เ พ อ ใหร ฐ ม น ตร /ผ บ ร ห ารระด บ ส ง พจารณาหรอไม

รายป ตรวจสอบจากหลกฐาน เช งประจกษ เชน หนงสอทมการระบล าดบวนททางเลอกในการเข า เย ย ม ค า ร ว ะ เส น อ ใหรฐมนตร /ผ บ รห ารระดบส ง พจารณา

มการเชญผบรหารของส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ/หนวยงานทเก ย ว ข อ ง เข า ร ว ม ก ารหารอดวยทกครง

พจารณาจากการด าเนนการของผรบผดชอบวามการเชญผบรหารของส าน กงานปลดกระทรวงศกษาธการ/หนวยงานทเกยวของเข ารวมการหารอดวยทกคร งหรอไม

รายป ตรวจสอบจากหลกฐาน เช งประจ กษ เช น หน งส อ เชญผบรหารของส าน กงานปลด กระทรวงศกษาธการ/หนวยงานทเกยวของเขารวมการหารอ

ม ก า ร จ ด ท า ร า ย ง า นสรปผลการหารอเสนอตอร ฐ ม น ต ร / ผ บ ร ห า รระดบสงเพอทราบ หรอแจงหนวยงานทเกยวของภายใน 5 วนท าการนบจ า ก ว น ท ร ฐ ม น ต ร /ผบรหารระดบสงรบทราบสรปผลการหารอ

พจารณาจากการด าเนนการของผ ร บ ผ ด ช อ บ ว าม ก า ร จ ด ท ารายงานสรปผลการหารอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหารระดบสงเพอท ร า บ ห ร อ แ จ ง ห น ว ย ง า น ทเกยวของภายใน 5 วนท าการนบจากวนทรฐมนตร/ผบรหารระดบสงรบทราบสรปผลการหารอหรอไม

รายป ต ร ว จ ส อ บ จ าก ร ะย ะ เว ล านบตงแตวนทรฐมนตร/ผบรหารระดบสงรบทราบสรปผลการหารอจนถงวนทจดท าหนงสอ ไปย งหน วยงานท เก ย วข อ ง เทยบกบระยะเวลาทก าหนด ในแตละครง

Page 14: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

ตวชวดภายในกระบวนการ

แนวทางการประเมน ความถ ในการประเมน

วธการประเมน

ม ก ารจ ดท าหน งส อถ งหนวยงานทเกยวของเพอตดตามการด าเนนการตามผลการหารอ ในกรณทไดรบมอบหมายทกครง

พจารณาจากการด าเนนการของผรบผดชอบวามการจดท าหนงสอถ งหน วยงานท เก ย วข อ งเพ อตดตามการด าเนนการตามผลการหารอ ในกรณทไดรบมอบหมายทกครงหรอไม

รายป ตรวจสอบจากหลกฐาน เช งป ร ะ จ ก ษ เช น ห น งส อ ถ งห น ว ย งาน ท เก ย ว ข อ ง เ พ อตดตามการด าเนนการตามผลก ารห าร อ ใน ก รณ ท ได ร บมอบหมาย

มการจดท าหนงสอสรปเสนอกระทรวงฯ เพอทราบ ความคบหนาเกยวกบการด าเนนการตามผลการห ารอ ใน กรณ ท ม ก ารจดท าหนงสอถงหนวยงานท เก ยวของเพอตดตาม การด าเน นการตามผล การหารอทกครง

พจารณาจากการด าเนนการของผรบผดชอบวามการจดท าหนงสอสรปเสนอกระทรวงฯ เพอทราบค ว าม ค บ ห น า เก ย ว ก บ ก า รด า เน นการตามผลการหารอ ในกรณ ท ม การจดท าหน งส อ ถ งหน วยงานท เก ย วข อ งเพ อตดตามการด าเนนการตามผล การหารอทกครงหรอไม

รายป ตรวจสอบจากหลกฐาน เช งประจกษ เชน หนงสอสรปเสนอกระทรวงฯ เพอทราบความคบหนา เกยวกบการด าเนนการตามผลการหารอ ในกรณทมการจดท าหนงสอถงหนวยงานทเกยวของเพอตดตามการด าเนนการตามผลการหารอ

Page 15: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๐

เอกสารอางอง (Reference Document) ๑. ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจดงาน และการประชมระหวางประเทศ

พ.ศ. 2549 ๒. พนธกรณทกระทรวงศกษาธการมตอองคกร/หนวยงาน ทงในประเทศและตางประเทศ ๓. มาตรการประหยดงบประมาณของส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ ๔. หลกการปฏบตในการรบรองแขกตางประเทศของส านกเลขาธการวฒสภา ๕. นโยบายของรฐบาล ๖. นโยบายการตางประเทศ ๗. นโยบายกระทรวงศกษาธการ ๘. ปรชา แกนสา. แนวปฏบตดานพธการทต มารยาทสากลและการจดงานเลยงรบรอง . กระทรวงการ

ตางประเทศ, กรมพธการทต, กองรบรอง. ๙. อฐกาญจน วงศชนะมาศ. หลกพธการทต การรบรองแขกตางประเทศและมารยาทสากล . กระทรวงการ

ตางประเทศ, กรมพธการทต.

Page 16: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๑

แบบฟอรมทใช (Forms) ภาคผนวก ก

แบบฟอรมทใชในการปฏบตงาน ตวอยางแบบฟอรมทใชในการปฏบตงาน

Page 17: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๒

ภาคผนวก ก แบบฟอรมทใชในการปฏบตงาน ตวอยางหนงสอทใชในการปฏบตงาน

Page 18: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๓

หนงสอน าเรยนรฐมนตร/ผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการเพอพจารณาการขอเยยมคารวะ

Page 19: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔

Page 20: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕

หนงสอขอความอนเคราะหลามแปลภาษาตางประเทศ

Page 21: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๖

หนงสอเชญผบรหารของส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ/หนวยงานทเกยวของเขารวมการหารอ

Page 22: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๗

Page 23: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๘

Page 24: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๙

แบบฟอรมการขออนญาตใชหองรบรองผานระบบของส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ

http://203.146.15.13:8099/meetingroom/index.php

Page 25: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๒๐

แบบฟอรมขอเครองดมและอาหารวางส าหรบผเขารวมหารอ

Page 26: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๒๑

หนงสอขอขอมลจากหนวยงานในสงกด/ในก ากบของกระทรวงศกษาธการ

Page 27: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๒๒

Page 28: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๒๓

หนงสอสงประเดนสนทนา

Page 29: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๒๔

Page 30: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๒๕

ประเดนสนทนา

Page 31: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๒๖

Page 32: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๒๗

ประวตผเขาเยยมคารวะ

Page 33: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๒๘

Page 34: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๒๙

หนงสอสรปผลการหารอ

Page 35: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๓๐

Page 36: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๓๑

Page 37: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๓๒

Page 38: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๓๓

หนงสอแจงด าเนนการตามผลการหารอ/หนงสอถงหนวยงานทเกยวของเพอตดตามการด าเนนการตามผลการหารอ

Page 39: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๓๔

Page 40: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๓๕

หนงสอสรปเสนอกระทรวงฯ เพอทราบความคบหนาเกยวกบการด าเนนการตามผลการหารอ

Page 41: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๓๖

Page 42: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๓๗

Page 43: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๓๘

Page 44: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๓๙

Page 45: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๔๐

Page 46: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๔๑

Page 47: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๔๒

ภาคผนวก ข แบบฟอรมวเคราะหกระบวนการตารางท 1 – 9

Page 48: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๔๓

ตารางท ๑ การวเคราะหบทบาท ภารกจ ผรบบรการและผมสวนไดสวนเสยของหนวยงาน หนวยงาน : ส ำนกควำมสมพนธตำงประเทศ ส ำนกงำนปลดกระทรวงศกษำธกำร วสยทศน : "หนวยงำนหลกทเปนเลศในกำรขบเคลอนควำมรวมมอกบตำงประเทศดำนกำรศกษำ"

รฐธรรมนญ/กฎหมายอน ๆ/

มต ครม.

กฎกระทรวง

พนธกจ ยทธศาสตร กระบวนการหลก

สนคา/ บรการของหนวยงาน

ผรบบรการ ผมสวนไดสวนเสย

- ร ะ เ บ ย บกระทรวงกำรคลงวำดวยคำใชจำยในกำรฝกอบรม กำรจดงำน แ ล ะ ก ำ ร ป ร ะ ช มระหวำงประเทศ พ.ศ. 2549 - พ น ธ ก ร ณ ทกระทรวงศกษำธกำรมตอองคกร/หนวยงำนท ง ใ น ปร ะ เ ทศ แ ล ะตำงประเทศ - มำตรกำรประหยดง บ ป ร ะ ม ำ ณ ข อ งส ำ น ก ง ำ นป ล ด ก ร ะ ท ร ว งศกษำธกำร

- ป ร ะ ส ำ น ก ำ รด ำ เนนงำนด ำนกำรต ำ ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ งกระทรวงกบองคกรทเ ก ย วข องท ง ในและตำงประเทศ - ประสำนกำรระดมทรพยำกรและควำมร ว ม ม อ ร ะ ห ว ำ งประ เทศ เพ อพฒนำบ ค ล ำ ก ร ก บตำงประเทศ รวมทงป ร ะส ำนกำ ร ร ะดมนกวชำกำรเพ อร วมเปนคณะกรรมกำรดำนตำง ๆ ทเกยวของกบกำรด ำเนนงำนระหวำงประเทศ

-ด ำเนนควำมรวมมอเชงรกดำนกำรศกษำกบองคกำรระหวำงประเทศ และประเทศตำง และผลกดนไปสกำรปฏบตอยำงเปนรปธรรม -ก ำหนดยทธศำสตรค ว ำ ม ร ว ม ม อ ก บต ำ ง ป ร ะ เ ท ศ ด ำ นก ำ ร ศ ก ษ ำ ข อ งกระทรวงศกษำธกำร -เ ชอมโยงเครอขำยและบรณำกำรควำมรวมมอดำนกำรศกษำกบตำงประเทศ

-พฒนำควำมรวมมอดำนกำรศกษำเชงรกกบตำงประเทศ -ส ง เสรมและขยำยเครอขำยควำมรวมมอดำนกำรศกษำทงในและตำงประเทศ

กำรเยยมคำรวะของผน ำประเทศ เอกอครรำชทต และกำรเยอนประเทศตำงๆ และองคกำรระหวำงประเทศ

-ควำมรวมมอดำนกำรศกษำระหวำงประเทศ -รำยงำนผลกำรหำรอ/ประชม

1. รฐมนตร/ผบรหำร ระดบสงของ กระทรวงศกษำธกำร 2. รฐมนตร/ เอกอครรำชทต/ผแทนจำกประเทศคเจรจำ

1. สถำนศกษำทงในและตำงประเทศ 2. องคกรหลกและ หนวยงำนขอ’กระทรวงศกษำธกำร 3. กระทรวงกำรตำงประเทศ

Page 49: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๔๔

ตารางท 2 การก าหนดกลมผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย (การวเคราะห SIPOC)

กระบวนการ: การจดการเขาเยยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการ Suppliers : S Inputs : I Process : P Outputs : O Customers : C Stakeholders : S

๑. รฐบำล ๒. กระทรวงศกษำธกำร ๓. กระทรวงกำร ตำงประเทศ ๔. องคกรหลก/องคกร

ในก ำกบของ กระทรวงศกษำธกำร

๑. นโยบำยของรฐบำล ๒. นโยบำยกำรตำงประเทศ 3. นโยบำย

กระทรวงศกษำธกำร 4. ขอมลของประเทศค

เจรจำ 5. ขอมลสถำนกำรณ

ควำมสมพนธระหวำงไทยกบประเทศคเจรจำ

6. ขอมลควำมรวมมอดำน กำรศกษำในระดบ กระทรวงและระดบ หนวยงำน

Process Description การจดการเขาเยยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการ เรมจากศกษำและวเครำะหวตถประสงคของกำรเขำเยยมคำรวะ พรอมทงขอมลทส ำคญทเกยวของกบแขกผมำเยอน จำกนนจดท ำบนทกเสนอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสงเพอพจำรณำกำรอนญำตใหเขำเยยมคำรวะ ประสำนสถำนเอกอครรำชทต/หนวยงำน/องคกำรระหวำงประเทศของแขกผมำเยอนเพอแจงก ำหนดกำรเขำเยยมคำรวะ จดเตรยมกำรเขำเยยมคำรวะ จดท ำประเดนสนทนำของรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง จดกำรเยยมคำรวะตำมก ำหนดกำร สรปผลกำรหำรอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง หรอแจงหนวยงำนทเกยวของด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ จนกระทงตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ

1. สรปผลกำรหำรอ 2. โครงกำรควำมรวมมอ ดำนกำรศกษำระหวำง ประเทศ

1. รฐมนตร/ผบรหำร ระดบสงของ กระทรวงศกษำธกำร 2. รฐมนตร/ เอกอครรำชทต/ผแทน จำกประเทศคเจรจำ

1. สถำนศกษำทงในและ ตำงประเทศ 2. องคกรหลกและ หนวยงำนของ กระทรวงศกษำธกำร 3. กระทรวงกำร ตำงประเทศ

Process (Map) ๑. ศกษำและวเครำะหวตถประสงคของกำรเขำเยยมคำรวะ พรอมทงขอมลทส ำคญทเกยวของกบแขกผมำเยอน 2. จดท ำบนทกเสนอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสงเพอพจำรณำกำรอนญำตใหเขำเยยมคำรวะ 3. ประสำนสถำนเอกอครรำชทต/หนวยงำน/องคกำรระหวำงประเทศของแขกผมำเยอน เพอแจงก ำหนดกำรเขำเยยมคำรวะ 4. จดเตรยมกำรเขำเยยมคำรวะ 5. จดท ำประเดนสนทนำของรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง 6. จดกำรเยยมคำรวะตำมก ำหนดกำร 7. สรปผลกำรหำรอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง หรอแจง หนวยงำนทเกยวของด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ 8. ตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ

Page 50: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๔๕

Process Map กระบวนการ : การจดการเขาเยยมคารวะผบรหารระดบสงของกระทรวงศกษาธการ

๑. ศกษำและวเครำะหวตถประสงคของกำรเขำเยยมคำรวะ พรอมทงขอมลทส ำคญทเกยวของกบแขกผมำเยอน

3. ประสำนสถำนเอกอครรำชทต/หนวยงำน/องคกำรระหวำงประเทศของแขกผมำเยอน เพอแจงก ำหนดกำร

เขำเยยมคำรวะ

2. จดท ำบนทกเสนอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสงเพอพจำรณำกำรอนญำตให

เขำเยยมคำรวะ

4. จดเตรยมกำรเขำเยยมคำรวะ 5. จดท ำประเดนสนทนำของรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง 6. จดกำรเยยมคำรวะตำมก ำหนดกำร

8. ตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ

7. สรปผลกำรหำรอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง หรอแจงหนวยงำนทเกยวของด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ

Page 51: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๔๖

ตารางท 3 การวเคราะหชองทางการรบฟงความตองการของผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย

กลมผรบบรการ/

กลมผมสวนไดสวนเสย ชองทางในการรบฟงความตองการ วธวเคราะหขอมล

ความตองการ ขอมลความตองการ

ผรบผดชอบ/หนวยงาน แบบส ารวจ ขอรองเรยน สายดวน อนๆ

1. กลมผรบบรการ กลมควำมรวมมอทวภำค 1 และ 2 1.1 รฐมนตร/ผบรหำรระดบสงของ

กระทรวงศกษำธกำร นโยบำย/ขอ

สงกำร ประมวลและสรปควำมตอง กำรจ ำแนกเปนรำยขอ

- ควรมกำรเชญผบรหำรของส ำนกงำนปลดกระทรวงศกษำธกำร/หนวยงำนทเกยวของกบกำรเจรจำเขำรวมดวยทกครง - ควรจดท ำบนทกสรปเสนอกระทรวงฯ เพอทรำบควำมคบหนำเกยวกบกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทมกำรจดท ำบนทกถงหนวยงำนทเกยวของเพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอทกครง

1.2 รฐมนตร/เอกอครรำชทต/ผแทนจำกประเทศคเจรจำ

หนงสอโตตอบ

ประมวลและสรป ควำมตอง กำรจ ำแนกเปนรำยขอ

-

2. กลมผมสวนไดสวนเสย 2.1 สถำนศกษำทงในและตำงประเทศ

2.2 องคกรหลกและหนวยงำนของกระทรวงศกษำธกำร

กำรประชมหำรอ

ประมวลและสรปควำมตอง กำรจ ำแนกเปนรำยขอ

- ควรสงรำยงำนสรปผลกำรเจรจำไปยงหนวยงำนทเกยวของอยำงรวดเรว เพอด ำเนนกำรไดทนเวลำ - ควรจดท ำบนทกถงหนวยงำนทเกยวของ เพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทไดรบมอบหมำยทกครง

2.3 กระทรวงกำรตำงประเทศ

หนงสอโตตอบ

ประมวลและสรปควำมตอง กำรจ ำแนกเปนรำยขอ

-

Page 52: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๔๗

ตารางท 4 การวเคราะหประเภทประเภท/ชองทางการรวบรวมขอมลเพอใชในการจดท าขอก าหนดทส าคญของกระบวนการหลก

กระบวนการหลก แหลงขอมล ชองทางในการเกบ

รวบรวมขอมล ประเภทขอมล

ผรบผดชอบ/ เอกสารหลกฐาน ภายใน ภายนอก

กำรจดกำรเขำเยยมคำรวะผบรหำรระดบสงของกระทรวงศกษำธกำร

1. นโยบำย/ขอสงกำร 2. กำรประชมหำรอ 3. แ บ บ ส ำ ร ว จ ค ว ำ ม คดเหน 4. หนงสอโตตอบ 5. เอกสำรทเกยวของ

1. ควำมตองกำรของผรบบรกำรและผมสวนไดสวนเสย 2. ผลกำรวเครำะหดำนประสทธภำพ ควำมคมคำและกำรลดตนทนของกระบวนกำร

กลมควำมรวมมอทวภำค 1 และ 2 เอกสำรหลกฐำน ตำรำงกำรวเครำะหดำนประสทธภำพ ควำมคมคำและกำรลดตนทนของกระบวนกำร

Page 53: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๔๘

ตารางท 5 การวเคราะหขอมลในการจดท าขอก าหนดทส าคญของกระบวนการหลก

กระบวนการหลก ความตองการ

กฎหมาย Law : L)

ดานประสทธภาพ (Efficiency : E)

ดานความคมคาและ ลดตนทน (Value : V)

ขอก าหนดทส าคญ ผรบบรการ Customers : C

ผมสวนไดสวนเสย Stakeholders : S

กำรจดกำรเขำเยยมค ำ ร ว ะ ผ บ ร ห ำ รร ะ ด บ ส ง ข อ งกระทรวงศกษำธกำร

1. ควรมกำรเชญผบรหำรของส ำ น ก ง ำนปล ด ก ร ะทร ว งศ กษำ ธ ก ำ ร /หน ว ย ง ำนทเกยวของกบกำรหำรอเขำรวมดวยทกครง 2. ควรจดท ำบนทกสรปเสนอกระทรวงฯ เพอทรำบควำมค บ ห น ำ เ ก ย ว ก บ ก ำ รด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทมกำรจดท ำบนทกถงหน วยงำนท เก ย วของ เพ อตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอทกครง

1. ควรสงรำยงำนสรปผลกำรหำรอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง เพอทรำบ ห ร อ แ จ ง ห น ว ย ง ำ น ทเกยวของอยำงรวดเรว เพอด ำเนนกำรไดทนเวลำ 2. ค ว ร จ ด ท ำ บ น ท ก ถ งหนวยงำนทเกยวของ เพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทไดรบมอบหมำยทกครง

ไมมขอก ำหนดดำนกฎหมำย

1. ค ว ร น ำ เ ส น อ ร ฐ ม น ต ร /ผ บร หำร ระด บส ง พ จ ำรณำอนญ ำต ให เ ข ำ เ ย ย มค ำ ร วะโดยเรว 2. ควรประสำนหำวนและเวลำในกำรเขำเยยมคำระทสะดวกตรงกนของทงสองฝำย

จำกกำรว เครำะห ไมมก จ ก ร ร ม / ข น ต อ น ใ ดจ ำเปนตองลดตนทนในกำรด ำเนนงำน

ความครบถวน/ถกตอง C1, C2, S2 ความรวดเรว/ทนเวลา S1, E1, E2

Page 54: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๔๙

ตารางท 6 การจดท าขอก าหนดและตวชวดของกระบวนการหลก

กระบวนการหลก กจกรรม/ขนตอน ขอก าหนดทส าคญ ตวชวดภายใน ตวชวดผลของกระบวนการ

กำรจดกำรเขำเยยมคำรวะผบรหำรระดบสงของกระทรวงศกษำธกำร

๑. ศกษำและวเครำะหวตถประสงคของกำรเขำเยยมคำรวะ พรอมทงขอมลทส ำคญทเกยวของกบแขกผมำเยอน

รอยละของกำรตดตำมกำรน ำผลกำรหำรอไปสกำรปฏบต

2. จดท ำบนทกเสนอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสงเพอพจำรณำกำรอนญำตใหเขำเยยมคำรวะ

ตองน ำเสนอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง พจำรณำอนญำตใหเขำเยยมคำรวะโดยเรว (E1)

มกำรจดท ำบนทกเสนอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง พจำรณำกำรขอเยยมคำรวะไดภำยใน 5 วนท ำกำรนบจำกวนทไดรบเอกสำรจำกหนวยงำน/องคกรระหวำงประเทศ

3. ประสำนสถำนเอกอครรำชทต/หนวยงำน/องคกำรระหวำงประเทศของแขกผมำเยอน เพอแจงก ำหนดกำรเขำเยยมคำรวะ

ตองประสำนหำวนและเวลำในกำรเขำเยยมคำรวะทสะดวกตรงกนของทงสองฝำย (E2)

มกำรประสำนขอวนและเวลำทหนวยงำน/องคกรระหวำงประเทศสะดวกในกำรเขำเยยมคำรวะเปนทำงเลอกอยำงนอย 3 ล ำดบเพอใหรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง พจำรณำ

4. จดเตรยมกำรเขำเยยมคำรวะ ตองเชญผบรหำรของส ำนกงำนปลดกระทรวงศกษำธกำร/หนวยงำนทเกยวของกบกำรหำรอ เขำรวมดวยทกครง (C1)

มกำรเชญผบรหำรของส ำนกงำนปลดกระทรวงศกษำธกำร/หนวยงำนทเกยวของกบกำรหำรอ เขำรวมดวยทกครง

5. จดท ำประเดนสนทนำของรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง

6. จดกำรเยยมคำรวะตำมก ำหนดกำร

Page 55: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๕๐

กระบวนการหลก กจกรรม/ขนตอน ขอก าหนดทส าคญ ตวชวดภายใน ตวชวดผลของกระบวนการ

7. สรปผลกำรหำรอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง หรอแจงหนวยงำนทเกยวของด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ

ตองสงรำยงำนสรปผลกำรหำรอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง เพอทรำบหรอแจงหนวยงำนทเกยวของอยำงรวดเรว เพอด ำเนนกำรไดทนเวลำ (S1)

มกำรจดท ำรำยงำนสรปผลกำรหำรอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง เพอทรำบหรอแจงหนวยงำนทเกยวของภำยใน 5 วนท ำกำรนบจำกวนทรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง รบทรำบสรปผลกำรหำรอ

8. ตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ

- ตองจดท ำบนทกถงหนวยงำนทเกยวของเพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทไดรบมอบหมำยทกครง (S2) - ตองจดท ำบนทกสรปเสนอกระทรวงฯ เพอทรำบควำมคบหนำเกยวกบกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทมกำรจดท ำบนทกถงหนวยงำนทเกยวของเพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอทกครง (C2)

- มกำรจดท ำบนทกถงหนวยงำนทเกยวของเพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทไดรบมอบหมำยทกครง - มกำรจดท ำบนทกสรปเสนอกระทรวงฯ เพอทรำบควำมคบหนำเกยวกบกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทมกำรจดท ำบนทกถงหนวยงำนทเกยวของเพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอทกครง

Page 56: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๕๑

ตารางท 7 ระบบการประเมนผลตวชวดในกระบวนการ

ตวชวด แนวทางการประเมน ความถในการประเมน

วธการประเมน ผรบผดชอบ รายเดอน รายไตรมาส รายป

ม ก ำ ร จ ด ท ำ บ น ท ก เ ส น อรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง พจำรณำกำรขอเยยมคำรวะไดภำยใน 5 วนท ำกำรนบจำกว น ท ไ ด ร บ เ อ ก ส ำ ร จ ำ กหนวยงำน/องคกรระหวำงประเทศ

พจำรณำจำกกำรด ำเนนกำรของผรบผดชอบวำมกำรจดท ำบนทกเสนอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง พจำรณำกำรขอเยยมคำรวะไดภำยใน 5 วนท ำกำรนบจำกวนทไดรบเอกสำรจำกหนวยงำน/องคกรระหวำงประเทศหรอไม

ตรวจสอบจำกระยะเวลำนบตงแตวนทไดรบเอกสำรจำกหนวยงำน/องคกรระหวำงประเทศจนถงวนทจ ดท ำบนท ก เสนอให ร ฐมนตร /ผบรหำรระดบสง พจำรณำ เทยบกบระยะเวลำทก ำหนดในแตละครง

กลมควำมรวมมอทวภำค 1 และ 2

มกำรประสำนขอวนและเวลำทหนวยงำน/องคกรระหวำงประเทศสะดวกในกำรเขำเย ยมคำรวะเปนทำงเลอกอยำงนอย 3 ล ำดบ เพ อใหรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง พจำรณำ

พจำรณำจำกกำรด ำเนนกำรของผรบผดชอบวำมกำรประสำนขอวนและเวลำทหนวยงำน/องคกรระหวำงประเทศสะดวกในกำรเขำเยยมคำรวะเปนทำงเลอกอยำงนอย 3 ล ำดบเพอใหรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง พจำรณำหรอไม

ตรวจสอบจำกหลกฐำนเชงประจกษ เ ชน บนทกขอควำมทมกำรระบล ำดบวนททำงเลอกในกำรเขำเยยมคำรวะเสนอใหรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง พจำรณำ

ม ก ำ ร เ ช ญ ผ บ ร ห ำ ร ข อ งส ำ น ก ง ำนปล ด ก ร ะทร ว งศ กษำ ธ ก ำ ร /หน ว ย ง ำนทเกยวของกบกำรหำรอเขำรวมดวยทกครง

พจำรณำจำกกำรด ำเนนกำรของผรบผดชอบวำมกำรเชญผบรหำรของส ำนกงำนปลดกระทรวงศกษำธกำร/หนวยงำนทเกยวของกบกำรหำรอเขำรวมดวยทกครงหรอไม

ตรวจสอบจำกหลกฐำนเชงประจกษ เ ช น บ น ท ก เ ช ญ ผ บ ร ห ำ ร ข อ งส ำนกงำนปลดกระทรวงศกษำธกำร/หนวยงำนท เกยวของเขำรวมกำรหำรอ

มกำรจดท ำรำยงำนสรปผลกำรหำรอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหำรกระทรวงศกษำธกำร เพอทรำบ หรอแจงหนวยงำนทเกยวของภำยใน 5 วนท ำกำรนบจำกวนท ร ฐมนตร /

พจำรณำจำกกำรด ำเนนกำรของผรบผดชอบวำมกำรจดท ำรำยงำนสรปผลกำรหำรอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง เพอทรำบ หรอแจงหนวยงำนทเกยวของภำยใน 5 วนท ำกำรนบจำกวนทรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง รบทรำบสรปผลกำรหำรอหรอไม

ตรวจสอบจำกระยะเวลำนบตงแตวนท ร ฐมนตร /ผบรหำรระดบสง รบทรำบสรปผลกำรหำรอจนถงวนทจ ด ท ำ บ นท ก ไ ปย งหน ว ย ง ำนทเกยวของ เทยบกบระยะเวลำทก ำหนดในแตละครง

Page 57: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๕๒

ตวชวด แนวทางการประเมน ความถในการประเมน

วธการประเมน ผรบผดชอบ รายเดอน รายไตรมาส รายป

ผบรหำรระดบสง รบทรำบสรปผลกำรหำรอ

ม ก ำ ร จ ด ท ำ บ น ท ก ถ งหน วยงำนท เ ก ยวข อง เพ อตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณท ไ ด ร บมอบหมำยทกครง

พจำรณำจำกกำรด ำเนนกำรของผรบผดชอบวำมกำรจดท ำบนทกถงหนวยงำนทเกยวของเพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทไดรบมอบหมำยทกครงหรอไม

ตรวจสอบจำกหลกฐำนเชงประจกษ เชน บนทกถงหนวยงำนทเกยวของเพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทไดรบมอบหมำย

มกำรจดท ำบนทกสรปเสนอกระทรวงฯ เพอทรำบควำมค บ ห น ำ เ ก ย ว ก บ ก ำ รด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทมกำรจดท ำบนทกถงหน วยงำนท เ ก ยวข อง เพ อตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอทกครง

พจำรณำจำกกำรด ำเนนกำรของผรบผดชอบวำมกำรจดท ำบนทกสรปเสนอกระทรวงฯ เพอทรำบควำมคบหนำเกยวกบกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทมกำรจดท ำบนทกถงหนวยงำนทเกยวของเพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอทกครงหรอไม

ตรวจสอบจำกหลกฐำนเชงประจกษ เชน บนทกสรปเสนอกระทรวงฯ เพอทรำบควำมคบหนำเกยวกบกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทมกำรจดท ำบนทกถงหนวยงำนทเกยวของเพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ

Page 58: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๕๓

ตารางท 8 การออกแบบกระบวนการ

กระบวนการหลก กจกรรม/ขนตอน ขอก าหนดทส าคญ ตวชวดภายใน กจกรรม-ขนตอนเดม (Work Flow) กจกรรม/ขนตอนใหม (Work Flow) กำรจดกำรเขำเยยมคำรวะผบรหำรระดบสงของ กระทรวงศกษำธกำร

๑. ศกษำและวเครำะหวตถประสงคของกำรเขำเยยมคำรวะ พรอมท ง ข อม ล ท ส ำ ค ญ ทเกยวของกบแขกผมำเยอน

2. จดท ำบนทกเสนอร ฐ มนตร / ผ บ ร ห ำ รระดบสงเพอพจำรณำกำ รอนญ ำต ให เ ข ำเยยมคำรวะ

ตองน ำเสนอรฐมนตร/ผ บ ร ห ำ ร ร ะ ด บ ส ง พจำรณำอนญำตใหเขำเย ยมคำรวะโดย เร ว (E1)

มกำรจดท ำบนทกเสนอร ฐ ม น ต ร / ผ บ ร ห ำ รระดบสง พจำรณำกำรขอเย ยมคำรวะไดภำยใน 5 วนท ำกำรนบจำกวนทไ ด ร บ เ อ ก ส ำ ร จ ำ กหนวยงำน/องคกรระหวำงประเทศ

3 . ป ร ะ ส ำ น ส ถ ำ นเ อ ก อ ค ร ร ำ ช ท ต /หนวยงำน/องคกำรระหวำงประเทศของแขกผ มำ เยอน เพ อแจ งก ำหนดกำรเข ำเยยมคำรวะ

ตองประสำนหำวนและเวลำในกำรเขำเยยมคำรวะทสะดวกตรงกนของทงสองฝำย (E2)

มกำรประสำนขอวนและเวลำทหนวยงำน/องคกรระหวำงประเทศสะดวกในกำรเขำเยยมคำรวะเปนทำง เลอกอย ำงนอย 3 ล ำดบ เพอ ให ร ฐมนตร /ผ บ ร ห ำ ร ร ะ ด บ ส ง พจำรณำ

ศกษำและวเครำะหวตถประสงคของกำรเขำเยยมคำรวะ พรอมทงขอมลทส ำคญทเกยวของกบแขกผมำเยอน

จดท ำบนทกเสนอรฐมนตร/ผบรหำร

ระดบสงเพอพจำรณำกำรอนญำตใหเขำเยยมคำรวะ

ประสำนสถำนเอกอครรำชทต/หนวยงำน/องคกำรระหวำงประเทศของแขกผมำเยอน เพอแจงก ำหนดกำรเขำ

เยยมคำรวะ

Page 59: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๕๔

กระบวนการหลก กจกรรม/ขนตอน ขอก าหนดทส าคญ ตวชวดภายใน กจกรรม-ขนตอนเดม (Work Flow) กจกรรม/ขนตอนใหม (Work Flow) 4. จดเตรยมกำรเขำ

เยยมคำรวะ ต องเชญผ บร หำรของส ำนกงำนปลดกระทรวง ศกษำธกำร/หนวยงำนทเกยวของกบกำรหำรอเขำรวมดวยทกครง (C1)

มกำรเ ชญผบรหำรของส ำนกงำนปลดกระทรวงศกษำธกำร/หนวยงำนทเกยวของกบกำรหำรอเขำรวมดวยทกครง

5 . จ ด ท ำ ป ร ะ เ ด นสนทนำของรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง

6. จดกำรเยยมคำรวะตำมก ำหนดกำร

7. สรปผลกำรหำรอเ สนอต อ ร ฐ มนตร /ผบรหำรระดบสง หรอแ จ ง ห น ว ย ง ำ น ทเกยวของด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ

ตองสงรำยงำนสรปผลก ำ ร ห ำ ร อ เ ส น อ ต อร ฐ ม น ต ร / ผ บ ร ห ำ รระด บส ง เพ อทรำบ หรอแจ งหนวยงำนทเกยวของอยำงรวดเรว เ พ อ ด ำ เ น น ก ำ ร ไ ดทนเวลำ (S1)

ม ก ำ ร จ ด ท ำ ร ำ ย ง ำ นสรปผลกำรหำรอเสนอตอร ฐ ม น ต ร / ผ บ ร ห ำ รระดบสง เพอทรำบ หรอแจงหนวยงำนทเกยวของภำยใน 5 วนท ำกำรนบจ ำ ก ว น ท ร ฐ ม น ต ร /ผ บ ร ห ำ ร ร ะ ด บ ส ง รบทรำบสรปผลกำรหำรอ

8 . ต ด ต ำ ม ก ำ รด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ

- ตองจดท ำบนทกถงหนวยงำนท เกยวของเ พ อ ต ด ต ำ ม ก ำ รด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทไดรบมอบหมำยทกครง (S2)

- มกำรจดท ำบนทกถ งหนวยงำนทเกยวของเพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทไดรบมอบหมำยทกครง

จดเตรยมกำรเขำเยยมคำรวะ

จดท ำประเดนสนทนำของรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง

จดกำรเยยมคำรวะตำมก ำหนดกำร

สรปผลกำรหำรอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง หรอแจงหนวยงำนทเกยวของด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ

ตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ

Page 60: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๕๕

กระบวนการหลก กจกรรม/ขนตอน ขอก าหนดทส าคญ ตวชวดภายใน กจกรรม-ขนตอนเดม (Work Flow) กจกรรม/ขนตอนใหม (Work Flow) - ตองจดท ำบนทกสรปเสนอกระทรวงฯ เพอทร ำบควำมค บหน ำเกยวกบกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในก ร ณ ท ม ก ำ ร จ ด ท ำบนทกถงหนวยงำนทเกยวของเพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอทกครง (C2)

- มกำรจดท ำบนทกสรปเสนอกระทรวงฯ เพ อท ร ำ บ ค ว ำ ม ค บ ห น ำเกยวกบกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณท ม กำรจ ดท ำบนทกถ งหนวยงำนทเกยวของเพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอทกครง

Page 61: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๕๖

ตารางท 9 ผงกระบวนการและมาตรฐานการปฏบตงาน

กระบวนกำร : กำรจดกำรเขำเยยมคำรวะผบรหำรระดบสงของกระทรวงศกษำธกำร ตวชวดทส ำคญของกระบวนกำร : รอยละของกำรตดตำมกำรน ำผลกำรหำรอไปสกำรปฏบต

ล าดบ ผงกระบวนการ รายละเอยดของงาน ระยะเวลาด าเนนการ

(นาท) มาตรฐานการปฏบตงาน เอกสารการด าเนนงาน ผรบผดชอบ

๑.ศกษาและวเคราะหวตถประสงคของการเขาเยยมคารวะ พรอมทงขอมลทส าคญทเกยวของกบแขกผมาเยอน ๑.๑ ศกษำรำยละเอยดจำกหนงสอขอเยยมคำรวะ ไดแก วตถประสงคของกำรเขำเยยมคำรวะ ประวตกำรศกษำ ประวตกำรท ำงำนของผขอเขำเยยมคำรวะ 1.2 วเครำะหและสงเครำะหขอมลเบองตนเกยวกบประเทศ/หนวยงำน/องคกำรระหวำงประเทศ ขอมลดำนกำรศกษำ และขอมลควำมรวมมอดำนกำรศกษำระหวำงไทยกบประเทศ/หนวยงำน/องคกำรระหวำงประเทศของผขอเขำเยยมคำรวะ

10

30

กลมควำมรวมมอทวภำค 1 และ 2

2

2. จดท าบนทกเสนอรฐมนตร/ผบรหารระดบสงเพอพจารณาการอนญาตใหเขาเยยมคารวะ 2.1 จดท ำบนทกเสนอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสงเพอพจำรณำกำรอนญำตใหเขำเยยมคำรวะ โดยสรปวตถประสงคของกำรเยยมคำรวะ ขอมลเกยวกบผขอเยยมคำรวะ และควำมรวมมอดำนกำรศกษำระหวำงประเทศไทยกบประเทศ/หนวยงำน/องคกำรระหวำงประเทศของผขอเยยมคำรวะ

30

มกำรจดท ำบนทกเสนอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง พจำรณำกำรขอเยยมคำรวะไดภำยใน 5 วนท ำกำรนบจำกวนทไดรบเอกสำรจำกหนวยงำน/องคกรระหวำงประเทศ

หนงสอน ำเรยนรฐมนตร/ผบรหำรระดบสงของกระทรวงศกษำธกำรเพอพจำรณำกำรขอเยยมคำรวะ

ศกษำและวเครำะหวตถประสงคของกำรเขำเยยมคำรวะ พรอมทงขอมลทส ำคญ

ทเกยวของกบแขกผมำเยอน

จดท ำบนทกเสนอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสงเพอพจำรณำกำรอนญำตใหเขำเยยมคำรวะ

Page 62: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๕๗

ล าดบ ผงกระบวนการ รายละเอยดของงาน ระยะเวลาด าเนนการ

(นาท) มาตรฐานการปฏบตงาน เอกสารการด าเนนงาน ผรบผดชอบ

3

3. ประสานสถานเอกอครราชทต/หนวยงาน/องคการระหวางประเทศของแขกผมาเยอน เพอแจงก าหนดการเขาเยยมคารวะ 3.1 แจงสถำนเอกอครรำชทต/หนวยงำน/องคกำรระหวำงประเทศ เกยวกบก ำหนดกำรเขำเยยมคำรวะ พรอมทงขอทรำบประเดนทประสงคจะหยบยกขนหำรอ ชอและต ำแหนงของผเขำรวมกำรหำรอ จ ำนวนและรำยละเอยดพำหนะ (เพอส ำรองทจอดรถ)

10

มกำรประสำนขอวนและเวลำ ทหนวยงำน/องคกรระหวำงประเทศสะดวกในกำรเขำเยยมคำรวะเปนทำงเลอกอยำงนอย 3 ล ำดบเพอใหรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง พจำรณำ

4

4. จดเตรยมการเขาเยยมคารวะ 4.1 จดท ำหนงสอขอควำมอนเครำะหลำมแปลภำษำตำงประเทศกบหนวยงำนทเกยวของ (ในกรณทจ ำเปนตองใชลำม) 4.1.1 ตดตอและประสำนงำนกบลำมแปล เพอขอประวต และมอบใหฝำยกำรเงนด ำเนนกำรในสวนทเกยวของตอไป 4.2 จดท ำหนงสอเชญผบรหำรของส ำนกงำนปลดกระทรวงศกษำธกำร/ผแทนทเกยวของจำกหนวยงำนในสงกด/ในก ำกบของกระทรวงฯ เขำรวมกำรหำรอ หรอตำมทรฐมนตร/ผบรหำรระดบสงมอบหมำย 4.3 ท ำเรองขออนญำตใชหองรบรองผำนระบบของส ำนกงำนปลดกระทรวงศกษำธกำร 4.4 ท ำเรองขอเครองดมและอำหำรวำง 4.5 ประสำนกำรจดเตรยมของทระลก

30

10

30

5

5 10

มกำร เ ชญผบรหำรของส ำนกงำนปลดกระทรวงศกษำธกำร/หนวยงำนทเกยวของกบกำรหำรอเขำรวมดวยทกครง

ห น ง ส อ ข อ ค ว ำ มอ น เ ค ร ำ ะ ห ล ำ มแปลภำษำตำงประเทศ หนงสอเชญผบรหำรของส ำนกงำนปลดกระทรวงศกษำธกำร/หนวยงำนทเก ยวข องเข ำร วมกำรหำรอ -แบบฟอรมกำรขออนญำตใชหองรบรองผำนระบบของส ำนกงำนปลดกระทรวงศกษำธกำร แบบฟอรมขอเครองดมและอำหำรวำง

ประสำนสถำนเอกอครรำชทต/หนวยงำน/องคกำรระหวำงประเทศของแขกผมำเยอน เพอแจง

ก ำหนดกำรเขำเยยมคำรวะ

จดเตรยมกำรเขำเยยมคำรวะ

Page 63: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๕๘

ล าดบ ผงกระบวนการ รายละเอยดของงาน ระยะเวลาด าเนนการ

(นาท) มาตรฐานการปฏบตงาน เอกสารการด าเนนงาน ผรบผดชอบ

5

5. จดท าประเดนสนทนาของรฐมนตร/ผบรหารระดบสง 5.1 จดท ำบนทกขอขอมลจำกหนวยงำนในสงกด/ในก ำกบของกระทรวงศกษำธกำรเกยวกบสถำนะปจจบนของควำมสมพนธระหวำงประเทศ/หนวยงำน/องคกำรระหวำงประเทศ และควำมรวมมอดำนกำรศกษำ 5.2 รวบรวม วเครำะห และสงเครำะหขอมลเกยวกบควำมสมพนธระหวำงประเทศ/หนวยงำน/องคกำรระหวำงประเทศ และควำมรวมมอดำนกำรศกษำ 5.3 สรปบนทกประเดนสนทนำเสนอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง

30

120

30

หนงสอขอขอมลจำกหนวยงำนในสงกด/ ในก ำกบของกระทรวงศกษำธกำร ประเดนสนทนำ

จดท ำประเดนสนทนำของรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง

Page 64: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๕๙

ล าดบ ผงกระบวนการ รายละเอยดของงาน ระยะเวลาด าเนนการ

(นาท) มาตรฐานการปฏบตงาน เอกสารการด าเนนงาน ผรบผดชอบ

6

6. จดการเยยมคารวะตามก าหนดการ 6.1 ประสำนยนยนควำมพรอมของลำม 6.2 ประสำนยนยนควำมพรอมของผแทนจำกหนวยงำนตำมทมหนงสอเชญ 6.3 ประดบหองรบรองดวยธงประจ ำชำต/หนวยงำน/องคกำรระหวำงประเทศ และจดเตรยมทนง 6.4 ตรวจสอบควำมพรอมของหองรบรอง เครองดม และของทระลก 6.5 ตรวจสอบควำมพรอมของสถำนทจอดรถ 6.6 เชญแขกผมำเยยมคำรวะและคณะ เขำหองรบรอง 6.7 จดบนทกกำรหำรอ 6.8 เตรยมของทระลกใหแกรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง เพอมอบใหแกแขก 6.9 ถำยภำพทระลก (ในกรณทไมมชำงภำพจำกกลมประชำสมพนธ)

5

10

10

5

5 5

50 5

5

7

7. สรปผลการหารอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหารระดบสง หรอแจงหนวยงานทเกยวของด าเนนการตามผลการหารอ 7.1 สรปผลกำรหำรอใหถกตอง ครบถวน 7.2 จดท ำบนทกสรปผลกำรหำรอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง เพอทรำบ หรอแจงหนวยงำนทเกยวของพจำรณำด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ

60 30

มกำรจดท ำรำยงำนสรปผลกำรหำรอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง เพอทรำบหรอแจงหนวยงำนทเกยวของภำยใน 5 วนท ำกำรนบ

หนงสอสรปผลกำรหำรอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง หนงสอแจงหนวยงำนทเกยวของเพอพจำรณำ

จดกำรเยยมคำรวะตำมก ำหนดกำร

สรปผลกำรหำรอเสนอตอรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง หรอแจงหนวยงำนทเกยวของด ำเนนกำรตำม

ผลกำรหำรอ

Page 65: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๖๐

ล าดบ ผงกระบวนการ รายละเอยดของงาน ระยะเวลาด าเนนการ

(นาท) มาตรฐานการปฏบตงาน เอกสารการด าเนนงาน ผรบผดชอบ

จำกวนทรฐมนตร/ผบรหำรระดบสง รบทรำบสรปผลกำรหำรอ

ด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ

8

8. ตดตามการด าเนนการตามผลการหารอ 8.1 จดท ำบนทกถงหนวยงำนทเกยวของ เพอตดตำมผลกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทไดรบมอบหมำย 8.2 จดท ำบนทกสรปเสนอกระทรวงฯ เพอทรำบควำมคบหนำเกยวกบกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ ในกรณทมกำรจดท ำบนทกถงหนวยงำนทเกยวของเพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ

30

30

-มกำรจ ดท ำหน งส อถ งหนวยงำนทเกยวของเพอตดตำมผลกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอในกรณทไดรบมอบหมำย -มกำรจดท ำหนงสอสรปเ สนอกระทร วงฯ เพ อท ร ำ บ ค ว ำ ม ค บ ห น ำเกยวกบกำรด ำ เนนกำรตำมผลกำรหำรอในกรณทม ก ำ ร จ ดท ำ หน ง ส อ ถ งหนวยงำนทเกยวของเพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ

หนงสอแจงกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ/หนงสอถงหนวยงำนทเกยวของเพอตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ หนงสอสรปเสนอกระทรวงฯ เพอทรำบควำมคบหนำเกยวกบกำรด ำเนนกำรตำมผลกำรหำรอ

ตดตำมกำรด ำเนนกำรตำมผล กำรหำรอ

Page 66: ¼n¤nº° µ¦ · ´ · µ :RUN 0DQXDO · คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

๖๑