of 107 /107
NMR/MRI NMR/MRI

NMR/MRI - ffh.bg.ac.rs studije/2010/MRI.pdf · Furijeova transformacija (FT) Matematička operacija koja pronalazi frekvenciju u FID signalu i pri tome transformiše vremesku u frekventnu

 • Author
  lydan

 • View
  221

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of NMR/MRI - ffh.bg.ac.rs studije/2010/MRI.pdf · Furijeova transformacija (FT) Matematička operacija...

 • NMR/MRI NMR/MRI

 • NNuclear uclear MMagnetic agnetic RResonanceesonance

  RezonantnaRezonantna apsorpcija apsorpcija

  radiotalasnog zraradiotalasnog zraenja od strane enja od strane jezgra jezgra ((nukleusanukleusa)) atomaatoma koji se koji se

  nalaze u nalaze u magnetnommagnetnom poljupolju

 • OTKRIOTKRIEE NAUNAUNIKNIK NOBELOVA NOBELOVA NAGRADANAGRADA

  Spin protonaSpin protona Stern, 1921. god.Stern, 1921. god. 1943. god.1943. god.

  NMR u mol. snopuNMR u mol. snopu Rabi, 1938. god.Rabi, 1938. god. 1944. god.1944. god.

  NMR u NMR u vrstomvrstom Bloch & Purcell, Bloch & Purcell, 1946. god.1946. god. 1952. god.1952. god.

  NMR tomografijaNMR tomografija Lauterbur, 1973. god.Lauterbur, 1973. god. 2003. god2003. god

  2D2DFT NMRFT NMR Ernst, 1976. god.Ernst, 1976. god. 1991. god.1991. god.

  3D NMR 3D NMR strukturastrukturamakromolekulamakromolekula

  WWtrich,trich,Fenn, Tanaka Fenn, Tanaka

  20022002. god.. god.

  KliniKliniki skeneriki skeneri1981. god. (3), 1985. god. (450), 1987. god. (700)1981. god. (3), 1985. god. (450), 1987. god. (700), ,

  20022002.. god. god. (1 aparat na 200 000 ljudi)(1 aparat na 200 000 ljudi)

  Kratak istorijski pregled:

 • Problem radiofobijeProblem radiofobijeKod NMRKod NMR--a jezgro a jezgro apsorbuje a ne zraapsorbuje a ne zraiiNMRNMR--fizifiziki fenomenki fenomenMRIMRI--tehnika u medicini tehnika u medicini

  (I=Imaging)(I=Imaging)

  NNMRIMRI

  NE !!!NE !!!

 • Magnetno polje i naelektrisanjeMagnetno polje i naelektrisanje

  Svako Svako uubrzano kretanje brzano kretanje naelektrisane naelektrisane estice estice indukuje pojavu indukuje pojavu magnetnog poljamagnetnog polja

  TakoeTakoe, svako , svako promenljivo magnetno promenljivo magnetno polje u solenoidu polje u solenoidu indukuje strujuindukuje struju

 • Pojam spinaPojam spina

  Spin je fundamentalna osobina Spin je fundamentalna osobina estica kao estica kao to je masa ili to je masa ili naelektrisanjenaelektrisanjeMoMoe se predstaviti kao e se predstaviti kao obrtanje oko sopstvene oseobrtanje oko sopstvene oseZahvaljujuZahvaljujui spinu, i spinu, naelektrisane naelektrisane estice se estice se ponaponaaju kao mali magnetiaju kao mali magneti

 • Sparivanje spinovaSparivanje spinova

  Spin ima vrednost Spin ima vrednost umnoumnoka broja ka broja i i momoe biti e biti + ili + ili --

  Spinovi razliSpinovi razliitih vrstaitih vrstanukleona se ne mogunukleona se ne mogusparivatisparivati

 • Sparivanje spinovaSparivanje spinova

  NMR aktivanNMR aktivanNMR neaktivanNMR neaktivan

  Spinovi istih vrsta nukleona se mogu sparivatiSpinovi istih vrsta nukleona se mogu sparivati

 • NMR osobine nekih jezgaraNMR osobine nekih jezgara

  Jezgro Spin (I)

  iromagnetni odnos (MHz/T)

  Zastupljenost uprirodi

  Relativnaosetljivost

  1H 1/2 42.6 99.985 12H 1 6.5 0.015 0.009613C 1/2 10.7 1.11 0.009614N 1 3.1 99.63 0.00115N 1/2 -4.3 0.37 0.00117O 5/2 -5.8 0.037 0.02919F 1/2 40.1 100 0.83

  23Na 3/2 10.9 100 0.09331P 1/2 17.2 100 0.06639K 3/2 2.0 93.08 0.0005

  =odnos magnetnog dipolnog momenta i ugaonog momenta (rad s-1T-1 ili C kg-1 ili Hz T-1)

 • ta se sve vidi na MRI slici?ta se sve vidi na MRI slici?

  Voda? Voda? DDAA (H(H22O)O)Mast ? Mast ? DDAA (CH(CH22))Proteini? Proteini? NNEE (malo ih je), ali uti(malo ih je), ali utiu na u na signal okolne vodesignal okolne vode

  Meka tkiva? Meka tkiva? DADA. Pojavnost na MRI . Pojavnost na MRI zavisi od sastava zavisi od sastava Kosti? Kosti? DDelimielimino no a) kostna sra) kostna sr? ? DADA (sadr(sadri vodu i mast) i vodu i mast) b) korteks? b) korteks? NENE (nema pokretljivih (nema pokretljivih protona)protona)Vazduh? Vazduh? NENE

 • Jezgra u magnetnom polju BJezgra u magnetnom polju Bo

  Jezgro sa IJezgro sa I00

  ++Magnetno polje BMagnetno polje Boo

  Precesija spina jezgra u BPrecesija spina jezgra u Bo o i razdvajanje po energijamai razdvajanje po energijama

 • Cepanje energijskih nivoa spinova u Cepanje energijskih nivoa spinova u spoljaspoljanjem magnetnom polju Bnjem magnetnom polju B00

  E = hE = h = = E = E = (h/2(h/2) B) B00

  Rezonantna apsorpcijaRezonantna apsorpcija

 • RezonancijaRezonancija

  oB2hE

  =

  = hE

  Energija izmeu nivoaEnergija izmeu nivoa(reda mcal/mol) (reda mcal/mol)

  Energija upadnog zraEnergija upadnog zraenjaenja(oblast energije radiotalasa)(oblast energije radiotalasa)

  oB2

  = Larmorova frekvencijaLarmorova frekvencija

  (1(1--500 MHz)500 MHz)

 • I dalje sledi kvantnomehaniI dalje sledi kvantnomehaniki opis ki opis NMR fenomena ...NMR fenomena ...

  Na sreNa sreu, izraz u, izraz

  eksplicitno ne sadreksplicitno ne sadri kvantiranei kvantirane veliveliine, ine, pa mopa moemo primeniti i klasiemo primeniti i klasian pristup an pristup preko vektora: preko vektora:

  MMakroskopske magnetizacijeakroskopske magnetizacije MM

  oB2

  =

 • Orjentacija jezgara u BOrjentacija jezgara u Boo

  NasumiNasumina orjentacijana orjentacijapre ulaska u Bpre ulaska u Boo

  Ureena orjentacija Ureena orjentacija nakon ulaska u Bnakon ulaska u Boo

 • ZnaZnai i momoe ovako ...e ovako ...... a mo... a moe i ovako, e i ovako, ali zahteva viali zahteva vie energijee energije

  VeVeina ipak sledi princip minimalne ina ipak sledi princip minimalne energije, pa energije, pa isto tako i spinoviisto tako i spinovi

 • Orjentacija jezgara u BOrjentacija jezgara u Boo

  NasumiNasumina orjentacijana orjentacijapre ulaska u Bpre ulaska u Boo

  Ureena orjentacija Ureena orjentacija nakon ulaska u Bnakon ulaska u Boo

 • Orjentacija jezgara u BOrjentacija jezgara u Boo

  NasumiNasumina orjentacijana orjentacijapre ulaska u Bpre ulaska u Boo

  Spinovi suprotnihSpinovi suprotnihoorjentacija se ponirjentacija se ponitavajutavaju

 • Orjentacija jezgara u BOrjentacija jezgara u Boo

  NasumiNasumina orjentacijana orjentacijapre ulaska u Bpre ulaska u Boo

  Spinovi suprotnihSpinovi suprotnihoorjentacija se ponirjentacija se ponitavajutavaju

 • Orjentacija jezgara u BOrjentacija jezgara u Boo

  NasumiNasumina orjentacijana orjentacijapre ulaska u Bpre ulaska u Boo

  Spinovi suprotnihSpinovi suprotnihoorjentacija se ponirjentacija se ponitavajutavaju

 • Orjentacija jezgara u BOrjentacija jezgara u Boo

  NasumiNasumina orjentacijana orjentacijapre ulaska u Bpre ulaska u Boo

  Spinovi suprotnihSpinovi suprotnihoorjentacija se ponirjentacija se ponitavajutavaju

 • Orjentacija jezgara u BOrjentacija jezgara u Boo

  NasumiNasumina orjentacijana orjentacijapre ulaska u Bpre ulaska u Boo

  Spinovi suprotnihSpinovi suprotnihoorjentacija se ponirjentacija se ponitavajutavaju

 • Orjentacija jezgara u BOrjentacija jezgara u Boo

  I nastaje vektor ukupneI nastaje vektor ukupnemagnetizacije Mmagnetizacije M

  nnaa == BBroj jezgararoj jezgara antiparalelne antiparalelne orjentacije u odnosu na orjentacije u odnosu na magnetno polje Bmagnetno polje Boo

  nnp p = = Broj jezgara paralelne Broj jezgara paralelne orjentacije u odnosu na Borjentacije u odnosu na Boo

  E =E = Energijska razlika izmeu Energijska razlika izmeu nivoa sa paralelnom i nivoa sa paralelnom i antiparalelnom orjentacijomantiparalelnom orjentacijom

 • Koliki je to zaista brojKoliki je to zaista broj jezgarajezgara??

  Uzmimo daUzmimo da u jednom eritrocitu ima pribliu jednom eritrocitu ima priblino 10no 101212molekula Hmolekula H22OOPogledajmo prethodnu formulu za odnos broja jezgara Pogledajmo prethodnu formulu za odnos broja jezgara paralelne i antiparalelne orjentacijeparalelne i antiparalelne orjentacijeDobiDobiemo da u jednom eritrocitu ima emo da u jednom eritrocitu ima

  spinova koji daju vektor ukupne magnetizacije spinova koji daju vektor ukupne magnetizacije MM

  101066 (milion)(milion)

 • Kako izgleda vKako izgleda vektor ukupne ektor ukupne magnetizacijemagnetizacije (uzorak u polju B(uzorak u polju Boo))

  Magnetizacija uzorka je Magnetizacija uzorka je usmerena duusmerena du pravca pravca magnetnog polja Bmagnetnog polja Boo, i ne , i ne momoe se meriti.e se meriti.

  Zato ...Zato ...

 • MR signal MR signal ekscitacijaekscitacijaRF RF pulspuls nana LarmorovojLarmorovoj frekvencijifrekvenciji

  BoZavojnica

  EmiterRF signala

 • MR signal MR signal ekscitacijaekscitacijaRF RF pulspuls nana LarmorovojLarmorovoj frekvencijifrekvenciji

  BoZavojnica

  EmiterRF signala

 • EkscitacijaEkscitacija pulsompulsom odod 9090nana LarmorovojLarmorovoj frekvencijifrekvenciji

  X

  Y

  Z B0

  M

 • EkscitacijaEkscitacija pulsompulsom odod 9090nana LarmorovojLarmorovoj frekvencijifrekvenciji

  X

  Y

  Z B0

  M

 • BoZavojnica

  (predajnik)

  Emiter RFsignala

  Zavojnica(prijemnik)

  Risiver RFsignala

  MR signal MR signal -- relaksacijarelaksacija

 • BoZavojnica

  (predajnik)

  Emiter RFsignala

  Zavojnica(prijemnik)

  Risiver RFsignala

  MR signal MR signal relaksacijarelaksacijaprijemprijem signalasignala nana LarmorovojLarmorovoj frekvencijifrekvenciji

 • X

  Y

  Z Bo

  Mo

  RelaksacijaRelaksacija nakonnakon pulsapulsa odod 9090

 • X

  Y

  Z Bo

  M0

  RelaksacijaRelaksacija nakonnakon pulsapulsa odod 9090

 • Y

  Z Bo

  Mo

  Vreme

  Mxy

  Dobijanje FID signalaDobijanje FID signala

  X

 • Dobijanje FID signalaDobijanje FID signala

  Z B0

  M0

  Vreme

  Mxy

  Ovo je sve to dobijamoIz MR skenera

 • MRIMRI(Magnetic resonance imaging)(Magnetic resonance imaging)

  Dobijanje slika ljudskog preseka iz FIDDobijanje slika ljudskog preseka iz FID

 • Furijeova transformacija (FT)Furijeova transformacija (FT)

  MatematiMatematika operacija koja pronalazi frekvenciju u FID ka operacija koja pronalazi frekvenciju u FID signalu i pri tome transformisignalu i pri tome transformie vremesku u frekventnu osu.e vremesku u frekventnu osu.Rezultat je dobijanje NMR spektra. Rezultat je dobijanje NMR spektra.

  FID signalFID signal NMR spektarNMR spektar

  FTFT

 • KakoKako dobitidobiti MR MR slikuslikutjtj. . kakokako smosmo stiglistigli

  ODAVDE (1895. god.) DOVDE (sada)

 • MRI MRI --Gradijent magnetnog poljaGradijent magnetnog polja--

  Voda u homogenomVoda u homogenom poljupolju

 • MRI MRI --Gradijent magnetnog poljaGradijent magnetnog polja--

  Voda u Voda u nenehomogenomhomogenom poljupolju

  RF FID

 • Rotiranje gradijenata + Back projection reconstruction = Rotiranje gradijenata + Back projection reconstruction = Prve MR slike (Lauterbur 1973)Prve MR slike (Lauterbur 1973)

  Savremeni MRI = StatiSavremeni MRI = Statini ortogonalni gradijenti + 2D FTni ortogonalni gradijenti + 2D FT

  PPrincip je u tome da FID u sebi sadrrincip je u tome da FID u sebi sadri 2 informacije: i 2 informacije:

  Fazu i frekvencijuFazu i frekvenciju

  Faza 0Faza 0oo Faza 180Faza 180oo

  Frekv.Frekv. Frekv.Frekv.

 • 2D FT2D FT-- Gradijenti duGradijenti du X i Y oseX i Y ose--

  Fazni gradijent prethodi frekventnom i Fazni gradijent prethodi frekventnom i preparirapreparira spinovespinove

  Prva FT: Prva FT: Dekodiranje frekvencije Dekodiranje frekvencije

  Druga FT:Druga FT:Dekodiranje fazeDekodiranje faze

 • Frekventni gradijent Gx

  Frekventno Frekventno fazna matricafazna matrica

  Fazn

  igra

  dije

  ntG

  yFrekventni gradijent GFrekventni gradijent Gxx

  Fazn

  i gra

  dije

  nt G

  Fazn

  i gra

  dije

  nt G

  yy

  Svaki element prostoraSvaki element prostora (piksel) ima jedinstven(piksel) ima jedinstvenu u kombinaciju vrednostikombinaciju vrednosti ffaze i frekvencije aze i frekvencije toto kompjuteru omogukompjuteru omoguavaava da ga smesti u odreenida ga smesti u odreeni deo prostoradeo prostora

 • 2D FT2D FT-- K prostorK prostor--slika koju vidi kompjuter slika koju vidi kompjuter --

  Objekat 1Objekat 1

  Objekat 2Objekat 2

  Slika u KSlika u K--prostoruprostoru

  PrvaPrvaFTFT

  PrvaPrvaFTFT

  DrugaDrugaFTFT

  DrugaDrugaFTFT

 • Izbor ravni preseka (GIzbor ravni preseka (Gzz gradijent)gradijent)

  Pozicija u magnetu

  EmitovaniRF puls

  fo

  Gradijentpolja Gz

  Nakon ovogaNakon ovogagradijenta sledegradijenta sledeX i Y gradijentiX i Y gradijentii dobija se slikai dobija se slika

  Ispunjen rezonantni uslov =Ispunjen rezonantni uslov =Ima signalaIma signala

  Izvan rezonancije =Izvan rezonancije =Nema signalaNema signala

  Izvan rezonancije =Izvan rezonancije =Nema signalaNema signala

 • ta nam treba za MRI?ta nam treba za MRI?

  1.1. MagnetMagnet (da (da postrojipostroji spinove)spinove)2.2. Gradijenti magnetnog polja Gradijenti magnetnog polja

  (za dobijanje gradijenata polja u X,Y i Z ravni)(za dobijanje gradijenata polja u X,Y i Z ravni)

  3.3. RF RF zavojnica zavojnica (za (za pobuivanje spinova i pobuivanje spinova i detekciju signala)detekciju signala)

  4.4. KKompompjjuteruterski sistem ski sistem (za obradu podataka)(za obradu podataka)

 • Sto

  MRIMRI--Dobijanje slikeDobijanje slike--

  RF tit

  RF zavojnica

  RF zavojnica RF transmiter

  RF risiver

  magnet

  magnet

  hlaenje

  gradient zavojnice

  gradient zavojnice

  X-gradijent

  Y-gradijent

  Z-gradijent

  kompjuter

 • MRI direktni multiplanarni prikazMRI direktni multiplanarni prikaz

  SagitalSagital CoronalCoronalAxialAxial

  1) G1) Gxx GGyy GGzz su ravnopravni i od operatera zavisi izbor gradijenata su ravnopravni i od operatera zavisi izbor gradijenata koji odreuju orijentaciju presekakoji odreuju orijentaciju preseka2) Ni2) Nita se ne ta se ne vrtivrti izuzev jaizuzev jaine struje u gradijentnim zavojnicamaine struje u gradijentnim zavojnicama

  Gradijent izbora preseka:Gradijent izbora preseka:levo levo -- desnodesno

  Gradijent izbora preseka:Gradijent izbora preseka:superior superior -- inferiorinferior

  Gradijent izbora preseka:Gradijent izbora preseka:anterior anterior -- posteriorposterior

 • Gradijenti odreGradijenti odreuju zonu snimanjauju zonu snimanja(ZOOM)(ZOOM)

 • ablji embrioablji embrio

  MRIMRI--Druge primeneDruge primene--

  KorenKoren u saksijiu saksiji Stablo biljkeStablo biljke

  200m

 • 1. Magneti1. Magneti

  Stalni magnetStalni magnet

  El.magnet otvorenogEl.magnet otvorenogtipatipa

  Superprovodni Superprovodni magnetmagnet

 • RF RF zavojniczavojnicee

  Zavojnica za glavu Zavojnica za aku

 • emu sluemu slue specijalizovane zavojnice?e specijalizovane zavojnice?Kvalitet snimka raste sa porastom faktora Kvalitet snimka raste sa porastom faktora punjenjapunjenjazavojnice (zavojnice (to blito blie regionu od interesa, to bolje)e regionu od interesa, to bolje)

  Snimak glave u zavojnici za teloSnimak glave u zavojnici za telo Snimak glave u zavojnici za glavuSnimak glave u zavojnici za glavu

 • MRI MRI -- cistacista

  to je vie vode, to je signal intenzivniji?

  MRI vidi vodu

  Ne ba ...

 • RelaksacijaRelaksacija nakonnakonpulsapulsa odod 9090oo

  Izgleda jednostavno

 • Y

  Z Bo

  Mo

  Vreme

  Mxy

  Dobijanje FID signalaDobijanje FID signala

  X

 • Dobijanje FID signalaDobijanje FID signala

  Z B0

  M0

  Vreme

  Mxy

  Ovo vidi na detektorali da li je to sve to se

  dogaa?

 • Da li je to baDa li je to ba tako tako jednostavno?jednostavno?

  NaNaalost jednostavno nije, ali korisno jestealost jednostavno nije, ali korisno jesteVektorVektor makroskopskemakroskopske magnetimagnetizzacijeacije MMje nastao sumiranjem velikog broja je nastao sumiranjem velikog broja malihmalihmagneta koji potimagneta koji potiu od individualnih u od individualnih molekula molekula Proces relaksacije je opisan sa Proces relaksacije je opisan sa dvadva relaksaciona vremena relaksaciona vremena T1T1 i i T2T2

 • Vreme relaksacije T1Vreme relaksacije T1

  T1 = T1 = spin respin reetka vreme relaksacijeetka vreme relaksacije (razmena (razmena energije spinskog sistema sa okolinom)energije spinskog sistema sa okolinom)T1 = T1 = longitudinalna relaksacijalongitudinalna relaksacija (vremenska (vremenska konstanta povratka Mkonstanta povratka Mzz u ravnoteu ravnoteni poloni poloaj) aj)

  )( 1Tt

  oz e21MM

  =

 • X

  Y

  Z Bo

  time

  Mz

  Mo

  Vreme relaksacije T1Vreme relaksacije T1

  SpinSpin--rereetkaetka relrelaksacija duaksacija du zz--oseose (T1)(T1)

 • X

  Y

  Z Bo

  t

  Mz

  Vreme relaksacije T1Vreme relaksacije T1

 • X

  Y

  Z Bo

  Mo

  t

  M0

  Mz

  Vreme relaksacije T1Vreme relaksacije T1

 • Vreme relaksacije T2Vreme relaksacije T2T2 = T2 = spin spin -- spin vreme relaksacijespin vreme relaksacije (gubitak fazne (gubitak fazne koherencije)koherencije)T2 = T2 = transverzalna relaksacijatransverzalna relaksacija (vremenska konstanta (vremenska konstanta opadanja Mopadanja MXYXY do nule za homogeno Bdo nule za homogeno Boo))

  2Tt

  oxy eMM

  =

 • T2 (i T1) relaksacijaT2 (i T1) relaksacija

  X

  Y

  BZ

  X

  Y

  BZ

  Mo

  Signal - XY ravan

 • Vremena relaksacije T2 i T2Vremena relaksacije T2 i T2**

  Vreme

  T2* - nehomogenost magnetnog polja

  T2 nehomogenostuzorka

  U destilovanoj vodi i u idealnom homogenom polju T1=T2

  T2* < T2FID

 • Relaksaciona vremenaRelaksaciona vremena

  Spin Spin -- spinspin Transverzalna relaksacijaTransverzalna relaksacija

  Gubitak fazne koherencijeGubitak fazne koherencijeVremenska konstanta Vremenska konstanta opadanja Mopadanja Mxyxy do nule do nule

  (homogeno B(homogeno Boo))

  Spin Spin -- rereetkaetka Longitudinalna relaksacijaLongitudinalna relaksacija

  Razmena energije spinskog Razmena energije spinskog sistema sa okolinomsistema sa okolinom

  Vremenska konstanta Vremenska konstanta povratka Mpovratka Mzz u ravnoteu ravnoteni ni

  polopoloajaj

  T2

  T1

  T2* < T2 < T1

 • Relaksacija protona u razliRelaksacija protona u razliitim tkivima na 1.5 Titim tkivima na 1.5 T

  TKIVOTKIVO T1(s)T1(s) T2(s)T2(s) T1/T2T1/T2Bela masa (18% lipida)Bela masa (18% lipida) 0.3800.380 0.0850.085 4.54.5

  Siva masa (6% lipida)Siva masa (6% lipida) 0.5200.520 0.0950.095 5.55.5

  EdemEdem 0.6500.650 0.1500.150 4.34.3Maligni tumoriMaligni tumori** 0.8000.800 0.2000.200 44

  CerebroCerebro spinalna tespinalna tenost (CST)nost (CST) 2.0002.000 1.0001.000 22

  VodaVoda 2.5002.500 2.5002.500 11TrigliceridiTrigliceridi 0.1800.180 0.1000.100 1.81.8

  **PrProosek za visek za vie tipova tumorae tipova tumora

  T1,T2 = f (koliT1,T2 = f (koliine vode)ine vode)

  T1 ili T2 (tumor) T1 ili T2 (zdravo tkivo)Damadian 1972.

 • SpinSpin--eho sekvencijaeho sekvencija

  Spineho

  gRephasin

  90puls

  180puls

  Dephasing

 • Objasnimo pObjasnimo pulsuls odod 180180 pomopomou trkeu trke

  Na startu, svi trkaNa startu, svi trkaiisu izjednasu izjednaenieni

  PoPoinje trka, i sporiji inje trka, i sporiji trkatrkai zaostajui zaostaju

 • Puls od 180Puls od 180

  Ali u jednom trenutku, naredi se trkaAli u jednom trenutku, naredi se trkaimaimada trda tre nazad, na start e nazad, na start

 • SpinSpin--eho sekvencijaeho sekvencija

  Svi ponovo dolaze Svi ponovo dolaze do starta, i poredak je do starta, i poredak je

  skoro nepromenjenskoro nepromenjen

 • ta radi spin ta radi spin eho?eho?

  Spin eho ispravlja nehomogenost Spin eho ispravlja nehomogenost spoljaspoljanjeg magnetnog polja tj. elimininjeg magnetnog polja tj. eliminie e T2T2** relaksaciju ali ne eliminirelaksaciju ali ne eliminie e nehomogenost u uzorku (nehomogenost u uzorku (pravopravo T2)T2)

 • 90T2

  SpinSpin--eho sekvencijaeho sekvencija

  T2*

  90

  180

  TR

  TE/2TE/2

  spin eho

  180

 • ZaZato se koristi eho za dobijanje MR to se koristi eho za dobijanje MR slika a ne FID?slika a ne FID?

  Vreme koje imamoza smetanje sva tri

  gradijenta bez eha (FID)

  Vreme koje imamo za tri gradijenta sa

  upotrebom eha

 • MRI MRI dobijanje slikedobijanje slike

  PrvaPrva dimenzijadimenzija: : Slice selectionSlice selectionDrugaDruga dimenzijadimenzija: : Phase encoding Phase encoding 256 puta 256 puta

  (matrica 256 x 256)(matrica 256 x 256)TreTreaa dimendimenzijazija: : FFrequencyrequency encodingencoding

  Slika se dobija primenom gradijenata u tri dimenzije

 • Spin Spin eho sekvencija eho sekvencija promena intenziteta faznog gradijentapromena intenziteta faznog gradijenta

 • 90 180

  RF

  READOUT

  S I G N A L

  Gslice

  Gfrekventni

  Gfazni

 • 90 180

  RF

  1

  READOUT

  Gslice

  Gfrekventni

  Gfazni

 • 90 180

  RF

  12

  READOUT

  Gslice

  Gfrekventni

  Gfazni

 • 90 180

  RF

  123

  READOUT

  Gslice

  Gfrekventni

  Gfazni

 • 90 180

  RF

  123

  4

  READOUT

  Gslice

  Gfrekventni

  Gfazni

 • 90 180

  RF

  123

  4

  5

  READOUT

  Gslice

  Gfrekventni

  Gfazni

 • 90 180

  RF

  123

  4

  5

  6

  READOUT

  Gslice

  Gfrekventni

  Gfazni

 • 90 180

  RF

  123

  4

  5

  67

  READOUT

  Gslice

  Gfrekventni

  Gfazni

 • Kontrast kod spin Kontrast kod spin eho sekvencijeeho sekvencije

  Kratko TR Dugo TR

  Intenzitet tkiva Intenzitet tkiva

  Kratko TE T1W Dugo TE T2W

  X

  Y

  Z Bo

  X

  Y

  Z BoM0

 • EfekatEfekat T1, T2 snimanjaT1, T2 snimanja

  TKIVOTKIVO T1WT1W T2WT2W

  Kratko T1, T2Kratko T1, T2(malo vode)(malo vode)

  SvetloSvetlo TamnoTamno

  Dugo T1, T2 (puno Dugo T1, T2 (puno vode)vode) TamnoTamno SvetloSvetlo

  Kratko T1, dugo T2 Kratko T1, dugo T2 (mast)(mast) SvetloSvetlo SvetloSvetlo

  Dugo T1, kratko T2 Dugo T1, kratko T2 (hemoragije)(hemoragije) TamnoTamno TamnoTamno

 • Kontrast na MR slikamaKontrast na MR slikama--cistacista--

  T1W T1W TR=500, TE=15TR=500, TE=15

  T2WT2WTR=2000, TE=90TR=2000, TE=90

  Intenzitet signala na:Intenzitet signala na:T1W mast>T1W mast>normalno tkivonormalno tkivo>tumor>t>tumor>teenostnostT2W teT2W tenostnost>>tumortumor>>mastmastnormalno tkivonormalno tkivo

 • Kontrast na MR slikamaKontrast na MR slikama--normalna anatomijanormalna anatomija--

  T1W T1W iliili T2W?T2W?

  T2WT2W

 • Kontrast naKontrast na MR slikamaMR slikama

  MetastazaMetastaza

  T1WT1W T2WT2W

 • Kontrast naKontrast na MR slikamaMR slikama-- Da li je dovoljno uraditi samo T1W ili T2W?Da li je dovoljno uraditi samo T1W ili T2W?

  T1WT1W T2WT2W

  NIJE !!!

 • Kontrast naKontrast na MR slikamaMR slikama--jetra pacova sa implantiranim tumoromjetra pacova sa implantiranim tumorom--

  TR, TE (TR, TE (kombkomb. 1). 1) TR, TE (TR, TE (jako T1W)jako T1W)

 • Kontrast naKontrast na MR slikamaMR slikama--Optimizacija kontrasta hrskavica/izlivOptimizacija kontrasta hrskavica/izliv--

  Merenje T1 i T2 Merenje T1 i T2 kompjuterski program kompjuterski program optimalni TE i TRoptimalni TE i TR

  Optimalni kontrastOptimalni kontrast Nulti kontrastNulti kontrast

  Optimalni kontrast minus mastOptimalni kontrast minus mast Samo izlivSamo izliv

  Samo za trajaleSamo za trajale

 • VREME POTREBNO DA SE DOBIJE MR SLIKAVREME POTREBNO DA SE DOBIJE MR SLIKA

  VREME = VREME = Ma Ma TRTR NEXNEX

  MaMa = veli= veliina matrice, tj. broj koraka faznog gradijentaina matrice, tj. broj koraka faznog gradijentaTRTR = vreme ponavljanja pulsne sekvencije= vreme ponavljanja pulsne sekvencijeNEXNEX = broj akvizicija (ponavljanja celokupne sekvencije)= broj akvizicija (ponavljanja celokupne sekvencije)

  Primer (za preseke debljine vePrimer (za preseke debljine vee od 5 mm):e od 5 mm):

  T1W T1W MaMa TRTR NEXNEX = = 256256 0,5 s0,5 s 11 2 min2 min

  T2W T2W MaMa TRTR NEXNEX = = 256256 22,0 s,0 s 11 88 minmin

  Za preseke debljine manje od 5 mm Za preseke debljine manje od 5 mm NEX = 2 NEX = 2 -- 44

 • VREME = Ma VREME = Ma TR TR NEXNEX

  NEXNEX SignalSignal--umum NEXNEX = 1= 1 NEXNEX = 4= 4

 • VREME = VREME = Ma Ma TR TR NEXNEX

  MaMa Rezolucija Rezolucija

  128128 256256

 • VREME POTREBNO DA SE DOBIJE MR SLIKAVREME POTREBNO DA SE DOBIJE MR SLIKA

  VREME = VREME = Ma Ma TRTR NEXNEX

  MaMa = veli= veliina matrice, tj. broj koraka faznog gradijentaina matrice, tj. broj koraka faznog gradijentaTRTR = vreme ponavljanja pulsne sekvencije= vreme ponavljanja pulsne sekvencijeNEXNEX = broj akvizicija (ponavljanja celokupne sekvencije)= broj akvizicija (ponavljanja celokupne sekvencije)

  Primer (za preseke debljine vePrimer (za preseke debljine vee od 5 mm):e od 5 mm):

  T1W T1W MaMa TRTR NEXNEX = = 256256 0,5 s0,5 s 11 2 min2 min

  T2W T2W MaMa TRTR NEXNEX = = 256256 22,0 s,0 s 11 88 minmin

  Za preseke debljine manje od 5 mm Za preseke debljine manje od 5 mm NEX = 2 NEX = 2 -- 44

 • VREME = Ma VREME = Ma TR TR NEXNEX

  NEXNEX SignalSignal--umum NEXNEX = 1= 1 NEXNEX = 4= 4

 • VREME = VREME = Ma Ma TR TR NEXNEX

  MaMa Rezolucija Rezolucija

  128128 256256

 • IIzzborbor presekapreseka

  selectiongradient

  f1

  position

  f ~ B

  TransmittedRF pulse

  f2

  fo

 • Istovremeno snimanje viIstovremeno snimanje vie presekae preseka

  Rink

  T2W sekvencija:-TE (90ms) skupljanje podataka-TR (2s) ekanje za ponovno pobuivanje(od 90 do 90)

  Ovo znai da imamo vremenada pobudimo vie preseka u

  toku samo jednog TR

 • FSE (FSE (Fast spinFast spin--echoecho))Klasino T2W FSE T2W

  FSE = Nakon pulsa od 90o daje se vie pulseva od180o (u ovom sluaju 4 pulsa) i nakon svakog od tihpulseva daje se razliit fazni gradijent

  Rezultat: Dobijamo 4 linije (256x256 matrice) u tokujednog eha, tako da je umesto 256 prolaza potrebnosamo 64.

  Vreme za FSE T2W sliku je 4 puta krae

 • VREME POTREBNO DA SE DOBIJE MR SLIKAVREME POTREBNO DA SE DOBIJE MR SLIKA

  VREME = VREME = Ma Ma TRTR NEXNEX

  MaMa = veli= veliina matrice, tj. broj koraka faznog gradijentaina matrice, tj. broj koraka faznog gradijentaTRTR = vreme ponavljanja pulsne sekvencije= vreme ponavljanja pulsne sekvencijeNEXNEX = broj akvizicija (ponavljanja celokupne sekvencije)= broj akvizicija (ponavljanja celokupne sekvencije)

  Primer (za preseke debljine vePrimer (za preseke debljine vee od 5 mm):e od 5 mm):

  T1W T1W MaMa TRTR NEXNEX = = 256256 0,5 s0,5 s 11 2 min2 min

  T2W T2W MaMa TRTR NEXNEX = = 256256 22,0 s,0 s 11 88 minmin

  Za preseke debljine manje od 5 mm Za preseke debljine manje od 5 mm NEX = 2 NEX = 2 -- 44Ako smanjimo TR ???Ako smanjimo TR ???

 • GRE GRE (Gradient recalled echo)(Gradient recalled echo)

  MoMoemo li joemo li jo skratiti TR bez uticaja na kontrast?skratiti TR bez uticaja na kontrast?

  GRE: Vreme TR se smanjuje jer se refokusiranje spinova, tj. pojava ehastimulie gradijentima a ne pulsom od 180o.

  TR je oko 100 ms

  T2W = T2W = MaMa TRTR NEXNEX = = 256256 100 ms100 ms 11 25 s 25 s 0,5 min0,5 min

  BRZO

 • GRE T2W image

 • EPI (Echo planar imaging)EPI (Echo planar imaging)

  Standardni T2W EPI snapshot ( 80 ms )*

  Pacijent sa parkinsonovom bolecu

  MNOGO BRZO!!!

  *Ali ovde nema vremena za multislice

 • Vreme snimanja zavisi od naVreme snimanja zavisi od naina ina prolaska kroz prolaska kroz KK--prostor prostor

  SUPERBRZO!!! Spiralni prolaz kroz K - prostor

 • fMRI fMRI funkcionalni MRIfunkcionalni MRI

  Aktivnost odreene regije mozga = poveana potronja kiseonikaOksihemoglobin (dijamagnetik) Deoksihemoglobin (paramagnetik = T2*kontrast)

  EPI: Lokalne nehomogenosti polja T2* imiding + dovoljno brzo da da se to uoi

  FMRI: Klasini MRI za anatomsku mapu + EPI u toku obavljanja funkcije (zatim sledipreklapanje te dve slike)

  Optika stimulacija

  Obojeno svetlo v.s. mrak

  Motorna stimulacija

  Savijanje lakata

  NMR/MRI Nuclear Magnetic ResonanceRezonantna apsorpcija radiotalasnog zraenja od strane jezgra (nukleusa) atoma koji se nalaze u ?Magnetno polje i naelektrisanjePojam spinaSparivanje spinovaSparivanje spinovaNMR osobine nekih jezgarata se sve vidi na MRI slici? Jezgra u magnetnom polju BoCepanje energijskih nivoa spinova u spoljanjem magnetnom polju B0RezonancijaI dalje sledi kvantnomehaniki opis NMR fenomena ...Orjentacija jezgara u BoOrjentacija jezgara u BoKoliki je to zaista broj jezgara?Kako izgleda vektor ukupne magnetizacije (uzorak u polju Bo)MR signal ekscitacijaRF puls na Larmorovoj frekvencijiMR signal ekscitacijaRF puls na Larmorovoj frekvencijiEkscitacija pulsom od 90na Larmorovoj frekvencijiEkscitacija pulsom od 90na Larmorovoj frekvencijiMR signal - relaksacijaMR signal relaksacijaprijem signala na Larmorovoj frekvencijiRelaksacija nakon pulsa od 90Relaksacija nakon pulsa od 90Dobijanje FID signalaDobijanje FID signalaMRI(Magnetic resonance imaging)Furijeova transformacija (FT)Kako dobiti MR sliku tj. kako smo stigli MRI -Gradijent magnetnog polja-2D FT- Gradijenti du X i Y ose-Frekventno fazna matrica2D FT- K prostor-slika koju vidi kompjuter -Izbor ravni preseka (Gz gradijent)ta nam treba za MRI?MRI-Dobijanje slike-MRI direktni multiplanarni prikazGradijenti odreuju zonu snimanja(ZOOM)MRI-Druge primene-1. MagnetiRF zavojniceemu slue specijalizovane zavojnice?MRI - cistaRelaksacija nakon pulsa od 90oDobijanje FID signalaDobijanje FID signalaDa li je to ba tako jednostavno?Vreme relaksacije T1Vreme relaksacije T1Vreme relaksacije T1Vreme relaksacije T1Vreme relaksacije T2T2 (i T1) relaksacijaVremena relaksacije T2 i T2*Relaksaciona vremenaRelaksacija protona u razliitim tkivima na 1.5 TSpin-eho sekvencijaObjasnimo puls od 180 pomou trkePuls od 180Spin-eho sekvencijata radi spin eho?Spin-eho sekvencijaZato se koristi eho za dobijanje MR slika a ne FID?MRI dobijanje slikeSpin eho sekvencija promena intenziteta faznog gradijentaKontrast kod spin eho sekvencijeEfekat T1, T2 snimanja Kontrast na MR slikama-cista-Kontrast na MR slikama-normalna anatomija- Kontrast na MR slikamaKontrast na MR slikama- Da li je dovoljno uraditi samo T1W ili T2W?Kontrast na MR slikama-jetra pacova sa implantiranim tumorom-Kontrast na MR slikama-Optimizacija kontrasta hrskavica/izliv-VREME = Ma TR NEX NEX Signal-um VREME = Ma TR NEXMa Rezolucija VREME = Ma TR NEX NEX Signal-um VREME = Ma TR NEXMa Rezolucija Izbor presekaIstovremeno snimanje vie presekaFSE (Fast spin-echo)GRE (Gradient recalled echo) Moemo li jo skratiti TR bez uticaja na kontrast?EPI (Echo planar imaging)Vreme snimanja zavisi od naina prolaska kroz K-prostor fMRI funkcionalni MRI