Niskoemisyjne dylematy - Jak ograniczyć emisję gazów

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Niskoemisyjne dylematy - Jak ograniczyć emisję gazów

 • -1-

  Jak ograniczy emisj gazw cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?

  WWF Polska

  Polski Klub Ekologiczny Okrg Mazowiecki

  Koalicja Klimatyczna

  Niskoemisyjne dylematyJak ograniczy emisj gazw

  cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?

  Krzysztof Brzeziski

  Maciej Bukowski

  Instytut Bada Strukturalnych

  Warszawa 2011

 • -2-

  Niskoemisyjne dylematy

  redakcja naukowa:

  Maciej Bukowski

  Instytut Bada Strukturalnychul. Rejtana 15 lok. 24/2502-516 Warszawa, Polskae-mail: ibs@ibs.org.plwww.ibs.org.pl

  ISBN: 978-83-933263-0-3

  Wydawca:

  Polski Klub ekologiczny okrg mazowieckiul. Mazowiecka 11/16,00-052 Warszawae-mail: pkeom.info@gmail.com

  Fundacja WWF Polskaul. Winiowa 3802-520 Warszawae-mail: kontakt@wwf.pl

  W IMIENIUKoalicji Klimatycznejhttp://koalicjaklimatyczna.org/

  FINANSOWANE ZE RODKW:Europejskiej Fundacji Klimatycznej (European Climate Foundation)WWF Polska

  Copyright by Polski Klub Ekologiczny Okrg Mazowiecki & WWF Polska

  Warszawa 2011

 • -3-

  Jak ograniczy emisj gazw cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?

  SPIS TRECI

  Streszczenie ........................................................................................................................4Executive Summary ............................................................................................................61 Wprowadzenie ...........................................................................................................82 Metodologia prognozy ..........................................................................................112.1 Konstrukcja scenariusza referencyjnego Business As Usual ........................122.2 Metodologia wyceny projektw technologicznych modu MIND ............152.3 Metodologia symulacji makroekonomicznych model MEMO ...................162.3.1 Dynamiczne stochastyczne modele rwnowagi oglnej (DSGE) ..............16

  2.3.2 Model MEMO ...........................................................................................17

  3 Potencja ograniczenia emisji gazw cieplarnianych i koszty ..........................213.1 Scenariusz referencyjny BAU wyniki prognozy ..........................................233.2 Potencja technologiczny podejcie inynieryjne ......................................253.2.1 Zmiana technologii produkcji w energetyce .............................................26

  3.2.2 Poprawa efektywnoci energetycznej gospodarstw domowych ..............31

  3.2.3 Efektywniejsze wykorzystanie zasobw w gospodarce .............................41

  3.2.4 Kontrola wzrostu emisji w transporcie .....................................................46

  3.3 Makroekonomiczne skutki redukcji emisji .....................................................503.3.1 Wpyw pakietu zmian technologicznych na gospodark Polski ................52

  3.3.2 Wpyw podatku wglowego na gospodark Polski ..................................56

  4 Efekty zewntrzne ..................................................................................................684.1 Charakterystyka teoretyczna .........................................................................584.2 Skutki zanieczyszcze atmosferycznych ........................................................604.3 Efekty zewntrzne polskiej energetyki ExternE .........................................635 Podsumowanie ........................................................................................................57Aneks .................................................................................................................................72I Elektroenergetyka ....................................................................................72

  II Termomodernizacja ..................................................................................74

  Spis rysunkw ..................................................................................................................76Spis tabel ...........................................................................................................................66Bibliografia ......................................................................................................................67

 • -4-

  Niskoemisyjne dylematy

  STRESZCZENIE

  Niniejszy raport powsta na zamwienie Polskiego Klubu Ekologicznego Okrg Mazowiecki i WWF Polska organizacji czonkowskich Koalicji Klimatycznej. Jego celem jest ocena gospodarczych konsekwencji zmniejszenia emisji gazw cieplar-nianych w Polsce z 397 MtCO2e w 2008 do poziomu 210 MtCO2e w 2030r., poprzez rozwj odnawialnych rde energii w ramach transformacji polskiej gospodarki w niskowglow. Dla zrealizowania tego celu Autorzy raportu pracownicy Instytu-tu Bada Strukturalnych posuyli si pakietem symulacyjnym IBS CAST przezna-czonym do modelowania zmian gospodarczych powstaych wskutek zaangaowa-nia pastwa w polityk klimatyczn.

  Rozwaany plan redukcyjny mona podsumowa jako bardzo ambitny, poniewa oznacza szedziesicioprocentowe zmniejszenie emisji wzgldem scenariusza od-niesienia. Odpowiednio wielko zakadanej redukcji wynosi w stosunku do:

  2008 roku 47%1990 roku 53%1988 roku 63%

  Do osignicia tak postawionego celu konieczna bdzie:

  modernizacja energetyki na mniej wglow poprzez zwikszenie wykorzy-stania odnawialnych rde energii;

  wykorzystanie caego wachlarza mao emisyjnych technologii zmniejszaj-cych energochonno gospodarstw domowych i caej gospodarki (gwnie przez lepsz izolacj ciepln budynkw istniejcych i nowobudownych);

  kontrola wzrostu emisji w transporcie;

  wykorzystanie podatku wglowego lub jego ekonomicznego ekwiwalentu w celu stworzenia mechanizmw bodcw cenowych do zmniejszania emi-syjnoci.

  Niemniej jest to plan wykonalny jego realizacja, jeli zostanie przeprowadzona odpowiednio - moe wiza si z kosztem powicenia, mierzonym utraconym przez gospodark PKB na poziomie zaledwie 1-2% w roku 2030 r. Gorsza koordy-nacja polityki fiskalnej i klimatycznej mogaby powikszy ten koszt dwu lub nawet trzykrotnie. Szacujemy, e rednioroczna stopa inwestycji w pakiet klimatyczny wy-niosaby 1,5% PKB byaby najwysza na pocztku rozwaanego okresu, by potem miarowo male. Wobec rocznej stopy inwestycji polskiej gospodarki rzdu 20% oznacza to, e finansowanie polityki ekologicznej byoby umiarkowanie kosztowne.

 • -5-

  Jak ograniczy emisj gazw cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?

  Inwestycje te nie wchodz w peni w okres niw i zbiorw do 2030 r. nadwy-ka z poniesionych kosztw pojawia si dopiero po dugim okresie czasu. Dlatego gwnymi beneficjentami netto dziaa ukierunkowanych na redukcj emisji gazw cieplarnianych bd przysze pokolenia Polakw.

  Oszacowany koszt bdzie dodatkowo amortyzowany przez czynniki, ktrych nie uwzgldnilimy w naszej analizie bezporednio: behawioralne zmiany w wykorzy-staniu energii, czyli upowszechnienie bardziej ekologicznego stylu ycia oraz zmniej-szenie efektw zewntrznych z zanieczyszcze atmosferycznych, ktrych wycena bdzie rosn wraz z dwukrotnym wzrostem zamonoci spoeczestwa mierzonej realnym PKB na mieszkaca.

 • -6-

  Niskoemisyjne dylematy

  EXECUTIVE SUMMARY

  This report was commissioned by the Polish Ecological Club Mazovian Branch and WWF Poland Climate Coalition member organizations. The purpose of the report is to estimate economic consequences of greenhouse gases emission reduction in Poland from the level of 397 MtCO2e in 2008 to 210 MtCO2e in 2030. Authors from the Institute of Structural Research employ IBS CAST simulation toolbox in order to model economic processes induced by government climate policy.Abatement plan under consideration can be summarized as very ambitious, because it implies 60-percent reduction relative to reference scenario. Proportionally, the level of the reduction will have in relation to:

  2008 year 47%1990 year 53%1988 year 63%

  Achieving this objective requires:

  transition to low-carbon energy sector,

  using the full range of low-emission technologies to reduce energy consumption of households and whole economy (mostly through better insulation of new-built and retrofitting existing buildings),

  controlling emission growth in transport,

  introduction of carbon tax or its economic equivalent in order to create price incentives to decrease emissions.

  Implementation of this viable plan, if performed properly, could cost the Polish economy GDP no more than 1%-2% against the reference level in 2030. However, if climate policy will not be properly financed this macroeconomic cost can double or triple. We estimate that an average annual rate of investment in climate package would amount to 1,5% of GDP it would be the highest at the beginning of the period under consideration, steadily decreasing afterwards. Given the annual rate of investment of the Polish economy equal to 20%, it means that financing the environmental policy is likely to be only moderately expensive. Payoffs from climate investment scheme will exceed the costs after a long period of time certainly not before 2030. Therefore, the main net beneficiaries of activities aimed at reducing greenhouse gas emissions will be future generations of Poles.

 • -7-

  Jak ograniczy emisj gazw cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?

  The estimated cost will be additionally cushioned by factors that are not quantified in our analysis: behavioral changes in energy use, namely dissemination of greener lifestyle, and reducing air pollution external effects, which will be valued as more inconvenient with the twofold increase of societys real wealth as measured by GDP per capita.

 • -8-

  Niskoemisyjne dylematy