of 12 /12
Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu INFORMATOR za školsku 2015/2016. godinu Niš, oktobar 2015. godine

Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu · PDF fileAko se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, ... Bankarsko i berzansko poslovanje i

  • Upload
    buihanh

  • View
    246

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu · PDF fileAko se...

Page 1: Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu · PDF fileAko se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, ... Bankarsko i berzansko poslovanje i

Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu

INFORMATOR za školsku 2015/2016. godinu

Niš, oktobar 2015. godine

Page 2: Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu · PDF fileAko se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, ... Bankarsko i berzansko poslovanje i

-2-

Dragi budući studenti,

Dobrodošli na Nišku poslovnu školu strukovnih studija u Nišu! U Školskoj 2015/2016 godini studiraćete na ovoj Visokoj školi, koja angažuje profesore i

predavače, koji su doktorirali, magistrirali i specijalizirali u različitim oblastima ekonomije i menadžmenta.

Studiraćete studijske programe koji su usaglašeni sa savremenim evropskim i svetskim tendencijama i za koje se nadamo da će biti zanimljivi i produktivni, i koje ćemo i dalje usaglašavati i menjati u skladu sa potrebama privrede i institucija. Po planovima i programima upoznaćete se susreti sa raznovrsnim naučnim disciplinama. To će postaviti osnov vašeg znanja i sposobnosti, što će vam pružiti šansu da iskoristite sve mogućnosti koje su vezane za uspeh na polju ekonomije.

Sami programi zahtevaju ozbiljan rad. Znamo da ste većina u random odnosu, da možda neki od vas rade u večernjim satima, ili tokom vikenda, kako bi poboljšali svoju finansijsku situaciju. U takvim okolnostima je naročito značajno da pažljivo planirate svoje vreme i da se trudite da održite akademske prioritete. Kakva god da je vaša situacija, zaposleni na ovoj školi se posvećuju vašem uspehu, ali podržaćemo vas na najbolji mogući način, ako ulažete adekvatan napor pri učenju.

Ako imate bilo kakvih problema tokom studija ne oklevajte da nam se obratite. Takođe, ako ste zainteresovani da dalje nastavite sa usavršavanjem, imaćete mogućnost da u našoj školi završite specijalističke studije, ili da na odgovarajućim obrazovnim ustanovama u zemlji i inostranstvu nastavite studiranje.

Želimo vam uspešnu i prijatnu školsku godinu sa nama, i efikasno studiranje. Iskreno vaš,

Direktor Niške poslovne škole strukovnih studija dr Bratislav B. Prokopović, profesor

Page 3: Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu · PDF fileAko se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, ... Bankarsko i berzansko poslovanje i

-3-

Uvod

Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu ove godine upisaće 120 novih studenata. Obrazovanje studenata obuhvata i stručnu praksu kao i učešće studenata u projektima regionalnog razvoja. Takođe, na dva obrazovna profila specijalističkih strukovnih studija, upisano je još 60 studenata.

Javni prevoz

Dobra povezanost Niša drumskim i železničkim saobraćajem sa ostalim gradovima u Srbiji i

van nje, olakšava studentima dolazak u školu. Škola se nalazi u samom centru grada. Autobuska stanica u Nišu dnevno ima oko 1600 polazaka autobusa iz Niša u svim pravcima (Leskovac, Beograd, Vranje, Pirot, Zaječar, Prokuplje, Bor, Zaječar i dr.). Postojeći red vožnje uglavnom odgovara potrebama studenata, što omogućava jednom broju studenata koji stanuju van Niša da na nastavu dolaze autobusima.

Magistralnu železničku prugu Beograd-Niš-Skoplje, kao alternativni prevoz, takođe, koristi manji broj studenata. Dnevno kroz železničku stanicu prođe 29 putničkih vozova u oba pravca. Dobro je organizovana i taksi služba u gradu.

Bankarske usluge Postojanje dvadesetak poslovnih banaka, njihovih ekspozitura i poslovnih jedinica, lociranih

uglavnom u širem centru grada, nudi preko celog dana kompletne bankarske usluge fizičkim licima. Tu ponudu dopunjuje i jedan broj instaliranih bankomata i menjačnica u užem centru grada. Korišćenje platnih kartica, kao savremenog vida plaćanja, moguće je u najvećem broju prodajnih objekata u gradu.

Uslovi za upis na osnovne studije Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu utvrđuje broj studenata na osnovnim studijama

u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o broju studenata za upis u prvu godinu studija. Kandidat koji konkuriše za upis polaže klasifikacioni ispit koji obuhvata programske sadržaje

izučavane u srednjoj školi i ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit. Kandidat sa neodgovarajućom stručnom maturom može se uputiti na polaganje određenih predmeta opšte mature.

Strani državljanin može se upisati na osnovne studije pod istim uslovima kao i domaći državljanin ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava. Proveru znanja jezika na kome se izvodi nastava vrši tročlana komisija sastavljena od nastavnika škole. Komisija ocenjuje sposobnost čitanja, pisanja i sporazumevanja na jeziku na kome se izvodi nastava i formira konačnu ocenu o znanju jezika na kome se izvodi nastava, koja može biti pozitivna ili negativna.

Niška poslovna škola strukovnih studija iz Niša raspisuje Konkurs za upis na studijske programe koji se izvode na Školi. Ukupan broj studenata za svaki studijski program utvrđuje se na bazi dozvole za rad.

Za upis na osnovne studije mogu konkurisati svi kandidati sa četvrtim stepenom stručne spreme ili položenom opštom maturom. Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja na osnovu rezultata postignutog na klasifikacionom ispitu i opšteg uspeha u srednjoj školi (osim za kandidate sa položenom opštom maturom). Rang liste sačinjavaju se prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima srednje škole, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postiže na klasifikacionom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit. Ocena koju je kandidat stekao polaganjem opšte mature preračunava se na srazmeran broj bodova (maksimalno 60) i dodaje broju bodova ostvarenih po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi (najmanje 16, a najviše 40 bodova), što ukupno iznosi 100 bodova.

Page 4: Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu · PDF fileAko se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, ... Bankarsko i berzansko poslovanje i

-4-

Konkurs za upis objavljuje se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Odlukom Vlade Republike Srbije. Zainteresovani kandidati prilikom prijave na Konkurs dužni su da dostave sledeću dokumentaciju:

Originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,

Original Diplome o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,

Originalni Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci),

Dokaz o uplati naknade za polaganje klasifikacionog ispita,

Prijavni list. Prijavni list sadrži sledeće podatke:

Naziv studijskog programa za koji konkuriše,

Ime;

Ime jednog od roditelja;

Prezime;

Jedinstveni matični broj građana;

Mesto rođenja, republika odnosno država;

Datum rođenja;

Adresa prebivališta;

Broj kontakt telefona;

Naziv prethodno završene škole;

Stepen stručne spreme,

Pol. Na klasifikacionom ispitu mogu se polagati sledeći predmeti:

Test iz konomije;

Test opšte informisanosti i

Motivciono pismo (esej). Klasifikacioni ispit se polaže u prostorijama Škole. Kandidati su obavezni da na polaganje

prijemnog ispita ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš. Komisija za upis studenata utvrđuje jedinstvenu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenih po svim pomenutim kriterijumima u roku od 48 sati od polaganja prijemnog ispita.

Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom, može podneti prigovor direktoru Škole u roku od tri dana od objavljivanja jedinstvene rang liste.

Kandidati koji su ispunili uslove za upis dužni su da upišu u roku od 15 dana. Za upis su neophodna sledeća dokumenta:

Originalni Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci),

Originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,

Original Diplome o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,

Dva popunjena obrasca ŠV-20,

Indeks,

Dve fotografije formata 4 x cm (ne starije od šest meseci),

Dokaz o uplati naknade za zdravstveno-potporni fond

Dokaz o uplati školarine. Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, Niška poslovna

škola strukovnih studija u Nišu će umesto njega upisati drugog kandidata, u skladu sa redosledom kandidata na konačnoj rang listi. Ukoliko se u prvom upisnom roku ne upiše broj studenata koji planiran za ovaj studijski program, raspisaće se Konkurs za drugi upisni rok.

Školarina obuhvata naknade za redovne usluge koje Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu pruža studentu u okviru ostvarivanja studijskog programa:

teorijska i praktična nastava;

Page 5: Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu · PDF fileAko se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, ... Bankarsko i berzansko poslovanje i

-5-

konsultacije;

realizacija predispitnih obaveza;

prijava i polaganje ispita;

overa semestra;

prijava i polaganje završnog rada;

mentorski rad;

izdavanje uverenja o diplomiranju;

izdavanje diplome i dodatka diplomi. Mobilnost studenata Uslovi za prelazak na studijski program finansije i bankarstvo sa drugih studijskih programa Priznavanje ispita sa drugih studijskih programa Studentu koji je položio ispit na drugom studijskom programu priznaje se položeni ispit, ako

predmet iz kojeg je ispit položen, po svojoj sadržini i obimu odgovara predmetu koji je student upisao, što se dokazuje dokumentima predviđenim ESPB pravilima.

Ako predmet iz kojeg je ispit položen po svojoj sadržini i obimu približno odgovara predmetu koji je student upisao, nastavnik može priznati ispit u celini ako je ocenio da je student kroz obrađeni i položeni program stekao znanje i veštine u meri dovoljnoj za priznavanje ispita.

Priznavanjem ispita priznaje se i ocena kojom je student ocenjen na is-pitu. Broj bodova priznatog ispita utvrđuje se u skladu sa pravilima ESPB.

Studijski programi Studijski programi na osnovnim studijama:

Komercijalno poslovanje;

Računovodstvo i revizija;

Bankarsko i berzansko poslovanje i

Turizam i ugostiteljstvo Obrazovna delatnost za sticanje više stručne spreme ostvaruje se kroz nastavu (predavanja,

praktične vežbe, kolokvijumi, konsultacije, seminarski radovi, mentorski rad, ispiti) i druge oblike rada utvrđene Statutom Škole.

Studijski programi osnovnih studija se izvode u trajanju od tri godine (šest semestara). Jedan dan nedeljno u toku školske godine je predviđen za obavljanje stručne prakse. Na kraju osnovnih studija, predviđena je odbrana završnog rada. Zimski semestar počinje, po pravilu, 1. oktobra a završava se 15. februara; letnji semestar počinje 16. februara a završava se 30. septembra iste godine.

Raspusti u toku godine su: zimski od 15. januara do 15. februara; prolećni, u vreme uskršnjih praznika i letnji od 10. jula do 20. avgusta.

Page 6: Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu · PDF fileAko se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, ... Bankarsko i berzansko poslovanje i

-6-

Studijski program – Bankarsko i berzansko poslovanje

R. br ši

f.

Naziv predmeta Semestar / predavanja + vežbe ESPB

(ECTS)

1 2 3 4 5 6

1. Godina

Obavezni predmeti

1. 101 Engleski jezik I 3+1 5

2. 102 Matematika sa statistikom 4+3 9

3. 103 Informacioni sistemi 1+3 6

4. 201 Osnovi računovodstva 4+3 9

5. 202 Makroekonomija 3+1 5

6. 203 Stručna praksa (prva godina) 0+5 8

Izborni predmeti (biraju se 2)

7. 104 Menadžment poslovnih komunikacija 4+3 9

8. 105 Ekološki menadžment 4+3

9. 204 Organizacija preduzeća 4+3 9

10. 205 Osnovi menadžmenta 4+3

2. Godina

Obavezni predmeti

11. 301 Engleski jezik II 3+1 5

12. 302 Planiranjei analiza poslovanja 4+3 9

13. 303 Finansijski menadžment 4+3 5

14. 401 HoV i finansijska tržišta 3+1 7

15. 402 Bankarsko računovodstvo 3+2 8

16. 403 Stručna praksa II 0+5 8

Izborni predmeti (biraju se 2)

17. 304 Ekonomija EU 4+3 9

18. 305 Savremeni privredni sistemi 4+3

19. 404 Marketing-menadžment 4+3 9

20. 405 Menadžment međunarodnog poslovanja

4+3

3. Godina

21. 501 Engleski jezik III 3+1 5

22. 502 Bankarstvo 3+2 7

23. 503 Stručna praksa III 0+5 8

24. 601 Bankarstvo i berzansko poslovanje 4+4 9

25. 602 Revizija i kontrola 4+2 9

26. 603 Završni rad 0+5 10

Izborni predmeti (biraju se 2)

27. 504 Logistika 3+2 6

28. 505 Kanali marketing usluga 3 +2

29. 604 Menadžment ljudskih resursa 3+2 6

30. 605 Preduzetništvo 3+2

Page 7: Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu · PDF fileAko se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, ... Bankarsko i berzansko poslovanje i

-7-

Studijski program – Komercijalno poslovanje

R. br ši

f.

Naziv predmeta Semestar / predavanja + vežbe ESPB

(ECTS)

1 2 3 4 5 6

I Godina

Obavezni predmeti

1. 101 Engleski jezik I 3+1 5

2. 102 Matematika sa statistikom 4+3 9

3. 103 Informacioni sistemi 1+3 6

4. 201 Računovodstvo (Osnove) 4+3 9

5. 202 Makroekonomija 3+1 5

6. 203 Stručna praksa (prva godina) 0+5 8

Ukupno 8+7 7+9 42

Izborni predmeti (biraju se 2)

7. 104 Menadžment poslovnih komunikacija 4+3 9

8. 105 Ekološki menadžment 4+3

9. 204 Organizacija preduzeća 4+3 9

10. 205 Osnovi menadžmenta 4+3

Ukupno 8+6 8+6 18

II Godina

Obavezni predmeti

11. 301 Engleski jezik II 3+1 5

12. 302 Planiranje i analiza poslovanja 4+3 9

13. 303 Poslovno pravo 3+1 5

14. 401 Marketing menadžment 4+3 9

15. 402 Mikroekonomija 3+2 6

16. 403 Stručna praksa (druga godina) 0+5 8

Ukupno 10+9 7+10 42

Izborni predmeti (biraju se 2)

17. 304 Ekonomika Evropske unije 4+3 9

18. 305 Savremeni privredni sistemi 4+3

19. 404 Finansijski menadžment 4+3 9

20. 405 Menadžment međunarodnog poslovanja

4+3

Ukupno 8+6 8+6 18

III Godina

Obavezni predmeti

21. 501 Engleski jezik III 3+1 5

22. 502 Komercijalno poslovanje 4+4 11

23 503 Stručna praksa III 0+5 8

24. 601 Bankarsko i berz. poslovanje 4+4 11

25. 602 Integralni informacioni sistemi 1+3 7

26. 603 Završni rad 0+5 8

Ukupno 11+9 2+12 48

Izborni predmeti (biraju se 2)

27. 504 Logistika 3+2 6

28. 505 Kanali marketing usluga 3+2

29. 604 Menadžment ljudskih resursa 3+2 6

30. 605 Preduzetništvo 3+2

Ukupno 6+4 9+6 12

Page 8: Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu · PDF fileAko se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, ... Bankarsko i berzansko poslovanje i

-8-

Studijski program – Računovodstvo i revizija

R. br ši

f.

Naziv predmeta Semestar / predavanja + vežbe ESPB

(ECTS)

1 2 3 4 5 6

1. Godina

Obavezni predmeti

1. 101 Engleski jezik I 3+1 5

2. 102 Matematika sa statistikom 4+3 9

3. 103 Informacioni sistemi 1+3 6

4. 201 Osnovi računovodstva 4+3 9

5. 202 Makroekonomija 3+1 5

6. 203 Stručna praksa (prva godina) 0+5 8

Izborni predmeti (biraju se 2)

7. 104 Organizacija preduzeća 4+3 9

8. 105 Osnovi menadžmenta 4+3

9. 204 Menadžment poslovnih komunikacija 4+3 9

10. 205 Ekološki menadžment 4+3

2. Godina

Obavezni predmeti

11. 301 Engleski jezik II 3+1 5

12. 302 Planiranje i analiza poslovanja 4+3 9

13. 303 Finansijski menadžment 4+3 7

14. 401 Poslovno pravo 3+1 5

15. 402 Finansijsko računovodstvo i bilans 3+2 8

16. 403 Stručna praksa II 0+5 8

Izborni predmeti (biraju se 2)

17. 304 Ekonomija EU 4+3 9

18. 305 Savremeni privredni sistemi 4+3

19. 404 Marketing-menadžment 4+3 9

20. 405 Menadžment međunarodnog poslovanja

4+3

3. Godina

21. 501 Engleski jezik III 3+1 5

22. 502 Upravljačko računovodstvo 3+2 7

23. 503 Stručna praksa III 0+5 8

24. 601 Bankarsko i berzansko poslovanje 4+4 9

25. 602 Revizija i kontrola 4+2 9

26. 603 Završni rad 0+5 10

Izborni predmeti (biraju se 2)

27. 504 Logistika 3+2 6

28. 505 Kanali marketing usluga 3+2

29. 604 Menadžment ljudskih resursa 3+2 6

30. 605 Preduzetništvo 3+2

Page 9: Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu · PDF fileAko se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, ... Bankarsko i berzansko poslovanje i

-9-

Studijski program – Turizam i ugostiteljstvo

R. br ši

f.

Naziv predmeta Semestar / predavanja + vežbe ESPB

(ECTS)

1 2 3 4 5 6

1. Godina

Obavezni predmeti

1. 101 Engleski jezik I 3+1 5

2. 102 Matematika sa statistikom 4+3 9

3. 103 Informacioni sistemi 1+3 6

4. 201 Računovodstvo (Osnove) 4+3 9

5. 202 Makroekonomija 3+1 5

6. 203 Stručna praksa (prva godina) 0+5 8

Izborni predmeti (biraju se 2)

7. 104 Organizacija preduzeća 4+3 9

8. 105 Osnovi menadžmenta 4+3

9. 204

Menadžment poslovnih komunikacija

4+3 9

10. 205 Ekološki menadžment 4+3

2. Godina

Obavezni predmeti

11. 301 Engleski jezik II 3+1 5

12. 302 Agencijsko poslovanje 3+1 5

13. 303

Menadžment turizma i ugostiteljstva

4+3 9

14. 401 Osnovi turizma 3+2 6

15. 402 Marketing-menadžment 4+3 9

16. 403 Stručna praksa (druga godina) 0+5 8

Izborni predmeti (biraju se 2)

17. 304 Planiranje i analiza poslovanja 4+3 9

18. 305 Poslovno pravo 4+3

19. 404 Finansijski menadžment 4+3 9

20. 405 Menadžment međunarodnog poslovanja

4+3

3. Godina

21. 501 Engleski jezik III 3+1 7

22. 502 Menadžment poslovanja TUJ 4+4 8

23. 503 Stručna praksa (treća godina) 0+5 9

24. 601 Istorija umetnosti i kulture 3+1 7

25. 602 Integralni informacioni sistemi 1+3 7

26. 603 Završni rad 0+5 10

Izborni predmeti (biraju se 2)

27. 504 Logistika 3+2 6

28. 505 Kanali marketing usluga 3+2

29. 604 Menadžment ljudskih resursa 3+2 6

30. 605 Preduzetništvo 3+2

Page 10: Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu · PDF fileAko se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, ... Bankarsko i berzansko poslovanje i

-10-

Ispitni rokovi u školskoj 2015/2016.

Naziv roka Rok traje od-do Prijavljivanje ispita od-do

jan./feb. 18.01. do 11.02. 08.01. do 17.01.2016.

april 01.04. do 17.04. 20.03. do 30.03. 2016.

jun 01.06. do 17.06. 20.05. do 31.05. 2016.

septembar 01.08. do 17.09. 20.08. do 31.08. 2016.

oktobar 01.10. do 17.10. 20.09. do 30.09. 2016.

novembar 01.11. do 17.10. 20.10. do 31.10. 2016.

Ispitni rokovi su: januarsko-februarski, aprilski, junski, septembarski, oktobarski i novembarski. Na osnovu člana 90. Zakona o visokom obrazovanju, student kome je preostao jedan nepoloženi

ispit iz studijskog programa upisane godine ima pravo da taj ispit polaže u naknadnom ispitnom roku do početka naredne školske godine.

Naknadni ispitni rok organizuje se, po pravilu, pre početka naredne školske godine. Kalendar ispita objavljuje se početkom svake školske godine.

Page 11: Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu · PDF fileAko se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, ... Bankarsko i berzansko poslovanje i

-11-

Raspored polaganja ispita na osnovnim studijama školske 2015/16

NAZIV PREDMETA JAN. FEB.

APRIL JUN SEPTE MBAR

OKT OBAR

NOVEMBAR

1. Engleski jezik I 18. I 1. IV 1. VI 1. IX 1. X 1. XI

2. Matematika sa statistikom 19. I 2. IV 2. VI 2. IX 2. X 2. XI

3. Informacioni sistemi 20. I 3. IV 3. VI 3. IX 3. X 3. XI

4. Osnovi računovodstva 21. I 4. IV 4. VI 4. IX 4. X 4. XI

5. Makroekonomija 22. I 5. IV 5. VI 5. IX 5. X 5. XI

6. Stručna praksa (prva godina) 23. I 6. IV 6. VI 6. IX 6. X 6. XI

7. Menadžment poslovnih komunikacija 24. I 7. IV 7. VI 7. IX 7. X 7. XI

8. Ekološki menadžment 1. II 8. IV 8. VI 8. IX 8. X 8. XI

9. Organizacija preduzeća 2. II 9. IV 9. VI 9. IX 9. X 9. XI

10. Osnovi menadžmenta 3. II 10. IV 10. VI 10. IX 10. X 10. XI

11. Engleski jezik II 18. I 1. IV 1. VI 1. IX 1. X 1. XI

12. Planiranjei analiza poslovanja 19. I 2. IV 2. VI 2. IX 2. X 2. XI

13. Finansijski menadžment 20. I 3. IV 3. VI 3. IX 3. X 3. XI

14. HoV i finansijska tržišta 21. I 4. IV 4. VI 4. IX 4. X 4. XI

15. Bankarsko računovodstvo 22. I 5. IV 5. VI 5. IX 5. X 5. XI

16. Stručna praksa II 23. I 6. IV 6. VI 6. IX 6. X 6. XI

17. Ekonomija EU 24. I 7. IV 7. VI 7. IX 7. X 7. XI

18. Savremeni privredni sistemi 1. II 8. IV 8. VI 8. IX 8. X 8. XI

19. Marketing-menadžment 2. II 9. IV 9. VI 9. IX 9. X 9. XI

20. Menadžment međunarodnog poslovanja 3. II 10. IV 10. VI 10. IX 10. X 10. XI

21. Engleski jezik III 18. I 1. IV 1. VI 1. IX 1. X 1. XI

22. Bankarstvo 4. II 11. IV 11. VI 11. IX 11. X 11. XI

23. Stručna praksa III 19. I 2. IV 2. VI 2. IX 2. X 2. XI

24. Bankarstvo i berzansko poslovanje 20. I 3. IV 3. VI 3. IX 3. X 3. XI

25. Revizija i kontrola 21. I 4. IV 4. VI 4. IX 4. X 4. XI

27. Logistika 22. I 5. IV 5. VI 5. IX 5. X 5. XI

28. Kanali marketing usluga 23. I 6. IV 6. VI 6. IX 6. X 6. XI

29. Menadžment ljudskih resursa 24. I 7. IV 7. VI 7. IX 7. X 7. XI

30. Preduzetništvo 1. II 8. IV 8. VI 8. IX 8. X 8. XI

31. Poslovno pravo 2. II 9. IV 9. VI 9. IX 9. X 9. XI

32. Finansijsko računovodstvo i bilans 3. II 10. IV 10. VI 10. IX 10. X 10. XI

33. Upravljačko računovodstvo 4. II 11. IV 11. VI 11. IX 11. X 11. XI

34. Mikroekonomija 4. II 11. IV 11. VI 11. IX 11. X 11. XI

35. Komercijalno poslovanje 5. II 12. IV 12. VI 12. IX 12. X 12. XI

36. Integralni informacioni sistemi 6. II 13. IV 13. VI 13. IX 13. X 13. XI

37. Agencijsko poslovanje 5. II 12. IV 12. VI 12. IX 12. X 12. XI

38. Menadžment turizma i ugostiteljstva 8. II 14. IV 14. VI 14. IX 14. X 14. XI

39. Osnovi turizma 9. II 15. IV 15. VI 15. IX 15. X 15. XI

40. Menadžment poslovanja TUJ 10. II 16. IV 16. VI 16. IX 16. X 16. XI

41. Istorija umetnosti i kulture 11. II 17. IV 17. VI 17. IX 17. X 17. XI

Po pravilu, u svim rokovima ispiti počinju u 14 sati, a ako je ispit predviđen za subotu ili nedelju, onda je početak njegovog održavanja od 11 sati.

Page 12: Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu · PDF fileAko se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, ... Bankarsko i berzansko poslovanje i

-12-

Raspored polaganja ispita na specijalističkim studijama školske 2015/16

NAZIV PREDMETA JAN. FEB.

APRIL JUN SEPTE MBAR

OKT OBA

R

DEC

E MBA

R

1. Organizacija trgovine 18. I 1. IV 1. VI 1. IX 1. X 1. XI

2. Ugovori u robnom prometu 19. I 2. IV 2. VI 2. IX 2. X 2. XI

3. Metode NIR-a 20. I 3. IV 3. VI 3. IX 3. X 3. XI

4. Aplikativni marketing 21. I 4. IV 4. VI 4. IX 4. X 4. XI

5. Finansijski menadžment 22. I 5. IV 5. VI 5. IX 5. X 5. XI

6. Menadžment međunarodnog poslovanja

23. I 6. IV 6. VI 6. IX 6. X 6. XI

7. Specijalistička praksa 24. I 7. IV 7. VI 7. IX 7. X 7. XI

8. Menadžment promena 1. I 8. IV 8. VI 8. IX 8. X 8. XI

9. Informacioni sistemi marketinga 2. I 9. IV 9. VI 9. IX 9. X 9. XI

10. Izrada i ocena biznis plana 3. I 10. IV 10. VI 10. IX 10. X 10. XI

11. Ugovori u robnom prometu 4. I 11. IV 11. VI 11. IX 11. X 11. XI

12. Organizacija tur-ugostit. jedinica 5. I 12. IV 12. VI 12. IX 12. X 12. XI

13. Agencijski marketing-menadžment 6. I 13. IV 13. VI 13. IX 13. X 13. XI

14. Menadžment TU 8. I 14. IV 14. VI 14. IX 14. X 14. XI

Po pravilu, u svim rokovima ispiti počinju u 14 sati, a ako je ispit predviđen za subotu ili nedelju, onda je početak njegovog održavanja od 11 sati.