22
dr.Nijaz IBRULJ redovni profesor Univerziteta u Sarajevu E-mail : [email protected] UVOD U KOGNITIVNU ZNANOST Tema # 2 Šta je kognitivna znanost ?

NIJAZ IBRULJ Šta Je Kognitivna Znanost

Embed Size (px)

Citation preview

 • dr.Nijaz IBRULJredovni profesor Univerziteta u Sarajevu

  E-mail : [email protected]

  UVOD U KOGNITIVNU ZNANOST

  Tema # 2

  ta je kognitivna znanost ?

 • Poetna karakterizacija

  Kognitivna znanost se moe posmatrati kao multidisciplinarno istraivanje koje obuhvata

  1. Konzorcij znanstvenih podruja

  2. Konzorcij hipoteza

  3. Konzorcij strategija istraivanja

  4. Konzorcij metoda

  2

 • Epistemoloke pretpostavke

  NATURALIZIRANA EPISTEMOLOGIJA= Epistemoloko stanovite znanosti koje se bave istraivanjem kognitivne strukture .

  Principi:

  Prvo: ljudski organizam je kao i svaki drugi prirodni organizam Prvo: ljudski organizam je kao i svaki drugi prirodni organizam jedan fiziki sistem s vrlo odreenom strukturom i funkcionalnom organizacijom.

  Drugo: mentalni procesi i mentalna stanja nisu izvanjski unosi neke duhovne strukture u biofiziku strukturu, nego su proizvod biofizikih procesa unutar jednog cjelovitog biofizikog sistema.

  3

 • Tree: inteligentni prirodni sistem kakav je ovjek , moe biti, kada se dosljedno istrai i analizira, paradigma ili metafora za objanjenje i konstrukciju drugih inteligentnih sistema koji nisu prirodne strukture, nego nainjeni od umjetnih materijala.

  etvrto: nain na koji se svi procesi (fiziki + mentalni) u jednom inteligentnom prirodnom ili vjetakom sistemu mogu istraivati jeste eksperimentalni, empirijski metod mogu istraivati jeste eksperimentalni, empirijski metod prirodnih znanosti.

  Peto: jezik u kojem se moe dati zadovoljavajui opis strukture i funkcioniranja inteligentnih sistema (prirodnih i umjetnih) jeste jezik fizike, jezik koji poinje terminima opaanja i zavrava logikim generalizacijama.

  4

 • Konzorcij znanstvenih podruja

  Kognitivna psihologija

  Kognitivna neurobiologija

  Kognitivna neuropsihologija

  Kognitivna ethologija Kognitivna ethologija

  Artificijelna inteligencija (AI)

  Kognitivna estetika

  Raunarska psihologija

  Fuzzy lingvistika

  Filozofija uma

  Filozofija jezika

  5

 • Konzorcij hipoteza

  Hipoteza o razdvojenosti mentalnih i fizikih procesa

  Hipoteza o anomalijskom monizmu (Davidson)

  Hipoteza o simbolikom / logikom / raunarskom kognitivizmu(Simon / Newill)kognitivizmu(Simon / Newill)

  Hipoteza o internalnom i intencionalnom reprezentiranju(Fodor)

  Hipozeta o eliminativnom materijalizmu / strogom fizikalizmu (Daniel C.Dennet)

  Hipoteza o jedinstvu uma i mozga (Pat Churchland)

  6

 • Konzorcij strategija istraivanja

  Emiprijska strategija (empirijska psihologija, empirijska lingvistika, empirijska neurobiologija, ...): trai da se empirijskim istraivanjima (testovima, mjerenjima,klinikim metodama) dodje do saznanja kako funkcionira kognicijakognicija

  Generalni principi teorije (teorijska psihologija, teorijska lingvistika, teorijska neurobiologija, ...): trai da se iz generalnih teorijskih principa deduciraju kognitivne sposobnosti i onda da im se pridrue empirijski podaci

  7

 • Istraivanje kognitivnih relacija koje postoje izmedju

  kompleksnih neurofiziolokih i celularnih procesa u ljudskom mozgu i centralnom nervnom sistemu;

  kompleksnih mentalnih procesa, njihove strukture i kompleksnih mentalnih procesa, njihove strukture i njihove funkcionalne organizacije;

  kompleksnih verbalnih i neverbalnih, intencionalnih i neintencionalnih, svjesnih i nesvjesnih ponaanja subjekata;

  8

 • kompleksnih tipova reprezentacije u prirodnim jezicima i umjetnim jezicima;

  raunarskih simulacija organizacije i funkcija inteligentnih sistema te mogunosti konstruiranja umjetnih inteligentnih sistema u robotici;

  prirodom komunikacije zasnovane na navedenim prirodom komunikacije zasnovane na navedenim istraivanjima i nainima manipulacije, predvianja i produciranja, kontrole i usmjeravanja ponaanja ljudskih inteligentnih sistema,

  ponaanja ivotinja, i

  funkcioniranja paralelnih i distribuiranih sistema umjetne inteligencije u robotici

  9

 • Centralno pitanje kognitivne znanosti

  Kognitivna znanost postala podruje susreta istraivaa-specijalista i filozofa iji rad motivira generalno pitanje:

  kako (how) funkcionira / djeluje / radi (work) ljudski um

  (mind) ? (mind) ?

  Povezana pitanja

  U kakvom su odnosu um i tijelo?

  Kako se odnose um i mozak?

  Kako mentalni procesi uzrokuju fizike procese?),

  10

 • Analogija: mozak = um

  Identificiranje uma i mozga , istrivanje mozga, slui danas

  kao velika paradigma svih teorija uma.

  makroanatomska arhitektura mozga (anatomija hemisfera, makroanatomska arhitektura mozga (anatomija hemisfera, anatomija kore velikog mozga s renjevima, brazdama i vijugama, anatomija hipokampusa, talamusa i amigdale, anatomija limbikog sistema, bazalne ganglije i cerebeluma) i

  mikroanatomska arhitektura mozga (anatomija neuronske elije, vrste sinaptikih veza, djelovanje neurotransmitera, djelovanje receptora )

  11

 • Konzorcij tehnika i metoda

  Istraivanja arhitekture mozga i razliitih nivoa neuronske aktivnosti u posljednjem desetljeu okarakterizirano je od nekih autora kao dekada istraivanja mozga

  Ta istraivanja su omoguena pronalaenjem i primjenom Ta istraivanja su omoguena pronalaenjem i primjenom novih metoda istraivanja aktivnosti mozga koja su poduzeta u neuroanatomiji

  Nove tehnike snimanja mozga x-zracima i magnetnom rezonancom, kao to su: EEG, ERP, MEG, CT, MRC, Xe rCBF, PET, SPECT, fMRI i druge

  12

 • (CT) Computed tomography , Raunarska ili kompjuterskatomografija je metoda kasnije poznata kao computed axial tomography (CAT or CT scan) ili body section roentgenography.

  (EEG) Electroencephalography Elektroencefalografija je metod mjerenja elektrine aktivnosti koju proizvodi mozak a dobija se uz pomo elektroda koje stavljaju u vlasite glave

  EEG topography Elektroencefalografska topografija jetehnikasnimanja neuronske strukture u kojoj se veliki broj elektrodaEEG elektroda stavlja u glavu pratei geometrijske linije ve odreenih taaka .Posebni softver u kompjuterskom aparatu pokazuje aktivnost na kolor ekranu ili na printeru tako to upisuje koliinu aktivnosti razliitim tonovima boje

  13

 • (MRI) Magnetic resonance imaging Snimanje magnetskerezonancije je metod koji se primarno koristi za medicinsko snimanje kojim se vizualizira struktura i funkcija tijela. Ona prua detaljnu sliku tijalu razliitim planovima.

  (fMRI) Functional magnetic resonance imaging Snimanje funkcionalne magnetske rezonacijeje metod upotrebe MRI za mjerenje hemodinamikog odovora koji je povezan s mjerenje hemodinamikog odovora koji je povezan s neuronskom aktivnou u mozgu ili u kimi ljudi ili ivotinja.

  (MEG) Magnetoencephalography Magnetna encefalografijaje tehnika snimanja koja se koristi za mjerenje magnetskog polja kojeg proizvodi elektrina aktivnost mozga. Koriste se izizetno senzitivna sredstva kao SQUID.

  14

 • (PET) Positron emission tomography Topografija pozitronskogisijavanja je metod nuklearne medicine za pravljenje tri-dimenzionalnih slika ili mape funkcionalnih procesa u tijelu

  (SPECT) Single photon emission computed tomography

  Kompjuterska tomografija pojedinanog isijavanja fotona je Kompjuterska tomografija pojedinanog isijavanja fotona je metoda snimanja koja spada u nuklearnu tomografiju i koja koristi gamma zrake. Vrlo je slina snimanju konvencionalne nuklearne medicine koja koristi gamma kameru.

  15

 • Nove neurobioloke metode

  metodom farmakoloke manipulacije, odnosno primjenom razliitih supstanci, nastoji se djelovati na promjenu celularne aktivnosti;

  metodom anestezije odreenih zona mozga nastoji se utvrditi funkcionalna i motorika aktivnost;

  metodom mjerenja cirkulacije i metabolizma u mozgu metodom mjerenja cirkulacije i metabolizma u mozgu utvruje se aktivnost zona mozga pri obavljanju kognitivnih zadataka;

  metodom elektrinih mikrostimulacija odreenih dijelova mozga definira se motoriki odgovor

  metodom elektroencefalografije odreuje se neuronska aktivnost i njena potencija.

  16

 • Simbolika reprezentacija i kognicija

  Razvoj

  umjetnih jezika,

  simbolike (kanonske notacije), simbolike (kanonske notacije),

  logike sintakse znanosti,

  logike kao jezika znanosti,

  snano je utjecao na razvoj istraivanja umjetne inteligencije i logikog programiranja a onda i njihove upotrebe u stvaranju modela ljudskog kognitivnog sistema.

  17

 • Sistemi koji koriste simbole= inteligentni sistemi

  Potraga za otkrivanjem strukture i funkcija ljudskog uma proirila se je s ljudi na sve fizike sisteme koji su djelomino intelignetni ili bi mogli biti inteligentni:

  na ivotinje (etologija, kognitivna etologija, raunarski etoloki modeli) i

  na maine / strojeve (umjetna inteligencija, robotika, raunari).

  18

 • Logike osnove istraivanja

  MONOTONIJSKA LOGIKA je osnova binarnih simbolikih sistema koji funkcioniraju na principima dvovrjednosnog rauna iskaza i rauna predikata (Booleove funkcije, 0 i 1): numeriko programiranje (11, 01, 10, 00, 011, 101, 001..)

  FUZZY LOGIKA je osnova vievrijednosnih calculusa i fuzzy calculusa koji slue za konekcionistiku ili paralelno distribuirano povezivanje podataka : soft computing(Zadehovi fuzzy skupovi> funkcija pripadnosti

  izmedju o i 1 ), 0.0 / 0.1/ 0.2/ 0.3/ 0.4/./1.0/

  19

 • Kognitivni algoritmi

  Otkrivanje zadovoljavajueg tipa algoritma, a to znai pravilnog i mehanikog procesa operiranja simbolima i kontrole ove procedure, na kojem poivaju prirodni (ljudski) kognitivni procesi, nije mogue bez analize i konstrukcije razliitih tipova logikog jezika u kojima konstrukcije razliitih tipova logikog jezika u kojima se algoritam izraava.

  ALGORITAM = LOGIKA + KONTROLA

  20

 • Nove tehnike vjetake inteligencijeSOFT COMPUTING

  Neuronske mree

  Genetiki algoritmi

  Fuzzy sistemiFuzzy sistemi

  Ekspetni sistemi

  Grubi skupovi

  Teorije kaosa

  21

 • Umjesto definicijeKognitivna znanost je interdisciplinarno podruje istraivanja, utemeljeno na naturalistikoj epistemologiji

  koje se u irem smislu moe odrediti kao znanost o biofizikim i mentalnim uzrocima fenomena svjesnog , intencionalnog i inteligentnog ponaanja, inteligentnog ponaanja,

  a u uem smislu kao znanost o neurofiziolokom porijeklu, funkcionalnoj organizaciji, intencionalnoj karakterizaciji i tipovima reprezentacije mentalnih procesa i njihove interakcije s verbalnim i neverbalnom ponaanjem humanih inteligentnih sistema, ponaanjem ivotinja, kao i u konstrukciji i funkcioniranju umjetnih inteligentnih sistema.

  22