of 27 /27
NIEZB Ę DNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH WYDZIAŁ EDUKACJI, ZAKTUALIZOWANO: 4 maja 2012r.

NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

Embed Size (px)

Text of NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA -...

Page 1: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

N I E Z B ĘD N I K G L I W I C K I E G O

D Y R E K T O R A

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

WYDZIAŁ EDUKACJI, ZAKTUALIZOWANO: 4 maja 2012r.

Page 2: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

2

Wstęp ....................................................................................................................................... 3

I JEDNOSTKA OŚWIATOWA.................................................................................... 4

1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej jednostki oświatowej..............................................................................................................................4

1) Akty prawne związane z organizacją szkoły .................................................................................. 4 2) Akty prawne związane z finansami szkoły ..................................................................................... 5 3) Akty prawne związane z prawem pracy stosowanym w szkole .................................................. 6 4) Postępowanie administracyjne w szkole ........................................................................................ 8 5) Informacja publiczna......................................................................................................................... 8

2. Organizacja .............................................................................................................................9 1) Arkusz organizacji .............................................................................................................................. 9 2) Powoływanie i odwoływanie – stanowiska kierownicze ............................................................... 9 3) Nauczyciele – dokształcanie, awans, poszukiwanie pracy ......................................................... 10

3. Związki zawodowe .............................................................................................................11 1) Prawa i obowiązki dyrektora .......................................................................................................... 11 2) Oświatowe związki zawodowe na terenie Gliwic ......................................................................... 11

2. Podział kompetencji: organ prowadzący – organ nadzoru pedagogicznego12

II SPRAWY KADROWE DYREKTORA .................................................................... 13

1. Powierzenie stanowiska i wykonywanie funkcji ....................................................13 1) Pojęcie czynności prawnej „z samym sobą” ................................................................................ 13 2) Oświadczenie majątkowe oraz inne informacje i oświadczenia ................................................ 14 3) Teczka akt osobowych .................................................................................................................... 16 4) Urlopy ................................................................................................................................................ 16 5) Wynagrodzenie ................................................................................................................................ 17 6) Delegacje służbowe......................................................................................................................... 18 7) Zwolnienia lekarskie ........................................................................................................................ 18 8) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.................................................................................. 18 9) Pełnomocnictwa substytucyjne...................................................................................................... 19

2. Zaprzestanie pełnienia funkcji ......................................................................................20

III ORGAN PROWADZĄCY ........................................................................................ 21

1. Organy samorządu terytorialnego ...............................................................................21 2. Organizacja UM i kompetencje wydziałów ...............................................................23 3. Komunikacja z UM..............................................................................................................24 4. Kompetencje pracowników Wydziału Edukacji ......................................................25 5. Pomoc prawna dla dyrektorów jednostek ................................................................27

Page 3: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

3

Wstęp

„NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA” stanowi próbę przedstawienia podstawowych zagadnień związanych z pełnieniem funkcji dyrektora jednostki oświatowej w Gliwicach. Opracowanie zostało pomyślane jako podręczna pomoc dla dyrektorów jak i osób, które dopiero zamierzają ubiegać się o objęcie stanowiska dyrektora.

Niezbędnik nie stanowi źródła prawa, a jedynie ogranicza się do wskazania aktów prawnych mających zasadnicze znaczenie dla dyrektora, przez co ma szansę przyczynić się do spopularyzowania szeroko rozumianych przepisów prawa oświatowego. Niezbędnik nie jest też opracowaniem wyczerpującym, które kompleksowo i szczegółowo podchodzi do wszystkich sytuacji, z którymi może spotkać się dyrektor w swojej pracy. Wybiórczo przedstawia i akcentuje pewne kwestie praktyczne, a w stosunku do pozostałych ogranicza się do wskazania możliwych ścieżek rozwiązań albo w ogóle je pomija, nie chcąc powielać regulacji zawartych w przepisach prawa.

Formuła „NIEZBĘDNIKA GLIWICKIEGO DYREKTORA” ma charakter otwarty i dynamiczny. Opracowanie będzie stale aktualizowane, doskonalone i dostosowywane do zgłaszanych sugestii.

Page 4: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

4

I JEDNOSTKA OŚWIATOWA

W Gliwicach funkcjonuje 87 miejskich jednostek organizacyjnych, które są prowadzone przez miasto Gliwice w celu wykonywania zadań oświatowych. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach1.

1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej jednostki oświatowej2

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.3 zapewnia każdemu prawo do nauki. Nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia.

DOSTĘP DO TREŚCI AKTÓW PRAWNYCH

Akty prawne powszechnie obowiązujące, a także zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice i prawo miejscowe dostępne są w Portalu Internetowym Miasta (http://pim.um/). Każdy dyrektor ma również dostęp do systemu informacji prawnej LEX. Zachęcamy wszystkich Państwa do korzystania z PIM-u, w którym znaleźć można praktycznie wszystko co tyczy się Państwa pracy.

1) Akty prawne związane z organizacją szkoły

Podstawowym aktem regulującym funkcjonowanie szkoły jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty4. Ogólne zagadnienia opisane w ustawie są doprecyzowane w licznych aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Szczególnym aktem organizacyjnym jest statut szkoły. Projekt statutu albo jego zmiany przygotowuje rada pedagogiczna i przedstawia go do uchwalenia radzie szkoły. W przypadku braku rady szkoły, statut uchwala rada pedagogiczna. Zakresy spraw, które powinny być ustalone

1 Zarządzenie nr PM-1/06 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 6 grudnia 2006 r. z późn.zm. 2 Ilekroć w dalszej części jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć także przedszkole i placówkę

oświatową prowadzone przez miasto Gliwice. 3 Tj. Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm. (art. 70). 4 Tj. Dz.U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.

Page 5: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

5

w statucie zostały określone w rozporządzeniach dotyczących ramowych statutów poszczególnych typów szkół.

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w szkole określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych5.

Organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej służącego uzyskiwaniu danych niezbędnych do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych określa ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej6.

W sytuacji, w której zaistnieje potrzeba opublikowania informacji związanej z działalnością szkoły, dyrektor powinien kierować się zasadami publikacji komunikatów i ogłoszeń prasowych oraz dokumentów z zakresu zamówień publicznych określonych w zarządzeniu organizacyjnym nr 38/07 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 9 maja 2007 r. (z późn.zm.).

2) Akty prawne związane z finansami szkoły

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej w tym za wykonywanie określonych ustawą 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7 obowiązków w zakresie kontroli finansowej. Dyrektor może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom szkoły. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia (może być ono zawarte m.in. w ustalonych dla pracowników zakresach czynności) albo wskazania w statucie szkoły.

Dyrektor szkoły ponosi także odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości8, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie

5 Tj. Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 6 Tj. Dz.U. z 2004 r. nr 49, poz. 463 7 Tj. Dz.U z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm. wraz z aktami wykonawczymi do ustawy. 8 Tj. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223;

Page 6: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

6

rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą9. Rachunkowość szkoły obejmuje: a) przyjęte zasady rachunkowości, b) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, c) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów (zakres, terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji określa rozdział 3 ustawy o rachunkowości), d) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, e) sporządzanie sprawozdań finansowych, f) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, g) poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły.

Innymi podstawowymi aktami związanymi z prowadzeniem gospodarki finansowej szkoły są:

a) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych10 wraz z aktami wykonawczymi,

b) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych11 wraz z aktami wykonawczymi,

c) uchwała Rady Miejskiej w sprawie w sprawie budżetu na rok kalendarzowy,12

d) odpowiednie zarządzenia i polecenia Prezydenta Miasta Gliwice.

3) Akty prawne związane z prawem pracy stosowanym w szkole

Szkoła jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników, a kierujący nią dyrektor w oparciu o obowiązujące przepisy uprawniony

9 Art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 10 Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm. 11 Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm. 12 Obecnie obowiązuje uchwała nr XV/290/2011 RM z 22.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012r.

Page 7: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

7

jest do dokonywania wszelkich czynności prawnych dotyczących podległych pracowników.

a) Nauczyciele

Podstawowym aktem prawnym regulującym stosunek pracy nauczycieli jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.13 Ustawa w szczegółowych kwestiach odsyła do rozporządzeń wykonawczych doprecyzowujących m.in. zasady wynagradzania, wymagane kwalifikacje nauczycieli, uzyskiwanie stopni awansu zawodowego. W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy14.

Na podstawie Karty Nauczyciela Rada Miejska podjęła uchwały kształtujące stosunek pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Gliwice. Obecnie są to:

− uchwała nr XXI/463/2000 z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

− uchwała nr XIX/490/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niektórych przedszkoli, szkół i placówek oraz nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów oraz zasad zaliczania do wymiaru poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość,

− uchwała nr XIX/491/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach lub placówkach prowadzonych przez miasto Gliwice,

13 Tj. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. 14 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.

Page 8: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

8

− uchwała nr XXIII/775/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli,

b) Pracownicy samorządowi

Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami mają status pracowników samorządowych. Nawiązanie stosunku pracy, prawa i obowiązki tych pracowników określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych15. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Wykaz stanowisk pracowniczych, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 16.

4) Postępowanie administracyjne w szkole

Postępowanie przed dyrektorem szkoły jako organem administracji publicznej oraz postępowanie w sprawie skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego17. Najczęściej KPA stosuje się w postępowaniach w sprawach związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczycielom, skreślaniem z listy uczniów oraz pomocą materialną dla uczniów.

5) Informacja publiczna

Dyrektor szkoły jako podmiot reprezentujący jednostkę organizacyjną realizującą zadania publiczne zobowiązany jest do udostępnienia każdemu informacji o sprawach publicznych na zasadach

15 Tj. Dz.U z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm. 16 Dz.U. z 2009 r. nr 50, poz. 398 17 Tj. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.

Page 9: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

9

i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej18.

2. Organizacja

1) Arkusz organizacji

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły. W gliwickich szkołach arkusz organizacji tworzony jest za pomocą programu Arkusz Optivum.

Arkusz organizacji w formie elektronicznej dyrektor szkoły powinien aktualizować na bieżąco, uwzględniając zmiany (organizacyjne, stanowiskowe, płacowe) zachodzące w placówce.

Za rzetelność przedstawionych w arkuszu danych odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

2) Powoływanie i odwoływanie – stanowiska kierownicze

W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej, a w niektórych przypadkach również Kuratora Oświaty. Liczba i rodzaje stanowisk kierowniczych zatwierdzane są w arkuszu organizacji szkoły, co nie wyłącza konieczności zasięgnięcia opinii organu prowadzącego w tej materii.

Kandydat na stanowisko kierownicze w szkole powinien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek19. W celu wyrażenia opinii przez Zastępcę Prezydenta Miasta do pisma przewodniego dyrektor powinien załączyć uwierzytelnione kserokopie dokumentów i oświadczeń wymaganych od kandydata na dane stanowisko, o których mowa w rozporządzeniu. Pracownik Wydziału Edukacji po sprawdzeniu pisma pod względem formalnym i po

18 Dz.U. z 2001 nr 112, poz. 1198 z późn. zm. 19 Dz.U z 2009 r. nr 184, poz. 1436

Page 10: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

10

uzyskaniu akceptacji naczelnika przedkłada sprawę Zastępcy Prezydenta Miasta.

3) Nauczyciele – dokształcanie, awans, poszukiwanie pracy

Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli został uregulowany w rozdziale 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli20.

Dofinansowanie dokształcania nauczycieli

Sprawy związane z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków21.

Baza danych nauczycieli poszukujących pracy

Wydział Edukacji prowadzi bazę danych nauczycieli poszukujących pracy. Nauczyciele, którzy szukają zatrudnienia w gliwickich szkołach zgłaszają swoje dane dotyczące kwalifikacji, stażu pracy, stopnia awansu zawodowego oraz dane kontaktowe. Dane z bazy udostępniane są dyrektorom szkół na ich wniosek.

20 Dz. U. z 2004 r. nr 260, poz. 2593 z późn. zm. 21 Dz. U. z 2002 r. nr 46,poz. 430.

Page 11: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

11

W Wydziale Edukacji sprawy związane z prowadzeniem bazy nauczycieli poszukujących pracy, awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego oraz dofinansowaniem dokształcania nauczycieli prowadzi Małgorzata Kowalczyk.

3. Związki zawodowe

1) Prawa i obowiązki dyrektora

Związek zawodowy jest powołany przez "ludzi pracy" do reprezentowania i obrony ich praw i interesów zawodowych oraz socjalnych, a także do obrony praw pracowników niebędących członkami związku na zasadach dotyczących członków związku, który wyraził na to zgodę. Sytuacje współdziałania ze związkami zawodowymi określają ustawy, w szczególności Kodeks pracy i Ustawa o związkach zawodowych22. Każdorazowo zakres informacji żądanych przez związki zawodowe od dyrektora szkoły powinien mieć wyraźne umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Dyrektor szkoły powinien wystąpić do związków zawodowych o przedstawienie wykazu pracowników objętych związkową ochroną. Obowiązkiem związków zawodowych jest aktualizacja wykazu pracowników korzystających z ich ochrony23. Dysponując przekazanymi przez związki zawodowe wykazami ich członków i wiedzą, że do dnia wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę związki nie objęły pracownika obroną, dyrektor nie ma obowiązku ponawiania wniosku o informację przed podejmowaniem każdej czynności wymagającej współdziałania ze związkami zawodowymi.

2) Oświatowe związki zawodowe na terenie Gliwic

Na terenie miasta Gliwice funkcjonują następujące organizacje związkowe zrzeszające pracowników oświaty:

a) Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, ul. Plebańska 4/1, przewodnicząca: Maria Konar, tel/fax: 032 231 88 21;

22 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz.U. z 2001 nr 79, poz. 854 z póżn. zm.). 23 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23.01.2002 r. (sygn.akt I PKN 809/00 OSNP 2004/2/31).

Page 12: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

12

b) Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Gliwicach, ul. Bankowa 10, prezes: Jan Zalczyk, tel: 032 231 57 89 lub tel/fax: 032 238 92 34.

2. Podział kompetencji: organ prowadzący – organ nadzoru pedagogicznego

Działalność szkoły jest nadzorowana przez organ prowadzący szkołę i organ nadzoru pedagogicznego.

Organ prowadzący szkołę (miasto Gliwice) sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi podlega w szczególności przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki, prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, gospodarowanie mieniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest kurator oświaty, za wyjątkiem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przy pomocy Centrum Edukacji Artystycznej. Nadzór pedagogiczny polega na ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i nauczycieli, analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół, udzielaniu pomocy szkołom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

Page 13: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

13

II SPRAWY KADROWE DYREKTORA

1. Powierzenie stanowiska i wykonywanie funkcji

Stanowisko dyrektora szkoły powierza Prezydent Miasta osobie wybranej w drodze konkursu bądź poprzez przedłużenie powierzenia stanowiska. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym24 Prezydent Miasta w stosunku do dyrektorów szkół wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego, tym niemniej dyrektor, który jest nauczycielem, pozostaje pracownikiem szkoły i szkoła jest jego pracodawcą. Prezydent Miasta w stosunku do dyrektorów podejmuje określone czynności z zakresu stosunku pracy.

1) Pojęcie czynności prawnej „z samym sobą”

Zdarzają się sytuacje, w których dyrektor szkoły musi podejmować decyzje dotyczące jego osoby. Od generalnego zakazu podejmowania czynności z samym sobą przez dyrektora szkoły, na podstawie przepisów prawa25 można wskazać dwa wyjątki, które nie muszą zaistnieć kumulatywnie:

a) jeżeli dopuszczalność dokonania czynności prawnej z "samym sobą" wynika z treści pełnomocnictwa albo

b) jeżeli ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów szkoły i organu prowadzącego szkołę.

Zezwolenie na dokonanie czynności prawnej "z samym sobą", wynikające z treści pełnomocnictwa, może opierać się zarówno na wyraźnym, jak i dorozumianym oświadczeniu Prezydenta Miasta. Jeśli chodzi zaś o ocenę, czy ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów szkoły i organu prowadzącego szkołę, należy dokonywać jej w ramach konkretnej sprawy na podstawie oceny treści oświadczeń woli oraz okoliczności, w jakich zostało ono złożone, a także skutków prawnych wynikających z ustawy oraz zasad współżycia społecznego. Jeżeli nie została wyraźnie

24 Tj. Dz.U. z 2001 r. nr nr 142, poz. 1591 z późn. zm. (art. 30 ust. 5). 25 Art. 108 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn.zm.).

Page 14: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

14

ustalona osoba właściwa do dokonania czynności, postępowanie w danej sprawie należy skonsultować z naczelnikiem Wydziału Edukacji.

2) Oświadczenie majątkowe oraz inne informacje i oświadczenia

Obowiązek składania Prezydentowi Miasta oświadczeń majątkowych oraz innych informacji został nałożony na dyrektorów przez ustawę o samorządzie gminnym26. Ustawa szczegółowo określa zakres składanych informacji, tryb składania, sankcje za nie złożenie oświadczenia majątkowego i informacji w terminie oraz odpowiedzialność za podanie nieprawdy. Oświadczenia majątkowe dyrektorzy powinni składać:

a) w terminie 30 dni od dnia powierzenia stanowiska; do pierwszego oświadczenia majątkowego dyrektor obowiązany jest dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadził ją przed dniem powierzenia stanowiska,

b) co roku w terminie do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą,

c) w dniu odwołania ze stanowiska lub zaprzestania pełnienia funkcji – według stanu na dzień odwołania lub zaprzestania pełnienia funkcji

w dwóch egzemplarzach bezpośrednio u Anny Zuwały lub Justyny Świder- pracowników Wydziału Edukacji.

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym powoduje odpowiedzialność na podstawie przepisów kodeksu karnego.

Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół są jawne (za wyjątkiem części B zawierającej adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości wymienionych w oświadczeniu) i są zamieszczane

26 Art. 24h – 24l.

Page 15: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

15

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Biblioteka.

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne27, dyrektorzy w okresie zajmowania stanowiska nie mogą:

a) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego,

b) być zatrudnieni lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,

c) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

d) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą,

e) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek,

f) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Naruszenie powyższych zakazów powoduje odwołanie ze stanowiska dyrektora, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym Prezydent Miasta uzyskał informację o przyczynie odwołania.

Szczegółowe kwestie dotyczące ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez kierownika jednostki organizacyjnej gminy określa przywołana wyżej ustawa.

27 Dz.U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584.

Page 16: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

16

3) Teczka akt osobowych

W okresie powierzenia stanowiska, teczka akt osobowych osoby pełniącej funkcję dyrektora przechowywana i prowadzona jest w Wydziale Edukacji. Umożliwia to szybkie odszukanie dokumentów poszczególnych osób. Nowa teczka akt osobowych zakładana jest przez pracownika Wydziału Edukacji tylko wówczas, jeżeli zatrudnienie w szkole jest związane z powierzeniem stanowiska dyrektora nauczycielowi zatrudnionemu wcześniej w innej szkole. Do teczki akt osobowych dyrektora powinny być dostarczone m.in.:

a) aktualne zaświadczenie o przeprowadzeniu okresowych badań lekarskich o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska dyrektora,

b) kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu BHP dla pracodawców – pierwsze szkolenie okresowe w tym zakresie dyrektorzy powinni odbyć w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku dyrektora28. Kolejne szkolenie powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Szkolenie organizują dyrektorzy we własnym zakresie ze środków finansowych szkoły. W razie potrzeby Wydział Edukacji udzieli pomocy w organizacji tego typu szkolenia,

c) aktualna karta oceny pracy,

d) kserokopie dokumentów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,

e) kwestionariusz osobowy – w przypadku, gdy zmianie uległy dane zawarte w poprzednim kwestionariuszu.

4) Urlopy

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych dyrektorom miejskich jednostek organizacyjnych zostały określone przez Prezydenta Miasta w zarządzeniu organizacyjnym nr 10/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. (z późn.zm.). Inne urlopy przewidziane przez prawo pracy udzielane są

28 Par. 15 ust. 4 rozporządznia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w zakresie BHP

(tj. Dz.U. z 2004 nr 180 poz. 1860 z późn.zm.).

Page 17: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

17

dyrektorom przez Zastępcę Prezydenta Miasta zgodnie z obowiązującym trybem, za pośrednictwem naczelnika Wydziału Edukacji.

5) Wynagrodzenie

Elementami składowymi wynagrodzenia dyrektora szkoły są: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny związany z powierzonym stanowiskiem, ewentualnie dodatek za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Obowiązującymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego w szkołach prowadzonych przez miasto Gliwice są stawki określone rozporządzeniem MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy29.

Dodatek za wysługę lat przysługuje, w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie MENiS.30

Dodatek funkcyjny i motywacyjny dyrektorowi szkoły przyznaje Prezydent Miasta, w oparciu o kryteria zawarte w uchwale Rady Miejskiej.31

Wysokość stawek dodatków za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe określa uchwała Rady Miejskiej.32

29 Dz.U. z 2005 r. nr 22, poz. 181 z późn. zm. 30 Ibidem, § 7. 31 Uchwała nr XXIII/775/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli.

32 Ibidem.

Page 18: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

18

6) Delegacje służbowe

Pracownik Wydziału Edukacji prowadzi rejestr wyjazdów służbowych dyrektora. Podstawą dokonania wpisu w rejestrze jest dostarczony wypełniony blankiet delegacji służbowej dyrektora (w lewym górnym rogu powinna znajdować się pieczątka szkoły) wraz z pisemną informacją głównej księgowej o tym, że szkoła posiada środki finansowe na pokrycie kosztów delegacji oraz zaproszenie bądź program delegacji. Pracownik Wydziału Edukacji, po sprawdzeniu delegacji pod względem formalnym, nadaje numer delegacji i przedkłada delegację wraz z załącznikami naczelnikowi Wydziału Edukacji.

7) Zwolnienia lekarskie

W Wydziale Edukacji prowadzony jest rejestr zwolnień lekarskich dyrektorów szkół. Uwierzytelniona kserokopia zwolnienia lekarskiego powinna być dostarczona do Wydziału Edukacji niezwłocznie, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Niedotrzymanie tego terminu może być usprawiedliwione wyłącznie szczególnymi okolicznościami.

8) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Umowy z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dyrektorem szkoły zawiera działający w imieniu pracodawcy Zastępca Prezydenta Miasta. W celu zawarcia takiej umowy do Wydziału Edukacji powinny być dostarczone następujące dokumenty:

− uwierzytelniona kopia obowiązującego w szkole regulaminu ZFŚS, w części dotyczącej udzielania pożyczki lub zapomogi finansowej,

− pisemna informacja od głównej księgowej o całkowitej spłacie poprzednio uzyskanej pożyczki,

− inne dokumenty potwierdzające wymagania wynikające z regulaminu ZFŚS,

− podpisane przez dyrektora egzemplarze umowy o przyznanie pożyczki z ZFŚS. Egzemplarze umowy powinni otrzymać, co najmniej: pożyczkobiorca, szkoła oraz Wydział Edukacji a/a. Datą zawarcia umowy jest dzień podpisania umowy przez Zastępcę Prezydenta Miasta.

Page 19: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

19

Umowa powinna:

− określać należycie strony umowy (przykładowy wzór):

„W dniu ................. pomiędzy (nazwa szkoły) z siedzibą przy ul. .............., zwanej dalej pracodawcą, w imieniu którego działa Zastępca Prezydenta Miasta Renata Caban

a Panią/Panem (imię i nazwisko) zatrudnioną/ym w (nazwa szkoły) na stanowisku dyrektora, zwaną/ym dalej pożyczkobiorcą została zawarta umowa następującej treści:”;

− w miejscu przeznaczonym na podpisy, powinna określać strony umowy jako „pożyczkobiorca” oraz „pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu”.

Pracownik Wydziału Edukacji po sprawdzeniu pod względem formalnym przedstawionej dokumentacji i po uzyskaniu akceptacji naczelnika przedkłada umowę z zakresu ZFŚS Zastępcy Prezydenta Miasta.

9) Pełnomocnictwa substytucyjne

Posiadane przez dyrektora szkoły pełnomocnictwo, udzielone przez Prezydenta Miasta w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora, umożliwia udzielenie dalszego pełnomocnictwa w sprawach zwykłego zarządu, po uzgodnieniu kandydatury substytuta z Wydziałem Edukacji i po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

Udzielenie substytucji powoduje, że osoba, której dyrektor szkoły udzielił dalszego pełnomocnictwa może działać w imieniu i ze skutkiem dla pierwotnego mocodawcy (Prezydenta Miasta). Dyrektor szkoły, poprzez wybór osoby występującej w roli pełnomocnika substytucyjnego, może w istotny sposób wpływać na treść czynności prawnej dokonanej z udziałem substytuta.

Czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, jest takie działanie, do umocowania którego potrzebne jest pełnomocnictwo określające jego rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Wydział Edukacji prowadzi wykaz osób, którym dyrektorzy szkół udzielili pełnomocnictwa do dokonywania czynności w sprawach

Page 20: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

20

zwykłego zarządu w zakresie statutowego przedmiotu działania kierowanej jednostki. W związku z tym, że zgoda na udzielenie danej osobie pełnomocnictwa substytucyjnego nie przesądza w sposób kategoryczny udzielenia tego pełnomocnictwa, dyrektor po jego udzieleniu oraz w razie dokonania zmian w zakresie udzielonych pełnomocnictw powinien zgłosić ten fakt do Wydziału Edukacji, w celu dokonania wpisu w wykazie. Informacje przekazane przez dyrektora powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko, pełniona funkcja oraz zakres pełnomocnictwa i okres, na jaki zostało udzielone.

2. Zaprzestanie pełnienia funkcji

W związku z upływem okresu powierzenia lub odwołaniem ze stanowiska, na dyrektorze szkoły spoczywają określone obowiązki. Do najważniejszych z nich należą:

− złożenie oświadczenia majątkowego w ostatnim dniu sprawowania funkcji, według stanu na ten dzień,

− przeprowadzenie inwentaryzacji i przekazanie następcy mienia będącego w zarządzie szkoły, zgodnie przepisami regulującymi gospodarkę finansową szkoły; przekazanie mienia potwierdzają protokoły zdawczo-odbiorcze,

− przekazanie następcy dokumentacji pedagogicznej, pieczątek i pieczęci urzędowych szkoły; przekazanie potwierdzają protokoły zdawczo-odbiorcze.

W razie wątpliwości, co do sposobu postępowania dyrektor powinien skonsultować podejmowane działania z naczelnikiem Wydziału Edukacji.

Pracownik Wydziału Edukacji przekazuje teczkę akt osobowych dyrektora do szkoły, w której dyrektor sprawował funkcję. Świadectwo pracy wystawiane jest dyrektorowi przez Prezydenta Miasta tylko w sytuacjach, kiedy zaprzestanie pełnienia funkcji wiąże się z zakończeniem stosunku pracy w szkole. Świadectwo przygotowuje pracownik Wydziału Edukacji. Informacje potrzebne do przygotowania świadectwa, które nie wynikają z dokumentacji zgromadzonej w teczce akt osobowych, przekazuje pracownikowi Wydziału Edukacji główny księgowy szkoły.

Page 21: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

21

III ORGAN PROWADZĄCY

Rolę organu prowadzącego dla szkoły publicznej pełni jednostka samorządu terytorialnego – miasto Gliwice. Miasto Gliwice jest miastem na prawach powiatu33. Zadania jak i kompetencje organów miasta dotyczą więc spraw przypisanych do zakresu działania gminy jak i powiatu. Realizacja zadań i wykonywanie uprawnień organu prowadzącego szkołę zostały podzielone pomiędzy Radę Miejską i Prezydenta Miasta. Ogólny podział kompetencji w zakresie oświaty między Prezydenta a Radę Miejską określają ustawa o systemie oświaty (art. 5c) oraz ustawa Karta Nauczyciela (art. 91d).

1. Organy samorządu terytorialnego

Rada Miejska (w Gliwicach liczy 25 radnych) - jest organem stanowiącym oraz kontrolnym. Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej zapadają w formie uchwał. Rada obraduje na sesjach zwoływanych z reguły w ostatni czwartek miesiąca. Sesje są jawne. Wyłącznie w przypadkach wynikających z ustaw Rada może uchylić jawność sesji lub jej części.

Przewodniczącym Rady Miejskiej jest Zbigniew Wygoda. Zastępcami Przewodniczącego Rady Miejskiej są: Kajetan Gornig i Marek Kopała.

Imiona i nazwiska wszystkich radnych, wraz z ich numerami telefonów i e-mailami zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu w dziale „Samorząd”. Z radnymi skontaktować się można również za pośrednictwem Biura Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej.

Prezydent Miasta jest organem wykonawczym miasta. Funkcję Prezydenta Miasta Gliwice pełni Zygmunt Frankiewicz. Prezydent Miasta może powierzyć swoim zastępcom (lub Sekretarzowi Miasta) prowadzenie spraw miasta. Prezydent ma 3 zastępców,

33 Powiat gliwicki jest odrębną od miasta Gliwice jednostką samorządową – jest to powiat ziemski, obejmujący 8 gmin

zlokalizowanych w okolicy Gliwic (gminy miejskie: Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek oraz gminy wiejskie: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec i Wielowieś). Nazwa powiatu związana jest z faktem, że jego siedziba mieści się w Gliwicach (Starostwo Powiatowe – ul. Zygmunta Starego 17; tel.: 032 331-67-67), choć nie obejmuje on terytorium miasta.

Page 22: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

22

którzy prowadzą sprawy miasta w następujących zakresach:

1) Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta – Piotr Wieczorek:

a) nadzór właścicielski,

b) przedsięwzięcia gospodarcze i usługi komunalne,

c) zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna,

d) inwestycje i remonty,

e) planowanie przestrzenne.

2) Drugi Zastępca Prezydenta Miasta – Adam Neuman:

a) integracja europejska i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej,

b) planowanie strategiczne,

c) architektura i budownictwo,

d) gospodarka nieruchomościami,

e) środowisko, w tym nadzór nad Powiatowym i Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

f) geodezja i kartografia, w tym nadzór nad Powiatowym Funduszem Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych,

g) system informacji przestrzennej.

3) Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta – Krystian Tomala:

a) edukacja,

b) kultura, sport i turystyka,

c) promocja miasta i współpraca z zagranicą,

d) zdrowie i sprawy społeczne.

Page 23: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

23

Sekretarzem Miasta jest Andrzej Karasiński. Koordynuje i nadzoruje realizację zadań w następujących zakresach merytorycznych:

a) sprawy obywatelskie,

b) sprawy urzędu stanu cywilnego,

c) komunikacja,

d) zapewnienie odpowiednich warunków

działania Rady oraz kierownictwa.

Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Skarbnik oraz Sekretarz Miasta wchodzą w skład kierownictwa miasta Gliwice. W celu uzgadniania współdziałania przy realizacji zadań o szczególnym znaczeniu Prezydent zwołuje okresowe spotkania kierownictwa (bierze w nich udział również Dyrektor Urzędu Katarzyna Śpiewok).

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania organów miasta oraz teksty uchwał Rady Miejskiej można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.gliwice.eu) w dziale „Samorząd”.

2. Organizacja UM i kompetencje wydziałów

Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz zakres działania kierownictwa miasta, Dyrektora Urzędu oraz poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny34. Załącznikami do Regulaminu są:

a) schemat organizacyjny Urzędu,

b) wykazy określające nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez miejskie jednostki organizacyjne i spółki z większościowym udziałem miasta oraz wskazujące odpowiedzialnych za współpracę z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami jak również stowarzyszeniami, fundacjami i związkami międzygminnymi.

34 Zarządzenie nr PM-1/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach

(z późn. zm.).

Page 24: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

24

Regulamin Organizacyjny dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Urząd Miejski (www.gliwice.eu/bip/). W tym samym miejscu znajduje się spis telefonów Urzędu wraz z adresami poczty elektronicznej.

3. Komunikacja z UM

Korespondencja35 wpływająca do Urzędu Miejskiego przyjmowana jest w biurze podawczym znajdującym się w głównym holu budynku lub w sekretariatach poszczególnych wydziałów. Pismo wytworzone w szkole powinno spełniać standardy określone w instrukcji kancelaryjnej, w tym m.in. zawierać następujące elementy:

a) nagłówek - druk lub podłużną pieczęć nagłówkową,

b) znak sprawy,

c) ewentualnie powołanie się na znak i datę pisma, którego odpowiedź dotyczy,

d) datę podpisania pisma przez osobę upoważnioną,

e) określenie odbiorcy wraz z adresem,

f) treść pisma,

g) podpis (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe) osoby reprezentującej szkołę na zewnątrz,

h) listę adresatów otrzymujących pismo do wiadomości.

W razie potrzeby pismo powinno także zawierać pod treścią z lewej strony liczbę przesyłanych załączników lub wymieniać je z podaniem liczb porządkowych; na każdym załączniku wpisuje się w prawym górnym rogu kolejny numer załącznika (zał. nr ... do pisma znak ...).

W przypadkach, w których osobą prowadzącą sprawę nie jest dyrektor szkoły, w piśmie powinien być wskazany pracownik, z którym w razie potrzeby należy się kontaktować.

Przy sporządzaniu kopii pisma lub dokumentu należy umieścić na każdej stronie pod tekstem z lewej strony klauzulę: "Stwierdzam

35 Pisma w wersji papierowej lub elektronicznej albo dokumenty niezależnie od ich formy.

Page 25: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

25

zgodność z oryginałem", a także datę, podpis i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do uwierzytelniania dokumentu.

W przypadku kontaktu telefonicznego pracownik szkoły powinien podać swoje imię i nazwisko oraz szkołę, w której jest zatrudniony. Identyfikacja rozmówcy jest niezbędna do sprawnego załatwiania sprawy.

4. Kompetencje pracowników Wydziału Edukacji

Każdy pracownik Urzędu Miejskiego w kontaktach z klientami jest zobowiązany do stosowania zasad postępowania urzędnika określonych w przepisach wewnętrznych, w szczególności zasady uprzejmości. Na pytania pracownik udziela dokładnych i wyczerpujących odpowiedzi. Jeżeli pracownik nie zna odpowiedzi na zadane pytanie kieruje klienta do pracownika kompetentnego (sprawdzając wcześniej czy pracownik jest obecny ewentualnie ustalając osobę zastępującą). W przypadku kontaktu osobistego podając imię i nazwisko pracownika, wydział, piętro oraz numer pokoju, a w przypadku kontaktu telefonicznego podając imię i nazwisko pracownika, wydział, a następnie przełączając go lub podając bezpośredni numer telefonu. W miejscu pracy urzędnicy powinni nosić identyfikatory.

Naczelnikiem Wydziału Edukacji jest Małgorzata Semik, a zastępcą naczelnika Wydziału jest Krystyna Błasiak. Wydział podzielony jest na dwa referaty: Referat Wspierania Przedsięwzięć Oświatowych (kierownik: (Anna Zuwała) i Referat Księgowości Szkół i Placówek Oświatowych (kierownik: Maria Hentschke-Majewska) Zakres zadań Wydziału Edukacji określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego. Sprawy istotne dla funkcjonowania szkoły wraz ze wskazaniem pracowników prowadzących poszczególne kategorie spraw określa poniższa tabela.

Page 26: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

26

Referat kategorie spraw imię i nazwisko pracownika

nr tel. przez

sekretariat ED

nr tel. bezpośred

ni

nr pokoju

Organizacja szkół podstawowych i gimnazjów

Kierowanie do integracji w szkołach podstawowych i gimnazjach

Laura Pluta

Obowiązek szkolny i nauki Kierowanie do ośrodków

wychowawczych Anna Kiluk

239-11-63 239-11-94 239-12-65 247

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Protokoły BHP Organizacja liceów

ogólnokształcących Kierowanie do integracji

w liceach ogólnokształcących. Szkolnictwo specjalne

Wojciech Hϋpsch 239-11-63 239-11-94 239-11-71 248

Koordynacja projektów unijnych

Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych

Adrianna Zator

System Informacji Oświatowej Organizacja i działalność:

GOM, MDK Alina Roj

239-11-63 239-11-94 239-12-78 249

Awans zawodowy nauczycieli Stypendia i zasiłki szkolne Dofinansowanie dokształcania

zawodowego nauczycieli

Małgorzata Kowalczyk

Dowóz uczniów Informatyzacja szkół • Pomoc zdrowotna dla

nauczycieli Joanna Szewczyk

Remonty placówek oświatowych Zbigniew Szewc

Organizacja szkolnictwa zawodowego

Organizacja i działalność przedszkoli

Agata Balcer

239-11-63 239-11-94 239-11-60 251

Sprawy kadrowe dyrektorów szkół

Pomoc prawna Zamówienia publiczne Oświadczenia majątkowe

Justyna Świder

Pomoc prawna Oświadczenia majątkowe

Anna Zuwała (kierownik referatu)

239-11-63 239-11-94 238-55-20 252

Ref

erat

Wsp

iera

nia

Prz

edsięw

zięć

Ośw

iato

wyc

h

Fundusz UE (projekty konkursowe)

Zielone szkoły Stypendia PM

Agnieszka Janowska-Chwaliszewska

239-11-63 239-11-94 238-55-17 253

Page 27: NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA - bip.gliwice.eubip.gliwice.eu/pub/html/um/files/M.T/poprawiony_niezbednik_04.05... · 1. Podstawowe akty prawne regulujące działanie publicznej

27

Finanse przedszkoli publicznych

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych

Joanna Łoś- Tomczyszyn

239-11-63 239-11-94 - 253

Finanse szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych

Koordynacja spraw związanych z budżetem

Maria Hentschke-Majewska

Finanse szkół podstawowych, szkół specjalnych, świetlic, stołówek

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Pomoc zdrowotna nauczycieli Finansowanie zadań

kulturalnych i sportowych

Aneta Władyczuk

239-11-63 239-11-94 239-11-22 254

Stypendia i zasiłki szkolne Wyprawka szkolna Rozliczanie projektów UE Finanse szkół specjalnych Pomoc zdrowotna nauczycieli Finansowanie zadań

kulturalnych i sportowych

Anna Piegza

Ref

erat

Księg

owoś

ci S

zkół

i P

lacó

wek

Ośw

iato

wyc

h

Finanse gimnazjów Dotacje dla szkół

niepublicznych Dowóz uczniów Wypoczynek uczniów

Renata Zarzycka

239-11-63 239-11-94 238-54-51

238-54-52 255

5. Pomoc prawna dla dyrektorów jednostek

W rozwiązywaniu problemów prawnych związanych ze statutową działalnością szkoły dyrektor może skorzystać z pomocy prawnej oferowanej przez Wydział Edukacji. Konsultacji udzielają w szczególności Anna Zuwała i Justyna Świder, w razie potrzeby wspierani przez radcę prawnego obsługującego Wydział Edukacji. Zasady udzielania konsultacji dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Gliwice przez pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego określa zarządzenie organizacyjne nr 56/09 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 sierpnia 2009 r. (weszło w życie od dnia 1.09.2009 r.).

Pracownicy Wydziału Edukacji nie udzielają konsultacji osobom niereprezentującym szkoły.