Niels Bo Sørensen Fag: Organisation - .Side 1 af 13 Organisationers form og funktion Niels Bo Sørensen

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Niels Bo Sørensen Fag: Organisation - .Side 1 af 13 Organisationers form og funktion Niels Bo...

 • Side 1 af 13

  IndholdsForord ...1. Indled2. Mintzb3. Koordi4: Organ5: Organ6: Design7: Koblin8: Design9: Samm10: Orga11:Bruge12: Konfl13: Brug

  Forord

  OrganisaMintzbergnizationsform og felementemedtagerdisse. (si Da denneret, og flevk, de Mintzbergdersgelskansk samI Danmar

  Organisationers form og funktion

  Niels Bo Srensen

  Fag: Organisation

  fortegnelse: .....................................................................................................................1 ning...............................................................................................................2 ergs udgangspunkter .......................................................................................3 nationsformer .................................................................................................4 isationens 6 basale elementer............................................................................6 isationen som et system af strmme ..................................................................7 af organisationens struktur..............................................................................8 ger i strukturen ...............................................................................................9 af beslutningssystemer om decentralisering .................................................. 10 enhng mellem struktur og situationsfaktorer................................................... 10 nisationsformer ............................................................................................. 11 n af konfigurationer ....................................................................................... 12 ikter i forbindelse med organisationsformerne.................................................... 12 en af Mintzberg............................................................................................. 12

  tioners form og funktion er en bog i organisationsteori bygget op omkring Henry s teori, som den er prsenteret i bogen Structure in Five. Designing effective Orga-

  (1983) og bogen The structuring of Organizations (1979). Bogen Organisationers unktion har til hensigt i kortfattet og overskuelig form at fremdrage de vsentligste r og konklusioner I Mintzbergs strukturelle tilgang til studiet af organisationer. Bogen alts ikke Mintzbergs nuancerede beskrivelser og kan i sagens natur ikke erstatte de 6)

  bog i forvejen er et referat af to af Mintzbergs bger, er meget af bogen komprime-re af kapitlerne er 1-3 sider. I disse kapitler har jeg ikke formet at skre noget

  r str hvad der str i bogen.

  s teori om de fem basale konfigurationer er i store trk baseret p organisationsun-er fra USA, herunder undersgelser udfrt af ham selv og sine studerende. I ameri-menhng kan en lille virksomhed eller organisation meget vel omfatte 250 ansatte.

  k forholder det sig meget anderledes.

 • Side 2 af 13

  Virksomheder efter strrelse, 1999

  ANTAL ANSATTE ANDEL AF VIRKSOMHEDERNE 0 4 76 % 5 9 11 % 10 19 7 % 20 50 4 % mere end 50 2 % En stor virksomhed i Danmark er sledes meget lille efter amerikansk mlestok og en lille virk-somhed er nsten mikroskopisk. Det betyder dog ikke, at Mintzbergs teori om organisations-former er uanvendelig i dansk sammenhng. Hans teori har som udgangspunkt generel gyl-dighed, selvom der kan vre nationale eller regionale traditioner, srlige kulturer eller politi-ske forhold der betyder at teorien skal suppleres og nuanceres. (side 189)

  1. Indledning

  Hvorfor studere organisationer? (Schultz 1984) Det kan konstateres at der er stor interesse for studiet af organisationer, der kan nvnes mange gode grunde til at beskftige sig med organisationer, hvoraf nogle af de mest oplagte er:

  1. De fleste af os tilbringer strstedelen af vores tid i organisationer, og organisationer udgr derfor et meget centralt element i vores hverdag.

  2. Den stigende organisering er et markant trk ved det moderne samfund bde inden for den offentlige og den private sektor. Stort set alle opgaver i samfundet varetages af or-ganisationer, og der er karakteristisk, at nye krav, behov og strmninger i samfundsud-viklingen opsuges og formes af eksisterende eller nye organisationer. Organisering er sledes et socialt adfrdsmnster, der gennemsyrer samfundet ag kan give varsler om nye samfundsmssige udviklingstendenser.

  3. I forlngelse af den omfattende organisering i samfundet har organisationer en stor ef-fekt p den virkelighed, som samfundet producerer. Organiseringen pvirker fx beslut-ninger i politiske forsamlinger, og de beslutninger, der trffes i en virksomheds besty-relse. Beslutninger kan et langt stykke hen ad vejen forsts som et resultat af den or-ganisation, hvori beslutningen trffes og af organisationens situation og omgivelser. Organisationen producerer prmisser og informationer, der indgr i beslutningsproces-sen gennem organisationens procedurer og rutiner. Endvidere pvirkes implementerin-gen af de trufne beslutninger af organisationens standardiserede (sdvanlige) ad-frdsmnstre.

  4. endelig kan der vre god grund til at beskftige sig med organisationer og organisati-onsteori, fordi organisationsteorien befinder sig p et analyseniveau, der gr det muligt at forbinde forstelsen af mikro- og makroorienterede fnomener. Organisationsteorien bevger sig analytisk p et mellemliggende niveau (meso niveau), som inddrager fx analyser af samspillet mellem de enkelte afdelinger i en virksomhed og virksomhedens placering p markedet i konkurrence med andre virksomhedsorganisationer i en samlet forstelse af den pgldende virksomhed. Organisationsteori er i modstning til man-ge andre teoretiske universer i stand til bde at sprede sig over og at integrere flere forskellige analyseniveauer. Opsummerende kan man sige, at strre viden om organisa-tioners virkelighed og virkemde giver en get forstelse af arbejds- og hverdagslivet og en strre indsigt i organisationers pvirkning af samfundet. ( side 9 )

  Hensigten bag studiet af organisationer

 • Side 3 af 13

  2. Mintzbergs udgangspunkter Enhver organiseret menneskelig aktivitet giver anledning til to fundamentale og modstridende behov. Et behov for at fordele arbejdet mellem flere aktiviteter og personer, og et behov for at koordinere arbejdsflowet. Fordelingen og koordineringen af arbejdet sker ved organisationens strukturering af sine arbejdsprocesser. En organisation defineres som den totale sum af dels de mder hvorp arbejdskraften opdeles i bestemte aktiviteter og dels de mder hvorp disse aktiviteter koordineres. Elementerne i strukturen br vlges med henblik p opnelse af in-tern konsistens eller harmoni i organisationen, samtidig med basal overensstemmelse mes organisationens situation (dens strrelse og alder, omgivelser, tekniske systemer ect.). Det centrale tema i Mintzbergs teori er, at 6 organisationsformer kan forklare de fleste af de forhold, der fr effektive organisationer til at strukturere sig som de gr. De 6 former kan end-videre anvendes til at diagnosticere problemer i mange ineffektive organisationer.

  De 6 organisationsformer benvnes:

  den simple struktur maskinbureaukratiet fagbureaukratiet den divisionaliserede form adhocratiet id-organisationen

 • Side 4 af 13

  3. Koordinationsformer Mintzberg beskriver alts seks grundlggende organisationsformer. De seks former er udtryk for hver sin specifikke mde at fordele og koordinere arbejdet p. I de forskellige organisati-onsformer er en srlig koordineringsmekanisme fremherskende.

  Gensidig tilpasning: Her er taler medarbejderne lbende med hinanden via uformelle kontakter. Gensidig tilpasning forekommer som koordinationsmekanisme i de mest simple arbejdsmssige sammenhnge, men paradoksalt nok ogs i de mest komplekse. Direkte overvgning: Hvor en person er udpeget til at koordinere arbejdet ved overvgning og korrugering af de underordnedes arbejde gennem retningslinier/ordre.

  Standardisering af arbejdsprocesser: Indholdet af arbejdet er specificeret eller programmeret. Denne er den mest vidtgende og strammeste form for standardisering. (Fx samlebnd)

 • Side 5 af 13

  Standardisering af output: Hvor arbejdsresultatet eller adfrden er specificeret. (Fx telefonslger og taxachauffrer) Standardisering af faglig kunnen: (frdigheder, viden) hvor den ndvendige uddannelse/ oplring for at udfre arbejdet er specificeret. (Fx lger) Standardisering af normer: Hvor medarbejderne deler en flles overbevisning eller en flles kultur (normer, vrdier, opfattelser), der tjener til at koordinere deres indsats. Ekstreme eksempler er religise bevgelser, der sger at koordinere medlemmernes ar-bejde. (indoktrinering) Organisationsform Koordineringsmekanisme Den simple struktur Direkte overvgning Maskinbureaukrati Standardisering af arbejdsprocesser Fagbureaukrati Standardisering af faglig kunnen Divisionaliseret form Standardisering af output Adhocrati Gensidig tilpasning Id-organisation Standardisering af normer

 • Side 6 af 13

  4: Organisationens 6 basale elementer

  For p en overskueligmde at kunne beskrive de forskellige organisationsformer, opstiller Mintzberg seks grundlggende bestanddele eller funktionselementer, som er organisation kan best af.

  Produktionskernen Den verste ledelse Mellemledelsen Teknostrukturen Stttestaben Ideologi

  Teknostrukturen og stttestaben er stabsfunktioner, mens den verst ledelse, mellemledel-sen og produktionskernen betegnes som liniefunktioner.

 • Side 7 af 13

  Ideologi eller organisationens interne kultur udgr det sjette basale element i organisatio-nen. Ideologien udtrykker den vrdiopfattelse, der er inkorporeret i organisationens missi-on.

  5: Organisationen som et system af strmme

  Der kan ikke be