of 19/19
10/16/2017 1 Page: 1 10/16/2017 Dương Minh Châu [email protected] 0912323573 CHƯƠNG 1: GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG PHỐ Dương Minh Châu Page: 2 10/16/2017 Nội dung môn học ĐƯỜNG PHỐ VÀ GTĐT C2 C6 C3 C4 C1 GTĐT VÀ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG PHỐ THIẾT KẾ MCN, BÌNH ĐỒ VÀ TRẮC DỌC ĐƯỜNG PHỐ THIẾT KẾ THOÁT NƯỚC VÀ QH CHIỀU CAO ĐƯỜNG PHỐ CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT PHỤC VỤ GIAO THÔNG NÚT GIAO THÔNG C5 THIẾT KẾ TỔ CHỨC GIAO THÔNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG Dương Minh Châu

Nội dung môn học

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Nội dung môn học

NG PH
THIT K MCN, BÌNH VÀ TRC DC NG PH
THIT K THOÁT NC VÀ QH
CHIU CAO NG PH
GIAO THÔNG
VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG Dng Minh Châu
10/16/2017
2
Page: 310/16/2017
Mc tiêu tng quát Nm c kin thc các lnh vc sau: Chc nng ca ng và ph, mng li ng ph; Các nguyên tc c bn i vi công tác thit k mt ct ngang, trc dc, bình ng ô th; Thit k quy hoch chiu ng và thit k h thng thoát nc ng ô th. Các loi hình nút giao thông trong ô th, phng pháp t chc giao thông trong nút, t chc giao thông trên các tuyn ph. Công trình phc v giao thông trong ô th: cây xanh, chiu sáng, bãi xe.v.v. Ngoài ra, SV có kh nng phân tích s liu, la chn các gii pháp thit k ng ô th, th hin bn v. Nhn thc c vai trò ca công tác thit k, t chc khai thác ng ô th.
Dng Minh Châu
Page: 410/16/2017
Tài liu tham kho 1. B Giao thông Vn ti. Quy chun k thut quc gia QCVN
41:2016/BGTVT v báo hiu ng b. 2016 2. B Khoa hc công ngh. TCVN 7957:2008, Thoát nc - Mng li
và công trình bên ngoài - Tiêu chun thit k. 2008 3. B Xây dng. TCXDVN 104-2007, “ng ô th - Yêu cu
thit k”, 2007. 4. Bá Chng, Nguyn Quang o. Nút giao thông trên ng
ôtô Tp 1, Nút giao thông cùng mc. NXB GD, 2000. 5. Doãn Hoa, Thit k ng ôtô, Tp 2 ng ô th, NXB XD, 1999 6. Nguyn Khi. ng và giao thông ô th. NXB GTVT, 2011 7. Phan Cao Th, Trn Th Phng Anh. Giao thông ô th và
thit k ng ph. NXBXD, 2016. 8. Nguyn Xuân Vinh, Thit k và khai thác ng ô tô, ng
thành ph theo quan im an toàn giao thông. NXB XD, 2012. 9. AASHTO, A Policy on Geometric Design of Highway and Street,
2011. 10. Transport Research Board. Highway Capacity Manual. 2010.
Dng Minh Châu
Bài tp nhóm: Th hin qua bài thi.
Dng Minh Châu
Page: 710/16/2017
1.1.1. Khái nim v ô th và giao thông ô th •ô th là …………………………………………………, ca tnh, thành, qun, huyn… •ô th là ni tp trung ……………và hot ng trong nhng lnh vc ………………………… •Phân loi ô th: Ngh nh ………N-CP chia thành 6 cp: ……………………………………..
•Tiêu chí phân loi: ………………………………………………………………
Dng Minh Châu
1.1. Mt s knim v g.thông ô th
. Hình 1-1 Dân s và t l dân s ô th Vit Nam (ngun: Worldbank)
Dng Minh Châu
1.1. Mt s knim v g.thông ô th
Hình 1-2 Dân s các ô th ln trên th gii (people.hoftra)
Dng Minh Châu
Page: 1010/16/2017
Giao thông ô th –Khái nim: GTT ……………………………………………………………m bo s liên h thun li gia các khu vc trong th vi nhau hoc gia ô th và gia các ô th vi khu vc bên ngoài. –Vai trò, chc nng: …………………. phát trin, là b phn không th tách ri, là b phn quan trng trong h thng h tng. –Phân loi:
»Giao thông ……………………………………. »Vn ti …………………………………………………………………………..
Dng Minh Châu
Page: 1110/16/2017
1.1.2. c im ca giao thông ô th ………………………, vì vy quy mô ln hn ng ô tô
ngoài ô th. Mt mng li ng …………………., nhiu …………….
Vì vy, cht lng phc v và an toàn giao thông ………………………...
Mng li giao thông phc tp: …………………………………………………………………...
Thành phn giao thông ………………... Dòng xe hn hp, nhiu thành phn bao gm ………………………………………………………………………
Hình thc t chc giao thông ………………………………... Mt xây dng …………………………………..
1.1. Mt s knim v g.thông ô th
Dng Minh Châu
Page: 1210/16/2017
1.1.3. Các hình thc vn ti trong ô th 1.1. Mt s knim v g.thông ô th
Vn ti trong ô th
Dng Minh Châu
Page: 1310/16/2017
1.1.3. Các hình thc vn ti trong ô th 1.1. Mt s knim v g.thông ô th
Dng Minh Châu
Page: 1410/16/2017 Dng Minh Châu
1.1. Mt s knim v g.thông ô th Loi phng tin Cá nhân Vn ti ng ph Vn ti tc Tbình Vn ti tc cao
Ch tiêu
n v Xe con Buýt thng Xe in Xe buýt nhanh
Ray nh ng st tc cao
ng st liên vùng
Sc cha HK/toa 4-6 40-120 100-250 40-150 100-250 140-280 140-210
S toa Toa/Ptin 1 1 1-3 1 1-4 1-10 1-10
Kh nng vn ti HK/P tin 4-6 40-120 100-500 40-150 110-750
140- 2400
140- 1800
Tc ti a km/h 40-80 40-80 60-70 70-90 60-100 80-100 80-130 Tn sut chuyn/gi 600-800 60-180 60-120 60-300 40-90 20-40 10-30
Kh nng vn ti ca tuyn
HK/gi 720-1050 2400-12,000 4000- 20,000
4 000- 8000
km/h 10-30 6-15 5-13 15-40 15-40 24-55 38-65
B rng làn m 3.00-3.65 3.00-3.65 3.00-3.50
3.65- 3.75
3.40- 3.75
3.70- 4.30
4.00- 4.75
tin cy - Thp-T.bình Thp-T.bình Thp-T.bình Cao Cao Rt cao Rt cao
An toàn - Thp Trung bình Trung bình Cao Cao Rt cao Rt cao
Nhà ga m - 200-500 250-500 350-800 350-800
500- 2000
1200- 4500
40.0- 100
Page: 1510/16/2017
1.1.3. Các hình thc vn ti trong ô th 1.1. Mt s knim v g.thông ô th
Dng Minh Châu
Page: 1610/16/2017
H thng xe buýt ti à Nng: - Xe buýt tr giá: các tuyn 05 Nguyn Tt Thành - Xuân Diu; 07 Xuân Diu - Metro - Phm Hùng; 08 Hoa L - Phm Hùng - Miu Bông ; 11 Xuân Diu - Siêu Th Lotte - C Vit Hàn; 12; Th Quang - Công Viên Bin ông, hot ng t 12/2016 - Tuyn TMF (do qu Toyota tài tr i vào hot ng t 30.6.2017) - Xe buýt không tr giá: 01 à Nng - Hi An; 02 Kim Liên - Ch Hàn; 03 à Nng - Ái Ngha; 04 à Nng - Tam K; 06 à Nng - Phú a; 09 Th Quang - Qu Sn - Ngoài ra, thành ph ang u t xây dng tuyn xe buýt nhanh BRT
1.1. Mt s knim v g.thông ô th
Dng Minh Châu
Xe máy:
1.1. Mt s knim v g.thông ô th
Dng Minh Châu
Page: 1810/16/2017
Các hình thc vn ti 1.1. Mt s knim v g.thông ô th
Dng Minh Châu
Page: 1910/16/2017
1.2. Chc nng ng ph và phân loi 1.2.1. Chc nng ng ph
ng ph là ………………………………………………………………………………… ........................................................trong khu vc ô th và ven ô.
Chc nng giao thông: m bo giao thông thun tin, an toàn; kt ni các khu chc nng ca ô th, ca ô th vi các vùng lân cn. m bo chc nng giao thông ca ô th trong thi gian 15, 20 hoc 50 nm
Chc nng không gian: Ngoài chc nng không gian: ……………………………………………………………………………………………………... m bo …………………………………………………………………………………………… T chc các s kin ln ca ô th.
Dng Minh Châu
Page: 2010/16/2017
1.2. Chc nng ng ph và phân loi 1.2.2. Mc ích và c s phân loi, phân cp •Mc ích:
–Thit lp h thng thng nht, logic tt c các loi ng theo ……………………………………………………………………………………….. –C s cho s …………………………..gia các nhà ………………………, ngi ……………………………, qun lý và s dng. –Thng nht v các mt: ………………………………………………………………………………………………………… ……...
•C s phân loi: da vào chc nng ca ng ph (………………………………………………………………………..).
Dng Minh Châu
Page: 2110/16/2017
1.2. Chc nng ng ph và phân loi 1.2.3. Phân loi theo chc nng •Phân loi da trên hai tiêu chí trái ngc ca ng ph là ………………………………. •C ng (mobility): ..
•Tip cn (access):
•Tính c ng và tip cn là hai c im …………………... Mun t c tính c ng cao thì phi gim thiu tính tip cn và ngc li
Dng Minh Châu
Page: 2210/16/2017
1.2. Chc nng ng ph và phân loi 1.2.3. Phân loi theo CN TCXDVN 104-2007: ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………
H thng ng theo chc nng T l %
Lu lng giao thông
Chiu dài ng
H thng ng ph chính ch yu H thng ng ph chính H thng ng ph gom H thng ng ph ni b
40 - 65 65 - 80 5 -10
10 - 30
65 - 80 Dng Minh Châu
10/16/2017
12
Page: 2310/16/2017
1.2. Chc nng ng ph và phân loi 1.2.3. Phân loi theo chc nng
Dng Minh Châu
Page: 2410/16/2017
1.2. Chc nng ng ph và phân loi 1.2.4. Phân cp k thut ng ph
Phân cp hng k thut gn các ………………………………………vào tng loi ng. Các …………………………………..liên quan trc tip n vn kinh t Cp k thut c trng là ………………………………………………….
Dng Minh Châu
Page: 2510/16/2017
1.3. Mng li ng ph 1.3.1. Các dng s mng li ng c bn
1. Dng ng xuyên tâm
6. Dng lc giác
4. Dng ô c có ng chéo
3. Dng ô c
8. Dng t do
Dng ng xuyên tâm:
- Nhc im: Liên h gia các khu vc ngoi vi mt nhiu thi và làm tp trung lu lng giao thông vùng trung tâm.
=> Dng s này ch phù hp vi các ô th có quy mô nh và lu lng giao thông không ln lm.
Mng li ng ph Berlin
- Tính cht: H thng ng ph cùng xut phát t mt im, thng là trung tâm thành ph. Ví d: TP.Berlin (c), Bc Ninh, Hi Dng (c).
- u im: Liên h nhanh gia trung tâm vi ngoi thành và các gian khu vc xung quanh.
1.3. Mng li ng ph
Dng Minh Châu
1.3.1. Các dng s mng li ng c bn
10/16/2017
14
Page: 2710/16/2017
Dng vòng xuyên tâm: - Tính cht: K tha c im ca s xuyên tâm. B trí các ng vòng (ng vành ai) ni các khu vc ngoi vi ca ô th vi nhau. Tuy vào quy mô ô th mà b trí s lng ng vành ai (ng cao tc) hp lý. Ví d: TP.Matxcva, London.
- u im: Hn ch c nhc im ca s xuyên tâm. Rt phù hp vi s phát trin m rng ô th theo tng giai on mà cu trúc mng li ng không b phá v. Và thng gp ô th ng bng
Mng li ng ph TP. London
1.3. Mng li ng ph
Dng Minh Châu
1.3.1. Các dng s mng li ng c bn
Page: 2810/16/2017
Dng Minh Châu
1.3.1. Các dng s mng li ng c bn
10/16/2017
15
Page: 2910/16/2017
Chú ý: S vòng xuyên tâm khi áp dng cho các ô th ven b bin, ven sông, ven h gi là s hình nan qut.
Mng li ng ph TP. Matxcva
1.3. Mng li ng ph
Dng Minh Châu
1.3.1. Các dng s mng li ng c bn
Page: 3010/16/2017
Dng ô c: - Tính cht: Các ng ph c b trí song song và vuông góc vi nhau, chia ô t thành nhng ô hình vuông, hình ch nht. - u im: n gin, d t chc qun lý giao thông, d phân tán giao thông khi ùn tc, d b trí công trình kin trúc. - Nhc im: làm tng khong cách i li li t bn phía v trung tâm, làm tng khi lng ào p nhng ni có a hình phc tp và n iu v mng li. => c áp dng i vi các ô th trung bình, loi nh và có a hình bng phng.
TP. Chandigarh - n
Dng Minh Châu
1.3.1. Các dng s mng li ng c bn
10/16/2017
16
Thành ph Washington,DC
Khc phc nhc im ca dng ô c: (Ví d: TP.H Chí Minh, Philadenphia-M) - Gim bt qung ng i - To thành nhiu góc nhn khó b trí công trình.
- To thêm nhiu ngã nm, ngã
sáu => Vic t chc giao thông
phc tp hn và b trí công
trình kin trúc khó khn.
1.3. Mng li ng ph
Dng Minh Châu
1.3.1. Các dng s mng li ng c bn
Page: 3210/16/2017
Dng li tam giác:
- c im: ng ph c b trí song song và kt hp vi nhau chia các ô t có dng tam giác. Ít c áp dung rng rãi. - u im: Gim thi gian i li gia các khu vc trong ô th. - Nhc im: Vic t chc giao thông và b trí các công trình kin trúc gp nhiu khó khn do s giao ct ng ph to thành các góc nhn. => Ví d: Paris (Pháp), TP.New Delhi (n )…
The center of New Delhi - n
1.3. Mng li ng ph
Dng Minh Châu
1.3.1. Các dng s mng li ng c bn
10/16/2017
17
Dng li lc giác:
- c im: Khc phc nhng nhc im ca mng li tam giác
v din tích nh và s giao ct theo góc nhn.
- u im: vic t chc giao thông n gin (ngã ba) và din tích
ln hn dng tam giác b trí cm công trình kin trúc hoàn
chnh (n v ).
=> Mng li c s dng khá nhiu trong các khu mi ca các ô th châu Âu.
1.3. Mng li ng ph
Dng Minh Châu
1.3.1. Các dng s mng li ng c bn
Page: 3410/16/2017
Tp. Hà Ni
- c im: S dng kt hp nhiu dng s mng li trong cùng mt ô th. - c áp dng ph bin cho các ô th có lch s phát trin lâu i, mi khu vc ca ô th có mt dng s riêng. => Ví d áp dng: Tp. Hà Ni…
1.3. Mng li ng ph
Dng Minh Châu
1.3.1. Các dng s mng li ng c bn
10/16/2017
18
Dng t do:
=> la chn phng án ti u ca s mng li giao thông cn cn c vào iu kin c th v a hình, các yêu cu quy hoch chung, s phân b các khu chc nng: dân dng, công nghip, trung tâm, nhà ga, bn cng…
- c im: Dng li ng không theo mt dng s c bn nào c. - Thng gp các ô th ngh ngi, các ô th trung du min núi khi mng li ng bám theo a hình. => Ví d áp dng: TP.à Lt…
1.3. Mng li ng ph
Dng Minh Châu
1.3.1. Các dng s mng li ng c bn
Page: 3610/16/2017
1.3. Mng li ng ph 1.3.2. Các ch tiêu c bn ánh giá mng li H s gãy khúc •H s gãy khúc là t s gia chiu dài thc t trên chiu dài ng chim bay. •Loi hp lý khi có h s gãy khúc <1.15 •Loi trung bình khi có h s gãy khúc t 1.15 n 1.2 •Loi gãy khúc nhiu khi h s gy khúc t 1.2 n 1.3 •Loi gãy khúc quá nhiu khi có h s gãy khúc > 1.3
Dng Minh Châu
Page: 3710/16/2017
1.3. Mng li ng ph 1.3.2. Các ch tiêu c bn ánh giá mng li Mt ng ph (km/km2). Mt mng li ng chính
2 – 2,5 km/km2 là thích hp, khu vc trung tâm thành ph 3,5km/km2
và vùng ngoi ô 1,5 km/km2
Mt din tích ng ph các nc phát trin, thng 20 – 25%. Trong quy chun XD Vit Nam, các thành ph ln 15 – 20% din tích toàn thành ph.
Mt din tích ng tính cho mt ngi dân thành ph (m2/ngi) T l t dành cho giao thông, giao thông tnh Hà Ni, TP H Chí Minh, à Nng?
Dng Minh Châu