of 12/12
TRƯỜNG TIU HC TRN QUC TON LP: ...................................................................................................... HTÊN: ............................................................................................. ………………………………………………………………………….. ĐỀ ÔN TP KIN THC MÔN TING VIT LP 4 Thhai, ngày 09/3/2020 …………………………………………………………………………………………………………… NHẬN XÉT BÀI LÀM I. ĐỌC THẦM: Vùng đất Duyên Hải Ninh Thuận - vùng đất duyên hải quanh năm nắng gió - là nơi có nhiều khu vực làm muối nổi tiếng bậc nhất của cả nước như Cà Ná, Đầm Vua. Nhờ thời tiết khô ráo, lượng mưa thấp, đất phù sa giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt, người dân Ninh Thuận đã phát triển mô hình trồng nho thành công. Vườn nho Ba Mọi có diện tích khoảng 15 000m 2 là điểm du lịch sinh thái luôn mở rộng cửa chào đón du khách. Ninh Thuận có những đồi cát mênh mông trông giống sa mạc. Một bên là núi, một bên là biển, con đường nối dài bởi rừng nho, ruộng muối đã tạo nên tuyến đường ven biển lãng mạng nhất Việt Nam. Đến Ninh Thuận, chỉ cần dậy thật sớm ra biển Ninh Chữ đón bình minh lên, bạn sẽ được trải nghiệm sống trong không khí mua bán tươi vui của cảng cá hay tham gia kéo lưới với ngư dân làng chài. Trên hành trình rong ruổi khám phá Ninh Thuận, bạn sẽ được hưởng những luồng gió mát mẻ rười rượi thổi về từ biển, không khí khô nhẹ dễ chịu, nắng nhiều nhưng không ra mồ hôi. Ngoài những vườn nho xanh mướt, tháp Chàm cổ kính hay với biển xanh cát trắng, Ninh Thuận còn có những cánh đồng cừu rộng lớn… Đồng cừu An Hòa với số lượng đàn rất lớn từ vài trăm cho đến cả ngàn con. Theo Tạp chí Du lịch Em đọc thầm bài "Vùng đất Duyên Hải" rồi làm các bài tập sau: Câu 1: Khoanh tròn vào chcái (a, b, c, d) đặt trước câu trlời đúng: 1.1 Ninh Thuận là vùng đất: a. Duyên hải quanh năm nắng gió. b. Ở cao nguyên Đắk Lắk, Tây Nguyên. c. Ngập trũng quanh năm ở đồng bằng Nam Bộ d. Ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ nước ta. Câu 1.2 Điều kiện thuận lợi để Ninh Thuận trồng nho thành công là: a. Thời tiết khô ráo, lượng mưa thấp. b. Đồi cát mênh mông trông giống sa mạc. c. Đất phù sa giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt. d. Thời tiết khô ráo, lượng mưa thấp, đất phù sa giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt .

NHẬN XÉT BÀI LÀM - f2.hcm.edu.vn

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NHẬN XÉT BÀI LÀM - f2.hcm.edu.vn

LP: ......................................................................................................
Th hai, ngày 09/3/2020
Vùng t Duyên Hi
Ninh Thun - vùng t duyên hi quanh nm nng gió - là ni có nhiu khu vc làm
mui ni ting bc nht ca c nc nh Cà Ná, m Vua.
Nh thi tit khô ráo, lng ma thp, t phù sa giàu dinh dng, thoát nc tt,
ngi dân Ninh Thun ã phát trin mô hình trng nho thành công. Vn nho Ba Mi có
din tích khong 15 000m2 là im du lch sinh thái luôn m rng ca chào ón du khách.
Ninh Thun có nhng i cát mênh mông trông ging sa mc. Mt bên là núi, mt bên là
bin, con ng ni dài bi rng nho, rung mui ã to nên tuyn ng ven bin lãng
mng nht Vit Nam.
n Ninh Thun, ch cn dy tht sm ra bin Ninh Ch ón bình minh lên, bn s
c tri nghim sng trong không khí mua bán ti vui ca cng cá hay tham gia kéo li
vi ng dân làng chài.
Trên hành trình rong rui khám phá Ninh Thun, bn s c hng nhng lung gió
mát m ri ri thi v t bin, không khí khô nh d chu, nng nhiu nhng không ra m
hôi.
Ngoài nhng vn nho xanh mt, tháp Chàm c kính hay vi bin xanh cát trng,
Ninh Thun còn có nhng cánh ng cu rng ln… ng cu An Hòa vi s lng àn rt
ln t vài trm cho n c ngàn con.
Theo Tp chí Du lch
Em c thm bài "Vùng t Duyên Hi" ri làm các bài tp sau:
Câu 1: Khoanh tròn vào ch cái (a, b, c, d) t trc câu tr li úng:
1.1 Ninh Thun là vùng t:
a. Duyên hi quanh nm nng gió.
b. cao nguyên k Lk, Tây Nguyên.
c. Ngp trng quanh nm ng bng Nam B
d. trung tâm ng bng Bc B nc ta.
Câu 1.2 iu kin thun li Ninh Thun trng nho thành công là:
a. Thi tit khô ráo, lng ma thp.
b. i cát mênh mông trông ging sa mc.
c. t phù sa giàu dinh dng, thoát nc tt.
d. Thi tit khô ráo, lng ma thp, t phù sa giàu dinh dng, thoát nc tt.
Câu 1.3 Vn nho Ba Mi có din tích khong:
a. 150 000m2 c. 1 500m2
b. 15 000m2 d. 150m2
Câu 1.4 n bin Ninh Ch lúc bình minh, du khách s c tri nghim:
a. Ngm mt bên là núi, mt bên là bin.
b. i trên con ng ni dài bi rng nho.
c. Sng trong không khí mua bán ti vui ca cng cá hay tham gia kéo li vi ng dân
làng chài.
d. Ngm con ng ni dài bi rng nho.
Câu 2. Ngoài Ninh Thun, em hãy gii thiu hai cnh p khác ca Vit Nam mà em
bit.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Câu 3. Em hãy ni t ct A vi loi t ct B sao cho phù hp:
A B
Câu 4: Tìm t láy trong câu sau:
“Trên hành trình khám phá Ninh Thun, bn s c hng nhng lung gió mát ri
ri thi v t bin.”
- T láy là: ………………………………………………………………………………
Câu 5: Em hãy t 1 câu k “Ai làm gì” nói v hot ng vui chi ca em và các bn
trong gi ra chi trng.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Câu 6. Xác nh ch ng, v ng trong các câu vn sau:
a. Ninh Thun có nhng i cát mênh mông trông ging sa mc.
- Ch ng là: ..........................................................................................................................
- V ng là: .............................................................................................................................
b. Ninh Thun là ni có nhiu khu vc làm mui ni ting bc nht ca c nc.
- Ch ng là: ..........................................................................................................................
- V ng là: .............................................................................................................................
c. Ngi dân Ninh Thun ã phát trin mô hình trng nho thành công.
- Ch ng là: ..........................................................................................................................
- V ng là: .............................................................................................................................
d. Vn nho Ba Mi là im du lch sinh thái luôn m rng ca chào ón du khách.
- Ch ng là: ..........................................................................................................................
- V ng là: .............................................................................................................................
LP: ......................................................................................................
Th hai, ngày 09/3/2020
Câu chuyn hai ht lúa
Có hai ht lúa n c ngi ch chn làm ht ging cho mùa sau vì c hai u
là nhng ht lúa tt, to khe và chc my.
Mt hôm, ngi ch nh em chúng gieo xung cánh ng. Ht th nht nh
thm: “Di gì ta phi theo ông ch ra ng. Ta không mun c thân mình phi nát
tan trong t. Tt nht ta hãy gi li tt c cht dinh dng trong lp v này và tìm
mt ni lí tng trú ng.” Th là nó chn mt góc ti trong kho lúa ln vào
ó.
Còn ht lúa th hai thì ngày êm mong c ông ch em gieo xung t. Nó
tht s sung sng khi c bt u mt cuc i mi m ngoài cánh ng.
Thi gian trôi qua, ht lúa th nht b héo khô ni góc nhà vì nó chng nhn
c nc và ánh sáng. Lúc này cht dinh dng chng giúp ích c gì - nó cht
dn cht mòn. Trong khi ó, ht lúa th hai dù nát tan trong t nhng t thân nó li
mc lên cây lúa xanh ti, tru ht vàng óng. Nó mang n cuc i nhng ht lúa
mi…
Su tm
Da vao nôi dung bai tp oc, hay thc hiên nhng yêu câu di ây:
1. Hai ht lúa trong bài có c im là:
a. tt, xinh p, vàng óng.
b. vàng óng, tru ht, chc my.
c. tt, to khe và chc my.
d. vàng óng, to khe và tru ht.
2. Ht lúa th nht suy ngh và hành ng là:
a. mun c cuc sng mi ca cây lúa.
b. mãi mãi là ht lúa y cht dinh dng.
c. ln vào góc khut c yên thân.
d. mun bt u cuc i mi ngoài cánh ng.
3.Câu “Nó mang n cuôc i nhng ht lúa mi.” có:
ng t là:………………………………………………...
Tính t là: ………………………………………………….
4.Tìm và ghi li các t láy có trong câu sau:
“Nó tht s sung sng khi c bt âu môt cuôc i mi m ngoài cánh
ng.”
……………………………………………………………………………….
5. Câu: “Nó chon môt góc ti trong kho lúa ln vao ó.”
a. ây là kiu câu k………………………………………………………
b. V ng ca câu trên là……………………………………………..........
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………..………
7. Dùng du gch (\) xác nh ch ng , v ng trong các câu sau:
a) Ngi dân Ninh Thun trng nho, nuôi cu.
b) Chiu chiu, trên trin ê, ám tr mc ng chúng tôi th diu.
c) Mùa xuân n, cây go già li âm chi ny lc.
d) Hai mt trng c bt kín bng hai ming da trâu to.
8. Xp các t sau ây thành hai nhóm: Tài gii, tài chính, tài khon, tài ba, tài tr, tài
......................................................................................
....................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
....................................................................................
........................................................................................
....................................................................................
Câu 1:
- Tu HS nêu hai cnh p khác ca Vit Nam.
- Ví d: à Lt, Vng Tàu…….
Câu 3. Em hãy ni t ct A vi loi t ct B sao cho phù hp:
A B
Câu 4:
- Ví d: Em ang á cu vi bn Hùng.
Câu 6:
a. Ninh Thun có nhng i cát mênh mông trông ging sa mc.
- Ch ng là: Ninh Thun
- V ng là: có nhng i cát mênh mông trông ging sa mc
b. Ninh Thun là ni có nhiu khu vc làm mui ni ting bc nht ca c nc.
- Ch ng là: Ninh Thun
- V ng là: là ni có nhiu khu vc làm mui ni ting bc nht ca c nc.
c. Ngi dân Ninh Thun ã phát trin mô hình trng nho thành công.
- Ch ng là: Ngi dân Ninh
- V ng là: ã phát trin mô hình trng nho thành công.
d. Vn nho Ba Mi là im du lch sinh thái luôn m rng ca chào ón du khách.
- Ch ng là: Vn nho Ba Mi
- V ng là: là im du lch sinh thái luôn m rng ca chào ón du khách.
ÁP ÁN ÔN TP (ngày 16/3/2020)
MÔN: TING VIT C THM LP 4
1 2
C C
Câu 3: ng t : mang hoc mang n Tính t : mi
Câu 4: T láy: sung sng, mi m
Câu 5: Kiu câu : Ai làm gì V ng: chn mt góc ti ln vào ó
Câu 6: Sao ht lúa th hai can m th?
7. Dùng du gch (\) xác nh ch ng , v ng trong các câu sau:
a) Ngi dân Ninh Thun \ trng nho, nuôi cu.
b) Chiu chiu, trên trin ê, ám tr mc ng \ thi nhau th diu.
c) Mùa xuân n, cây go già\ li âm chi ny lc.
d) Hai mt trng \c bt kín bng hai ming da trâu to.
8. Xp các t sau ây thành hai nhóm:
Tài có ngha là “có kh nng hn ngi bình
thng”
Tài gii, tài ba, tài nng, tài ngh, tài hoa.
Tài có ngha là “Tin ca”
tài chính, tài khon, tài tr, tài sn, tài
nguyên
LP: .....................................................................................................
MÔN TOÁN LP 4
Th hai, ngày 16/3/2020
NHN XÉT BÀI LÀM
Phn I: Trc nghim
Bài 1: Khoanh tròn vào ch cái (A, B, C, D) t trc câu tr li úng:
1)Bn mi lm triu mt trm bn mi sáu nghìn hai trm linh mt vit là:
A. 45 146 210 B.45 146 201 C.45 416 201 D.45416 201
2) Kt qu ca 44 x 11 là:
A. 484 B. 494 C. 454 D. 945
3) Giá tr ca ch sô 8 trong s 3289649 là:
A. 800000 B. 800 C. 8000 D. 80000
4) Hình bên có: A. 2 góc vuông, 1 góc nhn, 1 góc tù
B. 2 góc vuông, 2 góc nhn, 2 góc tù
C. 2 góc vuông, 5 góc nhn, 1 góc tù
D. 2 góc vuông, 4 góc nhn, 1 góc tù
Bài 2: úng ghi , sai ghi S vào ô trng:
a) 80 m2 5 dm2 = 8005dm2
b) 4 ngày= 96 gi
Phn II: T lun
127 × 25 + 127 × 75
a) 367589 + 531708
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
Bài 3: Mt khu vn hình ch nht na chu vi 80m, chiu rng kém chiu dài 14m.Tính
din tích khu vn ó?
Bài gii
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Bài 4: Va qua lp 4/8 ã nhn thng c 275 cây ko trong các phong trào thi ua
chào mng Ngày Nhà giáo Vit Nam. Trong lp có 48 hc sinh, cô giáo mun phát thng
cho mi bn 5 cây ko. Hi cô giáo có s ko phát thng cho c lp không? Vì
sao?
LP: .....................................................................................................
MÔN TOÁN LP 4
Th hai, ngày 16/3/2020
NHN XÉT BÀI LÀM
Phn I: Trc nghim:
Bài 1: Khoanh tròn vào ch cái (A, B, C) t trc câu tr li úng:
1) Kt qu ca 103 x 100 là :
A. 1300 B. 10300 C. 1030 D. 10003
2) Ch s 2 trong s 20 071 ch :
A. 2 B. 20 C. 20 071 D. 20 000
3) 345 kg x 2 = kg
A. 690 B. 609 C. 680 D. 790
Bài 2: úng ghi , sai ghi S vào ô di ây:
a) 5008 cm2 = 50 dm2 8 cm2
b) 7 tn 30 kg = 730kg
c) Mt na th k và sáu nm = 506 nm
Bài 3: in vào ch chm :
a) 2gi 35 phút = …………...phút
b) 8705 cm2 c là ....................................................................................................
Phn II: T lun
Bài 1: t tính ri tính:
....................................... ....................................... .......................................
....................................... ....................................... .......................................
....................................... ....................................... .......................................
....................................... ....................................... .......................................
....................................... ....................................... .......................................
1405 x 43 + 1405 x 57 6867 : x = 63
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Bài 3: Mt công viên hình ch nht có na chu vi là 204m . Tính din tích ca công viên
hình ch nht ó, bit chiu dài hn chiu rng là 24m.
Bài gii
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Bài 4: Trung bình mi ngày i hc m cho An 10 000 ng nhng bn y ch s dng
3000 ng, s tin còn li bn y tit kim b ng heo. Th nm mi tun An mua báo nhi
ng ht 6000 ng. Hi mi tun An ã tit kim bao nhiêu tin? (Bit rng m ch cho
An 5 ngày).
Phn I: Trc nghim
Bài 1:
Bài 2. úng ghi ; sai ghi S vào ô trng trc mi dòng sau:
a) 80 dm2 5 cm2 = 8005cm2
b) 45 kg 86g = 45086g
Phn II: T lun
127 × 25 + 127 × 75 = 127 × ( 25 + 75 )
= 127 × 100
a)367589 + 531708 b)729685 – 403826 c) 3715 x36 d) 8664: 24
367589 729685 3715 8664 24
531708 - 403826 x 36 146 361
899297 325859 22290 024
Chiu dài khu vn hình ch nht là :
( 80 + 14 ) : 2 = 47 (m)
Chiu rng khu vn hình ch nht là :
80 – 47 = 33 ( m )
47 × 33 = 1551 (m2)
áp s: 1551 m2
Bài 4 Bài gii:
48 × 5 = 240 ( cây ko )
Vì 275 > 240 nên cô giáo có ko phát cho c lp.
1 2 3 4
B A D C
ÁP ÁN ÔN TP (ngày 16/3/2020)
Phn I: Khoanh vào ch t trc câu tr li úng.
Bài 1:
Bài 3: a/ 155phút
b/ Tám nghìn by trm linh nm xng ti mét vuông
Phn II :
Bài 1: t tính ri tính Phép cng : 591 475
Phép nhân : 81740
Phép chia : 187
Bài 2:
a/ 1405 x 43 + 1405 x 57 b/ 6867 : x = 63
= 1405 x (43+ 57) x = 6867 : 63
= 1405 x 100 x = 109
= 140 500
(204 - 24) : 2 = 90(m)
90 + 24 = 114 (m)
114 x 90 = 10260(m2 )
áp s: 10260 m2
10000 x 5 = 50000 ( ng)
S tin An ã dùng là
3000 x 5 = 15000 (ng)
S tin mi tun An tit kim là:
50000 – 15000 – 6000 =29000 (ng)
áp s: 29000 ng