of 7 /7

 · nhiêm vu khác (tính riêng cho tùng nhiêm vu, nêu nhiêm vu ây có trong quy dinh nhùng công viêc duqc quy dôi thành gið chuân) dùng dê trù vào dinh múc gið

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · nhiêm vu khác (tính riêng cho tùng nhiêm vu, nêu nhiêm vu ây có trong quy dinh nhùng...

Page 1:  · nhiêm vu khác (tính riêng cho tùng nhiêm vu, nêu nhiêm vu ây có trong quy dinh nhùng công viêc duqc quy dôi thành gið chuân) dùng dê trù vào dinh múc gið
Page 2:  · nhiêm vu khác (tính riêng cho tùng nhiêm vu, nêu nhiêm vu ây có trong quy dinh nhùng công viêc duqc quy dôi thành gið chuân) dùng dê trù vào dinh múc gið
Page 3:  · nhiêm vu khác (tính riêng cho tùng nhiêm vu, nêu nhiêm vu ây có trong quy dinh nhùng công viêc duqc quy dôi thành gið chuân) dùng dê trù vào dinh múc gið
Page 4:  · nhiêm vu khác (tính riêng cho tùng nhiêm vu, nêu nhiêm vu ây có trong quy dinh nhùng công viêc duqc quy dôi thành gið chuân) dùng dê trù vào dinh múc gið
Page 5:  · nhiêm vu khác (tính riêng cho tùng nhiêm vu, nêu nhiêm vu ây có trong quy dinh nhùng công viêc duqc quy dôi thành gið chuân) dùng dê trù vào dinh múc gið
Page 6:  · nhiêm vu khác (tính riêng cho tùng nhiêm vu, nêu nhiêm vu ây có trong quy dinh nhùng công viêc duqc quy dôi thành gið chuân) dùng dê trù vào dinh múc gið
Page 7:  · nhiêm vu khác (tính riêng cho tùng nhiêm vu, nêu nhiêm vu ây có trong quy dinh nhùng công viêc duqc quy dôi thành gið chuân) dùng dê trù vào dinh múc gið