NGS B.e.s.t. Stycze„ 2010

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Numer styczniowy

Text of NGS B.e.s.t. Stycze„ 2010

 • fot. Jakub Knoll

  sp

  is

  r

  ze

  cz

  y

  sprostowanie

  ws

  t

  p

  lu

  dz

  ie

  adres redakcji: ul. Kamienna 59, Wrocaw, bud. B/F pok. 8/9, tel./fax: (071) 36 80 648 (gdy nas nie ma - zostaw wiadomo!). adres do korespondencji: NGS B.e.s.t. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocaw. internet: best@ue.wroc.pl (ju dziaa!), http://best.ue.wroc.pl

  redaktor naczelny: Pawe Maleczak (malenczak.pawel@gmail.com) | Zastpca Red. NacZ.: Dominika Majcher (dominika.majcher89@gmail.com) | redaktorzy: Jarosaw Adam, Micha Brzeniak, Szymon Gorczka, Aleksandra Grelikowska, Bartosz Jakubowski, Katarzyna Jeznach, Jakub Knoll, Magdalena Kotowska, Anna Mrzek, Zbigniew Ostrowski, Marta Rewera, Piotr Semeniuk, Grzegorz wich, Dariusz Wierzbowicz | korekta: Magdalena Pleskacewicz | Foto: Jakub Knoll, Alicja Kory, Julia Zborowska, Magdalena Ziaja | rysunki: Tomasz Cieszyski, Milena Grska, Zbigniew Ostrowski, Magdalena Pleskacewicz | GraFika: Jakub Knoll | skad dtp: Jakub Knoll, Grzegorz wich | Okadka: Magdalena Ziaja | wsppRaca: Krzysztof Kercz, Aleksandra Kler, Anna Pichurska

  Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru, dokonywania skrtw i poprawek stylistycznych w dostarczanych materiaach.Opinie zawarte w artykuach i korespondencjach nie musz by zgodne z pogldami Redakcji.

  Drodzy Czytelnicy,

  oddajemy w Wasze rce styczniowe wydanie B.e.s.t.a. Staralimy si poruszy par istotnych dla studentw UE tematw. Wraz z pocztkiem roku prac rozpocz nowo wybrany Samorzd, ku kocowi zmierza bdzie proces boloski, a take powoana zostanie nowa Rada Polityki Pieninej. W ramach promocji aktywnego ycia studenckiego zachca-my do podrowania na rne sposoby, czemu powicony bdzie cykl artykuw oraz uczestniczenia w programach wymiany studenckiej ko-respondencja z Erasmusa w Niemczech. Ponadto staa rubryka jzykowa, wywiad z Kabaretem Skeczw Mczcych, opowiadanie i troch kultury. Mamy nadziej, e cho na chwil pozwolimy si Wam oderwa od zbli-ajcej si ju wielkimi krokami sesji.

  Miej lektury!Pawe Maleczak

  W grudniowym wydaniu B.E.S.T. w artykule pt. Byo wito czyli co i kogo czy z UE poja-wia si nieprawdziwa informacja. Laureatem Krysztaowego Alumnusa, obok Renaty Mauer-R-askiej i Leszka Czarneckiego, zosta prof. dr hab. Ber Haus, a nie Micha Jaros. Za pomyk przepraszamy.

  Sesja? No problem!................................................................................................................1Czytasz spis treci................................................................................................................2Gosy zUE: Przywitanie nowego przewodniczcego RUSS, Witolda Abramowicza.......................3Gosy zUE: Po wyborach do RUSS | I po Rankingu Najlepsi z Najlepszych 2009............................4Gosy zUE: 4 edycja konkursu Let Your Talents Grow................................................................4Gosy zUE: Artes liberales!..................................................................................................5-6Gosy zUE: Traktat Lizboski....................................................................................................6KsiKi stUdia EMKa: Planeta Google, Odpowiedzialno biznesu...........................................7EKonoMia: Czy nowa RPP przybliy Polsk do Euro?.................................................................8Ucz si jzyKw: Reflexiones familiares / Family reflections.........................................................9troch KUltUry?! | wywiad: Kabaret Skaczw Mczcych.......................................................10-11zapisKi z podry | niEMcy: Because the most important in Erasmus is.......................................12opowiadaniE: Dzikie serce Averlandu, cz. 7..................................................................................13wolontariat, GUpczE! Au pair na rwnych prawach!..........................................................14-15troch KUltUry?! | MUzyKa: KaCeZet & Dreadsquad Stara szkoa.........................................16troch KUltUry?! | MUzyKa: PabloPavo & Ludziki Telehon.....................................................17troch KUltUry?! | litEratUra: Nick Stone Pan Klarnet.............................................................18trzyMaj pozioM! Przygody Wieni Pietrowycza, wiersz Anny M., Myl Pozacana, Zbychowiec mazia......19Teatr Muzyczny Capitol na stycze.....................................................................................20

 • 3NGS B.e.s.t. | stycze 2010 | best.ue.wroc.pl |

  Drogie Koleanki, drodzy Koledzy,

  jest mi niezmiernie mio powita Was w 2010 roku, jako nowy Przewodniczcy RUSS. Wraz z mijajcymi latami nast-puj zmiany. Naturalny bieg czasu jest nie do zatrzymania, ale wane jest, aby byy to zmiany na lepsze. Mj poprzed-nik Bartek Postek postawi poprzeczk bardzo wysoko, ale mam ogromna nadziej, e przy Waszej pomocy uda nam si t poprzeczk przeskoczy.

  Pomimo, e przed nami ogrom pracy, wiele projektw do zrealizowania, wiele celw do osignicia, jestem z tego bar-dzo zadowolony, gdy wiadczy to o rozwoju organizacyj-nym naszych studentw i moliwociach, jakie daje nam na-sza Uczelnia. Mam nadziej, e bdziecie chtnie korzysta nie tylko z atrakcji, jakie dla Was przygotujemy, ale rwnie rozwijajc swoje umiejtnoci, wemiecie udzia w ich zor-ganizowaniu. Dajemy Wam tak moliwo poprzez dziaal-no w ramach Biura Inicjatyw Studenckich, bd jednego z Dziaw, ktrymi zajmuje si RUSS: Aktywno Studencka, Projekty, Dydaktyka, Promocja i Sponsoring, Administracja, Kontakty Zewntrzne czy te Finanse. Dziki Waszym gosom podczas grudniowych wyborw, mam za-szczyt pracowa z ludmi, ktrzy nie tylko s wietnymi organizatorami, ale przede wszystkim niesamowitymi ludmi, pracowitymi, otwartymi na nowe projekty, czer-picymi satysfakcj z tego, co robi, dlatego zapraszam rwnie Was do wsppracy i wykorzystania szans rozwoju nie tylko naukowego, ale rwnie organizacyjnego, zarzdczego bd marketingowego w praktyce!

  Konkretnymi aspektami, ktrymi mamy zamiar si zaj, jest wzrost znaczenia naszej Uczelni na arenie oglnokrajowej, stworzenie w Simplexie studenckiego cen-trum kulturalnego, zacienienie wsppracy z Wadzami Uczelni oraz dydaktykami, rozwj wszystkich projektw skierowanych do studentw naszej Uczelni (BIS, Eko-nomalia, Rajd Ekonomisty, Integrator), wzrost znaczenia gosu studentw poprzez koordynacj dziaa Senatu i Rad Wydziaw, propagowanie kultury, sportu oraz tu-rystyki, rozkrcenie imprez z cyklu UE Party oraz wzmocnienie pozycji Rzecznika Praw Studenta.

  Obiecuj Wam, e doo wszelkich stara, aby studenci Uniwersytetu Ekono-micznego we Wrocawiu byli dumni ze swojej Uczelni, a po jej ukoczeniu byli bar-dzo konkurencyjni na rynku pracy, nie tylko ze wzgldu na wiedz teoretyczn, jak posiedli, ale przede wszystkim umiejtnoci praktyczne, ktre mogli rozwija dziaajc w prnie funkcjonujcych organizacjach studenckich.

  W nowym roku ycz Wam sukcesw naukowych, cigego zapau do zdobywania wiedzy oraz rozwijania wszystkich innych pasji. Sukcesw w sferze prywatnej, osi-gania najbardziej odlegych celw, a przede wszystkim, aby rok 2010 by kolejnym rokiem przyczyniajcym si do tego, e bdziecie coraz bardziej wartociowymi ludmi.

  Zawsze do Waszej dyspozycji,

  Witold AbramowiczPrzewodniczcy RUSS

 • | NGS B.e.s.t. | stycze 2010 | best.ue.wroc.pl4

  Gosy zUE

  W poniedziaek 30 listopada 2009 roku po raz czternasty uhonorowano najlepszych studentw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu. Wrczenie nagrd miao miejsce podczas gali Ranking Najlepsi z Najlepszych, zorganizowanej przez Sto-warzyszenie Studenckie WIGGOR.

  W grudniu wybieralimy now Rad Uczelnian Samorzdu Studentw. Nowi czonkowie przez kolejne dwa lata bd reprezentowa studentw, walczy o nasze interesy i rozwizywa problemy. Nie zachwycia frekwencja. Jedynie ok. 10% spord nas oddao wany gos. Szkoda, e wci nie uwaamy demokracji za przywilej i nie jestemy wiadomi, e nasz gos wpywa na to, kto i w jaki sposb bdzie nas reprezentowa na forum akademickim. Najwiksz aktywnoci wykazali si stu-

  Uroczysto uwietni sw obecnoci chr Uniwersytetu Eko-nomicznego we Wrocawiu - Ars Cantandi. Wrd goci znaleli si przede wszystkim wyrnieni studenci, przed-stawiciele wadz uczelni, jak rwnie rep-rezentanci renomowanych przedsibiorstw. Swoj obecnoci zaszczycia nas przed-stawicielka Biura Poselskiego Pani Lidii Geringer de Oedenberg, fundatora wyciec-zki do Parlamentu Europejskiego.

  Uroczysto rozpoczo przemwienie JM Rektora Bogusawa Fiedora, ktry podkreli wag zdobywanej wiedzy w przyszoci kadego czowieka. Nastpnie 150 studentw z najwyszymi wynikami w

  denci NE, gdy ok. 50% oddanych gosw naleao do nich. Ok. 43% gosujcych to studenci ZIF, a tylko ok. 7% IE.

  Do RUSS wybrani zostali: Grzegorz Rogoziski, Jacek Fabianowicz, Szy-mon Sanocki, Jamina Fiurst (dwuletnia kadencja), Ryszard Mika, Piotr Kiriazow, Pawe Wierzbicki, Karolina Teper, Agata Bany (dwuletnia kadencja), Aleksandra Dbek, Klaudia Bk, Paulina Markowska. Nowym przewodniczcym samorzdu zosta Witold Abramowicz (patrz te st-rona 3).

  nauce otrzymao dyplomy z rk wadz uc-zelni, za prezes Wiggoru - Maciej Cajbel przekaza nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorw (m.in. kalendarz przy-gotowany specjalnie z okazji Rankingu).

  Podczas uroczystoci rozstrzygnito Konkurs Internetowy BCG. Zwycizc zosta Marek Sobolewski, ktry otrzyma gwn nagrod w postaci iPoda. Na zakoczenie mielimy okazj obejrze prezentacj Stowarzyszenia Studenckiego WIGGOR oraz wysucha przemwienia Koordynatora Gwnego projektu, Marii Kality. Zwieczeniem gali by wspaniay koncert zespou BlueBerry Band, ktry zachwyci zgromadzon publiczno.

  po wyborach do russ

  I pO RaNkINgu NajlepsI Z NajlepsZych 2009...

  Do istotnych elementw uroczystoci naleay prezentacje wsptworzcych projekt firm. Laureaci mieli moliwo za-poznania si z organizacj pracy oraz ofert rekrutacyjn prz