NGS B.e.s.t. | Grudzie„ 2011

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Numer grudniowy

Text of NGS B.e.s.t. | Grudzie„ 2011

 • fot. Zbychow

  iec

  redakcyjaAdres redakcji: ul. Kamienna 59, Wrocaw, bud. B/F pok. 8/9, tel./fax: (071) 36 80 648 Adres do korespondencji: NGS B.e.s.t. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 WrocawInternet: best@ue.wroc.pl, http://best.ue.wroc.pl | Facebook: http://tiny.cc/ngsbestRedaktor Naczelna: Aleksandra Kler (aleksandra.kler@gmail.com) | Zastpca Red. Nacz.: Dorota Dziuru (dorota.dziurun@gmail.com) | Redaktorzy: Zbigniew Ostrowski, Aleksandra Chojenta, Dorota Dziuru, Aleksandra Kler, Jakub Knoll, Aleksandra ukaszewska, Piotr Semeniuk, Filip Wjcik, Magdalena Zygmunt, Patrycja Jakubowska, Rafa wiertnia, Dorota Fiedorek | Korekta: Magdalena Pleskacewicz, Ewa Popowicz, Zbigniew Ostrowski | Marketing: Dorota Dziuru, Aleksandra Kler, Cezary Pirek, Katarzyna Mi, Patrycja Jakubowska | HR: Zbigniew Ostrowski, Piotr Semeniuk, Ewa Popowicz, Patrycja Jakubowska | Foto & Grafika: Zbigniew Ostrowski, Jakub Knoll, Alicja Kory, Magda Pleskacewicz, Katarzyna Mi, Andrzej Przybylski | Skad DTP: Bartosz Burek, Jakub Knoll | Webmaster: Micha Hudy, Zbigniew Ostrowski | Finanse: Bartosz Burek, Marta Rewera, Andrzej Przybylski | Wsppraca: Jarosaw Adam, Anna Woniak, Kasia Kindlik, Anastazja Zadorona, Pawe Bednorz, Joanna Latusek, Marlena Dbrowska, Paulina Gajewska, Emilia Wojciechowska, Paulina Bielewicz, Tomasz Markowski, Marta Doniec | Okadka: Barbara Lutzner/Akademicka Grupa FotograficznaRedakcja zastrzega sobie prawo wyboru, dokonywania skrtw i poprawek stylistycznych w dostarczanych materiaach.Opinie zawarte w artykuach i korespondencjach nie musz by zgodne z pogldami Redakcji.

  Kolorowe bombki w skle-pach w poowie, ba, coraz cz-ciej nawet ju na samym po-cztku listopada, potrafi sku-tecznie przymi rado z oczekiwania na pierwsz gwiazdk. Mam nawet wra-enie, e im wczeniej zaczy-namy by otaczani wszelkie-go typu wiecidekami, tym trudniej jest nam wyczu ten waciwy moment, by faktycz-nie przestawi si z jesiennej monotonii, ktra w praktyce jest tak naprawd dla nas cza-sem rutynowej pogoni za tak zwanym sukcesem w yciu, na zimowy, rodzinny chillout. Tym bardziej, e cigle jest co do zrobienia, projekt za projektem, studia, praca, dziaal-no w organizacjach. I co najgorsze, zupenie wiadomie wpadamy w ten wir zaj. To, e doba ma tylko 24 godzi-ny, wcale nas nie przeraa, cho wszyscy narzekamy, e powinna mie co najmniej 36. Zastanawia mnie tylko, jak dugo wytrzymamy w tym cigym biegu.

  W samej naszej redakcji mamy wiele ambitnych osb dziaajcych nie tylko w Becie, lecz i w innych organiza-cjach. Dodatkowo pracujcych i czasami studiujcych a na dwch kierunkach. Jak dugo wytrwaj z nami? Oby cay najbliszy rok i jeszcze duej! Podobnie jak i Wy, nasi drodzy Czytelnicy. Za wsplny nowy, 2012, rok! :)

  spis treciGosy zUE4 AGF/Wyrznieni studenci

  UE/Budowa przed B/F-em5 Wyborczy tumiwisizm/Wielka draka6 Kulturalia 20117 Spotkanie Delegatw Wrocaw 20118 Pisz, poniewa podruj

  International8-9 wiat w zasigu rki

  EKOnomia10 Czy leci znami pilot?

  Hobby11 Zumbomania

  Felietuczyk12-13 Inna strona PKP

  WSJO haraszo!14-15 Francuski/Rosyjski/Sowniczek

  Coolinaria16 Smaczne, luksusowe glony sprzeam

  Miejsca17 Kulturalna ukadanka/Kultura picia piwa

  REALacje18 O histori z mioci...

  Troch kultury?!19-20 Za kulisami/Empik/sidzieje 21 Recenzje22 Kulturalny rozkad jazdy

  Opowiadanie23 Smocztko

  Trzymaj poziom!24 Wienia, Dowcipy

  Szport25 Polska - Wochy26 Trzymaj form!

  Szukaj nas w sieci:best.ue.wroc.pl, a tam wszystkie teksty z gazety, najnowsze informacje z Uczelni, Wrocawia, Polski,

  wiata i Drogi Mlecznej.Facebook, gdzie znajdziesz wiele konkursw, najwieszych informacji oraz kontakty do nas i innych

  bestowiczw (link skrcony: http://tiny.cc/ngsbest).Twitter, gdzie na bieco moesz ledzi co u nas sycha, czyta nasze wpisy i pisa swoje.best@ue.wroc.pl, po prostu napisz, jeli trapi Ci jaki problem, co ciekawego dzieje si na Uczelni

  lub gdziekolwiek indziej lub jeli po prostu chcesz nam posodzi.

  Radoci, spokoju, niepowta-rzalnej atmosfery w krgu naj-bliszych, wszelkiej pomylno-ci w yciu prywatnym i za-

  wodowym oraz spenienia ma-rze yczy z okazji zbliaj-cych si wit Boego Naro-

  dzenia i Nowego Roku Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego

  we Wrocawiu, prof. Bogusaw Fiedor

  Aleksandra Kler

 • NGS B.e.s.t. | grudzie 2011 | best.ue.wroc.pl4

  Gosy zUE

  Akademicka Grupa Fotograficzna zaprasza do wsppracy

  Poszukujemy modelek i modeli, ktrzy s kontaktowi, energiczni i otwarci na wspprac , a take osb kreatywnych, chccych zrealizowa swoje wizje artystyczne, tworzc stylizacje, wiza czy fryzury.

  Prosimy o kontakt mailowy na adres: agf@ue.wroc.pl

  Wyrnieni studenci Uniwersytetu Ekonomicznego

  Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR przy wsppracy z Uniwersytetem Ekonomicznym co roku organizuj uroczyst gal, na ktrej dziekani poszczeglnych wydziaw wrczaj nagrody oraz dyplomy najlepszym studentom. Przedsiwzicie jest organizowa-ne take w innym celu umoliwia laureatom bezporedni kontakt z prestiowymi firmami i korporacjami wspierajcymi projekt. W tym roku Partnerem Gwnym Rankingu Najlepsi z Najlepszych zostao The Boston Consulting Group, za Ernst&Young - Partne-rem Strategicznym.

  Gala Finaowa odbdzie si 6 grudnia. Warunkiem uczestnictwa w niej jest obecno na licie najlepszych studentw Uniwersytetu Ekonomicznego i wypenienie formularza zgoszeniowego. Wszystkie informacje i potrzebne aplikacje znajduj si na stronie projek-tu www.ranking.wiggor.pl.

  Niedawno uroczycie witowalimy otwarcie Dolnolskiego Centrum Informacji Na-ukowej i Ekonomicznej, a ju trwaj prace budowlane w zwizku z nowym przedsi-wziciem. Mowa o powstajcym od fundamentw Centrum Ksztacenia Ustawiczne-go.

  Budynek ten bdzie si mieci przy ulicy Kamiennej tu przed base-nem, obok Przegubowca. Po-wstanie on z inicjatywy wasnej Uniwersy-tetu Ekonomicznego, a finansowany jest z funduszy ministerialnych. Jak podaje wy-konawca, firma Skanska, kontrakt jest wart 17,3 mln z brutto. Zakoczenie bu-dowy planowane jest na koniec wrzenia 2012 roku.

  Uczelnia cierpi na niedobr sal dydak-tycznych. Oprcz studiw w trybie stacjo-narnym, wieczorowym i zaocznym, istnie-je moliwo ksztacenia podyplomowe-go. Ze wzgldu na brak miejsca w obrbie kampusu wynajmowane s pomieszcze-

  Budowa przed B/F-emMARLENA DBROWSKA

  nia poza nim, co wie si z dyskomfortem zwizanym z dojazdem oraz dodatkowymi kosztami. Nowy budynek ma rozwiza te problemy.

  Na pierwszym i drugim pitrze powsta-nie cznie 18 sal dydaktycznych, z ktrych kada pomieci 49 osb. Bdzie on mia trzy kondygnacje nadziemne i jedn pod-ziemn z przeznaczeniem na gara dla 53 samochodw. Parter bdzie dostpny z po-ziomu terenu poprzez hol wejciowy z win-d i schodami. Powstanie na nim sala kon-ferencyjna z miejscem dla 100 osb, ktr bdzie mona podzieli na dwie mniejsze. Znajdowa si tam bd rwnie pomiesz-czenia administracyjne, pokoje pracowni-

  kw, szatnia, zaplecze sanitarne i technicz-ne obsugi oraz kawiarnia z wyjciem na taras. W centralnej czci zaprojektowano reprezentacyjn klatk schodow ze wie-tlikiem dachowym, ktry porednio do-wietli otwarte przestrzenie komunikacyj-ne. Cay obiekt bdzie w peni dostpny dla osb niepenosprawnych.

  Budynek bdzie prost bry z piono-wym podziaem okien. Wejcie gwne zo-stanie zaakcentowane szklan fasad po-czon ze cian w mocnym, czerwonym kolorze z logo Uniwersytetu Ekonomicz-nego. Jednym sowem bdziemy cieszy si zajciami odbywajcymi si w nowo-czesnym, czystym i piknym otoczeniu.

  zdjcia: Katarzyna M

  i

  W opinii wikszoci polskich studentw ich uczelnia wysza nie motywuje do osigania wysokich wynikw w nauce. Jednak na Uniwersytecie Ekonomicznym jest inaczej. Od kilkunastu lat, za spraw Rankingu Najlepsi z Najlepszych, wybitni studenci mog liczy na co wicej prcz osobistej satysfakcji.

 • 5NGS B.e.s.t. | grudzie 2011 | best.ue.wroc.pl

  Gosy zUE

  Wyborczy tumiwisizmTOMASZ MARKOWSKI

  W dniach 6 oraz 8-9 listopada na naszej uczelni odbyy sie wybory do Rady Uczelnia-nej Samorzdu Studentw, Senatu oraz Rad Wydziaw. Jeli jakim cudownym zrz-dzeniem losu czytaj to wszyscy, ktrzy wzili w nich udzia, to i tak przynajmniej 2/3 z Was powinno ju przerzuca stron. Przecie osoby niegosujce sprawy uczel-ni nie interesuj, prawda?

  Na parterze budynku E, tu przy wejciu, gdzie urzdowaa Stu-dencka Komisja Wyborcza, zasta-em tumy studentw. Tumy, chcce jak najszybciej wyj na zewntrz po sko-czonych zajciach. Stanowisko wydawa-nia kart do gosowania, jak i same urny byy przez wikszo akademickiej bra-ci omijane szerokim ukiem. Tu obok, na tablicach korkowych, wywieszono profile kandydatw. Zabieg interesujcy w ko-cu kiedy wypadaoby ich pozna. Kam-pania wyborcza? Bya. Na Facebooku. De-bata przedwyborcza? Bya. Pomijajc nie-fortunny termin jej zorganizowania, zapro-szenia na ni wysyano przez Facebooka. Ot, signum temporis. Chyba zbyt mao mam znajomych - moe czas to zmieni? Zainteresowani?

  Czonkowie Komisji, cho przej-ci sw rol (wszyscy s studentami I-ego roku), nie wygldaj na stremowanych. Mili, umiechnici, chtnie pomagaj

  i udzielaj informacji - Jestemy zadowo-leni z frekwencji, prawdopodobnie bdzie ona wysza ni w zeszym roku. mwi Ka-tarzyna mudziska, przewodniczca SKW. Jeli wszystko pjdzie dobrze, to swoje gosy odda okoo tysica osb. Sta-ramy si zachca do udziau w wyborach, wczoraj (rozmawialimy 9 listopada dop.red.) nawet uywalimy w tym celu mega-fonu.- dodaje. W kuluarach dao si jed-nak usysze gosy, i inni czonkowie Sa-morzdu Studentw nie wykazywali zbyt-nich chci do wspierania tego typu inicja-tyw promocyjnych. Natomiast ju po za-koczeniu ciszy wyborczej chwalono po-staw Daniela Ruszkowskiego, ktry su-y SKW dobra rad i wsparciem meryto-rycznym, zachca rwnie do kandydo-wania w wyborach - jak si okazuje, na-wet tu brakowao chtnych. Taka aktywna d