of 7 /7

images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/220419/csv-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-gioi... · NGHI QUYÉT Ve viêc giói thiêu nhân sv úng ct. thành viên HQi dong quån tri nhiêm

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/220419/csv-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-gioi... · NGHI QUYÉT...

Page 1: images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/220419/csv-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-gioi... · NGHI QUYÉT Ve viêc giói thiêu nhân sv úng ct. thành viên HQi dong quån tri nhiêm
Page 2: images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/220419/csv-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-gioi... · NGHI QUYÉT Ve viêc giói thiêu nhân sv úng ct. thành viên HQi dong quån tri nhiêm
Page 3: images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/220419/csv-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-gioi... · NGHI QUYÉT Ve viêc giói thiêu nhân sv úng ct. thành viên HQi dong quån tri nhiêm
Page 4: images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/220419/csv-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-gioi... · NGHI QUYÉT Ve viêc giói thiêu nhân sv úng ct. thành viên HQi dong quån tri nhiêm
Page 5: images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/220419/csv-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-gioi... · NGHI QUYÉT Ve viêc giói thiêu nhân sv úng ct. thành viên HQi dong quån tri nhiêm
Page 6: images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/220419/csv-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-gioi... · NGHI QUYÉT Ve viêc giói thiêu nhân sv úng ct. thành viên HQi dong quån tri nhiêm
Page 7: images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/220419/csv-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-gioi... · NGHI QUYÉT Ve viêc giói thiêu nhân sv úng ct. thành viên HQi dong quån tri nhiêm