Ng¢n h ng » thi Marketting

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ng¢n h ng » thi Marketting

 • 8/17/2019 Ngân hàng Đề thi Marketting

  1/22

  MÔN: MARKETING NGÂN HÀNG

  1/ Nêu khái niệm Marketing ngn h!ng " #á$ %&$ %i'm riêng (iệt $)a Marketing ngn h!ng"

  *Marketing ngn h!ng +! $á$ ti,n tr-nh h.$h %0nh t2 $h3$ 4! th5$ hiện m6t $á$h $7 hệ th8ng

  $á$ h.t %6ng t-m ki,m 9hát hiện 4! tha m;n $á$ nhu $ng ?ua$á$ $h@nh á$h giBi 9há9 9hC hD9 4i $á$ m=$ tiêu $hi,n +FD$ kinh .anh $hung $)a ngn h!ng nhm $ung 3ng $h. khá$h h!ng nhng giá tr0 4FDt tr6i hJn . 4i 0$h 4= $)a $á$ %8i th) $nh tranh"

  *#á$ %&$ %i'm riêng (iệt $)a Mar ngn h!ng:

  Kh>ng 9hBi +! %8i tFDng tLn tr %' 9hng (0 $h. nhng +$ $ng $h. 0$h 4= ngn h!ng kh>ng \ nhF Bn 9h]m hu h-nh

  Giá 9h@ 0$h 4= ngn h!ng: %FD$ i\n giBi $h) ,u t^ $hi 9h@ +a. %6ng $)a ngFPi $ung $V9 0$h 4= XBn 9h]m hu h-nh th- t@nh \ !ng t^ $J W +! giá th!nh $ái nh-n $)a ngFPi tiêu CngZ

  2/ Vì sao phải định hướng thị trường chiến lược?

  *Tuên (8 4S 40 th, th0 trFPng $hi,n +FD$ +! +iên k,t ?uan tr_ng gia 4iệ$ 9hát tri'n $hi,n +FD$

  kinh .anh 4! 9hát tri'n $hi,n +FD$ marketing 9hC hD9"

  `/ hn kh$ khá$h h!ng $a. $V9/khá$h h!ng bI tu $h $hi,m tc +ệ nh tr.ng anh m=$ khá$h h!ng nhFng +! m6t 9hn kh$ ?uan tr_ng nhiSu tiSm nOng %FD$ $á$ ngn h!ng thFJng mi XNHTMZ hFng ti"

  *Hiện na khá$h h!ng %FD$ $.i +! bI QuVt 9hát t^ th5$ t, ti t^ng NHTM" #7 ngn h!ng $.i: Khá$h h!ng bI +! khá$h h!ng %t m6t m3$ %6 t!i Bn nhVt %0nh XHigh net d.rth ini4iua+Z" #7 ngn h!ng ?uan niệm: khá$h h!ng bI +! khá$h h!ng $7 thu nh[9 thFPng Quên $a. 4! $7

  nhu $

 • 8/17/2019 Ngân hàng Đề thi Marketting

  2/22

  h!ng th- rVt $7 th' $á$ khá$h h!ng n! (0 ( 7t" NhF 4[ nh[n iện khá$h h!ng bI nên nhF th, n!.

  The. $hng t>i $7 th' 9hn tá$h khá$h h!ng bI th!nh hai nh7m: Khá$h h!ng bI tr5$ ti,9 4! khá$h h!ng bI gián ti,9" Khá$h h!ng bI tr5$ ti,9 +! khá$h h!ng tr5$ ti,9 %em +i nguLn t!i

  Bn $h. ngn h!ng (a. gLm: khá$h h!ng $7 8 F tiSn gfi (-nh ?un $a.j 8 F nD tiSn 4a $a. 2n %0nh 4! %Bm (B. $h t@n 4i ngn h!ngj $7 f =ng %a ng $á$ +.i Bn 9h]m 0$h 4= $)a ngn h!ngj Khá$h h!ng bI gián ti,9 $h) ,u +! +;nh %. $á$ .anh nghiệ9 XUNZ %Jn 40 h!nh $h@nh 5 nghiệ9" Nhng khá$h h!ng n! mang +i nguLn +5$ $h. ngn h!ng $h) ,u t^ u t@n $)a h_ kh>ng 9hBi t^ 4iệ$ f =ng Bn 9h]m 0$h 4= $)a ngn h!ng" Nh[n (i,t %FD$ khá$h h!ng bI gián ti,9 $ h_at %6ng $)a UN X.anh thu +Di nhu[n 8 tiSn gfi tiSn 4a (-nh ?un %7ng g79 h!ng nOm $h. Ngn á$h Nh! nF$Z 8 +FDng $án (6 $>ng nhn 4iên 8 +FDng Bn 9h]m 0$h 4= %Jn 40 f =ng"""

  Trên th5$ t, nhng khá$h h!ng bI tr5$ ti,9 %; 4! %ang %FD$ $á$ NHTM nh-n nh[n %ng ngha

  $n nhng khá$h h!ng bI gián ti,9 thFPng %FD$ $á$ ngn h!ng %Fa 4!. nh7m khá$h h!ng tiSm nOng nên h

 • 8/17/2019 Ngân hàng Đề thi Marketting

  3/22

  tm gi9 %v riêng (iệt $7 nJi gia. 0$h riêng ' h.t %6ng $hOm 7$ khá$h h!ng bI %t hiệu ?uB t8i Fu th- hệ th8ng $h@nh á$h $i 4i +!m t. 5 $h) %6ng $h. $án (6 ?uan hệ khá$h h!ng 4! t. niSm tin $h. khá$h h!ng" #á$ $h@nh á$h $ng $ng $h t[9 trung 4!. 1 h.&$ 4!i

   9hn %.n th0 trFPng

  y z5 khá$ (iệt gia Bn 9h]m $)a ngn h!ng +! %6$ %á. 4! u nhVt %FD$ KH %ánh giá $a. hJn Bn 9h]m $)a %8i th) $nh tranh

  y 8i m&t 4i r)i r.: %8i th) $nh tranh (Yt $hF$ 5 tha %2i th0 h@êu $)a ngFPi tiêu Cng $hi 9h@ u tr- khá$ (iệt h7a rVt t8n klm X$hi 9h@ Q$ ti,n 4! h{ trD MarketingZ

  *#hi,n +FD$ t[9 trung:

  y T[9 trung 4!. m6t 4!i 9hn %.n th0 trFPng XthFPng +! th0 trFPng nh 4i %&$ %i'm riêng

   (iệtZ

  y |Di th, $nh tranh $)a UN +! 5a 4!. 5 thVu hi'u u Y$ nhng %&$ thC $)a th0 trFPng 4! khB nOng $ung $V9 Bn 9h]m 0$h 4= 9hC hD9 4i nhng %&$ %i'm %7

  y 8i m&t 4i r)i r.: UN +n 4i nguLn +5$ t8t hJn 4xn $7 th' tVn $>ng 4!. 9hn kh$ th0 trFPng n!

 • 8/17/2019 Ngân hàng Đề thi Marketting

  4/22

   Nêu 4@ = $= th' ti $á$ Ngn h!ng biệt Nam á9 =ng $á$ $hi,n +FD$ trên

  b} U~:

  *A#o:Khá$ (iệt h7a: $h tr_ng tr.ng nhn 5" T@nh hệ th8ng +! %i'm mnh 4! +! 5 khá$ (iệt $)a A#o . 4i nhiSu t2 $h3$ khá$ +! tá$ nhn t. ra 5 %Lng thu[n nhVt tr@ tr.ng u ngh 4! h!nh %6ng $)a m{i $.n ngFPi A#o" T@nh hệ th8ng %i hi $hng t>i 9hBi u ngh 4! h!nh %6ng the. nguên tY$ Q 5ng A#o th!nh m6t ${ má m! W %7 m{i $.n ngFPi $i nh[n th3$ rVt r• rng

  n,u m6t t[9 th' $h 5a 4!. m6t $.n ngFPi th- t[9 th' V  kh>ng th' +n hJn $h@nh $.n ngFPi V" NhFng m{i $.n ngFPi (i,t $á$h %3ng +ên 4ai nhau 4! %3ng +ên 4ai ngFPi kh2ng +L +! ki,n th3$ $)a nhn +.i th-  $7 m6t t[9 th' kh2ng +L" Ti A#o $hng t>i %S $a. t@nh tri th3$ tr.ng h.t %6ng kinh .anh" Tr.ng tranh +u[n $hng t>i $Wi mW 4! (-nh %sng tr.ng th' hiện ?uan %i'm 4! $ái mi $h %FD$ $hV9 nh[n"

  *bietTinoank: K, th^a nhng tinh h.a $)a thFJng hiệu In$.moank thFJng hiệu bietinoank 4i $u %0nh 40 Nng giá tr0 $u6$ 8ng th' hiện (Bn Y$ 4! tinh thng ThFJng +! g- bietinoank $7 hsn m6t th0 trFPng n6i %0a truSn th8ng"

  *Maritime oank %; %Fa 4!. h.t %6ng 9hng gia. 0$h % h-nh kinh .anh 9h=$ 4= $h. %8i tFDng khá$h h!ng thu6$ $6ng %Lng ngFPi H.a ti T H#M 4!. ng! /1‚ 4i tên g_i +! #hina * T.dn ti T H#M"  +! m6t tr.ng nhng h.t %6ng nm tr.ng $hi,n +FD$ 9hát tri'n kinh .anh $)a ngn h!ng the. hFng $huên (iệt h7a ti t^ng 9hn kh$ khá$h h!ng"

  ƒ/ on h; %ánh giá $á$ giai %.n 4! ?u,t %0nh m! (n %; tr;i ?ua khi f =ng m6t 0$h 4=ngn h!ng g h-nh giai %.n trF$ khi mua tr.ng khi mua 4! au khi mua"Z

  Gfi ti,t kiệm: ƒ‚ triệu

  *Nh[n th3$ nhu $

 • 8/17/2019 Ngân hàng Đề thi Marketting

  5/22

  *T-m hi'u th>ng tin 4S 0$h 4= n! t^ m6t 8 ngn h!ng : Th>ng tin (ên tr.ng X5a 4!. $á$ ki,n th3$ %; %FD$ h_$ 4S 0$h 4= Bn 9h]m tiSn gfi ti,t kiệmZ th>ng tin (ên ng.!i Xt-m %,n tF 4Vn 4iên %' tF 4Vn 4S $hi 9h@ th>ng tin $hi ti,t %&$ t@nh Bn 9h]m tiSn gfi ti,t kiệm %&t $á$ $u hi +iên ?uan %,n g7i Bn 9h]m m-nh $7 nhu $ h-nh kh>ng +Fu tr kh>ng tá$h rPiZ 9hn 9h8i gián ti,9 $hi,m tc tr_ng rVt nh"

  Hệ th8ng 9hn 9h8i $)a ngn h!ng %FD$ th5$ hiện trên 9hm 4i r6ng 9h.ng 9h 4! %a ng:U.  9hBi 9hn 9h8i tr5$ ti,9hm 4i h.t %6ng ngn h!ng rVt r6ngNhiSu h-nh th3$ 9hn 9h8iz5  9hát tri'n $)a kh.a h_$ $>ng nghệ

  * bai tr:

  Kênh 9hn 9h8i +! 9hFJng tiện tr5$ ti,9 %Fa zUb ngn h!ng %,n khá$h h!ng m6t $á$h nhanh $h7ng k09 thPi Kênh 9hn 9h8i %7ng 4ai tr ?uan tr_ng tr.ng 4iệ$ nYm (Yt nhu $

 • 8/17/2019 Ngân hàng Đề thi Marketting

  6/22

  ˆ/ Nêu Fu nhFD$ %i'm $)a kênh 9hn 9h8i truSn th8ng ‰ hiện %i: tr.ng á$h

  Š Kênh 9hn 9h8i truSn th8ng:

  1Z #hi nhánh:

  * †u %i'm:

   Hệ th8ng n! $7 t@nh 2n %0nh tFJng %8i $a.

   H.t %6ng $)a hệ th8ng $hia nhánh tFJng %8i an t.!n \ !ng t. %FD$ h-nh Bnh $)a ngn h!ng %8i 4i khá$h h!ng

   #hi nhánh \ thu ht khá$h h!ng tha m;n nhu $n mPi g_i khá$h h!ng %,n gia. 0$h ti ngn h!ng

   H-nh th3$ 9hn 9h8i n! $ng ?ua %i +‹ thFPng %FD$ á9 =ng %8i 4i nhng ngn h!ng $hFa $7 $hi nhánh

  * Ngn h!ng thFPng th>ng ?ua m6t 8 ngn h!ng $7 tr= W ti %0a %i'm kinh .anh n!. %7 +!m %i +‹ 4S m6t nghiệ9 4= %' hFWng h.a hLng nhF %i +‹ thanh t.án $hu'n tiSn e$ u +0$h

  * pu th, 9hn 9h8i n! %ang %FD$ 9hát tri'n mnh m trên th0 trFPng t!i $h@nh th, gii hiện na

  ŠHệ th8ng 9hn 9h8i hiện %i

  †u %i'm: Ra %Pi trên $J W ti,n (6 $)a $>ng nghệ %&$ (iệt +! $>ng nghệ th>ng tin tr.ng +nh 45$ ngn h!ngj zf =ng $>ng nghệ (2 ung $h. $hi nhánhj zf =ng $>ng nghệ nhYm t. ra nhng  9hFJng th3$ 9hn 9h8i mi tha th, h.&$ h.!n thiện $á$ kênh truSn th8ng"j Gi9 ngn h!ng tOng khB nOng $nh tranh 4! gia nh[9 4!. nSn t!i $h@nh t.án $

 • 8/17/2019 Ngân hàng Đề thi Marketting

  7/22

  1‚/ Nêu $á$ kênh 9hn 9h8i $)a Kênh Ngn h!ng %iện tf: tr.ng á$h

  1Z Má thanh t.án ti %i'm (án h!ng

  EŒTz: E+e$tr.ni$ Žun tranŽer at 9.int .Ž a+e

  Hệ th8ng n! %FD$ %&t ti $á$ %i'm (án +q X iêu th0 $fa h!ng""Z

  Khá$h h!ng thanh t.án h!ng h7a 0$h 4= th>ng ?ua hệ th8ng %iện tf

   NgFPi mua $h 4iệ$ %Fa thq 4!. má ki'm tra +$ %7 t!i kh.Bn $)a khá$h h!ng  %FD$ t5 %6ng ghi nD $)a t!i kh.Bn nh! (án +q"

  EŒTz