NewsLetter - .rekultywacji zanieczyszczonych zbiornik³w ... Nowoczesna gospodarka odpadami, a przepisy
NewsLetter - .rekultywacji zanieczyszczonych zbiornik³w ... Nowoczesna gospodarka odpadami, a przepisy
NewsLetter - .rekultywacji zanieczyszczonych zbiornik³w ... Nowoczesna gospodarka odpadami, a przepisy
NewsLetter - .rekultywacji zanieczyszczonych zbiornik³w ... Nowoczesna gospodarka odpadami, a przepisy

NewsLetter - .rekultywacji zanieczyszczonych zbiornik³w ... Nowoczesna gospodarka odpadami, a przepisy

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NewsLetter - .rekultywacji zanieczyszczonych zbiornik³w ... Nowoczesna gospodarka odpadami, a...

Europejskie Forum Odpowiedzialnoci Ekologicznej Instytut Ekologii Terenw Uprzemysowionych

http://www.ecocluster.com.pl

LetterNews

Nr (4) 2/2013

Na wstpie mio nam zakomunikowa, e lski Klaster Ekologiczny liczy ju 41 czonkw. Doczyli do nas Yoshi Private Investment S.A. oraz Zakad Technologii Wody i ciekw, Wydzia Inynierii rodowiska i Energetyki Politechniki lskiej w Gliwicach Liczymy, e tak szerokie i zrnicowane grono naszych klastrowiczw zaowocuje ciekawymi projektami i pozwoli na budowanie trwaych powiza kooperacyjnych z wizj na przysz perspektyw finansow tym bardziej, e tematyka zwizana z efektywnoci energetyczn wpisuje si doskonale zarw-no w kierunki inteligentnej specjalizacji regionu jak i kraju. Dlatego te, mimo okresu wakacyjnego dziaalno naszego Klastra zaznaczya si w regionie duym wydarzeniem dotyczcym tej kwestii jakie zorgani-

zowalimy w dniu 11 lipca w Katowicach.- Konferencj pt. Odpady - Nowa Energia - Energetyczna perspektywa gospodarki wodno - ciekowej i gospodarki odpadami. Konferencja ta zakoczya si nie tylko sukcesem medialnym ale przede wszystkim pokazaa, e tematyka oferuje niezwykle szerokie pole do wsppracy zarwno dla firm, pod-miotw sektora publicznego jak i jednostek naukowych naszego regionu. Jak podkreli Prof. Politechniki lskiej w Gliwicach Krzysztof Barbusiski, ktry peni funkcj moderatora konferencji, oczyszczalnie ciekw powinny si stawa przedsibiorstwami technologiczno-energetycznymi. Prezentacje wygoszone w trakcie konferencji potwierdzaj, e dla firm coraz bardziej istotne staje si jak najcilejsze powizanie efektw ekonomicznych w ekologicznymi, szczeglnie w kontekcie poprawy efektywnoci energetycznej. Prelegenci podkrelali, jest to swoiste wyzwanie dla technologw i energetykw a niektre ze skutecznych rozwiza napotykaj na bariery formalno-prawne utrudniajce ich wdraanie. Jednake przykadowe przedsiwzicia podjte przez rne podmioty, ktre zaprezentowano

w trakcie konferencji, dowodz, e rezultaty tych wdroe przekadaj si na wymierne zyski dla firm i korzyci dla rodowiska.

Jednym z liderw wielokrotnie wyrnianych i nagradzanych za proekologiczne dziaania jest bielska AQUA S.A . cieki przepywajce przez oczyszczalni oraz biogaz pozyskiwany w trakcie przerbki osadw ciekowych stanowi olbrzymie zasoby odnawialnej energii, ktre firma skutecznie wykorzystuje w pompach ciepa, oraz w kotach i agregatach prdotwrczych. Dla przykadu w Oczyszczalni ciekw Komorowice wykorzystanie biogazu pokrywa okoo. 43% rocznego zapotrzebowania na energi elektryczn i a 100% rocznego zapotrzebowania na energi ciepln, niezbdn do procesu metanowej fermentacji mezofilowej osadw ciekowych. Z kolei na Oczyszczalni ciekw Klimzowiec zastosowano procesowe podejcie do poprawy efektywnoci energetycznej, w ktrym ocenie wprowadzanych zmian technologicznych i sprawnoci urzdze oraz instalacji towarzyszy odpowiednia analiza odbiornikw energii. Dziki zastosowaniu opomiarowania odbiornikw (liczniki energii, falowniki, odczyt godzin pracy) oraz wprowadzeniu systemu odczytu i analizy danych a nastpnie dokonywaniu miesicznej

analizy zuycia energii; firma zyskaa skuteczne narzdzie, ktre pozwala oceni, czy zastosowane zmiany technologiczne rzeczywicie przynosz podany efekt energetyczny a take odpowiednio zaplanowa kolejne usprawnienia.

Zaprezentowane take w trakcie konferencji rozwizania zastosowane przez Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji S.A. w Krakowie na oczyszczalniach w Paszowie oraz Kujawach w zakresie odzysku energii z zagospodarowania biogazu - produktu ubocznego z fermentacji osadw w komorach fermentacyjnych biogazu dowodz, e inwencje w kierunku kogeneracji

Arkadiusz Primus Prezes Europejskiego Forum

Odpowiedzialnoci Ekologicznej

Izabela Ratman-Kosiska Instytut Ekologii

Terenw Uprzemysowionych

Wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej w kogeneracji Oczyszczalni ciekw Klimzowiec

http://www.ecocluster.com.pl

s opacalne.

Nowatorskie rozwizania dla oczyszczalni ciekw, mogce cakowicie pokry zapotrzebowanie energetyczne zakadu przedstawi Instytut Chemicznej Przerbki Wgla. Polegaj one na zagospodarowaniu osadw ciekowych z wykorzystaniem ukadu zgazowania. Jednake przeszkod w energetycznym wykorzystaniu osadw ciekowych jest fakt, i proces ten jest procesem przeksztacania termicznego odpadw gdy z formalnego punktu widzenia osady s odpadem a nie paliwem. W zwizku z tym, instalacja w ktrej prowadzony jest proces wspspalania komunalnych osadw ciekowych musi spenia wymagania jak dla wspspalarni odpadw. Natomiast niewtpliwie zalet a jednoczenie szans dla tego typu rozwiza jest status osadw ciekowych klasyfikowanych jako biomasa o zerowym wspczynniku emisji CO2 oraz w sensie rozlicze energii elektrycznej pochodzcej ze rde energii odnawialnej.

Firma Ecokube sp z o.o. zaprezentowaa cie-

kaw alternatyw dla scentralizowanych oczyszczalni ciekw jak stanowi systemy rozproszone. Przy pewnych uwarunkowa-niach inynieryjnych i ekonomicznych oraz dziki zastosowaniu rozwiza modularnych, oczyszczalnie np. dla gmin, szkl, hoteli, za-kadw przemysowych pozwalaj skutecznie obniy zarwno koszty budowy jak i eks-ploatacji. Istnieje te moliwo elastyczne-go podzielenia inwestycji na etapy. Systemy oferowane przez firm Ecokube opieraj si na ulepszeniu oglnie stosowanej technolo-gii osadu czynnego . Rozwizania te dziaa-j w oparciu o biologiczne procesy tlenowe i beztlenowe. W zakresie efektywnoci ener-getycznej charakteryzuj si bardzo niskim poborem prdu co przekada si na niskie koszty uytkowania.

Innym przykadem wykorzystania odnawial-nych rde energii w gospodarce wodno--ciekowej jest rozwizanie zaprezentowane przez firm WCI Natcole Sp. z o.o. Firma ta oferuje rezonatory wodne- urzdzenia do rekultywacji zanieczyszczonych zbiornikw

Produkcja zielonej energii w Oczyszczalnia Kujawy. Miesiczna produkcja zielonej energii elektrycznej ok. 250-300 MWh

wodnych, oczyszczania lagun przemysowych, miejskich, rolniczych, ciekw i odciekw ze skadowisk odpadw, oczyszczanie wd obcionych dowolnymi substancjami orga-nicznymi itp. Rezonatory wodne pozwalaj w sposb naturalny przywrci ekologiczn rwnowag zbiornikw wodnych bez uycia rodkw chemicznych szkodzcych rodowi-

sku wodnemu. Przy uyciu fal elektromagne-tycznych urzdzenie powoduje zwikszanie zawartoci tlenu rozpuszczonego w wodzie. Technologia ta wykorzystuje energi sonecz-n - maksymalne natenie prdu zasilania wynosi tylko 0,7A, dziki czemu charaktery-zuje si niskimi kosztami eksploatacji.

Podsumowujc, konferencja pokazaa, e cieki dochodzenia do wysokosprawnego energetycznie sektora wodno-ciekowego wiod zarwno poprzez optymalizacj naj-bardziej energochonnych procesw np. usu-wania azotu jak rwnie skuteczny odzysk energii z odpowiedniego zagospodarowania osadw ciekowych czy biogazu. Dyskusje oraz liczny udzia uczestnikw wskazuj, e jest to temat dla nich waki, o duym po-tencjalne innowacyjnym. Jako organizatorzy serdecznie dzikujemy wszystkim przybyym uczestnikom i suchaczom, dzikujemy rw-nie zaproszonym prelegentom, ktrzy dzie-lili si sw wiedz i dowiadczeniami. Tym samym zapraszamy na kolejne wydarzenia i spotkania lskiego Klastra Ekologicznego.

Ecokube oferuje systemy oczyszczania odciekw powstajcych podczas eksploatacji instalacji produkujcych biogaz.

Rezonator Wodny EOS 2000

http://www.ecocluster.com.pl

ranych odpadw organicznych z jednoczesn produkcj energii i kompostu w instalacjach produkcji biogazu. Pokreli, e tego typu roz-wizania mog by stosowane w rnej skali od maych biogazowni kontenerowych po due instalacje zaprojektowane dla warunkw miej-skich.Pan Tomasz Gajewski z Urzdu Gminy Giera-towice przedstawi koncepcj, plany i dziaa-nia gminy Gieratowice w zakresie stworzenia gminnego centrum energetycznego obejmu-jcego midzy innymi produkcj energii z bio-gazu wytwarzanego z selektywnie zbieranych odpadw komunalnych i odpadw porol-nicznych. W prezentacji pokazano, jak wane w przypadku maych gmin s kompleksowe rozwizania organizacyjne zapewniajce z jed-nej strony dostaw surowcw, odbir energii oraz bezpieczestwo energetyczne, a take dziaania w zakresie podnoszenia sprawnoci energetycznej odbiorcw energii. Seminarium zakoczyy prezentacje przedsta-wiajce moliwoci finansowania przedsi-wzi z zakresu gospodarki odpadami w tym prezentacja Pana Leszka Znamierowskiego, Prezesa Inno Eco-Energy Sp. z o.o., koordy-natora lskiego Klastra Eko-Energia, ktry przedstawi przegld najistotniejszych rde finansowania inwestycji w regionie oraz pre-zentacja Pani Barbary Malkowskiej z Zespou Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi, Wo-jewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ktra za-prezentowaa moliwoci finansowania dzia-a w tym zakresie przez Fundusz. W dyskusji na zakoczenie seminarium podkre-lono due trudnoci w realizacji przedsiwzi zwizane przede wszystkim z brakiem odpo-wiednich uregulowa prawnych w tym brak Ustawy o Energii Odnawialnej. Jednoczenie wskazano sukcesy osignite do tej pory przez gminy i firmy w zakresie efektywnej energe-tycznie gospodarki odpadami, a take rol tych przykadw w upowszechnianiu wiedzy i pro-pagowaniu moliwoci w tym zakresie.

Nowoczesna gospodarka odpadami, a przepisy prawne w zakresie budowy oferty klastra: Wykorzystanie organicznych odpadw komunalnych z jednoczesn produkcj energii i kompostuSeminarium Wykorzystanie organicznych odpadw komunalnych z jednoczesn produkcj energii i kompostu od-byo si w dniu 7 maja 2013 roku w siedzibie Instytutu Ekologii Terenw Uprzemysowionych. Celem seminarium byo przedstawienie moliwoci efektywnego wykorzystania odpadw organicznych do produkcji energii i kompo-stu w gospodarce odpadami komunalnymi. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele gmin, firm komunalnych oraz firm doradczych i eksperci.

Seminarium rozpocz - mgr in. Arkadiusz Pri-mus reprezentujcy l