of 24 /24
Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. Nr 4 (16) / październik-grudzień 2017 Świat Filtrów Kiedy i dlaczego wymienić filtry? Str. 7 Przegląd ciągnika po sezonie Str. 14 Str. 10 Allegro rekomenduje nasze filtry

New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 –...

Page 1: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Nr 4 (16) / październik-grudzień 2017

Świat FiltrówKiedy

i dlaczego wymienić

filtry? Str. 7

Przegląd ciągnika po sezonie

Str. 14

Str. 10

Allegro rekomenduje nasze filtry

Page 2: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

OD REDAKCJI

Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. (kwartalnik)Wydawca: PZL SĘDZISZÓW S.A.Redakcja: Marta Bilonowicze-mail: [email protected], tel. 500 006 078Adres redakcji: Ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Młp.

Projekt graficzny i skład: Studio Grafpa, tel. 696 045 760, www.grafpa.plDruk: Drukarnia MDRUKul. Partyzantów 2, 32-700 Bochnia

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekty i skrótów nadesłanych materiałów.

Jak wynika z opublikowanych we wrześniu br. danych Eurostatu, Polska staje się „fabryką Europy”. Wiele światowych potęg, takich jak Mercedes i Toyota, przeniosło swoje zakłady do naszego kraju, a znaczna część produkowanych w Europie samochodów powstaje właśnie u nas. A zatem mamy wszystkie niezbędne warunki do podbicia rynku motoryzacyjnego. Potrzebujemy tylko jednego – rodzimej marki. Ten temat jest podejmowany przez wiele organizacji, które stawiają sobie za cel stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich przed-siębiorstw przemysłu motoryzacyjnego. Do nich należy m.in. Polska Grupa Motoryzacyjna, o której bliżej informowaliśmy w 13. numerze ŚWIATA FILTRÓW. Jako Prezes PGM, będę reprezentował interesy jej firm członkowskich, w tym również PZL Sędziszów, podczas tego-rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat i spotkań w obec-ności przedstawicieli polskich władz, uda się wypracować rozwiązanie dla najpilniejszych problemów polskiej motoryzacji, takich jak nieod-powiednie funkcjonowanie sieci dystrybucyjnych, które uniemożliwia budowanie silnych krajowych marek części zamiennych.

Niezwykle ważną kwestią w motoryzacji jest także rozwój elektromobilności, w której Polska ma zamiar brać czynny udział. Zgodnie z planami obecnych władz, do 2025 r. po polskich drogach ma się poruszać milion pojazdów elektrycznych. PZL Sędziszów stara się odpo-wiednio przygotować do wyzwań, jakie niesie ze sobą elektromobilność. O pierwszych efektach tych przygotowań dowiecie się Państwo m.in. z naszej relacji z Pierwszych Targów Elektromobilności, na których byliśmy wystawcami (str. 16).

W temacie bieżącego numeru po raz kolejny przypominamy o konieczności regularnej wymiany filtrów. Tym razem nasi eksperci pre-zentują nie tylko techniczne kwestie dotyczące użytkowania filtrów, ale także w obrazowy sposób przedstawiają jak prawidłowo dokonać ich wymiany. Szeroko podejmujemy też temat serwisowania maszyn rolniczych przed zimą.

Zachęcam Państwa do lektury tekstów o dostępności naszych filtrów w Internecie (str. 14 i 15) oraz do zapoznania się ze szczegółami programu Liga Mistrzów 5S, który wdrożyliśmy w naszym zakładzie.

Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich Klientów, Współpracowników i Sympatyków PZL Sędziszów Adam Sikorski

Prezes Zarządu PZL Sędziszów S.A.

Szanowni Państwo,

2 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 3: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

W NUMERZE

6

7

14

15

17

18

1921

10

12 2223

4

13

NA BIEŻĄCO

EKSPORT

TEMAT NUMERU

E-COMMERCE

WYWIAD

NOWOŚCI W OFERCIE

PROMOCJE

STREFA PRACOWNIKAROLNICTWO

PROMOCJE

Kongres TSLA Expo Rzeszów 2017Zapraszamy do zwiedzania naszego zakładu

Kiedy i dlaczego wymienić filtry?

Allegro rekomenduje nasze filtry

W e-handlu trzeba dobrze szacować wolumen

Nowe referencje

Extremizer

Liga Mistrzów 5S

KALENDARZ WYDARZEŃ

Przegląd ciągnika po sezonie

Elektryka w motoryzacji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZNAJDŹ NAS

Z pasjonatami motoryzacji na TVN TurboJesteśmy członkiem Polskiej Izby MotoryzacjiPZL Sędziszów na antenie TVS

Porady Mechanika Mirka

Agro Show 2017 naszym okiem

Polskie filtry na Bałkanach

5

9

4

10

7

19

9

14

3Świat Filtrów

Page 4: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

NA BIEŻĄCO

W dniach 22–25 września 2017 r. wzię-liśmy udział w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Agro Show w Bednarach, organizo-wanej już po raz 19. przez Polską Izbę Gospo-darczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

– Targi w Bednarach to wiodąca impreza w branży rolniczej, dlatego nie mogło nas za-braknąć. Po raz kolejny PZL Sędziszów zapre-zentował tu swoją ofertę. Zauważamy bardzo duże zainteresowanie targami przez klientów ostatecznych, którzy mają okazję kompleksowo zapoznać się z produktami różnych firm, chęt-nie odwiedzając stoiska i szczegółowo wypytując o techniczne aspekty. Dla nas tegoroczna impre-za była bardzo udana, szczególnie ze względu na okazję spotkania się z wiodącymi producentami

ciągników i maszyn rolniczych. Była to możliwość do rozmów podsumowujących kończący się już sezon rolniczy – posumował imprezę Bogusław Satława, Dyrektor Handlowy i Członek Zarzą-

du PZL Sędziszów S.A.W tym roku na po-

wierzchni wystawienniczej liczącej 150 tys. m2 swo-ją ofertę pokazało ponad 800 wystawców, w tym 100 z zagranicy, a targi odwiedzi-ło blisko 150 tys. osób. Pod-czas tegorocznej edycji Agro Show wprowadzono wiele

nowości w formule wydarzenia, m.in. odby-ły się pokazy pługów na ringu, ciągniki prezen-towane były na pasie głównym, uruchomiono również linie meleksowe na terenie wystawy.

W ramach targów, oprócz prezenta-cji najnowocześniejszych maszyn rolniczych, przeprowadzono debaty, seminaria, poka-zy maszyn (opryskiwacze, ładowacze czoło-we, ładowarki teleskopowe). Podczas impre-zy uczniowie i nauczyciele mogli uczestniczyć w Ścieżce Edukacyjnej – programie, którego zadaniem jest zapoznanie młodzieży z me-chanizacją rolnictwa. Dodatkową atrakcją była Wioska Bezpieczeństwa, która za cel miała upowszechnić wiedzę o bezpieczeństwie ży-cia oraz pracy na wsi.

Agro Show 2017 naszym okiemPracownicy PZL Sędziszów i UNIMOT wspólnie promowali ofertę dla rolnictwa

(od prawej:) Bogusław Satława, Członek Zarządu PZL Sędziszów, oraz nasi handlowcy: Bartosz Salewicz i Jerzy Bondar

4 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 5: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

NA BIEŻĄCO

W październiku w telewizji TVN Turbo sponsorowaliśmy najciekawsze naszym zda-niem programy motoryzacyjne. Wśród po-lecanych przez nas cyklów znalazły się: Za-kup Kontrolowany, w którym eksperci doradzają jak wybrać odpowiedni używany samochód, Zawodowi Handlarze, który od kulis pokazuje pracę właścicieli i pracow-

ników firm handlujących pojazdami, Najlep-sze samochody lat 90. oraz Automaniak – najstarszy program motoryzacyjny w TVN Turbo, poświęcony testom, rywalizacjom sa-mochodów, opiniom i poradom ekspertów. Serdecznie zachęcamy do śledzenia reko-mendowanych przez nas programów w ko-lejnych miesiącach.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Motoryzacji

W sierpniu zostaliśmy przyjęci w po-czet członków Polskiej Izby Motoryzacji. Dzięki temu firma jeszcze aktywniej włą-czy się w ważne inicjatywy i wydarzenia związane z branżą motoryzacyjną.

Polska Izba Motoryzacji to organi-zacja zrzeszająca krajowe firmy z bran-ży motoryzacyjnej, m.in. producentów części i komponentów, dealerów samo-chodowych, stacje obsługi. Izba współ-pracuje z Ministerstwem Rozwoju oraz Polską Agencją Informacji Inwestycji Za-granicznych.

– Przystąpienie PZL Sędziszów do Pol-skiej Izby Motoryzacji umożliwia pozyska-nie nowych partnerów biznesowych, a także dostęp do najnowszych informacji i trendów w branży motoryzacyjnej. Firmy członkow-skie wymieniają się doświadczeniami, opi-niami, mają realny wpływ na kształtowa-nie tej branży. Dlatego też PZL Sędziszów, jako firma z ogromnym potencjałem i pra-wie 80-letnim doświadczeniem na rynku, chce aktywnie uczestniczyć we wspólnych inicjatywach branży, również w pracach nad projektami zmian legislacyjnych – za-znacza Adam Sikorski, Prezes PZL Sędzi-szów S.A.

Członkostwo w PIM umożliwia m.in. uczestnictwo w ważnych konferencjach, spotkaniach i szkoleniach na preferencyj-nych warunkach. Polska Izba Motoryzacji jest też organizatorem największej kon-ferencji motoryzacyjnej w Europie Środ-kowo-Wschodniej – AutoEvent oraz koordynatorem Polskiej Platformy Tech-nologicznej Transportu Ekologicznego i Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Ko-munikacyjnych.

Z pasjonatami motoryzacji na TVN Turbo

PZL Sędziszów na antenie TVSW październiku nasz zakład odwiedziła

ekipa stacji Telewizja Silesia. Realizatorzy pro-gramu „Fabryki w Polsce” postanowili przyj-rzeć się z bliska jak przebiega proces produkcji puszkowych filtrów oleju i paliwa. Wytworze-nie tego typu filtrów składa się z kilku etapów,

wymaga zaangażowania wielu osób, dokład-ności, uwagi oraz kontroli. O tym, jak ważną rolę w eksploatacji samochodu spełniają filtry, można się przekonać z materiału filmowego, który został wyemitowany w programie z cy-klu „Fabryki w Polsce”.

W każdym odcinku programu „Fabryki w Polsce” można zobaczyć zakłady produk-cyjne z całego kraju. Często nawet nie mamy pojęcia, jak wiele produktów wytwarzanych jest w Polsce.

Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć ma-teriał filmowy o PZL Sędziszów, zrealizowany przez ekipę TVS, zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału na You Tube – https://www.youtube.com/watch?v=C62K1YrApbE

5Świat Filtrów

Page 6: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

NA BIEŻĄCO

Zapraszamy do zwiedzania naszego zakładu

Kongres TSLA Expo Rzeszów 2017W dniach 29–30 września br. uczestniczy-

liśmy w pierwszym kongresie i targach bran-ży transportowej, spedycyjnej i logistycznej TSLA Expo w G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce.

W dwudniowym wydarzeniu wzięło udział blisko 70 wystawców, m.in. podkarpac-kie uczelnie, urzędy, instytucje finansowe. Ce-lem TSLA Expo było umożliwienie nawiązania współpracy firm motoryzacyjnych i promocja podkarpackich przedsiębiorstw. Współorga-nizatorem imprezy był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Podczas pierwszego dnia kongresu prze-prowadzono debaty, konferencje, spotkania na temat obecnych problemów branży mo-toryzacyjnej. W jednej z debat uczestniczył Adam Sikorski, Prezes PZL Sędziszów, któ-ry był prelegentem podczas panelu: Przemy-słowy gigant Podkarpacia wychodzi z cienia. Dodatkowo odbyły się warsztaty, premiery i pokazy motocykli oraz samochodów oso-bowych, i ciężarowych. Uczestnicy mogli wziąć udział w symulatorach np. wypadku, zmiany koła. Drugi dzień wydarzenia został

otwarty dla wszystkich pasjonatów motory-zacji. Dla zwiedzających przygotowano sze-reg atrakcji, m.in. premiery nowych samo-chodów, Moto Show – ekspozycja i pokazy

motorów, prezentacje pojazdów i sprzętu specjalistycznego, symulatory, jazdy próbnej oraz liczne konkursy z ciekawymi nagrodami.

Podczas dwudniowego wydarze-nia nasza firma prezentowała ofertę fil-trów. Stoisko PZL Sędziszów zostało sfi-nansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014–2020 „Promocja Gospodarcza Wo-jewództwa Podkarpackiego”, Oś priory-tetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu grup (szczególnie młodzieży szkol-nej), które są zainteresowane poznaniem procesów produkcyjnych w PZL Sędzi-szów, przygotowaliśmy specjalny regula-min zwiedzania naszego zakładu. Zawarte w nim zasady i sugestie dla zwiedzających

ułatwiają przebieg wizyty, a organizatorom z pewnością pomagają przygotować plan wycieczki. Regulamin jest dostępny na na-szej stronie internetowej, pod niniejszym linkiem: http://pzlsedziszow.pl/wp-content/uploads/2016/07/REGULAMIN-ZWIE-DZANIA.pdf

(od lewej:) Adam Sikorski, Prezes PZL Sędziszów S.A., Alicja Krzak (Dział Marketingu) i Bogusław Satława, Członek Zarządu PZL Sędziszów S.A.

6 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 7: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

TEMAT NUMERU

Kierując się przebiegiem, producen-ci wskazują na ogół na częstotliwość wymia-ny filtra oleju między 30 a 40 tys. kilometrów i obligatoryjnie: przy każdej zmianie oleju sil-nikowego.

Warto zaznaczyć, że obecna gama pro-duktowa olejów silnikowych jest bardzo wy-sokiej jakości, przez co czas między wymianą oleju związany z przejechanymi kilometrami również się zwiększa. Nawet oleje półsynte-tyczne mogą być eksploatowane przez półto-ra roku a nawet dłużej.

Można spotkać się również z opiniami sprowadzającymi się do stwierdzenia, że „ole-je trzeba wymieniać częściej, nawet co 15, 20

tys. kilometrów”. Czy można się z tym zgo-dzić? I tak i nie, gdyż oprócz przebiegu „od wy-miany do wymiany” istotne są warunki w ja-kich pracuje silnik, czy ma duże dodatkowe obciążenia, czy pracuje w warunkach miej-skich, czy raczej na długich trasach, czy w oto-czeniu o dużym zapyleniu/ zakurzeniu, etc.

Wymiana co dwa lataTak jak wymiana oleju jest na ogół suge-

rowana ilością przejechanych kilometrów, to filtry powietrza, które zostały zamontowane w pojeździe, powinny być wymieniane co naj-mniej raz na dwa lata bez względu na prze-bieg. Nie wynika to z eksploatacji, ale z uwa-

gi na szczelność uszczelek poliuretanowych, które po czasie i w temperaturze 85 stopni Celsjusza tracą szczelność.

Kiedy i dlaczego wymieniać filtry? Podstawową zasadą, która powinna być przestrzegana

przez mechaników, jest wymiana filtrów w myśl zaleceń producenta pojazdu. Dotyczy to wszystkich filtrów, w tym

oleju, powietrza i paliwa.

7Świat Filtrów

Page 8: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

TEMAT NUMERUNatomiast częstotliwość wymiany filtrów

paliwa (szczególnie benzyny) producenci su-gerują pomiędzy 15 a 50 tys. kilometrów. Dla oleju napędowego częściej, ze względu na trudniejsze warunki pracy, konieczność za-trzymywania wody, parafiny wydzielające się przy niskich temperaturach i zaklejające filtr.

Long LifeFiltrowa oferta rynku to również „Long

Life”, czyli filtry powietrza o przedłużonym okresie funkcjonowania. Głównie znajdują za-stosowanie w samochodach ciężarowych. Wy-trzymują przebieg w granicach 80–100 tys. km. W gamie „Long Life” są też filtry oleju, które na-leży wymieniać po ok. 60 tys. kilometrów i co ważne: wymagają zastosowania olejów silni-kowych również o przedłużonej żywotności. W przeciwnym razie ich użycie mija się z celem.

Po co filtr? Przeprowadzone kiedyś badania w opar-

ciu o jazdę z filtrem oleju i bez, udowodniły pięciokrotnie szybsze zużywanie się silnika. Dlatego wszelkie zabrudzenia jak kurz, pył drogowy, które nie zostały zatrzymane przez filtry, wpadają do komory silnika. Stopniowo

przekładają się na szybsze zużycie panewek, wtrysków, pompowtry-skiwaczy, niekorzystnie wpływają na układ Common Rail i w efekcie doprowadzają do zużycia się silnika i awarii. Wartym uwagi jest fakt, iż mimo, że normy wskazują na za-trzymanie w filtrze 2 kg pyłu, to są jednak na rynku produkty, których skuteczność jest dwukrotnie wyż-sza i zatrzymują nawet 4 kg pyłu. Do nich należą właśnie filtry marki PZL Sędziszów.

Przechowywanie i ocena przy zakupie

Wnętrze filtra stanowi plisowany papier. Same boczne uszczelnienia mogą się zde-formować. Dlatego istotna jest wilgotność powietrza. Najniższą temperaturą do maga-zynowania filtrów jest przedział 8–10 stop-ni Celsjusza. Zazwyczaj filtry pakowane są w pudełko. Rzadziej dodatkowo w folię co jest jednak znacznie bardziej korzystne dla produktu.

Przy wyborze panelowych fil-trów powietrza należy zwracać uwagę czy plisy nie są zdeformo-wane i porozrywane, czy na całej powierzchni oblane są poliureta-nem i jaki jest stan uszczelki. Za-montowanie uszkodzonego fil-tra wiąże się z nieszczelnościami, przez które powietrze przedostaje się chętniej niż przez powierzchnię filtracyjną.

Pamiętaj, żeZapchany filtr omija układ filtrowania po-

przez otwarcie się zaworu przelewowego, a więc do silnika trafia zanieczyszczony olej. W najgorszej sytuacji może dojść do:• zwiększenia ciśnienia i rozerwania papie-

ru, a nawet zgniecenia• zniszczenia puszki i wyrzucenia uszczelki,

co spowoduje wyciek oleju• wprowadzenia do silnika zanieczyszczeń,

co może przyspieszyć jego zużycie• braku ciśnienia oleju i zatarcia silnika.

Andrzej Majka,Specjalista Konstruktor PZL Sędziszów S.A.

Filtry powietrza do samochodów ciężarowych marki PZL Sędziszów zatrzymują nawet 4 kg pyłu

8 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 9: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

Mamy dobrą wiadomość dla zwolenni-ków filmów instruktażowych! Z myślą o Was przygotowaliśmy specjalny cykl poradników w formie krótkich form wideo, w których nasi eksperci pomagają rozwiać wszelkie wątpli-wości dotyczące wymiany filtrów. Ponadto odpowiadają na najczęstsze pytania związane z eksploatacją pojazdów.

Wprowadzeniem do filmów jest animacja z udziałem naszego bohatera – Mechanika Mir-ka. Z kolejnych odcinków dowiecie się m.in. jak samodzielnie wymienić olej silnikowy i filtr oleju, jak pielęgnować o szyby w samochodzie w okresie jesienno-zimowym oraz jak zadbać o filtry w samochodach ciężarowych.

Wspólnie z mechanikiem Mirkiem zapra-szamy do oglądania filmów na naszym kana-le YouTube oraz na profilu PZL Sędziszów na Facebooku. Liczymy, że podzielicie się swo-imi spostrzeżeniami, jak również podpowie-cie nam jakiego rodzaju tematy moglibyśmy poruszyć w następnych odcinkach.

TEMAT NUMERU

Porady Mechanika Mirka

9Świat Filtrów

Page 10: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

ROLNICTWO

Przegląd ciągnika po sezonieSezon intensywnych prac polowych dobiegł końca. Tym samym

wytężony czas pracy ciągnika również. Dla niektórych maszyn szykuje się kilkumiesięczny przestój. Co zatem powinniśmy zrobić, aby za

3-4 miesiące nie było problemu z uruchomieniem i dalszą eksploatacją? Co możemy zrobić sami, a co zlecić fachowcom?

W obecnych czasach ciągniki mają różne zastosowanie. Jedne użytkowane są na roli, inne w pracach leśnych, jeszcze kolejne przy hodowli zwierząt. Tak jak wraz z sezonem żniwnym kończy się nierzadko praca ciągni-ka, to w przypadku hodowli zwierząt ciągnik jest potrzebny przez 12 miesięcy na co dzień. Skupmy się jednak na czasowym wyłączeniu maszyny z eksploatacji z zaznaczeniem, że poniższe sugestie użytkowania w dużej mie-rze dotyczą również maszyn, których prze-stoje nie dotyczą.

Filtry i olej silnikowyPo sezonie powinniśmy – co nie oznacza,

że musimy – wymienić olej silnikowy i filtr pa-liwa, mimo że w zależności od zaleceń produ-centa wymiana powinna następować średnio po ok. 150–200 motogodzinach pracy silni-

ka. Przy nowych ciągnikach może to być 300, a nawet 400 motogodzin.

Są jednak różne „szkoły” jeżeli chodzi o wymianę oleju. Jedni stosują zasadę wymia-ny przed sezonem, spuszczając przepraco-wany olej i zalewając jednocześnie silnik ole-jem najtańszym, takim „na przestój”. Przed kolejnym uruchomieniem, za kilka miesięcy, silnik zalewany jest olejem właściwym. Inni natomiast zostawiają dotychczasowy prze-pracowany olej w silniku na okres przestoju i zalewają nowym dopiero przed kolejnym se-zonem. Jak zatem postąpić? Dużo zależy od ilości przepracowanych motogodzin „od wy-miany do wymiany” i momentu rozpoczęcia sezonowego przestoju.

Tak jak podczas wymiany oleju obowiąz-kowo wymieniamy również filtr oleju, tak filtr powietrza należy wymienić minimum raz na rok lub częściej, w zależności od warunków pracy ciągnika. W maszynie eksploatowanej intensywnie, w warunkach dużego zapylenia do filtra powietrza, powinno się go kontrolo-wać na bieżąco, nawet raz na tydzień.

Oleje silnikowe są na tyle uniwersalne, że nie ma wyraźnego podziału na letnie i zimo-we, mimo że oczywiście są i rzadsze, i gęst-sze, jednak nie ma wyraźnej potrzeby zmiany z racji pór roku. Istotny jednak jest sam dobór oleju w zależności od wieku, marki ciągnika oraz technologii zastosowanej przy produk-cji silnika. Oczywiście, tym najstarszym, kil-kudziesięcioletnim maszynom wystarczy olej mineralny, jednak w przypadku gdy ciągnik jest zadbany, w ogólnym dobrym stanie technicz-nym, błędem byłoby zalewanie silnika olejem mineralnym. Jeżeli motor jest w dobrym sta-nie, należy jak najdłużej stosować oleje synte-tyczne i półsyntetyczne.

Jeżeli natomiast mówimy o maszynach nowej generacji, z pompowtryskami, ukła-dem common rail, które spełniają nowe nor-my emisji spalin, czyli mają zamontowane filtry cząstek stałych, to wówczas trzeba sto-sować oleje dedykowane dla danej technolo-gii, w myśl wskazań producenta.

Gdy sprzęt jest sprawny i nie ma wycieków…

… to z pewnością trzeba go po sezonie umyć. Do tego najlepsze są myjki ciśnieniowe, ponieważ zalegający brud nie jest powierz-chowny, ale poukrywany w szczelinach, róż-nych podzespołach podwozia, elementach nadwozia itp. Ważną wskazówką jest ostroż-ność mycia w okolicach elementów elektrycz-nych. Po takich zabiegach maszyna musi do-

Podczas wymiany oleju obowiązkowowymieniamy również filtr oleju

Elementy maszyny najlepiej czyścić myjkami ciśnieniowymi, które usuwają brud poukrywany w szczelinach

10 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 11: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

ROLNICTWO

brze wyschnąć, a woda odparować. Częstym błędem jest natychmiastowe przykrywanie pojazdu szczelnie plandeką. Niemal pewne jest, że pojawią się ogniskowe korozji, zawil-gocenie kabli elektrycznych – wszystko przez brak cyrkulacji powietrza.

Dokładnemu sprawdzeniu podlega-ją również elementy ruchome: podnośnik, układ jezdny (skrętny). Profilaktycznie należy je przesmarować. Dodatkowo należy zwró-cić uwagę na szeroko rozumianą hydraulikę – wycieki uszczelnić, a płyny uzupełnić. W tym przypadku wymiana jest znacznie rzadsza niż oleju silnikowego i oscyluje wokół 600 moto-godzin. Dlatego warto zaglądać również do filtra hydrauliki i ewentualnie wymieniać go częściej niż sam płyn w przewodach.

Obowiązkowo zwracamy również uwa-gę na płyn chłodniczy, czyli jego temperaturę

zamarzania. Można spotkać na rynku specy-fiki, których zawartość nie ma nic wspólne-go z parametrami umieszczonymi na etykie-cie. Często również umyka uwadze sytuacja awaryjna zaistniała w trakcie sezonu, gdzie użyto wody zamiast płynu chłodniczego odpornego na niskie temperatury. Dlatego sprawdzenie zawartości chłodnicy jest rów-nież obowiązkowe.

Ogumienie i akumulatorRóżne są sposoby dbania o opony, oczy-

wiście te nadające się jeszcze do użytku. Jed-ni zostawiają ciągnik na kołach i co jakiś czas przetaczają o pół obrotu koła, aby zmienić punkt styczności opony z podłożem. Inni do-datkowo zmniejszają ciśnienie w oponach ro-biąc dokładnie to samo. Są i tacy, którzy pod-noszą maszynę, stawiając ją na kołkach po to, aby opona się nie odkształciła. Wszystkie te metody są skuteczne.

Z kolei akumulator to urządzenie z ga-tunku ciepłolubnych. Dlatego najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest wymon-towanie go z maszyny, naładowanie oraz umieszczenie w ciepłym pomieszczeniu. Żywotność niedoładowanego akumulatora jest znacznie skracana, do tego stopnia, że po długim czasie przestoju może się nada-wać do wymiany – głównie z powodu za-siarczenia.

Co istotne, przestoje w ciągnikach naj-nowszej generacji nie są wskazane z powodu elektrozaworów, elektroniki i pneumatyki ste-rowanej elektronicznie. Długi czas wyłączenia z eksploatacji może spowodować np. zacięcie zaworu. Producenci zastrzegają to w gwaran-cjach, które nie obejmują właśnie pneumaty-ki i hydrauliki, jeżeli pojazd stoi dłużej niż trzy miesiące.

Piotr Czarnowski, ROLCZAR, Pułtusk

Firma ROLCZAR istnieje od 1992. Po-czątkowo głównym profilem działalności była sprzedaż części do ciągników i ma-szyn rolniczych – krajowych oraz zagra-nicznych. Jednak z czasem, otwarci na potrzeby klientów właściciele poszerzyli ofertę o części do maszyn budowlanych oraz przemysłowych. Obecnie w ofer-cie są części do większości modeli, takich marek jak: JCB, CATERPILLAR, CASE, NEW HOLLAND, LIEBHERR, JUN-GHEINRICH, LINDE i wielu innych.

ROLCZAR zajmuje się serwisem gwa-rancyjnym oraz pogwarancyjnym maszyn rolniczych oraz budowlanych. Rozbudo-wany warsztat oraz doświadczona kadra mechaników pozwala na szybką i facho-wą realizację napraw. Firma oferuje na-prawy wszelkiego rodzaju podzespołów, nie tylko maszyn rolniczych, ale również przemysłowych oraz budowlanych. Wy-chodząc naprzeciw oczekiwaniom klien-ta, uruchomiony został dodatkowy dział, w którym można wykonać szlify wszyst-kich elementów silnika.

Więcej informacji na: www.rolczar.com.pl

Obowiązkowo należy sprawdzić zawartość chłodnicy

W ciągnikach najnowszej generacji nie są wskazane dłuższe przestoje z powodu elektrozaworów, elektroniki i pneumatyki sterowanej elektronicznie

11Świat Filtrów

Page 12: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

PROMOCJE

25 października br., na terenie Przemysło-wego Instytutu Motoryzacji PIMOT, odbyły się pierwsze Targi Elektromobilności. Przedstawi-ciele PZL Sędziszów i PGM (Polskiej Grupy Motoryzacyjnej) uczestniczyli w targach jako wystawcy, a Prezes Adam Sikorski był jednym z prelegentów.

Podczas targów zaprezentowano polskie pojazdy elektryczne, w tym m.in.:

Melex – elektryczny pojazd turystycznyTriggo – dwuosobowy pojazd L7eKomel – e-BuggySyrenka – elektryczny pojazd stworzony

przez AKZ we współpracy z PIMOTSpółka ElectroMobility Poland prowadzi

zaawansowane prace w tworzeniu samocho-du elektrycznego. Podczas targów zaprezen-towano sześć graficznych projektów karose-rii. Kolejnym etapem będzie wyłonienie firm, którym zostanie powierzone zaprojektowa-nie i wyprodukowanie prototypu pojazdu. Zdaniem przedstawicieli Przemysłowego In-stytutu Motoryzacji, jest to odpowiedni mo-ment na włączenie do działań producentów, czyli fachowców od technicznej oraz wyko-

nawczej strony projektu. Ich doświadczenie i wiedza z pewnością ułatwią proces rozwo-ju, badań, homologacji i – co najważniejsze – wprowadzenia takich rozwiązań, aby pojazd mógł być produkowany seryjnie.

Współpracę przy organizacji targów zaproponowano również Polskiej Grupie Motoryzacyjnej (PGM), do której należy PZL Sędziszów, a która idealnie wkompo-

nowuje się w to przedsięwzięcie, ponie-waż wśród jej członków są właśnie polskie fabryki motoryzacyjne spełniające te kry-teria. PGM prezentowała swoją ofertę na wspólnym stoisku ośmiu członków Gru-py: SPLAST, SANOK RUBBER Company, PZL SĘDZISZÓW, ROZTOCZE RST, MA-GNETIX GORSZWA, SKB DRIVE TECH, ROMA i RETNIG.

Gośćmi honorowymi i prelegentami tar-gów byli: Michał Kurtyka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Karol Zielonka – Dy-rektor PIMOT, Adam Sikorski – Prezes Polskiej Grupy Motoryzacyjnej i PZL Sędziszów, Jakub Faryś – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Andrzej Muszyński – Kie-rownik Zespołu Automotive w ElectroMobili-ty Poland oraz Piotr Zaremba – Szef Projektu w ElectroMobility Poland.

Organizatorem wydarzenia była spółka ElectroMobility Poland, a partnerem – Prze-mysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT. Pa-tronat nad wydarzeniem objęły Polska Gru-pa Motoryzacyjna, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Ministerstwo Energii.

Elektryka w motoryzacji, czyli nasze wrażenia z Pierwszych

Targów Elektromobilności

Jednym z prelegentów wydarzenia był Adam Sikorski, Prezez PZL Sędziszów S.A.

12 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 13: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

EKSPORT

Z przyjemnością informujemy, że w ostat-nim czasie poszerzyliśmy dystrybucję swoich wyrobów o kolejną część Europy. W paź-dzierniku br. uruchomiliśmy nowe biuro han-dlowe na Bałkanach. Od tej chwili handlow-cy PZL Sędziszów obsługują klientów z Serbii, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii oraz z Bośni i Hercegowiny.

Agnieszka Dec, Dyrektor Działu Eks-portu PZL Sędziszów S.A.

Uruchomienie nowego oddziału handlowego jest wynikiem starań i rozmów, które prowadzi-liśmy od początku br. Dzięki ścisłej współpracy

biura handlowego PZL Sędziszów z przedstawi-cielami marki w terenie, zapewniamy klientom szybką i komfortową komunikację. A ponieważ współpracujemy z profesjonalistami, których niewątpliwym atutem jest znajomość rynku, na jakim pracują, jesteśmy przekonani, że ich dzia-łalność wpłynie pozytywnie na rozwój dystrybucji filtrów PZL Sędziszów. Liczymy na pozyskanie nowych kontrahentów i zwiększenie rozpozna-walności marki.

Kontakt:Balkan office

[email protected]

Polskie filtry dostępne na Bałkanach

Balkan office EX YU-NON EU+381603333699, [email protected]

13Świat Filtrów

Page 14: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

E-COMMERCE

PZL Sędziszów poszerzył sieć dystrybucji i rozpoczął strategiczną współpracę z Allegro – najpopularniejszym serwisem sprzedażowym. Uruchomienie sprzedaży w tym kanale umoż-liwi krajowemu producentowi dotarcie do sze-rokiego grona klientów zainteresowanych fil-trami paliwa, oleju, kabinowymi, powietrza i hydraulicznymi.

Bogusław Satława, Dyrektor Han-dlowy w PZL Sędziszów S.A.

W ostatnim czasie obserwujemy dynamicz-ny wzrost zainteresowania filtrami marki PZL Sę-dziszów, co ogromnie nas cieszy. Coraz częściej otrzymujemy też zapytania od klientów, czy na-sze produkty można kupić przez Internet. Ry-nek e-commerce rozwija się bardzo dynamicz-nie, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z największym i najpopularniejszym serwisem do sprzedaży internetowej, jakim jest Allegro. Chce-my, by klienci mieli szeroki dostęp do naszej ofer-ty produktowej oraz mogli kupować nasze filtry szybko i wygodnie.

Wygoda i oszczędność czasu zakupu to nie jedyne zalety kupowania filtrów PZL Sę-dziszów na Allegro. Istnieje też możliwość bezpłatnego zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni od daty zakupienia. Dla więk-szej wygody klientów, wyroby PZL Sędziszów są dostępne w tzw. Strefie Marek, czyli miejscu, gdzie promuje się konkretne marki. W najbliż-szym czasie na klientów czekają też atrakcyjne promocje: dla kupujących przez Strefę Okazji przygotowano zestawy firmowych gadżetów

PZL Sędziszów, a jeśli wartość zamówienia przekroczy 150 zł – dostawa towaru będzie darmowa. W ofercie oficjalnego sklepu marki PZL Sędziszów znajdują się najpopularniejsze i najczęściej wybierane filtry do samochodów

osobowych, ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych. E-sklep PZL Sędziszów jest pro-wadzony przez oficjalnego dystrybutora mar-ki – PPHU Filtry Jarosław Rychert, z siedzibą w Gdańsku.

Allegro rekomenduje nasze filtryFiltry PZL Sędziszów są dostępne na największej w Polsce platformie e-commerce. Znajdziecie je najszybciej tzw. Strefie Marek Allegro.

14 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 15: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

WYWIAD

W e-handlu trzeba dobrze szacować wolumen sprzedaży

PPHU FILTRY JAROSŁAW RYCHERT to firma z 20-letnim doświadczeniem. Zało-żona w Gdańsku w 1998 r., działała pod inną nazwą. Od 2003 r. przedsiębiorstwo zaczęło się dynamicznie rozwijać, urucha-miając nowe kanały dystrybucji. Obecnie specjalizuje się internetowej sprzedaży fil-trów m.in. marki PZL Sędziszów. O spe-cyfice handlu internetowego w branży motoryzacyjnej opowiada właściciel firmy – Jarosław Rychert.

SF: – Dlaczego, zakładając firmę, wy-brał Pan taki asortyment? Czy była to kwestia zainteresowań czy bardziej ni-szy rynkowej?

Jarosław Rychert: – Branżą docelową fir-my jest motoryzacja oraz przemysł. Jak wska-zuje nazwa firmy, w głównej mierze są to filtry do samochodów osobowych, ciężaro-wych, do silników maszyn i urządzeń przemy-słowych, a także do systemów filtracyjnych. Posiadamy w ofercie filtry czołowych świato-wych producentów, w tym również PZL Sę-dziszów. Pod koniec lat 90. filtry rzeczywiście były niszą na rynku. Jako pasjonat motoryza-cji postanowiłem połączyć zainteresowania i wiedzę z biznesem.

– Jak wyglądała dystrybucja wyrobów przed rozwojem handlu internetowego, a jak to się odbywa obecnie?

– Początkowo firma funkcjonowała jako sklep stacjonarny, w którym sam byłem sprze-dawcą. Z czasem wkładałem coraz więcej wy-

siłku w pozyskanie szerokiego asortymentu, dzięki czemu rzesza lojalnych klientów posze-rzała się. Klientów przybywało w tak szybkim tempie, że sam sklep nie wystarczał – po-trzebny był magazyn. Po pojawieniu się ma-gazynu postanowiłem przenieść sprzedaż do

15Świat Filtrów

Page 16: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

PROMOCJE

kanałów e-commerce, ponieważ towar był na miejscu i można go było szybko wysyłać. Tak powstał sklep internetowy www.filtrytotu.pl. Niedługo potem powstał kolejny magazyn oraz sklep stacjonarny. W ten sposób lokalna sprzedaż przerodziła się w dystrybucję na te-renie województwa pomorskiego, a obecnie swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. Aktu-alnie PPHU FILTRY zatrudnia ponad 30 pra-cowników i prowadzi kolejne rekrutacje.

Czy w przypadku handlu internetowego trudniej zarządza się logistyką dostaw to-waru, pozyskując go bezpośrednio od pro-ducentów?

– Jeżeli chodzi o kanał e-commerce i logi-stykę z tym związaną, to na pewno jest trudniej niż w przypadku sprzedaży tradycyjnej. Naj-większym wyzwaniem jest prawidłowe osza-cowanie wolumenu sprzedaży, a co za tym idzie – zatowarowanie magazynów, szczegól-nie gdy chce się mieć atrakcyjny asortyment.

Na ile ważna jest w tym przypadku rekla-ma? Z jakich kanałów dotarcia do klienta korzysta Pan najczęściej?

– Reklama i marketing internetowy, szczególnie w obecnych czasach, są bardzo istotne. W tym celu wykorzystujemy oczywi-ście social media i różne platformy sprzeda-żowe. Niezwykle ważne są też nienaganne

opinie naszych klientów, które można prze-czytać pod adresem naszego sklepu interne-towego. To z pewnością wzmacnia zaufanie do firmy.

Jakie widzi Pan największe korzyści ze sprzedaży internetowej?

– Największa korzyść wynikająca z e-han-dlu to rozpoznawalność marki na terenie ca-łego kraju, nie tylko lokalnie.

Czy w związku z obecnością filtrów PZL Sędziszów na Allegro wzrosła ich popular-ność wśród klientów?

– Nasza firma od niedawna prowadzi ofi-cjalny sklep marki PZL Sędziszów na Allegro, jednak nasi klienci coraz częściej pytają o „filtry z Sędziszowa”. Zainteresowanie marką zde-cydowanie wzrosło, wyroby są chętnie kupo-wane nie tylko stacjonarnie, ale również po-przez kanały e-commerce.

16 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 17: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

NOWOŚCI W OFERCIE

WYMIARY: DŁUGOŚĆ ŚR.OTW.GÓRN. WYSOKOŚĆ 64 27 103

ZAMIENNIKI: MANN-FILTER SF-FILTER FILTRON HU7001x SO97027 OE 674/5

WYMIARY: DŁUGOŚĆ ŚR.ZEWN.USZ. WYSOKOŚĆ 110 182 110.5

ZAMIENNIKI: MANN-FILTER CASE IH CLAAS

W11008 84222017 60 0503 046 4

WYMIARY: DŁUGOŚĆ ŚR.OTWORU WYSOKOŚĆ 85 27 153

ZAMIENNIKI: ZETOR HIFI FILTER SF-FILTER 78420908 SO553 SO1294

WYMIARY: DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ 394 148 40

ZAMIENNIKI: MERCEDES-BENZ FILTRON HENGST

0008301218 K1153 E982LI

WYMIARY: DŁUGOŚĆ ŚR.OTW.GÓRN. WYSOKOŚĆ 64 33.2 136

ZAMIENNIKI: MANN-FILTER AC DELCO ALCO FILTERS

HU721/2x AC 6209 E MD-441

WYMIARY: DŁUGOŚĆ ŚR.ZEWN.USZ. WYSOKOŚĆ 118 100 303

ZAMIENNIKI: MANN-FILTER SOLARIS BUS FLEETGUARD

WP12121 0004-027-947 LF9009

WYMIARY: DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ 518 143 35

ZAMIENNIKI: KNECHT/MAHLE SF-FILTER SOLARIS BUS

LA641 SKL46646 0000-007-636

WYMIARY: DŁUGOŚĆ ŚR.OTWORU WYSOKOŚĆ 215 201 20

ZAMIENNIKI: MANN-FILTER HENGST FILTRON

CU20010 E3904LI K1274

WKŁADOLEJU WO1525X1

FILTROLEJU PP883

WKŁADHYDRAULICZNYWH106325

FILTRKABINOWYWA60386

WKŁADOLEJU WO1506X

FILTROLEJUBOCZNIKOWO-PEŁNOPRZEPŁYWOWYPBP302

FILTRKABINOWYWA60425

FILTRKABINOWYWA60176

ZASTOSOWANIE:OSOBOWE: HYUNDAI, KIA MOTORS

ZASTOSOWANIE:MASZYNY ROLNICZE: CASE IH, CASE-STEYR, CLAAS

ZASTOSOWANIE:MASZYNY ROLNICZE: ZETOR

ZASTOSOWANIE:CIĘŻAROWE: MERCEDES-BENZ (DC), SISU AUTO

ZASTOSOWANIE:OSOBOWE: MERCEDES-BENZ (DC)

ZASTOSOWANIE:CIĘŻAROWE: BMC (TR), KAMAZ, ING LONG BUS, SISU AUTO

ZASTOSOWANIE:CIĘŻAROWE: EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA, SOLARIS BUS

ZASTOSOWANIE:OSOBOWE: CHEVROLET EUROPE

17Świat Filtrów

Page 18: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

PROMOCJE

18 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 19: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

STREFA PRACOWNIKA

PZL Sędziszów przystąpił do programu Liga Mistrzów 5S. Co to oznacza dla za-kładu?

Grzegorz Trafiał: Do Ligi Mistrzów 5S zdecydowaliśmy przystąpić głównie z uwagi na możliwość poprawy organizacji i warun-ków pracy. Powierzyliśmy to zadanie firmie Luqam, która ma wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Jednym z jej profili działalno-ści jest właśnie 5S.

Co dokładnie oznacza tajemnicza nazwa 5S?

GT: Nazwa 5S pochodzi od pierwszych liter procesów podlegających obserwacji i po-prawie: Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja i Samodyscyplina.

Jak wyglądało wdrożenie tego programu?Pierwszy audyt, prowadzony przez fir-

mę Luqam, odbył się pod koniec pierwszego

O nowym programie wdrożonym w PZL Sędziszów opowiada Grzegorz Trafiał, Pełnomocnik Prezesa

Zarządu ds. Wydajności Produkcji

Liga Mistrzów 5S

19Świat Filtrów

Page 20: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

STREFA PRACOWNIKA

kwartału br. Podjęliśmy wyzwanie i wystarto-waliśmy w konkurencji 5S, porównując swoje wyniki z innymi firmami. Trzeba wspomnieć, że w Lidze Mistrzów 5S bierze udział kilkadzie-siąt firm z całej Polski. My jesteśmy dopiero na początku drogi. Wyniki tego procesu prezentu-jemy na specjalnych tablicach informacyjnych, aby wszyscy pracownicy mieli do nich dostęp. Podejmujemy też działania korygujące.

Czyli konkurencja motywuje pracowni-ków?

Konkurencja pobudza do efektywniej-szego działania, ale nie jest najważniej-

sza. Najistotniejsze są trwałe, pozytywne zmiany, które zostają w zakładzie. Widać już pierwsze efekty tych zmian. Tworzy-my standardy oznaczeń koszy, standardy sprzątania wraz z kącikami czystości, od-świeżamy oznakowania poziome. Wkrót-ce linia I i V zostanie oznaczona zgodnie z filozofią 5S.

W historii zakładu miały miejsce podobne szkolenia. Czego można się spodziewać po tym procesie?

Przede wszystkim aktywnego zaanga-żowania ludzi. Proces 5S nie krytykuje, nie

obraża, nie poniża. Wskazuje drogę i obraz tego, jak wygląda to samo miejsce pracy po zmianach. Chciałbym podziękować całemu zespołowi pracowników za podjęcie tego wyzwania. Jestem pewien, że w niedługim czasie będziemy wzorem do naśladowania dla innych.

A jak to wygląda od strony statystyk?Jak wspomniałem, pierwszy au-

dyt mieliśmy pod koniec pierwszego kwartału 2017. Obecnie jesteśmy już po czwarty spotkaniu. W czasie audy-tu każdorazowo szkolimy pracowni-ków z filozofii 5S. Do tej pory szkolenie ukończyło 25 osób. Bierzemy też udział w szkoleniach zewnętrznych. Mamy już w firmie specjalistów o prowadze-nia 5S, mapowania procesów. Wkrót-ce kolejne osoby poznają tajniki procesu APQ – zaawansowane planowanie ja-kości i szczegóły zarządzania procesami. Wszystko po to, aby ułatwić pracę sobie i całemu zespołowi.

20 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 21: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

KALENDARZ WYDARZEŃ

21Świat Filtrów

Page 22: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

BIURO OBSŁUGI KLIENTAElżbieta Ozga

(17) 74 50 161, 609 012 103 [email protected]

Witold Świder (17) 74 50 129, 609 012 101 [email protected]

DORADCA TECHNICZNYDominik Zwierzyk

(17) 74 50 217, 693 376 [email protected]

PZL Sędziszów S.A. ul. Fabryczna 4

39-120 Sędziszów Młp. (17) 745-02-00, fax: (17) 745-03-33

[email protected]

Region 1 665 100 577

Region 2 607 605 328

Region 3 609 566 117

Region 4 609 012 103

OPIEKUNOWIE RYNKU

Page 23: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

Nas

ze fi

ltry

są d

ostę

pne

na te

reni

e ca

łej P

olsk

i dzię

ki si

eci d

ystr

ybut

orów

i par

tner

ów h

andl

owyc

h

podl

aski

e

zach

odni

o--p

omor

skie

war

miń

sko-

-m

azur

skie

wie

lkop

olsk

ie

maz

owie

ckie

pom

orsk

ie

lubu

skie

lube

lskie

śląsk

ie

podk

arpa

ckie

mał

opol

skie

świę

tokr

zysk

ie

opol

skie

łódz

kie

doln

oślą

skie

kuja

wsk

o-

-pom

orsk

ie

AGRO

MARK

ET JA

RYSZ

KIŻN

IN52

351 3

0 02

AGRO

MA PO

ZNAŃ

S.A

PAKO

ŚĆ52

351 8

0 50

ARMI

CAR

GNIEZ

NO61

423 7

4 80

UNIG

UMTO

RUŃ

56 65

7 40 5

0

UNIG

UMBY

DGOS

ZCZ

52 34

5 11 9

3

UNIG

UMBR

ODNI

CA56

498 2

8 10

AUTO

MOT

O BRZ

OZÓW

KATO

RUŃ

56 65

7 40 4

0

AUTO

MOT

O BRZ

OZÓW

KAIN

OWRO

CŁAW

509 1

85 46

1

AGRO

MA PO

LSAD

SP. Z

O.O.

KUTN

O24

355 3

2 00

MOTO

MARK

SIERA

DZ43

822 4

5 57

PANA

SCH

ORZĘ

CIN44

616 4

1 64

AUTO

-SAM

ŁÓDZ

42

684 2

4 09

RUTM

AXTO

MASZ

ÓW M

AZ.

44 72

3 37 7

4

AGRO

MARK

ET JA

RYSZ

KI OD

DZIAŁ

KUTN

OKU

TNO

24 35

5 30 2

1

AGRO

MA PO

ZNAŃ

S.A

KUTN

O24

355 3

2 28

ARGE

PALIW

AKR

OSNO

13 43

6 76 7

9

MICS

SĘDZ

ISZÓW

MŁP.

17 74

5 01 1

5

MOTO

-HUR

TRO

PCZY

CE17

221 8

6 23

TARA

PATA

TUSZ

ÓW NA

RODO

WY

17 77

4 36 4

0

AGRO

-BIS

MŁOD

OCHÓ

W17

581 9

0 36

AUTO

CENT

RUM

MIEL

ECW

OLA M

IELEC

KA17

583 0

5 35

MOTO

RES

RZES

ZÓW

17 86

4 22 7

7

ZBI-M

ARNI

SKO

15 84

1 25 4

5

GOSK

ZAMB

RÓW

86 27

1 15 4

0

MOTO

– AG

ROBIA

ŁYST

OK85

651 8

5 12

KIEL

POL

KIELC

E41

345 3

8 74

SKO-

POL

BUSK

O ZDR

ÓJ41

379 7

1 04

AGRO

MA PO

ZNAŃ

S.A

PIŃC

ZÓW

41 35

7 29 5

5

AGRO

MAOL

SZTY

N89

537 5

3 00

FILTR

O MAK

EŁK

87 62

1 69 2

5

AGRO

MA PO

ZNAŃ

S.A

BOGU

CIN / K

. POZN

ANIA

61 87

7 38 2

1

AGRO

- RAM

IGŁ

UCHÓ

W62

761 6

2 15

FARM

ER RA

NIŚ

NOW

E SKA

LMIER

ZYCE

62 76

2 90 0

3

HURT

ECH

WOL

SZTY

N68

347 2

3 41

AGRO

MARK

ET JA

RYSZ

KIJA

RYSZ

KI60

6 523

921

ARMI

CAR

GNIEZ

NO61

423 7

4 80

ASO O

PATÓ

WEK

OPAT

ÓWEK

62 76

1 43 0

9

POLP

ARTS

POZN

AŃ61

873 2

1 40

CONT

AR TA

RASK

APO

ZNAŃ

61 84

8 33 5

9

MOTO

- LAN

DPL

ESZE

W53

6 374

400

STOM

IL SA

NOK D

YSTR

YBUC

JAW

ROCŁ

AW61

875 9

7 94

SF-F

ILTER

LUBIN

76 74

6 73 3

2PO

SICZ P

OLMO

ZBYT

JELC

ZJEL

CZ-L

ASKO

WICE

71 38

1 94 4

2KA

TPOL

LUBI

N76

746 1

7 16

BUW

ARLE

GNICA

76 85

0 63 1

1

IWEX

GDAŃ

SK58

301 8

3 50

AGRO

MA PO

ZNAŃ

S.A

NOW

Y DW

ÓR GD

AŃSK

I55

246 1

0 68

AGRO

MA PO

ZNAŃ

S.A

KROS

NO OD

RZAŃ

SKIE

68 38

3 40 3

0

HURT

ECH

WOL

SZTY

N68

347 2

3 41

AGRO

MARK

ET JA

RYSZ

KIJA

RYSZ

KI60

6 523

921

ARMI

CAR

GNIEZ

NO61

423 7

4 80

SKLE

P PAT

RONA

CKI

SZCZ

ECIN

91 46

0 07 6

2

AGRO

MA KO

SZAL

INKO

SZAL

IN94

343 9

3 32

AUTO

MOT

O BRZ

OZÓW

KAKO

ŁOBR

ZEG

505 1

56 56

6

part

nerz

y han

dlow

i

JANE

XOP

OLE

77 47

44 67

0

OPOL

TRAN

SBR

ZEZIE

K/OP

OLA

77 40

9 96 2

9

DAV

OPOL

E77

457 6

6 59

BEST

MICH

AŁOW

ICE OP

ACZ

22 72

3 04 0

3

ROL-

MAR

GOST

YNIN

24 36

2 30 0

1

TECH

-ROL

OŻAR

ÓW M

AZ.

22 73

1-26

-00

ATA C

ARSIE

DLCE

607 9

22 77

5

BREM

S CAR

MARK

I22

781 3

1 62

MOTP

OLPŁ

OŃSK

23 66

2 69 3

6

CER M

OTOR

WARS

ZAWA

22 61

2-83

-33

AUTO

-AGR

OTR

OJAN

ÓW50

2 308

 965

AUTO

-AGR

OŻE

LECH

ÓW60

4 497

771

AGRO

MA PO

ZNAŃ

S.A

SIERP

C24

275 6

7 19

AGRO

MA PO

ZNAŃ

S.A

CIECH

ANÓW

23 67

2 91 1

2

AGRO

MA PO

ZNAŃ

S.A

PRZA

SNYS

Z29

752 5

0 42

KORW

EXLU

BLIN

81 44

6 55 2

2

ARAM

ISTO

MASZ

ÓW LU

BELS

KI84

665 8

8 63

AUTO

-AGR

ORY

KI50

2 885

550

BEHA

MOT

KRAK

ÓW12

655 2

4 52

MOTO

ROL

KRAK

ÓW12

420 4

4 00

AUTO

MEDA

NKR

AKÓW

12 63

7 68 7

7

HYDR

OTRA

DEPS

ZCZY

NA32

431 0

1 42

UNIM

OT EX

PRES

SCZ

ĘSTO

CHOW

A34

361 8

3 97

EURP

OLMY

SŁOW

ICE32

292 0

0 83

PROM

OTOR

BIS

BIELS

KO-B

IAŁA

33 82

9 53 6

7

ARIS

CHOR

ZÓW

CHOR

ZÓW

32 34

6 18 3

6

RUDF

ILRU

DA ŚL

ĄSKA

32 24

0 70 6

2

STAD

MAR

KATO

WICE

32 35

2 06 3

2

ELIST

ARZA

BRZE

32 27

2 15 9

3

POLH

ORY

BNIK

510 1

26 40

7

Page 24: New Świat Filtrów - PZL Sędziszów · 2017. 11. 23. · rocznego Kongresu 590 – najważniejszego polskiego wydarzenia gospodarczego. Mam nadzieję, że podczas paneli, debat

www.Tankuj24.plJakośćpaliwakupowanegoprzezaplikacjęjestmonitorowanaprzezPrzemysłowyInstytutMotoryzacji(PIMOT)

KupujpaliwotaniejprzezaplikacjęTankuj24

CODAJEAPLIKACJA:▪ZNIŻKINAZAKUPPALIWA▪PORÓWNYWANIECENNASTACJACH▪JEDNAZBIORCZAFAKTURANAMIESIĄC