of 6 /6
A NERVUS FACIALIS NEURO-OPHTHALMOLOGIAI VONATKOZÁSAI 7.

NEURO-OPHTHALMOLOGIA - 7. A NERVUS FACIALIS NEURO ... · A facialis paresis inkább késői tünet, de kis, intrameatalis tumor is okozhat korai facialis funkciózavart a belső hallójárat

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NEURO-OPHTHALMOLOGIA - 7. A NERVUS FACIALIS NEURO ... · A facialis paresis inkább késői tünet,...

Page 1: NEURO-OPHTHALMOLOGIA - 7. A NERVUS FACIALIS NEURO ... · A facialis paresis inkább késői tünet, de kis, intrameatalis tumor is okozhat korai facialis funkciózavart a belső hallójárat

A NERVUS FACIALIS NEURO-OPHTHALMOLOGIAI VONATKOZÁSAI7.

Page 2: NEURO-OPHTHALMOLOGIA - 7. A NERVUS FACIALIS NEURO ... · A facialis paresis inkább késői tünet, de kis, intrameatalis tumor is okozhat korai facialis funkciózavart a belső hallójárat

GÁDOR ILDIKÓ

7.1. A nervus facialis tumoros laesiói

Az emberi kapcsolatokban a nonverbális kommunikáció értékes eszköze az arc mimikai izomzata és annak motoros idege, a nervus facialis. Ezen ideg funkciózavara – túl az organikus és esztétikai hátrányokon – rendkívüli módon hat a beteg pszichéjére is. Így az ideg működésének megőrzése, illetve annak lehetőség szerinti helyreállítása felelősségteljes orvosi feladat. Az arcideg működészavara a szem elülső szegmensének sajátos elváltozását, az ún. „keratoconjunctivitis e lagophthalmo”-t eredményezi. A szemorvosnak nem elegendő lokális kezeléssel védeni és kezelni a szemzáródási zavar okozta szemészeti elváltozásokat, de konzíliumra kell küldenie a beteget fül-orr-gégészhez a következményes tünettan eredetének felderítése érdekében. Az okok keresése, kezelése interdiszciplináris együttműködés révén valósulhat meg.

Anatómia:

Az arcideg kevert ideg. Fő funkciója a mimikai izomzat, a musculus digastricus hátsó hasa, a musculus stylohyoideus és a musculus stapedius motoros innervációja. A nervus intermedius révén a nyelv elülső kétharma-dának ízérző, a könnymirigy, az orr és a szájpad apróbb nyálmirigyei, az állkapocs alatti és a nyelv alatti mirigyek szekretoros, és a külső hallójárat bőre kis területének érzőidege (Hitselberger-jel).A motoros rostok a pontin motoros magból származnak, megkerülik az abducens magot (n. facialis „belső térde”), és a híd alsó részén kilépve a nervus intermedius rostjaival együtt alkotják a nervus intermediofacialist, amely a belső hallójáratba belépve (meatalis szakasz) a crista transversa felett lateral felé halad a canalis semicircularis anterior és a cochlea között a hiatus canalis nervi petrosi majorisig, ahol a nervus petrosus superior major leválik a főágról (labyrinthaer szakasz).A nervus facialis a ganglion geniculi magasságában élesen hátrafelé fordul (n. facialis „külső térde), elhalad a fenestra vestibuli felett (tympanalis sza-kasz), majd a vízszintes ívjárat alatt elhagyva a dobüreget verticalisan lefelé fut, és a foramen stylomastoideumon lép ki (mastoidealis szakasz) a szikla-csontból a processus styloideus mögött és attól lateralisan. Itt a lágyrészek között előre és ív alakban felfelé változatos oszlásokat képez a parotis felszí-nes és nagyobb mély lebenye között. A rostralis facialis magvat mindkét oldali, a caudalist csak a contralateralis gyrus praecentralis innerválja, ebből adódik, hogy centralis bénulásnál a homlokág működése intakt marad, míg nuclearis és perifériás bénulásnál mindhárom ág funkciója károsodik.

Diagnosztika:

A nervus facialis működészavarának diagnózisában legelőször a bénulás típusát kell meghatározni:

– supranuclearis– nuclearis– infranuclearis

A supranuclearis és nuclearis típusú laesiók diagnózisában a neurológiai vizs-gálatok mellett a CT és az MRI áll rendelkezésünkre. Az infranuclearis tipusú bénulások topodiagnosztikájában a fizikális vizsgálaton kívül gustometriát, audiológiai vizsgálatot, tympanometriát – különös tekintettel a stapediusreflex vizsgálatára –, a könnyelválasztás vizsgálatát Schirmer-teszttel, meatalis laesiók gyanúja esetén elektronystagmographiát, illetve fotoelektronystagmographiát, Stenvers-felvételt és szükség esetén koponya-CT-t, illetve MR-t végzünk.

368 neuro-ophthalmologia

A NERVUS FACIALIS NEURO-OPHTHALMOLOGIAI VONATKOZÁSAI

1. ábraKisgyermekkori, facialis plegiát okozó nagy pcb. daganat késői posztoperatív állapota, következményes keratocon-junctivitissel

2. ábra3 évvel a n. VII-XI-s anastomosis után az arc akaratlagos moz-gása beindult, a neuro-ophthalmologiai status irreverzibilis

Page 3: NEURO-OPHTHALMOLOGIA - 7. A NERVUS FACIALIS NEURO ... · A facialis paresis inkább késői tünet, de kis, intrameatalis tumor is okozhat korai facialis funkciózavart a belső hallójárat

A facialis bénulás minden típusánál nagy segítségünk az elektrofiziológia. A perifériás ideg sérülésének három fokozatát különböztetjük meg.

• neurapraxia: az axon folytonosságának megszakadása nélkül kialakult vezetési zavar (reverzíbilis).• axonotmesis: az axon sérülése az endo-, epi-, és perineurium folytonosságának megtartása mellett (nem teljesen reverzíbilis).• neurotmesis: az ideg teljes szakadása, műtéti egyesítés nélkül az ideg károsodása irreverzíbilis.

Az elektrodiagnosztikai vizsgálatokkal meghatározható a sérülés helye, kiterjedése, a várható prognózis és a regeneráció. A leggyakrabban alkalmazott vizsgálat az elektromyographia (EMG). Tűelektródás módszerével részletes betekintést ad az ideg-izom egység működésébe. Kvantitatívan meghatározza a myogen és neurogen károsodást, a degenerációt és a regenerációt.Nerve Excitability Test (NET) során millisecundumos négyszögimpulzussal ingerelve az ideget, az ép és bénult oldal inger-küszöbe közötti különbséget értékeljük. Ha utóbbi 3,5 mA alatti érték, akkor a bénulás jó prognózisú, amennyiben 3,5 mA-nél nagyobb, illetve emelkedő – progresszív axonotmesisre utal –, a prognózis kedvezőtlen. Jelenleg ez a legelterjedtebb elektroteszt.Prognosztikai értékét tekintve az előbbinél megbízhatóbb vizsgálómódszer a Maximal Stimulation Test (MST) és az elektroneuronographia (ENoG, EEMG). Utóbbi a nervus facialis által innervált izmok kiváltott válasz vizsgálata – felületi elektródákkal. Blink-reflex: értékes segítség a trigeminofacialis reflexív működésében bekövetkezett változások detektálására.A lassan kialakuló, illetve rekurráló facialis paresisek esetén gondolnunk kell tumor lehetőségére. Facialis tick, illetve spasmus hátterében is állhat daganat. Ritkán tumoros eredetű facialis bénulás is indulhat hirtelen kezdettel.Nervus facialis érintettséget okozó tumorok leggyakoribb típusai: Benignus tumorok:

neurinoma, meningeoma, haemangioma, paraganglioma, congenitalis cholesteatoma, lipoma, hamartoma, arachnoidalis cysta stb.

Malignus tumorok:lymphoma, leukaemia, neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, chordoma,metastasis az intratemporalis szakaszon, a parotisban leggyakrabban adeno-cysticus carcinoma, mucoepidermoid carcinoma, differenciálatlan sejtes carcinoma, anaplasticus carcinoma, Hodgkin-kór stb.

A malignus tumorok radikális sebészi eltávolítása általában magában foglalja az arcideg eltávolítását is. Újabban ilyenkor is törekszünk funkciómegtartásra, illetve rekonstrukciós műtét feltételeinek biztosítására – amennyiben ez nem veszélyezteti az ablaszticitást! A benignus tumorok közül leggyakoribb a nervus statoacusticus neurinomája, amely legtöbbször a vestibularis, ritkábban az acusticus rostokból származik. Tinnitust, halláscsökkenést, szédülést, facialis bénulást, trigeminalis vagy alsó agyidegtüneteket, pangást, látászavart okozhat. A facialis paresis inkább késői tünet, de kis, intrameatalis tumor is okozhat korai facialis funkciózavart a belső hallójárat ereire gyakorolt kompresszió által. Kisméretű tumor esetén, az ún. otologiai szakban operálva nagyobb az esély az arcideg működésének megtartására.

neuro-ophthalmologia 369

A NERVUS FACIALIS NEURO-OPHTHALMOLOGIAI VONATKOZÁSAI

3. ábraA nervus facialis bénulást okozó jobb oldali acusticus neurinoma CT-képe

4. ábraEgy intracanalicularis acusticus neurinoma MR-képe

Page 4: NEURO-OPHTHALMOLOGIA - 7. A NERVUS FACIALIS NEURO ... · A facialis paresis inkább késői tünet, de kis, intrameatalis tumor is okozhat korai facialis funkciózavart a belső hallójárat

Jóval ritkább előfordulású a nervus facialis neurinomája. A nervus facialis intratemporalis neurinomájáról Miehlke 58, Pulec 98 irodalmi közlést gyűjtött össze. A hazai irodalomban Rejtő egy, Székely négy és Piffkó három esetet írt le. Intézetünkben az utóbbi húsz évben hét betegnél igazolódott facialis neurinoma. Első tünete az általában lassan, néha évek alatt progrediáló perifé-riás facialis paresis. Növekedésével destruálhatja a belső fület, süketséget, vestibularis zavarokat okozva, belenőhet a dobüregbe, áttűnhet a dobhártyán, sőt megjelenhet a külső hallójáratban is polypus képét imitálva. Az extratemporalis facialis neurinomák még ritkábbak, bár leírtak már a parotisban 4–6 cm nagyságút is.

A neurinoma prognózisa jó. Közvetlen életveszélyt nem jelent, terápiája általában mikrosebészi.Újabb megoldási lehetőség az ún. radio-surgery (gamma kés [GK] és a linearis gyorsítóra adaptált sztereotaxiás irradiatio [LINAC]). A radiosebészet lényege, hogy CT- illetve MR-vezérelt sztereotaktikus egyszeri irradiatióval megállítják a tumor propagatióját. Irodalmi összehasonlító adatok szerint 13 Gy alatti marginalis sugárdózis alkalmazásával sikerül legjobban meg-őrizni az arcideg-, illetve hallóideg-funkciót.A pyramiscsúcs meningeomája is okozhat növekedése során facialis laesiót. Hasonlóan az előzőkhöz lassan kialakuló hallás-csökkenést, tinnitust, illetve esetenként facialis paresist is okozhat. Terápiája is hasonló az acusticus neurinomáéhoz.

Benignus tumorok sebészi eltávolítása esetén – főleg, ha az ideg működése műtét előtt intakt volt – a tumoreltávolítás mellett az ideg anatómiai és funkcionális megőrzése a cél. Ilyenkor a beteg számára kisebb veszély a tumor subtotalis eltávolítása, mint az arcideg működésének károsodása. Ugyanakkor az erősen vascularizált chemodectomák, az epidermoid tumorok vagy a parotis recidiv pleomorf adenomáinak sebészetében a nervus facialis épségének megőrzése nehéz, esetenként lehetetlen. Ilyenkor idegrekonstrukciós műtétet alkalmazunk:

1. Idegvarrat: Az előkészített idegvégek end to end mikrosebészeti egyesítése 2-3 epineuralis varrattal (10/0, monofil).2. Re-routing eljárás: Amennyiben az egyesítendő idegvégek között néhány mm hiány van, az ideget kiemelve csontos

csatornájából, pl. a dobüregen áthidalva, könnyebben egyesíthetőek a végek.

370 neuro-ophthalmologia

A NERVUS FACIALIS NEURO-OPHTHALMOLOGIAI VONATKOZÁSAI

5. ábraEgy bal oldali facialis neurinomás beteg MR-felvétele

7. ábraA facialis neurinoma intraoperatív mikroszkópos felvétele

6. ábraPyramis destructiót okozó n. facialis neurinoma CT-képe

9. ábraPyramisdestrukciót-következményes n. facialis lézióval-okozó chemodectoma CT-képe

8. ábraEgy pyramiscsúcs-meningeoma CT-képe

Page 5: NEURO-OPHTHALMOLOGIA - 7. A NERVUS FACIALIS NEURO ... · A facialis paresis inkább késői tünet, de kis, intrameatalis tumor is okozhat korai facialis funkciózavart a belső hallójárat

3. Szabad transzplantáció: Az egymástól távol lévő idegvégek közé graftot transzplantálunk (pl. n. auricularis magnus, n. suralis, n. cutaneus femoris lateralisból).

4. Dott-műtét: Intra-extracranialis műtét. A n. facialis centralis csonkjának felkeresése a kisagy-híd szögletben, majd a cent-rális csonk nervus suralisból vett grafttal való egyesítése, kivezetése a koponyaalapon, és a foramen stylomastoideumnál felszabadított, átvágott n. facialis törzzsel való egyesítése.

5. Facio-facialis cross-face graft: Scaramella által javasolt, majd Fisch, Conley, Anderl és mások által modifikált technika, melynek lényege, hogy a bénult oldali facialis törzset vagy ágat az ajak és/vagy a szemek fölött átvezetett – nervus suralisból képzett – transzplantátummal az ép oldali ágakkal egyesítjük.

Ha a hátsó scalában – pl. acusticus neurinoma eltávolítása során – a károsodott ideg varrattal történő egyesítésére nincs mód, akkor anastomosis műtétet végzünk:

6. Anastomosis műtétek:

n. facialis–n. hypoglossus anastomosis n. facialis–n. accessorius anastomosis

Intézetünkben utóbbit alkalmazzuk, mert így elkerüljük a beteg nyelvfél-atrophiáját, és mivel az idegvarrathoz a nervus accessorius m. sternocleidomastoideushoz futó ágát használjuk fel, a beteg m. trapezius-funkciója sem károsodik.

Az idegtranszplantációk, illetve anastomosisok regenerációja már 3–6 hónap után várható, de a végleges eredmény néha csak 2–3 év múlva alakul ki. Jó eredményhez a beteg maradványtüneteinek gondos kezelése (pl. lagophthalmus), rendszeres fizikoterápia, kitartó gyakorlás, és jó pszichés kondíció elengedhetetlen.

A nervus facialis sebészete nehéz és felelősségteljes feladat, de eredményessége a betegnek jobb életminőséget, az orvosnak pedig elégedettségérzetet ad.

neuro-ophthalmologia 371

A NERVUS FACIALIS NEURO-OPHTHALMOLOGIAI VONATKOZÁSAI

10., 11. ábraN. facialis–n. accessorius anastomosis utáni megmaradt vállövi mozgás

12. ábraBal o. acusticus neurinomás beteg postop. n. facialis plegiája

13. ábraAz anastomosis-műtét utáni állapot

Page 6: NEURO-OPHTHALMOLOGIA - 7. A NERVUS FACIALIS NEURO ... · A facialis paresis inkább késői tünet, de kis, intrameatalis tumor is okozhat korai facialis funkciózavart a belső hallójárat

Irodalom1. Anderl H. Cross-face nerve transplant. Clin. Plast. Surg. 1979;6:433–449. 2. Bauer M. Intrameatalis acusticus neurinomák. Fül-orr-gégegyógyászat 1976;22:65–77. 3. Conley J. Perspectives in Facial Reanimation. „In” May M. The facial Nerve Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1986;645–663. 4. Dott NM. Facial nerve recontsruction by graft bypassing the petrous bone. Arch. Otolaryng. 1963;78:426. 5. Duss P. Topical diagnosis in Neurology. Thieme Verlag Stuttgart, New York. 1983;107–113. 6. Hudgins WR. Patiens Attitude about Outcomes and the Role of Gamma Knife radiosurgery int he Treatment of Vestibular Schwannomas.

Neurosurgery. 1994;34:459–465. 7. Madhok Ricky MD, Kondziolka Douglas MD et al. Gamma-Knife Radio-Surgery for Facial Schwannomas. Neurosurgery. June 2009;64(6):1102–1105. 8. Matthies C, Samii M. Management of 1000 Vestibular Schwannomas/Acoustic Neurinomas: Clinical Presentation. Neurosurgery. 1997,40:1–9. 9. May M. The Facial Nerve. Thieme Verlag. Stuttgart, New York. 1986;455–467. 10. Miehlke A. Surgery of Facial Nerve. Urban and Schwarzenberg . München, Berlin, Wien. 1973;98–108. 11. Myrseth E, Moller P, Pedersen PH, Lund-Johansen M. Vestibular Schwannoma: surgery or gamma knife radiosurgery? A prospective,

nonrandomized study. Neurosurgery. 2009;64(4):654–61. 12. Piffkó P. Fül-orr megbetegedések határterületi problémáiról. Referátum. 1980, Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Kongresszusa, Szeged,

Kongresszusi Kiadvány. 13. Pulec JL. Facial nerve neuroma. The Laryngoscope. 1972,82:1160–1176. 14. Rejtő A. Fall eines vom Gesichtsnerven ausgehenden Tumors. Mschr. Ohrenhk. 1939,73:615. 15. Samii M, Matthies C. Indication, Technique and Results of Facial Nerve Reconstruction. Acta Neurochirurgica. (Wien) 1994;130:125–139. 16. Székely T. Az extra- és intratemporalis arcidegsebészet alapjai. Referátum 1969. Societas Medic. Oto-rhino-laryng. Hungary. Miskolc.

Kongresszusi Kiadvány. 17. Székely T. Anmerkungen zur Chirurgie des Nervus facialis. Otorhinolaryngol Nova. 1991;1:53–55.

372 neuro-ophthalmologia

A NERVUS FACIALIS NEURO-OPHTHALMOLOGIAI VONATKOZÁSAI