Click here to load reader

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem ... ... 1 Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem ... ... 1 Neuradno prečiščeno...

 • 1

  Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine

  Ljubljana – izvedbeni del, ki obsega:

  - Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10 z dne 8.10.2010),

  - Uredba o državnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Jeprca – Stanežiče – Brod (Uradni list RS, št. 10/11 z dne 18.2.2011),

  - Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 22/11 z dne 25.3.2011),

  - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) (Uradni list RS, št. 43/11 z dne 3. 6. 2011),

  - Obvezna razlaga (Uradni list RS, št. 53/12 z dne 13.7.2012), - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne

  občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 9/13 z dne 30.1.2013),

  - Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 23/13 z dne 18.3.2013),

  - Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 z dne

  2.9.2013),

  - Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 71/14 z dne 3.10.2014),

  - Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51A Jarše–Sneberje (Uradni list RS, št. 92/14 z dne 19.12.2014),

  - Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice (Uradni list RS, št. 17/15 z dne 13.3.2015),

  - Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R52 Kleče–Toplarna Šiška (TOŠ) (Uradni list RS, št. 50/15 z dne 10.7.2015),

  - Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51B TE-TOL– Fužine/Vevče (Uradni list RS, št. 88/15 z dne 20.11.2015) in

  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 95/15 z dne 10.12.2015).

 • 2

  ODLOK

  o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

  I. UVODNE DOLOČBE

  1. člen (vsebina odloka)

  (1) S tem odlokom Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) sprejme občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL

  ID).

  (2) OPN MOL ID določa: - enote urejanja prostora, - namensko rabo prostora, - splošne prostorske izvedbene pogoje, - podrobne prostorske izvedbene pogoje in - usmeritve za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN).

  2. člen (območje OPN MOL ID)

  OPN MOL ID velja na celotnem območju MOL.

  3. člen (pomen izrazov)

  (1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen: 1. Amaterska radijska postaja je objekt s telekomunikacijsko opremo tlorisne površine do

  30 m 2

  za nameščanje radijskih postaj za radioamaterje s pripadajočimi antenami do

  višine 10 m.

  2. Antenski stolp je samostoječ objekt, namenjen javnim elektronskim komunikacijskim storitvam. Nameščen je na terenu.

  3. Atrijska hiša je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih stavb z enakimi gabariti in z ograjenim notranjim dvoriščem (atrijem), h kateremu so obrnjeni

  stanovanjski prostori. Če se gradi nov niz, mora imeti najmanj tri hiše. Če se gradijo tri

  ali več kot tri atrijske hiše, morajo imeti skupine najmanj treh hiš enake gabarite.

  4. Avtocestni obroč je sklenjen obroč avtocest A1 in A2 ter hitre ceste H3, ki oklepajo osrednji del mesta Ljubljane.

  5. Bazna postaja je namenjena javnim elektronskim komunikacijskim storitvam; sestavljena je iz antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in iz elektronske

  komunikacijske opreme, nameščene v primernem prostoru ali zabojniku.

  6. Bruto tlorisna površina (BTP) je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom in pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836; izračun BTP vključuje

  površine pod točkama a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda (pri čemer se

  upošteva BTP vseh etaž s svetlo višino nad 2,20 m).

  7. Cestni svet je do 2,00 m širok zemljiški pas, merjen od črte, ki jo sestavljajo na podlagi predpisov o projektiranju javnih cest in njihovih elementov določene končne točke

  prečnega profila cestnega telesa z napravami za odvodnjavanje in brežinami ceste

  oziroma pri avtocestah od varovalne ograje, ter zračni prostor nad voziščem v višini

  7,00 m od najvišje točke vozišča.

 • 3

  8. Dejavnosti osebnih storitev vključujejo dejavnosti pod šifro 95 (Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo) iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list

  RS, št. 69/07 in 17/08).

  9. Dopolnilna gradnja je gradnja objekta v vrzeli med obstoječimi objekti. 10. Dozidava objekta je povečanje BTP obstoječega objekta do največ 50 %. 11. Drevored je linijska zasaditev več kot petih dreves. 12. Druge storitvene dejavnosti vključujejo dejavnosti pod šifro 96 (Druge storitvene

  dejavnosti) iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in

  17/08).

  13. Drugi posegi v prostor vključujejo zunanjo ureditev objekta, vodnogospodarske ureditve, ureditev in vzdrževanje odprtih površin, ureditev dostopov za funkcionalno

  ovirane osebe, ureditev parkirnih površin, dela za lastne potrebe in druge posege v

  fizične strukture na terenu in pod njim, ki niso namenjeni graditvi objektov.

  14. Dvojček sestavljata dve eno- ali dvostanovanjski stavbi z enakimi gabariti, ki se gradita sočasno, na skupni vmesni parcelni meji in se stikata tako, da oblikujeta povezano

  prostostoječo hišo z ločenima vhodoma in ločenima parcelama, namenjenima gradnji.

  15. Dvoriščna fasada objekta meji na dvorišče, notranji atrij objekta ali na zelene površine, ki pripadajo objektu.

  16. Enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ni namenjen prebivanju in ni objekt z

  vplivi na okolje.

  17. Etaža je del stavbe med dvema stropoma, pri čemer se za etažo štejejo tudi pritličje (P), izkoriščeno podstrešje (Po), mansarda (M) ali terasna etaža (T). Klet kot etaža ni

  posebej označena, ker je v skladu s pogoji tega odloka gradnja kleti dopustna pri vseh

  zahtevnih in manj zahtevnih objektih.

  18. Etažnost stavbe je določena s številom etaž nad terenom. 19. Faktor izrabe (FI) je razmerje med BTP stavbe in celotno površino parcele, namenjene

  gradnji. V izračunu FI se ne upoštevajo BTP kleti, ki so namenjene servisnim prostorom

  objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).

  20. Faktor odprtih bivalnih površin (FBP) je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino parcele, namenjene gradnji stavb s stanovanji.

  21. Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom in površino parcele, namenjene gradnji. Pri tlorisni projekciji

  zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoštevajo

  balkoni in napušči. Upoštevajo pa se površine tlorisne projekcije največjih zunanjih

  dimenzij vseh enostavnih in nezahtevnih objektov nad terenom ter površine uvoza v klet

  in izvoza iz kleti.

  22. Faktor zelenih površin (FZP) je razmerje med zelenimi površinami na raščenem terenu in celotno površino parcele, namenjene gradnji nestanovanjskih stavb.

  23. Frčada je del strehe, namenjen osvetljevanju podstrešnega prostora. 24. Gabarit stavbe pomeni višino in tloris stavbe na terenu; višinski gabarit stavbe pomeni

  višino stavbe; tlorisni gabarit stavbe pomeni površino prve etaže stavbe na terenu.

  25. Garaža kot nezahtevni objekt je enoetažna pritlična stavba, namenjena shranjevanju osebnih motornih vozil, z BTP največ 50,00 m

  2 in višino do 3,50 m, merjeno od

  najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

  26. Glavne mestne ceste so Dunajska cesta, Celovška cesta, Tržaška cesta, Dolenjska cesta, Barjanska cesta, Zaloška cesta, Litijska cesta, Šmartinska cesta in Štajerska vpadnica.

  27. Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom, ter tista gospodarska infrastruktura, ki je

  kot taka določena z zakonom ali odlokom MOL, ter tudi drugi objekti in omrežja v

  http://www.uradni-list.si/1/main.cp2?view=2&urlid=200817 http://www.uradni-list.si/1/main.cp2?view=2&urlid=200817 http://www.uradni-list.si/1/main.cp2?view=2&urlid=200817 http://www.uradni-list.si/1/main.cp2?view=2&urlid=200817

 • 4

  splošni rabi. Gospodarska javna infrastruktura se deli na okoljsko, energetsko,

  elektronsko komunikacijsko in prometno infrastrukturo.

  28. Gradbeni inženirski objekt je namenjen zadovoljevanju tistih človekovih materialnih potreb in interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbah

  (infrastrukturni objekti in podobno).

  29. Gradnja novega objekta

Search related